Page 3

ข้าพเจ้าจึงคิดหาวิธีการสอนด้วยการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะด้านดนตรีสากลได้ อย่างถูกต้อง โดยการทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้าน ดนตรี และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรีสูงขึ้น ๓. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best Practice ๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสากลให้สูงขึ้น ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรี ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓.๔ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรีสูงขึ้น ๔. ระยะเวลาในการพัฒนา Best Practice เริ่มการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้เวลาในการพัฒนา ๒ ภาคเรียน สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพม./สพฐ./สถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็น มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด ชีวติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม ศักยภาพ การพัฒนาที่สาคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ มีพนื้ ฐานทางด้านจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทงั้ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดนตรี จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เพราะดนตรี เ ป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นอารมณ์ ความรู้สึก ดนตรีสามารถกล่อมเกลาอารมณ์และความคิดของมนุษย์ได้ ทาให้ผู้ที่สัมผัสกับดนตรีเกิด ความรู้สึกชื่นชมทาให้มีความสุขุมเยือกเย็นช่างสังเกต พิจารณาไตร่ตรองและเห็นคุณค่าในความงาม ของดนตรีความรู้สึกดังกล่าวไม่สามารถรับรู้และสัมผัสได้ทุกคน หากแต่ต้องเรียนรู้ สัมผัสและสร้าง ความเข้าใจ จึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึน้

BP นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์  
BP นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์  

"ส่งเสริมทักษะดนตรีสากล เพื่่อความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่ง"

Advertisement