Page 1

1

ผลงานนวัตกรรม

ของ นางสาวสุพัตรา คชสาร ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เพื่อขอรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ขยายโอกาส) ด้านนวัตกรรม


2

แบบฟอร์มผลงานนวัตกรรม Best Practice 1. ชื่อผลงาน Best Practice การโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา Best Practice 2.1 ชื่อผู้พัฒนา Best Practice นางสาวสุพัตรา คชสาร รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2.2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2.3 โทรศัพท์ 089-8037046 e-mail jawsupt1@yahoo.co.th 3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best Practice เพือ่ มุง่ พัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่สถานศึกษา 4. ระยะเวลาในการพัฒนา Best Practice ปี พ.ศ.2555 - 2556 5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ./ สถานศึกษา สังคมไทยในปัจจุบนั กาลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่ขาดความสมดุล อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทาให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้จากสื่อ ต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ วีซีดี ตลอดจนการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต รวม ไปถึงการรับรู้วัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รับรู้และ นาไปปฏิบัติโดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด ทาให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ จนเป็น เหตุให้เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย ดังนั้น สิ่งที่ต้อง พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในสภาพปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม และ จริยธรรม ซึ่งจะทาให้คนไทยเป็นคนอย่าง สมบูรณ์ สาหรับโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 201 คน ชั้นประถมศึกษาจานวน


3

625 คน และชั้นมัธยมศึกษา จานวน 354 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,180 คน มีครูจานวน 19 คน ได้เข้าร่วม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรมและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่จะ พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตร บน หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนได้นาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ มา สู่โรงเรียน อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้การจัดกิจกรรมนี้ บังเกิดผล ต่อนักเรียน สามารถพัฒนาให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของการประพฤติตน ให้มี คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามโครงการ และโรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา ใน การปฏิบัติงานของครูอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูที่จัดกิจกรรมได้ดีเด่นนาผลงานมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ เช่น การ ไปร่วมจัดนิทรรศการในหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนยังได้ดาเนินการ สรุปผลการประเมิน และทารายงานโครงการ เพื่อ ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ และนาผลการประเมิน ในด้านที่เป็นปัญหามาปรึกษาหารือร่วมกัเนพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ในการดาเนินการครั้งต่อไป และนา ผลการประเมินในด้านที่ดมี าพัฒนาต่อยอดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนที่กาหนดไว้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มี คุณลักษณะ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรร มจริยธรรมในโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ ดังนั้น ผู้รายงานจึงได้รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถี พุทธ โรงเรียน อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ทั้งนี้เพื่อหวังว่าผลของการศึกษาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลในการ เสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พฤติกรรม หรือปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอันพึง ประสงค์ของสังคมต่อไป และจัดเป็ น Best Practice เพื่อนามาสนับสนุนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน อนุบาลวัด ไชยชุมพลชนะสงครามให้มีประสิทธิภาพต่อไป 6. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา Best Practice ผู้นาเสนอ Best Practice ได้นาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี การประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของแดเนิลแอลสตัฟเฟิลบีม ประกอบด้วย 1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) 3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) 4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)


4

7. กระบวนการพัฒนา Best Practice 7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนา Best Practice ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวน กลุ่มเป้าหมาย) 1) 2) 3) 4) 5) 6)

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน


5

7.2 ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)

กระบวนการประเมิน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กระบวนการ วงจรคุณภาพ

ด้านบริบท Context

ด้านปัจจัยเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารถานศึกษา 2. คณะกรรมการ สถานศึกษา

Input

ด้านกระบวนการ Process กลุ่มเป้าหมาย ด้านผลผลิต

1. ครูผู้สอน

Product

2. นักเรียน 3. ผู้ปกครองนักเรียน


6

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ Best Practice (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้) 1) วิธีการตรวจสอบคุณภาพ นาผลหลักการ ทฤษฎี การประเมินโครงการแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ของแดเนิล แอลสตัฟเฟิลบีม ด้านบริบท Context ด้านปัจจัยเบื้องต้น Input ด้านกระบวนการ Process ด้านผลผลิต Product ตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) กับกระบวนการประเมินวงจรคุณภาพ (PDCA) 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้ จากรายงานผลการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ พบว่า การ ดาเนินโครงการ / กิจกรรม / ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด

7.4 แนวทางการนา Best Practice ไปใช้ประโยชน์ ผูน้ าเสนอ Best Practice ได้เล็งเห็นประโยชน์การนาแนวคิด หลักการและการดาเนินโครงการ / กิจกรรม จากโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ สงคราม เป็นนวัตกรรมที่มีกระบวนการ นโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

8. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ Best Practice ) 8.1 ผลสาเร็จเชิงปริมาณ 1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ ด้านบริบท ด้านปัจจัย เบื้องต้น ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ ผู้อานวยการโรงเรียน คณะ ครู พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด

8.2 ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามได้รับ รางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเป็นแกนนาต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา 2556” ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่


7

ทานองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ระดับมัธยมศึกษา จากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล ชมเชยการประประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ระดับประถมศึกษา จากรมการ ศาสนา และสงผลให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลอีกมากหมาย นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม ผู้อานวยการ รับ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการ ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2556 นางทิพวรรณ ชุมเพ็งพันธ์ ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี รางวัลเหรียญ เงิน ประเภทราองผู้อานวยการสถานยอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ สานักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปี 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก นางปัทมา รุ่ง สว่าง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญเงิน กลุ่มบูรณาการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ประจาปี 2556 หนึ่งคนดีใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ นางชารี มณีอินทร์รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญเงิน กลุ่มสารศิลปะ นางวิไลพร ขาจิตต์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครูนาบุญ ดีเด่น ระดับภาค ชมรมพุทธศาสนา ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นางนันธิยา มลคล ได้รับโล่ เกียรติคุณโรงเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดห้องสมุดดีเด่น นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์ นางอารีวัลย์ ทองพูน นางศิริพร จันทร์ผ่อง นางสาวธนกร พวงแก้ว นางวนิตรา ภุมมา นางฉวี สาระศาลิน นางนพมณี อินมาลา นางภัสรา ชูลาภ นายพิทักษ์ แสงคา นางจินตนา แสนคา และนางเบญจวรรณ รอดหลง ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา และส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลอีกมากหมาย นายอ๋อง เหรียญทองมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา ด.ญ. พรพิมล ปิ่นม่วง เหรียญทองมารยาทไทย ระดับมัธยม ด.ญ.พิมพ์ศิริ ต้นทอง และ ด.ช.ภานุพงศ์ ศรีเหรา ระดับประถมวัยเหรียญทองรองอันดับ 1 เล่านิทาน ระดับมัธยม ด.ช.กิตติศักดิ์ ธีรทองดี ด.ช.รพีพัฒน์ แสงเครือ ด.ญ.ศิริพรรณ เหรียญทองปั้นดินน้ามัน ด.ญ.แพรวพรรณ ภูมิผิว เหรียญทองการ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นป.1-3 ด.ญ.จิโสพิณ โพธิ์สุวรรณ เหรียญทองแดง กล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยม ด.ญ.บุษยา แสงไฟ เหรียญเงิน กาพย์ยานี 11 ด.ญ.ธนาพร พรมสอน ด.ญ.กุลภัสสร คันโทแก้ว และด.ญ.กรกนก มีแก้ว เหรียญทอง โครงงานคณิต ระดับชั้นป.4-6 นายมนชิต ทิวัตถานันท์ และด.ช.สุรเชษฐ์ สิงหชงค์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 ด.ช.นราวิชญ์ บัวจีน เหรียญ ทองวาดภาพ ออทืสติก ระดับชั้นป.1-6 ด.ญ.ปวีณา พงษ์แสวง เหรียญทองชูโดกุ ระดับชั้นป.1-6 ด.ช.อนุพงษ์ เซี่ยงจง และด.ช.กษิติศ พึ่งนุสนธ์ เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โปรแกรมGSPระดับชั้นป.4-6 ด.ญ.สโรชา ฉิมเชื้อ เหรียญทองร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.สุวิมล พุทธา เหรียญทองร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.วรัญญา วงษ์สนิท เหรียญทองร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้นป.1-6 ด.ญ.ลลิตา กิมเห เหรียญเงินร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นป.1-6 ด.ญ.ศิฐิมณี เทียมเมฆา เหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4-6 ด.ญ.ลลิตา อยู่ อ้น ด.ญ.ณัฐธยา เทียมเมฆา และด.ญ.น้องจันทร์ ขันธีระจิโรจน์ เหรียญทองScience show ระดับชั้นม.1-3 น.ส.เบญจรัตน์ จันทร์กลม น.ส.อินทิรา ด.ญ.วิชิตา แก้วเลื่อน ด.ญ.มณีนัฐ ไล้สกุล ด.ญ.พิมพิกา เดชหงส์ ด.ญ. ฉัตรสุดา นาปาน ด.ญ.กุสุมา บุญชู น.ส.กิ่งพลอย ทันระกัน น.ส.กชกร กอฝัก เหรียญทองนาฎศิลป์ไทย ระดับชั้นม.1-3 น.ส.เบญจวรรณ มีจั่นเพชร เหรียญเงินStory Telling ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.ณัฐะยาน์ เทียม เมฆา และด.ญ.ดวงตา งามยิ่ง เหรียญทองแดงASEAN QUIZ 2012 ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.จารุวรรณ เปรมปรีดิ์ ด.ช.ปรเมศ ชัยศักดา และด.ช.วัชรา คชพงษ์ เหรียญทองงานใบตองบายศรีปากชาม(บกพร่องทางปัญญา) ด.ช.พิ


