Page 10

8

10. การประชาสัมพันธ0ผลสําเร็จของ BP และการเผยแพร ขยายผลในวงกวาง (ระบุวันเวลาและรูปแบบ/วิธีการ ประชาสัมพันธ เผยแพรM และขยายผล) 10.1 เผยแพรMผลงานใหOแกMครูในโรงเรียน ดOวยการแนะนํานวัตกรรม ผลการใชO และใหOเพื่อนครูไปทดลองใชO เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555, 9 กรกฎาคม 2555 , 20 กรกฎาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 17 มกราคม 2556 และ 23 สิงหาคม 2556 ดOวยรูปแบบนําเสนอผลงาน 10.2 เผยแพรMผลงานใหOกับคณะครูในเครือขMายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ ดOวยการสMงไปใหOทดลองใชO เมื่อวันที่ 11 , 14 , 25 มีนาคม 2554 และ 23 สิงหาคม 2556 ดOวยรูปแบบจัดสMงไปใหOทดลองใชOที่ โรงเรียนและนําเสนอผลงาน 10.3 เผยแพรMผลงานใหOแกMคณะครูที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ดOวยการแนะนํานวัตกรรม และผลการใชO เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดOวยรูปแบบนําเสนอผลงาน

(นางระยอง บุญยวง) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดสํารอง ผูOสMงผลงาน

(นายวุฒิพงษ ปฏิเวชวัฒนางกูร) ผูOอํานวยการโรงเรียนตลาดสํารอง ผูOใหOความเห็นชอบ

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

Advertisement