Page 1

10 ชุดประจําชาติอาเซียน ฟนเหล็ก 1 อี กไม น านเกิ น รอ ที่ จ ะมี ก ารรวมตั ว ของ ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศอยางเปนทางการ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การผนึ ก กํ า ลั ง ในการพั ฒ นา เสริมสรางศักยภาพแตละประเทศใหเจริญกาวหนา ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ข า พเจ า จึ ง ได นํ า เอา เกร็ ด ความรู เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นมาฝาก เพื่อนๆพี่ๆนองๆ เพื่อเตรียมความพรอมกาวเขาสู การเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งตอจากนี้ไป ขาพเจา จะขอนํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ชุ ด ประจํ า ชาติ ข องแต ล ะ ประเทศ วาแตจะมีชุดอะไรบางนั้น เราไปดูพรอม กันเลย 1. ชุดประจําชาติมาเลเซีย ชุดประจําชาติมาเลเซียของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบดวยเสื้อแขน ยาวและกางเกงขายาวที่ทําจากผาไหม ผาฝาย หรือ โพลีเอสเตอรที่มีสวนผสมของผาฝาย สวนชุดของ ผูหญิ งเรียกว า บาจู กุ รุ ง (Baju Kurung) ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว

บาจู มลายู

1

บจูกุรุง

ลลิตา จันตะคํา สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ชุดประจําชาติของประเทศลาว ผู ห ญิ ง ลาวนุ ง ผ า ซิ่ น และใส เ สื้ อ แขนยาว ทรงกระบอก สําหรับผูชาย มักแตงกายแบบสากล หรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ด เม็ด คลายเสื้อพระราชทานของไทย

3. ชุดประจําชาติเวียดนาม อาวหญาย (Ao dai) เปน ชุดประจําชาติ ของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปดวยชุดผาไหม ที่พอดีตัวสวมทับ กางเกงขายาวซึ่งเปนชุดที่มักสวม ใสในงานแตงงานและพิธีการสําคัญของประเทศ มี ลักษณะคลายชุดกี่เพาของจีน ในปจจุบันเปนชุดที่ ไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม สวนผูชาย เวี ย ดนามจะสวมใส ชุ ด อ า วหญ า ยในพิ ธี แ ต ง งาน หรือพิธีศพ

4. ชุดประจําชาติพมา ชุดประจําชาติของชาวพมาเรียกวา ลองยี (Longyi) เปนผาโสรงที่นุงทั้งผูชายและผูหญิง ใน วาระพิเศษตาง ๆ ผูชายจะใสเสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมน ดารินและเสื้อคลุมไมมีปก บางครั้งจะใสผาโพก ศีรษะที่เรียกวา กอง บอง (Guang Baung) ดวย สวนผูหญิงพมาจะใสเสื้อติดกระดุมหนาเรียกวา ยิน

รางบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารประชาสัมพันธสิงหกวาน ฉบับที่ ๑ 1 | ห น า


ซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุมขางเรียกวา ยินบอน (Yinbon) และใสผาคลุมไหลทับ

5. ชุดประจําชาติบรูไน ชุ ด ประจํ า ชาติ ข องบรู ไ นคล า ยกั บ ชุ ด ประจํ า ชาติของผูชายประเทศมาเลเซีย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Melayu) สวนชุดของผูหญิงเรียกวา บาจูกุรุง (Baju Kurung) แตผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวย เสื้อผาที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่ คลุมรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา สวนผูชายจะแตง กายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขา ยาวแลวนุงโสรง เปนการสะทอนวัฒนธรรมสังคม แบบอนุรักษนิยม เพราะบรูไนเปนประเทศมุสสิม จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย

6. ชุดประจําชาติฟลิปปนส ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกวา บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บดวย ผาใยสัปปะรด มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขน เสื้อที่ขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรง

ยาว ใสเสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล คลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก (balintawak)

