Page 1

ด/านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

โดย นางระยอง บุญยวง ตําแหน"ง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดสํารอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


คํานํา การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best practice) สําหรับครูผู&สอน ด&านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ1มสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร2 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ ผู&รายงานได&ใช&นวัตกรรม “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร2” ซึ่งประกอบด&วย 1. เอกสารประกอบ การเรียน จํานวน 8 เล1ม 2. ชุดการทดลองวิทยาศาสตร2 จํานวน 9 ชุด และ 3. สารคดีมัลติมีเดีย จํานวน 2 เรื่อง เรื่องน้ําสร&างชุมชน และเรื่องวัวนม เปนนวัตกรรมที่ผู&รายงานได&สร&างขึ้นด&วยตนเองและได&นํามาจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนกลุ1มสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปIที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ซึ่ง ปรากฏผลสําเร็จอย1างดียิ่ง สามารถพัฒนาผู&เรียนทําให&ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผลการ ทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (NT) สูงขึ้นกว1าปIที่ผ1านมา จึงนับได&ว1าเปนนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม ครูผู&สอนเกิดความภาคภูมิใจ ผู&รายงานหวังเปนอย1างยิ่งว1า ข&อมูลรายละเอียด ในเอกสารฉบับนี้คงจะเปนประโยชน2ต1อผู&ที่มี ความตั้ ง ใจในการพั ฒ นาเด็ ก ให& มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น และยิ นดี น&อ มรั บ การให& คํ า แนะนํ า จากคณะ กรรมการฯ เพื่อนําไปปรับปรุง แก&ไข และพัฒนาให&ดียิ่ง ๆ ขึ้น

(นางระยอง บุญยวง) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนตลาดสํารอง


1

1. ชื่อผลงาน BP “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ดาน ( ) วิชาการ ( ) บริหารจัดการ ( ) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2. ขอมูลทั่วไปของผูพัฒนา BP 2.1 ชื่อผูพัฒนา BP นางระยอง บุญยวง 2.2 โรงเรียน ตลาดสํารอง เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา 2.3 โทรศัพท0 085 – 2911750 e – mail : rayong2502@hotmail.com 3. เป1าหมาย/วัตถุประสงค0ของการพัฒนา BP 3.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 ใหOสูงขึ้น 3.2 เพื่อฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3.3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห 3.4 เพื่อปลูกฝTงใหOนักเรียนมีเจตคติที่ดีตMอวิชาวิทยาศาสตร 4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุชMวงเริ่มตOนการพัฒนา และระยะเวลาที่ใชOในการพัฒนา BP) พฤษภาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ0ระหวาง BP กับเป1าหมาย/จุดเนน ของสพป./สถานศึกษา โรงเรียนตลาดสํารอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดOกําหนดกรอบ และทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กใหOมีคุณภาพดOานความรูOและทักษะที่จําเป\นสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีการกําหนดเป]าหมายแตMละกลุMมสาระการเรียนรูO ซึ่งในป&การศึกษา 2554 พบวMา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตรต่ํากวMาเป]าหมายที่ โรงเรียนกําหนดไวO และผลการทดสอบคุณภาพนักเรียนชั้น ป.3 ระดับชาติ (NT) ต่ํากวMาเกณฑของสพป.กจ.เขต 1 และเกณฑของสพฐ. และเพื่ อ ใหO ส อดคลO อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มาตรฐานที่ 4 ผูO เ รี ย นมี ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรOางสรรค คิดไตรMตรองและมีวิสัยทัศน ตลอดจนการพัฒนาตามจุดเนOนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คือการพัฒนา ทักษะการคิดอยMางมีเหตุผล ดOวยเหตุนี้จึงสรOางนวัตกรรม ชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ดOวยการ นํามาใชOในการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 เพื่อแกOปTญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMม สาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร และพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร เจตคติที่ดีตMอวิชา


