Page 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีและสารสนเทศ เรื่อง

นางสาวภูษิตา โพธิบุตร ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คานา

การจัดทา Best สารสนเทศ ในครั้งนี้

Practice

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เป็นการนาเสนอผลงานที่ประสบผลสาเร็จ ในการส่งเสริมทักษะการเรียน

การสอนสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีไป ประยุกต์ใช้กับการทาสื่อการเรียนการสอน

ที่ทาให้เกิดผลประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ

นักเรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนและการทางานเป็นทีม ผู้จัดทาได้รวบรวมผลงานจากการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จ เพื่อนาเสนอเข้ารับรางวัล หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ศึกษา

ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการ ปัญญา เที่ยงธรรม

ที่ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการทางาน รวมทั้งคณะครูทุกท่านในโรงเรียนที่ช่วยเหลือกัน จนทาให้เกิดผลงานในครั้งนี้

หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขขอน้อมรับคาติชมเพื่อพัฒนาต่อไป

นางสาวภูษิตา โพธิบุตร ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


สารบัญ

ชื่อเรื่อง Best

หน้า Practice

ประวัติผู้จัดทาผลงาน แบบสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภาคผนวก ภาพกิจกรรมนักเรียน เกียรติบัตรผลงานของโรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรผลงานนักเรียน การเผยแพร่ผลงาน คาสั่งในการปฏิบัติงาน


ข้อมูลส่วนตัว ดิฉันชื่อ นางสาวภูษิตา ชื่อสกุล โพธิบุตร เป็นคนสัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา คริสต์ เกิดวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ อายุ ๓๗ ปี ภูมิลาเนาบ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนน แสงชูโต ซอย ท่าแค ตาบล วังศาลา อาเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๒๓๐๒๗๔ บิดาชื่อ นายไล้ โพธิบุตร อาชีพ เสียชีวิต มารดาชื่อ นางนกแก้ว โพธิบุตร อาชีพ คู่สมรสชื่อ นายพิสิทธิ์ แซ่เฮ้ง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีบุตรชาย ๑ คน เด็กชายภูวดล แซ่เฮ้ง เริ่มราชการ/ทางานตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ขั้น ๗,๙๔๐ บาท โรงเรียนวัดถ้าองจุ ตาบล นาสวน อาเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี สังกัดกอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วิชาที่สอน สอนทุกกลุ่มสาระในชั้น ป.๒ ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ๓๕ คาต่อนาที เครื่องใช้สานักงาน เล่นคีย์บอร์ด และระนาดเอกได้

ลงชื่อ …………………………… เจ้าของประวัติ (นางสาวภูษิตา โพธิบุตร) ตาแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองเสือ


แบบสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (BP) ๑. ชื่อ หนังสือเล่มใหญ่ เข้าใจง่ายจัง สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการจัดการชั้นเรียน ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP ๒.๑ ชื่อผู้พัฒนา นางสาวภูษิตา โพธิบุตร ๒.๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ ๒.๓ โทรศัพท์

087-8230274

e-mail Krunpooh@gmail.com

๓. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP ๓.๑ เพื่อนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ๓.๒ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ๓.๓ เพื่อให้เกิดผลงานทางด้านทักษะการพัฒนาและทางานเป็นกลุ่ม ๔. ระยะในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP) ระยะเวลาในการพัฒนาจะพัฒนาตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดาเนินการต่อเนื่องถึงปีการศึกษา๒๕๕๗ มี การปรับและพัฒนาตลอดเวลา ของโรงเรียนวัดหนองเสือ ตาบลวังศาลา อาเภอท่าม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ/สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็น ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความ เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ ได้เล็งเห็น ความสาคัญของการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้


ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางาน อย่างมี ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP โรงเรียนวัดหนองเสือได้กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีวัฒนธรรม มีลักษณะนิสัยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้ พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต และครอบครัว ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เต็มใจทางานจน สาเร็จ ทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในของ สถานศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปะหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัดหนองเสือจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักการทฤษฎีการสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne) ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) - การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ - การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับ ความตั้งใจ - การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจา ( Acquisition Phase) เพือ่ ให้เกิดความจาระยะสั้นและ ระยะยาว - ความสามารถในการจา (Retention Phase) - ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) - การนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) - การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) - การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทาให้ มีผลดีและประสิทธิภาพสูง


