Page 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์) เรื่อง

นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ตาแหน่งครูวทิ ยฐานะ ชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑. ประวัติส่วนตัว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชื่อ นางภรณ์นภัส นามสกุล ภู่ทอง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเสือ ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับ ( ) ก่อนประถมศึกษา ระดับ ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ) ภาษาไทย ( ) คณิตศาสตร์ ( ) วิทยาศาสตร์ ( ) สังคมศึกษา ( ) ศิลปะ ( ) สุขศึกษาและพลศึกษา ( ) ภาษาต่างประเทศ ( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( ) บูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) กิจกรรมแนะแนว ( ) กิจกรมนักเรียน(ระบุ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒. คุณสมบัติเบื้องต้น ๒.๑ ดารงตาแหน่ง ครูครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ข้าพเจ้า นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ โรงเรียน วัดหนองเสือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ข้อมูลผู้รายงาน ประวัติบุคคล ชื่อสกุล นางภรณ์นภัส ภู่ทอง อายุ ๕๑ ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ เกิดวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ภูมิลาเนาจังหวัด กาญจนบุรี น้าหนัก ๖๒ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๔ เซนติเมตร

สีผิว ขาว หมู่โลหิต เอ

สถานภาพ สมรส ชื่อคู่สมรส พ.ต.ท. ภูษิต ภู่ทอง บุตร - ธิดา ๒ คน ได้แก่ นางสาวภรณ์ภัสสร ภู่ทอง และนายภัทรพล ภู่ทอง ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักเลขที่ ๑๑๑/ ๔๗ หมู่ที่ ๑ ตาบล ท่าล้อ อาเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์หมายเลข (บ้าน) ๐๓๔- ๕๑๕๘๖๙ โทรศัพท์ส่วนตัวหมายเลข ๐๘๑- ๗๓๖๒๙๙๖ ประวัติการศึกษา ที่

ระดับ ชื่อสถานศึกษา การศึกษา ๑ ประถมศึกษา ร.ร.กาแพงแสน ๒ มัธยมศึกษา

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

๓ อนุปริญญา

วิทยาลัยครูนครปฐม

๔ ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช วิทยาลัยครูนครปฐม

๕ ปริญญาตรี

ปีที่ วุฒิทางการศึกษา วิชาเอก สาเร็จ ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตร ประถมศึกษา ( ป. ๗ ) ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.ศ.๕ ) ๒๕๒๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นาฏศิลป์ ชั้นสูง ๒๕๒๘ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา ๒๕๓๐ ครุศาสตร์บัณฑิต

นาฏศิลป์

ประวัติการรับราชการ วัน เดือน ปี ๒๓ก.ค. ๒๕ ๒ ต.ค. ๒๘ ๑๖ ก.ค.๓๒ ๑ ต.ค. ๓๖

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ ครู๒ ร.ร.บ้านหอมเกร็ด สปอ.สามพราน อาจารย์ ๑ ร.ร.บ้านหอมเกร็ด สปอ.สามพราน อาจารย์ ๑ ร.ร.วัดหนองเสือ สปอ.ท่าม่วง อาจารย์ ๒ ร.ร.วัดหนองเสือ สปอ.ท่าม่วง

ระดับ เงินเดือน ๒ ๓ ๓ ๕

๒,๒๐๕ ๒,๗๖๕ ๔,๒๐๐ ๘,๓๙๐

ตาแหน่ง เลขที่ ๑๘๙๔ ๑๘๙๔ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒

หมาย เหตุ


๑ ต.ค. ๔๑ ๑ ต.ค. ๔๗ ๒๔ ธ.ค. ๔๗ ๑ พ.ค. ๕๒ ๑ ต.ค. ๕๔ ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๖

อาจารย์ ๒ ร.ร.วัดหนองเสือ สปอ.ท่าม่วง อาจารย์ ๒ ร.ร.วัดหนองเสือ สปอ.ท่าม่วง ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ สพท. กาญจนบุรีเขต๑ ครูชานาญการพิเศษ ร.ร.วัดหนองเสือ ครูชานาญการพิเศษ ร.ร.วัดหนองเสือ ครูชานาญการพิเศษ ร.ร.วัดหนองเสือ ครูชานาญการพิเศษ ร.ร.วัดหนองเสือ

