Page 1

ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ก า ญ จ น บุ รี เ ข ต ๑

ปี ที่ ๑ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๗

วารสารประชาสั มพันธ ์

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรม “รดนา้ ดาหัววันสงกรานต์ ๒๕๕๗” เพือ่ เป็ นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวฒ ั นธรรมไทย และได้เชิญผู้ใหญ่ที่เคารพในแวดวงการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่ วมกิจกรรม เพือ่ ให้ บุคลากรในสังกัด รดนา้ ขอพรเพือ่ เป็ นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันปี ใหม่ไทย โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธาน เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗


วารสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ออกกาลังกาย”

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรม “ออกกาลังกายทุกวันพุธ” เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสออกกาลังกาย เมื่อสุ ขภาพกายดี ส่ งผลให้สุขภาพจิตดีดว้ ย โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และคณะรองผอ. ร่ วมออกกาลังกาย เมื่อวันที่พุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

รวมงานพิ ธี ่ นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่ วมพิธี วันจักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริ เวณศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่ วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เพจ ๒


วารสารประชาสัมพันธ์

เพจ ๓

คายภาษาอั งกฤษ ่

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและค่ายสาหรับครูผู้สอน

-ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “ Happy English Sumer Students Camp” กาหนดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เข้าร่วมโครงการและโรงเรียน นาร่องโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ “English Bilingual Education” (EBE) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ ๑ เขตละ ๒ คน จานวน ๒๖ เขต ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ออโรร่า รีสอร์ท อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด


วารสารประชาสัมพันธ์

อบรมกระบวนการคิดระดับสูงคณิต,วิทย ์

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดระดับสูงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร กาหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด

ตอนรั บคณะศึ กษาดูงาน ้

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พิจิตร เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

เพจ ๔


วารสารประชาสัมพันธ์

บอกเลาเก ่ าสิ ้ บ

ขอแสดงความยินดี กับนางสุ ธีรา ท้าวเวชสุ วรรณ ครู โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี รับรางวัลเกียรติยศ “ครู ดีในดวงใจ” จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ขอแสดงความยินดี กับนายสมเกียรติ์ นุชโสภา พนักงานพิมพ์ดีด ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ รับรางวัลเกียรติยศ “สพฐ.ดีเด่น” จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

เพจ ๕


วารสารประชาสัมพันธ์

เพจ๖

บอกเลาเก ่ าสิ ้ บ

ขอแสดงความยินดี กับ นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดชุกพี้ ที่มุ่งมั่นและสนับสนุน คณะลิเก ของโรงเรียนวัดชุกพี้ จนได้รับการคัดสรรเป็นรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"ด้านศิลปะการแสดง ระดับอาเภอ ของอาเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปี ๒๕๕๗

วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ในปีนี้จึงตรงกับวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คาว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคาว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติ และถือเป็นวันสาคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก ล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกาเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสาคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคาเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาและได้กาหนดวันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของ สหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบาเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา โดยการที่สหประชาชาติได้กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนา สามารถเข้ามาศึกษา พุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน และในปีนี้ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจาปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก และเพื่อ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ได้นาพุทธธรรม ไปใช้สร้างประโยชน์และความสุขแก่ตนเอง และสังคม ในระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


เพจ ๗

วารสารประชาสัมพันธ์

บอกเลาเก ่ าสิ ้ บ บทวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ๒) เพื่อนาผลการสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและระดับโรงเรียน ประชากร ได้ แก่ โรงเรี ยนสัง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รีเ ขต ๑จ านวน ๑๔๔ โรงเรีย น นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒,๕๕๑ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๗๔๒ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