7. ชุดประจําชาติสิงคโปร สิ ง คโปร ไ ม มี ชุ ด ประจํ า ชาติ เ ป น ของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปรแบงออกเปน 4 เชื้อชาติ หลัก ๆ ไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่ง แตละเชื้อชาติก็มีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เชน ผูหญิงมลายูในสิงคโปร จะใสชุดเกบายา (Kebaya) ตัว เสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม หาก เปนชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผา หนาซอนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช ผาสีเรียบหรือผาแพรจีนก็ได

8. ชุดประจําชาติอินโดนีเซีย เกบายา (Kebaya) เปนชุดประจําชาติของ ประเทศอินโดนีเซียสําหรับผูหญิง มีลักษณะเปน เสื้อแขนยาว ผาหนา กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสัน สดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม สวนผาถุงที่ใชจะเปน ผาถุงแบบบาติก สวนการแตงกายของผูชายมักจะ สวมใสเสื้อแบบบาติกและนุงกางเกงขายาวหรือเต

รางบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารประชาสัมพันธสิงหกวาน ฉบับที่ ๑ 2 | ห น า


ลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเปนการแตงกาย แบบผสมผสานระหวางเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและ โสร ง และนุ ง โสร ง เมื่ อ อยู บ า นหรื อ ประกอบพิ ธี ละหมาดที่มัสยิด

9. ชุดประจําชาติไทย สํ า หรั บ ชุ ดประจํ า ชาติ อ ย า งเป น ทางการของ ไทย รูจักกันในนามวา "ชุดไทยพระราชนิยม" โดย ชุดประจําชาติสําหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกวา "เสื้อ พระราชทาน" สํ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี จ ะ เ ป น ชุ ด ไ ท ย ที่ ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่ น มี จี บ ยกข า งหน า มี ช ายพกใช เ ข็ ม ขั ด ไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอน เดียวกันหรือ จะมีผาสไบหมตางหากก็ได เปดบา ขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาว ตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยูที่เนื้อผาการเย็บ และรูปทรงของผูที่สวม ใชเครื่องประดับไดงดงาม สมโอกาสในเวลาค่ําคืน

10. ชุดประจําชาติกัมพูชา ชุดประจําชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผานุงกัมพูชา ทอดวยมือ มีทั้งแบบ หลวมและแบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผาที่ใช มักทําจากไหมหรือฝาย หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซัมปอตสํ า หรั บ ผู หญิ ง มี ความคล า ยคลึ ง กั บ ผ า นุ ง ของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาว กัมพูชา ถาใชในชีวิตประจําวันจะใชวัสดุราคาไม สูง ซึ่งจะสงมาจากประเทศญี่ปุน นิยมทําลวดลาย ตามขวาง ถาเปนชนิดหรูหราจะทอดายเงินและดาย ทอง

และเราก็ไดรูจักกันไปแลว สําหรับชุด ประจําชาติของแตละชาติในกลุมสมาชิกอาเซียน ซึ่งเราอาจจะไดเห็นกันอยูบางจากบรรดาผูนําชาติ อาเซียนตางๆที่เขามาประชุมในบานเมืองเรา หรือ ในประเทศอื่นๆ แตละชาติตางก็มีเครื่องแตงกายที่ สวยงาม และยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงความ เป น อั ต ลั ก ษณ ข องแต ล ะชาติ ข องกลุ ม สมาชิ ก อาเซียนไดเปนอยางดีอีกดวย อางอิง ไมปรากฏชื่อผูแตง. “พาชม 10 ชุดประจําชาติ อ า เ ซี ย น . สื บ ค น อ อ น ไ ล น ,

http://hilight.kapook.com/view/73561

[18 September 2012]

รางบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารประชาสัมพันธสิงหกวาน ฉบับที่ ๑ 3 | ห น า

10.10 ชุดประจำชาติอาเซียน  
10.10 ชุดประจำชาติอาเซียน  

10.10 ชุดประจำชาติอาเซียน

Advertisement