Page 1

ปีปีทที่ ๒ี่ ฉบั ที่ ๙บที่ ๒ บฉบั

จดหมายข่าว วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี “เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสูส่ ากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๕ เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาจังหวัด กาญจนบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) มีมติในที่ประชุมให้กาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัย สภาพแวดล้อมของจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ดังนี้ วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี “เมืองแห่งการ ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”


จดหมาย

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๒

“วันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ” นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู่วัน เกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุ ราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผเู้ กษียณอายุราชการจานวน ๗๕ คน

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๙

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๓

BEST PRACTICE นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และ การนาเสนอผลงานการปฏิบตั ิที่ดีเลิศ (Best Practice) ครั้งที่ ๓ ตามโครงการ พัฒนาครูทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุม พลชนะสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่ าว หน้ า ๔

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑ โรงเรียนบ้ านวังสารภีนานักเรียนทัศนศึกษา ณ เขาดินวนา นายนิวัตร มงคล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน วังสารภี นาคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ทัศนศึกษา ณ เขาดินวนา (สวนสัตว์ดุสติ ) กรุงเทพมหนาคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ /ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านวังสารภี

ร.ร.บ้านดงยางรับมองสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ออโตโมทีฟเอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ทีอาร์ดับบลิว เอเชียติ๊ก จากัด บริ จาคสิ่ งของ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หนังสื อและเครื่ องดนตรี วงดุริยางค์ ของมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้กบั โรงเรี ยนบ้านดงยาง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ /ขอขอบคุณ เครื อข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านดงยาง

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๕

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

โครงการปฏิบตั ิธรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู โรงเรี ยนเอกชน นายยงยุทธ พรานขุน รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาและครูโรงเรียนเอกชน เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนา ที่จะทาให้เปลีย่ นแนวคิดและพฤติกรรมใหม่ พร้อมยังเป็นเกราะป้องกัน ให้รู้เท่าทันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด /ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คุณครูกานดา แก้วเขียว

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้า ๖

ประมวลภาพการอบรม พัฒนาศักยภาพลูกจ้ างประจา สพป.กจ.๑

สมัครมาเป็ นเพื่อนกับเราในเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่ ง ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็ นเพื่อนกับ Kan buri

http://prkan1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีข่าวสารทางการศึกษาให้ติดตาม ได้รวดเร็วทันใจ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑ , นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุ่มอานวยการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 นางพรทิพย์ สันทัด , นายอภิชาติ แย้มละออ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่นาแม่ ้ กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙  

news, education

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙  

news, education