Page 1

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสาขารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ประธานคณะกรรมการบริ หารกิจกรรมสาขา

นายอิสระ ภูชุม

รองประธานคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและการวางแผน

นายกรรณรงค์ บุญเรื อง

รองประธานคณะกรรมการฝ่ ายกิจกรรมและนันทนาการ

นายกิตติภูมิ ผาทอง

รองประธานคณะกรรมการบริ หารกิจกรรมสาขาฝ่ ายงานบุคคล

นายปฐมพงษ์ นิโรจน์

รองประธานคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ

นายปิ ยะ ชุ่มคํามูล

คณะกรรมการบริ หารกิจกรรม หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์วางแผน และการจัดการ

นายมงคลชัย เค้าโคน

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและพัฒนาคุณการศึกษา

นายกรรณรงค์ บุญเรื อง

หัวหน้าฝ่ ายการกฎหมายและสัญญา

นายชัชพล อินกว่าง

หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม

นายกิตติภูมิ ผาทอง

หัวหน้าฝ่ ายสันทนาการ

นายณัฐวุฒิ จิตร์พนั ธ์

หัวหน้าฝ่ ายจัดเตรี ยมสถานที่

นายชินธัช สุ นนั ต๊ะ

หัวหน้าฝ่ ายสวัสดิการและพยาบาล

นางสาวเบญจวรรณ ฟองนวล

หัวหน้าฝ่ ายป้ องกันตรวจสอบควบคุมความประพฤติ

นายอิสระ ภูชุม

หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน

นางสาวกมลชนก ฉํ่าอารี ย ์

หัวหน้าฝ่ ายจัดสรรบุคลากร

นายอิสระ ภูชุม

หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี

นายปิ ยะ ชุ ่มคํามูล

หัวหน้าฝ่ ายจัดสรรงบประมาณ

นายปิ ยะ ชุ ่มคํามูล

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารกิจกรรมสาขา

นางสาวกมลทิพย์ กําแพงคํา

สมาชิกฝ่ ายวิชาการ นายอนิ รุจน์ อวดแรง นางสาวรัชฎาพร เขียวมาวงค์ นายฉัตรชัย กันขัติ นางสาวเจนจิรา สําแดงเดช นางสาวศิโรรัตน์ คําผา นางสาวพรนภา อินประสิ ทธิ์


นายเกรี ยงศักดิ์ สุ นอ้ ง นางสาวเฟื่ องฟ้ า ทิปะกะ นายชัชพล อินกว่าง นางสาวนราทิพย์ ไชยแก้ว สมาชิ กฝ่ ายการเงิน นางสาวพีทชุนนั ท์ กันทะราช นางสาวอารี ยร์ ักษ์ ศรี คาํ นางสาวนฤมล กลิ่นหอม สมาชิ กหน่ วยรักษาความสงบและหน่ วยรักษากฎระเบียบและความประพฤติ ให้นายอิสระ ภูชุม คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน ๑๕ คน สมาชิ กฝ่ ายกิจกรรม คือบุคคลไม่ได้ประกาศชื่อในใบประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริ หารกิจกรรมสาขานี้

ขอให้ทุกฝ่ ายตั้งใจบริ หารงานเพื่อสาขารัฐศาสตร์รุ่นที่ ๗ ของเราและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามที่ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงชื่อ

(นายอิสระ ภูชุม) ประธานคณะกรรมการบริ หารกิจกรรมสาขา

หมายเหตุ รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของทุกฝ่ าย

รายชื่อคณะกรรมการ  

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสาขารัฐศาสตร์ อันได้แก่ ในตำแหน่ง ประธาน รองประธานและหัวหน้างาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you