Page 1

แบบฟอรมผลงานนวัตกรรม Best Practice 1. ชื่อผลงาน BP ชาดัดปนักษัตร 2. ขอมูลทั่วไปของผูพัฒนา BP 2.1 ชื่อผูพัฒนา BP นายประสาร ศรีรังสรรค 2.2 โรงเรียน วัดวังศาลา เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาชาววัง 2.3 โทรศัพท 092-6039081 3. เปาหมาย/วัตถุประสงคของการพัฒนา BP 3.1 เพื่อปรับภูมิทัศนโรงเรียน 3.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนเรื่องปนักษัตร 4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุชวงเวลาเริ่มตนการพัฒนา และระยะเวลาที่ใชในการพัฒนา BP) เริ่มพัฒนา BP ปการศึกษา 2538 ใชเวลาในการพัฒนา 19 ป 5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธระหวาง BP กับเปาหมาย/จุดเนนของ สพป./สพม./สพฐ.) BP มี ความเชื่ อมโยง สั มพั น ธกับ กลยุ ทธ ของโรงเรี ยนด านการพั ฒนาให นั กเรี ยนมี คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 6. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นํามาใชในการพัฒนา BP 6.1 วงจรคุณภาพ PDCA 7. กระบวนการพัฒนา BP ไปใช 7.1 กลุมเปาหมายในการนํา BP ไปใช (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจํานวนกลุมเปาหมาย) การปรับภูมิทัศนบริเวณหนาอาคารสํานักงานของโรงเรียน


7.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเปนแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)

1. วางแผน Plan กําหนดพื้นที่บริเวณที่จะปรับภูมิทัศนไดแกขอบถนนหนาอาคาร สํานักงานดานเสาธง และรูปแบบคือการทําชาดัดเปนปนักษัตร นําเสนอผูบริหารเพื่อ พิจารณาขออนุมัติ 2. ปฏิบัติ Do ศึกษาวิธีการทําชาดัด จัดหา วัสดุอุปกรณ และลงมือจัดทํา 3. ตรวจสอบ Check สอบถามผูเกี่ยวของใหประเมินผลการทําชาดัด ไดแก ผูบริหาร คณะ ครู นักเรียน ผูปกครอง มีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปนักษัตรบางปยังไมสมบูรณ ได ดําเนินการแกไข 4. การปรับปรุง Act หลังจากการทําชาดัดปนักษัตรเสร็จสมบูรณ ไดดําเนินการตัดตกแตง เพื่อใหคงรูปทรงไวตลอดเวลา 7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได) การตรวจสอบคุณภาพ BP ใชวิธีการสัมภาษณ สอบถามคณะครู นักเรียน ผูปกครองและผูมา เยี่ยมโรงเรียน ปรากฏวาทุกคนชื่นชอบและเห็นวามีประโยชนสําหรับนักเรียน และเปนภูมิทัศนที่ สวยงาม 7.4 แนวทางการนํา BP ไปใชประโยชน 1. ใชเปนแหลงเรียนรูเรื่องปนักษัตรสําหรับนักเรียน 2. ใชเปนตัวอยางการจัดทําชาดัดแกผูสนใจและดัด จัดตกแตงตนไมบริเวณโรงเรียนเปน รูปทรงตางๆ 8. ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ BP 8.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงามบริเวณขอบถนนหนาเสาธง 8.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเรื่องปนักษัตรสําหรับนักเรียน


8.3 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอ BP (ระบุคารอยละของความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของและวิธีการ ไดมาเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจ) จากการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของไดแกคณะครู นักเรียน และผูปกครอง พบวา รอยละ 95 ของผูประเมินมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ รอยละ 5 มีความพึงพอใจ ระดับมาก 8.4 ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา BP /ประสบการณเรียนรูจากการนํา BP ไปใช ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการพัฒนา BP ไดแก  การวางแผนงานที่ดี  การไดรับความรวมมือและการสนับสนุนโดยเฉพาะงบประมาณและขอเสนอแนะ จากผูบริหารและคณะครูในโรงเรียน  การหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและความมุงมั่นในการฝกปฏิบัติ  การดูแลติดตาม ปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง 9. กระบวนการตรวจซ้ําเพื่อการพัฒนาปรับปรุง BP ใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ํา BP การตรวจสอบซ้ํา BP หมั่นดูแลปรับปรุง 9.2 ผลการตรวจสอบซ้ําเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP จากการหมั่นดูแล ตัดตกแตงอยูเสมอเปนผลใหชาดัดปนักษัตรยังคงรูปทรงที่สวยงามเปนที่ชื่นชม แกผูพบเห็นรวมทั้งเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนอีกดวย 10. การประชาสัมพันธผลสําเร็จของ BP และการเผยแพร ขยายผลในวงกวาง (ระบุวันเวลา และ รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ เผยแพรและขยายผล) ผูพัฒนาไดเผยแพรผลงานของตนเองโดยลงในสื่อออนไลน ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและรวดเร็ว ไดแก ผลงานการดูแลชาดัดปนักษัตร https://www.facebook.com/saichalee.kuhaudomlap

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


การเผยแพรผลงาน

https://www.facebook.com/saichalee.kuhaudomlap

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


การใหความรู สาธิตและฝกการทําชาดัดแกผูสนใจทั่วไป

นักศึกษาฝกสอนใชเวลาชวงปดภาคเรียนมาเรียนรู

สาธิตแกเด็กๆ

คุณครูก็สนใจฝกทํา


การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น

ครูอาสาสมัครชาวตางชาติชื่นชมผลงานชาดัดปนักษัตร

ประชาชนยอมรับและชื่นชมผลงาน


การดูแลบํารุงรักษาชาดัดปนักษัตร


ผลงานชาดัดปนักษัตร

ปชวด

ปฉลู


ปขาล

ปเถาะ


ปมะโรง

ปมะเส็ง


ปมะเมีย

ปมะแม


ปวอก

ประกา


ปจอ

ปกุน

Best Practice นายประสาร ศรีรังสรรค  

"ชาดัดปีนักษัตร

Best Practice นายประสาร ศรีรังสรรค  

"ชาดัดปีนักษัตร

Advertisement