8

จักษณ์ เชิงชล ด.ช.สุรเชษฐ์ สิงหชงค์ และด.ช.มนชิต ทิวัตถานันท์ เหรียญทองจัดสวนถาดแบบชื่น ออทื สติก น.ส.สุวัจนี เทียนหล่อ น.ส.ศิริลักษณ์ กาญจนมาส และนายพีระพงษ์ โนไพศาล เหรียญทองอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.สุดารัตน์ บุณยปรรณานนท์ และด.ช.ชินดนัย โภคา เหรียญทองImpromptu Speech ระดับชั้นป.1-3 ด.ญ.รุ่งอรุณ เอี่ยมสะอาด เหรียญทองแดงSpelling Bee ระดับม.1-3 ด.ญ.ทยิดา ทอง ดอนพุ่ม ด.ญ.ชนิดา สมใจ ด.ญ.ชญาดา จีระศักดิ์ ด.ญ.สุภาคิณี ดาบทอง และด.ญ.อรสา นิลสุวรรณ เหรียญทอง ละครสั้นชวนหัว ระดับชั้นม.1-3 ด.ญ.อัญชลี พูลขวัญ ด.ญ.ธิดาพร ทองดอนพุ่ม และด.ญ.ธันวา เทียนหล่อ เหรียญ ทองโครงงานอาชีพ ระดับชุ้นม.1-3 ด.ญ.นภสร มณีแสง และด.ช.ทวีลาภ ลาพุทรา เหรียญทอง E-book ระดับชั้นม.1-3 ด.ช.อนุรักษ์ พรมสอน ด.ช.ธีรภัทร อ่าเจริญ ด.ช.คุณาวุฒิ เกตตรีกร ด.ช.ณภัทร ไทยเจริญ ด.ญ. วรพิชชา รุ่งประภัสศร์ และพิสสา ต่างใจ เหรียญทองผูกเงือนเดินทรงตัว ระดับชั้นป.1-6 ด.ญ.ธันยาพร สิทธิกุล และด.ญ.กมลพรรณ สุริยะ เหรียญทองแดงสร้าWง ebpage ระดับชั้นป.1-6 ด.ช.ภัทรภูมิ จุ้ยถึก และด.ช.อัษฎายุธ ตะพัง เหรียญเงินเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับป.1-3 ด.ช.ธนกร แหวนเครือ เหรียญทองแดงวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นม.1-3 ด.ช.ปรเมศวร์ หาญประจันทร์ เหรียญทองเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ด.ญ.พิชญา มีเย็น เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นต้น ซึ่ง ความภาคภูมิใจเหล่านี้เป็นผลมาจากการดาเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ โรงเรียน อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ซึ่งนับได้ว่าโครงการประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ อย่างมาก ความสาเร็จในครั้งนี้เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมี จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบุคคล ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสังคม สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 8.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ Best Practice (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง และวิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) ผูน้ าเสนอ Best Practice ได้ดาเนินการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ดังนี้


