Page 1

ผลการดาเนินงาน (Best Practice) เรื่องการบริหารจัดการจานวนนักเรียนเพือ่ รับเงินอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรียนเอกชน

โดย นางชัฎชรี มริ ภณ ั ณฎี นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ


คานา กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน เป็ นกลุ่มงานหนึ่ง ตามโครงสร้างการบริ หารของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โครงสร้างการบริ หารงานของกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน มีกรอบงานที่ตอ้ งรับผิดชอบหลัก ๔ งาน ได้แก่ ๑. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒. งานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ๓.งานบริ หารงานบุคคล๔. งานข้อมูลสารสนเทศ และ ๕. งานการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ ซึ่ ง ในแต่ละงาน จะมีงานที่รับผิดชอบย่อย ๆ ออกไปอีก โดยดูแลรับผิดชอบ โรงเรี ยนเอกชน ในสังกัด จานวน ๑๓ โรงเรี ยน ขึ้นกับสานักงานปลัดกระทรวง สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ การบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชน เป็ นงานหนึ่ง ของงานการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ โรงเรี ยนเอกชนได้รับการอุดหนุน จากรัฐบาล ๗๐ % ตามจานวน นักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ ง เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศสานักบริ หารงาน คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการอุดหนุนเป็ นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยน ในโรงเรี ยนเอกชน ดังนั้น ตามหลักการ โรงเรี ยนต้องนาเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลจ่ายเป็ นเงินเดือนครู โรงเรี ยนเอกชน ก่อนอันดับแรก กรณี เหลือจากการจ่ายเงินเดือนครู แล้ว จึงจะนาไปบริ หารจัดการส่ วนอื่นได้ ฉะนั้น การบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชน จึง นับเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ ข้าพเจ้าจึง ได้คิดพัฒนางานนี้ข้ ึนมา โดยใช้หลักการและทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการ บริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชน ตั้งแต่ข้ นั ตอนกระบวนการ ในการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน วิธีการขอรับเงินอุดหนุนประจาเดือน กรณี พบปั ญหา อุปสรรค ในการดาเนินการ ควรมีการแก้ไข หรื อพัฒนางานที่ดีอยูแ่ ล้ว ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น ข้าพเจ้าจึง จัดทาโครงการอบรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุ นรายบุคคล (โปรแกรม PSIS) ซึ่ งระบบนี้ เป็ นหัวใจสาคัญสาหรับการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุน รายบุคคล และเพื่อเป็ นประโยชน์ สาหรับโรงเรี ยน และช่วยในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลได้ ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง โรงเรี ยนได้รับงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทาให้โรงเรี ยนเอกชน ได้รับความพึงพอใจ อีกทั้ง เป็ นประโยชน์กบั การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านครู บุคลากร รวมถึงนักเรี ยน จึงส่ งผลให้โรงเรี ยนเอกชนมีคุณภาพมีการศึกษาที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ข้าพเจ้า หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลงานที่ได้พฒั นาจัดทาขึ้น สามารถเป็ นแบบอย่าง ในการปฏิบตั ิงาน สาหรับบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทัว่ ประเทศ และสาหรับบุคลากรของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ ได้เป็ นอย่างดี นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ หน้ า Best Practice ๑ ชื่อผลงาน ๒ ข้อมูลทัว่ ไป - โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ - โครงสร้างกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน - ข้อมูล นักเรี ยน - ข้อมูลผูพ้ ฒั นา Best Practice ๓ เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best Practice ๔ ระยะเวลาในการพัฒนา Best Practice ๕ ความเชื่ อมโยง/ความสัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับเป้ าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ. - เป้ าหมายจุดเน้นของ สพป.กจ. เขต ๑ - เป้ าหมายจุดเน้นของ สพฐ. ๖ แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา Best Practice ๗ กระบวนการพัฒนา Best Practice - กิจกรรมที่ดาเนินการ - กลุ่มเป้ าหมายในการนา Best Practice ไปใช้ - กรอบแนวคิด - ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice - แผนภูมิโครงการอบรมระบบโปรแกรม PSIS - แผนภูมิกระบวนการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ระยะที่ ๑ - แผนภูมิกระบวนการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ระยะที่ ๒ - การตรวจสอบคุณภาพ Best Practice - ที่มาของคุณภาพ - แนวทางการนา Best Practice ไปใช้ประโยชน์ ๘ ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice - ผลสาเร็ จเชิงปริ มาณ - ผลสาเร็ จเชิงคุณภาพ - ผลที่เกิดจากการดาเนิ นงาน

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๕


หน้า - จุดเด่นของการพัฒนา ๑๖ - จุดที่ตอ้ งพัฒนาส่ งเสริ ม ๑๖ - แนวทางการพัฒนาส่ งเสริ ม ๑๖ - ความพึงพอใจของโรงเรี ยนเอกชนในสังกัด ๑๖ - ปัจจัยความสาเร็ จของการพัฒนา ๑๖ ๙ กระบวนการตรวจซ้ าเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง Best Practice ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่ อง ๑๗ - วิธีการตรวจซ้ า Best Practice ๑๗ - ผลการตรวจซ้ าเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง Best Practice ให้เกิดผลดีต่อเนื่ อง ๑๗ - ประโยชน์ที่ได้รับ ๑๗ ๑๐ การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็ จของ Best Practice และการเผยแพร่ ๑๘ ภาคผนวก ๑๘ - โครงการอบรมโปรแกรม PSIS ๑๙ - การตรวจสอบประเมินผล ๓๐ - โครงการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๓๓ - สรุ ปรายงานของบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลได้ครบทุกโรงเรี ยน ๓๖ - การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน ๔๑ - ภาพประกอบผลงาน ๔๘ - ผลงานที่เกิดจากการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับอุดหนุนรายบุคคล ๕๗ - ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย ๗๒ - ผลการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผลงาน ๘๐


Best Practice บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) ด้ าน บริหารจัดการ ๑. ชื่อผลงาน “การบริ หารจัดการจานวนนักเรียนเพือ่ รับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรียนเอกชน” ๒. ข้ อมูลทัว่ ไป โครงสร้ างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ คณะกรรมกำรเขตพื ้นที่ กำรศึกษำ

สำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุม่ อำนวยกำร

คณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กลุม่ ส่งเสริ ม สถำนศึกษำเอกชน

กลุม่ นโยบำยและแผน

กลุม่ บริ หำรงำนบุคคล

คณะอนุกรรมกำรข้ ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื ้นที่

กลุม่ ส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำ

กลุม่ นิเทศและติดตำม

กลุม่ บริ หำรงำนกำรเงินและ สินทรัพย์


๒ โครงสร้ างอัตรากาลังกลุ่มส่ งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุม่ ส่งเสริ มสถำนศึกษำเอกชน สำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ นำยมำนิต วังบุญ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ นำยวัฒนะ ปลำตะเพียนทอง ผู้อำนวยกำรกลุม่

งำนพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ

งำนกำร เปลีย่ นแปลงต่ำงๆ

งำนบริ หำรงำนบุคคล

งำนข้ อมูลสำรสนเทศ

งำนกำรอุดหนุนและ กองทุนสวัสดิกำร

นำงพรพิช์ชำ ปรกแก้ ว นักวิชำกำรศึกษำ

นำงชัฎชรี มริ ภณ ั ณฎี นักวิชำกำรศึกษำ

นำงปรี ยำ ธีรวิทยำอำจ นักจัดกำรงำนทัว่ ไป

สถำนศึกษำเอกชน ๑๓ แห่ง

ข้ อมูลนักเรียนโรงเรี ยนเอกชน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทีไ่ ด้ รับการอุดหนุนจากรั ฐบาล โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด จานวน ๑๓ เปิ ดทาการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็ น ๑. ประเภทสามัญศึกษา จานวน ๑๐ โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน ๙,๙๐๑ คน (โรงเรี ยนการกุศล) จานวน ๑ โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน ๙๓ คน ๒. ประเภทอาชีวศึกษา จานวน ๒ โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน ๕๒๐ คน รวมทั้งสิ้ น จานวน ๑๐,๕๑๔ คน


๓ ข้ อมูล ผู้พฒ ั นา Best Practice นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่ กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๕๔๔๘๕ E-mail chut_073840@hotmail.com ๓. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา Best Practice ๑. เพื่อเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับการอุดหนุนรายบุคคล ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโดยใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หาร จัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล (โปรแกรม PSIS) ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรี ยนเอกชน ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน ๔..เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการในการบริ หารการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ๔. ระยะในการพัฒนา Best Practice เดือน มิถุนายน๒๕๕๖ ถึง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๕. ความเชื่อมโยง/ความสั มพันธ์ ระหว่าง Best Practice กับเป้าหมาย/จุดเน้ นของ สพป.-สพฐ. Best Practice “การบริ หารจัดการจานวนนักเรียนเพือ่ รับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรียนเอกชน” มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายและจุดเน้น ดังนี้ เป้าหมาย จุดเน้ นของ สพป.กจ. 1 สนองกลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทงั่ ถึงและต่อเนื่ อง ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คือ การบริ หารจัดการด้านเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชน ตามนโยบาย ที่รัฐช่วยเหลือให้โรงเรี ยนร้อยละ ๗๐ เพื่อนาไปบริ หารจัดการในการให้เงินเดือนครู และ บุคลากร ก่อนอันดับแรก ในส่ วนที่เหลือ สามารถนาไปบริ หารจัดการด้านอื่นได้ ทาให้การดาเนินการบริ หาร จัดการเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ ที่ได้ กาหนดขึ้น ฉะนั้น ในการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล จึงนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการ ที่จะทาให้ครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กบั เด็ก ได้มีขวัญกาลังใจ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ส่ งผลให้ โรงเรี ยนเอกชน มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับที่สูง และเป็ นที่ยอมรับทางสังคม ข้าพเจ้า ได้วางแผนการพัฒนาการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ด้วยวิธีการ จัดอบรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล


