Page 1

‫نشریه کمیته کردسـتان حزب کمـونیست کارگری‪ -‬حکمتیست‬

‫اکتبر‪۸8‬‬

‫‪ ۸۲‬فروردینماه ‪ ۱۱ - ٩٣١۱‬آوریل ‪۸۱۱۸‬‬ ‫زول ن دتگیی در‬ ‫رز زس‬

‫نجات بشریت زمنججش ن نمشا‬ ‫سشششششینات دزری‪ ،‬بششششش زرزد‬ ‫کارگینتشششرگر گشششی ش ش رد‬ ‫زس !‬

‫همایون گدازگر‬

‫یاا ت کااه ‪ ۹٦٣‬روز وااال اران باااا کما ا تیاما ا و‬ ‫کااارگضان و ر کضا ااکان ر اا ااای واات واااز خاای‬ ‫تنش باضای ماحاط طاطن و وع‬

‫ر تا کض ن این روز‬

‫وضمایه اران مکغیل فااو از ما ییاات ضااط وااضمایه‬

‫”کاااارگضان جااااان ماحاااط و طااالا‪ ،‬رمیاااان کااااه اری آن و فااااو ر بیااان‬ ‫را ار اااط ‪ .‬ر‬ ‫طییط“‪ .‬ایان طاعار کویاطی کارگض ط‪ .‬بضگ اری اول مه از کاااارگضان‬

‫اول ماه مه روز اتحاا و اتااضام میویی ا‬ ‫کارگضان به وضع میجی حاکم باض جااان و‬ ‫روز اتاضام مااکل باه اض گی اه واام و‬ ‫ابضابضی ظام وضمایه اری اوت‪.‬‬ ‫روز اول مااه اماا ال ر طااضایز بضگاا ار‬

‫روز کارگض اوت و ض زما‬ ‫ایاان طااعار ماحا ا طاای‬ ‫چاضه جامعاه و کاضه خاکا‬

‫یا ت ‪ .‬ایضان و کض واان م از بطو‬

‫این تاتطه م اثن‬

‫کارگضان م خیا نط ر ایان پیطای‬

‫ونت اول ماه ایان‬

‫روز م اان تطرر خی را به یل از تضصه ای ککمل‬ ‫مای‬

‫تیم م طی ‪ .‬بطون لیا‬

‫برذار اط و واضمایه بیاان و کاااه‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫میکی که آثار اطا از بحاضان اتاادا ی‬ ‫خا ما‬

‫یز ظام وضمایه اری چین کابیس‬ ‫کاااه کااارگض و خااا یا ه‬

‫ر اااک ز ااطگ‬

‫ایکان ر واز جااان باا خزاض تکاا‬ ‫ابی ی میاجه واخاه اوت‪.‬‬

‫و‬

‫ینه این بحضان‬

‫از یلزاض‪ ،‬بااضای کااه کااارگض و ا ا ا اای‬ ‫زحمالا‬

‫راااض و رنکاات اطا از گضا ا و‬ ‫وااام‬

‫تاایرم اخااضای بیلاااری و کااا‬

‫اوت‪ .‬از اض‪ ،‬یراض ایان واضمایه اران‬ ‫ااای کاانن اطا از ایاان‬

‫ا انط کااه واای‬

‫اواثمار را به جیب می نط‪ .‬رکار و ا علااس‬ ‫این بحضان وضاوضی ر ایاضان تحات واوزه‬ ‫جمایری اونم‬

‫بمضاتب ططیط تض اوت‪ .‬باه‬

‫اتاضا‪ ،‬خای مااماار رمیام واال ‪ ۱۹۳۱‬باا‬ ‫کابیس ار ای‬

‫بیا‬

‫از ‪ ۰۲‬ر صاطی بااای‬

‫بااضو و گاااز و باان ین و گازو ی ا و تعییاان‬ ‫وام‬

‫ما ا ه ‪۹۳۲‬‬

‫ار تیما‬

‫طااضوش طااط کااه ایاان وااام‬

‫بضای کارگض‬ ‫معااا ل اواات‬

‫با ز طگ زیض خط راض ‪ ۰۲‬ر صطی کاارگضان‬ ‫ر ایضان‪ .‬اما با این وجی را لار کاه کارگض‬ ‫بااضای ر ااای خاایی‬

‫و ک ا جامعااه از ایاان‬

‫طضایط ماکات باار چیا ته ر اای از ایان‬ ‫وضعیت راط از ضیا اتحاا و مکا ار‬ ‫کااارگضان و ماااکل طط ااکان ر ی ا ح ا‬ ‫کارگضی کمی ی ا مملن اوت‪ .‬واتعیت ایان‬ ‫اوت کاه کارگض ایضان تیح‬

‫و‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫مند باد ‪ ۱۱‬زردتبهر‬

‫زول ن روم‬

‫بحران سیاسی عراق و منطقه‬

‫جهانی طبق کارگی !‬

‫مداحکه اکاکض با تکطاله اراب‬

‫ابوبکر شریفزاده‬

‫رخدیص بحضان ویاو تضاو و منزاه‬

‫الزم اوت کیتاه تاریخچه طل گیضی اول‬

‫صفحه ‪5‬‬

‫مه را یا آور طییم روطن اوات کاه اول‬ ‫مه ر وضاواض جااان بازتااب از تلاما‬ ‫طل گیضی جنک‬

‫کارگضی اوت‪ .‬ر وال‬

‫‪ ۱۸۸1‬میاان ی از ااض‪ ،‬اتحا یااه ااای‬ ‫کارگضی آمضیلا و کا ا ا اولین تطم را بضای‬ ‫تعزیو ی‬

‫روز وت از کاار کاکیط ط‪.‬‬

‫ضمن تعزیوا یا روز خیاوااه یراض‬ ‫کارگضان بضای پاا ین آور ن وااتت کاار‬

‫نر‬

‫نف ‪ ،‬نر‬

‫سیاس‬

‫ویف خطایاری‬

‫صفحه ‪8‬‬

‫کجفیزنسهای آلتیناتی سامی و‬ ‫ناکانی های عبدزهلل نهتدی‬ ‫صالح سرداری‬

‫صفحه ‪9‬‬

‫بی که از تک بضای کارگضان مزاض بای‬ ‫ووااضا مام ر اول مااه ‪ ۱۸۸٦‬یعاان‬ ‫وال بعاط کاارگضان مکاارزار‬

‫و‬

‫(قطعجان ی روم جهانی کارگی)‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫ار یکاکت ‪ ۱۹۳۲‬صفحه ‪10‬‬

‫اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان شماره ‪٧٢‬‬ ‫تایه و تنظیم‪ :‬اوماتی وی‬

‫زنده باد سوسیالیسم‬

‫صفحه ‪11‬‬


‫‪۲‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫نجات بشریت از منجالب ‪...‬‬

‫تااااکنه آزا ی و بضابااااضی ر ایاان روز اا ایم‪ .‬مااا خیا ااان‬

‫کض واااان بااه طااما رعالیااان آزا ی ب تیط و طضط تاکلواای‬ ‫بضبضیاات حلیمااااای و مواا و کارگضی و تکل ای کارگضی ر ای م اا کاارگضی اتاادا‬ ‫مذ ک را با ا ن باای تاریخ و ونطیلای کارگضان خکاز کارگضان اتاضام را نیمای و‪ ..‬ا ایم‪.‬‬ ‫با یار واانرین آزماای ه ا ااط و طاااضه ااای صاانعا محاانر آزا ی اح ا و بیان و مزکیتار‬ ‫اآلن وتت آن رضا رویطه اوت تاا کارگضی و زحمال‬ ‫با ماکل طاطن و واازما یاران‬

‫کین طااض ح م وم ماوت‪ .‬ما خیا ان لغی‬

‫ا مضاک صانعا و معاا ن و مماااازار اتاااطام و آزا ی ماااه‬

‫ایم‪.‬‬

‫گاااام باااض اطااات و از ایااان چکم وخاه اوت تا ر این روز ز طا‬

‫کمی ی ت‬

‫ضیا جامعااه آزا و بضابااض و کااار را تعزیاا کنیااط و مااضاه کمیاه کض واان ح‬ ‫ر ا از ض گی ه وام و اوااثمار خا یا ه ای خی و وایض ماض م کارگضی‪-‬حلمای ت باه تنایان‬ ‫و آزا یخیاه ر مضاک‬

‫را بضای مض م به ارمغان بیاور ط‪.‬‬

‫زحمال‬

‫کارگضان کض واان!‬

‫اصااو طاااض ااا میاین ا‬

‫یلااا از ارگا اااااای ماااااکل‬

‫ااا و کمی یاا ا ا‬

‫روز اول ماه مه ام ال مدا ‪ ،‬مضاوااااام اااااا خااااای را ر پیااکاپی‬ ‫مکاا اه و ماااکل‬

‫اوااات باااا تعاااضم ارااا ار صاافیر‬ ‫بضگ ار کنیط‪.‬‬ ‫گاا یخاه وااضمایه بااه وااز‬

‫کاااااه کارگااااض‬

‫اول ماااه را بااه مااه‬

‫طما طا باش میرییاط‪ .‬و باضای‬ ‫بضگ اری اض چاه باا طالیه تاض‬

‫مض م طاض ای کض واان ز ان و مضاوم ای اول ماه مه تنش م‬ ‫معیکت کارگضان تیرم و گضا ا‬ ‫وض وام آور تن ل تاطرر خضیاط مض ان آزا یخیاه و بضابضی وب کنط و با تمام تیان ر کنار طاما‬ ‫کارگضان و تحمی رنکت ض چاه مناظض ااط تااا طااا ط و مااضاه کاااارگضان پیاااکضو و خاااا یا ه‬ ‫اا و تممعاار کاارگضی‬

‫بیکاض به کااه کاارگض‪ .‬بیاییاط ماین‬ ‫مطوش باا ام وض یطااا مان طما ر اخ طاض اا و محانر‬ ‫ر وضاواااض جااااان و ایاااضان‬

‫ز طگ طان باطنط‪.‬‬

‫چنین روزی چاکم باضاه اا‬

‫وت م ضان و رضز اطان خای‬ ‫ر رمه اااااای خیاباااااا‬

‫ر‬

‫آرضیااان ر اااکضان کاااارگضی و تممعار با ر کاارگضی و بااض‬ ‫کارگضان کمی ی ت بضای خالات طل مملن یرض م تیا ط باضای‬ ‫ر وضع میجی‬

‫ا انط‪ .‬تاا از‬

‫این ضی از طما بمثاباه پیا‬

‫مه طاضو طان جامعه کض وااان‬ ‫اتم از زن و مض و پایض و جایان‬ ‫نطه و الاام بخ‬

‫تضاوالن کاه ما ویل ر بضاباض امیط‬ ‫کا جامعااه بیامیز ااط و از ایاان ر اول ماه مه ام ال ما کارگضان‬

‫باطط‪.‬‬

‫م ض یطاان خی را به اتحا و‬

‫ضی به صاف میویی ا کااه‬ ‫کاااارگض بنیی ط اااط‪ .‬کاااارگضان مکااارزه بااضای کاا ب مزالکااار‬ ‫کمی ی ت ر کض واان با واالاا اتادا ی ویاوا و اجاماتا‬ ‫آزمااین و واانت گضا کاااا روز خیی‬ ‫جاا کارگض را میاره با کاار ار ای‬

‫رضا میخیا یم و خیاواار‬ ‫ملف‬

‫وام‬

‫اا بیماه‬

‫بیلاری و تاممین معیاکت باضای‬

‫ا و رایات اجاماات خییا‬ ‫بضگ ار کاض ه و از آن روااا و بیلاااران جامعااه مایتااف کااض ن‬ ‫تاثیضار ارزطمنطی بضای جامعاه اخاااااضای و بیلاااااار طاااااطن‬ ‫بما گذاطاه ا ط‪.‬‬

‫ااا مایناا‬

‫ااا و تممعااار و‬

‫تحضکار اول ماه مه تضار اریم‪.‬‬

‫اتاضام بض ح مان را به وضاع وضازیض ططن تی ه تظیم کارگض‬ ‫ر اول ماه مه ام ال و وت ر‬ ‫میجی اتنم کنیم‪.‬‬ ‫مااض م آزا یخاایاه کض واااان ر‬

