Page 1

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

“นาโลกไร้พรมแดนสู่การพัฒนาห้องสมุด”

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการ (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา) ชื่อผลงาน นาโลกไร้พรมแดนสู่การพัฒนาห้องสมุด ชื่อผู้เสนอผลงาน นางดวงสมร บาตรโพธิ์

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน

โรงเรียน บ้านท่ามะนาว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๑๗๐๒๒๙

e-mail doungtum9@hotmail.com

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา โรงเรียนบ้านท่ามะนาวเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนจานวน ๘๗ คน ข้าราชการครู ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน และช่างไม้ ๑ คน จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ในช่วง ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในหลายๆด้าน การเรียนการสอนเป็นไปตามความ คาดหวัง บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามมาตรฐานในระดับต่างๆได้ดี ทั้งนี้ข้อแนะนา ในส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องสมุด ซึ่งถึงแม้จะมีเป็นเอกเทศ แต่ขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน สภาพทรุดโทรม (ดังภาพ)

ไม่สามารถให้บริการแก่ครู นักเรียนได้เต็มที่ ส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร แม้ว่าโรงเรียนจะพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดมุมหนังสือในห้องเรียน กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ ก็ตาม ดังนั้นโรงเรียนจึงนาปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น


พื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะนาวเพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้างห้องสมุดหลังใหม่ คณะกรรมการเห็นชอบ ทุกประการแต่มีคาถามตามมาว่าจะเอางบประมาณที่ไหน ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สาหรับการดาเนินงานที่ต้องการ คาตอบ เมื่อยังตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องจึงชะลอไว้ก่อน แต่ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้สมัครใช้ facebook เพื่อการ ติดต่อสื่อสารกับ ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆทั้งที่เคยรู้จักและไม่รู้จักมาก่อนประมาณ 6 เดือนก่อนหน้านี้ และ ประมาณต้นปี ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้โหลดภาพห้องสมุดหลังเก่าโพสต์ลงใน face book ของข้าพเจ้า ทันทีที่ภาพ ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนทาง facebook โพสต์ข้อความถามมาว่า “มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ” คาพูด ประโยคนี้ทาให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจและดีใจมากที่มีคนดีดีมีความคิดที่ดีและยินดีที่จะช่วยเราทั้งๆที่ไม่ เคยรู้จักกันมาก่อนช่วยให้มีกาลังใจและพลังมากพอที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้ จึงตอบไปว่า อยากได้ห้องสมุด ใหม่ค่ะ ทันทีผู้หญิงท่านนั้นก็แชร์ภาพห้องสมุดของเราไปที่ facebook ของเขาแล้วกระจายข่าวไปยังเพื่อนๆใน เฟสต์ว่า มีเพื่อนเราในเฟสต์ต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยกันหน่อย และภาพต่อไปนี้คือ

คุณนุจนาต พ่วงนิล ผู้จุดประกายฝันให้กับข้าพเจ้าในวันนั้น ๒. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP ๒.๑ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นความสาคัญ ประโยชน์ และมีทัศนคติที่ดีต่ อ เทคโนโลยีแบบโลกไร้พรมแดน (facebook) ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถนาเทคโนโลยีแบบโลกไร้พรมแดน (facebook) มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถูกต้องเหมาะสม ๒.๓ เพื่อส่งเสริมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รู้รัก สามัคคี มีความเสียสละ ๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดหลังใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย น่าใช้ ได้มาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี ๒.๕ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


๓. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP) ช่วงเริ่มต้นการพัฒนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วงที่สร้าง ความตระหนักและวางแผนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา เดือนเมษายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงที่เริ่มการดาเนินงาน ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานด้วย ๔. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป. สพม. สพฐ. สถานศึกษา มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย และ จุดเน้น ของหน่วยงานดังต่อไปนี้ ๔.๑ กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงกับ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) เป้าหมายปฏิรูปการศึกษา ข้อที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัด การศึกษา ๔.๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมนานาชาติ และ จุดเน้นในปี ๒๕๕๖ ข้อ ๑.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ และเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และ ด้านภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๔.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ ๔.๔ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว เชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP ในการจัดทา BP ในครั้งนี้ ยึดแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในการพัฒนาจากเอกสารประกอบการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ๙ เล่ม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้ ๕.๑ การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต (Context Analysis : The Challenge of the Future Education) นามาใช้ในช่วงของการสร้างความตระหนักแก่ คณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะนาว โดยการประชุมชี้แจงถึง การได้รับโอกาสจากคุณนุจนาต พ่วงนิล ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป อย่างไรก็ตามการรอคอย ความหวังจากคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดช่วยเหลือตนเองก่อนนั้นไม่เป็นการสมควร อีกทั้งเพื่อนๆทาง facebook แต่เพียงทางเดียวคงไม่สามารถช่วยให้สมปรารถนาได้ หรือถึงแม้ว่าได้คงต้องใช้เวลามาก ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งจึงมีมติให้มีการระดมทุนโดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อ สร้างความมั่นใจให้คุณนุจนาต พ่วงนิล ว่าเรามีความต้องการและจาเป็นจริงๆ