2

วิ ทยาศาสตรและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ซึ่ ง นวั ต กรรม ชุ ด “สามสื่ อ เสริ ม เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ วิท ยาศาสตร” ประกอบดOวย 1. เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 ชั้นประถมศึกษาป:ที่ 3 จํานวน 8 เลม มีดังนี้ 1.1 หนMวยชีวิตสัมพันธ เลMมที่ 1 เรื่องการถMายทอดทางพันธุกรรม เลMมที่ 2 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลOอม 1.2 หนMวยทรัพยากรธรรมชาติ เลMมที่ 3 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในทOองถิ่น 1.3 หนMวยน้ําและอากาศ เลMมที่ 4 เรื่องน้ําบOานฉัน เลMมที่ 5 เรื่องอากาศรอบตัว 1.4 หนMวยสารรอบตัว เลMมที่ 6 เรื่องวัสดุใกลOตัว 1.5 หนMวยพลังงานไฟฟ]า เลMมที่ 7 เรื่องไฟฟ]าในบOาน 1.6 หนMวยทOองฟ]าและดวงดาว เลMมที่ 8 เรื่องปรากฏการณของโลก 2. ชุดการทดลองวิทยาศาสตร0 ชั้นประถมศึกษาป:ที่ 3 จํานวน 9 ชุด มีดังนี้ 2.1 หนMวยน้ําและอากาศ ชุดที่ 1 เรื่องสมบัติของน้ํา (สถานะของน้ํา) ชุดที่ 2 เรื่องสมบัติของน้ํา (น้ําเป\นตัวทําละลาย , ระดับผิวหนOาของน้ํา) ชุดที่ 3 เรื่องคุณภาพของน้ํา ชุดที่ 4 เรื่องสมบัติของอากาศ ชุดที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของอากาศ 2.2 หนMวยสารรอบตัว ชุดที่ 6 เรื่องวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงไดOอยMางไร 2.3 หนMวยสนุกกับแรง ชุดที่ 7 เรื่องแรงที่มีผลตMอวัตถุ ชุดที่ 8 เรื่องแรงดึงดูดของโลก ชุดที่ 9 เรื่องน้ําหนักของวัตถุ


3

3. สารคดีมัลติมีเดียวิทยาศาสตร0 จํานวน 2 เรื่อง มีดังนี้ เรื่องที่ 1 น้ําสรOางชุมชน เรื่องที่ 2 วัวนม 6. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนา BP ทฤษฎีที่นํามาใชOในการพัฒนา BP คือทฤษฎีเดมมิ่ง หรือวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการนําแนวคิดหรือ หลักการ ของ PDCA มาปรั บประยุ กตใชOในกระบวนการสรOา งนวั ตกรรม ชุ ด “สามสื่อเสริ ม เพิ่ มผลสัม ฤทธิ์ วิทยาศาสตร” ดOวยกระบวนที่เป\นระบบ คือ 1. มีการวางแผน (Plan) การสรOางนวัตกรรม 2. นํานวัตกรรมที่สรOาง และพัฒนาไปใชOจริงหรือการปฏิบัติ (Do) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 3. มีการตรวจสอบ (Check) คุณภาพ ของนวัตกรรมโดยใชOขOอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4. ปรับปรุง แกOไข (Action) ดOวยการนําผลจากการตรวจสอบ มาปรับปรุงแกOไขใหOดียิ่งขึ้น และนําผลการประเมินเป\นขOอมูลยOอนกลับ (Feedback) มาใชOในการปรับปรุงพัฒนา นวัตกรรม ตามวงจรคุณภาพ PDCA ในป&การศึกษาตMอมาอยMางตMอเนื่อง ผลจากการนําทฤษฎีเดมมิ่ง (PDCA) มา พัฒนาผูOเรียนโดยใชOนวัตกรรมชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ทําใหOผูOเรียนมีคุณภาพสามารถ แกOปTญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารองไดO โดยการ นํามาใชOจัดกระบวนการเรียนรูO ทําใหOประสบผลสําเร็จ ผูOเรียนเป\นคนดี มีปTญญา และมีความสุข ซึ่งในป&การศึกษา 2555 พบวMานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 ของโรงเรียนตลาดสํารอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMม สาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร สูงขึ้นเมื่อเทียบกับป&การศึกษา 2554 ทั้งที่เป\นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่ไดOกําหนดไวO และผลการทดสอบคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 ในระดับชาติ (NT) และนักเรียนมีความพึงพอใจตMอ สื่อชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ในระดับ มากที่สุด วางแผน วงจร PDCA การควบคุมคุณภาพ

ปรับปรุง

ปฏิบัติ ตรวจสอบ

7. กระบวนการพัฒนา BP 7.1 กลุมเป1าหมายในการนํา BP ไปใช (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจํานวนกลุMมเป]าหมาย) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3/2 โรงเรียนตลาดสํารอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ป&การศึกษา 2555 จํานวน 29 คน


