Page 3

1

1. ชื่อผลงาน BP “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ดาน ( ) วิชาการ ( ) บริหารจัดการ ( ) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2. ขอมูลทั่วไปของผูพัฒนา BP 2.1 ชื่อผูพัฒนา BP นางระยอง บุญยวง 2.2 โรงเรียน ตลาดสํารอง เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา 2.3 โทรศัพท0 085 – 2911750 e – mail : rayong2502@hotmail.com 3. เป1าหมาย/วัตถุประสงค0ของการพัฒนา BP 3.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 ใหOสูงขึ้น 3.2 เพื่อฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3.3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห 3.4 เพื่อปลูกฝTงใหOนักเรียนมีเจตคติที่ดีตMอวิชาวิทยาศาสตร 4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุชMวงเริ่มตOนการพัฒนา และระยะเวลาที่ใชOในการพัฒนา BP) พฤษภาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ0ระหวาง BP กับเป1าหมาย/จุดเนน ของสพป./สถานศึกษา โรงเรียนตลาดสํารอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดOกําหนดกรอบ และทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กใหOมีคุณภาพดOานความรูOและทักษะที่จําเป\นสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีการกําหนดเป]าหมายแตMละกลุMมสาระการเรียนรูO ซึ่งในป&การศึกษา 2554 พบวMา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตรต่ํากวMาเป]าหมายที่ โรงเรียนกําหนดไวO และผลการทดสอบคุณภาพนักเรียนชั้น ป.3 ระดับชาติ (NT) ต่ํากวMาเกณฑของสพป.กจ.เขต 1 และเกณฑของสพฐ. และเพื่ อ ใหO ส อดคลO อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มาตรฐานที่ 4 ผูO เ รี ย นมี ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรOางสรรค คิดไตรMตรองและมีวิสัยทัศน ตลอดจนการพัฒนาตามจุดเนOนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คือการพัฒนา ทักษะการคิดอยMางมีเหตุผล ดOวยเหตุนี้จึงสรOางนวัตกรรม ชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ดOวยการ นํามาใชOในการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 เพื่อแกOปTญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMม สาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร และพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร เจตคติที่ดีตMอวิชา

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

Advertisement