(โปรแกรม PSIS) ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร โรงเรี ยนเอกชน ในสังกัด เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ เงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มีประสิ ทธิภาพ เป้าหมาย จุดเน้ น สพฐ. เป้ าประสงค์ ข้อที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มตามศักยภาพ ๖ . แนวคิด /หลักการ / ทฤษฎีทนี่ ามาใช้ ในการพัฒนา Best Practice หลักการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการติดตาม ประเมินการปฏิบตั ิงานของ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นามาซึ่ งผลลัพธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิงาน มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นคนเก่งที่มีความรู ้ ทักษะในการบริ หารงานและการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความตั้งใจ เสี ยสละ มีความคิดริ เริ่ ม รับผิดชอบจนบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวคิด ในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการพัฒนาปรับปรุ ง ศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู ้อยูเ่ สมอ และมองถึง ปั ญหา อุปสรรค เพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุ ง ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คืองานด้านการ อุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยนเอกชน ข้าพเจ้า ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลข่าวสาร ในเรื่ องเกี่ยวกับงานที่ ข้าพเจ้ารับผิดชอบ อาทิ เช่น ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบตั ิงานอุดหนุนรายบุคคล ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และศึกษาค้นคว้าในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบ Social Network และ ที่สาคัญเรื่ องโปรแกรมสาเร็ จรู ป PSIS คือโปรแกรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ สถานศึกษาเอกชนและการบริ หาร จัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล ซึ่งเป็ นระบบที่สานักงานคณะกรรมการ ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จัดทาขึ้น โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดอบรมให้กบั บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ครู โรงเรี ยนเอกชน ในขณะนั้น การทางานผ่านระบบโปรแกรม PSIS ในระยะเริ่ มแรก ยังเกิดปั ญหาบ่อยครั้ง ซึ่ง ผูป้ ฏิบตั ิ ต้องประสบปั ญหาจนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ไม่ได้รับการอบรมพัฒนา ข้าพเจ้า จึงคิดต่อยอดจากแนวคิดเดิม โดยวางแผนที่จะพัฒนาการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อ รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มีคุณภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการ เงินอุดหนุนรายบุคคล (โปรแกรม PSIS) เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานผ่านระบบ โปรแกรม PSIS ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นไป ในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้การจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน รายบุคคล ให้โรงเรี ยนเอกชนถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล กับทั้งองค์กร และ โรงเรี ยนเอกชน จนได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และส่ งผลให้โรงเรี ยนได้รับเงินอุดหนุ นรายบุคคล เพื่อนาไป บริ หารจัดการ ด้านการจ่ายเงินเดือนครู และบริ หารจัดการด้านอื่น ๆ จนทาให้คุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด อีกทั้งสามารถ นาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายและ วัตถุประสงค์ อันเกิดผลดีกบั องค์กร หน่วยงานอื่น และบุคคลภายนอกองค์ได้อย่างดียิ่ง


๕ ผลงานที่ขา้ พเจ้าได้จดั ทาขึ้น ได้นาแบบอย่างจากหลักการและทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ ทฤษฎี ของ Fayol ได้แก่ ๑. การวางแผน ( to plan) ๒. การจัดองค์การ (to organize) ๓. การบังคับบัญชา

(to command) ๔. การประสานงาน (to coordinate) ๕. การควบคุม (to control) หลักกระบวน การ PDCA ของ เอดวาร์ดเดมมิ่ง (W. Edwards Deming)ได้แก่ ๑. วางแผน (Plan) ๒. ปฏิบตั ิตามแผน (Do) ๓. ตรวจสอบ/ ประเมินผลนามาวิเคราะห์ (Check) และ ๔. ปรับปรุ งแก้ไข /พัฒนา (Action) ซึ่ งในการปฏิบตั ิงาน ให้บรรลุผลได้ ต้องอาศัยทฤษฎีและหลักกระบวนการทางานดังกล่าว โดย ประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับโรงเรี ยนเอกชน ข้าพเจ้า นามาประยุกต์ ดังนี้ ๑. การวางแผน การกาหนดแนวทางก่อนลงก่อนมือปฏิบตั ิงานให้ได้ผลสาเร็ จ ๒. การจัดองค์กร คือ ข้าพเจ้านามาประยุกต์ในการปฏิบตั ิงาน โดยแยกเป็ น องค์กรระดับกลุ่มส่ งเสริ ม สถานศึกษาเอกชน องค์กรระดับโรงเรี ยน ๓. การบังคับบัญชา ประยุกต์ใช้ในลักษณะ ของการมอบหมายงานให้โรงเรี ยนปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อกฎหมาย มอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งที่แต่งตั้ง\ ๔. การประสานงาน ประยุกต์ใช้ ในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสารกับโรงเรี ยน ในด้านการปฏิบตั ิงาน ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ขอเชิ ญเป็ นวิทยากร ให้ความรู ้ ติดต่อประสานเป็ นคณะกรรมการในการ ดาเนินงานตามโครงการ เป็ นต้น ๕. การควบคุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานที่ปฏิบตั ิ โดยใช้ ระบบโปรแกรม PSIS ในการตรวจความถูกต้อง นอกเหนือจากการตรวจจากเอกสาร การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ในการทาหน้าที่ตามโครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการ เงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิบรรลุผลตามเป้ าหมาย ๗. กระบวนการพัฒนา Best Practice กิจกรรมทีด่ าเนินการ ๑. ให้ความรู ้ กับผูร้ ับการอบรม ทราบแนวปฏิบตั ิ เริ่ มตั้งแต่ ประกาศสานักบริ หารงานคณะกรรมการ ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็ นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยนใน โรงเรี ยนเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการบริ หารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยกาดรกาหนดมาตรการช่วยเหลือ นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒


๖ ๒. ชี้แจง ขั้นตอน วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลการ ๓. วิธีการบันทึกข้อมูลนักเรี ยน และข้อมูลบุคลากร ผ่านระบบโปรแกรม PSIS ๔. แจกเอกสารคู่มือระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล และซี ดี เรื่ องแนวปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประกอบการอบรม และ สามารถไว้ศึกษา และทบทวน ในการปฏิบตั ิงานในโอกาสต่อไปเรื่ อย ๆ ๕. ลงมือปฏิบตั ิจริ งในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม PSIS ๖. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ๗. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ความสาเร็ จ และปัญหาที่พบ ในการใช้โปรแกรม PSIS ระหว่าง ผูเ้ ข้าอบรม ๗.๑ กลุ่มเป้าเขตหมายในการนา Best Practice ไปใช้ ๗.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ,๒ และ ๓ ๗.๑.๒ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร ในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓


๗ กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด เพื่อพัฒนา Best Practice “กำรบริ หำรจัดกำรจำนวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรำยบุคคลสำหรับโรงเรี ยน

เอกชน OUT PUT

การบริ หารจัดการ จานวนนักเรี ยนเพื่อรับ เงินอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยน

เอกชน

P

A

D C

โรงเรียนเอกชนในสังกัด ๑๓ โรงเรียน - ได้ รับควำมรู้ควำมกำรบริ หำรจัดกำร จำนวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุน - ได้ รับจัดสรรงบประมำณเป็ นเงิน อุดหนุนรำยบุคคล ถูกต้ อง ทุกโรงเรี ยน - โรงเรี ยนมีประสิทธิภำพบริ หำรจัดกำร คุณภำพกำรศึกษำ ได้ อย่ำงมีคณ ุ ภำพ

IMPACT %

สพป. กาญจนบุรี เขต ๑,๒,๓ บุคลำกรได้ รับควำมรู้และพัฒนำงำน บริ หำรจัดกำรเงินอุดหนุน ได้ อย่ำงมี ประสิทธิภำพ


๘ ๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice ผูพ้ ฒั นาได้ดาเนินการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA นามาประยุกต์การในดาเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ

P

วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ จัดหางบประมาณ

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน กาหนดระยะเวลา/สถานที่การอบรม กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย จัดหาวิทยากร แต่งตั้งคณะกรรมการ

D

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดาเนินการ เสนอขออนุมตั ิโครงการ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาคู่มือและเอกสาร ดาเนินการอบรม

C

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบประเมินผล ใช้แบบประเมิน จากการสังเกต ตรวจสอบจากโปรแกรม PSIS

A ข้ อมูแนะน ล า ย้ อนกลับ

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นพัฒนา/ปรับปรุ ง ประชุมชี้แจง แนะนา ให้คาปรึ กษาผ่านระบบ Social Network