X

) และค่า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิเ คราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึก ษา ๒๕๕๖ ระดับชั้ น ประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ๔๒.๓๖ คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๕๘ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓๔.๘๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓๕.๙๗ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๒๘.๗๐ สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย ๕๘.๖๓ ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย ๔๔.๔๔ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนน เฉลี่ย ๕๑.๗๒ เมื่อเปรียบเทียบกั บระดั บสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรีย นรู้ คะแนนระดับ สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง ๑.๐๘ - ๒.๗๒ คะแนน ยกเว้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๐.๑๓ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนระดับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ต่ากว่าระดับประเทศ ระหว่าง ๑.๔๓ - ๕.๑๒ คะแนน เปรียบเทียบผลการสอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กับ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนต่ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนปีการศึกษา ๒๕๕๖ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่าง ๐.๒๗-๗.๒๙ คะแนน โดยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีคะแนนต่ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มากที่สุดถึง ๕.๓๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการวิเ คราะห์ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนการทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๖ ระดั บชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ ย ๔๑.๒๐ คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๒๒.๕๕ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ ย ๓๔.๒๘ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓๕.๓๔ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๒๗.๐๘ สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย ๕๕.๙๒ ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย ๔๐.๘๑ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนน เฉลี่ย ๔๑.๒๑ เมื่อเปรียบเทียบกั บระดั บสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรีย นรู้ คะแนนระดับ สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ระหว่าง ๒.๘๐-๔.๑๔ คะแนน เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนระดับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ต่ากว่าระดับประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ระหว่าง ๒.๓๘ – ๔.๐๓ คะแนน และเปรี ย บเที ย บผลการสอบ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ กั บ ปี ก ารศึ ก ษา ๒ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย พั ฒ นาการขึ้ น คื อ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ ระหว่าง ๐.๒๙-๓.๐๒คะแนน สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่าง ๑.๕๔ – ๑๐.๙๒ คะแนน


เพจ ๘

วารสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารูเกี ่ วกับกฎหมาย ้ ย

(ฉบับที่ ๖) (ชนินทร์ เชาวรักษ์ นิติกรชานาญการพิเศษ) (ต่อจาก...ฉบับที่แล้ว) เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้พิจารณาสั่งการ ตามอานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และเมื่อตาแหน่งใน โรงเรียนเดิมไม่ว่างก็ได้พิจารณาบรรจุผู้ฟ้องคดีลงในตาแหน่งที่ว่างในโรงเรียนอื่น ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน แต่เนื่องจากการกาหนดให้ตาแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เป็นอานาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. จึงต้องเสนอขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. ก่อน ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ กรณีจึงเป็นการดาเนินการ เพื่อมีคาสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ตามอานาจหน้าที่ในเวลาอันสมควร ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กาหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่ได้กระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประเด็นที่สอง การบรรจุข้าราชการครูกลับเข้ารับราชการต้องบรรจุในตาแหน่งเลขที่ ในสังกัดเดิมก่อนออก จากราชการหรือไม่ ? ซึ่งตามหนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ได้กาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุข้าราชการครูกลับเข้ารับราชการว่า ในกรณีที่เห็นสมควรรับข้าราชการกลับเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อน ออกจากราชการ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นนี้ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะต้องบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเลขที่ในสังกัดเดิมก่อนออกจากราชการ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือยืนยัน ความประสงค์เดิมที่จะขอกลับเข้ารับราชการที่โรงเรียน ร. ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมก่อนลาออกจากราชการแล้วก็ตาม แต่การพิจารณาว่าจะบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งใดนั้น เป็นอานาจดุลพินิจของผู้ถูก ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ที่จะพิจารณาตามความจาเป็นและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ โดยไม่จาต้องบรรจุ และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดารงตาแหน่งในสังกัดเดิม (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๙/๒๕๕๕) -----------------------------------

เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กจ. ๑ , นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กจ. ๑ , นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุม่ อานวยการ บรรณาธิการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 กองบรรณาธิการ นางอังคนา คุณฑี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ที่อยู่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร. ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ เว็บไซด์ www.kan1.go.th

Profile for pr kan1

วารสารประจำเดือนเมษายน  

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 งานประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย อังคนา คุณฑี นักประชาสัมพันธ์.

วารสารประจำเดือนเมษายน  

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 งานประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย อังคนา คุณฑี นักประชาสัมพันธ์.

Profile for kanburi
Advertisement