Page 5

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้า ๕

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” นายชนินทร์ แสงแก้ว และ ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมทังข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ โรงเรียนในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มในพิธี แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ถนนหลักเมือง อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มติกาญจน์นวิ ส์ และ ครูอารีวัลย์ ทองพูน ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สมัครมาเป็นเพื่อนกับเราในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่ง ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็นเพื่อนกับ Kan buri http://prkan1.wordpress.com เว็บไซตของกลุ มงานประชาสั มพันธ ์ ์ ่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีขาวสารทางการศึ กษาให้ติดตามไดรวดเร็ วทันใจ ่ ้ เจ้าของ งานเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ้านวยการ ส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา นายจ้านงค์ ยอดข้า ผอ.สพป.กจ.๑, นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑ บรรณาธิการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : https://www.facebook.com/kan.buri1 กองบรรณาธิการ นางพรทิพย์ สันทัด และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ที่อยู่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๘/๑๒ ถนนแม่น้าแม่กลอง อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ mail : Monokung@windowslive.com

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ฉบับที่ ๑๒  

ฉบับที่ ๑๒

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ฉบับที่ ๑๒  

ฉบับที่ ๑๒

Advertisement