Page 1

‫نشریه کمیته کردسـتان حزب کمـونیست کارگری‪ -‬حکمتیست‬

‫اکتبر‪93‬‬

‫‪ ۶۲‬تیرماه ‪ ٩ ۲ - ٩٣١۱‬ژوئیه ‪۶۱۱۶‬‬

‫چرا رفقای ما را کشتند؟‬

‫به مناسبت سالروز مبارزات تودهای ‪ 33‬تیرماه ‪8331‬‬

‫(به یاد جانباختگان کمونیست‬

‫(گفتگو با صالح سرداری و همایون گدازگر)‬

‫‪ 4///0/0002‬شهر سلیمانیه)‬

‫رحمان حسین زاده‬ ‫دوازده سال قبل در ‪ 4///0/0002‬پنج‬ ‫انسان رزمنده و کمونیست کجه زندیجی‬ ‫خججود را وقججا مبججارزه هججیا ر ایججی‬ ‫محیومان و آزاد و هیاهی انجسانها و‬ ‫رفاه و سعادت جامعه کیدسجاان کجیده‬ ‫هودنججدپ پن ج کججادر اوججست کمونیججست‬ ‫کججاریی در عججیاا و ایججیانپ رف ججا ‪-‬‬

‫نششیریا اکتششبر در جییججان‬ ‫ان جج ت ‪ ۷۵‬اتفاقججات مهججم و‬ ‫تجججاریخی ا در کیدسجججاان‬ ‫هوقوع پیوسجت‪ .‬ینجی از ایجن‬ ‫اتفاقججات مهججمپ کججو مججیدپ‬ ‫مییججوان و راه پیمججایی مججیدپ‬ ‫سنندج در ومایت از این کو‬ ‫هججود‪ .‬در اینجججا نمیخججوا م در‬

‫مججورد خججود کججو هپیسججم‪.‬‬ ‫(ماعاقبججا هججه ایججن تجیهججه‬ ‫تاریخی مهم می پجیدازیم) در‬ ‫اینجججا مججی خججوا م در مججورد‬ ‫زمینه ا آن اتفاا تاریخجی‬ ‫سوال کنم‪.‬‬ ‫هی این اساس اولیجن مجساله‬ ‫ا کججه دارا ا میججت اسججتپ‬

‫اساسججا موقعیججای اسججت کججه‬ ‫کمونیجججسم و وجججد و مجججیدپ‬ ‫کاریی و زومانش مییجوان در‬ ‫ان م طججت تججاریخی داشججاند‪.‬‬ ‫هیا ملال هعد از قیاپ ههمن و‬ ‫سینگونی رژیجم شجاهپ مجیدپ‬ ‫زومانش مییوان کنایل شهی‬ ‫و اداره آن را در دسججججججججت‬

‫عبدالباسط محسن (شیخ عبدل)‪ -‬محمد‬ ‫مصطفی کییم‪ -‬اهجیا یم محمجد‪ -‬رفیج‬ ‫لطیا‪ -‬امید نیک هین در نبید ناهیاهی‬ ‫هججه دسججت جنایانججاران نججییو مججس‬ ‫اتحادیه میهجنی ججان خجود را از دسجت‬ ‫دادند‪ .‬این جنایجت از آن موقجت تجاکنون‬ ‫یییبججان ر ججبی اتحادیججه میهججنی و‬ ‫سازماند ندیان آن را ییفاه است‪ .‬صا‬ ‫آزادیخججواه و هیاهججی ج ججه جامعججه‬ ‫کیدسججاانپ مججا کمونیججساها و وجججست‬ ‫کمونیست کاریی کیدساان این جنایت‬ ‫را فیامججون نمججی کنیججم‪ .‬دیججی یججا زود‬ ‫ر بی اتحادیه میهنی وعناصجی ملجل‬ ‫نوشییوان مصطفی هجه عنجوان آمییجن‬ ‫این جنایت هاید پاسخگو اعمجال خجود‬ ‫هاشند‪ .‬پیوسه قضایی و دادیا ی کیدن‬ ‫مجیمین این واقعجه در جییجان اسجت‪.‬ها‬ ‫کارشننی ا ادار تجاکنونی و اخجییا‬ ‫”پسشنی“هجیا عجدپ پیگجیی‬

‫پیوسجه‬

‫دادیا یپ آمیین ایجن واقعجه نمیاواننجد‬ ‫یییبان خجود را از ایجن جنایجت خج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چرا رفقای ما را کشتند؟‬ ‫هیا ججوات هجه ایجن سج وال تح یجل و‬ ‫ودس و یمان و موشنافی پیچیجده ززپ‬ ‫نیججججست‪ .‬کججججافی اسججججت‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫قرار دفتر سیاسی درباره مناسبات با احزاب و جریانات چپ‬ ‫اپوزیسیون جمهوری اسالمی‬ ‫وست ونمایست هیا سازماند ی ان ت اجاماعی پیولااریا و ایججاد جامعجه سوسیالیجسای‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬سینگونی فور جمهور اس می و هیقجیار جمهجور سوسیالیجسای هجه‬ ‫جا آن امی فور ما است‪ .‬ما تح‬

‫این اسایاتژ را در شیایط پیچیده و پیتحجول ججار در‬

‫اییان و جهانپ ها پیوم سیاسی کمونیسای و ها شجنل دادن هجه آلاینجاتیو پیولجای در قبجال‬ ‫قدرت سیاسی پیگیی میننیم‪:‬‬ ‫سخنرانی همایون گدازگرر در ادامججه اون نظییججاتی کججه کججججججید‬ ‫در هفته منصور حکمت در دروججست کمونیججست ایججیان و هاعجججج‬ ‫وججست کمونیججست کججاریی فعججججل و‬ ‫کلن‬ ‫داشت مطیح کجید و هحج ان انفعازت‬

‫من نیس هه مه شما واضجیین‬ ‫ججم سججی ”وججست و قججدرت خی ججججی‬ ‫در ایججن ج ججسه خججونآمججد‬ ‫زیججججاد‬ ‫سیاسی“ ست‪.‬‬ ‫میگویم!‬ ‫ولی هه این معنا نیست که این شده است‪ .‬نه تنها در هجییون‬ ‫هحججلی کججه مججن میخججوا م در‬ ‫هح ا میجت آن تجاریخ و آن ما ه نه وائ اخا فاتی کجه در‬ ‫اینجا ارایه هجد م ملجل هحج‬ ‫هحلها را نداردپ از نظی من ینی کمونیسپ کاریی ست هخش‬ ‫رفی صال که هیشای میهجو‬ ‫از مهمایین هحلهایی است کجه مهمش سجی ایجن هحج هجوده‬ ‫ط هه یجک تجاریخ زنجده هجود‬ ‫از آن زمان که منصور ونمجت اسججت ‪.‬جججدا شججدن عججده ا از‬ ‫نیست‪ .‬این هیشای یک هحلجی‬ ‫هیش از یک د جه قبجل مطجیح وجججست ونمایجججست در ایجججن‬ ‫است که منصور ونمت هعد ا‬

‫گزیدهای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان شماره ‪33‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬اسماعیل ویسی‬ ‫صفحه ‪12‬‬

‫زنده باد سوسیالیسم‬


‫اکتبر ‪٣٩‬‬ ‫چرا رفقای ما را ‪...‬‬

‫‪۲‬‬ ‫سیپیسای علمان وجاجی مجار‬

‫دوسججاداران وججست ونمایججست کیدساان در ییامیداشت رف جا‬

‫اع پ کیدپ زیجی فجشار جمهجور‬

‫میخوا م در کیدسجاان عجیاا و جانباخاججه سججازمان داده اسججتپ‬

‫اسجج می مجبججور هججه فججشار و خارج کشور در میاسجمهایی کجه شیکت کنند‪.‬‬ ‫‪ ٣١‬جوز ‪02٣0‬‬

‫”ادعانامججججه“هججججه اصججججط ح تعیض ع یه کمونیساها ساند‪ .‬وجججست کمونیجججست کجججاریی‬ ‫”دادساانی“وقت اتحادیه میهنیپ نایفاه نماند هجه عنجوان پجادان‬ ‫نظی ع ی اکبی رادر اوایجل سجال انجاپ این جنایت ونجد روز هعجد‬ ‫‪ 0222‬یعججنی ونججد مججاه قبججل از ینی از م امات جمهور اس می‬ ‫جوپ نظامی اتحادیه میهنی هجه میاته قدردانی دولاجش را نلجار‬ ‫م ی ججا و دفججاتی وقججت وججست ر بی اتحادیه میهنی کید‪.‬‬ ‫کمونیست کجاریی عجیاا هیجاد دوازده سال از این واقعه یاشاه‬ ‫هیاوریم‪.‬در آن ادعانامجه کاایجی اسججججت‪ .‬جنبججججش کججججاریی و‬ ‫هیجشیمانه و هججی اههجاپ نوشججاه کمونیسای و صا آزادیخوا جی‬ ‫هودنججدپ جججیپ وججست کمونیججست و هیاهججججی ج ججججبی و وججججست‬ ‫کججاریی عججیاا و کوشججندیان کمونیست کجاریی در عجیاا و‬ ‫کمونیجسم کجاریی اینجست کججه کیدسججاان ضججیهات و لطمججات‬ ‫هیاهجججی زن و مجججید را تب یج ج‬

‫جد را در نایججه ایجن تعجیض‬

‫مینننججدپ کججه از زنججان در م اهججل نظامی اتحادیجه میهجنی ماحمجل‬ ‫اس میها و جییانات عشییتی و شجججدند‪ .‬امجججا ملجججل میجججشه‬ ‫میدسازر ومایت مینننجدپ کجه محاسباتججشان ط ججط هججودپ هججا‬ ‫در م اهجججل جییانجججات اسج ج می سجججیکوت و تعجججیض نظامجججی‬ ‫ایسااده اندپ کجه خوا جان اعج پ نمیاججججوان وجججج ج ججججبی و‬ ‫اسا ل کیدساان عیاا و پایان آزادیخوا ججی و هیاهججی ج ججبیپ‬ ‫هججیو وقججی و هججی ویججای و تجج ن هججیا ت یججیی و تامیججن‬ ‫هججیآینججدیی جامعججه کیدسججاان زنججدیی شایججساه انججسان را در‬ ‫ساند و ‪...‬‬

‫جامعججه جججارو کججید‪ .‬جنبججش و‬

‫خ صه ک پ جیپ کمونیجساها و اوسات کمونیسای و کجاریی از‬ ‫پن رفی جانباخاه ما این هجودپ ایججن واقعیججت اجامججاعی نججییو‬ ‫که کجارییانپ زنجان و جوانجان و میگیینججد و هججی میججن اسججاس‬ ‫مججیدپ کیدسججاان را شایججساه جنبججش و اوججسات مججا آن دوره‬ ‫زندیی ههایوتعیین م درات خود سججخت را پججشت سییااشججاند و‬ ‫هه دست خود و واکمیجت مانجی کماکجججان در جامعجججه عجججیاا و‬ ‫هجججه اراده کجججارییان و مجججیدپ کیدسجججاان صجججدا اعجججایاض‬

‫در مناسبات با احزاب و جریانات چپ اپوزیسیون‪ ،‬دو اصل سیاسـ‬ ‫بر خط مش ما ناظر است‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬ما ها سیاست ائا‬

‫میجان اوجسات و جییانجات اپوزیجسیون‬

‫جمهور اسج میپ ازجم جه اوجسات و سجازمانها وجدپ نیجسایم‪.‬‬ ‫اوسات فعال در صحنه سیاست اییان هنا هجه خاسجاگاه جب جاتی و‬ ‫جنبشی مخا ا و موقعیت سیاسی و تاکاینی خا‬

‫خودپ ا دا پ‬

‫هینامهپ اسایاتژ پ سیاست و منجافت مخا جا و مامجایس دارنجد‪.‬‬ ‫اوسات سیاسی هینامه ا و سیاساها جب اتی وسهی مامایس خود‬ ‫را تع یججه مینننججد‪ .‬مججیدپ هججا شججفافیت و آیا انججه هایججد اناخججات‬ ‫کنند‪.‬میدپ هی اساس منافت جب اتی و دیدیاه سیاسی خود اوجسات‬ ‫سیاسی را اناخات میننند‪.‬‬ ‫ثانیا‪ :‬ما معا جدیم منجار مجشخ‬