4

7.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป\นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา) 7.2.1 ขั้นวางแผน (Plan) 1) วิเคราะหสภาพปTญหาและปTจจัยที่ทําใหOเกิดปTญหาตMางๆ 2) สอบถามความตOองการของนักเรียน 3) หาแนวทางการแกOปTญหา (ศึกษา คOนควOา หลักทฤษฎีที่เกี่ยวขOอง ปรึกษาผูOเชี่ยวชาญ) 4) สรOางนวัตกรรม (เอกสารประกอบการเรียน , ชุดการทดลองวิทยาศาสตร , สารคดีมัลติมีเดีย) 5) หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (จากผูOเชี่ยวชาญ , นํานวัตกรรมไปทดลองใชO) 6) สรุปผลจากการหาประสิทธิภาพ 7.2.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) 1) นํานวัตกรรมชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” ที่มีประสิทธิภาพมาใชOจริงกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3/2 โรงเรียนตลาดสํารอง ในป&การศึกษา 2555 จํานวน 29 คน 2) นั ก เรี ยนปฏิ บั ติกิ จ กรรม (การทดลอง , การศึ ก ษาคO นควO า ) ดO ว ยกระบวนการกลุM ม และ รายบุคคล 3) กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ในเนื้อหาที่เรียน ตลอดป&การศึกษา โดยทดสอบความรูOความเขOาใจ , ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน , และสังเกต พฤติกรรมการแสดงออกดOานคุณลักษณะอันพึงประสงค 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตMอสื่อชุด“สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” 7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 1) เก็บรวบรวมขOอมูล จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ป&การศึกษา 2555 และความพึงพอใจของนักเรียน 2) ตรวจสอบขOอมูล หาคMาทางสถิติ 3) วิเคราะหขOอมูลและแปรผล 4) สรุปผลการใชOนวัตกรรมที่เกิดกับนักเรียน 5) รายงานผลการใชOนวัตกรรม 7.2.4 ขั้นปรับปรุง แกไข (Action) 1) ปรับปรุง แกOไข สMวนที่บกพรMอง พัฒนาใหOดียิ่งขึ้น 2) ทําวิจัยในชั้นเรียน แกOปTญหานักเรียนกลุMมยMอย


5

แผนภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนา Best Practice โดยใชสื่อ ชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร0” ชั้นประถมศึกษาป:ที่ 3 ดวยกระบวนการ PDCA สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร0 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 ชั้นประถมศึกษาป:ที่ 3

ชุดการทดลองวิทยาศาสตร0

เอกสารประกอบการเรียน

P (Plan)

D (Do)

วิเคราะหปTญหา ศึกษา คOนควOา ปรึกษาผูOรูO สรOางนวัตกรรม หาประสิทธิภาพ ทดลองใชO

C (Check)

นําไปใชOการจัดการเรียน การสอน นักเรียนชั้น ป.3 - ใชOศึกษา คOนควOา - ปฏิบัติการทดลอง - ประเมินผลการเรียนรูO

ขOอมูลยOอนกลับ (Feedback)

เก็บรวบรวมขOอมูล ตรวจสอบขOอมูล วิเคราะหขOอมูลและแปรผล สรุปผลการใชO รายงานผลการใชO

สารคดีมัลติมีเดีย

A (Action) ปรับปรุง แกOไข ขOอบกพรMอง วิจัยในชั้นเรียน

นําสูการจัดการเรียนรู ใชOความรูOและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการดํารงชีวิต

ผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร สูงขึ้น มีความ สามารถการคิด/ วิเคราะห0/มีเหตุผล