๖ ๗ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๓ คศ.๓ คศ.๓

๑๓,๐๔๐ ๒๑,๓๕๐ ๒๑,๓๕๐ ๓๒,๑๖๐ ๔๓,๐๘๐ ๔๕,๐๘๐ ๔๗,๖๖๐

๑๕๗๒ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒ ๑๕๗๒


แบบสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ Best Practice (BP) ๑. ชื่อ การส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดหนองเสือ สาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP ๒.๑ ชื่อผู้พัฒนา นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ๒.๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ ๓. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP ๓.๑ เพื่อนาทักษะทางนาฏศิลป์มาพัฒนาท่าประกอบเพลงวงดนตรีลูกทุ่งให้ดีขึ้น ๓.๒ เพื่อให้เกิดค่านิยมในการร่วมกันอนุรักษ์นาฏศิลป์และวงดนตรีลูกทุ่งไทย ๓.๓ เพื่อให้เกิดผลงานในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศ ๔. ระยะในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP) ระยะเวลาในการพัฒนาจะพัฒนาตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดาเนินการต่อเนื่องถึงปีการศึกษา๒๕๕๖ มี การปรับและพัฒนาตลอดเวลา ของโรงเรียนวัดหนองเสือ ตาบลวังศาลา อาเภอท่าม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ/สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปะ สาระที่ ๓ มาตรฐาน ศ ๓.๑ และ มาตรฐาน ศ๓.๒ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอิสระชื่นชม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาที่จะให้สอดคล้องสมดุลเน้นของหลักสูตรที่มุ่ง ให้มีการ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาหลักสูตร โดยการนาหลักสูตรแม่บทจากส่วนกลางไปพัฒนาหรือปรับให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ ของแต่ละท้องถิ่น โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ความสาคัญ ของ นาฏศิลป์ นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านศิลปะและการแสดงถึงความเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์ จั กรู้ ยัง มีประโยชน์ ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างผู้เรี ยนให้มีวินัยในตัวเอง ระเบียบในการแสดงออกร่วมกับผู้อื่น มีสมาธิมีความพยายามอดทนในการฝึกซ้อมมีความรับผิดชอบต่อผลงาน รู้จักความไพเราะของเสียงเพลง และการแสดง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการวิจารณ์ และตัดสินได้ อย่างมีเหตุผล ช่วยให้ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์ ส่ง เสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ สาคัญคือ ช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ เข้าใจศิ ลปะของ ชาติอื่น ๆ และช่วยกันสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป


๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP โรงเรียนวัดหนองเสือได้กาหนดอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาไว้ คือ “นาฏศิลป์ดี ดนตรีเด่น ”ทั้ง นี้เนื่องจาก โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นเป็นประจาเสมอมา และ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมี คุณภาพ มีจิตใจที่ดีงามมีจิตสานึกรักถิ่นเกิดจรรโลงวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกกาลังกายสม่าเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษ ย สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ โรงเรี ย นวั ด หนองเสื อ จึ ง จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะนาฏศิ ล ป์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักการทฤษฎีการสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne) ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) - การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ - การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ - การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจา ( Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจาระยะสั้นและระยะยาว - ความสามารถในการจา (Retention Phase) - ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) - การนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) - การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) - การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทาให้มีผลดี และประสิทธิภาพสูง การพั ฒ นาBP ในการน าไปใช้ ใ นการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะนาฏศิ ล ป์ นั้ น ครู ต้ อ งมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์การแสดงชุดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยอาศัยหลักวิชานาฏศิลป์ การนาภาษาท่า และ นาฏยศัพท์ในการใส่ท่าราให้ถูกต้อง จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตาม ธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์ ครูจะต้องเป็นแบบอย่างสาธิตท่าราให้นักเรียนดู เรียกว่าการสอนแบบอธิบายและ สาธิต การสอนแบบให้นักเรียนปฏิบัติและฝึกด้วยตนเอง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมวีดิ ทั ศ น์ และการน าทั ก ษะนาฏศิ ลป์ ไ ปพั ฒ นาท่ า จิ น ตลี ล าแดนเซอร์ ป ระกอบวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป ๗.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวนกลุ่มเป้าหมาย) ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดหนองเสือ จานวนกลุ่มเป้าหมาย จานวนนักเรียน ๔๐ คน


กระบวนการให้ความรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละพอประมาณเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางาน ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๓. ครูนาเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจ ๔. รับเอกสารประกอบการเรียน พร้อมรับใบงานศึกษาวีดิทัศน์การแสดง ๕. แบ่งกลุ่มปฎิบัติท่าทักษะนาฏศิลป์ ๖. นาเสนอผลงาน ๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา การจัดกิจกรรมการปฏิบัติ ๑. ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติโดยอิสระ ๒. ครูสาธิต และให้นักเรียนปฏิบัติตาม การประเมินผล ๑. เก็บข้อมูล ผลด้านทักษะกระบวนการ ๒. รายงานผล ๓. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ๔. เผยแพร่ผลงาน ๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)