๙ จาก Model ข้างต้นได้มีข้ นั ตอนรายละเอียดการดาเนินงานบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อขอรับเงิน อุดหนุนรายบุคคล ตามโครงการอบรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุน รายบุคคล (โปรแกรม PSIS) ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นเตรี ยมการ - วิเคราะห์ปัญหา ๑. จากการออกตรวจโรงเรี ยนเอกชนเพื่อตรวจนับจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุน รายบุคคล ๒. จากการสังเกต เอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาเดือน - ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูล สารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ ปฏิบตั ิงาน - จัดหางบประมาณ เพื่อใช้ในการอบรม โดยประสานขอความอนุ เคราะห์จาก เครื อข่าย โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นวางแผน - กาหนดวัน สถานที่ ระยะเวลา โดยคานึงถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. ด้านงบประมาณ ๒. วิทยากร ๓. ความสะดวกในการเดินทาง ๔. วันเวลาที่ใช้ โดยไม่กระทบต่อการเรี ยนการสอน - กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เป้ าหมายหลัก ได้แก่โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด เป้ าหมายรอง ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๒ และ ๓ - ประสานขอวิทยากร จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ที่มีความรู ้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล - แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการอบรม โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินการ อบรม บรรลุผล สาเร็ จตามวัตถุประสงค์


๑๐ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นดาเนิ นการ - จัดทาโครงการเสนอขออนุมตั ิตามหลักการ - จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ - จัดทาเอกสารและคู่มือ ประกอบด้วย ๑. คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุ นรายบุคคล (PSIS) ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทาหนังสื อแจ้งการอบรม ขอเชิ ญวิทยากร ขอใช้สถานที่ แบบประเมินผล และเกียรติบตั รสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ/ ประเมินผล -. ใช้ แบบประเมินผลในการอบรม โดยกาหนดผลการประเมิน ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ สถานภาพทัว่ ไป ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้ เพื่อตรวจสอบผล การดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งต่อไป ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ - ตรวจสอบจากการสังเกต ได้แก่ - การออกตรวจโรงเรี ยนเพื่อตรวจนับจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโดย จัดทาโครงการออกตรวจสอบ ทุก ๆ ปี - การตรวจเอกสารคาขอรับการอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน - ตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน(PSIS) ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นพัฒนา/ปรับปรุ ง นาผลการดาเนินงานจากการตรวจสอบประเมินผล มาวิเคราะห์ กรณี มีขอ้ ผิดพลาด นามาปรับปรุ งแก้ไข โดยวิธีการอบรมพัฒนา ประชุมชี้แจงในการประชุมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนประชุม เครื อข่ายโรงเรี ยนเอกชนในสังกัด และชี้แจง แนะนา ผ่านระบบ Social Network กรณี มีขอ้ ดีถูกต้อง ควรพัฒนา ให้ดียงิ่ ขึ้น


๑๑ แผนภูมิโครงการอบรม ระบบโปรแกรม PSIS

โครงการอบรมระบบโปรแกรม PSIS สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๑. เตรี ยมกำร ๒. วำงแผน ๓. ขออนุมตั ิโครงกำร ๔. จัดทำเอกสำร ๕. แจ้ งโรงเรี ยน / สช.

โรงเรียน - ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าอบรม

สช. จัดวิทยากรให้ความรู ้

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ดาเนินการอบรมระบบโปรแกรม PSIS

โรงเรียน - เข้ารับการอบรม - ได้รับความรู ้ - ใช้พฒั นางานด้านการขอรับ เงินอุดหนุนรายบุคคลเกิด ประสิ ทธิภาพ

จากแผนภูมิ การอบรม ระบบโปรแกรม PSIS ผลที่ได้จากการอบบรม นามาใช้ในการพัฒนางานการ ขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคล ของโรงเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และได้รับงบประมาณไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ได้อย่างดียงิ่ โดยดาเนินการตามขั้นตอน กระบวนการบริ หารจัดการจานวน นักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาปี การศึกษา เป็ น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยใช้ ข้อมูลนักเรี ยน ณ ๑๐ มิถุนายน เพื่อสรุ ปเสนอขอ งบประมาณประจาปี ระยะที่ ๒ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาเดือน โดยได้รับจัดสรร จากระยะที่ ๑


๑๒ แผนภูมิ กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ระยะที่ ๑ โรงเรียน - เตรี ยมข้อมูล ในระบบ PSIS - ยืน่ คาร้องพร้อมเอกสารจากระบบ PSIS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลนักเรี ยน/ครู ณ ๑๐ มิ.ย.)

สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ - วิเคราะห์ ตรวจสอบคาร้องและเอกสารประกอบ - ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และข้อมูลนักเรี ยนโ.รงเรี ยน จากระบบ PSIS - เปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนจากคาร้องกับจานวนนักเรี ยนที่ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบตามรายงานการประชุม - ดาเนินการออกตรวจสอบจานวนนักเรี ยน ตามโครงการตรวจสอบ จานวนนักเรี ยนเพื่อขอรับการอุดหนุนรายบุคคล - กรณี ตรวจพบมีการเบิกจ่ายโดยไม่มีสิทธิ /ทุจริ ต เสนอแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง - สรุ ปข้อมูลจานวนนักเรี ยนและจานวนเงินอุดหนุนตามจานวนนักเรี ยน - สรุ ปผลการดาเนินงานและรายงาน ผอ.สพป.กจ. ๑ เห็นชอบจานวนนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ส่ งแบบสรุ ปจานวนนักเรี ยนให้ สช. ภายใน ๑๐ ก.ค. สช. ดาเนินการเสนอของบประมาณประจาปี


๑๓ แผนภูมิ กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ระยะที่ ๒

โรงเรียน จัดส่ งเอกสารจากโปรแกรม PSIS (อน.๔ ,๕,๖)และ และเอกสารประกอบ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

- รับเอกสาร - วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวม คานวณเงิน - จัดทารายละเอียดตามแบบที่กาหนดในการ ใช้ประกอบของบประมาณ

- ประทับตราธนาคารที่บญั ชีการจ่าย เงินเดือนครู - โอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรี ยน

เลขาฯกช. / ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อนุมตั ิการเบิกจ่าย

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ - จัดทารายงานการขอเบิกเงินงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๐ของเดือนที่ขอเบิก - ประสานธนาคารกรุ งไทย จากัด โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรี ยน เมื่อได้รับโอน จาก สช. แล้ว - รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป


๑๔ ๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BestPractice ผูพ้ ฒั นา BestPractice ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน เป็ นลาดับขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผลการตรวจสอบจากการสังเกต เอกสารขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาเดือน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. ผลจากการออกตรวจโรงเรี ยนเพื่อตรวจนับจานวนนักเรี ยนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล จากการ จัดทาโครงการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๓. จากแบบประเมินผลโครงการอบรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงิน อุดหนุนรายบุคคล (PSIS) ดังนี้ ทีม่ าของคุณภาพ ๑ ด้านวิทยากร ในระดับ ดีมาก ๒. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ในระดับดีมาก ๓. ด้านความรู้ความเข้าใจ ในระดับดีมาก ๔ ด้านการนาความรู้ไปใช้ ในระดับดีมาก ๔. จากแบบติดตามรายงานผลงาน Best Practice ได้รับจากโรงเรี ยน และกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา เอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และ ๓ ๗.๔ แนวทางการนา Best Practice ไปใช้ ประโยชน์ ๑. เป็ นแบบอย่างการพัฒนางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน ๒. เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเอกชนให้เกิดคุณภาพสู งสุ ด ๘. ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนา Best Practice ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ - ผูบ้ ริ หาร ครู และ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑,๒,๓ ได้มีการพัฒนา จานวน ๔๗ คน - โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จานวน ๑๓ โรงเรี ยนสามารถดาเนินการยื่นคาขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยระบบโปรแกรม PSIS ได้ถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ๘.๒ ผลสาเร็จเชิ งคุณภาพ จากที่ได้ดาเนินการอบรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริ หารจัดการเงินอุดหนุน รายบุคคล (โปรแกรม PSIS ) ส่ งผลให้การดาเนินงานในเรื่ องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล มีคุณภาพดีข้ ึน


๑๕ ส่ งผลให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องของการพัฒนา Best ๒ ด้าน ดังนี้ ด้ านผู้ปฏิบัติงาน ๑. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร โรงเรี ยนเอกชน ได้รับความรู้ และเข้าใจระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ในเรื่ องการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๒. บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ๒ และ ๓ ได้รับการพัฒนาและ ความรู ้ นาไปพัฒนางานการอุดหนุ น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ๓. สามารถใช้โปรแกรม PSIS ได้ถูกต้อง ส่ งผลให้ขอ้ มูลนักเรี ยนถูกต้อง ข้อมูลบุคลากรเป็ น ปัจจุบนั ๔. การยืน่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน ถูกต้อง รวดเร็ ว ๕. การบันทึกข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน เพื่อเสนอของบประมาณ ประจาปี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ด้ านโรงเรียน จากการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรม PSIS สาหรับใช้ในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยนเอกชน เพื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จากรัฐบาล ๗๐ % นาไปบริ หารจัดการให้เงินเดือนครู และส่ วนทีเหลือ นาไปบริ หารจัดการด้านอื่น ภายในโรงเรี ยน จนทาให้โรงเรี ยนมีคุณภาพการศึกษา ที่ดีส่งผลให้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น เป็ นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม ผลทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน ดังนี้ - ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดในระดับดีมาก - โรงเรี ยนเอกชนในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้ผา่ นการรับรอง จาก สมศ. ทุกโรงเรี ยน - มีผลสัมฤทธิ์ จากทดสอบ O-Net ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ ในภาพรวมมีการพัฒนาขึ้น - ได้รับรางวัลระดับทอง ระดับเงิน และระดับชมเชย จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - สามารถสอบผ่าน รอบที่ ๑ ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (สสวท.) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕ - ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร โรงเรี ยนเอกชน เสนอขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ได้รับพระราชทาน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทุกคน


๑๖ จุดเด่ นของการพัฒนา ๑. บุคลากรของโรงเรี ยน มีความตั้งใจ ในการพัฒนาตนเอง ๒. มีความพร้อม ในการเตรี ยมเข้ารับการอบรม ๓. การเตรี ยมข้อมูล ปั ญหา ในการซักถาม จุดทีต่ ้ องพัฒนาส่ งเสริม ๑. บุคลากรโรงเรี ยน ต้องหมัน่ ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบตั ิ อย่างสม่าเสมอ ๒. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ทนั สมัย อยูต่ ลอดเวลา แนวทางการพัฒนา/ส่ งเสริม ๑. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่ทนั สมัย และเป็ นปัจจุบนั ให้กบั โรงเรี ยน เป็ นระยะ ๒. จัดทาคู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจุบนั เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ให้กบั โรงเรี ยน. ๓. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ได้เข้าอบรม ในเรื่ องของ ICT เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน ๘.๓ ความพึงพอใจของโรงเรียนเอกชน ในสั งกัด จากการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้กบั โรงเรี ยนเอกชน นั้น ทาให้ โรงเรี ยนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ครบถ้วน ทันเวลา ในทุก ๆ เดือน สามารถทาให้การบริ หารจัดการ ในโรงเรี ยนมีคุณภาพ ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนมีขวัญกาลังใจ จากการได้รับเงินเดือนที่รัฐบาลสนับสนุนให้ ส่ งผลให้ครู มีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนให้โรงเรี ยนมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ สาหรับผูป้ กครอง จากผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-Net และผลจากการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด และผลการประเมิน คุณภาพภายนอก จาก สมศ. เป็ นต้น ความพึงพอใจที่ได้รับนี้ได้จาก การได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยจากโรงเรี ยนเอกชน ในสังกัด ทุกโรงเรี ยน ๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BestPractice /ประสบการณ์เรี ยนรู้จากการนา BestPractice ไปใช้ คือ ๑. ความตั้งใจและความมุ่งมัน่ กระตือรื อร้นในการทางานให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ๒. มีการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรในกลุ่มงาน ระหว่างครู ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ๓. ได้รับคาแนะนาและคาปรึ กษาที่ดีจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน เช่น โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้ระบบ E-office เว็บไซต์ E-mail และระบบการสื่ อสารทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ๕. การทางานแบบมีส่วนร่ วม กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนในการดาเนินงานบริ หารจัดการเงินอุดหนุน รายบุคคล


๑๗ ๙. กระบวนการตรวจซ้าเพือ่ พัฒนาปรับปรุ ง BestPractice ให้ เกิดผลดีอย่างต่ อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BestPractice จากการผลงานที่ได้ปฏิบตั ิตามรู ปแบบ ได้ใช้วธิ ี การตรวจซ้ า คือ ๑. สังเกตจากการส่ งคาขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคล ประจาเดือน ถูกต้อง ทุกโรงเรี ยน ๒. การตรวจสอบจากโปรแกรม PSIS ๓. ตรวจสอบโดย ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน ๙.๒ ผลการตรวจซ้าเพือ่ พัฒนาปรั บปรุ ง Best Practice ให้ เกิดผลดีอย่างต่ อเนื่อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ๑. ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว ๒. การจัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนครบถ้วน ทันเวลา ๓. บุคลากรของโรงเรี ยน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ๔. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ๕. เป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงาน ๑๐. การประชาสั มพันธ์ ผลสาเร็จของ Best Practice และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวนั เวลาและ รู ปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) ๑. ใช้ผลของ BP สมัครคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ ผูท้ าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสานักงาน คณะกรรมการ สกสค. ” ประจาปี 2556 ๒. เผยแพร่ ผลการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุน สาหรับโรงเรี ยนเอกชน ตาม โครงการอบรมโปรแกรม PSID ให้กบั โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด และ สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๒ และ ๓ ๓. เผยแพร่ ผลงาน ทาง Facebook และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ลงชื่อ ผูร้ ายงาน (นางชัฎชรี มริ ภณ ั ณฎี) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ ลงชื่อ

ผูเ้ ห็นชอบ

(นายมานิต วังบุญ) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


๑๘

ภาคผนวก


๑๙

โครงการอบรมระบบโปรแกรม PSIS ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนรายบุคคล


๒๐ ชื่อโครงการ/งาน อบรมการใช้โปรแกรม PSIS เพื่อการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนที่ขอรับ การอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยนเอกชน หน่ วยงาน กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมผลผลิตนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน โครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง ๑.

/ / หลักการและเหตุผล / ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ /

ได้กาหนดให้โรงเรี ยนเอกชน ตรวจสอบจานวนนักเรี2ยนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ประจาปี การศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกๆ ปี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ใน ระดับ / ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชี วศึกษา เพื่อการให้บริ หาร / จัดการเกิดประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลดีกบั ทางราชการในการจัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนเอกชน สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน จึงได้จดั อบรมการใช้ โปรแกรม PSIS เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล2นักเรี ยน ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศ ในด้านการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เป็ นไป ตามระเบียบฯ และแนวปฏิบตั ิของ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กาหนด ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบด้านการขอรับการอุดหนุนฯ ของโรงเรี ยนเอกชน ๒.๒ เพื่อพัฒนาการบันทึกข้อมูลจานวนนักเรี ยน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับเงิน อุดหนุนรายบุคคล ได้ถูกต้อง ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานด้านการขอรับเงินอุดหนุน รายบุคคล ๓ . เป้าหมาย ๓.๑ ด้านปริ มาณ บุคลากรด้านงานบริ หารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรี ยนเอกชน จานวน 13 โรงเรี ยน ๓.๒ ด้านคุณภาพ บุคลากรผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบันทึกข้อมูล และ การจัดเก็บข้อมูล ในงานที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้น ทาให้งานที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามระเบียบ และมี คุณภาพ / ๔. วิธีดาเนินการ


๒๑ ๔. วิธีดาเนินการ ขั้นเตรี ยมการ ๑. ติดต่อประสานเชิญวิทยากร ๒. กาหนดวัน เวลา สถานที่ การอบรม ขั้นดาเนิ นการ ๑. จัดโครงการเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ ๒. จัดทาหนังสื อแจ้ง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอบรม ๔. ดาเนินการอบรม ๕. สรุ ปประเมินผล ๕. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๖.. งบประมาณ สนับสนุ นจากเครื อข่ายโรงเรี ยนเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๗.. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ ๘.๑ บุคลากรได้รับความรู้ ด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม PSIS ได้ดียงิ่ ขึ้น ๘.๒ การบันทึกข้อมูลจานวนนักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุน ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการขอ งบประมาณสาหรับโรงเรี ยนได้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ๘.๓ ครู โรงเรี ยนเอกชน มีขวัญกาลังใจ ส่ งผลให้การดาเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับ นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนมีคุณภาพ (ลงชื่อ)................................ผูเ้ สนอโครงการ (นางชัฎชรี มริ ภณ ั ณฎี) นักวิชาการศึกษาชานาญการ

(ลงชื่อ)..................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง) ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน

(ลงชื่อ)..................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ (นายมานิต วังบุญ) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


๒๒

อบรมการใช้ โปรแกรม PSIS เพือ่ การบริหารจัดการจานวนนักเรียนทีข่ อรับ การอุดหนุนรายบุคคล สาหรั บโรงเรียนเอกชน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ วันเสำร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวีรศิลป์ ................................... วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒,๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน ความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลโปรแกรม PSIS (โดยวิทยากรจาก สช. นายจาตุรงค์ ม่วงน้าเงิน) พักรับประทานอาหารกลางวัน การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม PSIS (โดย นายจาตุรงค์ ม่วงน้าเงิน และ นางสาวศรีวรรณ จันทร์เชือ) ปิดการอบรม

หมำยเหตุ ๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ๒. ก้าหนดการนีมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


๒๓

ค้าสั่งส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ ๓๕๔ /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการโครงการอบรมโปรแกรม PSIS (โปรแกรมเงินอุดหนุนรายบุคคล) ส้าหรับ โรงเรียนเอกชน -------------------ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก้าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ..ศ. ๒๕๕๒ ก้าหนดให้โรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรร งบประมาณให้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขัน พืนฐาน โดยบันทึกข้อมูลจ้านวนนักเรียนผ่านระบบโปรแกรม PSIS และให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถาม ศึกษา ตรวจสอบจ้านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรายงานต้นสังกัด จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเอกชน ดังนัน เพื่อให้การบริหารจัดการจ้านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุน โดยบันทึกข้อมูลผ่าน ระบบโปรแกรม PSIS มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน เกิดผลดีกับการจัดสรรงบประมาณให้กับ โรงเรียนเอกชน จึงแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมกำรดำเนินกำร ๑. นายมานิต วังบุญ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ ๒. ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน กรรมการ ๓. นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ ๔.. นางชัฎชรี มริภณ ั ณฎี นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการ/เลขานุการ ๕. นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ ๖. นางปรียา ธีรวิทยาอาจ

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ

มีหน้ำที่ ส่งเสริมสนับสนุน อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินการจัดอบรม จนเสร็จสิน และให้ ค้าปรึกษา รวมถึงการแก้ปัญหา ในส่วนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ และปฏิคม ๑. บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ ๒. คณะครูโรงเรียนวีรศิลป์

ประธานกรรมการ กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม และประสานในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม / คณะกรรมการ...