มีจติ สํานึก อนุรักษสิ่งแวดลOอม มีความสามารถ ในการแกOปTญหา

สรOางความรูO ไดOดOวยตนเอง


6

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดO) 7.3.1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูOเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทMาน 7.3.2 ตรวจสอบคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระ การเรียนรูOวิทยาศาสตร ทั้งของโรงเรียนและการทดสอบคุณภาพผูOเรียน ระดับชาติ (NT) ดOวยการเปรียบเทียบผล การพัฒนาจากป&การศึกษา 2554 7.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตMอนวัตกรรมชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” 7.4 แนวทางการนํา BP ไปใชประโยชน0 7.4.1 นําไปใชOในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOในกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตรเพื่อแกOปTญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 7.4.2 ใชOฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแกOปTญหาทักษะทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 7.4.3 ใชOในการฝRกทักษะการคิดอยMางมีเหตุผล 7.4.4 ใชOในการฝRกกระบวนการทํางานเป\นกลุMม 7.4.5 ใหOนักเรียนไดOใชOในการทบทวนความรูO 7.4.6 ใชOในการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8. ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ BP) 8.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 8.1.1 ในป&การศึกษา 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร คิดเป\นรOอยละ 83.80 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ป& 2554 ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร คิดเป\นรOอยละ 71.67 ปรากฏนักเรียนมีผลการพัฒนา สูงขึ้นจากเดิม คิดเป\น 12.13 8.1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูOเรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระการเรียนรูO วิทยาศาสตร ป&การศึกษา 2554 ไดOคะแนนเฉลี่ยรOอยละ 40.35 และป&การศึกษา 2555 ไดOคะแนนเฉลี่ยรOอยละ 46.72 ซึ่งมีผลการพัฒนาสูงขึ้น คิดเป\น 6.37 8.1.3 ผลการรายงานจากสพฐ. สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น ประถมศึกษาป&ที่ 3 ของโรงเรียนตลาดสํารอง ในป&การศึกษา 2555 ความสามารถดOานเหตุผล ปรากฎไดOคะแนน เฉลี่ยรOอยละ 46.72 ซึ่งสูงกวMาคะแนนเฉลี่ยรOอยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.10 สูงกวMาระดับสังกัด สพฐ. 0.80 และสูงกวMาระดับประเทศ 0.82 8.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 8.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ไดOรับการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร 8.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ไดOรับการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห


7

8.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง มีเจตคติที่ดีตMอวิชาวิทยาศาสตร 8.3 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอ BP (ระบุคMารOอยละของความพึงพอใจจากผูOเกี่ยวขOองและวิธีการ ไดOมาเกี่ยวกับขOอมูลความพึงพอใจ) จากการประเมินความพึงพอใจ ของผูOที่เกี่ยวขOอง โดยการใชOแบบสอบถามความพึงพอใจ ปรากฏผล ดังนี้ 8.3.1 ผูOเรียนมีความพึงพอใจตMอ สื่อชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” เฉลี่ยคิดเป\น รOอยละ 97.97 หมายถึงอยูMในระดับมากที่สุด ดOวยวิธีการใชOแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตMอสื่อชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” 8.3.2 ผูOสอนมีความพึงพอใจตMอ สื่อชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร เฉลี่ยคิดเป\น รOอยละ 81.78 หมายถึงอยูM ในระดั บมาก ดOวยวิ ธีการใชO แบบสอบถามความพึง พอใจของครูผูOสอนที่มีตMอสื่อชุ ด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” 8.3.3 ผูOปกครองมีความพึงพอใจตMอผลการเรียนของนักเรียนในกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร เฉลี่ยคิดเป\นรOอยละ 80.63 หมายถึงอยูMในระดับมาก ดOวยวิธีการใชOแบบสอบถามความพึงพอใจของผูOปกครองที่มี ตMอผลการพัฒนาการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 ในกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร 8.4 ปZจจัยความสําเร็จของการพัฒนา BP / ประสบการณ0เรียนรูจากการนํา BP ไปใช 8.4.1 ครูผูOสอนมีความมุMงมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุMมสาระ การเรียนรูOวิทยาศาสตร 8.4.2 ผูOเรียนมีความตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบ การใหOความรMวมมือในการทํางานกลุMม 8.4.3 บุคลากรในโรงเรียนใหOคําแนะนําและชMวยเหลือในดOานตMาง ๆ 8.4.4 โรงเรียนใหOการสนับสนุนดOานงบประมาณในการสรOางนวัตกรรม 8.4.5 ผูOปกครองนักเรียนชMวยกันดูแล สMงเสริม เรื่องความประพฤติของนักเรียน เชMน ความรับผิดชอบ การมาเรียนอยMางสม่ําเสมอ ฯลฯ 9. กระบวนการตรวจสอบซ้ําเพื่อพัฒนาและปรับปรุง BP ใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ํา BP 9.1.1 มีการวิเคราะห ผลจากการตรวจสอบ ผลจากการนํานวัตกรรม “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร” ไปใชO และไดOปรับปรุงแกOไข BP ดOวยการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกOปTญหานักเรียนกลุMมเล็ก ๆ ที่มี ความบกพรMอง ดOานทักษะการสังเกต ซึ่งเป\นทักษะพื้นฐานของทักษะอื่น ๆ โดยใชOกระบวนการ PDCA 9.1.2 ประเมินความพึงพอใจของผูOเรียน ในป&การศึกษาตMอมา 9.2 ผลการตรวจสอบซ้ําเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP 9.2.1 นักเรียนที่มีปTญหาดOานทักษะการสังเกต มีการพัฒนาที่ดีขึ้น