‫و مجورد هجی سجی مجسائل‬

‫سیاسی و اجاماعی در سط جامعه اییان و در فعالیاهجا خجارج‬ ‫کججشورپ میججان اوججسات و نهاد ججا وججد ع یججه جمهججور اس ج می‬ ‫امنانپایی است‪ .‬از این زاویهپ از ارتبجاط سیاسجی میجان اوجسات و‬ ‫نهاد ا فعال اپوزیسیون ود جمهور اس می ها د‬ ‫مشخ‬

‫منجار‬

‫در سطوح مخا ا اسا بال میننیم‪ .‬ت ن میننیجم کجه در‬

‫عیصه ت ویت مبارزه آزادیخوا انه ع یه جمهور اس می و هیا‬ ‫سینگونی ان هی آنپ ت ویت مبارزات جار جب ه کاریی و ههبجود‬ ‫معیشت و شیایط کار کارییانپ ت ویت جنبش ر جایی زنپ ت ویجت‬ ‫مبارزات جوانان هجیا خ صجی فی نگجی و زنجدیی شجاد و آزادپ‬ ‫ت ویت مبجارزات تجوده جا سجامدیده ع یجه خف جان و سجیکوت‬ ‫جمهور اس می و هیا کسه و وا و آزادیها سیاسی و مدنیپ‬ ‫ها ی یک از اوسات و نهاد ا ود یا ی مجموعه از آنها کجه خجود‬ ‫را هه دفاع از منافت کارییان و محیومجان جامعجه ماعهجد میداننجدپ‬ ‫مناریها مشخ‬

‫و مورد داشاه هاشیم‪.‬‬

‫میدانساند‪.‬اساس ناسجازیار و کجججارییان و زنجججان و مجججیدان‬

‫بر این اساس‪ ،‬دفتر سیاس حزب حکمتیست تصویب میکند که‪:‬‬ ‫‪ -٣‬ر بی وست ونمایست ها اوسات و جییانات وجد در عیصجه‬

‫میهجنی هجه کمونیجساها و صججا در دوازد میججججججن سججججججالگید‬

‫ا مبارزه سیاسی ع یه جمهور اس می و مبارزه هیا ههبجود‬

‫سپس وم ه مجس حانه اتحادیجه آزادیخواه را نمایندیی میننند‪.‬‬ ‫آزادیخوا ی در میجن واقعیجت جانباخان رف جا عسیسمجانپ هجه‬ ‫اساسی نهفاه هود و جست‪ .‬هجه یججاد پججاو کمونیججساهایی کججه در‬

‫زندیی کارییان و توده ا محیوپ جامعه وارد دیالوگ هجا جد‬ ‫منار مشخ‬

‫میشود‪.‬‬

‫عج وه در لحظججاتی قبججل از ایججن دفاع از محیومین و و ج بیپ و‬

‫‪ -0‬وست ونمایست سیاست ائا‬

‫جنایتپ نوشییوان مصطفی نفی هجججججیا آزاد و هیاهجججججی و‬

‫میان اوسات و جییانات سیاسی مخا ا را دنبال نمینند و در ایجن‬

‫دوپ وقت اتحادیه میهنی صیی‬

‫کمونیجججججسم در خیاهانهجججججا‬

‫و اتحجاد عمجل ع جی العمجوپ‬

‫زمینه هی این اصل پا میفشارد که‪ :‬میدپ هاید آیا انه اناخات کنند‪.‬‬

‫و سیراست در دیجدار هجا ی جت س یمانیه هه خون کشیده شدندپ‬ ‫مججااکیه کننججده آن وقججت وججست درود میفیسام‪ .‬هه سهم خجود از‬ ‫کمونیججست کججاریی عججیاا هججه کارییان و کمونیساها و اعضا و‬

‫مصوب نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری –‬ ‫حکمتیست ‪ ٣‬ژوئیه ‪02٣0‬‬


‫اکتبر ‪٣٩‬‬ ‫با مناسبت سالروز مبارزات‪...‬‬

‫‪۳‬‬ ‫که میدپ هه اعایاض هجه ومایجت این فعالیت ا دلسوزانه هاع‬

‫دولجت از مجالنین دسجاه جمعججی شجججده هجججود کجججه کجججارییان و خ ت س ح شدند‪.‬‬ ‫هطی‬

‫داشاند‪ .‬آیجا ایجن کنجایل و اداره‬ ‫شهیپ اتفاقی خودهخود یا جب‬ ‫ن شه کمونیست جایی هجود کجه‬ ‫شجججما از اعجججضا و ر جججبیان آن‬ ‫جنبش هودید؟ مچنین میدانیجم‬ ‫کججه نییو ججا ارتجججاعی منط ججه‬ ‫هخجججججججصو م کیجججججججن و‬ ‫جیفدارانججشان ع یججه ایججن اهججیاز‬ ‫وجود میدپ زومانجش و هویجژه‬ ‫جنبججش کمونیججسای درر ججبی‬ ‫آن هججه تحیینججات و تهدیججدات‬ ‫مخا فی دست زدند‪ .‬شما وگونجه‬ ‫توانجججساید ایجججن تحیینجججات و‬ ‫تهدید ا را خنلی کنید؟‬

‫که مه اینها توسط کمونیجساها‬

‫میز عجیاا کجو کجیده و زومانشان هه آنها اعامجاد کننجد‬

‫رژیجججم اسجج می و ارتججججاع در‬

‫در سججه کی ومججای مججیز عججیاا آنها را از خجود و مجدافت و جوا منط ه نمی توانست این را قبول‬ ‫هیشای از دو فاه سننی یسیدنجد خود می دانساند‪.‬‬ ‫کند که کمونیساها اداره و کنایل‬ ‫که هعد از ینسال الگویجی هجیا‬

‫ود ا و کمونیساها در آن دوره‬

‫شهی را در دسجت داشجاه هاشجد‪.‬‬

‫کو شهی مییوان نیس شد‪ .‬کجو‬ ‫در محاف ی سجازمان پبجدا کجیده توج ه ا زیاد‬ ‫میدپ دارسییان مسمان هجود هجا هودند که هعد ا اکلییت شان هجه نییو ا مناه قیآن مفجای زاده‬ ‫هجا تنیجه هجه‬

‫هیداشت محجصوزت تاهجساانی کومه له پیوساند‪.‬‬

‫که هخش اصج ی آن را مجالنین و‬

‫اما کمونیجساها شجه جا دور از در جییان قیاپ ههمن ‪ ۷۵‬در شهی عوامل آنها تشنیل میدادند ع یجه‬ ‫وشم ساواو و ژاندارمی م از مییججوان وججد ججا و کمونیججساها ما تدارو دیدند کجه مجه آنهجا را‬ ‫محججصوزت و ینججدپ زار ججا و‪ .....‬ن ش اص ی را در سجازمان دادن ینی ینجی هجا تنیجه هجی ومایجت‬ ‫وفاظت مینیدند و م جی شجه اعایاضات و مبارزات را هه عهده میدمی خنلی کیدیم اما هاز ادامه‬ ‫کار ا کجشاورز را در نوهجت داشجججاند‪ .‬دارو دسجججاه مفاجججی دادند و سجااد را در سجاخامان‬ ‫ا سازماند ی شده هه انججاپ زاده کججججه در مناججججه قججججیآن جدید ساواو هنجاپ سجااد سجپاه‬ ‫می رساندند‪ .‬الباه رف ا دیگی‬

‫سازماند ی شده هودند ع ییطجم پاسداران مییوان از عوامل مفای‬

‫از ساهی شجهی ا کیدسجاان در ومایت جییانات اس می در شهی زاده و مالنین و وند جوان فییه‬ ‫مه اهن کار ا سهیم هودند‪.‬‬ ‫مییجججوان ناوانجججساند رقیجججه خورده تشنیل دادند پادیان شهی‬

‫صالح سرداری در جوات سوال‬ ‫جه‬ ‫ج‬ ‫جم‬ ‫از‬ ‫جی‬ ‫دیگج‬ ‫جا‬ ‫ج‬ ‫جه‬ ‫نمونج‬ ‫مییوان مه امنانات و تجهجیسات‬ ‫کمونیساها شوند‪.‬‬ ‫شماپ کمونیساها در شهی مییوان‬ ‫انسان ا محبوت و خوشنامی مبججارزات زومانججشان روسججاا‬ ‫هعد از ایننجه جمهجور اسج می نظججامی را در اخایارشججان قججیار‬ ‫سینژمار و ن ش و دخالت رفی‬ ‫ه درت رسید ها توجه هه اعابجار داده هود میتجه آنهجا را ت ویجت‬ ‫هوده و ساند که سالیان دراز‬ ‫در میان میدپ کاریی و زومانش جانباخاجه وججسین پییخججضیانی و نفوذ که کمونیساها داشجاند مینید‪.‬‬ ‫جایگاه و اعابار هدسجت آورده و‪ ...‬را می توان ناپ هید‪.‬‬ ‫دست هاز را درشهی مییوان پیدا ایجاد سااد سپاهپ نگیانجی جا‬ ‫اند‪ .‬اکلی کمونیجساها آن دوره می خوا م هگویم هطجور واقعجی کیدند‪.‬‬ ‫هسیار را هجیا مجیدپ هوججود‬ ‫کمونیست ا آن دوره در شهی هجججیا دفجججاع از دسجججااورد ا‬ ‫آورده هججود‪ .‬افججیاد شججیور و‬ ‫آیا انججه شج ل مع مججی را هججیا‬ ‫مییوان در ت ییی زندیی کارییان ان ج ت شججورا شججهی ازانججسان مججسدور در آن وججضور داشججاند‪.‬‬ ‫خود اناحات کیده هودنجد هجیا‬ ‫ایننه هاوانند هیجشای هجه مجیدپ‬

‫و زومانشان ن ش مهمجی از جی‬

‫ججا خوشججناپ و کمونیججساها‬

‫خطجججی ججججد هجججیا‬

‫مجججه‬

‫نسدیک شوند درد و میگ آنهجا را لحاظ داشاند‪ .‬اکجلی مع میجن در شهیتشنیل شد‪ .‬هیا وفاظت از دسجججااورد ا ان ججج ت و اداره‬ ‫از نسدیک هشناسند‪ .‬در میان آنها شهی و روساا ا مییوان انسان شهی سجااد شجهی کجه نییو جا‬ ‫شججججهی و زومانججججشان شججججده‬ ‫زندیی می کیدند‪ .‬در دورانی کجه ایی که واقعا دلسوز و فجداکار مججس میدمججی را سججازمان داده هججود‪ .‬آنهججا یججع نججوع آزاد و‬ ‫میدپ هه مبارزه هجی میخواسجاند هیا مجیدپ هودنجد‪ .‬در مجدارس هود ایجاد ییدید‪ .‬مه اس حه جا هیاهججی را تحمججل نمججی کیدنججد‪.‬‬ ‫در صا اول این مبارزات شیکت صمیمانه تج ن مجی کیدنجد هجه و تجهیسات هدست آمجده از خ جت مجججیدپ شجججهی از ایجججن اوضجججاع‬ ‫می کیدنجد‪ .‬ف جط هجه دو نمونجه شجججاییدان سجججواد و درس یجججاد سجج ح پایگا هججا ژانججدارمی‬ ‫ناراضجججی و نگجججیان هودنجججد‪.‬‬ ‫هد ند‪ .‬کارشان پی کیدن سجاعت هدسججت آمججده هججود جمججت آور‬ ‫اشاره کنم‪:‬‬ ‫هخصو زومانشان روسجاا ا‬ ‫میدمی در ‪۷‬‬

‫در نگامینجججججه زومانجججججشان کججار و صججیفا از سججی وظیفججه و ییدید نییو مس‬ ‫روساا هی و ها مالنین و دولت فیمال نبود‪ .‬مع میجن کمونیجست ییو ان که ‪ ۴‬ییو جان آن جبج‬

