Page 1

ปีปีทที่ ี่ ๒๒ฉบั ฉบับบที่ที๑๔ ่ ๑๔

วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

“วันวานทีพ ่ ากเพียร สู่วน ั เกษียณทีภ ่ าคภูมิ”

เมื่อวันศุกร์ที๋ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี โดยมี นายอํานาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ร่วมงานด้วย มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จํานวน ๓๘ คน ทั้งนี้ นายจํานงค์ ยอดขํา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย


จดหมายข่าว หน้า ๒

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ ประมวลภาพงาน “วันวานที่พากเพียร สู่ วนั เกษียณที่ภาคภูมิ ”

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๓

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๔

นิราศชลบุร ี ึ ษาดูงาน ๑๙-๒๑ ก.ย. ๕๖ สรุปการศก สิบแปดกันยามาตามนัด ชลบุรีที่หมายไกลสุดตา บัสห้ าคันนันจอดทอดเป็ ้ นแถว ขึ ้นพร้ อมกันมัน่ ใจไม่พวง หกโมงครึ่งจึงออกบอกให้ ร้ ู หน้ าระรื่ นชื่นใจในวิญญาณ์ นัง่ เบาะคู่ดทู ีวีที่บนรถ หยุดพักให้ ใช้ สขุ ามาตามทาง รถวิ่งไปใจเราเฝ้าครุ่นคิด มรสุมเข้ าเรานันมั ้ น่ อุรา การเดินทางย่างกรายในครัง้ นี ้ มอเตอร์ เวย์ เฮฮาพากันไป เข้ าสุขาห้ านาทีมีส้วมมาก ทีมพวกเราเข้ าใจไม่ช้ากัน รถตามกันมัน่ ใจปลอดภัยก่อน นัง่ บนรถจดกิจกรรมตามอารมณ์ สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงที่ดีสดุ สุด รถรับเราเข้ าไปได้ มองดู มาถึงที่มีอาหารว่างวางไว้ ด้วย อาหารกลางวันนันต่ ้ อไม่รอรา ผัดโป๊ ยเซียนเพียรอยู่ดสู วยสด แกงหมูชะมวงล่วงหน้ ากว่าสิ่งใด

เขตเร่งรัดจัดงานการศึกษา นัดตีห้ายาตราบอกออกหกโมง ตลอดแนวแถวงามตามประสงค์ ผอ.จำนงค์ คงมัน่ ตามสัญญา ผอ. ครู รู้งานการศึกษา เป็ นอันว่าเวลาดีที่เดินทาง ดูข่าวสดรถเขาจัดไม่ขดั ขวาง เสร็จทุกอย่างต่างขึ ้นรถหมดเวลา วิตกจริตคิดกังวลและบ่นหา ต้ องฟั นฝ่ าฟ้าฝนและพ้ นภัย ถนนดีมีรัว้ กันดูมนั่ หมาย รถวิ่งไวได้ เวลาพาหยุดพลัน อีกของฝากมากมีพร้ อมสีสนั รี บเร็วพลันทันเวลาน่าชื่นชม ตามขันตอนสอนไว้ ้ ได้ เหมาะสม ความเกลียวกลมสมผู้นาคาว่าครู สวนนงนุชสุดสวยด้ วยไม้ หรู จัดสวยหรูดงู ดงามอร่ามตา มีคนสวยช่วยดูแลชะแง้ หา ห้ อง นันทำ พาอิ่มกระหยิ่มใจ ปลานึง่ บ๊ วยช่วยทังหมดดู ้ สดใส ไก่ตะไคร้ ได้ ค่หู มูมะนาว ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ ส่วนของหวานงานนี ้มีให้ ยาว ขนมหวานจานเด่นเห็นสวยสด ส่วนลองกองลองทานเบิกบานใจ พอบ่ายโมงตรงเวลาสัมมนาเริ่ม บอกกาหนดการงานที่ไปให้ ร้ ูกนั มีรถรับขับวนน่าสนมาก ดูตรงนันยั ้ นตรงนี ้ที่พาไป สวนฝรั่ งเศสเขตนี ้ที่สวยสุด แล้ วไปต่อจนพอใจในอารมณ์ เขาจัดไว้ ให้ ร้ ูดโู ชว์ก่อน มีเวทีที่แลเห็นเป็ นอัฒจันทร์ ชุดที่หนึง่ พึงเห็นเป็ นหญิงสาว กินรี มโนราออกมาโชว์ ชุดที่สองต้ องมวยไทยใช้ อาวุธ ถูกต่อยน๊ อคป๊ อกเดียวหมดเรี่ ยวแรง ชุดที่สามหามแห่แม้ จะเสี่ยง มีสาวราน ้าเงินเหลืองประเทืองใจ ชุดที่สี่เทวีกมั ปนาท พร้ อมฆ้ องใหญ่ใส่เสียงดังฟั งบรรเลง ชุดที่ห้าน่าดูร้ ูบ้างไหม ราหลายหลากมากมาสารพัน ชุดที่หกยกพลสู้ดหู ลายอย่าง มีฟันดาบกระบี่กระบองจ้ องมองตาม ชุดที่เจ็ดเด็ดดีมีกนั ครบ ส่งเสียงก้ องร้ องเพลงบรรเลงไป ต่อจากนันหั ้ นหน้ าพาดูช้าง