๒๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ๑. นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประธานกรรมการ ๒. นางชัฎชรี มริภัณณฎี นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการและเลขานุการ มีหน้ำที่ จัดท้าแบบประเมินผลการอบรม เพื่อน้าข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา งานต่อไป ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายมานิต วังบุญ) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


๒๕

ที่ ศธ ๐๔๐๑๗/๔๐๐๓

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การอบรมโปรแกรม PSIS เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน ในสังกัด ตามที่ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้ด้าเนินการจัดการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการจ้านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตรวจนับจ้านวน นักเรียนที่ได้รับการอุดหนุน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และในทุก ๆ ปีการศึกษา นัน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ จ้านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล โดยการบันทึก ข้อมูลลงในโปรแกรม PSIS ที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นแนวทางเดียวกัน จึงก้าหนดให้มีการอบรมโปรแกรม PSIS เพื่อ พัฒนาการบริหารจัดการจ้านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีในการจัดสรร งบประมาณ ส้าหรับโรงเรียนเอกชน จึงขอให้โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบด้านการอุดหนุนฯ จ้านวน ๒ คน เข้ารับการอบรม ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายมานิต วังบุญ) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖


๒๖

ที่ ศธ๐๔๐๑๗/๔๐๒๗

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมโปรแกรม PSIS เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ ด้วย ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา เอกชน ร่วมกับวิทยากรจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ก้าหนดให้มีการอบรมโปรแกรม PSIS ในการบริหารจัดการจ้านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ส้าหรับโรงเรียนเอกชน ในสังกัดขึน เพื่อ พัฒนาการใช้โปรแกรม PSIS การบันทึกข้อมูลจ้านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ให้มีประสิทธิ์ภาพ และเกิดผลดีในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ในการนี จึงขอความอนุเคราะห์ห้องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการใช้ โปรแกรม PSIS เพื่อการอบรมในครังนี จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายมานิต วังบุญ) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖


๒๗

ที่ ศธ๐๔๐๑๗/๔๐๒๕

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโปรแกรม PSIS เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้วย ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา เอกชน ได้ก้าหนดให้มีการอบรมโปรแกรม PSIS ในการบริหารจัดการจ้านวนนักเรียนที่ขอรับ การอุดหนุนรายบุคคล ส้าหรับโรงเรียนเอกชน ในสังกัด เพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรม PSIS การบันทึกข้อมูลจ้านวน นักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ให้มีประสิทธิ์ภาพ และเกิดผลดีในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายบุคคล ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวีรศิลป์ อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ในการนี จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการใช้โปรแกรม PSIS เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและบุคลากร ที่ท้าหน้าที่ด้านการจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล จ้านวน ๒ คน ได้แก่ ๑. นายจาตุรงค์ ม่วงน้าเงิน ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน ๒. นางสาวศรีวรรณ จันทร์เชือ ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายมานิต วังบุญ) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖


๒๘


๒๙


๓๐

การตรวจสอบ/ประเมินผล ๑. แบบประเมินผล ๒.โครงการออกตรวจสอบจานวนนักเรี ยน ๓.การตรวจจากเอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนประจาเดือน


๓๑ แบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรม PSIS เพื่อการบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนที่ขอรับ การอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรี ยนวีรศิลป์ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คาอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้ มีท้ งั หมด ๓ ตอน ขอให้ผตู ้ อบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อให้การดาเนิ นโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการครั้งต่อไป ตอนที่ ๑ สถานภาพทัว่ ไป คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความ ๑. เพศ ชาย หญิง ๒. อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๐ ปี ขึ้นไป ๓. การศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี ป.บัณฑิต ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ / ความรู ้ความเข้าใจ / การนาไปใช้จากการเข้าร่ วมโครงการ คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านเพียงระดับเดียว ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ ประเด็นความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด้ านวิทยากร ๑. การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๒. ความสามารถในการอธิ บายเนื้อหา ๓. ความเชื่อมโยงเนื้ อหาในการฝึ กอบรม ๔. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึ กอบรม ๕. ใช้เวลาตามที่กาหนด ๖. การตอบข้อซักถามในการฝึ กอบรม


ประเด็นความคิดเห็น

๓๒ ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ด้ านสถานที/่ ระยะเวลา/อาหาร ๑. สถานที่มีความเหมาะสม ๒. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม ๓. ระยะเวลาในการอบรม ๔. อาหาร และอาหารว่างมีความเหมาะสม ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ๑. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ก่อนการอบรม ๒. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้หลังการอบรม ด้ านการนาความรู้ ไปใช้ ๑. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ ๒. สามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้ สรุ ปประโยชน์ ทที่ ่ านได้ รับจากการอบรม ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ๑. ข้อเสนอ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ๒. เรื่ องที่ท่านต้องการให้จดั อบรมครั้งต่อไป ได้แก่ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ


๓๓

โครงการ ตรวจสอบจานวนนักเรียนเพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล


๓๔ ชื่อโครงการ/งาน โครงการตรวจสอบจานวนนักเรี ยน เพื่อขอรับการอุดหนุนเป็ นเงินอุดหนุนรายบุคคลสาหรับ นักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2556 กรม สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน หมวดรายจ่ าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง

/ 1. หลักการและเหตุผล ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั สรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้กบั นัก2เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ประจาปี งบประมาณ 25556 นั้น เพื่อให้การ ตรวจสอบจานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน /2556 แต่ละระดับของโรงเรี ยนเอกชนเป็ นไปอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และข้ / อมูลอื่นๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศ เป็ นไปตาม ระเบียบฯ และแนวปฏิบตั ิของ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนกาหนด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงกาหนดโครงการตรวจสอบจานวนนักเรี ยน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 2 ค่าใช้จ่ายรายบุคคล สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ปี การศึกษา 2556 ขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อทราบจานวนนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆของโรงเรี ยนเอกชน เพื่อ เป็ นข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศ และใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณเงินอุดหนุนฯ 2.2 เพื่อตรวจสอบ ติดตามผล ให้คาแนะนาแก้ไข ให้โรงเรี ยนปฏิบตั ิได้ถูกต้อง เป็ นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.3 เพื่อรับทราบปั ญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของโรงเรี ยน ให้คาปรึ กษาแนะนา และหาทาง ช่วยเหลือแก้ไข 3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริ มาณ โรงเรี ยนเอกชนได้รับการตรวจสอบ เยีย่ มเยียน แนะนาการดาเนินงาน จานวน 13 โรงเรี ยน 3.2 ด้านคุณภาพ บุคลากรผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบชัดเจน ขึ้น ทาให้งานที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามระเบียบ และมีคุณภาพ / 4. วิธีดาเนินการ


๓๕ 4. วิธีดาเนินการ 4.1 จัดทาโครงการเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกปฏิบตั ิงานตามกาหนด 4.3 กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน 4.4 สร้างเครื่ องมือในการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล 4.5 จัดทาหนังสื อแจ้งโรงเรี ยนเอกชน เพื่อรับการตรวจสอบ 4.6 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบตั ิให้เป็ นแนวเดียวกัน 4.7 สรุ ปผลการตรวจ รายงานให้ ผอ.สพป. และสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนทราบ 5. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2556 - กรกฎาคม 2556 รวม 5 วัน จานวน 13 โรงเรี ยน 6. งบประมาณ งบค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ที่สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มาการศึกษาเอกชน จัดสรรให้ จานวน 5,000 บาท 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 8. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ 8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีขอ้ มูลจานวนนักเรี ยนที่ถูกต้อง และ สามารถนา ข้อมูล ไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ได้ 8.2 โรงเรี ยนเอกชนได้รับความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรี ยนเอกชนดียงิ่ ขึ้น สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 8.3 ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชน มีขวัญกาลังใจ ส่ งผลให้การบริ หารงานโรงเรี ยนมีคุณภาพ (ลงชื่อ)......................................ผูเ้ ขียนโครงการ (ลงชื่อ)........................................ผูเ้ สนอโครงการ (นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี) (นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง) นักวิชาการศึกษาชานาญการ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน (ลงชื่อ)..................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายมานิต วังบุญ) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ลงชื่อ)................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ (นายจานงค์ ยอดขา) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


๓๖

สรุปรายงานของบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้ ครบทุกโรงเรียน


