Page 1

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออานาจสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ Season’ s Greetings And best wishes for a Happy New Year

(นายจานงค์ ยอดขา) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


จดหมายข่าว หน้า ๒

“วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ ”

จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘ฬ๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรกรณ์ นิทรรศการ ของหน่วยงานราชการ, เอกชน กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน มีของรางวัลมากมาย ภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มฟรี ตลอดงาน และขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๖ อย่าลืมอย่าพลาด.......๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ นี้ ที่บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์และบริเวณใกล้เคียง

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ หน้า ๓

“วันครู กาญจน์ ๒๕๕๖”

คาขวัญวันครู ๒๕๕๖ "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน"

๑๖ มกราคม วันครู ราลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครูประจาปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลา ๖๐ พรรษา อาเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป แต่งกายชุดผ้าไทย

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๔

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๖ กาหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ วันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนครีนครินทร์ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังวหัดกาญจนบุรี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข้าประชุมสัมมนา ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

พิธีเปิด โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ

๑๑.๐๐ –๑๒.๐๐ น

นโยบายด้านการศึกษาและจุดเน้นฯ โดยนายยงยุทธ พรานขุน รอง ผอ.สพป.กจ.๑ และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.พ.ส.ธ.)โดยวิทยากรเขื่อนศรีนครินทร์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

นโยบายด้านการศึกษาและจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา (ต่อ) อภิปรายแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตฯ และ วิทยาศาสตร์ต่า โดยนายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กจ.๑ และผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ

๑๖.๓๐ –๑๘.๓๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

โดยรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่า โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พักรับประทานอาหารกลางวัน ฟังการบรรยาย เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน คณะวิทยากรจากเขื่อนศรีนครินทร์ สรุป/อภิปราย ซักถาม/ ปิดการประชุม ข้อราชการของกลุ่มงาน

**************************

หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ปชส.กาญจนบุรี ๑

จดหมายข่าว สพป.กจ.๑ ฉบับที่ ๑๑  

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๑