หน้า ๕

เห็นสาว ๆ คราวลูกหลานเบิกบานใจ สับปะรด เงาะ แตงโม โชว์สดใส เขาจัดไว้ ให้ ทานสานสัมพันธ์ ผอ.เติมเสริมความรู้ดสู ขุ สันต์ ต่อจากนันหั ้ นชมสวนชวนกันไป ไม้ หลายหลากมากมีที่ไหน ๆ ถึงจุดใหญ่รถได้ หยุดจุดให้ ชม พอรถหยุดรุดดูร้ ูเหมาะสม ห้ ามเด็ดดมชมพฤกษานานาพันธุ์ มีขนตอนค่ ั้ อนข้ างแน่ไม่แปรผัน หลายร้ อยท่านนันเข้ ้ าสู่เพื่อดูโชว์ ชุดเขียวยาวก้ าวเดินเชิญตามโผ สี่ค่โู ผล่โชว์รานาแสดง ไอเดียผุดหยุดอยู่ร้ ูแอบแฝง น ้าเงินแดงแข่งขันมันสะใจ นัง่ เสรี่ ยงเคียงข้ างช่างสดใส พระศิวะใหญ่ยืนไว้ กลางช่างน่าเกรง กลองหลายขนาดฟาดไปใช่ข่มเหง นัง่ ฟั งเพลงเล็งดูอยู่ครบครัน ทักษิณดวงใจใช้ นาทางอย่างสร้ างสรรค์ จบด้ วยการจับคู่เต้ นเน้ นสวยงาม มีชนช้ างอย่างเก่งน่าเกรงขาม เมืองสยามงามแท้ ไม่แพ้ ใคร เป็ นชุดจบครบมาอย่าสงสัย เนื ้อร้ องได้ ใคร่เชิญชวนชมสวนดัง เล็กใหญ่บ้างช้ างไทยได้ สมหวัง