๓๗ สรุ ปรายงานผลการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนทีข่ อรับการอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ --------------------------------------------------ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ ๑๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุ น รายบุคคล ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยปฏิบตั ิตามโครงการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุนฯฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีโรงเรี ยนเอกชน (ในระบบ) ที่ได้รับการตรวจสอบฯ จานวน ๑๓ โรงเรี ยน ได้แก่ ๑. โรงเรี ยนถาวรวิทยา ๒. โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี ๓. โรงเรี ยนอนุบาลต้นกล้า ๔. โรงเรี ยนชัยจิตต์วทิ ยา ๕. โรงเรี ยนอนุบาลเมฆบัณฑิต ๖. โรงเรี ยนอนุบาลค่ายสุ รสี ห์ ๗. โรงเรี ยนหมู่บา้ นเด็ก ๘. โรงเรี ยนอนุบาลสุ ภทั รกาญจน์ ๙. โรงเรี ยนวีรศิลป์ ๑๐. โรงเรี ยนอานวยวิทย์กาญจนบุรี ๑๑. โรงเรี ยนยูเ่ ฉี ยวเซี ยะเสี้ ยว ๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี ๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุ รกิจกาญจนบุรี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ออกปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบจานวนนักเรี ยนที่ขอรับ การอุดหนุนรายบุคคล ในเรื่ องที่ได้รับการมอบหมายตามกาหนดการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และขอสรุ ปรายงานผล การตรวจสอบฯ ดังนี้ ๑) โรงเรี ยนเอกชนได้บนั ทึกข้อมูลนักเรี ยนเข้าและออก ในโปรแกรม PSIS ได้ถูกต้องตาม จานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง มี หลักฐานเอกสารการดาเนินงานตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วน จานวนนักเรี ยนแต่ละชั้น มีจานวนตรงตามข้อมูล ตามรายละเอียดแบบสรุ ปจานวนนักเรี ยน (ดังแนบ) ๒) มีโรงเรี ยน ขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ต้องคืนเงินอุดหนุน ฯ จานวน ๒ โรงเรี ยน เนื่ องจากไม่มีนกั เรี ยนอยูจ่ ริ ง เกิน ๑๕ วัน สารวจ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้แจ้งให้โรงเรี ยนดาเนินการแล้ว คือ - โรงเรี ยนชัยจิตต์วทิ ยา คืนเงินระดับ ระดับอนุบาล จานวน ๑ คน - โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี คืนเงินระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๑ คน


๓๘ ๒) เอกสารหลักฐานด้านทะเบียนต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเอกชน คือ ทะเบียนโรงเรี ยน ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรี ยน บัญชีเรี ยกชื่อนักเรี ยน สถิติการมาเรี ยนของนักเรี ยน สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดลงเวลาทางานของครู และบัญชีจ่ายเงินเดือนครู โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดทาครบถ้วนทุกโรงเรี ยน แต่มี บางโรงเรี ยนยังไม่เรี ยบร้อย เช่น ทะเบียนนักเรี ยนลงรายการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่ งคณะกรรมการได้แนะนา ให้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้แนะนาให้โรงเรี ยนศึกษาระเบียบฯ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ซึ่ งมีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ งประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 เพื่อโรงเรี ยนจะได้มีความเข้าใจและนาไปเป็ นแนวปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายมานิต วังบุญ) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ลงชื่อ) (นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง) ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน (ลงชื่อ) (นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี) นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ลงชื่อ) (นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว) นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ลงชื่อ) (นางปรี ยา ธีรวิทยาอาจ) นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ


๓๙ บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน) ที่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจสอบจานวนนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ในระดับก่อนประถมศึกษาและ ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับโรงเรี ยนเอกชน ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตามที่ สช แจ้ง เรื่ องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นรายบุคคล ให้โรงเรี ยนเอกชน ที่มีสิทธิ ขอรับ การอุดหนุน เป็ นเงินอุดหนุนสาหรับนักเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งประเภท สามัญและอาชีวศึกษา ให้ยนื่ คาร้องขอรับอุดหนุนฯ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ผ่านโปรแกรม PSIS เท่านั้น โดยให้โรงเรี ยนสารวจจานวนนักเรี ยน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนนักเรี ยนเพื่อขอรับเงินอุดหนุ นฯ ดังกล่าว เมื่อดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อผูม้ ีอานาจอนุญาต และรายงานให้ สช. ทราบ นั้น คณะกรรมการได้ตรวจสอบจานวนนักเรี ยน และรับรองความถูกต้องจานวนนักเรี ยน ที่สมควร ได้รับการอุดหนุนทุกระดับ เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุ ป (ดังแนบ) ซึ่งมีนกั เรี ยนที่มีสิทธิขอรับ อุดหนุ นฯ ดังนี้ ๑. ร.ร. ประเภทสามัญศึกษา ๑๐ โรงเรี ยน มีนกั เรี ยน ๙,๙๐๑ คน ๒. ร.ร. ประเภทอาชีวศึกษา ๒ โรงเรี ยน มีนกั เรี ยน ๕๒๐ คนi ๓. ร.ร. ประเภทการกุศล ๑ โรงเรี ยน มีนกั เรี ยน ๙๓ คน รวมทั้งสิ้ น ๑๐,๕๑๔ คน ข้ อพิจารณา เห็นควรดาเนินการ และโปรดลงนาม รายงานสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่ขอรับอุดหนุนฯ ให้ สช.ทราบ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม ๑. แบบสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุน ๒. หนังสื อรายงาน

(นางชัฎชรี มริ ภณั ณฎี) นักวิชาการศึกษาชานาญการ


๔๐

ที่ ศธ ๐๔๐๑๗/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้ าแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ . กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่ อง การตรวจสอบการขอรับอุดหนุนรายบุคคล ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน อ้างถึง สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๙๙๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล จานวน ๔ ฉบับ ตามหนังสื อที่อา้ งถึง แจ้งว่าให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบจานวน นักเรี ยนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน ปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้โรงเรี ยนเอกชนในสังกัด ดาเนิ นการผ่านระบบ สารสนเทศ และการบริ หารจัดการในโปรแกรม PSIS เท่านั้น พร้อมสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่มีสิทธิรับเงิน อุดหนุนรายบุคคล ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ส่ งสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ความแจ้งแล้ว นั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้ดาเนินตามหนังสื อที่อา้ งถึง เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีจานวนนักเรี ยนที่ได้รับการอุดหนุนรายบุคคล ทั้งสิ้ น จานวน ๑๐,๕๑๔ คน ดังเอกสาร ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนี้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วังบุญ) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖


๔๑

การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจาเดือน


๔๒


๔๓


๔๔


๔๕

บันทึกข้อควำม

ส่วนรำชกำร ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (กลุ่มฯเอกชน 034-564330 ต่อ 571) ที่ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ประจ้าเดือน ตุลาคม 2556 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยได้รับค้าร้องขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชน ในระดับการศึกษา ขันพืนฐาน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ประจ้าเดือน ตุลาคม 2556 โดยใช้ค้าร้องขอเบิกเงินอุดหนุนฯ ตามจ้านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ เดือนนี ได้ตรวจสอบยอดนักเรียนที่มีอยู่จริง ประจำเดือน ตุลำคม 2556 แล้วถูกต้อง ตามรายละเอียด ดังนี 1. ประเภทสามัญศึกษา จ้านวน 11 โรง ตรวจสอบแล้ว นักเรียนมีอยู่จริง จ้านวน 10,005 คน ขอเบิก 6,775,483.52 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์) 2. ประเภทอาชีวศึกษา จ้านวน 2 โรง ตรวจสอบแล้ว นักเรียนมีอยู่จริง จ้านวน 512 คน ขอเบิก 570,409.49 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) 3. สรุปในเดือน ตุลาคม 2556 ขอเบิกรวมทังสิน 7,345,893.01 บาท (เจ็ดล้ำนสำมแสนสี่หมื่นห้ำพันแปดร้อยเก้ำสิบสำมบำทหนึ่งสตำงค์) สพป. กจ. เขต 1 ต้องของบประมำณไปยัง สช. ทุกๆ เดือน จึงขออนุมัติในหลักกำรว่ำ หำก สช. จัดสร เงินอุดหนุนฯ ให้เมื่อใด ให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนเอกชนโดยเร่งด่วนต่อไป ข้อระเบียบกฎหมำย 1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก้าหนด มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 12 (11) 2. การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเป็นอ้านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามค้าสั่ง ส้านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 572/2551 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จ้านวน 7,345,893.01 (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหนึ่งสตางค์)

บาท


๔๖

ที่ ศธ๐๔๐๑๗/

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ . ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ของบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

จ้านวน ๑ ฉบับ

ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษา สรุปยอดจ้านวนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ้าเดือน และของบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อโอนเข้าบัญชีส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส้าหรับเบิกจ่ายให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดต่อไป นัน ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้ด้าเนินการสรุปยอดจ้านวนเงิน อุดหนุนรายบุคคล ที่ต้องเบิกจ่ายประจ้าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ จ้านวน ๗,๓๔๕,๘๙๓.๐๑ บาท (เจ็ดล้ำนสำมแสนสี่หมื่นห้ำพันแปดร้อยเก้ำสิบสำมบำทหนึ่งสตำงค์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖


๔๗

ที่ ศธ ๐๔๐๑๗/

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่ กลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ้างถึง

หนังสือส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๑๒๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ๒.. ใบสรุปโอนเงินธนาคารกรุงไทย

