Page 1

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมบันทึกเทป ๑๒ สิ งหาคม “วันแม่ แห่ งชาติ” นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานนาคณะข้าราชการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปถวายถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี (สทท. ๑๑)


จดหมายข่าว

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๒

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมงาน ๑๒ สิ งหา วันแม่ แห่ งชาติ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรี ทอง รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นาคณะเจ้าหน้าที่สานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมวางพานพุม่ และจุด เทียนชัยถวายพระพรเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิ งหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ณ ศาลา ๖๐ พรรษา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.บุษกร ห้ าสกุล มอบทุนการศึกษาให้ กบั โรงเรียนเครือข่ ายลาดหญ้ า นางบุษกร ห้าสกุล ผอ.โรงเรียน บ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติ อุปถัมภ์” เป็ นตัวแทนพระราชวิสทุ ธิ เมธี(หลวงพ่อวัดใต ้)และครอบครัว ครุฑวงศ ์ มอบทุนพัฒนาให้แก่โรงเรียน

บ้านจันอุย จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ มอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และทุนพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท /ครือข่าย ปชส. บ้านทุ่งนานางหรอก

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๗

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๓

การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะ ที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

การประชุ มปฏิบตั กิ ารพัมนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่พันตรีสุธรรม เรืองพยุงศักดิ์ รอง ผอ. สพป.กจ.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงระเบียบ โรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผล การ เรียน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๔

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑ การศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.วัดอินทราราม “โกวิทอินทราทร”

นายสุนทร ทัด ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บารุง ประธานคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายสานนท์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม นายวัฒนา สุขเกษ ผู้อานวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าฯ และ นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร่วมกันชี้แจงวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้กับคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมรับ การประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดอินทรารามฯ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ดาเนินงานโดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้า ๕

ประมวลภาพการอบรม TABLET สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

สมัครมาเป็ นเพื่อนกับเราในเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่ ง ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็ นเพื่อนกับ Kan buri

http://prkan1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีข่าวสารทางการศึกษาให้ติดตาม ได้รวดเร็วทันใจ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑ , นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุ่มอานวยการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 นางพรทิพย์ สันทัด , นายอภิชาติ แย้มละออ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่นาแม่ ้ กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com

Profile for pr kan1

education  

kancharubi1

education  

kancharubi1

Profile for kanburi
Advertisement