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว หน้า ๖

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ เดินเกาะหางกางเป็ นวงทรงพลัง อีกสองช้ างขว้ างลูกดอกไม่หลอกลวง ปั่ นสามล้ อก็ได้ ไม่วบู วาบ อีกวาดภาพก็ดีไม่มีหวง อุ้มคนดูเตะลูกบอลก่อนแกว่งงวง ชู๊ตบาสเข้ าบ่วงนัง่ เก้ าอี ้ดีได้ ใจ โยนโบว์ลิ่งข้ ามหญิงนอนก่อนจะนวด คงหายปวดช้ างนวดให้ ถกู ใจโจ๋ ชุดท้ ายสุดจัดใหญ่ให้ ช้างโชว์ ทุกเชือกโก้ โชว์เต้ นรากังนาสไตล์ ห้ าโมงครึ่งถึงเวลามุทิตาเริ่ม ที่จดุ เดิมเติมฝั นอันสดใส ผู้เกษี ยณเวียนวนทุกคนไป มีอวยชัยในงานให้ ท่านฟั ง มีแสดงอวยพรก่อนงานเริ่ ม เป็ นการเติมเสริมไว้ ให้ สมหวัง ชุดหนึง่ สองของเขาเราจังงัง สามสี่ฟังยังเน้ นเต้ นตามเพลง ส่วนชุดห้ ามาครบชุดจบแล้ ว ตังเป็ ้ นแถวแนวรับกระฉับกระเฉง เพลงของสวนนงนุชชุดเดิมเอง ทุกคนเก่งร้ องเพลงได้ ไม่เกี่ยงกัน สาวนักร้ องร้ องเพลงเปล่งเสียงแข่ง ฟั งแปล่ง ๆ แบ่งมาพาสุขสันต์ พวกเราเต้ นเน้ นรวมร่วมเต้ นกัน ดูเมามันกันดีพี่น้องเรา ส่วนอาหารการกินลิ ้นอร่อย มีไม่น้อยอร่อยดีที่สวนเขา ข้ าวสวยข้ าวผัดจัดไว้ ให้ พวกเรา ของมึนเมาเราจัดไม่ขดั ใจ ผัดฉ่าทะเลเก๋ไก๋ใส่จานเด็ด ปลาดุกผัดเผ็ดเด็ดดีกว่าที่ไหน แกงเขียวหวานงานนี ้ที่ตงใจ ั้ ต้ มยาไก่ให้ ซดจนหมดชาม ไก่อบกระเทียมเตรี ยมไว้ อยู่ไม่ห่าง ยาหมูย่างวางไว้ ไม่ต้องถาม ยาสามกรอบ ลาบหมู ดูพองาม ได้ แต่ถามตามหมูหนั นันสุ ้ กยัง อีกแค็บหมูค่พู ริกอ่องของไม่หนัก เคียงคู่ผกั ตักใส่ไม่ผิดหวัง ของหวานดีมีน้อยอร่อยจัง หม้ อแกงดังยังมีว้ นุ อุ่นใจเรา กลับเข้ านอนตอนสามทุ่มไม่กลุ้มจิต ชวนหมู่มิตรชิดใกล้ ไปกับเขา เพื่อผ่อนคลายกายใจให้ บางเบา พรุ่งนี ้เช้ าเราจะได้ ไปเกาะกัน เช้ าขึ ้นมาฟ้าฉ่าน ้าฝนหยด เราไม่งดกาหนดการงานสานฝั น เจ็ดโมงเช้ าเข้ าทานอาหารกัน ต่อจากนันมั ้ น่ จิตไม่คิดกลัว นัง่ รถเราเข้ าไปบำลีฮำยแหลม เหมือนจันทร์ แรมแซมมาฟ้าสลัว ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๗