จ้านวน ๑ ฉบับ จ้านวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดสรรโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชน ประจ้าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ จ้านวน ๗,๓๔๕,๘๙๓.๐๑ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้เบิกจ่ายให้โรงเรียนทังประเภท สามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐ ต่อ ๕๗๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๒-๓๐๐


๔๘

ภาพประกอบผลงาน


๔๙

คู่มือ การใช้ ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน และการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (Private School Information and Support Sysyem:PSIS)

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่และครู โรงเรี ยนเอกชนในระบบ กลุ่มส่ งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


๕๐

ภาพการอบรม โปรแกรม PSIS


๕๑


๕๒


๕๓


๕๔


๕๕

ภาพโครงการออกตรวจสอบจานวนนักเรียน


๕๖


๕๗

ผลงาน ทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการจานวนนักเรียนเพือ่ รับเงินอุดหนุนฯ


๕๘


๕๙ ๕๗

การประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก รอบสาม ของโรงเรียนเอกชน(อาชีวศึกษา) โรงเรียน

ภายใน โรงเรียน 1 โรงเรียน

ผ่านการประเมิน ยังไม่รับการ ประเมิน

รอผล

ภายนอก โรงเรียน

ยังไม่รับการประเมิน

การประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก รอบสาม ของโรงเรียนเอกชน(อาชีวศึกษา) โรงเรียน

ภายใน โรงเรียน 1 โรงเรียน

ผ่านการประเมิน ยังไม่รับการ ประเมิน

รอผล

ภายนอก โรงเรียน

ยังไม่รับการประเมิน


๖๐

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 48.98 ถำวรวิทยำ 32.28 48.99 -0.01 3.30 53.53 ชัยจิตต์วิทยำ 35.13 54.51 -0.98 7.85 47.54 อนุบำลเมฆบัณฑิต 33.28 50.94 -3.40 1.86 54.29 หมูบ่ ้ ำนเด็ก 23.86 52.62 1.67 8.61 48.92 ดรุณำกำญจนบุรี 30.78 52.67 -3.75 3.24 60.02 วีรศิลป์ 40.29 60.44 -0.42 14.34 49.89 อำนวยวิทย์กำญจนบุรี 32.59 49.51 0.38 4.21 56.15 ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว 39.27 54.91 1.24 10.47 ระดับจังหวัด 48.17 43.72 -4.45 -1.96 ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

31.22

52.01

50.71

-1.30

50.04

45.68

-4.36

5.03

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 43.14 ถำวรวิทยำ 21.43 35.96 7.18 6.15 49.56 ชัยจิตต์วิทยำ 26.58 44.49 5.07 12.57 39.02 อนุบำลเมฆบัณฑิต 15.31 38.44 0.58 2.03 60.71 หมูบ่ ้ ำนเด็ก 10.29 38.27 22.44 23.72 49.75 ดรุณำกำญจนบุรี 28.92 53.03 -3.28 12.76 57.63 วีรศิลป์ 31.85 55.32 2.31 20.64 42.27 อำนวยวิทย์กำญจนบุรี 22.71 37.71 4.56 5.28 48.88 ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว 27.67 38.76 10.12 11.89 ระดับจังหวัด 34.88 33.33 -1.55 -3.66 ระดับสังกัด 44.07 47.36 3.29 10.37 ระดับประเทศ 20.99 38.37 36.99 -1.38


๖๑

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

33.52

50.86

38.69

-12.17

2.92

40.69

56.27

39.63

-16.64

3.86

43.90

57.86

41.27

-16.59

5.50

20.29

41.15

43.57

2.42

7.80

35.88

58.09

38.73

-19.36

2.96

50.29

71.49

56.89

-14.60

21.12

37.81

52.07

34.83

-17.24

-0.94

62.86

45.33

-17.53

9.56

49.49

32.75

-16.74

-3.02

56.05

42.22

-13.83

6.45

52.4

35.77

-16.63

48.10

34.85

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

41.83

36.46

38.70

2.24

1.24

46.11

41.95

40.42

-1.53

2.96

41.83

38.7

39.61

0.91

2.15

20.29

40.19

47.29

7.10

9.83

44.20

42.56

38.18

-4.38

0.72

53.63

49.3

48.89

-0.41

11.43

50.23

39.07

38.36

-0.71

0.90

53.20

45.83

45.75

-0.08

8.29

38.13

35.79

-2.34

-1.67

42.67

41.87

-0.80

4.41

40.82

37.46

-3.36

41.56


๖๒

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

21.43 26.58 15.31 10.29 28.92 31.85 22.71 27.67

20.99

35.96

43.14

7.18

6.15

44.49

49.56

5.07

12.57

38.44

39.02

0.58

2.03

38.27

60.71

22.44

23.72

53.03

49.75

-3.28

12.76

55.32

57.63

2.31

20.64

37.71

42.27

4.56

5.28

38.76

48.88

10.12

11.89

34.88

33.33

-1.55

-3.66

44.07

47.36

3.29

10.37

38.37

36.99

-1.38

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

47.83

50.65

46.92

-3.73

2.70

53.31

55.59

49.91

-5.68

5.69

50.26

52.73

44.86

-7.87

0.64

36.00

52.77

51.43

-1.34

7.21

49.56

57.69

45.44

-12.25

1.22

56.20

63.00

55.00

-8.00

10.78

51.50

56.21

48.44

-7.77

4.22

55.35

52.42

51.84

-0.58

7.62

49.63

42.06

-7.57

-2.16

55.98

49.12

-6.86

4.90

52.22

44.22

-8.00

47.07


๖๓

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน ศิลปศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

43.67

47.42

57.90

10.48

5.63

42.91

49.75

61.03

11.28

8.76

48.91

45.52

56.08

10.56

3.81

26.43

48.08

63.57

15.49

11.30

41.98

49.85

54.38

4.53

2.11

46.58

59.28

63.40

4.12

11.13

45.89

51.28

59.77

8.49

7.50

45.38

49.43

60.00

10.57

7.73

46.38

50.56

4.18

-1.71

48.5

56.52

8.02

4.25

46.75

52.27

5.52

41.10

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน สุขศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 59.41 ถำวรวิทยำ 54.57 57.65 1.76 4.57 62.29 ชัยจิตต์วิทยำ 56.18 65.32 -3.03 7.45 61.37 อนุบำลเมฆบัณฑิต 54.23 63.47 -2.10 6.53 66.86 หมูบ่ ้ ำนเด็ก 61.43 56.13 10.73 12.02 60.89 ดรุณำกำญจนบุรี 58.89 62.62 -1.73 6.05 65.84 วีรศิลป์ 57.29 67.86 -2.02 11.00 58.16 อำนวยวิทย์กำญจนบุรี 57.50 60.38 -2.22 3.32 65.95 ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว 59.90 70.73 -4.78 11.11 ระดับจังหวัด 59 53.81 -5.19 -1.03 ระดับสังกัด 61.12 59.13 -1.99 4.29 ระดับประเทศ 54.31 58.87 54.84 -4.03


๖๔

ที่ 1 2 5 4 3 6 8 7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553-2555 สังกัดการศึกษาเอกชน การงานฯ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ พัฒนาการ โรงเรียน เทียบระดับประเทศ ปี 55-54 ปี กศ.2553 ปี กศ.2554 ปี กศ.2555 ถำวรวิทยำ ชัยจิตต์วิทยำ อนุบำลเมฆบัณฑิต หมูบ่ ้ ำนเด็ก ดรุณำกำญจนบุรี วีรศิลป์ อำนวยวิทย์กำญจนบุรี ยูเ่ ฉียวเซียะเสี ้ยว ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

53.95

59.77

5.82

5.92

57.15

65.82

8.67

11.97

60.77

52.52

59.70

7.18

5.85

47.14

53.85

68.57

14.72

14.72

56.60

61.89

60.66

-1.23

6.81

61.78

69.77

68.43

-1.34

14.58

57.92

61.19

59.13

-2.06

5.28

60.67

63.92

61.37

-2.55

7.52

54.35

54.14

-0.21

0.29

58.49

58.63

0.14

4.78

55.38

53.85

-1.53

53.14 59.64

52.52


๖๕


๖๖


๖๗ สำเนำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน ้ พืน ้ ฐำน ประกำศผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (รอบระดับประเทศ) วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ่ -สกุล ที่ รหัสประจำตัว ชือ โรงเรียน สพป. สอบ 44 1070170026 เด็กชำยปพณ ละเภท ดรุณำกำญจนบุรี กำญจนบุรี เขต 1 151 1070170027 เด็กวิภู วัชรขจร ดรุณำกำญจนบุรี กำญจนบุรี เขต 1 191 1070170010 เด็กชำยฐำปกร สุขแสง อนุบำลเมฆบัณฑิต กำญจนบุรี เขต 1

สำเนำ ประกำศสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรือ ่ ง ผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยำภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ้ ประถมศึกษำปี ท6 ประจำปี พ.ศ. 2555 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำคณิตศำสตร์ ชัน ี่ ........... ตำมทีส ่ ถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได ้ดำเนินกำรสอบคัดเลือก นักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 6 เมือ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำคณิตศำสตร์ ชัน ่ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2555 ิ ธิส มีผู ้ทีไ่ ด ้รับกำรคัดเลือกเข ้ำโครงกำรฯ และมีสท ์ อบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 1,148 คน ดังนี้ ที่