9

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ด้านบริบท เป็นรายข้อและภาพรวม ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ที่

μ

σ

ระดับ

ลาดับที่

1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

4.66

0.54

มากที่สุด

4

2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตแก่นักเรียน

4.66

0.59

มากที่สุด

5

วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

4.71

0.51

มากที่สุด

3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้าน คุณธรรม จริยธรรมโดยใช้โรงเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

4.74

0.45

มากที่สุด

2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ ต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม

4.81

0.44

มากที่สุด

1

6 โครงการนี้ต้องการให้การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4.49

0.52

มาก

6

4.68

0.51

มากที่สุด

3

ด้านบริบท ( สภาวะแวดล้อม )

โดยภาพรวม


10

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ด้านปัจจัยเบื้องต้น เป็นรายข้อและ ภาพรวมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ที่

ด้านปัจจัยเบื้องต้น

μ

σ

ระดับ

ลาดับที่

1

การกาหนดเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม

4.61

0.60

มากที่สุด

6

2

ผู้บริหารและครูมีความพร้อมในการดาเนินโครงการ

4.66

0.55

มากที่สุด

4

3

ครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจต่อการดาเนิน โครงการเป็นอย่างดี

4.61

0.54

มากที่สุด

5

4

ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ/ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่าง หลากหลาย

4.59

0.56

มากที่สุด

8

5

จานวนบุคลากร ในการจัดกิจกรรมในโครงการมี เพียงพอ

4.69

0.47

มากที่สุด

2

6

บุคลากรในการจัดกิจกรรมในโครงการมีความ เหมาะสม

4.56

0.52

มากที่สุด

9

7

ความร่วมมือของบุคลากรในการดาเนินงาน

4.79

0.40

มากที่สุด

1

8

การสนับสนุนด้านงบประมาณมีเพียงพอ

4.66

0.47

มากที่สุด

3

9

สื่อ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม และเพียงพอสาหรับจัดกิจกรรม

4.56

0.52

มากที่สุด

10

4.61

0.64

มากที่สุด

7

4.63

0.52

10 ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินงานในโครงการมีความ เหมาะสม โดยภาพรวม

มากที่สุด


11

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ด้านกระบวนการ เป็นรายข้อและ ภาพรวมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ที่

ด้านกระบวนการ

μ

σ

ระดับ

ลาดับที่

1 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธมี การวางแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน

4.64

0.58

มากที่สุด

11

2 คณะครูได้มีส่วนร่วมในการว่างแผนการดาเนินงาน

4.66

0.54

มากที่สุด

5

3 โรงเรียนได้มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธโดยระดม ความเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย

4.76

0.44

มากที่สุด

2

4 คณะครูได้ร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการ ดาเนินงานและการจัดกิจกรรม ในโครงการ

4.66

0.58

มากที่สุด

7

5 แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานของ แต่ละกิจกรรมมี ความชัดเจนและเหมาะสม

4.66

0.58

มากที่สุด

8

6 คณะกรรมการได้มีการวางแผนหรือตระเตรียการก่ ม อนที่ จะเริ่มดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง 7 คณะกรรมการดาเนินงานได้จัดเตรียมสถานที่ที่เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมที่ดาเนินงาน

4.71

0.57

มากที่สุด

4

4.61

0.58

มากที่สุด

12

8 โรงเรียนได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธตามแผนที่วางไว้

4.56

0.67

มากที่สุด

15

9 การดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ได้ปฏิบัติตามแผนและปฏิทินงานที่ กาหนดไว้ตามขั้นตอน

4.74

0.45

มากที่สุด

3

10 โรงเรียนได้ประสานงานกับบุคคลภายนอก และองค์กร ภายนอกทั้งก่อนเริ่มดาเนินการโครงการและระหว่าง การดาเนินโครงการ

4.59

0.52

มากที่สุด

14

11

โรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานของ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

