Page 1

ตรวจเยีย่ มสนามสอบ O-Net

นายอนันต์ กัลปะ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต ๑ ออกตรวจเยีย่ ม สถานศึกษาทีเ่ ป็ นสนามสอบ การจัดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเป็นขวัญและ กาลังให้กบั ข้าราชการทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ เมือ่ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ เมือ่ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมการเลือกตัง้

บรรยากาศกิจกรรม การเลือกตัง้ กรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. โดยมีตวั แทน ข้าราชการ จาก สานักงาน ก.ค.ศ. ได้มาตรวจเยีย่ มหน่วยเลือกตัง้ ทุกหน่วย ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗


นายชนินทร์ แสงแก้ว และว่าทีร่ อ้ ยเอก พรเนตร ศรีทอง รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธรี บั มอบอาคารอเนกประสงค์ จากบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด ให้กบั โรงเรียนบ้านองหลุ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอขอบคุณบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด ทีไ่ ด้มอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านองหลุ

นายอนันต์ กัลปะ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรมทาบุญตัก บาตรข้าวสารอาหารแห่งให้กบั บุคลากรในสังกัดทีม่ วี นั คล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ โดยจัดพิธใี นช่วงเช้าของ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายศิรวิ ุฒ ิ สามนปาล รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นาบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและความสามัคคี ให้กบั บุคลากรในสานักงาน กาหนดให้มกี าร ออกกาลังกายทุกวันพุธ โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


AWARDS ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับชำติ น.ส.สุพรรณ์ แดงอา ครู โรงเรียนบ้านท่าแย้ ได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียน ด้านบริหาร จัดการ

นางเบญจมาศ ลิขติ วัฒนกิจ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนวัดหนองบัว ได้รบั รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยีย่ มประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรม ฯ

น.ส.เพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนวัดถ้ามังกรทอง ได้รบั รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยีย่ มประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

น.ส.สายหยุด ห้าวเจริญ ผูอ้ านวยการโรงเรียน บ้านโปง่ หวาย ได้รบั รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษา ยอดเยีย่ มประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้าน วิชาการ

นายสุรพล พละศักดิ ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้าน ใหม่(จีนาภักดิ)์ รับรางวัลเหรียญทอง ผูอ้ านวยการ สถานศึกษายอดเยีย่ มระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

นางอารมณ์ เหลืองแดง ครู โรงเรียนบ้าน วังตะเคียน ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ด้านนวัตกรรม ฯ

น.ส.จีเรียง บุญสม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ มระดับก่อน ประถมศึกษา ด้านวิชาการ

นายธเนศ เมฆนาคา ครู โรงเรียนบ้านท่าแย้ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับ ประถมศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

น.ส.สุกญ ั ญา ไวยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ ได้รบั รางวัล เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับ ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนอง เสือ ได้รบั รางวับเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรม ฯ

นายวรรณชัย นิลผึง้ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ ได้รบั รางวัล เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

นายผดุง จันทร์คา ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ มระดับ ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ


นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าทุม่ สังกัด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ ชนะเลิศการแข่งขันทาอาหาร (แกงมัสมัน) ่ ระดับชัน้ ม.๑ - ม. ๓ ระดับชาติ งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๓ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าทุม่ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับชาติ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยังยื ่ น ในการนาเสนอองค์ความรูด้ เี ด่นกิจกรรมการเลีย้ งหมูหลุม่ ประจาปี ๒๕๕๖ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ด.ญ.นศิรริ วรรณ พรหมทัตน์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒ โรงเรียนบ้านพุเลียบ ประกวดร้องเพลงเงาเสียงพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในงานปิ ดทอง ณ วัดถ้าเขาแหลม จังหวัด กาญจนบุรี ได้รบั รางชมเชย

ด.ช. ปพณ ละเภท นักเรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้รบั รางวัลอันดับที่ ๑ ระดับภาค ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕ จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔ (TMC –Thailand Mathematics Contest)