นโยบาย มาตรฐาน

กาหนดทิศทางและกลยุทธ์

- สภาพสังคมชุมชน/ - ความต้องการนักเรี ยน

กาหนดมาตรฐาน

- ความต้องการของผูป้ กครองชุมชน - ศักยภาพของโรงเรี ยน

พิจารณามาตรฐานโดยผูเ้ กี่ยวข้อง

P D C A

วางแผนการดาเนินงาน - กาหนดเป้าหมายลาดับความสาคัญ - กาหนดกิจกรรมโครงการ/ - กาหนดแผนในการปฏิบัติงาน

ดาเนินงานตามแผน - ติดต่อประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง (วัด ผู้ปกครอง ชุมชน) - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ ที่กาหนด

นิเทศ กากับ ติดตาม

ประเมิน

สรุป ประชาสัมพันธ์

๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้) ๗.๓.๑. ครูผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ซึ่งจะต้องทางานตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ พฤติกรรมการทางาน การร่วมมือต้องไม่ก่อให้นักเรียนเกิดความทุกข์ในการเรียน นั่นคือ นักเรียนทุก คนมีส่วนร่วมในการค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ครูตระหนักถึงผลที่จะเกิดแก่นักเรียน โรงเรียนและสังคม ๗.๓.๒. ผู้บริหารมีการกากับ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ขวัญและกาลังใจอย่าง สม่าเสมอ ๗.๓.๓. การเรียนรู้ที่ดีควรมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เพื่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนามาปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม กับการเรียนวิชาดนตรี


นาฏศิลป์และสามารถนาประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๗.๓.๔. ทุกสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ เรียนโดยผู้เรียน ผู้ปกครอง ผลการตรวจสอบคุณภาพ องค์ความรู้ที่เกิดกับผู้เรียน หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีและเอกสารประกอบ การสอน ผลปรากฏว่า ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ที่สูงขึ้น ๒. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์และการคิดท่าประกอบเพลง ๓. นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งการแสดงนาฏศิลป์และท่าแดนเซอร์ได้ ๔. นักเรียนมีความสุขในการเรียน ๕. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ๖. นักเรียนมีอารมณ์สุนทรีย์ จิตใจดีงามรักและหวงแหนธรรมชาติ ๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ ๗.๔.๑ ใช้ในการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ ท่าประกอบแดนเซอร์และปลูกฝังให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ๗.๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กทากิจกรรมพัฒนาด้านนาฏศิลป์ ๗.๔.๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้สื่อประกอบการสอน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกัน ทาให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๗.๔.๔ จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ แผ่นพับ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ๗.๔.๕ มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจัด ๗.๔.๖ ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP) ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติได้ถูกต้องสวยงาม ๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและวิธีการ ได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด ๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP / ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้ นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการที่จะรับการพัฒนา ผู้บริหาร คณะครูให้ความร่วมมือใน การทางานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และดีขึ้น สามารถทบทวนศึกษาบทเรียนด้วยตัวเองได้


๙. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนา ปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP ตรวจสอบปัญหาเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่การ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนทักษะนาฏศิลป์และท่าประกอบเพลงแดนเซอร์ให้มีรูปแบบใหม่ๆเสมอ น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแล้วดาเนินการซ้า ๙.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP นักเรียนสามารถใช้ทักษะนาฏศิลป์ในการพัฒนาท่าประกอบแดนเซอร์ของวงดนตรีลูกทุ่งได้ดีขึ้น ๑๐. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวนั เวลาและรูปแบบ/ วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) นานักเรียนออกแสดงในต้อนรับคณะกฐินหรือผ้าป่าในงานวัดหนองเสือ นานักเรียนแสดงใน กิจกรรมวันสาคั ญเช่น วันแม่แห่ งชาติ วันพ่อ แห่ง ชาติ ต้อนรับคณะครูที่มาเยี่ยมชมศึกษาดู ง านจากจัง หวั ด ขอนแก่ นและจั งหวัด สุริ นทร์ การแสดงในงานวันเกษี ยณอายุ งานวันกี ฬากลุ่ มชาววั ง เพื่อเผยแพร่ใ ห้ ประชาชนได้ชม ส่งเข้าประกวดทักษะทางวิชาการและได้เผยแพร่ผลงานให้แก่ครูที่สอนวิชานาฏศิลป์ในกลุ่มชาว วังและอาเภอท่าม่วง ๑๐.๑ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และหน่วยงานต่างๆ ลาดับที่ ชื่อสกุล๑ ด.ญ. สุปรียา เจริญชีพ ๒