‫ایااااان ر جاااکن و مضاوااام‬

‫کااارگضان خیا ااان تعزیواا‬

‫اول ماه و لغی ض گی اه‬

‫طیا ط کان میط ط کاه جامعاه روم‬ ‫ممنیتیت و محطو یت بضگا اری‬

‫ز طه با اول ماه مه بضای اتحا‬ ‫و تکل‬ ‫ز طه با‬

‫کاات کارگضان‬ ‫مک ار بین الموو‬ ‫کارگضان‬

‫کمیاه کض واان ح‬ ‫حلمای ت ‪ 1‬آوری ‪۱٦ - ۰۲۱۰‬‬ ‫رضور ین ‪۱۹۳۱‬‬

‫کم‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫زنده باد روز جهانی کارگر ! زندهباد هاهی ربز ری ر م یک هم !‬

‫ر ی ح کمی ی ا کاارگضی خی‬ ‫به ومت ر ای ک جامعه ایاضان صف کارگضان بیلار و ردو و‪ ...‬کاااارگضان و ر اااکضان کاااارگضی‬ ‫ه اا ا ار فاضی اتاان از ز اااطا یان ویاوااا منممواااه‬


‫‪۳‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫مام بطوت آور ه ا اط ‪ .‬اماضوز کناااط‪.‬روز جااااا‬

‫اول ماه مه دیگری ‪...‬‬

‫یرض مضاوم ای مایک‬

‫اصااو جامعااه باای ه اواات‪.‬‬

‫کاااارگض ر تااطالت اجامااات باای ه اواات ‪.‬‬

‫ولت کض واااان بااه یماان مکااارزه و تممعار و تزعنامه ای و‬ ‫کااارگضان ر ل یا‬

‫ر واتع جاای جایضه خایاران و خی آگااا‬

‫ه‬

‫گذطاااه تاانش کااارگضان بااضای‬

‫تاریخچااه اول مااه ر ایااضان بااه ماامار رمیم اوت ‪ .‬کارگضان اض جامعاااه معااااضم و مانفاااض ایما این ما ار بیان المووا‬ ‫حطو ‪ ۳۲‬وال تک بضما گاض ‪ .‬کما زورطان بضوط خی م اان ازجمااایری اواانم اکنااین بااه اوت ‪ .‬اما این وااور ا مما‬ ‫اگض چه بضگ اری اول مه از مان‬ ‫وااااالاای اول بااااا وااااضکی‬

‫ر مضاوم اای کیچا وبا ر‬

‫روزی طااناخاه طااطه ااه تناااا بطوت یامطه اوت ‪ .‬ر مان ی‬

‫روز کارگض راجکن ما گیض اط ‪ .‬بضای کارگضان بولاه باضای تماام مکارزه وخت وخی کار تویه ی‬

‫وحکیا ه وضمایه اران و ولت ام ال م کاارگضان رطاضایز‬

‫جامعااه کض واااان تکااطی طااطه رمیم واضمایه اری جکاار و باه‬

‫خی ما‬

‫و طالنمه‬

‫حااام اطااان روبااضو طااط بااا به اوااکال روز جاا‬

‫اوت ‪ .‬این روز تویضغم تاریخچه تیمت اتطام و ز طا‬

‫اینحال کارگضان با ر ظض گضران رو ااط کااه یاا وااال مکااارزه کیتااا‬ ‫تیازن تایای میجای‬

‫را بضگاا ار کض ا ااط‪.‬‬

‫بخدیص ر راصوه والاای‬ ‫‪۱۹۲۲‬تا‪ ۱۹۱۲‬ر منا‬ ‫مثاا‬

‫از ی‬

‫ر ماا اع تنراتن تویه ولا ضمایه اران از و ااهه میااکه ماا اا و کمی یاا ت ااا و آزا یخیا ااان‬

‫مخاوااف اول ماااه مااه ااای بااا را پکت واض خای‬ ‫طاالی‬

‫ر کض واااان بیاا‬

‫بی‬

‫ا‬

‫از کاارگضان و‬

‫صانعا‬

‫فاات و کااارگضان چااا‬

‫اای‬

‫ار اط‪ .‬واال طاافا‪ ،‬تویااه وااضمایه اران و حاص ططه اوات ‪ .‬ر اض اول‬

‫اام ما نااط وااالاای تک ا‬

‫مکارزار کاه ایضان بضای بطوت جامعااااه را حااااا خاااااری از‬ ‫آور ن خیاوااای‬

‫اطت ونت اول مه ر کض واان‬

‫باطون تفاه کض واان تحت تااثیضخی تاضار به تاریخ وونت مکارزه جاا ا‬

‫ر جضیاااان بااای ‪ .‬اتاااادا‬

‫و اا اج اول مااه منمااض بااه وتظا ضار کارگضان پاضو طایم‬ ‫اتااااااادا و رویارویاااااا‬

‫ولاکان بای ه اوات و تماما‬

‫مااه یااا ایاان ت یا ان را گضاما‬

‫ا ه اوت ‪ .‬ر والاای وکعییت‬

‫و ککاارار ا ار ک ا یخاه رمیاام آزا زما‬

‫اام و وانت جماال‬

‫تزعنامه اای چضاغ وی‬

‫ا اماه اام و وانت‬

‫اا ر راس ایان مکاارزار مایاه جمایری اونم‬

‫باکاررضمایااان ماا طااط ‪ .‬بااضای امیااط کاااه کااارگض باای ‪ .‬ایاان‬

‫کاه کارگض وص اوات ‪ .‬باایل‬

‫مک ار و ا اض اویی الی ا‬

‫رییضا راا و ریااکض وکااارگضان‬

‫می ه راول مه والاای ‪۱۹۲۸‬و مکارزار که تویضغم واریضی و کااااارگضان کض واااااان ر روز مکارز طیراگیوات ‪ .‬کاارگضان و‬ ‫‪۱۹۱۲‬کااارگضان ر خیزواااان و به بنط ککیطن ر اکضان کاارگضی جاا‬ ‫اصفاان تیا‬

‫انط باا اتاادا‬

‫پی‬

‫کارگض روز ه امیاط کااه رعالین محو‬

‫ر کض واان بایاط‬

‫بض ه طط باا میراییات باه کارگض ایضان بای ‪ .‬اماضوز یراض این وااور را پااس بطار اط و‬

‫ومکاااارزار خااای بخاااک از وضا مام خی رویط و کاارگضان روز کاااارگض ر کض وااااان روز اول مااه اماا ال بااا یطاایاری‬ ‫خیاوااای خای را باه واضمایه ممامااع پاضوطاایم تیا ا انط تطالاخیا‬ ‫اران تحمی کننط‪.‬‬

‫و رضاخیان کارگضان وکار ا‬

‫و طایی اای مناواب‬

‫خیاوت تضار ا ای ما اایم را بااضای اتحااا و اتاااضام بااه ضمن ض خیاوااا و مزالکاار‬

‫بعاااطاز ا اااان ‪ ٣۰‬اول ماااه و بطون خالت واوزه ا و الالن‬

‫ااابضابضی ااای جامعااه کنی ا‬

‫اواو‬

‫کااه کاارگض بار یراض‬

‫تثکیاات کااض ن آن بعناایان روز به کاررضمایان تحمی کننط‪ .‬ایان اوت ‪ .‬این روز ر کض واان اه بعناایان صاااحب جامعااه اتاانم‬ ‫کارگض ی تضصه ایم مکاارزه مکارزار مچنین تاثیضار مثکا‬ ‫بین کارگضان و ولت بی ه اوت‪ .‬بض مکاارزار بخا‬ ‫کاه کارگض ایاضان ا ‪۹۹‬واال‬ ‫مکارزه خی باراطاکاری وتحما‬

‫تک باز پا‬

‫گایضی و اه تابا‬

‫کننااط کااه رواااراری جامعااه ر‬

‫اای یراض مدا ره کض ن اوت ایا ی رمیم گااضو اتحااا و پاایضوزی کاااه‬

‫کاه کارگض از جمواه وو آ ان‬

‫ر مایکار با رو ااکان باه کارگض اوات ‪ .‬رعاالین و وات‬

‫وایضان خی روپضوااران گذاطت‪ .‬اوم روز کارگض تناا ظااره گاض ا طر کاران اول مه بایاط از میان‬

‫ز ااطان و طاالنمه و اتااطام روز امااا ر کض واااان ر حااال بااه طااضمرین مضاوااماای واتعاا و حاال با بض ن حاال و ایای روز‬ ‫اول ماااه ماااه را باااه ولااات و اوااکال اول ماه ما رویام کاه م اا‬

‫ر گیطه وکناار جامعاه کارگض به میان کاارگضان وماض م‬

‫وااضمایه اران تحمیاا کاااض ه کااارگضان و ر کضا ااکان تحاات کض وااااان بی ا اااط ‪ .‬رمیااام وتلیه بض تمار‬ ‫اواات ‪ .‬امااا کااکمل‬

‫بااض وااض طااطیطتضین رااکار ا از ااض‪ ،‬وضمایه اری اونم‬

‫چری ر بضگا اری اول ماه ا‬ ‫این ‪ ۹۹‬وال مطام ر جضیان بی ه‬

‫ولت و یضو اای واضکیبرضش‬ ‫انط ‪ .‬ض وال با‬

‫تاکنی‬

‫خای‬

‫یچیتات را باااضای بضگااا اری اول ماااه‬

‫ایا اا ت بااه روز کااارگض ر باطلی‬

‫ی ططن کض واااان ر ا مااذ ک و موا‬

‫آما ه کننط ‪ .‬اول ماای‬

‫که پضچم آن مه جا یاطه طای‬

‫اواات ‪ .‬ولاات وااضمایه اران اول مااه رمیاام ر ااضاس از بااه ب ط ‪ .‬این روز م چنین ه روز روز کااارگضی کااه رااکار تااطرر‬ ‫بیویوه ارگا اای وت اکا طه میطان آمطن کارگضان و مض م باه کض واان و کض ایاه تا و خوا‬

‫ماااای آن باااض واااضمایه اران‬

‫مث ا خا ااه کااارگض و طاایرا ای تلاپی ارااا ه و باا وااریضی و کاااض بولاااه رضیاااا کارگاااض و ولاکان مح یس باطط ‪.‬‬ ‫اونم وع کض ه اوت اول مه ز طا‬

‫کاض ن رعاالین کاارگضی ا اض اویی الی ت ر تایر از‬

‫را به کمضاه بکض ‪ .‬اماا کاارگضان وع میلنط ر بضگ اری مضاوام‬ ‫ر این میطان ام واااور ای ماا اا کااارگضان مااا ع ایمااا‬

‫اام کاااات‬

‫ااای‬

‫ر اتااد‬

‫ز طه با اول مه‬

‫ااط جاان بضای اتحاا وآور ن ز ااطه بااا اتحااا جاااا‬

‫کاااه‬


‫‪۴‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫گااض هی کااارگضان و کااار ارزان و از واات ماا‬

‫زنده باد ‪ ۱۱‬اردیبهشت ‪...‬‬ ‫خی را بضای کا‬

‫ضچه ب رو‬

‫نااط‪ .‬بنابضایاان پا به صحنه برذار و ور حا‬

‫تاض کاض ن وافضه روالت کااه کاارگض ر اول ماه کمی ی ا کارگضی خی تنیطه و‬

‫جطی وااتت کارگضان بطوات آور ه ا اط‪ .‬ایان بایط طضوت باطط باضای پایاان ماکل طای ‪ .‬مکخادا مااکل‬ ‫ز طگ و این اوضاش حا باضای‬

‫کار تکطیط کض ط‪.‬‬ ‫ر ماااه مااه وااال ‪ ۱۸۸٦‬بیا‬

‫ا ن به این تضام ی ا ا ا ‪ ...‬از ططن کاه کارگضان ایضان که زیض‬

‫از یاا روز غاایض تاباا تحماا و آمار مض ومیض و این جانم کاه رااکار راااض محضومیاات وااام‬

‫‪ ۹1۲.۲۲۲‬از کارگضان آمضیلا وت پااذیضش یا ت بیااکاض از ایاان بضایمااان واااخاها ااط برذریاام وااضکی و ز ااطان طاالنمه و‬ ‫از کار ککیط ط‪ .‬که چنط روز بعاط جای‬ ‫ازآن پوی‬