‫م هیم قدرتگیی ف ودالها که در‬ ‫این سااد هودند را داشاند‪.‬‬

‫شاه هیا هدسجت آوردن زمیجن آن دوره در مییوان آیا گی در هینامه از شهی و ییو جان پنججم ما کمونیساها م در این مدت هی‬ ‫ایشان در شهی مییوان تحصن مججججورد زنججججدیی کججججارییان و از دارسییان در م اهجل تهدیجدات هینامه و پ ن نبودیم ها توججه‬ ‫کیدند کمونیساها تا آخیین روز زومانشان و راه نجات از سجام ارتجاع مح ی سازمان د ی شده هه تح ی ی کجه از ما یجت رژیجم‬ ‫مبارزاتشان لحظه ا آنها را تنها و تبعیججر را هخججش مهمججی از هودند‪ .‬درست اسجت کجه پادیجان اس می داشایم طجیی از ت ویجت‬ ‫نگااشاند‪.‬‬ ‫وظایا خود میدانساند‪ .‬خ صه دست نخورده هاقی مانجد امجا هجا سججااد وفججاظای شججهیپ نججییو‬ ‫در جییجججان مبجججارزات مجججیدپ در مججه عیصججه ججا زندیججی توجججه هججه مججیز هججودن شججهی مجججس‬ ‫دارسججییان هججی ع یججه مججالنین و میجعی معامد هیا ول مشن ت مییججوان هججا عججیاا پاسججگا ها‬ ‫تشنیل دادیم تجا نطفجه نییویجی‬ ‫ساواو شاه و ژاندارمی وقاجی هودند‪.‬‬ ‫ژاندارمی زیاد وججود داشجت شججود کججه در صججورت‬ ‫اتحادیجججه د انجججان را‬


‫‪۴‬‬

‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫وم ه رژیم هه کیدساان هاوانجد وجججود ایججن نهججاد سججیکوهگی سیاسی و ما یت ضجد ان هجی روز ا اول ان ت اهادا هجیا‬ ‫م اومت را سازمان د جد و ایجن ضججیورتی نججدارد و لطفججا هججه رژیججم تح یججل درسججت داشججاه آزاد زندانیان داخل شجهیهانی‬ ‫و سججپس هججه قججصد تججصی‬

‫کار را م کید‪ .‬ن ش ر بی این پادیججان هیییدیججد مججا خودمججان تو مججی هججه آن نداشججاند‪.‬هیا‬ ‫اقدامات ان هجی را رفیج فجواد اداره امورات خود را در دسجت پیججشبید فعالیججت ججا خججود مورد وم ه میدپ ان هجی قجیار‬ ‫مصطفی س طانی ایفا می کید‪.‬‬ ‫داشاه و نیاز هه وضور شجما هینامه داشاه و هیا آن کار می ییفججت ودر مججدت کمججای از یججک‬ ‫کیدند‪.‬‬ ‫ساعت هطور کامل خ جت سج ح‬ ‫در جییججان هح ج ججایی کججه در نیست‪.‬‬ ‫نیریا اکتشبر‪ :‬هجدنبال قیجاپ شججد و سجج ح ومهمججات آن در‬ ‫شورا شهی و اتحادیه د انان در جییججان ایججن شججعار ا آنهججا‬ ‫و نهاد ا دیگی وون شورا‬ ‫هطجججی تظجججا یات کننجججدیان ههمن ‪۷۵‬پادیانها اط ه شجهی ا مسجد ججامت شجهی جمجت آور‬ ‫دانش آمجوران و جمعیجت زنجان تییانداز کیده و سه نفی هنجاپ از جم ججه پادیججان شججهی مییججوان شده و تحویل شورا شهی داده‬ ‫و‪ ......‬صورت ییفت مه هی ایجن ججا رئججو کهنججه پوشججی از دسججت نخججورده هججاقی ماندنججد‪ .‬شججد ‪ .‬از آنجججا کججه کمونیججساها‬ ‫مسمان سپاه پاسداران هاکمجک ر ججبی‬ ‫هججاور هودنججد کججه وجججود سججااد کمونیججساها شججناخاه شججده و‬ ‫پاسداران هیا شهی کجه خجود محمججد درسججید کججاریی مبججارز جیفداران خمینی شعبه ا دایی سجج وها را در دسججت داشججاند پ‬ ‫نهاد ا میدمی آن را اداره مجی شججهیدار و محمججود هججالنی از کیدنجججد ‪ .‬کمونیجججساها ومجججیدپ مججیتجعین و منججاران آینججده‬ ‫و ججدایت ایججن خ ججت‬

‫کنند ضیورتی نجدارد و هایجد از اتحادیجه د انجان جانباخانجد و زومانش شهی مییوان این سااد جمهور اس می ناوانساند هجه‬ ‫آنججان خواسججاه شججود آن را هججی درییی شیوع شد و دست آخی پاسداران را هیویدند‪ .‬ویا میدپ ایججن سجج وها دسایسججی پیججدا‬ ‫وینند‪.‬‬ ‫وجججود ایججن پایگججاه را تحمججل کننججد‪.‬در جییججان خ ججت سجج ح‬ ‫م ی سپاه مسدوران هجه تجصی‬ ‫هعد از هح‬

‫ا در مه نهاد جا‬

‫نییو ا میدمی درآمد‪.‬‬

‫میدمی و هجا مجیدپ در کووجه و‬

‫از مان روز هعد ایجن ههانجه ا‬

‫مح ه و خیاهان هازخیه تصمیم‬

‫شد هیا تجدارو دیجدن توج جه‬

‫ییفاججه شججد در روز ‪ 0١‬تججیی ‪۷۵‬‬

‫ا هیجشمار ع یجه واکمیجت‬

‫تظجججا یاتی در اعجججایاض هجججه میدپ در شهی مییوان ‪ .‬شجورا‬ ‫سانسور در دولجت هازریجان در شهیمااکیات زیاد ها فیمانجده‬ ‫ج جو سججاخامان رادیججو مییججوان پادیان مییوان هیا ج ویجیی‬ ‫سججازمان داده شججود و هعججد از از جنگجججی زودرس انججججاپ داد‬

‫ننیدند؟ توان هجسی تجوده ا‬ ‫که شما کمونیجساها در آن دوره‬ ‫داشاید از وه ویس ناشجی مجی‬ ‫شد؟ از ناسیونالیست یجا سجنی‬ ‫هودن میدپ ناشی می شجد ؟ یجا‬ ‫یک نجوع وشجیار و هیجدار‬ ‫درهیاهیرژیم ارتججاعی خمینجی‬ ‫وجنبش اس پ سیاسی هود؟‬

‫شهیهانی مچنینن ونجد تجن از‬ ‫پاسبانها شیور رژیجم سجاه‬ ‫که در اذیت و آزار کمونیساها و‬ ‫مججیدپ مججشهور هودنججد توسججط‬ ‫سجججااد وفاظجججت دسجججاگیی و‬ ‫زنججدانی و هعججد از مججدتی آزاد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ونیججن شججیایطی پادیججان و‬

‫آن هه ایججاد ایجن سجااد سجپاه رژیججم مججسدوران مججس‬ ‫پاسجججداران اعجججایاض شجججود و پادیان شهی هجیا وم جه جمجت همایون گدازگر‪ :‬درست اسجت تیس رعه هسی میبیدند‪ .‬میته‬ ‫خواساار تعطیل شدن آن شویم کیده هود‪ .‬اما تداهیی وشمندانه پادیان مییوان در آنسمان ضیهه نماینجججدیانی هجججه شجججهی مجججی‬ ‫در تظججا یات هیججش از ده ججسار کمونیساها و شورا شهی ایجن آنچنانی نخورد پ اما ه یه میاکس فیسججاادند و پیججاپ میدادنججد کججه‬ ‫نفججی شججیکت کیدنججد در ج ججو وم ه را هه ع ه انداخت از جم ه نظججامی رژیججم تارومججار و خ ججت ارتش ها میدپ اسجت و از مجیدپ‬ ‫را در‬

‫فیمانججد ان ارتججش هججشدت در‬

‫سجججاخامان رادیجججو ت ویسیجججون سازمان دادن کو دساه جمعجی س ح شدند ‪ .‬در مان روز جا‬ ‫نمایندیان نهاد ا در سجخنیانی میدپ شهی مییوان که ایجن خجود اول کججه شججورا شججهی و سججااد شججایعه پخججش مججی کیدنججد کججه‬ ‫ا خود هه سانسور در رادیجو داساان دیگی است‬ ‫وفاظای آن تجازه تجشنیل شجده پادیججان خججالی شججده اسججت و‬ ‫و ت ویسیججون اعججایاض کججیده و ایی هخوا م جوات سوال شما را هود پ یروز تعجداد از پایگجاه اس حه و مهمات آن را هه پادیان‬ ‫پججشایبانی مینننججد‪ .‬خودشججان‬

‫خواسججاار رعایججت آزاد ججا‬ ‫جمعبند کنم هاید هه ایجن ونجد‬ ‫ا و پاسگاه ا ژاندارمی در سنندج منا ل کیده انجد ‪ .‬مجه‬ ‫هیان و‪ ...‬در رسانه ا و از جم ه نناه اص ی اشاره کید‪:‬‬ ‫اینها هیا ج و ییی از تعجیض‬ ‫وومججججه ومنججججاج مججججیز‬ ‫رادیججو و ت ویسیججون شججدند مججن کمونیست ا در میجان کجارییان توسججججط ان هیججججون خ ججججت میدپ هه پادیان هجود‪ .‬امجا اینهجا‬ ‫پیاپ اتحادیه د انان را خواندپ وزومانجججشان دارا اعابجججار و س ح شجده و سج ح و مهمجات دلیل عدپ وم ه میدپ هه پادیجان‬ ‫و در آن خواساار هیویده شدن نفوذ هوده مجیدپ آنهجا را وافج‬ ‫آنها تحویل سااد وفاظای شجهی نبجججود‪ .‬کمونیجججساها ومجججیدپ‬ ‫این سااد سپاه شدپ‪.‬‬ ‫منفعت خود می دانجساند وجون داده مجججی شجججد ‪ .‬الباجججه خ جججت ان هی پخاه تی از آن هودند که‬ ‫جمعیت ده سار نفی در مسیی در جییان زندیی مبارزاتی ایجن س ح ایجن پاسجگاه جا هعجد از ها ایجن تیفنجد ا یجول هخورنجد‪.‬‬ ‫هازیشت در ج و این سااد سپاه را ثاهت کیده هودند هه درجه ا‬ ‫تجصی و خ ت س ح شهیهانی دلیججل اصجج ی ضججعا سججازمان‬

‫توقججا کججید و در شججعار ایی از سجججججازمان در محاف جججججی مییوان شیوع شجد ‪ .‬شجهیهانی نظججامی پ کججم تجیهگججیپ کمبججود‬ ‫خواسجججججاار شجججججدند کجججججه هیخججوردار هودنججد‪ .‬از اوضججاع مییجججوان در طجججیوت ینجججی از امنانات نظامی پ کمبود نجییو و‬


‫اکتبر ‪٣٩‬‬ ‫عدپ یک اسجایاتژ وفیماند جی‬ ‫نظامی سیاسجی در کیدسجاان‬

‫‪۵‬‬ ‫تح یل کید‪ .‬ازنظی من این رونجد کمونیساها و آزاد خوا جان در هججا ارتجججاع مح ججی و سیاسججی‬ ‫اجامججاعی در منط ججه مییججوان از مورد ارتجاع مجا بی و دشجمنی‬

‫هودند ‪ .‬خ ت س ح م ی پاسداران‬

‫هججود‪ .‬در شججیایط عججدپ ونیججن هعجججد از اصججج وات ارضجججی و ان هجججا آزاد وآزادیخوا جججی در ‪0١‬تججیی سججال ‪۷۵‬را هایججد در‬ ‫سجججججازمان و فیمانجججججد ی ا‬

‫هخصو‬

‫از اوایل د ه پنججاه پ‬

‫شدار می دادنجد‪ .‬و ماعاقبجا در راساا این روند مبارزاتی دید‪.‬‬

‫سیاسی پ ی شهی از جم ه مجا قاهل مشا ده و هیرسی است که مورد وم ه هجه کیدسجاان یجع‬

‫و اما در پایان وند ک مه در مورد‬

‫در مییوان می هاید ها اتنجا هجه در این مصاوبه کوتاه نمی توان شنی نداشاند‪ .‬هح این هود کجه‬

‫این س وال شما هگویم که تجوان‬

‫نییو شهی خود هه فنی تسخیی هه آن پیداخت‪.‬‬ ‫هاید هیا م اومت آمجاده هجود و هججسی‬ ‫پادیان شهی می هودیم‪ .‬آمادیی و میدپ ان هی در شنل ییی م ی از میججن وججاز هایججد خججود را درآن دوره از وه ویس ناشی می‬ ‫تججوده ا کمونیججساها‬

‫امنانات ما هه تنهایی هجیا ایجن جدیججد پاسججداران قججدرت یججیی‬

‫سججازمان داد‪ .‬در مججورد افججشا‬

‫شد؟ من یفام مبارزات سیاسی ج‬

‫کار کجافی نبجود‪ .‬شجاید سجیعت دشمنان قدیم خود را می دیدنجد‪ .‬رژیججججم آینججججده و خمیججججنی و جب ججاتی درمییججوان سججاه ه ا‬ ‫تحججججوزت و دریججججیی هججججودن صججا رویججارویی ان هیججون و جیفججدارانش در شججهی مییججوان دارد کججه هایججد درجججایی دیگججی‬ ‫کمونیجججججساها درپیاکایجججججک‬