๕.๒ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) นามาใช้ทุกช่วงของ ดาเนินการ หลังจากการวิเคราะห์บริบทและได้มติที่ประชุมแล้ว โรงเรียนจึงเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยตลาดผาสุก ไว้สาหรับเก็บเงินที่ได้จากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะนาว” โดยมีชื่อผู้มีอานาจในการฝากถอน ๒ คน ได้แก่ นางดวงสมร บาตรโพธิ์ และ นางอุไรวรรณ วิบูลกิจ โดยทุกครั้งที่มีการถอนให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯด้วย ๕.๓ การนาองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (Leading Organization and Educational Management Technology) นามาใช้ในช่วงเริ่มต้นและการระดมทุน หลังจากประชุม วางแผนแล้ว เริ่มดาเนินงานตามแผน ลาดับแรกคือการระดมทุนโดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มีการติดต่อ ผู้มีจิตศรัทธาผ่านทาง facebook ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้รอแล้วส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง มาร่วมงานทอดผ้าป่าที่โรงเรียนด้วย ส่วนคุณนุจนาต พ่วงนิล ไม่ได้มาร่วมงานแต่ส่งตัวแทนนาเงินมาสมทบ ๕.๔ การวางแผนและการกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Planning and Furmulating) นามาใช้ในช่วงเริ่มดาเนินการ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางในการระดมทุน และทรัพยากรในการก่อสร้าง การออกแบบ การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน การดาเนินงาน ฯลฯ ๕.๕ การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) นามาใช้ในช่วงการ ดาเนินงาน หลังจากได้มติที่ประชุมแล้วจึงเริ่มดาเนินการตามแผน คือหาคณะกรรมการสายผ้าป่าจากทุกภาค ส่วน และทอดผ้าเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี พ.ต. ปริญญา พิมพ์สังข์ เป็นประธานร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้เงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝากไว้ที่ธนาคารก่อน เริ่มดาเนินการก่อสร้าง ห้องสมุดเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๕ สร้างไปได้ระยะหนึ่งงบประมาณหมด จึงระดมทุนครั้งที่สองโดยการ ทอดผ้าป่าครั้งที่สอง โดยมี ผศ.โสภณ เปียสนิท เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้เงินมาอีก ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงดาเนินการก่อสร้างต่อแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ๕.๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) นามาใช้ในทุกช่วงของการ ดาเนินงาน ได้แก่ การคิดนอกกรอบ กล้าคิดกล้าทา กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ รวมถึงการคิดเร็ว ทาเร็ว การแสดงถึงความจริงใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา กล่าวคือได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูหลังจากการ ระดมทุนทั้งสองครั้งแล้วยังไม่พอ โดยการหว่านล้อมของข้าพเจ้า คณะครูจึงช่วยบริจาคอีก ๓ คน ได้แก่ คุณครู อรุณี เสริมใหม่ คุณครูพรพรรณ ปสังคานนท์ และคุณครูอุไรวรรณ วิบูลกิจ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ คุณครูอรุณี เสริมใหม่ ยังช่วยหาสมทบจากบริษัท วิศวภัทร์ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ได้อีก ๕๐,๐๐๐ บาท และ จาก รศ.ศิริพร จงสวัสดิ์ อีก ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าเป็นการบริหาร การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดเจน ๕.๗ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) นามาใช้ ในทุกช่วงของการดาเนินงาน โดยมีการสร้างเครือข่ายผ่านทาง facebook ทั้งส่วนตัวและที่เป็นองค์กร ภาคเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน รวมถึงหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต๑ ด้วย