‫ا‬

‫ر طاض‬

‫یا ت‪ .‬باه ا اطازهی تماام روزا ه ‪ 1۹۰۲۲۲‬فض باه جمعیات اتااطام اتایااا ورحااکا بطلیاا‬ ‫ا اای میجی‬

‫یااا اضاااره ماا طاای ایناااا حاکمیاات جمااایری اواانم کااه‬

‫ر این کاضه ی‬

‫ایمارکت حمواه وحاکیا های را خاک باضای خوعیات و باه زیاض ب خکضان و بیرنا ا‬ ‫تویه کارگضان آغاز کض که ر این ککیطن ظام وضمایه اری لیا‬ ‫حموه فت فض از کارگضان کاکاه وجاای‬ ‫طط ط‪.‬‬

‫انط که جامعه را ر ی کومه باه ور اه‬ ‫ی ا و ابی ی ککا طه اوات‬

‫اگض ر ما را بطا نط از آمطن خی‬

‫ار بایااط کاااری کااض ‪ .‬پااکیمان خیا نااط طااط‪ .‬چااضا کااه صااط چنااطان ضااضوری اواات‪...‬‬

‫تغییض این اوضااش رااط و رااط ز ااطگ و آینااطه بااااضی از مااا زیاا ان ر جامعااه ای کااه ‪۰۲‬‬

‫امضوز بعط از گذطت ‪ ۱۰۸‬وال از وظیفااه کاااه کااارگض ایاان غاایل‬ ‫آن واتعااه کااه چاطاان و واان‬

‫خفاه و پضاکنطه ایان وااز طه و‬

‫زیضبنااای اول مااه روز جاا اا‬

‫نطه وضمایه اری اوات‬

‫کاااه کااارگض اواات م ا گااذر‬

‫رطط‬

‫که ض واتت تدمیم بریض ما‬

‫خیا ناااط اطااات و بض گا ا ا‬

‫میویااین فااض زیااض خااط راااض‬

‫انط و خیا نط بی کاه طانو ‪٦‬میویین ب کار مزو‬ ‫خیر ن و مااض بض گا را نایز معاا و بی‬ ‫یامطه بض پیکا‬

‫خای‬

‫از ‪ ۰‬میویین زن تن‬

‫ار اط‪ .‬رضوش بضای وایض کاض ن طالم‬

‫و نیز این ویل تلضار م طی ‪ .‬تیا ااط کاام وااضمایه اری را از با این اوصا‪ ،‬بایل معاضو‪ ،‬تاا خی ه وجی‬ ‫این ابطا ه کاری ت و اه جایا‬

‫کار بینطاز و پایان بط ط به تمام‬

‫‪ 1‬میویین‬

‫ر باااض ایااان پاطااانه بچضخاااط‬

‫ار غیضتاب تحما‬ ‫یاای اوات کاه ر‬

‫اوت‪ .‬ایان‬

‫که کارگضان آ ام با این رجاه از گناااط وکثاراااتکااااری اااای وام اماان باااض از ایان خیا اط غیا حضیر و تطم خالت کاه‬ ‫کمیت و کیفیت چه ر وز‬ ‫ککیری و چه ر بعط جاا‬

‫اض غیضا‬

‫به این مه تیحا‬

‫ا‬

‫باه و بضبضیت‪.‬‬

‫این ب نطه کنط که ض واله آ ام‬

‫بی ‪ .‬وا از غیب و آوامان ماا کارگض این اج بکضیت بضایمان‬ ‫را مار خیا ط ا ‪ .‬کویط تغییاض واااخاها ااط و وااضمایه اران و‬

‫ک آمار وازمان مو‬

‫ض وااله ایاان وضااع و حاا تمااام ایاان چناااولرضان ثا یااه ااای تمااض و‬

‫چنااط واااتا و ر جمااع ااای ‪ ۰.۹۲۲.۲۲۲‬فااض بااض اثااض راااض و معضنر تناا ر وات کااهی ز طگ که کیعات یا باار باه‬ ‫محااطو و پضاکنااطه ایاان رواام و محضومیااات و تاااطم املا اااار کارگض جاا‬ ‫ونت را پااس و گضاما بطار اط‪ .‬م میض ط یعان‬ ‫الکاه گضام‬

‫اض طاکا ه روز ب ر‬

‫بی ن واضمایه اری کاه ز طگا‬ ‫از ‪ %۳٣‬مض م را به وایا‬ ‫کااااکا طه و راااااض‬

‫محضومیت اتایا و میا مخاطر‬ ‫رحکا جن و آوارگا‬ ‫اااااامن حااااا‬

‫اما حایات ار و با ض تی تی‬

‫میظف و م ویل اوت ر ماابا‬ ‫به یاا یمماطگا‬

‫واتت با ض م و باز م ما چنط‬

‫کمی ی ت کارگضی‪-‬‬

‫حلمای ت را به تنیان پنتفضم و‬

‫کاه باه ایان کیفضخیاوت خی تویه جمایری‬

‫بچه ما مایض ‪ ...‬ماض و از ا ن کارگض روزا ه و ر وضاوض جاان ووااایعا ر حاا‬

‫ر اماااان و م خیر ط مض آ اا حفاضه اای چین پضاکنطه اوت و راتاط حا‬

‫اروپای و به اصزن ” ملضار“ بازما ااطگاناطااان کااه طااا‬

‫پی‬

‫اوت که خال تمام گضراااری اا کاا ا‬

‫یاا انط کااه ر جناا‬

‫ظااام و ویاا ام وااضمایه اری تدا ‪ ،‬و غیضه ککاه م طی ط‬ ‫اوت که ر ایماه تحمیا ایان اینان کی کاان و واالخیر گا‬

‫ور‬

‫ماک یمالیاا ت‬

‫روطن و مدمم بطون تخفیف به‬

‫کاااری از مااذ ب و خضارااه اویی الی ا م‬

‫م بض ‪ .‬بضای رای آمطن و تیم و تکیواهای و اض پطیاطهی‬

‫ا م کنط‪ .‬پضواض و روطن زی ان ار ط و م میض ط‪ .‬اینان پایاااان ا ن باااه ایااان یاااای زطت و غیضا‬ ‫غیضا اا ا‬

‫و وارو ااه‬

‫کاااه‬

‫ا‬

‫یرض وجای‬

‫طار ‪.‬‬

‫کارگض میظف اوت با تیجاه باه ز طه با اول مه‬ ‫تطرر و اک که ر جامعه و ر‬

‫انط که بخا ض تطم ی آمنیل پضووااهی تیلیااط ار بزاایر ابیبلض طضیفزا ه‬

‫ر ااد یااطه خاای بااه ثضوتاااای پیکریضی از بیماری یا کای آ‬ ‫غیضتاباا طاامارش و میماا‬

‫حلمایاا ت‬

‫ت یاا ان و جرضگیطااه ااا تناااا مکغیل تنش و مکارزه اوت اما ماااکل طاای ط‪ .‬را ا ج ا‬

‫تاضس و اتاااطا ی یااا انط کاااه خاااط چااین وااازمان یاراااه ی ا ت و پااضچم ا اا ا‬

‫مه بطبخا باه ماض م کاارگض و‬

‫یاای باااض‬

‫یای ویاه پا م گذار اط‪ .‬کااه اونم وضمایه بطوت گیض اط و‬

‫پیاااکضراهتاااضین کاااکیر ای غاایض تابا الایااام اواات بااضای کااارگضی کمی یاا ا‬ ‫ب‬

‫جیا اان بایاط یا‬

‫ض تیاه ‪ ٣‬فض‪ .‬این تضام ی جوای بکضیت به ا مام بضواا ط بولاه بض امه ح‬

‫تیجه به ار ارگ یخار و اار چکم ت ت ما اتفاو ما ارااط‬

‫و تکااااا‬

‫تاریخ و ا ا ا‬

‫ان ما‬

‫را اه تکاه کاض ه ا اط‪ .‬کاارگضان ز اان‬

‫اطات روز اول ماه ‪ ٦۹۲۲‬و ااض واااتت ‪ ۰٦٣‬فااض و تناااا بااضای مااار خاای و کاا‬

‫الزم و حام اوت‪ .‬اما اماضوز باا‬

‫بی‬

‫اوات کاه رواالت ا‬

‫اط از ماا گضرااه و‬

‫آطامیط‬

‫و یا کارگضا‬

‫وازمان یاراه و تطرتمنط تطرتا‬

‫انط که یچ تطرت تاا مااومات را‬

‫وااتز ها ااط‪ .‬ثضوتاا کااه از که بضای لامه ای غاذا جا اکان را‬

‫ر بضابضش خیا ط اطت بایاط‬

‫وی ط‪ /‬گیتنکض ‪ ۱1‬آپضی ‪۰۲۱۰‬‬


‫‪۵‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬

‫بحیزن سیاسی عیزق و نجطق‬ ‫مداحکه اکاکض با تکطاله اراب‬

‫رخدیص بحضان ویاو تضاو و منزاه‬

‫اسماعیل ویسی‪ :‬اوضاع سیاسـی و تضوریاا م تنااان گاا یخاه و گضوه ای طیعه ضرطار مالل و آ ااواات‪ .‬کااه ا کت بااه بایااه‬ ‫خااالارضی آطاالار کااکیر ااای جضیا ااار اویی الیاا ت کااض راکااااای یرااض بااض جا اهتااض و‬ ‫عراق بحرانی اسـت حکومـت‬ ‫مااامتااض اواات‪ .‬ایاان اتااطام اخیااض‬ ‫م ایه منزااه از وایی یراض تضعیف گض یط‪ .‬این اتفااو یا‬ ‫ائتالفی در مرکز از لحاظ سیاسی‬ ‫ر تیاان حااال یاا‬ ‫تکطی طط‪ .‬خیو ا بض آن بی ط طکه صیرر رضرات‪ .‬اماا باضوز بااارزا‬ ‫در موقعیــت شــکنندهای بــسر با رضو پاطا رمیام بعاث اضم تون این رویطا با راضار اارو رویلض جطیط بضای اح ا کض ی‬ ‫می برد‪ .‬ریـشه ی ایـ بحـران ز طگ واتعا‬

‫ر تاضاو بضتاضار‬

‫اطاام بااه کض واااان و پیااام از جموه پارر ملضار کض وااان‬

‫چیست و موئلفههـای منقهـهای خیا ط طاط و تاضاو باه کاکیر‬

‫تااضاو محاا ی ماا طاای کااه‬

‫ااایروزی مااا عی باااارزا‬

‫باثکات تکطی م طی ‪ .‬اماا بعاط آطاالارتض گض یااط کااه پااکایا ه احامال ار بااطرید باه وامت‬

‫دخیل در آن کدامند؟‬

‫از آن تضاو به مح تاخت و تااز تنش چنطین واله کاکیر اای جکاه اتضا‬

‫تغیایض جاات‬

‫اط‪.‬‬

‫عبداله دارابی‪ :‬من ر یطاه ای گااضوه ااای ر رار ا مااذ ک و امنضیالی ا و ولااای مضتماع الکاااه ایاان جااات گاایضی خاای‬ ‫تکو ا خاای بااااریخ ‪ ۹۱‬مااارس تیماا تکااطی گااکت و یلاا از منزاه از جموه ایضان تضبا اان مااا او م تغیااایض و تحااایالر‬ ‫‪ ۰۲۱۰‬ر مین رابزه به بحاضان‬

‫ااید حاص از این ککمل‬

‫اا‬

‫وعی ی و تضکیاه را ر کار اماه بیکاضی ر وز منزااه اوات‬ ‫که به زمان یاز ار ‪..‬‬

‫ویاو میجی رتاضاو اطااره ا ان‪ ،‬گضوه ای طیعه و اح ا‬ ‫کض ه ام و ر پاوخ این وویاالر اویی الی ت کض را به صاحنه تاب ا لاار یا ت‪ .‬اکناین ماه‬ ‫اا یلاا ال اخااایض اتفاتاااار‬ ‫م به اخادار به می وفاه اای گض ان ویاوات رتاضاو تکطیا ب ا گ ما تیا ناط جکااه اای‬ ‫مام تضی ر طمال آرضیااا اتفااو‬ ‫جااااا و منزااااه ای آن ااام‬ ‫اراا کاه اض یا از بوایه اای‬ ‫خیا م پض اخت‪ .‬ما به یا اریام‬ ‫خی‬