ฉบับที่ ๔ (ชนินทร์ เชาวรักษ์ นิติกรชานาญการพิเศษ) เหตุใด ? คดีพพิ าทเกีย่ วกับการเลือกตั้ง จึงไม่ อยู่ในอานาจของศาลปกครอง ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงและประเด็นความเห็นต่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งในขณะนี้ นั้น ศาลถือเป็ น องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่อานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและประเทศชาติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเป็ นไปตามหลักการแบ่งแยกอานาจอธิ ปไตย คือ อานาจนิ ติบญั ญัติ อานาจบริ หาร และ อานาจตุลาการ ที่จะต้องมีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่ งกันและกัน สาหรับประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ได้มีการนาคดีข้ ึนสู่ศาลปกครองและศาลก็ได้มีคาสัง่ ไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณาเนื่องจากไม่อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครอง รวมทั้งกรณี ล่าสุ ดที่ว่าที่ผสู ้ มัคร ส.ส.พรรค เพื่อไทย จานวน ๒๙ ราย ได้ยื่นฟ้ องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครองสูงสุ ดว่า การที่ กกต.ไม่ดาเนินการให้มีการ รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของผูฟ้ ้ องคดี ถือเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง ปฏิบตั ิ และขอให้ศาลมีคาสัง่ ให้ กกต.ดาเนินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฯ ใน ๒๙ เขต ดังกล่าวโดยเร่ งด่วนหรื อมีคาสัง่ คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั ๒๙ ราย ว่าการที่ผฟู ้ ้ องคดีได้ไปใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่ไม่ สามารถสมัครได้เนื่องจากมีกลุ่มผูช้ ุมนุมทางการเมืองเข้าทาการปิ ดล้อมควบคุมพื้นที่การรับสมัคร ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีได้ไปแจ้งความลง บันทึกประจาวันตามคาแนะนาของ กกต. แล้วนั้น ให้ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย คดีน้ ีศาล ปกครองสูงสุ ดได้มีคาสัง่ ไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณา (ฟ.๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วยเหตุวา่ ไม่อยูใ่ นอานาจพิจารณา ของศาลปกครอง หากแต่อยูใ่ นอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมคือศาลฎีกาซึ่ งกรณี ทานองนี้ได้เคยมีการนาคดีมาฟ้ องต่อศาล ปกครองและศาลก็ได้วางหลักในเรื่ องเขตอานาจศาลดังกล่าวไว้แล้ว มาดูกันครั บว่ า เหตุใด ? ทาไมข้ อพิพาทที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึ งไม่ อยู่ในอานาจของศาลปกครอง ทั้งที่มีลกั ษณะของการใช้อานาจทางปกครองหรื อเป็ นการดาเนินกิจการทางปกครอง โดยที่ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บญั ญัติให้“ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกีย่ วกับการเลือกตั้งและการ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้ ศาลอุทธรณ์ มีอานาจพิจารณา และวินิจฉัยคดีที่เกีย่ วกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิน่ และผู้บริ หารท้ องถิน่ ” และ มาตรา ๑๑(๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองสูงสุ ดมี อานาจในการพิจารณา“คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้ อยู่ในอานาจศาลปกครองสู งสุ ด” เมื่อข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี ประเด็นข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินการของ กกต. ในการรับใบสมัครของผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้ง ซึ่ งแม้การดาเนินการดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ตาม แต่กเ็ ป็ นกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อเป็ นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงเป็ นอานาจของศาลฎีกาในการที่จะ พิจารณาและวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่ งเป็ นกฎหมายสูงสุ ดนัน่ เอง ศาลปกครองสู งสุ ดจึงมีคาสัง่ ไม่ รับคาฟ้ องไว้พิจารณา --------------------------


เครดิตภาพ โดยครูไทบ้านดอทคอม

“...เมื่อมีโอกำสและมีงำนให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็ นต้องตัง้ ข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็ น เครื่องกีดขวำง คนที่ ทำงำนได้จริ ง ๆ นัน้ ไม่ว่ำจะจับงำนสิ่ งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ำยิ่ งมีควำมเอำใจใส่ มีควำมขยันซื่อสัตย์สจุ ริ ต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงำนที่ ทำสูงขึน้ ...” พระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

เจ้าของ งานเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กจ.๑, นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กจ.๑, นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุม่ อานวยการ, บรรณาธิการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 กองบรรณาธิการ นางอังคนา คุณฑี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ที่อยู่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

วารสารสัมพันธ์กุมภาพันธ์  

งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี 1

วารสารสัมพันธ์กุมภาพันธ์  

งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี 1

Advertisement