Page 1

ปีที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วารสารกาญจน์ ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

“ประถมกาญจน์ ๑ สามัคคี ปรองดอง เพื่อนพี่น้อง ๙ ไปด้วยกัน” นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ภายใต้แนวคิด "ประถมกาญจน์ ๑ สามัคคี ปรองดอง เพือ่ นพี่น้อง ๙ ไปด้วยกัน" เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี

วารสารกาญจน์ 1 เดือนสิงหาคม57  

งานประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.1

วารสารกาญจน์ 1 เดือนสิงหาคม57  

งานประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.1

Advertisement