‫بعااط از وااایط بواایه طااضو‬ ‫وااضمایه اری ولااا ه آمضیلااا‬ ‫بمنظیر ژمی‬ ‫وجی وان اتما‬

‫خی بض جااان‬ ‫ر تاضاو را‬

‫باا ه کض و وحکیا ه آن کاکیر‬ ‫را بمکااااران مااای و طااایضازه‬ ‫جامعه را از م پاطیط‪ .‬ون‬

‫باا‬

‫محاصضه اتادا ی به جن خی‬ ‫ا امه ا تا اینله ‪ ۳‬وال تک باه‬ ‫کماا‬

‫ول غااض و اااتی از راه‬

‫ریا و زمین و یا ممط ا تاضاو‬ ‫را میر حموه وحکیا ه تاضار ا‬

‫اطت که بضای یچ کا‬

‫میجااای‬

‫ر واااز‬

‫منزااااه‬

‫م کیطنط ااید حاص از آ اضا‬ ‫به کی ه خی بضی ط و ر وز‬ ‫منزاه وت باال را پیطا کنناط‪ .‬از‬ ‫تضاین پیطاوت تاا کناین تاضباه‬ ‫به فاع ولاااای وان مذ اب‬ ‫منزاااه و خاای تااضاو چضخیااطه‬ ‫اوت‪.‬‬ ‫اسماعیل ویسی‪ :‬به موئلفه هـای‬ ‫دخیل جهانی و رقابت دولتهـای‬ ‫منقهــه در قــدرتنمــایی و‬

‫کاه ایمااه آن بااه ویااضان طااطن کاض ‪ .‬ایاان ا اان‪ ،‬وااض مبنااطی اتاضا واان و ایااضان طاایعه را سهم خواهی و تأثیرگذار بودنشان‬ ‫جامعااه تااضاو و وااایط صااطام ططه ر ک ت ‪ ۰۲۱۲‬اربی باا بین گضوه ای خی ر صاحنه در عراق اشاره کردید ولی چند‬ ‫ویاو تاضاو ماکا طه کنناط و‬ ‫ح ین و رمیم بعث منمض گض یط خالاات ا ن گااضوه ااای واان‬ ‫روز قبل ”مـسعود بـارزانی در‬ ‫و وض ا مام خی ی با طلا ت مااذ ب و وااایم کض ااکان ر خالارضی آطلار و تضیاان آ ااا‬ ‫پیامی تاکید نمود اگر حکومـت‬ ‫مفاضحا ه از تاضاو خااری طاط‪ .‬حاکمیت تناواب تایای ‪ ۳‬واال را ر حاکمیاات کااض ن ر تااضاو‬ ‫تک مالل و ابیا جمع اش باا بکیننط‪ .‬ول با وجی آن بایط بض مرکزی بـه زور و تحـت فـشار‬ ‫مااض م تااضاو ازآن پاا تااا بااه‬ ‫و ح پارر ملضار کض واان این لاه واتف بی که مام تضین قراردادن و عدم پرداخت سـهم‬ ‫امضوز امنیت و آوای را بخی‬ ‫طیااطه و ککیرطااان بااه محاا تضاو و اتحا یاه میاان تغییاض راکایر ر بازگکت ون اا باه بودجهی کردستان ادامه بدهـد‬ ‫ککمل و تاخت و تاز یضو ای کااض و بطینیواایوه تمااض مفیااط مان ویاوت ر تضاو‬ ‫یل و برای تعیی تکلیف نهایی به مردم‬ ‫ارتماش مذ ک و تیم از یل ی حلیماااات ا انراا ا ‪ ۳‬واااااله م یی رعوا احا ا کاض باا مراجعه خواهـد کـرد؟ ‪”.‬آیـا‬


‫‪۶‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫گضوه ای میجای‬

‫مراجعه بارزانی به مردم کرُد به بمثابه ی کارر معاموه ویاو‬ ‫بااه حا ا آمااطه کااه ااض وتاات تطرر رتضاو وکض واان تغییض طیعیان تضاو بکمار ما رو اط‪.‬‬ ‫معنای“طرح استهالل کردستان“‬ ‫ماادوحت ا اا اها ااط آ ااضا ر کض ه اوات‪ .‬اکناین صاحکت از مالل تطرر مزوااه ما خیا اط‬ ‫جدایی از طریـ مراجعـه بـه‬ ‫احاا ا اویی الیاا ت کااض و‬ ‫آرای عمومی مردم است؟‬ ‫ون ام باکطر باا آن مخالاف‬ ‫عبداله دارابی‪ :‬ه ا ان‪ ۳ ،‬وال‬ ‫تک بین وضان تیم و مذ ک و‬ ‫ه جن و تیای امضوزطان باا‬ ‫مطیرض‬

‫یچ کطامکان به خا اض‬

‫منااارع مااض م کااض و تااض و‬ ‫مضاجعااه بااه آرای تمیم ا آ اااا‬ ‫صیرر رضراه اوات‪ .‬باضتل‬ ‫تکاا از ااض چاای ایاان ا ااان‪،‬‬ ‫پیکاپی‬

‫وضکی مکاارزار باض‬

‫ح کارگضان و ماض م آزا یخایاه‬ ‫را ر اولییت مکاضه خی تاضار‬ ‫ا ط و از یچ تنط بضای رضو‬ ‫ااکا طن مکااارزار مااض م ری ا‬

‫ر رسس اضم صطر و حلیم مایناطگان اصاو‬

‫انط‪ .‬باتیجه به این تغیایض و‬ ‫تحیالر اکنین گضوه اای وان‬ ‫مذ ب ”العضاتیه“ م خای را ر‬ ‫بضابض مالل تناا م‬

‫ا نط و باض‬

‫ایاان باور ااط رااضای تاانش و‬ ‫رعالیاات بااضای آ اااا ا کت بااه‬ ‫گذطاه باز تض مایاتض ططه اوت‪.‬‬ ‫و ککیر ای تطرتمنط وعی یه و‬ ‫تزض م ومین رض مکاارز یاف‬ ‫آ اا‬

‫ارو اطم ه را به تنیان‬

‫مامان و پنا نطه خای پذیضرااه‬ ‫ا ااط‪ .‬ر ایمااه آ اااا ایاان اتااطام‬ ‫راواای منارع کاات خی بلار تیا اااای و اتاطاریااا ت کاااه آطلار ککیر ای وان مذ اب‬ ‫گضراه ا ط و امضوز ام مادوحت جضیا ار بارزا و مالل‬ ‫‪ ۳‬تااض را بعناایان امایاااز مثکاات‬

‫لض ط‪ .‬مضارا باض ایان جاطال و‬ ‫ایما م کنط آ ضا تویه ماالل و واااال حاکمیااات باااض تاااضاو و بضای خی ارزیاب م کننط‪.‬‬ ‫ای بین ض و جضیاان‬ ‫ککمل‬ ‫کض واااان ر راواااای منارااع‬ ‫بلار بریض ط‪.‬‬ ‫ضرطارا‬ ‫ارتمات ر بغاطا و کض وااان‬ ‫گضو خی بطوت آور ه ا اط و اسماعیل ویسی‪ :‬کال دورنمـای‬ ‫اط از ویزضه یاران بض ثضور‬ ‫اسمعیل ویـسی‪ :‬بنرـر میدیـد باا ضتت ر صااط اراا ای و ای اوضاع را چگونه می بینیـد؟‬ ‫نرفاات جامعااه تااضاو و بلااار‬ ‫ـزاب و‬ ‫ـرایقی احـ‬ ‫گااضران آن ر راواااای تطرتمنااط قدرت نمـایی و سـهم خواهـی تحلیااام و تثکیااات آن اا انط‪ .‬در چنی ـ شـ‬ ‫ـه در عــراق اکنااین مااالل م مااان خاای را‬ ‫ـشورهای منقهـ‬ ‫کـ‬ ‫جریانات کمونیست چکـار بایـد‬ ‫کاض ن ااض چااه بیااکاض صاافی‪،‬‬ ‫اوضاع را بغرنج تر کرده است‪ .‬با وزیض راش امنیات رضما اطه کا‬ ‫خی طان بی ‪ .‬تنوه بض آن ف‬ ‫بکنند؟‬ ‫یضو ای م و ر ی طایرای‬ ‫مین رویطا باتث گکت ‪ ۳‬وال وجود آن آیا همزیستی ‪ ٩‬سـال‬ ‫تال امنیت موا ر یا با ا‬ ‫عبداله دارابـی‪ :‬مان ور ماای‬ ‫تیار و ا ان‪ ،‬ر مابین این و قبل بی دو حزب ناسیونالیـست‬ ‫مضک ی و‪ ...‬م امط و م اما‬ ‫بحضان ویاو تضاو را ماحایل‬ ‫جضیان زیض وویال بضو و آ اا را‬ ‫کرُد با جناح مالکی بـه حالـت تااا ی را اام بااضای آن رضا اام‬ ‫م بینم‪ .‬چین خالارضی ض یا‬ ‫از ا امااه م یا ا بااا مطیرااض‬ ‫اولیه خود باز می گردد؟‬ ‫کض ه اوت‪ .‬اکنین مالل آطالارا‬ ‫از ککیر ای منزاه باه منظایر‬ ‫ب یاز واز ‪ .‬ر ایمه مضاجعه‬ ‫رضیا م ز ط که تیار ر تاضاو‬ ‫یارگیضی ر اخ تضاو بی از‬ ‫بارزا بماض م کاض یچرااه از‬ ‫عبداله دارابی‪ :‬بنظاض مان باار معن و مفایم خای را از وات‬ ‫ااض زمااان یرااضی آطاالارتض و‬ ‫وض لا یزی بحاال و روزآ ااا‬ ‫یرض م ی ا ‪ ۳‬وال تک بیان ا ه اگااض کاا ا حضراا یااا‬ ‫تضیاانتااض گااکاه و ما رو تااا‬ ‫ی ت و خیا ط بی ‪ .‬حاا اگاض‬ ‫اح ا ا اویی الی ا ت کااض بااا ا ااا ی ار ط بایاط بیایناط و باا‬ ‫تیازون تطرر تااکنی میجای‬ ‫روزی ض ”اواانل کض وااان“‬ ‫مالل و جناح به حالت اولیه ولت مذاکضه کننط‪ .‬با تیجاه باه‬ ‫رتضاو را به فع یفا از آ ااا‬ ‫م به میان ککیطه طی احا ا‬ ‫خی باز خیا ط گکت‪ .‬چین‬ ‫آن تغییضار غیض تاب تدیر ر‬ ‫ا تغییض ط و مثوث تا کنی ا‬ ‫اویی الی ت کض بطون واوزه‬ ‫ایاان مااطر ااض وی آ اااا بااه صفی‪ ،‬ض ی از این جناا اا‬ ‫احا ا ” اویی الیا ت کااض و‬ ‫و ویزضه خی باض آن یچیتات گی ه ای باور لض‬ ‫یضومنط و طاال گضراااه و ر رجااه اول‬ ‫ون و طیعه“ را بلو ماحیل و‬ ‫بااه رای مااض م ر تکااال آن تاان تطرتمنط طاطه ا اط و بخاا ض آن‬ ‫م ی ا کنار مطیرض را باضای‬ ‫گضگااین مایااط‪ .‬چااین واتعیاات‬ ‫خیا ناااط ا و زیاااض باااار آن‬ ‫اطاااضاه و ااان‪ ،‬بیاان آ اااا آ اا از ضضورر اولیه خی تاا‬ ‫ط که یار گیضی تکوا‬ ‫کان م‬ ‫خیا نااط رراات‪ .‬بااا تیجااه بااه‬ ‫ضضورر و خاصیت اولیاه خای کااض ه اواات‪ .‬اکنااین بااارزا‬ ‫بضای باای و ما اطگاری خای ر‬ ‫آن“ماا ووه مواا “ بااضای وااضان‬ ‫را از وت ا ه اوت‪ ۳ .‬وال مالل را ماینطه واتع طیعیان‬ ‫تطرر حاکماه تاضاو ر تالاب و‬ ‫اح ا تیم پضوت کض مایاره‬ ‫اخااایض تناواااب تااایای بیااان ما ا اط و از ظاض او رضز اطان‬