‫صا ارتجاع روشن و آشنا هود‪ .‬ج ساتی هیا میدپ هییسار شد ‪.‬‬

‫مفصل هه آن پیداخت ‪ .‬مجن فنجی‬

‫روزانه یک ان ت وی وواضجی از آن زمان آشجنا هجود کجه جم ازاین رو میدپ در شجهی مییجوان می کنم ن ش کمونیجساها را جم‬ ‫فیصجججججای هجججججیا ایجججججن نجججس ها مجججن در دهییسجججاان هه این واقعییت آیاه هودند پ کجه هاید در دل این مبجارزه جب اتجی‬ ‫سازماند ی مهم هاقی نگااشجاه مییوان از دسجت فیزنجدان خبجی در صجججورت ه جججدرت رسجججیدن هیرسی کید‪ .‬ن جش کمونیجساها‬ ‫هود‪ .‬مجه مجا هخجاجی داریجم در وین و ساواکی این میتجعین در خمینی و جییان ما بی پ آنها ها در دخالججت و ر ججبی مبججارزات‬ ‫موارد که از نییو ان هیجون‬ ‫مس‬

‫در عم یات ا سیاسی‬

‫امان نبوده ومداپ تحت کنایل و کمک میتجعین مح ی هه صجا کارییان و زومانجشان در شجهی‬ ‫اذیجججت وآذار سجججاواو رژیجججم آن هججججی و آزادیخوا ججججی در مییججوان پ تنهججا هججه دوران قیججاپ‬

‫وهه شیوه مامیکس اسافاده مجی شا نشا ی هودیم ‪ .‬هاز م از آن کیدساان وم ه خوا ند کجید‪ .‬در محدود نمی شود‪.‬‬ ‫زمان آشجنا هجود کجه در جییجان این راهطه هود که هدرسای م جی از سالها قبجل از قیجاپ سجال‪۷۵‬‬ ‫شد هه پادیانهجا ضجیهات کجار‬ ‫صا جوی جی از کمونیجساها هجا‬

‫وخججید کننججده ا زده مججی شججد‪ .‬مبارزات وندین ساله د انان و میتجعین را اولین جا پا دولت‬ ‫هیا نمونه پادیان ا هانجه و مججیدپ زومانججش کمونیججساها و ما بی خمینی مجی شجناخاند و مبارزات کارییان و زومانجشان‬ ‫سنندج ‪.‬‬

‫ان هیون درم اه جه هجا مالنیجن میبایججست یوججه زودتججی هججه شجججهی و روسجججاا ا مییجججوان‬ ‫آن رفاه وآن را هیوینند‪.‬‬

‫اما ویا میدپ مییوان م ی سجپاه طاصجججه فعازنجججه کوشجججیدند‪ .‬مصا‬ ‫پاسججداران را ه ججول شججما تحمججل وهازخیه صجا مافجاوت مجا در دراین مبجارزه و آمجادیی هجیا‬ ‫ننیدنججد و روز ‪ 0١‬تججیی‪ ۷۵‬آن را‬

‫آمیخاه و عجین شده انجد‪ .‬د هجا‬ ‫ر جججبی کمونیجججست و صجججد ا‬

‫جییان ان ج ت و مبجارزه ع یجه م اه ه ها ارتجاع اس می در راهپ کمونیست فعال و دخالت یجی را‬

‫خ ت س ح کیدند؟ مجن فنجی مجی رژیجججم شا نجججشا ی مافجججاوت نججه تنهججا مججا ه و سججنی یییججی می شجود نجاپ هجید کجه هعنجوان‬ ‫کنججم خ ججت س ج ح ایججن م ججی کججه وماججضاد هججود ‪.‬اینهججا را مججیدپ ن جججججشی نداشجججججت ه نجججججهپ وهیه ا مورد اعاماد و دوست‬ ‫توسط میتجعین مح یپ مالنیجن‬

‫ان هججی مییججوان مججی دانججساند‪ .‬ناسیونالیسم کید جم منفعجل و داشججانی مججیدپ هججا یججک تاریججخ‬

‫ظالم و ضجد مجیدپ و جیفجداران‬

‫ویس که تجازه هجود آمجدن یجک نظاره یی هود‪.‬‬

‫مبججارزاتی فیامججون ناشججدنی‬

‫مفای زاده هی پا شده هود پ تنها‬

‫ارتجاع ما بی هه ر بی خمینی در منط ه مییوان و در این دوره‬

‫تداعی می شوند‪ .‬تعجداد نجسباا‬

‫یک نمونجه دیگجی از رویارویجی هججود کججه هججه ارتجججاع مح ججی در پ ژمونججی کمونیججساها هججی ایججن زیاد از این عسیسان مااسجفانه‬ ‫هود که از مجدتها قبجل واز زمجان مییججوان ججم قججوت ق ججه داده مبججارزات تلبیججت شججده هججود ‪ .‬امججیوز در هیججن مججا نیججساند امججا‬ ‫رژیم قب ی هین میدپ آزادیخجواه وجانی تجازه در کالبجد پوسجیده ناسیونالیساها و وست دمنجیات خاجیاتجججججشان در مبجججججارزات‬ ‫دشججمنی و تججضاد آنچنججانی هججا ر ججایبخش کججارییان و مججیدپ‬ ‫و زومانجججش از یجججک ججججی و اشان دمیده هود ‪ .‬تا اینجا هجیا‬ ‫میتجعین ومالنین واپسگیا و از کمونیججساها و مججیدپ ان هججی مجججیتجعین مح جججی و یجججا هجججا زومانش زنده خوا د ماند ‪.‬‬ ‫قججدرت افاججاده در جییججان هججوده مع وپ هجود کجه وجیا هایجد زنجه ارتجاع ما بی خمینی نداشاند‪.‬‬ ‫خ صججهپ مبججارزات سججال ‪ ۷۵‬در ( این مصااببه در نصیریه اکتبصر‬ ‫جدیدارتجاع را هیوینند‪.‬‬ ‫است ‪.‬‬ ‫هیا ریشه یاهی این رویارویجی‬

‫این تنها دلیل تنفی میدپ مییوان شججهی مییججوان تحججت ر ججبی‬ ‫از م ی دایی شده مسدوران نبود ‪ .‬کمونیساها و ر جبیان خوشجناپ‬

‫هاید رونجد ا اجامجاعی ا را‬ ‫که در ماجن آن مبجارزه سیاسجی ه نه میدپ از شجنل یجیی یجک آن جامعجججه پ ونجججان ایجججا ی و‬ ‫ج ج جب ججاتی در منط ججه مییججوان ونومت مجا بی نگجیان هودنجد‪ .‬روشججنبینی ا در صججا مججیدپ‬ ‫نوز خمینی در پاریس هود کجه مبججارز هوجججود آورده هججود کججه‬ ‫رشد و ارت ا پیدا کید هیرسجی و‬ ‫هدون یع تو می آماده م اه جه‬

‫شصصصمار ‪ ،0/‬در تصصصاری ‪ 4/‬تیرمصصصا‬ ‫‪ 093/‬منتیر شد است)‬


‫‪۶‬‬

‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫هججان کججسی تججو را نشناسججد“پ قجدرت را هگیینجد“‪” ،‬ویجا شججد شدند کجه ع جه هنجشینند و هجه‬ ‫سخنرانی همایون گذازگر‪...‬‬ ‫واشججیه جامعججه هیونججد و جججس‬ ‫”ع ججنی نججشی میگیینججت“‪”‌،‬تججو فیصت را از دست دادیم“‪...‬؟‬ ‫ان تِ ایجیان دسجت اسج می جا کسانی هاشند که دارند هه جامعه‬ ‫اواخی اساسا“سی این هحج هجود ممنوعی“؟‬ ‫هحججج ج ”وجججججست و قجججججدرت افااد وون ود قدرت را نگیفجتپ و هه ییایجشات دیگجی سجیویس‬ ‫که در مورد آن زیاد یفاه ایم‪.‬‬ ‫من یفام که این هح هیشای یجک سیاسجی“پایجه اساسجیان ایجن وون وست نداشتپ تجا کجی ایجن هد ند‪.‬‬ ‫هح نظی منصور ونمت هوده هججود کججه وججیا وججد هججه جایججی هاید تنیار هشود؟ تجا کجی هایجد هه یوال هح منجصور ونمجت‬ ‫نمجججیرسجججد و وجججیا کمونجججیسپ کمونیججست ججا اولیججن قیهانیججان این هود که کمونیسپ یعنی قدرت‬ ‫ولججی در عیججن وججال یججک هحجج‬ ‫زمینی و اجاماعی در ارتباط هجا اجاماعی نمی شجود؟ وجیا جایجی دولججای هاشججند کججه پججس از ججی ییفان و وست کمونیسای یعنجی‬ ‫ود و کمونجیسپ و راهطجه آن هجا دست هه قجدرت نمجی هجید؟ وجیا تحول و ان هی سی کار میآید؟ قدرت ییفان‪ .‬این را هه ما تحمیل‬ ‫ممنججوع اسججت؟ وججه کججسی آنججیا شیایط ان هی کجه تمجاپ شجد و کیدنده اند که کمونیسپ یعنی یک‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫دولت سفیه ونجو مجت ان را اسججم پججا یججک اج عیججهپ یججا‬ ‫هح منصور ونمت ایجن اسجت ممنوع کیده؟‬ ‫که ویا کمونیسپ و ود اجاماعجی‬

‫در م اهججل ایججن هحجج خی ججی از پهن کجید و خجو دن را سجازمان کمونیست ا یعجنی انجسان جا‬ ‫ود ا ایساادند‪ .‬وای یک هخجش دادپ اولین کسی که سجیا اشجان خوننامی که در یک وست جمجت‬ ‫از کمونججیسپ کججاریی سججی ایججن میرود کمونیست ا جساند کجه شدهاند و هس‪ .‬این را هورژواز‬ ‫هح قهی کیدند و رفاند و یفاند‪ :‬قصاهی اشان هنند و این را نجسل هججه مججا تحمیججل کججیده اسججت‪.‬‬

‫و هگویدپ یچنس و نجدارد هجه‬

‫او (منججصور ونمججت) مججییویججد ما و هعد از مجا دیجدیم و تجیهجه کمونججیسپ مججارکس و کمونججیسپ‬ ‫ونمت معنی ان این نیستپ ه نه‬ ‫کاریی یچی‪ .‬پس و کاریی کجا کیدیم‪.‬‬ ‫رفت؟ یک عده دیگی که در این هح سی این است کجه ا یجی ایجن هیا قجدرت مبجارزه مجیکنجد‪ .‬و‬ ‫اواخی از وست ونمایست رفانجدپ اتفاا نیفاد و کمونیجست جا در میخوا د یک روز قدرت را هجه‬

‫نیججست ؟ وججیا منججشا اثججی در‬ ‫جامعه نیست ؟ این کمونیسم وه‬ ‫وقت می خوا د قانون تعیین کند‬ ‫زنان زور هگوید و آنها را تح یجی‬ ‫کند؟ وجه وقجت قجیار اسجت ایجن‬ ‫کمونججیسپ و وججد کججه خیوار ججا‬ ‫سججخنیانی و نججشییات وادعججاو‬ ‫خ صججه مججه وججیس دارد پ یججک‬ ‫روز هگویججد کججه مججا تعییججن‬ ‫مججیکنیججم کججه در مدرسججه هججه‬

‫یفاند“این وی ا و این اوجسات یک جایی مدعی قدرت در جامعجه دست هگیید و وی ان این است‬ ‫دیگججی هججدرد نمججیخورنججدپ مججا نشو ندپ تماپ فداکار و ت شجی کججه ایججن تعججیض هججورژواز را‬ ‫مججیرویججم از کججارییان شججیوع که دروندین د ه کیدنجد مجیتجو نباید قبول کید‪ .‬ما را هه واشجیه‬ ‫میکنیم و میرویم هه یجک شجنل اند هه صفی هی یجیددپ تمجاپ اول نججججشینی عججججادت دادهانججججد ‪.‬‬

