Page 1

ปีปีทที่ ี่ ๒๒ฉบั ฉบับบที่ที๑๓ ่ ๑๓

วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

“มหาราชินีศิรวาท” ธ เคียงราชมณีรตั น์เฉกฉัตรแก้ว ปลุกศรัทธาวิถีไทยในก่อนกาล พระผู้ทรงเป็นแม่แผ่กระสินธุ์ พสกสุขด้วยตาม ธ พระเสาวนีย์

ทรงเพริศแพร้วพระหทัยแผ่ไพศาล ราษฎร์สราญเย็นศิระพระบารมี เป็นครูแห่งแผ่นดินปิ่นไชยศรี เรืองบุรีโลกแซ่ซ้องก้องแดนไทย

พระแม่เมืองเมลืองขวัญจันทร์ส่องหล้า ดุจธาราชื่นกมลชลสินธุ์ พระบาทย่างราษฎร์เย็นเป็นอาจิณ พสกผองน้อมศิระกราบพระแม่ มูลิกากรเกล้าปวงเผ่าไทย

เคียงบดินทร์ปิ่นฟ้านิรามัย ทรงสบแต่โสมนัสนิรัตศิ ัย เฉลิมชัยเฉลิมชนม์ดลนิรันดร์

ดวงราษฎร์ทั่วปฐพีปรีดิ์เปรมยิ่ง เทิดพระเกียรติเกริกกมลชนม์อนันต์

พระแม่มิ่งทรงมนัสร่วมฉัตรขวัญ ตราบนิรันดร์ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ในนามผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

//...ครูราณี สระบัว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี : ผู้ประพันธ์


จดหมายข่าว หน้า ๒

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ”

นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน นาคณะข้าราชการในสังกัด บันทึกเทป กล่าวถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๓

“โฮมโปร กาญจนบุรี ส่ งมอบห้ องน้า “โครงการห้ องน้าของหนู” นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีรับ มอบห้องสุขาของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตามโครงการห้องน้าของหนู โดยบริษัทโฮมโปร สาขากาญจนบุรี โดยมี สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนเทศบาลตาบลท่าล้อ ผอ.บุญสม สัปปุริสสกุล ผู้อานวยโรงเรียน วัดท่าล้อ และผอ.ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เป็นผู้รับมอบห้องน้าจากบริษัท โฮมโปร... เครดิตภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิด “ค่าย คนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการ ป้องกัน ปลูกฝังและขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับการทุจริตให้กับครู ผู้บริหาร นักเรียนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันการทุจริตและสร้างโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนวัดหนองบัว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว หน้า ๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ ร่ วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายชนินทร์ แสงแก้ว และว่าทีร่ ้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นาคณะบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เพื่อน้อมราลึกถึงสมเด็จย่า รวมทั้งแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า... เครดิตภาพ : ประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล และปิยนาถ สืบเนียม

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๕

“สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิต วังบุญ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติดและ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด "รี เอ็กซเรย์" ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบาย

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว หน้า ๖

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ อบรมเชงิ ปฏิบ ัติการการจ ัดประสบการณ์รป ู แบบโครงงาน

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์รูปแบบโครงงาน (ต่อยอดกิจกรรมบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖) ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๗

่ เสริมพ ัฒนางานด้านสุขภาพน ักเรียน โครงการสง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียน ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนไทยสุขภาพดีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ครูผรู้ ับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมี นายบุญ โพธิ์วุฒินุกูล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่าว

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๘

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ทีได้ รับรางวัล OBEC AWARDS ปี ๒๕๕๕” สพป.กจ.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี ๒๕๕๕ ได้แก่ ๑. ผอ.โชค เอียดช่วย ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยีย่ มขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ๒. น.ส.ชฎาภรณ์ ป้อมสกุล ครู ร.ร.บ้านไทรทอง ได้รับรางวัลครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ๓. นายสมเกียรติ นุชโสภา พนักงานพิมพ์ดีด ๓ ได้รับรางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยม //เครดิตภาพ : ปิยนาถ สืบเนียม

ผอ.โชค เอียดช่วย ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

น.ส.ชฎาภรณ์ ป้อมสกุล ครู ร.ร.บ้านไทรทอง ได้รับรางวัลครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ

นายสมเกียรติ นุชโสภา พนักงานพิมพ์ดีด ๓ ได้รับรางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยม

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๙

ผอ.บุษกร ห้าสกุล ผูอ ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุง ่ นานางหรอก (เพ็ญชาติอป ุ ถ ัมภ์) ร ับพระราชทานรางว ัลเสาเสมาธรรมจ ักรจาก สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธท ี อ ้ งสนามหลวง // เครดิตภาพ : ร.ร.บ้านทุง่ นานางหรอกฯ

ึ ษาร่วมใจสร้างว ัฒนธรรมความ ผลการค ัดเลือกการประกวดสถานศก ้ นน ประจาปี ๒๕๕๖ ปลอดภ ัยในการใชร้ ถใชถ

จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่ชนะเลิศ ดังต่อไปนี้ ๑. โรงเรียนวัดตะคร้าเอง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๓. โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) //เครดิตภาพ : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่ าว หน้ า ๑๐

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑ บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดกร่ างทองราษฎร์ บูรณะ

โรงเรียนวัดบ้ านยาง

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๑๑

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑ บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้ านพุเลียบ

โรงเรียนบ้ านจันอุยจัดทอดผ้ าป่ าการศึกษาเพือ่ สร้ างอาคารเรียน โดยมี พระราชรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัด กาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า ประธานอุปถัมภ์ พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัด ไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกสมชาย วิษณุวงษ์ สส.กาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นายจานงค์ ยอดขา

ผอ. สพป.กจ. ๑ รองประธาน และว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ. ๑ เป็นตัวแทน ผอ. เขตฯ ร่วมทอดผ้าป่าฯ ได้เงินสดทั้งสิ้น จานวน ๑,๐๙๒,๕๖๔.๒๕ บาท// เครดิตภาพ : โรงเรียนบ้านจันอุย

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้า ๑๒

คาขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖

สมัครมาเป็ นเพื่อนกับเราในเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่ ง ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็ นเพื่อนกับ Kan buri

http://prkan1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีข่าวสารทางการศึกษาให้ติดตาม ได้รวดเร็วทันใจ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นายจานงค์ ยอดขา ผอ.สพป.กจ.๑, นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุ่มอานวยการ, นางอังคณา คุณฑี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่นาแม่ ้ กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com

จดหมายข่าวต้อนรับวันแม่56  

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ฉบับที่ ๑๓

จดหมายข่าวต้อนรับวันแม่56  

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ฉบับที่ ๑๓

Advertisement