‫‪٢‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫انط و آ ضا تکوی م کنناط‪ .‬ر‬

‫روال گذطاه وام خیا ط یارات‬

‫و یض یا زو ا انراای چنط وال جااای چااین کض واااان تااضاو‬ ‫گذطاه جای خی را به ا انراای بطلی واباه وام مو و کاکاار‬ ‫جطیط تض و رام طاطه تاض خیا ناط‬

‫اااای جمعا ا ماااض م تیواااط‬

‫ا ‪ .‬چین رای آمطن بض بحضان و‬

‫ولااااای مضک ا ی تااضاو مااض م‬

‫مکلنر رعو باه واک وایاو بوحاظ حایت‬ ‫گذطاه غیض مملن گکاه و ا اماه و تکلی‬ ‫ایاان کااکمل‬

‫ارای ح جطایا‬ ‫ا انط‬

‫ولت ما اا‬

‫ااا اام حاکمیاات که اصیال از ضی ررضا طوم آزا‬

‫رعوا تااضاو را بااه لااب پضتراااه بضای ما طن یا ما طن باا کاکیر‬ ‫خیا ااط بااض ‪ .‬ر ایمااه بایااط تضاو تعییان تلویاف ما طای ‪.‬‬ ‫رعاال ااه مضاتااب اوضاااش باای و کمی ی ت ا ر تین حال بوحاظ‬ ‫پضووااه تعییاان تلویااف اایاا‬

‫تکویغاا بااضای مااض م روطاان‬

‫ویاوت ر تضاو را با احا اس م کننط که ”اواانل“ تزب مای‬ ‫مااا ویلیت جااااطی ر تکااااال روااایطن باااه آزا ی و ررااااه و‬ ‫وض یطاات کااارگضان و جامعااه خیطکخا ماض م یا ت بولاه‬ ‫تضاو تعایب می و آ ضا‬

‫کاال تناا ح ی معض‬

‫کض ‪.‬‬

‫ما ااااطه از جااااطال جنکاااا‬

‫اح ا و جضیا اار کمی یا ت و‬ ‫آزا یخیاه ر تاضاو پیاکاپی‬ ‫بای ا ما یت خی این بحاضان‬ ‫و منااارع ااض یاا از جضیابااار‬ ‫ارتمات‬

‫ر آ اضا بخیبا‬

‫خی‬

‫ارکا ماینط و کان‬

‫ناط ا اماه‬

‫این جطال مزوااا بخاا ض مناراع‬ ‫کارگض و مض م زحمال‬

‫تاضاو و‬

‫کض واااان یاا ت‪ .‬ایاان تاانش‬ ‫ارااکاگضا ه ر ا امااه خاای بایااط‬ ‫بخی آگا‬

‫ض بیاکاض ماض م و‬

‫ماحط ططن و مااکل طط اکان‬ ‫زیاااض پاااضچم ر اااای بخااا‬ ‫کمی ی ا کارگضان کم‬

‫مایاط‪.‬‬

‫امااا میضاایش ”ماا وه مواا “ ر‬ ‫کض واان تضاو به گی ه یراضی‬ ‫اواات و از ظضاراات ویاواا و‬ ‫تااااکایل خاصا ا بضخااایر ار‬ ‫م باطط چین کماکاان ر واز‬ ‫منزاه ی‬

‫م اله ویاو مزض‬

‫اواات کااه تیجااه کااض ن بااه آن‬ ‫ضاااضوری و ال امااا اوااات‪.‬‬ ‫کمی ی ااا ض جا باطنط کماکاان‬ ‫خیا ااان بضتااضاری یاا‬ ‫ویاو غیضتیم‬ ‫ررع کام‬

‫یضینه بات‬

‫ظااام‬

‫غیضماذ ک و‬

‫اض گی اه واام موا‬

‫اویی الیاا ا باااا ولاااااای‬ ‫اواکطا ی و راطی ا اوت کاه‬ ‫بایط ح طی ‪ .‬کمی ی ااا ر این‬ ‫اایات‬

‫رابزه مکخص بایا ا‬

‫تت و تنش خی را بلار بکنط ط‬ ‫و اجازه ط نط ”م اله موا “ باه‬ ‫کارر معاموه ویاوا‬

‫ر وات‬

‫اویی الیاا ااا بااات بما ااط و‬ ‫بیوایوه آن ماض م رضیاب‬

‫ناط‪.‬‬

‫بایط آگا ا ه به آن بضخیر‬

‫می‬

‫و اجاااازه اااط یم جضیا اااار‬ ‫اویی الی ت کاض بیوایوه آن‬ ‫بی‬

‫از این مض م رضیب‬

‫نط‪.‬‬

‫پایان ‪ ۱٣‬آوری ‪۰۲۱۰‬‬


‫‪۸‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬

‫نر‬

‫سیاس‬

‫نف ‪ ،‬نر‬

‫ویف خطایاری‬

‫ری‬

‫ر اوای ماه آوری ‪ ۰۲۱۱‬تنا‬

‫جمایری به کض وااان و تضار ا اای باه غایات مزواای‬

‫ر اجنطای ویاو اح ا حاکام‬

‫بااه طضکااای فا ‪ ...‬ایان ر حالا‬

‫که‬

‫فاااا بیااان حلیمااات اتویااام مخالفاات ماا عی بااارزا‬

‫کض واان و ولت مضک ی تاضاو اواااض ا وی بااه بغااطا باای ‪ .‬بی که غیل ای فا‬ ‫بااه ااضز بااارزی مایااان طااط‪ .‬ا ااطک بعااط ماا عی بارزا اا‬

‫وجی‬

‫نیز باه‬

‫اتیه ب رگااضی ر ایان زمیناه‬

‫این منزاه وضازیض کطه بی اط‬

‫اطاه اواانل کض واان را باه‬

‫حلیمااات اتویااام کض وااااان ر مااژ هی اواااانل کض واااان را و می ان این ثضور ”مو “ نایز خیا‬ ‫واکنا‬

‫بااه تااطم پض اخاات ‪٣۱1‬‬

‫میا می ‪ .‬پضو‬

‫طاطاه اوت‪ .‬الکا‬

‫این اوت که بضآور‬

‫طااتضا ه تعکایض مای ه‬

‫اکطه بای ‪ .‬ر یامکاض اوت و ر بی ت واال گذطااه‬

‫میویااین الر از جا ااب ولاات چه چی ی ر معا له ای تاطرر ‪ ۰۲۱۱‬طااضکت اکاا ین میبیاا‬

‫” یچ“ تنط از وایی احا ا‬

‫مضک ی تضاو صا رار فت خاام بین حلیمت اتویام کض وااان و تضار ا اواخضای ‪ ٦‬حیزه فاا‬

‫حاکم مکن بض این خیاوت ا مام‬

‫ولت مضک ی تغییض کض ه اوات را با حلیمت اتویم اماضا مای‬

‫رضراااه اواات‪ .‬از واایی یرااض‬

‫خی را مایتف کض ‪ .‬مکوا رایو‬

‫الذکض بخاک از تعااطار ولات که ر وره زما‬

‫کاا کیتاه‬

‫کااه ظضریاات تیلیااط ‪ ۰٣۲‬اا ار ما یت ویاو اح ا حاکم باض‬

‫مضک ی اوت که به گفاه مااماار حلیمت اتویم کاه ر ا اان‪ ،‬باا بکله ر روز را ار ‪ .‬به‬ ‫حلیمااات اتویااام از ماااه ‪۰۲۱۱‬‬

‫کاال کض واان تضاو ” یچ“ تفاوتا‬

‫ولت مالل طضی طط و مالل‬

‫این اتطامار خکم ولت مضکا ی با بایاه رمیام اای خاورمیا اه‬

‫پض اخت کطه اوت‪ .‬بط کال این را روی وش خی به تطرر بض‬

‫طار ‪ .‬باه میان واکب ”ماژ ه“‬

‫اتطام طضکت ای فا که بضای‬

‫بضا ریخاه ططه و وع‬

‫اگاان به تمضکا تاطرر ولات‬

‫وااات اااای حلیمااات اتویااام اواااانل کض واااان از واایی‬

‫چنط روزاز وی با آور ه فات مضک ی معاضم م طای ه آیاا کض واان از فت ار ط‪“.‬‬ ‫و تضار ا اااای فاااا‬

‫لضباااا بارزا‬

‫مان بارزا‬

‫تازه ککف کاض ه اوات مکااارز“ وکیااطن ااای ماا عی‬

‫محضوم ما طه بی ط ر تلااپیی که ”م اله ی کاض “ و ” اوااانل بارزا‬ ‫حا تنا‬

‫ر تزع‬

‫جطی گضراه کط و یچ‬

‫یضوی را حااا ر میاان تکیواه‬

‫را بایط از این منظض راه مزکیش جابما لض ‪.‬‬

‫اراااا ه ا ااط‪ .‬ر حااال کض واان“ را ح کنطه مهی این کض ‪ :‬تنش بضای کا ب حطاکثاض کض واااان تااضاو ارای منابااع‬

‫حاضض رتابت بین فت طامال و ”تاضما‬ ‫فاات جناای تااضاو بااه الیاا‬ ‫مافاوت بین طضکااای فا‬

‫ا“ را بایاط ر جاا وی وی و ا افاش از فات‪ .‬ر حاال‬

‫نی ویاه رضیا ت‪ .‬ر چناط‬ ‫ر وااال گذطاااه بااا اکاااکارار‬

‫جضیان اوت‪ .‬از وایی آراما‬

‫طضکااای فاا ماکخص طاطه‬

‫اا ا ک کض واااااان تااااضاو‬

‫اوت که کض وااان تاضاو ارای‬

‫تضار ا ااای وااا الیصاایل‬

‫منابع فا ‪ 1٣‬میویار بکله ای‬

‫محیط کاری مزوی و از وایی‬

‫تاضیک ًا ی وایم مناابع فاا‬

‫یرض منابع وضطار فت جنای‬ ‫و پایطاری ولت مضک ی تیاما‬ ‫تعیین کننطه ر رتابااای فاا‬

‫حاضض ‪ ۱۰‬رصط از رضوش فات حیزه ای ثضور ر خاورمیا ه‬ ‫تضاو به ایر روام ر جیاب‬ ‫م باطط که تاکنین ایان ثاضور‬ ‫آتایان حاکم م رو که با تیجه‬ ‫تیوط ماریای تکیضه ای غاارر‬ ‫باه مناابع فاا چنیان مکوغا‬ ‫ططه اوت‪ .‬وام مض م محاضوم و‬ ‫اچی اوت‪.‬‬ ‫اواانل کض واان م تیا ط یل‬

‫م رو‬

‫ر چنط وال آینطه می ان ی‬

‫مممیش ا اظار ما رو ایان ور کض واان به ج منزااه مایر‬

‫ولات ما اا چاه از ظاض‬

‫بااکله ر روز بضوااط کااه و و از جموه ر اا طاطن از وا م‬

‫ر چناااط مااااه گذطااااه تناا‬

‫بضابااض وااام اکاایا ور یلاا از اح ا‬

‫ویاوا بیاان ولاات مضکا ی و ککیر ای تضی اوپ م باطط‪.‬‬ ‫حلیمت اتویم وار رااز جطیاطی‬

‫ر چنط وال گذطاه اواخضای و“‬

‫ططه اوت‪ .‬ازه تزف این تن‬

‫رضوش“ فات کض وااان مضاحا‬

‫پنا نطه طاطن اارو الااطام‬

‫مخاوف را ا کاض ه اوات از‬

‫مض طماره ی ون‬

‫اجامات م تیا اط با یاری از‬

‫ولت مضک ی مناتکه کضکیهه به ی میویاین معضنر مض م کض واان تاضاو‬

‫خام طی ‪.‬‬

‫کاه کارگض از ایان ثاضور موا‬

‫تااضاوه و گاااز اواات‪ .‬ر چااکم از خیاوااااه اااای ماااض م ر ما نااط مااه جااای خاورمیا ااه‬ ‫ا ااطاز فااا طااضکااا ا اظااار کض واان تاضاو باطاط‪ .‬تاکلی وضکی اوااثمار و محضومیات‬

‫بیاان طااضکااا اا انط کااه ر اواااخضای و صااطور فاات خااام حایت و چه از ظاض ویاوا ا‬ ‫از بازی ا به وی‬

