Page 2

คํานํา การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best practice) สําหรับครูผู&สอน ด&านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ1มสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร2 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ ผู&รายงานได&ใช&นวัตกรรม “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร2” ซึ่งประกอบด&วย 1. เอกสารประกอบ การเรียน จํานวน 8 เล1ม 2. ชุดการทดลองวิทยาศาสตร2 จํานวน 9 ชุด และ 3. สารคดีมัลติมีเดีย จํานวน 2 เรื่อง เรื่องน้ําสร&างชุมชน และเรื่องวัวนม เปนนวัตกรรมที่ผู&รายงานได&สร&างขึ้นด&วยตนเองและได&นํามาจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนกลุ1มสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปIที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ซึ่ง ปรากฏผลสําเร็จอย1างดียิ่ง สามารถพัฒนาผู&เรียนทําให&ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผลการ ทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (NT) สูงขึ้นกว1าปIที่ผ1านมา จึงนับได&ว1าเปนนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม ครูผู&สอนเกิดความภาคภูมิใจ ผู&รายงานหวังเปนอย1างยิ่งว1า ข&อมูลรายละเอียด ในเอกสารฉบับนี้คงจะเปนประโยชน2ต1อผู&ที่มี ความตั้ ง ใจในการพั ฒ นาเด็ ก ให& มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น และยิ นดี น&อ มรั บ การให& คํ า แนะนํ า จากคณะ กรรมการฯ เพื่อนําไปปรับปรุง แก&ไข และพัฒนาให&ดียิ่ง ๆ ขึ้น

(นางระยอง บุญยวง) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนตลาดสํารอง

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

Advertisement