เก้ าโมงครึ่งถึงท่าไม่น่ากลัว คณะทัวร์ ชวั ร์ ว่าฟ้าเปิ ดเร็ว แล้ วลงเรื อเพื่อนาสามลาจัด ไปตามนัดจัดไว้ ไม่น ้าเหลว เรื อเล่นล่องท่องนทีมีความเร็ว ปวดบันเอวเรื ้ อเร็วพาฝ่ าคลื่นแรง มองทะเลเหล่มองพวกผองเพื่อน หน้ าเฝื่ อน ๆเบือนหนีมีแอบแฝง เรื อแล่นไปใจหดหมดเรี่ ยวแรง สามลาแกร่งไม่แข่งกันสัมพันธ์ดี ผ่านเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่หลายเกาะ เรื อลัดเลาะเกาะไปในวิถี สิบเอ็ดโมงตรงเวลาไม่พาที พอถึงที่มีเดินเพลิดเพลินใจ ร้ ำนฉิมพลีมีอาหารอันเลอค่า เบียร์ สุรา โซดา น ้า นาสมัย ถามราคาพาตระหนกตกกะใจ สุราไทยเพิม่ ไปหน่อยร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ทานอาหารหกอย่างช่างโก้ เก๋ ต้ มยาทะเลเก๋มากที่อยากเห็น ผัดฉ่าทะเลเฮฮามาท็อปเท็น กุ้งอบเด่นเห็นอยู่ค่ผู ดั ผักรวม กะพงขาวราดพริกอีกทีดีให้ ผ่าน ส่วนของหวานทานได้ ไม่หละหลวม มีกล้ วยไข่ใส่จานโตแตงโมรวม สองอย่างร่วมรวมหนึง่ จานของหวานเรา ทานข้ าวอิ่มยิ ้มแย้ มและแจ่มใส ร่วมเดินไปให้ เดินทางตามอย่างเขา รี บกลับเรื อเพื่อกลับครับพวกเรา อย่ามัวเมาเราต้ องเร่งสุดเกรงใจ เรื อลาเก่าเขาก็รอเราอยู่ พอมองดูร้ ูจานงไม่สงสัย ลงเรื อครบจบขบวนชวนกันไป ทะเลใหญ่ใช้ เดินทางต่างราพึง เรื อออกท่าฟ้าโล่งบ่ายโมงยี่สิบ เรื่ องจิ๊บ ๆ พริบตาก็น่าถึง คลื่นลูกใหญ่ไม่มีที่คานึง พอมาถึงพึงโล่งชัว่ โมงเดียว รอรถรับกลับที่พกั เพื่อพักผ่อน พอนึกย้ อนตอนไปให้ หวาดเสียว กลับปลอดภัยได้ ประสบการณ์นานนักเชียว หนึง่ ที่เที่ยวเสียวนักรักกันนาน สามโมงเย็นเป็ นเวลารถมารับ ขึ ้นรถปั๊ บนับจานวนชวนประสาน ถึงที่พกั พักกายอยู่ไม่นาน แล้ วไปทานอาหารเย็นเหมือนเช่นเคย อาหารเย็นเน้ นกรุ๊ ฟเป็ นบุฟเฟ่ ร์ ไม่ลงั เลเฉไฉใคร่เฉลย ข้ าวสวยและข้ าวผัดจัดอย่างเคย ขอเฉลยเอ่ยมาว่ากันไป ผัดผักรวมร่วมมาปลามะนาวนึง่ รสชาติถึงไก่นงึ่ ซีอิ ้วซิวไม่ไหว

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๘

อีกแกงเลียงเคียงคูห่ มูพริกไทย หมูมะนาวก้ าวล ้ายาคะน้ ากุ้งสด สับปะรดแตงโมโก้ เหลือทน คณะเราเข้ าใจพาไปเที่ยว มิโมซ่ ำพาดูให้ ร้ ูนยั ชุดที่หนึง่ พึงเห็นเป็ นนักร้ อง ชุดที่สองลองดูร้ ูเวลา ชุดที่สามงามเลิศบรรเจิดศิลป์ ร่ายราพัดผลัดกันโบกโยกท่าที ชุดที่ห้าน่าดูร้ ูวา่ โก้ ร้ องหนึง่ คนสนใจไม่ละตา ชุดที่เจ็ดเผ็ดร้ อนค่อนข้ างเสียว ส่วนชุดแปด 8 คนเน้ นการเต้ นรา ชุดที่สิบหยิบเพลงเก่งของเขา มิโมซ่า...พัทยา...มาบัดดล เช้ าขึ ้นมาฟ้าสางสว่างจ้ า ที่จดุ เดิมเติมฝั นวันที่จร ทานข้ าเสร็จเตร็ดเตร่ฮาเฮก่อน รู้เวลารู้หน้ าที่ไม่มีเตือน พร้ อมขึ ้นรถจดจานาไปใช้ ทุกคนพร้ อมน้ อมใจในทันที ถึงวัดญาณฯงานเข้ าเราถ่ายรูป แล้ วแยกย้ ายไปตามชอบประกอบการ แล้ วพาเราเข้ าไปรู้ดภู าพวาด แล้ วดูภาพทราบดีที่หลอกตา มีภาพบ้ านภาพบันไดไร้ ตาหนิ