‫هچه ا میدپ وجه ججیس درس دیگججی کججار مججیکنیججم و تحججست ماه مه ایی که کمونیجست جا و هججورژواز هججه مججا مججییججو یججد‪:‬‬ ‫کمونیججسای را در هیججن کججارییان از جم ججه ایججن یججیایش مججاپ ایججن مارکس اص نگفاجه اسجت شجما‬ ‫هد ند؟‬ ‫هگوید مجا تعییجن مجی کنیجم کجه درست میکنیمپ و هه این تیتیجه کمونججیسپ کججاریی سججازمان دادپ قدرت هگیییدپ هاید اول کاریی جا‬ ‫مجا ه از زنججدیی مجدنی هججییون هح ”وست و قدرت سیاسی“را تماپ ایجن مبجارزه مجس حانه جاپ را سازمان هد ید‪ .‬مااسفانه ایجن‬ ‫هجیود‪ .‬وجی‬

‫منجصور ونمجت و‬

‫هح وست و قدرت سیاسی ایجن‬ ‫هججود ‪ :‬کججه وججیا کمججو نیججسم‬ ‫اص “واشیه ا شده است؟ وجه‬ ‫کار می خوا جد هننجد؟ وجه وقجت‬ ‫میخوا د هیآیجد در جامعجه و در‬ ‫سی نوشت جامعه تجاثیی داشجاه‬ ‫هاشد ؟وویا وندین د ه است که‬

‫تماپ اعاصاهات کجاریی پ تمجاپ ن مججها اسججت کججه در داخججل‬ ‫هایگانی کیدند‪.‬‬ ‫اینها هماندپ ولی هحج ”وجست و اعاصاهات عمومجیپ مجه اینهجا خودمان م ایجن اواخجی شجنیده‬ ‫قججدرت سیاسججی“ت شججی هججود و هخاجی وه هود و ست؟ آیا ایجی شد‪ .‬هیا هجورژواز و جامعجه‬ ‫ست در ججوات هجه ایننجه وجیا یک جایی اینها تبدیل نجشود هجه خی ی عجاد اسجت ایجی شجایعه‬

‫کمونجججیسپ و وجججدپ اجاماعجججی ایننه کمونجیسپ صجاوه جامعجه جنگ آمیینا ها اییان پخش شجدپ‬ ‫نمی شود؟ وی سجی ایجن اسجت هشود و قدرت را هگییدپ دوهجاره فورا انواع و اقساپ ناسیونالیسپ‬ ‫که ویا یک دفعجه کمونیجساها در کججه در یججک هسنگججا ی دیگججی کججه کججیدپ فججارسپ عججیت و مججه در‬ ‫یک م طت تاریخی نمییو یند مجا سجیکوهت کیدنججد و هججه زندانججت واشججنگان هنججشینند و وزیججی و‬

‫در واشججیه جامعججه دارد زندیججی مدعی قدرت سایم؟ تا وه وقت انداخانججدپ قاججل عججاپات کیدنججدپ وکیل و طییه هیا دولت آینده‬ ‫میکند؟ ویا آنیا در یجک یوشجه و وند هار دیگی هاید ان ج ت ‪ ۷۵‬مجبججور نمججیشججو دوهججاره از اییان تعیین کنند‪ .‬خی جی عجاد‬ ‫‌‬ ‫انداخاه اند که خجودن هجه خجود هیایجججد و شجججیایط ان هجججی در صفی شیوع کنی؟ هطور واقعجی اسججت و کججسی ججم اعایاضججی‬ ‫کیدسججاان ایججیان پیججش هیایججد تاریخ را که نگاه مجیکنیجم ایجن نججدارد‪ .‬امججا هججه محججر ایننججه‬ ‫هگوید ”مخفی“؟ ویا هجورژواز‬ ‫ایججن و ججه را آویججسان کججیده هججه شججیایط ان هججی در کیدسججاان اتفاا دارد مجیافاجد و در تاریجخ کمونیججساها اعجج پ موجودیججت‬

‫ییدنش که ”تو مخفی جسای“‪ ،‬عیاا رخ د دپ و ما یک د ه هعد ونجد د ججه یاشجاه ایججیان ایججن میکنند و می یو یند‪ :‬ما جسایم‪.‬‬ ‫”تو خانه تیمجی جسای“‪” ‌،‬تجو هنججججشینیم و هگججججوییم کججججه‪ :‬اتفاا افاجاده اسجت و ججایی کجه صدا مه در می آید ‪” :‬که شجما‬ ‫ووزه کارخانه سای“‪” ،‬مواظه ”کمونیججست ججا وججست نداشججاند کمونیست ا مدعی قدرت نبودند دیگه ویا؟ میخوا یجد اسجاالین‬ ‫و دست هه قدرت نبیدندپ مجبور را هیآوریججد؟ پشججورو‬


‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫‪٧‬‬

‫یادتان رفت؟“‪ ‌.‬هه خجاجی میجن نیسپ و وسهش هایجد یجک مناجه منگنه خجودن قجیار داده اسجتپ هیدن هه قجدرت سیاسجی اسجتپ‬ ‫منصور ونمت می یفت این ادعجا فنججی رو شججن در جامعججه جججا هایساد(ع یه ما هپ زن سایس پ منصور ونمجت مجیخوا جد سجی‬ ‫نه تنهجا از ججی هجورژواز و هینججدازد و هگججو یججد کججه ونججار کودو آزار و‪ )...‬نباید هه یجع جا اص ی خود هگاارد که ملل‬ ‫دشجمنان جب جاتی ه نجه وججای از میخوا د هنند؟ وگو نه مجیخجو کداپ از این موارد آوانجس هد جد‪ .‬ه یه اوسات و کسان دیگجی کجه‬ ‫نظی یجک جیجا و یجک هخجش از ا د هاع سعادت جامعجه هجشو جامعه تحجت اسجالمار و سجام هیا هدسجت آوردن ایجن قجدرت‬ ‫کججسانی کججه هججه خودشججان وججد د؟ وطو ر می خو ا جد جامعجه را ذاتججا ایججن وججد و رادینججالیسپ را تجج ن مججیکننججدپ یججک وججست‬ ‫میگویند و مااسجفانه هخودشجان ازونگ اسابدادپ ف جیپ نجاهیاهی پ قبججول میننججدپ کججارییان دنبججال کمونیسای جم هایجد ایجن کجارو‬ ‫کمونیست می یو یندپ کفیآلجوده و کشی زنپ ما ه پ هیو وقجی شجججعار و آلاینجججاتیو وجججد و هنند و اینجاسجت کجه وارد ایجن‬ ‫است‪ .‬او مدعی هود که ماداپ یجک کودکان و طییه‪ ...‬نججات هد جد‪ .‬سوسیالیججججسای مججججیافانججججد‪ .‬می شود که ایجن اتفجاا جی روز‬ ‫وججست کمونیججسای هججیا قججدرت هایججد ایججن مناججه فنججی ان در تاریخا“جنبش سوسیالیجسای را نمی افاد و شجاید در زنجدیی جی‬ ‫تجج ن نننججدپ هججه یججع جایججی جامعه شناخاه شده هاشد‪ .‬هایجد خججود جب ججه کججاریی هججییون داده نججس ی ینججی دو هججار ایججنونیججن‬ ‫نمی رسجدپ مجبوراسجت میجشه شخججصیت ججایشپ کادر ایججش است و تحویل جامعه داده است‪ .‬اتفاقی هیفاجد و هجه وجشم دیجده‬ ‫پیججاده هاشججدپ میججشه توسججی‬

‫پر بیان ان در جامعجه شجناخاه در نایجه این رادینالیسپ ینجی از شود‪ .‬خجود مجا ف جط یجک دفعجه‬

‫خور هاشد و نمی تواند ویس که شججده هاشججند و هایججد ینججی از دزی ی است کجه مجی توانجد ایجن ان ت ایجیان را دیجدیمپ کجسانی‬ ‫دیگی شاید هاشجند کجه ان ج ت‬ ‫وججست را تججودها کنججد و هججیا‬ ‫در هینامجججهان نوشجججاه شجججده آلایناتیو ججا هاشججد‪ .‬تنهججا وججی‬ ‫وادعجججایش را دارد اصج ج هجججه سیرضجججا په جججو و اون ینجججی جامعه قاهل اناخات شدن هاشجد‪ .‬مشیوجه را دیدند‪ .‬در کیدساان‬ ‫نباشججدپ ه نججه هایججد وججی سججی اتفاقا“هیعنس ایننجه هایجد ینجی عیاا و اییان ما شیایط ایی از‬ ‫جی ان هیود و عم یان کند‪.‬‬ ‫هاید هیا اینها جوات داشت‪ .‬این کمونیست جایی هاشجد کجه یجک ینججی رفججت در یججون ایججن و آن این قبیل دیدیمپ ولی وون ”وست‬ ‫یک اصل مارکسیجسم اسجت کجه صا کمونیسای تشنیل دادند و خواند که ما خجوت ایجمپ هایجد هجا و قدرت سیاسی“هه دست ییفاه‬ ‫یجک وججست کمونیججسای مججیرو د یججک وججست کمونیججسای دارنججد صدا ه نجد و ج جو مجه و در نشد و وست کمونیجسای مدعجی‬ ‫هیا یجیفان قجدرت‪ .‬اینهجا را در ومی یویند‪ :‬این آلایناتیو ماپ این اهعججاد می یونججی جامعججهپ ع نججی قدرت سیاسی در میجدان نبجو دپ‬ ‫یک قجین و ‪ ۵2-۵2‬سجال پجس از هینامه ما و این مانیفست ماسجت یفت‪ :‬که ما که سایم و جی وجه موف نشدیم‪ .‬در کیدساان عیاا‬ ‫ان ت ه شویک قدپ هجه قجدپ از هجججججیا نججججججات جامعجججججه و رادینالای هاشیم هخجش رادینجال شاید یجک جسارپ مجو انعجی کجه‬ ‫وجججد و کمونجججیسپ ییفانجججد و قطعججا“جامعججه ایججن را مججیهینججد‪ .‬جامعججه هیججشای هججه سججمت مججا هیا ما در اییان هودپ آنجا نبجود‬ ‫ویس ججا دیگججی را هججورژواز‬ ‫وسهججی نججه در واشججیه ه نججه در می آیند‪ .‬هاید ر بیان کجاریی و و نیست‪ .‬ویا کمونیسپ مجا آنججا‬ ‫آورد جایگسین کیدپ و ایجن را هجه درون و هطججن جامعججهپ دخیججل در کمونیستپ و ر بیان ایجن وجست پیشیفت ننجید؟ هحج شجیایط‬ ‫سنت ود و عجادت وجد تبدیجل مسایل و ییه یجاه جا اصج ی و کمونیججسای ونججان در جامعججه منصور ونمت این اسجت کجه در‬ ‫کیدند‪ .‬این سنت را هاید هه کمجو مهم جامعه‪ .‬این کمو نیسپ را هاید شناخاه شده هاشند که وست ان ایجججن شجججیایط ان هجججی یجججا در‬ ‫نیسم هیییداند‪ .‬ه ول منجصور هخش قاهل تو جهی از جامعه هجا یک نییو طجیی قاهجل صجیفنظی شیایطی کجه تحولجی در جامعجه‬ ‫ونمت در کشور ایی ملل اییانپ آرزو ججججججا و امیججججججالان و کیدن هاشد و دیده شود ماننجد‬ ‫سیاست ایش هشناسجد‪ .‬آرزو‬ ‫عججیاا و کججشور ا اسججابداد‬ ‫سایی آلایناتیو ا دیگی و کسی هاید دست هه قدرت هجبید‪ .‬اینججا‬ ‫کمونیسپ ایی دست هه قدرت نبید یک هخش از جامعه این هاشد کجه ناواند سیشان زیی آت هنند‪.‬‬ ‫هح مطیح میشود ”کجه خجوت‬ ‫نججاهود مججیشججودپ سججیکوهش اینها سی کار هیایند‪ .‬کمونیست ا ولی شیایطی که از نظی منصور کاریی وه“؟‪ ...‬هح هی سجی ایجن‬ ‫ستپ وست کمونیست کجاریی‬