4.51

0.52

มากที่สุด

16

12

มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธอย่างเป็นระบบ

4.66

0.58

มากที่สุด

9


12 13

คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของ โครงการต่อผู้บริหารคณะครูและผู้เกี่ยวข้องให้ได้ทราบ

4.61

0.58

มากที่สุด

13

14

โรงเรียนได้นาผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ

4.78

0.43

มากที่สุด

1

15

มีการนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องมาปรับปรุงโครงการ

4.66

0.54

มากที่สุด

6

16

โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

4.64

0.54

มากที่สุด

10

โดยภาพรวม

4.65

0.54

มากที่สุด


13

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ด้านผลผลิต เป็นรายข้อและภาพรวมของผูบ้ ริหาร

สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดไชย ชุมพลชนะสงคราม ที่

ด้านผลผลิต

μ

σ

ระดับ

ลาดับที่

1

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักไตรสิขา

4.54

0.72

มากที่สุด

10

2

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ฟังนิทานยามเช้า

4.56

0.65

มากที่สุด

9

3

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม

4.59

0.52

มากที่สุด

8

4

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอัน แสดงถึงการมีเอกลักษณ์ไทย

4.71

0.52

มากที่สุด

2

5

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระยาม บ่าย

4.64

0.59

มากที่สุด

5

6

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ทานอง สรภัญญะทุกวันศุกร์

4.66

0.49

มากที่สุด

3

7

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทาบุญ ในวันพระและวันสาคัญทางศาสนา

4.74

0.45

มากที่สุด

1

8

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปีใหม่วิถี พุทธและตั้งสัจจะความดี

4.64

0.59

มากที่สุด

6


14

ที่

μ

σ

ระดับ

ลาดับที่

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าค่ายปฏิบัติ

4.64

0.50

มากที่สุด

4

10 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนธรรมศึกษาใน โรงเรียน

4.61

0.64

มากที่สุด

7

4.63

0.57

มากที่สุด

9

ด้านผลผลิต

โดยภาพรวม

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2541 : 100) 1.00 - 1.50

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

1.51

– 2.50

หมายถึง

มีความคิดเห็นในระดับน้อย

2.51

– 3.50

หมายถึง

มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

3.51 – 4.50

หมายถึง

มีความคิดเห็นในระดับมาก

– 5.00

หมายถึง

มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

4.51

8.4 ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา Best Practice /ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา Best Practice ไปใช้ 1) องค์กรมีการกาหนดนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจน 2) ปัจจัยความสาเร็จมาจาก การทางานเป็นทีม 9. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง Best Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจสอบซ้า Best Practice โดยการเก็บข้อมูลจากการสอบถามและใช้แบบประเมิน โดยจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้ และนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณา เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขต่อไป 9.2 ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง Best Practice จากการพัฒนาและปรับปรุง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาล วัดไชยชุมพลชนะสงครา ซึ่งหากเปรียบเทียบก่อน – หลังดาเนินโครงการ ปี 2555 กับ 2556 จะพบว่า ปี 2554 (ก่อนเริ่มโครงการ) เทียบคุณภาพ พบว่า นักเรียนไม่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม


15

ปี 2554-2556 (เริ่มพัฒนาโครงการ) เทียบคุณภาพ พบว่า นักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม หลายรายการ และโรงเรียนได้รับรับรางวัลอีกมากมาย ที่เนื่องจากโครงการ โดยมีการพัฒนา ที่ดีขึ้น จากปี 2555 - 2556 10. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ Best Practice และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวันเวลา และรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) การเผยแพร่ Best Practice ผู้นาเสนอได้จัดทาหนังสือเผยแพร่ผลงาน พร้อมส่งเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังโรงเรียนนาร่อง จานวน 7 โรงเรียน เพื่อขยายผลต่อ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2. โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง 3. โรงเรียนบ้านลาอีซู 4. โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 5. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 6. โรงเรียนบ้านยางสูง 7. โรงเรียนบ้านหลังเขา


16

Profile for pr kan1

Best Practice น.ส.สุพัตรา คชสาร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  

"โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ"

Best Practice น.ส.สุพัตรา คชสาร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  

"โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ"

Profile for kanburi
Advertisement