๕.๘ การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้ (Control, Measurement. Evaluation and Knowledge Management) นามาใช้ในทุกช่วงของการดาเนินงาน โดยการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน การใช้จ่ายเงิน รวมถึงกืจกรรม ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานในทุกเรื่องเป็นระยะๆ ๕.๙ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นามาใช้ในทุกช่วงของการดาเนินงาน กล่าวคือ การนาเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในการพัฒนาจากเอกสารประกอบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ๙ เล่ม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถือเป็นการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งหมด ๖. กระบวนการพัฒนา BP ๖.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ ครู ๘ คน นักเรียน ๘๘ คน ผู้ปกครอง และชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ รวมถึง เพื่อนใน facebook ๖.๒ ขั้นตอนการพัฒนา BP เริ่มจากการวิเคราะห์บริบทและปัญหาต่างๆโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้ทราบถึงปัญหา และเพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย วางแผนแล้วดาเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์การดาเนินงานเป็นระยะๆ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ ขั้นสร้างความตระหนัก ขั้นการวางแผน ขั้นดาเนินการตามแผน ขั้นวิเคราะห์การดาเนินงาน ขั้นตรวจสอบผลการดาเนินงาน


๖.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP ๖.๔.๑ สังเกตการใช้การให้บริการแก่ ครู นักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ๖.๔.๒ ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๖.๔.๓ ภาพถ่าย เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา ๖.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ ๖.๔.๑ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อเทคโนโลยีไร้พรมแดน เชิงบวก ๖.๔.๒ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีไร้ พรมแดนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ๖.๔.๓ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๖.๔.๔ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน ๗. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP ) ๗.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ โรงเรียนมีห้องสมุดใหม่ ๑ หลัง ชื่อ “ห้องสมุดพลังแห่งศรัทธา” ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ดังภาพ

๗.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ ๗.๒.๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน (facebook)


๗.๒.๒ ครู นักเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีไร้พรมแดน (facebook) ให้เกิดประโยชน์อย่าง สร้างสรรค์ในทางที่ดี ถูกต้องเหมาะสม ๗.๒.๓ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความรัก สามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗.๒.๔ โรงเรียนมีห้องสมุดใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย น่าใช้ ได้มาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี ๗.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของครู นักเรียน มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ๗.๒.๖ นักเรียนมีความสุข ที่ได้อ่านหนังสือ และปฏิบัติกิจกรรมในห้องสมุด ๗.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและวิธีการ ได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) ๗.๓.๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการนาโลกไร้พรมแดนสู่การ พัฒนาห้องสมุด ร้อยละ ๑๐๐ โดยการประชุม สรุปผลการพัฒนา และการสอบถามความพึงพอใจทุกครั้ง ที่มีการประชุม และการพูดคุยเมื่อโอกาส เช่น ช่วงเลิกเรียนที่ผู้ปกครองมารับนักเรียน ๗.๓.๒ เสียงสะท้อนกลับจากเพื่อนๆใน facebook ที่แสดงถึงความชื่นชมต่อการพัฒนาและ ความสาเร็จ ๗.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา

BP มีดังต่อไปนี้

๗.๔.๑ ผู้บริหาร การไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไป การคิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทา กล้า ตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบ การประสานสัมพันธ์ที่ดีแสดงถึงความตั้งใจ ความจริงใจต่อการพัฒนา ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗.๔.๒ ครู มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และความเสียสละเพื่อโรงเรียน ๗.๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะนาว มีความรัก สามัคคี มีใจ เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๗.๔.๔ กระบวนการ การนาเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดน (facebook) มาเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสาร โดยรายงานการดาเนินงานทุกขั้นตอนเป็นระยะ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดาเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไขทุกขั้นตอน โดยกระบวนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มีการรายงานผลการ ดาเนินงานทุกขั้นตอนผ่านทาง facebook เพื่อสร้างความมั่นใจเป็นระยะ


๗.๕ ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้ มีดังนี้ ๗.๕.๑ การนาเทคโนโลยีมาใช้ให้ถูกวิธีอย่างสร้างสรรค์ ๗.๕.๒การทางานเป็นทีม ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ๗.๕.๓ ความอดทน อดกลั้น เสียสละ ๗.๕.๔ เทคนิคการสร้างภาคี เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ๘. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง ๘.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP ๘.๑.๑ สังเกตการณ์ใช้บริการห้องสมุด

๘.๑.๒ เปรียบเทียบคุณภาพและการบริการ กับมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี ๘.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP ๘.๒.๑ ต้องพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี ในระดับเหรียญทอง ๘.๒.๒ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีนิสัยรักการอ่าน

๙. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผลในวงกว้าง ๙.๑ รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนตามควรแก่ โอกาส