‫مجیکننجد ‪ .‬در تجاریخ ونجد د جه هاید هه این شیوه هعنوان ینی از ونمججت وججست مججیتوانججد قججدرت است که از نظی منجصور ونمجت‬ ‫یاشاه اییان د ها نمونه از ایجن آلایناتیو ججججا در جامعججججه در سیاسی را هگییدپ جی شجیایطی قدرت سیاسی اینگونه هه دسجت‬ ‫ست که یا هاید دست هجبید هجه دسججایس و مطججیح هاشججندپ در نیست‪ .‬شیایطی است که قجدرت نمی آید‪ :‬که یجک هجه یجک هایجد از‬ ‫قدرت یا نجاهودت مجی کننجد و از طججییاین صججورت هججا ههاییججن سیاسججی یججا قججدرت دولججای هججه ن طه ‪ A‬تا ن طه ‪ B‬کاریی را جمت‬ ‫اولیججن قیهانیججان رو کارآمججدن هینامه ا و ههجایین وجی جا و اصججط ح تج و لج اسججت و یججا کیدپ سجازمان داد و در یجک روز‬ ‫دولت هورژواز هعد است‪.‬‬ ‫ههججایین مناججه فنججی هججه یججع قججدرت سیاسججی هججه اصججط ح تججصمیم ییفججت کججه قججدرت را‬ ‫اما این کجار یعجنی دسجت هجیدن درد نمججیخورنججد و هججه یججع آویسان است‪ .‬در ونین شیایطی هگیی ‪ .‬اینطور نیست کجه یویجا‬ ‫وججست کمججو نیججسای هججه قججدرت جایی نمیرسند‪.‬‬ ‫مه اوسات می کوشند که هیونجد هاید نهال تشنل کاریی را کم کم‬ ‫م سوماتی دارد‪ .‬از نظجی منجصور این کمو نیسپ هاید رادینال هاشدپ و این قدرت را هگییند‪ .‬این میجوه آت داد تا رشد کنجد و در نایججه‬ ‫ونمت این وست هایجد در جامعجه هاید ع یه تماپ قیدوهند ایی کجه ممنوعجججه هجججیا یجججک وجججست رو ز قجججدرت را هگجججیید ایجججن‬ ‫کار ایی کجیده هاشجد‪ .‬ایجن کمجو هججشییت امججیوز و جامعججه را در کمونیججسای را کججه مججان دسججت‬


‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫‪۸‬‬

‫خیالی تیین سناریویی است کجه وست مدعی قدرت هجیا پیگجی‬

‫مل “ها ف ن وجیس‪ .‬ه خجیه یجک مبارزاتی یک وست اسجت کجه در‬

‫می شجود هجیا قجدرت سیاسجی خو است ایجشان دنبجال اوجسات جایی هیا زندیی و آینده خجود جامعه سالها کار کجیده و توججه‬ ‫ویججد‪ .‬قججدرت سیاسججی ییفاججن طججیی یججاریی خججو ا نججد افاججاد‪ .‬اناخات میکنند‪.‬‬

‫جامعه و کارییان را هه خود ج ه‬

‫هیججشای رهججط دارد هججه ت ججیی و درونین شیایطی کجسی مناظجی پججس و جججو د یججک وججست کمججو کیده است‪.‬‬ ‫تحجججوزت سیاسجججی اجاماعجججی نمی ماند تا کمجو نیجساها خجید نیججسای هججااف و مججصمم پ کججه‬

‫هح دیگی که منصور ونمجت‬

‫جامعه‪ .‬در یک م طعی ست کجه خید کارییان را سازمان هد ند و وداقل هخشی از جامعه اف آن را در این راهطه هجه آن اشجاره مجی‬ ‫یک وست کمونیسای تشنل زیاد هعججد هیونججد قججدرت سیاسججی قبججو ل کججیده اسججتپ وسهججی کججه کنججد ایججن اسججت کججه ایججن وججست‬ ‫کججاریی نججدارد امججا یججک هخججش هگییند‪ .‬در مین راهطه وداقل در مججیخوا ججد دسججت هججه قججدرت کمونیججست کججاریی هایججد یججک‬ ‫موثی از کارییان را مجیاه خجود وافظه نسل ما وندین نمونه‬

‫سیاسجججی هجججبیدپ وسهجججی کجججه ر بی قجاجت داشجاه هاشجه کجه‬

‫دارد‪ .‬در جامعججه مطججیح اسججت و زنده ست که مجا دیجدیم کاریجی شخججصیت ججا ور جججبیانش در هخودن اعاماد داشجاه هاشجد و‬ ‫کارییان می هینندن و قبو ل ان هججودپ تججشنل داشججتپ اتحادیججه جامعه شجناخاه شجده هاشجند و‬

‫ی روز کسی آن را دنبجال خجود‬

‫دارند و می یویند‪” :‬ایی این وست داشججتپ شججورا داشججت وججائ در هیا جامعه قاهل اناخات هاشجدپ نبید‪ .‬یجک روز موسجو دنبجال‬ ‫خودن نبید و فیدایش خاتمجی‬ ‫ینی از پیششیط ا مهم هجیا‬ ‫سی کجار هیایجد هجیا مجا خجوت سججججط نججججسباا“سیاسججججی‬ ‫است“پ ”این هیاد سی کار هینار‬

‫درکیدساان اییان و در کیدساان کسه قدرت سیاسی است‪ .‬ها یک وپس فیدا ینی دیگی‪ .‬این ر بی‬

‫نمیمونه“پ ”این هیاد سی کار این عیاا (هه میاته خی ی م قویای کمونیسپ واشجیه ا و تیمجی یجا هاید یک جایی م هایسااد و هجه‬ ‫هدهخای و ننبت تجو جامعجه از و مانعی م ج و خود نداشت) خانه تیمی یع وقت نه کمونیسپ آن توده‌ ا هگوید نه این نیست‬ ‫هین مییه“‪ ...‬و ایجی یجک هخجش ولججی وججیا ناوانججست دسججت هججه اجاماعی می شود و نه می توانجد ویفی که من میسنم و این راه مجا‬ ‫موثی و وای اق یجای از کجارییان قججدرت هججبید؟ وججیا ناججو انججست ادعججا قججدرت سیاسججی هننججد و نیستپ شما اشاباه میکنید‪ .‬ایجن‬ ‫ایی ایجن وجست را تاییجد کننجد و ت ییی در و ضت جامعه ایججاد ه خیه ایجن کمونجیسپ هایجد یجک ر بی هاید این درایت را داشاه‬ ‫سججمپات ایججن وججست هاشججند و کند؟ ویا هجه ججایی رسجیده کجه سججنت مبججارزاتی دیگججی را در هاشد و ها اعاماد هه نفجس کامجل‬ ‫هگویند ”مجا فنجی مجی کنیجم ایجن امیوز می هینیم؟ جواهش سجخت جامعه جار کند و هاید هگویجدو ر بی کند‪ .‬ایی ونین ر بی ا‬ ‫وججست هججا سججی کججار آمدنججش نیست‪ .‬هخاجی ایننه هدون افج پ تججصمیم هگججییدو رو هججه جامعججه و جو د نداشاه هاشه امنان دارد‬ ‫آرزو ا ما هجه واقعیجت تبدیجل هججدون یججک وججست قدرتمنججد کججه اع پ کند که آیا می‌خوا د قدرت مان جور که می هینیجم دنبجال‬ ‫میشود“‪ ،‬این شیایطی است کجه هاواند هه میدان هیجاد و ویفجش سیاسی را هگیید یا نه؟!پ ویفجی ییایججشات و جنبججشها دیگججی‬ ‫یک وست سیاسی موقعیجت آنجیا ایججن هاشججه کججه مججن مججیخوا ججم که اکنون کفی است و خی ی ا از هیود‪.‬‬ ‫یافاه است تا هیا کجسه قجدرت صجججاوه جامعجججه هاشجججمپ مجججن منصور ونمت هخاجی این انا اد ع ی رطجم تمجاپ کووجک شجدنهاپ‬ ‫سیاسی خیس هیدارد‪ .‬راهطه وست نمیخواپ ف جط دسجامسد اضجافه مججیکننججدپ ویفججی کججه خی ججی از ع ییطم تماپ انشعاهاتی که سجی‬ ‫هشودپ من نمیخوا م تنها ساعت کسانی که قب “منصور ونمت را کمونججیسپ کججاریی آمججده اسججتپ‬ ‫کمونیسای ها کارییان در مبح‬ ‫”وست و قدرت سیاسی“ینجی از کار کم هشود ه نه من میخوا جم قبول داشاند ازن سی مین ها او هح ”وست و قدرت سیاسجی“و‬ ‫ههانه جویی ا ود سنای ع یه صاوه جامعه هاشم و هنیاد این میزهنججد دارنججد‪ .‬ایججن وججست تس ا آن امیوز از میجشه و از‬ ‫این هح است‪ .‬نمجیشجود سجی ظ ججم و سججام سججیمایهدار را کمونیسای ها هانگ رسا و قاججت‬ ‫سال کجارییان را ماجشنل کجید و ریججشه کججن کنججمپ مججیخوا ججم هاید اع پ کند که آر این وست کججاریی و وججست مججا ضججیور‬ ‫نگه داشت و هه آنها یفت‪ :‬اینججا اسالمار هیویده شود‪ .‬ایجه ایجن مججن مججیخوا ججد در ایججن جامعججه است و ینی از پایجه جا اصج ی‬ ‫مناظی هاشید تا وست من انشااهلل هینامه و اف نباشجد سجیکوهش قدرت سیاسی را هگجیید و یجع سیاست جا ماسجت کجه وجست‬ ‫ی زمانی هیشای هیا کمونجیسپ‬

‫یک روز قدرت سیاسی هگیید“‪ .‬می کنند و وجائ ایجه سجیکوهش مججانت و ههانججها نمججیتوانججد ونمایججست ن ججشه عمججل ججا و‬ ‫در عالم و اقجت رو نجد تحجو زت نننند کاریی و توده وسیت میدپ ج وییی کند از این قجصد کجه پیوژه ا خودن را در راساا‬ ‫اینگونجججه پیجججش نمجججیرود‪ .‬در در جامعه وشم ههراه نمیماند تا مججن هججیا ججد خججود دارپ‪ .‬و آن تدوین کیده و پیش مجیهجید‪.‬‬ ‫هبیند وست کمونیجسای وجهکجار ه خیه وی سی ایجن اسجت کجه ایججن هحجج مچنیججن ینججی از‬ ‫تحوزت سیاسجی و هحجیان جا‬

‫اجاماعی ایی اوست کمو نیجسای میکند و میروند دنبال جییانجی یججک اق یججت موثججی از جامعججه و تفاوتهججا مججا را هججا شججاخه ججا‬ ‫نجنبدپ جامعه مناظی نمیمانجد و که آرمجان و آرزو ایجشان را در مخصوصا“جب ه کجاریی هجا ایجن مخا ججا کمججو نیججسم کججاریی و‬ ‫جییججان راسججای کججه‬ ‫از میججان آلایناتیو ججا موجججود آن میهیند‪ .‬مجیرونجد و آ جساه وست میاه هاشند و این تنها هجا هخججصو‬ ‫ینی را اناخات می کند‪ .‬آن موقت آ ساه سیا ی لشنی رفیمیسای عضو ییی هه وججود نمجی آیجد اخجییا از وججست ونمایجست جججدا‬ ‫وای کارییان جم در طیجات یجک میشوند که مییوید نیم سجاعت ه نه واصجل فعجل و انفعجازت و شده است را نشان مید د ‪.‬‬ ‫کججار کمججای یججا دسججامسد هیاهججی واصججججل تججج ن سیاسججججی و‬


‫‪٣‬‬

‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫گزیدهای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان شماره ‪38‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬اسماعیل ویسی‬ ‫اعتراضات و اعتصابات‬ ‫کارگری‬

‫اداره تجمت کیدند و مط ت شجدند نخوا نججججد نمججججود ‌‪.‬شججججیکت ”روز جمعججه ‪ 06‬خیدادمججاه ‪٣١۱٣‬‬ ‫کجه نمایندیانجشان هجا مججس ولین پیماننار جدید نیس ها هجه کجار ”در شهی کیج می هاشند‪ .‬نگامی‬ ‫ما نگججی‬

