Issuu on Google+

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) การพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสพป.กจ.1 ด้วยคุณภาพ 13 ขั้นตอน ตามที่ สพฐ. กาหนดให้มีการดาเนินงานและรายงานผลการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ ทุกปี เพื่อส่วนกลางมีระบบฐานข้อมูลการรับนักเรียนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา พร้อมกับสามารถสรุปและรายงานผลการ รับนักเรียนให้ผู้ปกครอง หรือประชาชนทั่วไป เข้าไปสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว สพป.กจ.1. ได้ดาเนินงานรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและจริงจัง และการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสพป.กจ.1

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสพป.กจ.1 2. เพื่อสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.กจ.1 3. เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการดาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนใน สังกัดสพป.กจ.1 4. เพื่อทราบสภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพป.กจ.1


รูปแบบการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของ สพป.กจ.1 ด้วยคุณภาพ 13 ขัน้ ตอน 1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะจากปีที่ผา่ นมา 1.2 กาหนดทิศทางการดาเนินงานรับนร. 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับนร. ระดับเขตฯ

P

1.4 ประชุมและวางแผนการรับนร. 1.5 ดาเนินการจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน 1.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนร. ของเขตพื้นที่ฯ 1.7 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

1.8 จัดประชุมอบรมครูผรู้ ับผิดชอบการรับนร.

D

1.9 โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามประกาศฯ 1.10 โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงานรับนร. 1.11 ติดตามและตรวจสอบผลการรับนร. ในสังกัด 1.12 สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน 1.13 นาปัญหาและข้อเสนอแนะ ไปวางแผน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การรับนร.

C A

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)


ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ของสพป.กจ.1 ผลสาเร็จ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ของสพป.กจ.1 2. เพื่อสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กจ.1

3. เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของ โรงเรียนในสังกัดสพป.กจ.1

4. เพื่อทราบสภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพป.กจ.1

เชิงปริมาณ 1.ผลการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 สูงกว่า ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 2.37 2. โรงเรียนมีผลการรับนักเรียน จาแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 2.1 ระดับอนุบาล 1 ร้อยละ 91.82 2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 89.97 2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 87.89 เฉลี่ยรวม ร้อยละ 89.89 3. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวปฏิบัติการรับ นักเรียนของ สพป.กจ.1 จาแนกตามระดับ ดังนี้ 2.1 ระดับอนุบาล 1 ร้อยละ 92.06 2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 96.60 2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 91.47 เฉลี่ยรวม ร้อยละ 93.38 4. สภาพปัญหาการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 ลดลงจากปีการศึกษา 2554

เชิงคุณภาพ 1. การดาเนินงานรับนักเรียน มีการพัฒนาและมี คุณภาพมากขึ้น 2.ผลการรับนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ สพป.กจ.1 คือ สูงกว่าร้อยละ 85

3.โรงเรียนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของ สพป.กจ.1 ในระดับมาก

4.สภาพปัญหาการดาเนินงานการรับนักเรียน ลดลง


วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด(เผยแพร่)