แกงป่ าทะเลใหม่ให้ ไว้ ใกล้ ๆ ตน ยังไม่หมดผักสดหรูคปู่ หู ลน ซ ้าอีกหนทนกินวุ้นให้ อนุ่ ใจ ใกล้ นิดเดียวเที่ยวดีที่ทนั สมัย เดินเข้ าไปได้ เห็นเป็ นบุญตา ท่วงทานองสากลคนเรี ยกหา สามคนมาพาเต้ นเน้ นท่าที แปดสาวจีนสกรี นมาหน้ าผ่องศรี ส่วนชุดสี่มีตลกให้ โปกฮา แต่งอินโดโชว์ให้ ดสู ี่คขู่ า แล้ วต่อมาพาต่อชุดหมอลา หญิงหนึง่ เดียวเกี่ยวสี่ชายให้ ถลา ชุดเก้ าย ้าราทีละหนึง่ ถึงสี่คน คนทังเก้ ้ าเข้ าท่าดูนา่ สน สามทุม่ พ้ นทุกคนกลับเพื่อหลับนอน ทีมที่มาพากันไปไม่ได้ สอน จะขอย้ อนตอนปี หน้ าค่อยมาเยือน ทุกขันตอนสอนดี ้ ไม่มีเหมือน พวกพ้ องเพื่อนเตือนกันสัมพันธ์ดี ทาอย่างไรให้ สนุกและสุขี จุดหมายมีที่ให้ ดพู อรู้งาน แสงวาบวูบรูปหมู่ดสู ืบสาน อยูไ่ ม่นานพลันขึ ้นรถหมดเวลา นัน่ คืออำร์ ตอ๊ อพพำรำไดน์ ที่ใฝ่ หา แต่ก็คว้ ากล้ องถ่ายอย่างได้ ใจ ภาพสามมิตริ ิทานาสมัย

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

ภาพต่าง ๆ ช่างมากกระชากใจ กลับขึ ้นรถหมดเวลาพาทานข้ าว แล้ วพาเราเข้ าไปในร้ านพลัน มีอาหารจานเก่าอยูเ่ ก้ าอย่าง กระเพาหมูปผู ดั ผงกะหรี่ ที่ยกมา ต้ มยาทะเลเก๋มากฝากไข่ตนุ๋ ปลาสามรสสดอร่อยแต่น้อยจัง อิ่มไปต่อพอรู้ดู ๆ เขา เมืองจาลองต้ องดูความรู้มี ประเทศนอกและในมีไว้ หมด ของดี ๆ มีไว้ ในไทยเรา สามโมงเย็นเป็ นอันว่าเวลาหมด เพื่อเดินทางข้ างหน้ าพาช้ อปกัน ร้ ำนแม่ กิมบ๊ วยรวยสินค้ าพากันซื ้อ ทังของกิ ้ นของใช้ มากมายมี สี่โมงครึ่งถึงเวลาพากันกลับ เก็บเข้ ารถหมดทุกอย่างวางที่เดียว รถวิ่งไปใจสุขสนุกแท้ วอลเล่ย์หญิงชิงชัยในบัดดล เซทหนึง่ สองมองดูวา่ สูสี เซทที่สามนามาน่าภูมิใจ ถึงเมืองกาญจน์เบิกบานใจในทุกท่าน โอกาสหน้ าฟ้าใหม่ไปอีกที

หน้า ๙

บอกใคร ๆ ให้ มาดูให้ ร้ ูกนั รถของเราเข้ าจอดไว้ ในสถาน อมรซีฟ๊ ูดนัน่ ที่มนั่ หมายไม่ไกลตา พอชิมรางต่างใจที่ใฝ่ หา กุ้งอบมาผัดผักน่ารักจัง ดูยงั อุน่ วุ้นเส้ นผัดจัดดังหวัง แตงโมมาหลังหวังล้ างปากฝากอีกที ส่วนตัวเราเข้ าใจไม่หน่ายหนี แต่ละที่มีบรรยายให้ อา่ นเอา ดูสวยสดจดไว้ ไม่อายเขา อย่ามัวเมาเอาของนอกบอกเตือนกัน รี บขึ ้นรถซดน ้าดื่มให้ ลืมฝั น ให้ เมามันกันทัว่ หน้ าสินค้ าดี ช่วยกันรื อ้ ถือไว้ ไม่หน่ายหนี มาที่นี่ไม่มีซื ้อรื อ้ ลูกเดียว ของฝากรับนับไว้ ได้ ไม่เสียว ไม่มีเบี ้ยวเที่ยวนี ้ดีทกุ คน ตาคอยแลชะแง้ ที่ทีวีสน ไทยสุขล้ นโค่นญี่ปนอบอุ ุ่ น่ ใจ ทีมไทยมีดีกว่าพาสดใส ยกโป้งให้ ด้วยใจรักสามัคคี ยิ ้มแย้ มกันปั นใจให้ สขุ ี แต่วนั นี ้ให้ มีสขุ ทุกท่านเทอญ. ประพันธ์โดย ผอ.สมเดช ช้ างงา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ านวังลาน 19-21 กันยายน 2556 ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว หน้า ๑๐