‫مااکیه کیدند و هجا دادن ‪ ٣2‬روز هجججسان تیفنجججد ا یونجججایونپ کججه اعججضا کمیاججه‬ ‫کــارگران توــاون نــساج مه ت هه مس ولین مواف ت کیدند کارییانی که هعضا هیش از ‪ -٣2‬مش ول هییسار مجمجت عمومجی‬ ‫‪ ٣۷‬سال ساه ه کار در شهیدار سالیانه خود هودند هجا وم جه‬ ‫و هه تجمت خود پایان دادند‪.‬‬ ‫کردستان بـا ملتـت ‪ 01‬روزه بـه‬ ‫موفقیـتآمیـز دارنججد را مجبججور هججه امججضا نییو ا امنیای هه ایجن نشجست‬ ‫‌‬ ‫مسئولین به تجمـ خـود پایـان تجم اعتراض‬ ‫قیارداد ججا یججک ما ججه نمججوده روهججهرو شججدند و تمججامی افججیاد‬ ‫آهنآالت فروش ‌های‬ ‫‌‬ ‫دادند ‪ /‬هنا هی خبی مناجشی شجده کارگران‬ ‫است ‪ .‬این کارییان اع پ نمجوده واضجججی در نشجججست هازداشجججت‬ ‫از اتحادیججه آزاد کججارییان ایججیان‪ :‬سنندج ‪ /‬هنجا هجی خجبی رسجیده از‬ ‫اند که ایجی تجا ونجد روز دیگجی شدند‪.‬‬ ‫ما نگی هیا کمک هجه‬ ‫‌‬ ‫کمیاه‬ ‫روز ‪٣١۱٣/۴/٣۱‬هیش از ‪ ٣22‬نفی‬ ‫مشن ت آنان هی جی نگجیدد و برگزاری تجم حمایت از اعضاء‬ ‫تجشنل جا کجاریی پ روز‬ ‫‌‬ ‫از اعضا تعاونی مسنن نساجی ایجاد‬ ‫قیارداد آنان مانند عده معدود بازداشت شدگان در کـرج ‪ /‬هجی‬ ‫کیدسججججاان در م اهججججل اداره دوشنبه ‪ ۷‬تیی‪ ٣١۱٣‬هیش از ‪۷2‬‬ ‫از دیگی کارییانپ هه صورت یک اساس خجبی رسجیده از سجنندجپ‬ ‫مسنن و شهی ساز شهی سنندج نفجججی از کجججارییان آ جججن‌آزت‬ ‫ساله منع جد نگجیددپ دسجت هجه روز یک شنبه ‪ ٣٣‬تیی ‪ ۱٣‬سجاعت‬ ‫دست هه تجمت اعایاضجی زدنجد‪.‬‬ ‫فیوشی جا در شجهی سجنندج در‬ ‫‌‬ ‫اعاصات در داخل شهی خوا نجد ‪ ۵‬عجصی جمجت زیجاد از فعالیجن‬ ‫در این تجمت ویاست اداره مسنن اعجججایاض هجججه پجججایین هجججودن‬ ‫زد‪‌.‬و ‪...‬‬ ‫کاریی و کارییان شجهی سجنندج‬ ‫و شهیساز کارییان را تهدید هه دسامسد ایججشان م اهججل دفاججی‬ ‫***‬ ‫در پارو کودو اقداپ هه هییجسار‬ ‫آوردن پ یس ‪ ٣٣2‬میننجد امجا هجا اتحادیججه کارفیمایججان آ ججن‌آزت‬ ‫دستگیری‪ ،‬زندان و شکنجه میاسم ومایای در دفاع از اعضا‬ ‫م اومت معایضجین روهجیو مجی تجمت کیده و خواساار افسایجش‬ ‫فعالین کارگری و اجتماعی هازداشت شجده کمیاجه ما نگجی‬ ‫شوند و تهدید نمودنجد کجه فجیدا دسججامسد هججا در نظججی ییفاججن‬ ‫در کججیج کیدنججد‪ .‬در ایججن میاسججم‬ ‫ساعت ‪ ۱‬صب ‪ 02‬تیی مجاه ‪ ٣١۱٣‬افججسایش قیمججت اجنججاس و هججاز‬ ‫تویین وثیقه ”‪ 011‬میتیـون تومانـ تعجججداد از فعجججالین کجججاریی‬ ‫هیا پیگجیی خواسجت خجود در رفان نیخ تورپ مینونجد ‪.‬و ‪...‬‬ ‫”برای آزادی جتیـل مممـدی و سججخنیانی نمججوده و هججی آزاد‬ ‫ج و اداره مسنن و شهی سجاز کارییان معایض موفج شجدند‬ ‫فججور هازداشججت شججدیان ت کیججد‬ ‫ـس ری ‪ /‬هنججا هججی‬ ‫ـا عـ‬ ‫مجددا تجمت خوا ند کید و از ‪ 00‬دسججامسد را از قججیار کی ویججی ‪ ۵‬عتـ رضـ‬ ‫نمودند‬ ‫تعججاونی مججسنن شججیکت ججا تومججان هججه کی ویججی ‪ ٣2‬تومججان اج عیه کمیاجه مجا نگی هجیا‬ ‫کمججک هججه ایجججاد تججشنل ججا آزادی فوالین دست یر شـده در‬ ‫مخا جا ایججن شججهی کججه مججشن ت افسایش د ند ‪.‬‬ ‫کججاریی پ روز شججنبه ‪ 0۴‬تییمججاه کرج ‪ /‬هی اساس خبی رسجیدهپ در‬ ‫مججشاهه ایججن کججارییان را دارنججدپ‬ ‫کارگران خدمات و فضای سـبز‬ ‫‪ ٣١۱٣‬نگامی که پس از وند روز روز ججا ‪ ٣٣‬و ‪ ٣0‬تییمججاه ‪٣١۱٣‬‬ ‫خواسججاند کججه در تجمججت فججیدا‬ ‫اعتصاب‬ ‫به‬ ‫تلدید‬ ‫ملاباد‬ ‫شلرستان‬ ‫پی ییی مجسامیپ خجانواده جا ”مججسعود سجج یمپججورپ سججییوس‬ ‫آنان شیکت کنند تا هاوانند هعجد‬ ‫از ‪ ٣٣‬سال این مشنل را ول کنند‪ .‬نمودند‪ /‬هنا هی خبی پخش شده از ”ج یججل محمججد و ع ججیرضججا فاحججیپ سججعید میزهججان و میججایا‬

‫و ‪ ...‬هعد از مافیا شدن کارییانپ مهاهججادپ هیججش از ‪ ٣۵2‬نفججی از عسگی ” هجه شجعبه ‪ 6‬دادیجاه‬ ‫مججججس ولین هنیججججاد مججججسنن و کارییان خدماتی و فضا سجبس ان جج ت اسجج می کججیج میاجعججه دساگیی شده در ‪ 06‬خجیداد مجاه‬ ‫ی ججت شهیساان مهاهاد جی ونجد مجاه کیدند هه آنان اه شد که هجیا ‪٣١۱٣‬در کیج ” آزاد شدند‪.‬‬ ‫شهیسججاز از اعججضا‬ ‫شججیکت‬ ‫تعججویر‬ ‫هججا‬ ‫یاشججاه‬ ‫مدییه دعوت هه مااکیه میننند و‬ ‫آزاد شدن ی کجداپ از ایجن افجیاد سنندج‪ /‬هی اساس خبی رسجیده‬ ‫ج سه ایی را در هعدازظهی‪ ٣۱‬تیی پیماننججار مجججی قججیاردادپ از‬ ‫مب ‪ ٣22‬می یون تومجان وثی جه از سنندجپ روز ینجشنبه ‪ ٣٣‬تیجی‬ ‫ماه ‪ 1391‬تشنیل مید ند و قول اسججاخداپ شججیکت پیماننججار‬ ‫تعیین شجده اسجت و آنجان هایجد ماه ‪ ٣١۱٣‬پدراپ نجصیالهی فعجال‬ ‫مید ند که ظی ‪ ٣2‬روز آینده هه فی یخاگان هجه شجیکت سجبحان‬ ‫سجججند ‪ 6‬دانجججگ هجججا ارزن ‪ ٣22‬کاریی در شعبه یجک هاصجط ح‬ ‫مشن ت کارییان رسیدیی کنند ‪ .‬در آمده اند و این شیکت جدیجد می یون تومان تهیه کنند!‬ ‫دادیاه ان ت سنندج هه ریاسجت‬ ‫نیس اع پ کیده است که قیارداد‬ ‫و ‪ ...‬کارییان معایض مجددا روز‬ ‫ج یججل محمجججد و ع ججی رضجججا قاضی هاهاییپ هه اتهاپ عجضویت‬ ‫آنها را هیجش از دو مجاه تمدیجد‬ ‫در‬ ‫شجدیان‬ ‫هازداشجت‬ ‫از‬ ‫عسگی‬ ‫شنبه ‪ 02‬تیی ماه در م اهجل ایجن‬ ‫در کمیاججججججه مججججججا نگی و‬ ‫مججایونی ”از فعججالین کججاریی‬


‫‪١۰‬‬

‫اکتبر ‪٣٩‬‬

‫فعالیججت ججا کججاریی دادیا ججی ‪ -‬سنندج ‪ /‬هی اساس خبی مناشی گزارشات مسایل‪ ،‬مشکالت و هانک میکجس از ماوسجط سینجه‬ ‫ناخجججال سجججازنه خجججانوار در‬ ‫رویدادهای اجتماعی‬ ‫نمودند‪ .‬و ‪ ...‬ززپ هه ذکی است که شده پ روز سه شجنبه ‪ 02‬تجیی ‪۱٣‬‬ ‫پججدراپ نججصیالهی روز ‪ ٣۵‬اسججفند ”انجججور شجججییزاد راننجججده هیجججل نرخ تورم ‪ /‬هنا هی یسارن ایجسنا مناج شهی ایجیان ایجن مجیسان‬

‫سججال ‪ ٣١۱2‬هیاهججی هججا ‪ ۵‬مججارس منانینی کارییاداره راه سنندج ”‬ ‫‪ 02٣0‬پججس از اوججضار هججه سججااد در ویججن کججار نگججاپ تخ یجججه‬

‫خبی سنندج هازداشت و پس از آسفالت هی اثی هیخورد ونگک یک‬ ‫‪ ۴6‬روز هازداشججتپ در تججاریخ ‪ ۷‬هیل منانینی هه سیم وجیا هجیا‬

‫اردیبهشت ‪ ۱٣‬ها قجیار وثی جه ‪ ۵2‬مااسفانه جان خجود را از دسجت‬ ‫می یون تومانی از زندان آزاد شد‪ .‬مید د‪ ...‬دو نفی دیگی از کجارییان‬

‫در تججاریخ ”‪٣۱‬تججیی ‪ ” ٣١۱٣‬اداره هیججش از ‪ ٣۴.٣‬می یجججون تومجججان‬ ‫یسارن شده است‪.‬این میسان ججی‬ ‫آمار اقاصاد هانک میکس ضمن‬ ‫سججال ‪ ۵۵‬هیججش از ‪ ٣0.۵‬می یججون‬ ‫اناجججشار خ صجججه ناجججای هجججه‬ ‫تومانپ جی سال ‪ ۵۵‬هیش از ‪٣٣.۷‬‬ ‫دست آمده از شاخ هها کاز ا‬ ‫و خججدمات مججصیفی در مناججج می یون تومانپ جی سال ‪ ۵6‬هیش‬ ‫شهی اییان هی اساس سال پایجه‬

‫از ‪ ۱.۵‬می یون تومجان و در سجال‬

‫اوججججضار و دادیججججا ی پججججدراپ‬ ‫که هیا کمک هه راننده هیل اقداپ ‪ ٣١۵١=٣22‬در خیدادمججججاه ‪٣١۱٣‬‬ ‫نصیالهی ف ط هه ججیپ عجضویت می کنند دوار هیا ییفاگی شجده اع پ کید‪ :‬نجیخ تجورپ در دوازده است‪.‬‬ ‫در کمیاججججججه مججججججا نگی و و هه شدت مجیوح مجی شجوند‪ .‬و مججاه مناهججی هججه خیدادمججاه ‪ ٣١۱٣‬هی این اساس این م ایسه ا واکی‬ ‫فعالیت ا کاریی است‪.‬‬ ‫***‬

‫حوادث کاری‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی مرگ هـای‬ ‫ناشــ از حــوادر کــار در‬ ‫کردستان ‪ /‬تنا هی یسارن پخجش‬ ‫شججده در روز ‪ ٣١‬تییمججاه ‪٣١۱٣‬پ‬ ‫ط میضا مایون پور مجدیی کجل‬ ‫پسشنی قانونی اساان کیدسجاان‬ ‫اعایا‬

‫نمجود کجه ‪ :‬مجیسان مجیگ‬

‫ججا ناشججی از وججوادد کججار در‬ ‫اساان کیدساان جی سال یاشاه‬ ‫در اسججاان کیدسججاان هججه دنبججال‬ ‫وقوع ووادد ناشی از کار ‪ 0۴‬نفی‬