๙.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดนเป็น ระยะๆ ๙.๓ จัดงานฉลอง “ห้องสมุดพลังแห่งศรัทธา” โดยเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี ท่านมานิต วังบุญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ประธานมอบภาพสมเด็จพระเทพฯไว้เป็นที่ระลึก

ประธานกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี

เจ้าคณะตาบลช่องสะเดาเจิมแป้งเพื่อความเป็นสิริมงคล

การแสดงบนเวทีของนักเรียน

ท่านรองฯตัดริบบิ้นเปิดแพรคลุมป้ายร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานที่ ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมีคุณเดชา – คุณนุจนาต พ่วงนิล ประธานกลุ่มเครือข่ายวังด้ง – ช่อง สะเดาและผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรีให้เกียรติร่วมในพิธีด้วย


งานฉลอง “ห้องสมุดพลังแห่งศรัทธา”

รศ.ศิริพร จงสวัสดิ์ ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย

คุณเดชา – คุณนุจนาต พ่วงนิล มอบของที่ระลึก ไว้ เป็นที่ระลึก

คุณสิริชัย นิคง สารวจห้องสมุดเก่า

ประชุมวางแผนลงมติ

ประชุมวางแผนลงมติ


คุณครูอุไรวรรณ วิบูลกิจ

ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนกล่าวแสดง

ชี้แจงการใช้จ่ายเงินในที่ประชุม

ความชื่นชมในผลงาน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งแรก เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี พ.ต.ปริญญา พิมพ์สังข์ เป็นประธาน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่สอง เมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี รศ.โสภณ เปียสนิท เป็นประธาน

คุณหลินเพื่อนใน facebook นานักเรียนจากอังกฤษมาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและมอบเงินสมทบพัฒนาห้องสมุด


ผลที่เกิดกับผู้เรียน


ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


ผลที่เกิดกับผู้เรียน


ผลที่เกิดกับผู้เรียน


ผลที่เกิดกับผู้เรียน


ผลที่เกิดกับผู้เรียน


คุณสิริชัย นิคง (ใส่เสื้อสีส้ม) เพื่อนใน facebook นาคณะจากชลบุรี มาบริจาคเงินและสิ่งของ สมทบ

คุณชัชวาล คาดการณ์ไกล และคณะ โดยการนาของคุณสิริชัย นิคง สมทบทุนสร้างห้องสมุด

ทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมสู้ ทุ่มเทและเสียสละไปพร้อมๆกัน


https://www.facebook.com/nujanart.pungnil?fref=ts https://www.facebook.com/nitinun.mon?fref=ts

คุณนุจนาต พ่วงนิล

คุณนิธิรา ราชสีมา

https://www.facebook.com/sopon.pearsanit?fref=ts https://www.facebook.com/nuttjung.kung?fref=ts

ผศ.โสภณ เปียสนิท

คุณณัฐพล

https://www.facebook.com/pornchaiphapun?fref=ts

ผอ.พรชัย ภาพันธ์

https://www.facebook.com/kanda.sieimua.1?fref=ts

คุณกานดา

https://www.facebook.com/prajak.sonnarai?fref=ts

คุณประจักษ์ ศรนารายณ์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001712049701&fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/suntaree.amp?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/Lilly2407?fref=pb&hc_location=friends_tab

คุณสุนทรีย์ บุบผา

คุณกัญวรรณ วีระสกุล

https://www.facebook.com/Kru.Thanaphon?fref=pb&hc_location=friends_tab

คุณธนพล ซึมกลาง

https://www.facebook.com/sujanya.phakdeekeow?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/sakkarin.phaiwiset?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/niyom.seeda?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/profile.php?id=100005977241882&fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/sirilux.bunyok?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/profile.php?id=100002679915954&fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/jjae.chaaim?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/low.low.low.s?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/toon.bodyslamkorat?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/narong.sanoy?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/tanawin.benchawililak?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/therdsak.thonnalak?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/gift11kanchana?fref=pb&hc_location=friends_tab


https://www.facebook.com/profile.php?id=100006187084169&fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/bossnongtian?fref=pb&hc_location=friends_tab https://www.facebook.com/doung.tum/media_set?set=a.454920497879612.97731.1000008499886 15&type=3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001574880306&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001574880306&sk=photos&collection_token= 100001574880306%3A2305272732%3A69&set=a.487014118

Profile for pr kan1

BP นางดวงสมร บาตรโพธิ์  

"นำโลกไร้พรมแดนสู่การพัฒนาห้องสมุด"

BP นางดวงสมร บาตรโพธิ์  

"นำโลกไร้พรมแดนสู่การพัฒนาห้องสมุด"

Profile for kanburi
Advertisement