‫نرفاات فاات و گاااز و یلاا از‬

‫ا و معاون جموااااه صااااطور تاچاااااو و‬

‫بی ه اوت‪ .‬کض واان تاضاو باه‬ ‫حلم این ثضور بیلضان که بخ‬ ‫تظیماا از آن تاااکنین چااه از‬ ‫ضی بی جه ‪ ۱۰‬رصطی و چاه‬

‫اویی الی ت و تاکیضه از ضیاا غااارر آن از واایی‬

‫ای بااارزا ااا الکااا ر ااا اح ا‬ ‫م کنط‪ .‬این خیاوت م تیا ط ر و جیااب اح ا ا حاااکم وااضازی‬ ‫ی ررضا طوم واتع باه کضوا‬ ‫ططه اوت م تیا ط باه یلا از‬ ‫بنکینط‪ .‬واتعیت م مله اما ایان‬ ‫تزکاای اتادا ی ر خاورمیا ه‬ ‫اوت که چنین خیاواا ضگا‬ ‫با زیضوااخااای محلام‬ ‫حاکم به ح اباای با ل‬


‫‪٩‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬

‫کنفرانسهای آلترناتیوسازی ‪...‬‬ ‫بااط کال تحاایالر خاورمیا ااه و‬ ‫ا امه تن‬

‫میان غض و جمایری‬

‫اواانم‬

‫یلکااار یرااض امضیلااا و‬

‫یرض ولت ای غضب بضای رکار‬ ‫آور ن بااه جمااایری اواانم و‬ ‫وا ارکض‬

‫باه ا ن امایازاتا‬

‫به آ ااا باه آلاض اتییواازی ر‬ ‫میان اپیزویین روی آور ه ا ط‪.‬‬ ‫یف ازراوت تضین وازمان اا‬ ‫و اح ا و ارضا را جمع کض ه تاا‬ ‫به تنیان مایناطگان اپیزوایین‬ ‫بااااه خاااایر مااااض م ایااااضان‬ ‫چااین محاا ن‬

‫بط نااط ‪.‬کاا ا‬

‫وازگارا اککض گنم و یری زا ه‬ ‫و را مه حایات جی و ماکاورین‬ ‫کضوباا و میواایی و اکثضیااا‬ ‫ااا ‪ ...‬کااه اکثضطااان وااال ااا ر‬ ‫رکا جایری اونم بای ه و ر‬ ‫پایااه گاا اری آن و ر وااضکی‬ ‫مض م ایاضان اا‬ ‫مض م آطنا‬

‫اطااه باضای‬ ‫ا با ر‬

‫انط غضب‬

‫اخایاااار گذاطاااان املا اااار و‬ ‫ت اینر رضاوا‬

‫رلض ما کنناط‬

‫م تیا نط ر ایضان م مث تضاو‬ ‫و لیااک و ‪ ...‬ر رااض ای بیجاای‬ ‫آمطن تغییض و تحیالت‬

‫ر ایاضان‬

‫ایناااا را بااه تناایان آلاض اتییبااه‬ ‫مااض م تالااب کننااط‪ .‬بااضای ایاان‬ ‫کنفااضا‬

‫ااا از خالااط ت یاا ی‬

‫وتکااطام مااااطی اام بااه تناایان‬

‫نشت نفت نشت سیاست ‪...‬‬

‫ماینطگان ارویات تیما‬

‫تایر ا نتار رمیم تحت اام ماذاکضه‬

‫ارا ه کض ه ماااطی ر رکاا وی تضین ارضا اپیزویین تکطی ططه‬

‫ططه اوت‪.‬‬ ‫تاایر از تکااطام مااااطی امااا‬ ‫اواااان یرااضی اواات تضتیااب‬ ‫نطگان ایان کنفاضا‬

‫اا ما‬

‫ا نط که مااطی واال اا ر یا‬ ‫ح‬

‫چا و کمی یا ت رعاال و‬

‫حاضض ططه باا وی باض واض باه و باااضای گاااضران کیچلاضیااان‬ ‫ح ا‬

‫آور ن خی و واازما‬

‫به چا ه ر‬

‫امایازی به ض ری ما‬

‫پض احاه اوت‪.‬‬

‫مااطی ر کنفضا‬

‫پااری‬

‫کاه‬

‫اما اینما م ککیر ای غضبا و‬

‫پاوااطار مااطح آن را از ااض‪،‬‬

‫م اپیزویین راوت بایط بطا ناط‬

‫وزارر ا نتار تضتیب ا ه بای مض م کض واان تکاطام ماااطی و‬ ‫اطاه اوت م ا نط که ر‬ ‫ا‬ ‫را ا و اه اخیاض‬ ‫یل از طضکت کننط گان بی بعط وازما‬ ‫کض واان چ ا اجاماتا خالارض‬ ‫از اینله مطح به ایضان بازگاکت طناخاه ا ط ایناا یچ ربزا باه‬ ‫و وت باال اطاه و خای ما‬ ‫و اتنم کض که از ض‪ ،‬جماایری تاریخ کمی ی ا کیمه له بی ت‬ ‫ا نط ر ض تحیل که ر آیناطه‬ ‫اونم ایان مامیریات را ا ماام واااال تکا ا طار اااط ماااااطی و‬ ‫رایضان روی اط کمی ا ت اا‬ ‫ر ویاوااات اااا و‬ ‫ا ه و ریواام آن را از تویی یااین واااازما‬ ‫ا مام بازی خیا نط کض باه‬ ‫جماااایری اوااانم بنمایااا‬ ‫پضاتی و اخانو و منا و ماه‬ ‫مین خا ض م خیا نط به تیجاه‬ ‫گذاطاااانط ارااااضا آن بضمااان وجیه رعالیت خای باه اتااضا‪،‬‬ ‫به واباه مااطی او را باه تنایان‬ ‫طااط ‪.‬اخاایضا اام بااا طااضکت ر خی کان ا ه ا ط که واازما‬ ‫ر کض واااان بااه‬ ‫ماینااطه چ ا‬ ‫کنفاااضا‬ ‫اااای اواااالاوم و رطرالی ت و تیم ما باطانط و‬ ‫مض م تالب کننط م ا نط یل از‬ ‫واطنران مین پاضومه را کاال یچ تضابا با گذطااه کیماه لاه‬ ‫وااض بااه راه تااضین ارااضا بااضای‬ ‫کااض امااا طل ا ت ااض وی ایاان طار ط ر ایمه این تالاب کاض ن‬ ‫پیااککض اااکه ایااکان خیا ااط‬ ‫کنفضا‬ ‫ا یل پا از یراضی را از یچ تطرت م پذیض ط‪.‬‬ ‫بی بکض که گیطه چکم به‬ ‫وی را بار یرض اکام کض ض چنط کارگضان و ماض م کض وااان بایاط‬ ‫او اطاااه باطاانط و ر رااض ای‬ ‫تکویغات که روا ه ای راروا‬ ‫یطیار باطنط و اتنم کننط یچ‬ ‫بیجی آمطن تغیایضی ر گیطاه‬ ‫زبان امضیلا و ب ب وا باضای بنااط و ب ا ت و وازط ا از باااال‬ ‫ای از کض وااااان او را رتاااطرر‬ ‫این کنفضا‬ ‫ا بضاه ا طاخاه ا اط بطور از خالت آ ااا تابا تکایل‬ ‫وایم واز ط‪ .‬الح که مااطی ام‬ ‫ر ی را بضای طضکت کننطگان ر یاا ت ااض ااض و بض امااه و‬ ‫ر م یضی که ایناا باضای آیناطه‬ ‫این کنفضا‬ ‫ا و از جمواه آتاای آلاض اااتییی کااه منااارع آ اااا را‬ ‫ایضان ر پیا گضرااه ا اط باضای‬ ‫مااطی وا میلنط‪.‬‬ ‫ماینطگ لنط مض و اوت‪.‬‬ ‫ا ای این اا خای را باه آ و‬ ‫تکااطام مااااطی کااه بااه اتاااضا‪،‬‬ ‫آت ز ه و م ز ط‪.‬‬ ‫خاای ش بیاا از بیاا ت وااال‬ ‫کار امااه تکااطام مااااطی ر ایاان‬ ‫صال وض اری‬ ‫رعالیاات ر کیمااه لااه و حاا‬ ‫بی ت وال اخیض میان را اکان‬ ‫کمی ی ت ایضان اطااکاه کاض ه و‬ ‫‪ ۱٣‬آوری ‪۰۲۱۰‬‬ ‫ط تا بحال ض پاواطار و یاا‬ ‫م‬ ‫اظاار طامت کض ه ر این بیا ت‬ ‫ماااامیر رجاااه چناااطم وزارر‬ ‫وال اخیض م که وازما تیما‬ ‫ضگی ه تکل م اا‬

‫ا انط و با ولت مضک ی تضاو بخاک از بضای خوع تطرر اح ا میوکیای‬ ‫ر حاکم گضه خیر ه اوت‪.‬‬

‫تکطی طی ‪ .‬این امض با تیجه باه این جامعاه تکاطی طاطه اوات‪ .‬تااضاو اواات کااه ضگاا منارااع‬ ‫روبناااای ویاوااا لاااضزان و پاوخ اح ا حاکم به اتاضاضار کارگضان و تی ه اای زحمالا‬ ‫اویی الیا ت مض م‬

‫ر باار ‪ ۰۲۱۱‬ما نط ماه کض واااان را ماینااطگ‬

‫لااض ه‬

‫حاکم مملن ی ت‪ .‬کاه کارگض و جای خاورمیا اه واض وایزان اواات‪ .‬از ایاان رو مکااارزه بااضای‬ ‫مااض م زحمالاا‬

‫خای را‬

‫آوی ان م کنط ‪.‬‬

‫وضکی به یل از ارکان ااا ی جن تاطرر بایرموازی کاض‬

‫طلننطه احا ا‬

‫روت کاض ه باه یلا از راوات‬

‫کااه صاااحکان گویله بی ‪ .‬تن‬

‫واتع این مناابع ا انط راتاط تن‬

‫فا و ضگی ه اواااانل کض واااان بااه مکااارزه‬

‫ویاو بین حلیمت اتویام‬

‫ویف خطایاری‬


‫‪۱۱‬‬

‫اکتبر ‪۸٢‬‬

‫( قطعجان ی روم جهانی کارگی)‬ ‫ار یکاکت ‪۱۹۳۲‬‬ ‫به امیط روزی که جا‬

‫باضهکک از ز ان کاارگض و ا ن ‪ -۳‬آزا ی بیاااااان و ا طیاااااکه طناخان ح ا‬

‫به جاا‬

‫حایو بضابض ماض ان و امایازاتا‬

‫بیارز‬ ‫‪۱‬ا تحادن اتاادا‬ ‫ایمااا تكااکل‬

‫ااای ما اا حا‬

‫باطیم‪.‬‬

‫م باطط بایط تماام ا ا ا اا ر ‪۱۹‬ا ما ضمن اتنم مک ار باا‬

‫م وم کارگضان اوت ماا خیا اان ‪٣‬ا ماا خیاوااار پایاان ا ن باه ابضاز تاایططان بطون یچری اه ا انبار و جنک‬ ‫آزا ی بضگاا اری تممعاااای روز‬ ‫جاااا‬

‫کااارگض و اتاانم تعزی ا‬

‫ض حذ‪ ،‬یارا اه اا کاه باتاث تااضس و وا مااه از ممااازار از مض مااا‬ ‫تا ا تااض طااطن واافضه کااارگضان آزا ی ا طیکه بضخیر ار باطنط‪.‬‬

‫ای کارگضی و‬

‫ر طااامال آرضیااااا و‬

‫خاورمیا ه خیاواار پایاان ا ن‬

‫روم این روز ر تاییم روام‬

‫گض یطه م باطیم‪.‬‬

‫م باطیم‪.‬‬

‫‪٦‬اا مااا خیاواااار لغاای ضگی ااه ویاواااااااای ررضمیااا ا ا و ماحااطا‬

‫‪۰‬ااا ز ااطگ مفضرااه و ا اا ا‬

‫ا‬

‫مزکیتار و روا ه اا از اصایل ا اخااا محاا ز طگیااکان ماا‬

‫تمماع و مااکابه مااض ان ر محیااط کااار اولیااه یاا جامعااه ملضاتیاا‬ ‫م باطیم‪.‬‬