การพัฒนาBP ในการนาไปใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ครูต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์การนาเสนอข้อมูลแบบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยอาศัยหลัก วิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ ให้นักเรียนได้ ฝึ กปฏิบัติและค้นคว้า เพื่อสร้าง ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ตามธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯนั้น ครูจะต้องเป็นแบบอย่างการ ค้นคว้าและปฏิบัติให้กับผู้เรียนดู เรียกว่าการสอนแบบอธิบายและสาธิต การสอนแบบให้นักเรียนปฏิบัติและ ฝึกด้วยตนเอง การสร้างเอกสารประกอบการเรีย นการสอนพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั้น จะนาไปสู่การ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ของผู้เรียนไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ต่อไป ๗.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวนกลุ่มเป้าหมาย) ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ,มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน วัดหนองเสือ จานวนกลุ่มเป้าหมาย

จานวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา

กระบวนการให้ความรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละพอประมาณเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางาน ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๓. ครูนาเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจ ๔. รับเอกสารประกอบการเรียน พร้อมรับใบงาน ๕. แบ่งกลุ่มปฎิบัติงานทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖. นาเสนอผลงาน ๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา การจัดกิจกรรมการปฏิบัติ ๑. ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติโดยอิสระ ๒. ครูสาธิต และให้นักเรียนปฏิบัติตาม การประเมินผล ๑. เก็บข้อมูล ผลด้านทักษะกระบวนการ ๒. รายงานผล ๓. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ๔. เผยแพร่ผลงาน


๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)


๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้) ๗.๓.๑. ครูผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ซึ่งจะต้องทางานตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ พฤติกรรมการทางาน การร่วมมือต้องไม่ก่อให้นักเรียนเกิดความทุกข์ในการเรียน นั่นคือ นักเรียนทุก คนมีส่วนร่วมในการค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ครูตระหนักถึงผลที่จะเกิดแก่นักเรียน โรงเรียนและสังคม ๗.๓.๒. ผู้บริหารมีการกากับ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ขวัญและกาลังใจอย่าง สม่าเสมอ ๗.๓.๓. การเรียนรู้ที่ดีควรมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เพื่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนามาปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม กับการเรียนวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถนาประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและดารงชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข ๗.๓.๔. ทุกสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ เรียนโดยผู้เรียน ผู้ปกครอง ผลการตรวจสอบคุณภาพ องค์ความรู้ที่เกิดกับผู้เรียน หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีและเอกสารประกอบ การสอน ผลปรากฏว่า ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สารสนเทศที่สูงขึ้น ๒. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. นักเรียนสามารถค้นคว้าและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๔. นักเรียนมีความสุขในการเรียน ๕. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาการการเรียนรู้ร่วมกันและรู้จักการทางาน เป็นกลุ่ม ๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ ๗.๔.๑ ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานและปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ ตนเองปฏิบัติ


๗.๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กทากิจกรรมพัฒนาการงานอาชีพและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗.๔.๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้สื่อประกอบการสอน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกัน ทาให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๗.๔.๔ จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ แผ่นพับ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ๗.๔.๕ มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจัด ๗.๔.๖ ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP) ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติทักษะการงานอาขีพฯได้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเอง ๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและวิธีการ ได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด ๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP / ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้ นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการที่จะรับการพัฒนา ผู้บริหาร คณะครูให้ความร่วมมือใน การทางานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้เร็วและดีขึ้น สามารถทบทวนศึกษาบทเรียนด้วยตัวเองได้ ๙. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนา ปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP ตรวจสอบปัญหาเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่การ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ ให้มีรูปแบบใหม่ๆเสมอ น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแล้วดาเนินการซ้า ๙.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP นักเรียนสามารถใช้ทักษะด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมกับงาน


๑๐. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวัน เวลาและรูปแบบ/ วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) นาผู้เรียน ส่งเข้าประกวดทักษะทางวิชาการและได้เผยแพร่ผลงานให้แก่ครูที่สอนวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอาเภอศรีสวัสดิ์ กลุ่มชาววังและอาเภอท่าม่วง ๑๐.๑ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และหน่วยงานต่างๆ ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

เด็กชายภูชิสส์ สนตุ่น เด็กหญิงกวินน้าทิพย์ บุญประสพ เด็กชายอติเทพ ทิมพิทักษ์ เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมมา เด็กชายคเชนทร์ศักดิ์ ฟองพิมาย เด็กหญิงพรชิตา เกิดเขียว เด็กชายภิญโญ สวัสดิ์นที เด็กชายศุภชัย บ้านกลางสมภพ เด็กชายมิตรซู เด็กชายธนภัทร แก้วชัยสูญ เด็กหญิงอังคณา บ้านกลางดิลก เด็กหญิงดวงฤทัย บ้านกลางคีรีรัฐ เด็กชายอภิชาติ บ้านกลางชื่นกมล เด็กชายมิตรซู เด็กชายชนะชัย ประสิทธิ์สิงห์ เด็กหญิงสุจิตรา สุขพรหม เด็กชายเอกราช เครือวาท เด็กหญิงอรพินธ์ บุญมี