‫هیا مداوا هه هیمارساان منا جل معادل ‪ 00.۴‬درصد است‪ .‬مچنین از افسایش ‪ ٣٣‬درصجد ماوسجط‬ ‫نیخ تورپ در دوازه ماه مناهی هه سینه ناخجال سجازنه خجانوار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اردیبهشت ماه سال‪ ٣١۱٣‬نجسبت جی سال ‪ ۵۱‬در م ایسه هجا سجال‬ ‫ بوکان ‪ /‬جبج خجبی دریجافایپ‬‫‪ ۵۵‬و افججسایش ‪ ٣2‬درصججد ایججن‬ ‫روز ینججشنبه ‪ ٣٣‬تییمججاه ‪ ٣١۱٣‬هجججه دوازده مجججاه مناهجججی هجججه‬ ‫اردیبهشت ماه سال ‪ ٣١۱2‬معجادل میسان جی سال‪ ۵۵‬در م ایجسه هجا‬ ‫یک کاریی کوره پسخانجه هجه نجاپ‬ ‫سال ‪ ۵۵‬هوده است‪ .‬و ‪ ...‬مچنین‬ ‫"سیروان سعیدی“کجاریی کجوره ‪ 00.0‬درصد هود‪.‬‬ ‫این هیرسجی جا نجشان مجی د جد‬ ‫آجیپجججس در منط جججه رسجججار دو برابر شدن هزینههای خـانوار‬ ‫هیشایین سهم اقج پ در سجال ‪۵۱‬‬ ‫قامیش“هوکان که در محل کار در‬ ‫ایران ط پنج سال‪/‬دریسارشجی میهوط هه ییوه مسننپ آتپ هیاپ‬ ‫روز ‪ ۵‬تیی ماه هه دلیل انفجار یک‬ ‫از ایججسنا در ‪ ٣۵‬تججیی ‪ ٣١۱٣‬آمججده یججاز و سججایی سججوخت ججا هججا ‪١2‬‬ ‫وججیا نفججای دوججار سججوخاگی و‬ ‫اسججت کججه‪ :‬هججی اسججاس آمار ججا درصد سهم از کل اق می هوده که‬ ‫جیاوججات شججدید شججده هججود و در‬ ‫رسججمی هانججک میکججس ماوسججط این ییوه در سجال ‪ ۵۵‬معجادل ‪۴.۴‬‬ ‫هیمارسجاانی در تبییججس هعججد از ‪١‬‬ ‫سینه ناخجال سجازنه خجانوار درصد و در سجال ‪ ۵۱‬معجادل ‪6.۱‬‬ ‫روز پ هججه دلیججل ویاوججات زیججاد‬ ‫اییانی جی سال ا ‪ ۵۷‬تجا ‪ ۵۱‬از درصد افسایش قیمت داشاه است‪.‬‬ ‫مااسفانه جان خجود را از دسجت‬ ‫فت می یون هه ‪ ٣۴‬می یون تومان و ‪...‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫افسایش یافاه اسجت‪ .‬و ‪ ...‬هیپایجه‬

‫جان خود را از دست داده اند کجه ســد واوه ‪ /‬هججه یججسارن کمیاججه این یجسارنپدر آخجیین هیرسجی‬ ‫این آمار در م ایسه ها سال ‪ ۵۱‬که ما نگی هجیا کمجک هجه ایججاد‬ ‫تعداد فوتی ا ناشی از ووادد تشنل ا کجاریی پ صجب روز‬ ‫کججار ‪ ٣6‬نفججی هججودهپ ‪ ۷2‬درصججد وهارشنبه ‪ ١٣‬خیدادماهپ رصادا‬ ‫افسایش یافاجه اسجت‪ .‬و اظهجار ومید “ینی از کارییان سجد ژاوه‬ ‫داشت‪ :‬مچنین آمار ا نشان مجی که در قسمت هجیا شجیکت ژیجان‬ ‫د د مجیسان مجصدومان ناشجی از ینججی از پیماننججاران پججیوژه سججد‬ ‫ووادد کار در سال ‪ ۱2‬نسبت هجه ژاوه مش ول هه کار هودپ در وین‬ ‫سال ‪ ۵۱‬ودود ‪ 0٣‬درصد افسایجش کار هه دلیل عارضجه ق جبی دوجار‬ ‫داشاه اسجت‪ .‬مجدیی کجل پسشجنی مشنل شد و هه دلیل عدپ وسجایل‬ ‫قججانونی کیدسججاان ادامججه داد‪ :‬در ایمنی و امنانات پسشنی در محجل‬ ‫سال ‪ ۵۱‬در اثی وجوادد ناشجی از کارپ در وین انا ال هه هیمارساان‬ ‫کججار ‪ ١۷2‬نفججی مججصدوپ و هججه مااسججفانه در ویججن انا ججال هججه‬ ‫پسشنی قانونی میاجعه کیدند که هیمارساان در یاشت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱2‬این رقم هجه ‪ ۴0۴‬نفجی‬ ‫افسایش یافاه است‪.‬‬

‫‪ ۵۷‬نیس ‪ ۵.۵‬می یون تومجان هجوده‬

‫***‬


‫‪١١‬‬

‫اکتبر ‪٣٩‬‬ ‫هشدار نسبت به کـاهش مـصر‬

‫کاز جایی را از سجبد خجود وججا‬

‫اقالم پروتئیئ ‪ /‬این روز ا واجی‬

‫مججیکننججد کججه از جم ججه نیاز ججا‬

‫هانک میکجس نجیس در آمجار خجود‬ ‫نمی تواند ییانی یوشت و می را‬ ‫پنهان کندپ هی اساس یسارن ایجن‬ ‫میجت اع پ وضجعیت قیمجای در‬ ‫هججازار و تججورپپ ههججا یوشججت‬ ‫یوسفند کا ش یافاه اسجتپ ولجی‬ ‫قیمت یوشت تازه یاو و یوسجاله‬ ‫و یوشت می افجسایش را تجیهجه‬ ‫کیده است‪ .‬این آمار هانک میکس‬ ‫در والی اع پ مجی شجود کجه هجی‬ ‫اساس یجسارن جا میکجس آمجار‬ ‫ایججیان کججه در سججالنامه سججال ‪۵۵‬‬ ‫مناججشی شججده هججودپ خججبی از ایججن‬

‫گروه های گارد آزادی را تشکیل دهید!‬ ‫به گارد آزادی به پیوندید!‬

‫ضیور یک فید در روز هه شمار‬ ‫می رود و معموز شجیی و لبنیجات‬ ‫را نججشانه مججیرود یججا هیخججی از‬ ‫کاز ایی که هیا سج مای افجیاد‬ ‫مهم ساندپ ولجی کمجای هجه آنهجا‬ ‫توجه میشود‪.‬‬ ‫ینی از مجصی کننجدیانی کجه در‬ ‫اناظار خیید شیی استپمی یویجد‪:‬‬ ‫شیی ییان شجده اسجت و ایجی تجا‬ ‫فاه ا یاشاهپ ی یجک روز در‬ ‫میان یک هطجی شجیی خییجدار‬

‫یارد آزاد نییو ماشنل و مس‬

‫در م اهل مه نییو ا ارتجاعی است‪ .‬یارد آزاد پ نجییو‬ ‫دفاع از انسانیتپ آزاد انسان اپ هیاهی انسان جا پ دفجاع‬ ‫از و هیاهی زن و مید پ و و کودوپ آزاد کامل و هی قیجد و‬ ‫شیط هیانپ تشنل و اجاماعپ نییو دفجاع از دسجااورد ا‬ ‫فنی و فی نگی هشییت در م اهل فی نگ ارتججاعی و ع جه‬ ‫مانده و نییو دفاع از و شاد هودن و میفه زیسان انسان‬ ‫ا است‪.‬‬

‫می کیدپپ اما واز هه دلیجل ییانجی‬

‫یارد آزاد نییو دفاع در م اهل ی کس و جییجانی اسجت‬

‫لبنیاتپ ی سجه روز یجا وداکلجی‬

‫که هخوا د هسور خود را هه زندیی میدپ تحمیل کند‪.‬‬

‫فاه ا دو روز شیی میخیپ‪.‬‬

‫داشت که سیانه مصی یوشجت‬ ‫قیمس ‪ ۵‬کی وییپ کا ش یافاهپ این او می‌افساید‪ :‬الباجه درآمجد مجا هجه‬ ‫در شیایطی است کجه امجسال هجه یونها است که هاز م میتوانیم‬ ‫میججن سججه هطججی در فاججه را‬

‫اعا ججاد هججسیار از کارشناسججان‬ ‫اقاصاد پ کشور تورپ هی سجاه ه خییججدار کنیججمپ هیخججی ججا را‬ ‫را تجیهججه کججیده امججا ججم اکنججون میشناسم که شیی و لبنیات را از‬ ‫قیمت یوشت قیمس نیس هه انجدازه سبد مصیفی خانوار خجود وجا‬ ‫هی ساه ه ا افسایش یافاه است و کیده اند ویاکه ییان شده اسجت‪.‬‬

‫هیم این میرود که یوشت از سبد این مجصی کننجده مجییویجد‪ :‬در‬ ‫ما ها یاشاهپ قیمت هسیار از‬ ‫خانوار ا وا شود‪.‬‬ ‫می نیس وضعیت مناسبی نجدارد‪ .‬اق پ لبنیات افسایش یافاه اسجتپ‬ ‫آنچه که این روز ا هازار نشان وجججای ایجججن افجججسایش مجججشمول‬

‫مید دپ وندان مط وت نیسجت و کاز ایی مجیشجود کجه در یجیوه‬ ‫وضعیت مناسبی را پیجش رو لبنیاتپ از ا میت طجاایی هازیجی‬ ‫خییداران رقم نمی زند‪ .‬هناهیایجن هیخوردارند در والی که وای آن‬ ‫شاید می نجیجس از ایجن سجبجد دسججاه از کاز ججایی کججه شججاید‬ ‫آنهججا زیججاد فیقججی هججیا‬

‫مصیفی پی هیکشد و میدپ کماجی مججصی‬ ‫هاوانند می را هی سی سفیه جا سج مت نمججیکنججد نججیس افسایججش‬ ‫قیمت را تجیهه می کنندپ الباه نجه‬

‫خود هگاارند‪.‬‬ ‫حـ‬

‫ـبد‬ ‫ـا از سـ‬ ‫برخـ کاالهـ‬

‫هه اندازه شیی و ماست و پنیی که‬ ‫نیاز ا روزانه افجیاد را تجشنیل‬

‫خانوارها‪ /‬یفاگو ها میدپ نشانگی مید ند‪.‬‬ ‫این اسجت کجه ییانجی جا اخیجی‬ ‫‪ 0۴‬تیی ماه ‪٣١۱٣‬‬ ‫سبه شده است که هیخی کاز جا‬ ‫از سججبد خانوار ججا وججا‬

‫شججودپ‬

‫الباه نناه مهمای این است که آنها‬

‫شما هیا دفاع از خجود‬

‫‪ ٣۴‬ژوئیه ‪02٣0‬‬

‫زنان و مردان آزادیخواه! جوانان انقالب !‬ ‫ی کجا سایدپ در مح ه و در شهی و روساا ییوه ا یارد‬ ‫آزاد را تشنیل د ید و از ی جیی که می توانیجد خجود را‬ ‫مس‬

‫کنید و ها ما تماس هگییید‪.‬‬

‫ت ن کنید در محجل تجان آزاد اندیجشه و هیجان ورفاجار و‬ ‫فی نگ انسانی و پیشیوپ هخصو‬

‫ع یه فشار و سجام هجی‬

‫زنانپ تعیض هه و وا کودکان و تب یی ات قجوپ پیسجاانهپ‬ ‫واکم هاشد‪.‬‬ ‫فضا محل تان را هی فعالیت عوامل جمهور اس می تنجگ‬ ‫کنید‪ .‬امنان فعالیت کمونیسایی و آزاد خوا انه را در محل‬ ‫یساین د ید‪.‬‬ ‫سردبیر نشریه ‪ :‬کامیار احمدی‬ ‫‪kamyar.ahmadi2012@gmail.com‬‬ ‫دبیر کمیته کردستان‪ :‬عبدالله دارابی‬ ‫‪darabiabe@yahoo.com‬‬ ‫روابط عمومی‪ :‬ابوبکر شریفزاده‬ ‫‪rawabet.omumi.k@gmail.com‬‬ ‫سایت کمیته کردستان‪:‬‬ ‫‪www.october-online.com‬‬ ‫اکتبر هر دو هفته یکبار و دوشنبهها منتشر میشود! با‬ ‫اکتبر همکاری کنید!‬

‫آزادی‪ ،‬برابری‪ ،‬حکومت کارگری!‬

اکتبر 93  

October Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you