‫آ ااا باضای‬

‫‪ -۱۲‬ماااا ضگی اااه حضکااات و بااه تماااوز ظااام آمضیلااا و‬ ‫و ماادا ره ا انبااار‬

‫و اتطام و ونر ار و آزا ی ب تیاط ولااریااا ا از جمواااه واااه مض م و ونض ن وض یطت ایان‬

‫اواااافا ه از حاااطاتواای چاااین و طاااضط ز اااطا یان ویاوااا‬

‫جا که گضایا را کاه کمیااه اا و ککیر ا باه وات ماض م ماان‬

‫باطاطاات و آماایزش رایرااان از‬

‫طاایضکی معااارر ه و مچنیاان اتحا یااه ااا بااه تیماات زیااض پااا ککیر ا م باطیم‪.‬‬

‫حایو ا لار اپاذیض اض ا ا ا‬

‫آزا ی کویه ز طا یان ویاو اتم گذاطان خیاواه اا و مزالکاار ‪۱1‬ا محیط زی ت بکضی اماضوز‬

‫اوت ما خیا ان ار ای‬ ‫وام‬

‫واز‬

‫کارگضان بض مکنای اض‬

‫از رعالین کارگضی و ا اکمیی‬ ‫م باطیم‪.‬‬

‫کااارگضی بااضای حفااا و باااای بیا‬ ‫طناونامه خی به کااه کارگاض‬

‫از ااض زمااان یرااض ماایر‬

‫میم زور مطاران وضمایه تاضار‬

‫رطط تیرم واتع و مچنین لغی ‪۰‬ا ا تاان رضوطااان و معاااا ین از تحمیاا ماا کنناااط را محلااایم گضراه ما خیا ان پایاان ا ن باه‬ ‫ضگی اااه تضار ا اااای وااافیط جموه تضبا یان وی ام و ظام ا م کنیم‪.‬‬ ‫امضاء و میتت م باطیم‪.‬‬

‫بضابض حاکم بض جامعه م باطنط‬

‫‪۹‬ااا مااا ضاامن محلاایم ماای ن ماااا خیاوااااار تاااممین تماماا‬ ‫یاز ای ا‬

‫اواثمار و کار کی کاان خیا اان‬

‫ا‬

‫‪۱۱‬ا ما کارگضان مکا ار خای‬

‫را با کویة جنککاای حا‬

‫ا ااکمیی و معومااان و غاایضه‬

‫می ن کاار اراضا زیاض ‪ ۱۸‬واال ‪۸‬ا کارگضان میان طار ط ما ضمن اتنم م‬ ‫اتنم مک ار با مکارزار حا‬

‫‪1‬ا ما خیا ان حایو بضابض بضای‬

‫‪۱۰‬ا ا‬

‫تااممین واای بیااکاض از جا ااب‬

‫وکا اه وضمایه اران م باطیم‪.‬‬

‫و رراع تعایاب اجامااات اتاام از ز ااان جنک ا‬

‫تدییب تیا یان جاات ممنایش آ اا به تنیان ممضم م باطیم‪.‬‬ ‫م باطیم‪.‬‬

‫تخضیااب محیااط زیاا ت بااضای‬

‫اریم‪.‬‬

‫کااارگضان جاااان ماحااط طااییطه‬ ‫گضام با یا میا روز جاا ا‬ ‫کارگضه‬

‫ان آزا مضز م طناوط کارگضان طضکت کننطه رمضاوام‬

‫وکا ه واایض کاارگضان ر اااط ما خیا ان رویطگ به وضاعیت اول ماااه وجمعااا از رعالیااان‬

‫ز ان ر کویة تضصه ا و طاوین مخاوااف جاااان خیاواااار بااه اوفکار پنا نطگان ر کویة اااط کارگضی طیرای وننطی‬ ‫اجامات م باطایم بخادیص رومیت طاناخان حا ما وم و جاان بخدیص کارگضان ارغا ا‬ ‫خیاوااااار پایاااان ا ه و باااه ا‬

‫ا‬

‫آ اا‬

‫ایم‪.‬‬

‫حاضااض ر ایااضان و بااه رواامیت ار یکاکت ‪ ۱۹۳۲‬ا ‪۱/٣/۰۲۱۱‬‬


‫‪١۱‬‬

‫اکتبر ‪۸٢‬‬

‫گزیدهای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان شماره ‪۰۰‬‬ ‫تایه و تنظیم ‪ :‬اوماتی وی‬ ‫که تاکنین تیطی و ونیار واال ‪ ۳۲‬از خضیط ا ه ر میتع ماضر واض بااز کاری و اار باتث اخضای آ ان طاطه‬

‫زعتیزضات کارگیی‬ ‫کااارگضان طاااضکت جااااا ااادض به کاارگضان ایان کارخا اه پض اخات ز ه و ” ‪ ۰۱‬فض از کارگضان واحط یا‬‫کض واااان‪ /‬بنااا بااض گ ا ارش پخ ا‬

‫کطه اوت‪ .‬کارخا اه احیاا صانعت این مممیته واتع ر جاا ه مااباا ‪-‬‬

‫اواات‪ .‬آ ااان ار و ااط‪ :‬ر پاا ایاان‬ ‫رگیضی مطیض تام ایان کارخا اه ر‬

‫طااطه روز ‪ ۹‬طاانکه ‪ / ۰۰‬رضور یاان یل از زیض مممیتاه اای کارخا اه میا ااطوآ “ را از کااار اخااضای ماای ‪ .‬وال گذطاه بضای ماطت کارخا اه را‬ ‫ماه ‪ ۱۹۳۱/‬کاارگضان ایان طاضکت ر ایضان خی رو ر وننطی م باطط که طضکت مذکیر ارای واحاط ای ‪ ۰‬و ‪ ۹‬تضه کض ط که ر اایت با بازگاکت‬ ‫کارگاه پضومه احطاث جا ه جایر یان‬

‫ر زمینه واخت تزعاار پنواایل‬

‫کت باه وضاعیت خی رو مکغیل به رعالیت اوت‪.‬‬ ‫” وا ‪ -‬با ه ”‬ ‫امناوب کاار ازجمواه ا ن وتاطه و ‪-‬کار خا اه کاطا کا ضی واننطی‬

‫و جیجه کک‬

‫ر م یض جا ه مااباا‬

‫مطیضتام و به باا اه اتماام تاضار ا‬

‫ ارومیااه م ا باطااط کااه بااه تواات اکثض کارگضان تاضار ا ی و روزما ی‬‫ارتکاط ز مایضوار ایان واحاط ا باه از ا امه ملاری باا ایان کاارگضان و‬ ‫ا عاا تضار ا جطیط محضوم ططه ا ط‪.‬‬

‫وتیط روغین باه کاارگضان طاضوش کاررضمای کارخا ه ی کاطا کا ضی یلاطیرض بااا ا اماه وضااعیت میجاای‬ ‫کار از واتت ‪ ۰‬صک تا ‪ ۱۳‬غضو و وننطی را امه ی اخضای وازی اای احامال اخضای کاارگضان ایان واحط اا ماینطه این کارگضان اطااره کاض ‪ :‬از‬ ‫تعطا ‪ ٦٣۲‬کارگض اخضاج تعاطا ‪۹٣۲‬‬ ‫ر صیرر تکایل لاض ن تاطیاط باه وال ‪ ۱۹۳۲‬ر روز ای پایاان واال ی وجی ار ‪.‬‬ ‫اخاضای آ ااان غااذای امناوااب و آ ‪ ۱۰‬فض از کارگضان را اخضای کض ‪ .‬ایان ‪-‬بنا به گا ارش روایطه از روا ا ض فض روزم ی و ‪ ۹۲۲‬فض بات ما اطه‬ ‫انط که ض ‪ ٦‬ماه یلکاار‬

‫غیضآطااامیط تحمیا تضار ا ااای کارگضان از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۲‬وال واباه ی کار طضکت پنواای صانعت روا ا ض تضار ا ی‬ ‫غیض تا ی با وام کام تادفیه ار ط‪ .‬م چنین این کاررضما ر واال تیلیط کننطه ا ایاش واطاض و تزعاار تضار ا کاری طان با کارخا ه خاتماه‬ ‫ح ا ای اجکاری ر پایان ضمااه ‪ ۰۳‬از تمام کاارگضان ایان کارخا اه پنوایل خی روزوازی ما باطاط م یابط‪.‬این کارگض ار و ‪ :‬واباه کاار‬ ‫تاخیض ر پض اخت واام ا وا ار مکو ‪ ۰‬میویین تیمان بابت واگاذاری که ر طاضه صنعا طااض روا ا ض و رعالیاات ایاان تااطه از کااارگضان‬ ‫کض ن کارگضان به اواافا ه ازماطاین م لن و تحت تنیان تعاو ما لن واتع میکاطط‪ .‬کاارگضان ایان طاضکت اخضاج از ‪ ۸‬وال تا ‪ ۰۰‬وال اوت که‬ ‫آالر رضواای ه بااا ایماان پااایین ریاراات ماای ه و تاااکنین یااچ پااا از بازگااااکت از تعزیاااانر ر تا ا مااای مخاواااف تیلیاااطی و‬ ‫یروزی به کارخا ه با ر ای ب اه پااکایکا ا اری و خااطمات رعااال‬ ‫تدض‪ ،‬زمیناای ککاورزان روواای اتطام ا مام طا ه اوت‪.‬‬

‫”ح ن آباا “ باضای احاطاث کارخا اه ‪-‬بنااا بااض گاا ارش ا مماان صاانف کارخا ه میاجاه گض یط اط‪ .‬و اض ‪ ۱۹‬بی ها ط‪ .‬و‪...‬‬ ‫ون ¬¬ طلن و آلی ه کض ن محیاط کارگضان بضو و رو کار کضما اکاه از کااارگض طاااغ کااه تعااطا ی از آ ااان ‪-‬کارخا ه وو آ ن غاض ‪ /‬تماام ”‬ ‫زی ت و یا اتاضام کض ط‪ .‬و ‪ ...‬ر اباااطای وااال جاااری ” ‪ ۰۲‬فااض از ارای واایاب کاااری ‪ ۱۲‬واااله م ا ‪ ۰۲۲‬فض ” کاارگضان کارخا اه تیلیاط‬ ‫ا امه گ ارش آمطه اوات هه طاضکت‬ ‫جاااا اادض اواااان کض واااان از‬ ‫جموه ” طاضکااای پیما لااری اوات‬ ‫کااه ر کااارراه وااازی وطوااازی و‬

‫کارگضان کارخا ه واب طکا غاض باطنط تمن بزیر وااه جمعا از طم چطن طضکت وو آ ان غاض‬ ‫کضما ااکاه ” بااه تواات نذیضرااان کار اخضای طاط ط‪ .‬ر ا اماه گا ارش کیر کونطه ر ” ‪ ۰‬کیوی ماضی ما یض‬ ‫خیاوت کاررضما از کار اخاضای طاطه امااطه اواات کااه کاررضمااای ایاان تضوه‪ -‬مطان ” خ این روز کااری‬ ‫ا ااط‪ .‬کاررضمااای کارخا ااه مااذکیر از کارخا اااه ر موا باااه اتااااضام وال ‪ ۳۱‬اخضای طاط ط‪ .‬کاارگضان ایان‬ ‫آزمین کااک و‬