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ สพฐ.เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ ได้จดั กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรี ยนระดับประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี. ฮอนด้า วิง่ ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙" ณ สนามกลีบบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันจานวน ๓ โรงเรี ยน ได้แก่ ๑. โรงเรี ยนบ้านหม่องกระแทะ ๒. โรงเรี ยนอนุบาลศรี สวัสดิ์ ๓. โรงเรี ยนถาวรวิทยา ผลการแข่งขันฯ โรงเรี ยนที่ทาเวลาได้ดีที่สุด พร้อมทั้งได้เป็ นตัวแทนเขตฯ ได้แก่

โรงเรี ยนอนุบาลศรี สวัสดิ์ และโรงเรี ยนถาวรวิทยา

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๑๑

ื้ ชูชพ ี ชูสข “เสอ ุ ”

โรงเรี ยนบ้ านหินแด้ น อาเภอด่านมะขามเตี ้ย จังหวัดกาญจนบุรี นาโดย ผอ.ทวี ชูศรี ผู้อานวยการ โรงเรี ยนบ้ านหินแด้ น นาเสื ้อชูชีพที่ผลิตจากกระสอบและขวดพลาสติก จัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสที่ได้ รับคัดเลือก เป็ นต้ นแบบการดาเนินโครงการนวัตกรรมด้ านการพัฒนา / โครงการคนไทยใจอาสา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖ จัดโดยสานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมัน่ คงของมนุษย์ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว หน้า ๑๒

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ ั้ ยน ่ นเรี ข ับเคลือ ่ นท ักษะการอ่าน การเขียนสูช

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานเปิ ดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนทักษะการอ่าน การเขียน สู่ช้ นั เรี ยน "พลิกโฉมโรงเรี ยน ภายในหนึ่งปี " โดยมีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว จานวน ๑๔๓ คน ณ ห้องชงโค โรงแรมผึ้งหวานรี สอร์ท แอนด์สปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๑๓

ชาวว ัง PHONETIC...เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๖ กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาววัง จัดประชุม

เชิงปฏิบตั ิการ โครงการชาววัง PHONETIC เพื่อพัฒนาความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้กบั ข้าราชการครู ในเครื อข่ายชาววัง ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี /ขอบคุณภาพจาก ผอ.จารุ วรรณ วงษ์วรเทวา

เครือข่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด

จัดอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ของครู เพือ่ ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่ างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดยางเกาะ โดยมี ผอ.เฉลิมชัย แย้ มชื่น ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ านทุ่งมะขามเฒ่ าและประธานศู นย์ เครือข่ ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษากลอนโดเป็ นประธานเปิ ดการอบรมดังกล่าว.../ขอบคุณภาพจาก ผอ.สมนึก พงษ์ สกุล...

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่ าว หน้ า ๑๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

บอกเล่าเก้าสิ บ บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น จนได้รับรางวัลจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพครู รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑. นางแก้วมณี ช้างงา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๒. น.ส.จิตตกวี คงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๓. นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๔. นางนภาพร ระวังนาม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๕. นางนัยนา เจียมอยู่ โรงเรียนจระเข้เผือก ๖. นางภรณ์นภัส ภู่ทอง โรงเรียนวัดหนองเสือ ๗. นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวัดลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” ๘. นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าน้าตืน้ ๙. นางหอมกรุน่ สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๑๐. นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบตั ร “คุรุสดุดี” ประจาปี ๒๕๕๖ ๑. นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ๒. นายเรวัติ บุญขา ครูโรงเรียนอานวยวิทย์ ๓. นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศรายชือ่ นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็กไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ขนาดกลาง เด็กหญิงรุ่งวรา น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านหินแด้น ขนาดใหญ่ เด็กหญิงดวงกมล สุภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมินฯ ขนาดใหญ่ เด็กชายพีรสิชณ์ เอือ้ สุขนุกูล โรงเรียนวิสุทธรังษี ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิว์ ิทยา) ขนาดกลาง โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ขนาดใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ ระดับมัธยมศึกษา ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ..... ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๑๕