8

10. การประชาสัมพันธ0ผลสําเร็จของ BP และการเผยแพร ขยายผลในวงกวาง (ระบุวันเวลาและรูปแบบ/วิธีการ ประชาสัมพันธ เผยแพรM และขยายผล) 10.1 เผยแพรMผลงานใหOแกMครูในโรงเรียน ดOวยการแนะนํานวัตกรรม ผลการใชO และใหOเพื่อนครูไปทดลองใชO เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555, 9 กรกฎาคม 2555 , 20 กรกฎาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 17 มกราคม 2556 และ 23 สิงหาคม 2556 ดOวยรูปแบบนําเสนอผลงาน 10.2 เผยแพรMผลงานใหOกับคณะครูในเครือขMายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ ดOวยการสMงไปใหOทดลองใชO เมื่อวันที่ 11 , 14 , 25 มีนาคม 2554 และ 23 สิงหาคม 2556 ดOวยรูปแบบจัดสMงไปใหOทดลองใชOที่ โรงเรียนและนําเสนอผลงาน 10.3 เผยแพรMผลงานใหOแกMคณะครูที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ดOวยการแนะนํานวัตกรรม และผลการใชO เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดOวยรูปแบบนําเสนอผลงาน

(นางระยอง บุญยวง) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดสํารอง ผูOสMงผลงาน

(นายวุฒิพงษ ปฏิเวชวัฒนางกูร) ผูOอํานวยการโรงเรียนตลาดสํารอง ผูOใหOความเห็นชอบ


9

นวัตกรรม ชุด “สามสือ่ เสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร0” ชั้น ป.3 1. เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 (จํานวน 8 เลม)

2. ชุดการทดลองวิทยาศาสตร0 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 (จํานวน 9 ชุด)

3. สารคดีมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 จํานวน 2 เรื่อง 1. เรื่องน้ําสรางชุมชน 2. เรื่องวัวนม


10

ภาพถาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช สื่อชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร0” ชั้น ป.3

ชุดที่ 1 เรียนรูโดยใช เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 1) กิจกรรมศึกษา คนควาหาความรู (เป\นรายบุคคล/เป\นกลุม)

2) กิจกรรมรวมกันอภิปรายและสรุป


11

3) กิจกรรมทําแบบฝ^กหัด/สรุปความรู/สรางความรูดวยตนเอง (เป\นรายบุคคล/เป\นกลุม)

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (นําเสนอผลงาน)


12

ชุดที่ 2 เรียนรูโดยใช ชุดการทดลองวิทยาศาสตร0 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 1) กิจกรรมศึกษา ทําความเขาใจ สวนที่เป\นความรู และวิธีการตรวจสอบ

2) กิจกรรมวางแผนคนหาคําตอบ


13

3) กิจกรรมคนหาคําตอบ (ลงมือปฏิบัติการทดลอง)

ทดลองสถานะของน้ํา

ทดลองสมบัติของน้ํา


14

ทดลองคุณภาพของน้ํา

ทดลองสมบัติของอากาศ

ทดลองการเคลื่อนที่ของอากาศ


15

ทดลองเรื่องแรงที่มีผลตMอวัตถุ

ทดลองเรื่องแรงดึงดูดของโลก

ทดลองเรื่องวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงไดOอยMางไร

ทดลองเรื่องน้ําหนักของวัตถุ


16

4) กิจกรรมรวมกันอภิปราย/สรุปผลการคนหาคําตอบ


17

5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (นําเสนอผลงาน)


18

ชุดที่ 3 เรียนรูโดยใช สารคดีมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0 1) กิจกรรม ชมสารคดี เรื่อง น้ําสรางชุมชน และเรื่องวัวนม


19

2) กิจกรรม สรางความรูไดดวยตนเอง


20

ผลงานนักเรียน


21


22


23


24


25


26

การเผยแพรผลงาน เผยแพรนวัตกรรมใหกับคณะครูในโรงเรียน/เครื่อขายฯพังตรุ/ครูในสพป.กจ.1

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

Advertisement