กิจกรรม วาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ วาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนาเสนอ โปรแกรมนาเสนอ โปรแกรมนาเสนอ โปรแกรมนาเสนอ วาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ วาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ การแข่งขันท่องอาขยาน การแข่งขันท่องอาขยาน เล่านิทานคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม การแข่งขันมารยาทไทย การแข่งขันมารยาทไทย การแข่งขันมารยาทไทย การแข่งขันมารยาทไทย

รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน (๒๕๕๖) เหรียญเงินเหรี(๒๕๕๖) ยญทอง เหรียญเงิน (๒๕๕๖) เหรียญเงิน (๒๕๕๖) เหรียญเงิน (๒๕๕๖) เหรียญเงิน (๒๕๕๖) เหรียญเงิน (๒๕๕๔) เหรียญเงิน (๒๕๕๔) เหรียญทอง (๒๕๕๓) เหรียญทองเหรี(๒๕๕๓) ยญทอง เหรียญทอง (๒๕๕๓) เหรียญทอง (๒๕๕๓) เหรียญเงิน (๒๕๕๓) เหรียญทองแดง (๒๕๕๓) เหรียญทองแดง (๒๕๕๓) เหรียญทองแดง (๒๕๕๓) เหรียญทองแดง (๒๕๕๓) เหรียญทองแดง (๒๕๕๓)


๑๐.๒ ผลงาน ชิ้นงาน า ภาระงาน า ผลการปฏิบัติงาน นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูกาหนด ที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตร - นักเรียนมีผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับดีขึ้น ไป คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ๑๐.๓ การเผยแพร่ ผลงานนักเรียนและการได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม กราฟฟิก (เพนท์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๕๖ โดย กลุ่มชาววัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมนาเสนอ (Presentetion) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๕๖ โดย กลุ่มชาววัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๖ โดย กลุ่มชาววัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมนาเสนอ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๔โดยสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ ศูนย์เครือข่ายศรีสวัสดิ์ ๑-๒ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก(เพนท์) กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๓ โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ ศูนย์เครือข่ายศรีสวัสดิ์ ๑-๒ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๓ โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต ๑ ศูนย์เครือข่ายศรีสวัสดิ์ ๑-๒ - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๓ โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต ๑ ศูนย์เครือข่ายศรีสวัสดิ์ ๑-๒


- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการการแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๓ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ ศูนย์เครือข่ายศรีสวัสดิ์ ๑-๒

ลงชื่อ

ผู้ขอรับการประเมิน ( นางสาวภูษิตา โพธิบุตร ) 11 พฤศจิกายน พ .ศ.2556


คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นางสาวภูษิตา โพธิบุตร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอุทิศเวลา เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มในการทางานพร้อมทั้ง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนชุมชน และเพื่อนครูด้วยความเต็มใจ ประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพหน้าที่ เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสาเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ ใช้ระบบบริหาร เทคนิค วิธีการตาง ๆ ที่ทาใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับสูงสุด ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมกับการเข้ารับการประเมินผลงานการปฏิบัติที่ดีเลิศ Best Practice

(ลงชื่อ)

ผู้บังคับบัญชา ( นายปัญญา เที่ยงธรรม)

ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่

11 พฤศจิกายน พ .ศ. 2556


ภาคผนวก


ภาพกิจกรรมนักเรียน


นักเรียนสามารถนาความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม


นักเรียนช่วยกันค้นคว้า และวางแผนในการปฏิบัติงาน โครงงาน

นักเรียนช่วยกันวางแผน วางรูปเล่มหนังสือ


นักเรียนปรึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาหนังสือ

นักเรียนสามารถคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานเองได้


เกียรติบตั ร ผลงานของโรงเรียน


เกียรติบัตร ผลงานของนักเรียน


เกียรติบตั ร ผลงานของครูผู้สอน


เกียรติบัตรการเป็นกรรมการ


เกียรติบัตรการอบรม พัฒนาตนเอง


การเผยแพร่ผลงาน


BP นางสาวภูษิตา โพธิ์บุตร  

"หนังสือเล่มใหญ่ เข้าใจง่ายจัง"

BP นางสาวภูษิตา โพธิ์บุตร  

"หนังสือเล่มใหญ่ เข้าใจง่ายจัง"

Advertisement