่ - สกุล ชือ

โรงเรียน

จังหวัด

402 เด็กชำยปพณ ละเภท

ดรุณำกำญจนบุรี

กำญจนบุรี

403 เด็กชำยวิภู วัชรขจร

ดรุณำกำญจนบุรี

กำญจนบุรี

404 เด็กชำยภัทรกร แสนหอม

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

ี 405 เด็กชำยภำนุรจ ุ แพทย์ชพ

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

406 เด็กชำยภูร ิ ภูมค ี ง

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

รำงวัล ทอง เงิน ชมเชย


๖๘ สำเนำ ประกำศสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรือ ่ ง ผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยำภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำคณิตศำสตร์ ชัน ........... ตำมทีส ่ ถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได ้ดำเนินกำรสอบคัดเลือก นักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 3 เมือ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำคณิตศำสตร์ ชัน ่ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2555 ิ ธิส มีผู ้ทีไ่ ด ้รับกำรคัดเลือกเข ้ำโครงกำรฯ และมีสท ์ อบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 1,148 คน ดังนี้ ที่

่ - สกุล ชือ

โรงเรียน

จังหวัด

356 เด็กชำยพรหมมินทร์ กำญจนภวนำถ

้ ว ยูเ่ ฉียวเซียะเสีย

กำญจนบุรี

357 เด็กชำยณั ฐพงศ์ ศรีกศ ุ ลำนุกล ู

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

358 เด็กชำยธีรัช แสงจินดำ

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

359 เด็กชำยภูรน ิ ทร์ ตัง้ พัฒนำรุง่ เรือง

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

360 เด็กชำยภูวณั ฏฐ์ ธงศรี

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

สำเนำ ประกำศสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรือ ่ ง ผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยำภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำวิทยำศำสตร์ ชัน ............. ตำมทีส ่ ถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได ้ดำเนินกำรสอบคัดเลือก นักเรียนเข ้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 3 เมือ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชำวิทยำศำสตร์ ชัน ่ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2555 ิ ธิส มีผู ้ทีไ่ ด ้รับกำรคัดเลือกเข ้ำโครงกำรฯ และมีสท ์ อบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 1,148 คน ดังนี้ ที่

่ - สกุล ชือ

โรงเรียน

จังหวัด

361 เด็กหญิงวิวรรณ วัชรขจร

ดรุณำกำญจนบุรี

กำญจนบุรี

364 เด็กชำยณั ฐพงศ์ ศรีกศ ุ ลำนุกล ู

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

365 เด็กหญิงพิมพ์ชไม ใคร่ครวญ

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

366 เด็กชำยภูมพ ิ ัฒน์ ช ้อยประเสริฐ

วีรศิลป์

กำญจนบุรี

367 เด็กชำยธัชชำภัทร ดิษสกุล

อนุบำลต ้นกล ้ำ

กำญจนบุรี

368 เด็กชำยรัฐปชำ พรมสวัสดิ์

อำนวยวิทย์กำญจนบุรี

กำญจนบุรี


๖๙ งบหน้ารายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (ชันตรา) จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. ที่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

ชื่อ - สกุล

นายยอด สืบกลัด นายโกศล บุญยงค์ นางสุณีวรรณ สอนเภื่อน นางกัญญา พุ่มไสว นางอภิรดา ทองเปราะ นางสุรีย์มาศ พยัคฆมุสิกพงษ์ นางอุทัย ไชยลา นางเบญจา โชติศรีนิล นางกัลยา วิรุณารักษ์

๑๐ นางจุฬาพร แสนสุข ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

นางจันทร์เพ็ญ เขียวสวาท นางรัตนา จันทรพันธ์ นางจอมขวัญ ศักดิ์สุนทร นางพัชนีย์ ค้าแดง นางถาวร ยิมแย้ม นางสุดา มูลประสาร นางมาเรียม กิจทวี นางศิริลาวัลย์ ธรรมจิตร นายสุธน ดีประชา นางวรรณี ดีประชา นายบรรพต ศักดิ์สุนทร นางดาราวรรณ เอกพร นางอุไรรัตน์ แสวงทรัพย์ นางสาวสุภาพร เจริญธรรม นายพรภิรมย์ เอกพร

โรงเรียน/จังหวัด

ถำวรวิทยำ ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ถาวรวิทยา ดรุณา กาญจนบุรี ดรุณา กาญจนบุรี วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์

วันบรรจุ

ขอ พระราชทาน ครังนี

๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗

จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ.

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒

จ.ภ.

๑ กันยายน ๒๕๔๒ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒

จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ.


๗๐ งบหน้ารายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (ชันตรา) จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. ที่

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙

ชื่อ - สกุล นางสายทิพย์ เชี่ยวชาญพัขรกุล

นางสาวพิมพ์ใจ ใจงาม นางสาวโสรฎา อัคราพร นางศศิวิมล ทองมา นางสาวจันทนา เกตุสุวรรณ นายกมล อุบลธรรม นางสาวสมพร อ่วมกรุด นางสาวเยาวลักษณ์ ข้านอง นางชุลีภรณ์ แหลมสุวรรณกุล นางสมใจ พงษ์พัว นายก้าพล กิ่งทอง นางสาวจันทร์ดี ภู่สุวรรณ นายกิจติพล คงพยัคฆ์ นางสาวอังคณา กาญจนานุรักษ์

โรงเรียน/จังหวัด

วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์

วันบรรจุ

ขอ พระราชทาน ครังนี

๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕

จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ. จ.ภ.


๗๑

ที่

๑ ๒ ๓ ๔

งบหน้ารายชื่อผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (ชันตรา) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ขอ ชื่อ - สกุล โรงเรียน/จังหวัด วันบรรจุ พระราชทาน ครังนี นางฐิติรัตน์ จันทร์หา นางสาวพัชยา กิ่งทอง นางสาวพรทิ่พย์ ทองรอด นางยุวดี เปลี่ยนศรี

ถาวรวิทยา ดรุณากาญจนบุรี ดรุณากาญจนบุรี วีรศิลป์

๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

บ.ภ. บ.ภ. บ.ภ. บ.ภ.

๕ นางชนัญญา ประสิทธิพรพงศ์ ๖ นางวันเพ็ญ ว่องพานิช ๗ นายพิเชษฐ์ โลกนิยม

วีรศิลป์ วีรศิลป์ วีรศิลป์

๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

บ.ภ. บ.ภ. บ.ภ.

๘ นางสาวสุรรี ัตน์ ดีเมฆ ๙ นางสาวดวงตา ปัญญสังข์ ๑๐ นางสาวสิรินันท์ วอนเพียร

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘

บ.ภ. บ.ภ. บ.ภ.


๗๒

ประกาศเกียรติคุณยกย่ องชมเชย จากความพึงพอใจทีโ่ รงเรียนได้ จากผลงาน


๗๓


๗๔


๗๕


๗๖


๗๗


๗๘


๗๙


๘๐

ผลการเผยแพร่ /ประชาสั มพันธ์ ผลงาน


๘๑


๘๒ แบบสอบถาม ผลงาน“การบริ หารจัดการจานวนนักเรี ยนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล สาหรับโรงเรี ยนเอกชน” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี คาอธิบาย แบบสอบถามฉบับนี้ มีท้ งั หมด ๓ ตอน ขอให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม ตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางาน และเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน ต่อไป ตอนที่ ๑ สถานภาพทัว่ ไป คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความ ๑. เพศ ชาย หญิง ๒. อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๐ ปี ขึ้นไป ๓. การศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี ป.บัณฑิต ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านเพียงระดับเดียว ระดับความพึงพอใจ ประเด็นความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ๕ ๔ ๓ ๒ ด้ านรู ปแบบผลงาน ๑. ภาษาที่ใช้สามารถสื่ อความหมายเข้าใจง่าย ๒. การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาลาดับอย่างเป็ นขั้นตอน ๓. รู ปแบบ รู ปเล่ม ชักจูงให้น่าสนใจ ด้ านเนือ้ หา ๑. ความหลากหลายของข้อมูล ๒. ขั้นตอนและกระบวนการในของผลงาน ๓. กรอบแนวคิด ทฤษฎี อ้างอิง สอดคล้องกับผลงาน

น้อยที่สุด ๑


๘๓

ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด ๕

ระดับความพึงพอใจ/ มาก ปานกลาง น้อย ๔ ๓ ๒

น้อยที่สุด ๑

ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ๑. ความรู้ ความเข้าใจในผลงานก่อนได้รับการเผยแพร่ ๒. ความรู้ ความเข้าใจในผลงานหลังจากได้รับการ เผยแพร่ ด้ านการนาไปประยุกต์ ใช้ ๑. สามารถนาความรู้ในผลงานไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ได้ ๒. สามารถนาความรู ้ในผลงานไปเผยแพร่ /ถ่ายทอด ให้บุคคลอื่นได้ สรุ ปประโยชน์ ทที่ ่ านได้ รับจากผลการดาเนินงาน ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ๑. ข้อเสนอ ติ ชม ผลงาน ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................


BP นางชัฎชรี มริภัณณฎี  

"การบริหารจัดการจำนวนนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับโรงเรียนเอกชน"

BP นางชัฎชรี มริภัณณฎี  

"การบริหารจัดการจำนวนนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับโรงเรียนเอกชน"

Advertisement