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖๓

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดสถานที่การประกวด/แข่งขันตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ ที่

สถานที่ อนุบาลท่าม่วง

นางจิรนันท์ อารีรอบ

๒. ภาษาไทย

วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

นางยุพดี สุขกรม

๓. คณิตศาสตร์

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์

๔. วิทยาศาสตร์

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นายสมยศ สําเนียงงาม

๕. สังคมศึกษาศาสนาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖.

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์

๑.

กลุ่มสาระ การศึกษาปฐมวัย

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางดวงสุดา บุรเนตร

ศิลปะ ๗.

๗.๑ ทัศนศิลป์

วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

น.ส.พรรณรัตน์ สงเคราะห์

๗.๒ ดนตรี

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นายสุรเดช รุ่งศรีกนก

๗.๓ นาฏศิลป์

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นางจิรนันท์ อารีรอบ

๘.๑ การงานอาชีพ

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นายฉลอง ขํามาก

๘.๒ คอมพิวเตอร์

ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

นายชาลี สํารองทรัพย์

๘.๓ หุ่นยนต์

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ

๘.๔ เครื่องบิน

วิสุทธรังษี

นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ

ภาษาต่างประเทศ

เขาดินวิทยาคาร

นางนุดี รุ่งสว่าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.กจ. ๑และ สกสค.

การศึกษาพิเศษ

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ สงคราม

การงานอาชีพฯ ๘.

๙. ๑๐. ๑๑.

นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล

จัดการแข่งขัน 11 พ.ย. 56 ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้ า ๑๖

กลุ่มบริหารงานบุคคล ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ๒. กลุ่มวิชาพลศึกษา ๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๔. กลุ่มวิชาประถมศึกษา ๕. กลุ่มวิชาภาษาไทย

น.ส.มยุรา สุภารี น.ส.ธัญชนก สังขะพันธ์ น.ส.ธัญชนก ภุมมา น.ส.รัตมณี ดีทว้ ม น.ส.ลลิตา สาที

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่าทุม่ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ อนุมัติให้ข้าราชการครูฯเลือ่ นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ ๑. นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ ๒. นางรัชนี ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านพุเลียบ ๓. นางหอมกรุ่น สงเคราะห์ ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ๔. น.ส.ธีริศรา วิเศษวงษา ครูโรงเรียนบ้านวังสารภี ๕. นางวรรณรัตน์ พันธ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองมงคล ๖. นางลัดดา เสรีลัดดานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ๗. น.ส.สร้อยสนธิ์ เส็งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนา

กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีมติเห็นชอบ ในเรือ่ งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จํานวน ๓ เรือ่ ง ดังนี้ ๑. เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - โรงเรียนวัดลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” เปลี่ยนเป็น โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ๒. การรวมสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๒.๑ โรงเรียนบ้านดอนสว่าง รวมกับ โรงเรียนวัดยางเกาะ อําเภอด่านมะขามเตี้ย ๒.๒ โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ ๓ (บ้านหนองหวาย) รวมกับ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ๓. การเลิกสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน - โรงเรียนบ้านหนองปลวก อําเภอเมืองกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2556

สมัครมาเป็ นเพื่อนกับเราในเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่งข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็ นเพื่อนกับ Kan Buri, Koon Ang

http://prkan1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีข่าวสารทางการศึกษาให้ติดตาม ได้รวดเร็วทันใจ หรื อเข้าที่ www.kan1.go.th คลิกเลือกที่ งานประชาสัมพันธ์ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ผอ.สพป.กจ.๑, นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑, นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุ่มอํานวยการ, นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 นางอังคณา คุณฑี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่นา้ํ แม่กลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com

จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๔  

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๔ สพป.กจ.๑

จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๔  

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๔ สพป.กจ.๑

Advertisement