ด.ญ.ชลดา พรหมประสิทธิ์

ด.ญ. ณัฐชาพร แย้มสรวล

ด.ญ. นิรชา ศรีบุญยอด

ด.ญ.ศาธิยา

ด.ญ.อิศริยา คืนประคอง

ศรีสมุทร

กิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่

รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค


ลาดับที่

ชื่อสกุล-

ด.ญ. ศรันย์พร แตงคา

ด.ญ. สุปรียา เจริญชีพ

กิจกรรม ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รางวัลที่ได้ ตะวันออกครั้งที่๖๒ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒

วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ใน เหรียญทองระดับภาค งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ กลางและภาค ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตะวันออกครั้งที่๖๒

๑๐.๒ ผลงาน ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการป/ิบัติงาน / นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูกาหนด ที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตร - นักเรียนมีผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับดีขึ้น ไป คิดเป็นร้อยละ 80 ๑๐.๓ การเผยแพร่ ผลงานนักเรียนและการได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชู / ลาดับที่ ชื่อสกุล๑ ด.ญ. สุปรียา เจริญชีพ ๒

ด.ญ.ชลดา พรหมประสิทธิ์

ด.ญ. ณัฐชาพร แย้มสรวล

ด.ญ. นิรชา ศรีบุญยอด

ด.ญ.ศาธิยา

ศรีสมุทร

กิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕

รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒


ลาดับที่ ชื่อสกุล๖ ด.ญ.อิศริยา คืนประคอง ๗

ด.ญ. ศรันย์พร แตงคา

ด.ญ. ศาธิยา ศรีสมุทร

ด.ญ. ศาธิยา ศรีสมุทร

๑๐

ด.ญ.อิศริยา คืนประคอง

๑๑

ด.ญ.ชลดา พรหมประสิทธ์

๑๒

ด.ญ.ชลดา พรหมประสิทธ์

๑๓

ด.ญ.ชลดา พรหมประสิทธ์

๑๔

ด.ญ.เนตรนภา เวสสะภักดี

กิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ระดับมัธยม การขับร้องเพลงไทยสากลในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมัธยม การประกวดนักเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรมและจริยธรรมประจาปี ๒๕๕๖ การขับร้องเพลงสากลในงานศิลปะ หัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ การขับร้องเพลงไทยสากลในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การประกวดนักเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรมและจริยธรรมประจาปี ๒๕๕๔ ระดับประเทศสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน

รางวัลที่ได้ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒ เหรียญทองระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒ เหรียญเงินระดับภาค กลางและภาค ตะวันออกครั้งที่๖๒ รางวัลชนะเลิศระดับ เขตพื้นที่การศึกษาฯ และในระดับประเทศ เหรียญทองรอง ชนะเลิศอันดับ๑ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาฯ เหรียญทองระดับเขต พื้นที่การศึกษาฯ เหรียญทองระดับเขต พื้นที่การศึกษาฯ รางวัลระดับประเทศ

รางวัลของครูผู้สอน -รางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระศิลปะของคุรุสภาระดับประเทศประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๖ จากคุรุสภา - รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับชั้นม.๑ - ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๕ จาก


สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับชั้นม.๑ - ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๔ จาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กิจกรรมวงดนตรีลู กทุ่งประเภท ก ระดับชั้นม.๑ - ม.๖ ในงานศิลปหัต ถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง ที่ ๖๒ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS )ประจาปีการศึกษา๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง ที่ ๖๒ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน - ได้ร างวั ลครูผู้ สอนยอดเยี่ย ม ระดั บ ประถมศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิช าศิ ลปะ( สาระ นาฏศิล ป์ ) ด้ านวิช าการยอดเยี่ ยม ชนะเลิ ศระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต ๑ ใน โครงการการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับชั้นม. ๑ - ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๒ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๕ จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ” หนึ่งแสนครูดี “ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากคุรุสภา - ได้รับเกียรติบัตรประกาศคุณค่าของความเป็นครู คัดเลือกเป็น ครูสอนดี ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ - รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๑ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๔

ลงชื่อ

ภรณ์นภัส ภู่ทอง ผู้ขอรับการประเมิน ( นางภรณ์นภัส ภู่ทอง )

ที่วัน ๑๑ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๕๖


ภาพกิจกรรมนักเรียน


การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ณ เมืองทองธานี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒


การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ณ เมืองทองธานี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ณ เมืองทองธานี


การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที๖่ ๒ ณ เมืองทองธานี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๒ ณ เมืองทองธานี


เกียรติบตั ร ผลงานของโรงเรียน


เกียรติบัตร ผลงานของนักเรียน


เกียรติบัตร ผลงานของครูผู้สอน


BP นางภรณ์นภัส ภู่ทอง  

"การส่งเสริมทักษะนาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดหนองเสือ

BP นางภรณ์นภัส ภู่ทอง  

"การส่งเสริมทักษะนาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดหนองเสือ

Advertisement