‫پضومه م لن ماض وننطی وت ا اطر کارگضان خیاواه اوت واتت کاار را کارگضان به باا ه اینله میا اولیه از واحط تیلیطی که‬ ‫کااار ” ماا باطااط‪ .‬ایاان طااضکت از ” ‪ ۸‬واتت باه ‪ ۱۰‬وااتت ر روز خاری کاکیرتامین ما طای و باه مداحکه تخداد و ارا اه ماطاره‬ ‫را به صیرر تضار ا اای باطون پض اخات واام اضااره یاا لی تحضیم ا تا ر باه تاامین مایا رن و حضره ای و تحدیو و با ا‬ ‫کارگضا‬ ‫نااط ”کااه بااا ماایر یاااز ی ا ت کارخا ااه را تااا کض ن وره آمیزش ای ایمن و رن‬ ‫کیتاه مطر و بونط مطر اواخطام ما اضااره کااار ارا ای‬ ‫مایااط کااه کااارگضان بااا تضار ا ااای مخالفاات کااارگضان میاجااه گض یااطه ا نش ثا ییاه تعزیا و بایاط ‪ 1‬مااه تیوااط یاا طااضکت پیما لاااری از‬ ‫یرض بضای تعیین تلویف به کارخا اه تاریخ یلم خض ا وال ‪ ۳۲‬مکغیل به‬ ‫کیتاااه مااطر بیااکاض باای ه و اکثااض اوت‪ .‬کارگضان کارخا ه واب طاکا‬ ‫کار ططه بی ط رآغاز وال جطیط با‬ ‫اتاضاضااار اام بااه ایاان کااارگضان غااض کااه اکنااین ر ماللیاات وااناه مضاجعه ماینط‪ .‬و‪...‬‬ ‫پاوطاران اوت به صیرر تضار ا ی ‪-‬اخضای ‪ ٦٣۲‬کارگض طاا خی رو‪ /‬به تطم تمطیط تضار ا کاری طان اخاضای‬ ‫مضبیط م طی ‪ .‬و‪...‬‬

‫ز یزج و بیگارسامی‬ ‫‪-‬بااه گاا ارش رواایطه از وااننطی‬

‫ر اوااااخطام طاااضکت پیما لااااری گ ارش ایونا جمع از کاارگضان تاضار طط ط‪ .‬ار ا امه گ ارش از تایل یلا‬ ‫انط‪.‬‬ ‫ا ی و روزماا کارخا اااه طااااا‬

‫از کاارگضان آماطه اوات هه ر آبااان‬

‫کاررضمای کارخا ه احیاا صانعت ‪- ٣‬بنا به گ ارش کمیاه ما نر بضای خی رو ر تماس باا ایوناا از اخاضای ماه واال گذطاته باه توات کمکای‬ ‫ای ”پض اخات کم به ایما تاطل اای کاارگضی ‪ ٦٣۲‬فااض ازکااارگضان ایاان کارخا ااه ما ه اولیه ک و رااطان واایض مایا‬ ‫تن از کارگضان بخ‬ ‫ب اه بنطی و پاضس“ را کاه ضکاطام از اوای ا وااال جاااری و بااه کااال تیلیط خی رو خاکض ا ه و ار و اط‪ :‬اولیه رعالیت کارخا ه مایتف طط و‬ ‫ارای واباه کاری ‪ ۹‬تاا ‪ ۸‬واال ما ار ای وضوام آور تیمت ا طضکت رگاایضی کااارگضان بااا مااطیض تاماا طاضکت وو آ ان غاض کاکیر باه‬ ‫باطنط به باا اه اای وا ا از کاار ” ککت و صنعت ماابا ” باه لیا‬ ‫اخضای کض ه اوت‪.‬این رحاال اوات ار ای‬

‫بی‬

‫از حط تیمت ا ه مضغ‬

‫کارخا ه ر وال گذطاه بض وض خذ‪ ،‬صیرر ی جا که تضار ا خی را باا‬ ‫بخااک از خااطمار از جموااه اضاااره پیما لااار ر تاااریخ ‪ ۹۲‬یماااه ‪۳۲‬‬


‫‪١۲‬‬

‫اکتبر ‪۸٢‬‬

‫خاکضی میکضیاان‬ ‫ر خ می ه و از مین تاریخ با کویه مااوفا ه جان باخات‪ .‬وی ماا ا و یضو ااای حفاظاات ا نتااار وااناه ‪-‬به گ ارش آما‬ ‫پضون و کارگضان م اایما تا تاریاخ ‪ ۹٣‬وال ون اطت‪ .‬ما ضمن تا ویت ماابا وااریض و وان باه اتاطام روز وااه طاانکه ‪ ۱٣‬رااضور ین ماااه‬ ‫بی ت ام اوفنط ‪ ۳۲‬به مطر ‪ ۰‬ماه و به خاا یا ه ووااان و وابا اران محلاایم کض ااط‪ .‬ر گ ا ارش رعالیاان ”مین کضیم “ رعاال ا اکمیی و‬ ‫تناا ر ی ا خه و باا باه اماضا ء ااامکض ه راااطان طااضایط ایماان و حایو بکض و ملضاو ر ایاضان ر تضی اتحا یه ملضاتی‬ ‫میاان رابزااه آمااطه اواات کااه روز از ویی وااراه تاضای رمیام باه‬ ‫روا طن بض تعااط واوب اخایاارار اواا طار ر محیط ای کاری تام‬ ‫وطنکه ‪ ۰۱‬راضور ین مااه خاا یا ه اتاام ”تکوی تویاه ظاام“ باه تحما‬ ‫ازکااارگضان تااضار ا تنظیاام ماای ه اصااو ایاان گی ااه حاایا ث ماا‬

‫ا کمییان‬

‫بی ‪ .‬او ا اماه ا ‪ :‬پا از تعزیانر باطااانط‪ .‬و کاررضمایاااان و ولااات گونضی پیر بضای منتاار باا رضز اط طاا‬ ‫یروز و مضاجعه کارگضان جات ا امه م ویل م اایم این طضایط تحمیا خی تااازم ز ااطان مضکاا ی واامنان واکناااااین ر ز اااااطان بااااا ض‬ ‫طط ط‪ .‬نرام که اتاضای خاا یا ه میکض ‪ .‬امکض ه وال گذطاه ای باه‬ ‫کار ازورو تماام کاارگضان تیواط ططه به کارگضان م باطنط‪ .‬و‪..‬‬ ‫ماااه ز ااطان محلاایم کض ااط‬

‫راکا مما عت به تم آماط و تنااا ‪ -‬ک گ ارش خکضگا اری ”پیاامنیض“ وی تاادط منتااار بااا ااامکض ه را‬ ‫به وه تن از مانطواین اجاازه ورو روز وطنکه ‪ ۱1‬رضور ین مااه ‪ ۱۹۳۱‬اطااانط ز ااطا کا ان بااه وااایر ملضاتی ا ا ااکمییان باز اطاات و‬ ‫ا ه طط‪ .‬او گفت‪ :‬مضاجعه کارگضان به و فض از کارگضان ” کارخا ه روغان بازجییااان وزارر ا نتااار ما ااع ون با تاضار وثیااه از ز اطان آزا‬ ‫جات آگا از توت اخاضای باه رااض گضمیان ر کض واان تاضاو واتاع ر منتار آ ان گض یط ط‪ .‬این اماض باتاث ططه بی ‪.‬‬ ‫مااضاه چنااط تااضی یرضاتحا یااه‬

‫وو آ اان رطاااض مطان ایمااهای طاضه رزگااری ” ر حیان کاار باه اتاضام خاا یا ه حکیاب ام گوانضی ا نتیااه ا مماان راااش از ز ااطا یان‬ ‫طاطاات و جاایا تااا ع کننااطهای از لی تطم املا ار ایمن ر مح کاار پیرگض یااط و خیاواااار منتااار بااا ویاواااا ا وحااااااایو بااااااکض‬ ‫ض‪ ،‬ما یولین کارخا اه باه آ اان بض اثض گااز گضرارا مااوافا ه جاان ت یاا خاای طااط ط کااه ر پاا آن ایضان‪ /‬بضاواس گ ارش ریاارا از‬ ‫ا ه کط و تناا تنایان طاط کاه باه خی را از وت ا ط‪ .‬ر این گ ارش ز طا کا ان به طالو وحاکیا ه باه طاض وننطی روزیلاکنکه مایر ‪۱۳‬‬

‫لیاا ورطلاا ار ایاان کارخا ااه آمااطه اواات ه یلا از ایاان و فااض آ ااان یاایرش بض ااط و بااضا ر ایاان رااضور ین ‪ ۱۹۳۱‬پااطرام اادضالا‬ ‫تیجیااه اتااادا ی ااطار و زیا ااطه کااارگض ر حااال کااه مااکغیل تمی ا ز ااطا ویاواا را ماایر ضااض تیوط مامیرین ا اره ز طا اا وتحت‬ ‫ما باطااط‪ .‬بااه گفااه وی ایاان باا ااه کض ن چاه راضان کارخا اه بای ه وطام تضار ا ط و خاا یا ه گوانضی مضاتکت ططیط امنیا به بیماروااان‬ ‫ما ا ویلین کارخا اااه ر طاااضایز اواات چااار گاااز گضرار ا میااکی ‪ .‬پیر را تاطیط باه باز اطات می اط‪ .‬تیحیط وننطی آور ه میاکی ‪ .‬کا‬ ‫تنیان م طی که کاراحطاث کارخا ه کارگض یرض که با ط‪ ،‬ماار ملاار ز طا کا ان پ از اتاضام ططیط این گفاه پضون و پضوااران بیمارواان‬ ‫کن ا اضه به پایاان روایطه اوات و خی به کما وی طاااراه بای یا خااا یا ه راااط بااه مااا ر حکیااب ام وضااعیت جاا م و روا اا پااطرام‬ ‫مچنین کار احاطاث کارخا اه کایره چار گاز گضرار میرض و مااوفا ه گونضی پایر اجاازه منتاار کابینا‬ ‫دضالا به توت طلنمه ااخیش و‬ ‫بونط این طضکت که بیا از ‪ ۱٣‬واال ض و جان خی را ر ایان حا ثاه از ب یار کیتاه ا ط و واایض اتاضای از احیاااه کویاااه آوااایب یاااطه‬ ‫یل ککیطه اوت ر مضاحا پایا ا‬

‫وت میط نط‪.‬‬

‫خااا یا ه وی را از منتااار محااضوم اواات‪ .‬یضو ااای امنیااا از با اضی‬ ‫کض ط‪.‬‬ ‫کض ن پطرام دضالا ر بیمارواان‬

‫اوت‪ .‬ماینطه کاارگضان معااضم باا مندزن‪ ،‬شگجج و زعدز‬ ‫بیاااان اینلاااه تاااطهای از کاااارگضان ‪-‬تاطیط ” حکیب گونضی پایر“ ز طا ا‬ ‫اخضاجاا از روزگذطاااه و امااضوز ‪ -‬ویاو به اجضای حلم اتطام‪ /‬بنا باه ویاو “طیضکی معارر “ محلیم باه‬ ‫چاارطاانکه ‪ -‬ر مااباا اواااا طاری گ ارش ضا ا روز چااار طانکه ‪ ۰۹‬اتطام ر واا ‪ /‬باه گا ارش آما ا‬ ‫مطان تممع کض ه ا ط اظااار اطات‪ :‬رضور ین ماه ‪ ۱۹۳۱‬ماامیران وزارر خکضی میکضیاان ”طایضکی معاارر “‬ ‫‪-‬اتاااااادا غاااااذای ز طا ااااا‬

‫رصاایرت کااه وضااعیت کاااری مااا‬

‫مکخص کی به تااضان آماطه و ر‬ ‫مااب ممو‬

‫تممع خیا یم کاض ‪ .‬او‬

‫ر ا امه ار و ‪ :‬اواا طاری ماطان ر‬ ‫جیا تممع کارگضان تنیان کض کاه‬ ‫تااضار ا طااما بااا طااضکت بااه اتمااام‬ ‫رویطه و ک تا ین ما تیا ناط باا‬ ‫طما تضار ا منعاط لنناطو کااری از‬ ‫وت ما بض م آیط‪.‬‬

‫مما عاات کض ااط و وی را بااه واااا‬ ‫خاااکضی ا اره ا نتاااار واااننطی‬ ‫بازگض ا ط ط الزم به وکض اوت که ر‬ ‫اوفنط ماه وال ‪ ۱۹۳۲‬پ‬

‫از احاضار‬

‫ا نتار“حکیب ام گونضی پایر“ کاه ز طا ویاو محلیم باه اتاطام و تیوااط وزارر ا نتااار جمااایری‬ ‫ر ز طان ومنان ب ض م بض ‪ .‬تاطیاط محکایس ر ز ااطان مضکا ی وااا از اونم باز اطت طاط و تاا اکناین‬ ‫به اجضای حلم اتطام می ط‪ .‬و اتانم روز چاارطنکه ‪۱٦‬رضور ین وت به تحت طلنمه و بازجیی اوت‪.‬‬ ‫می ط که ا روز اای آتا حلام اتادا ز ه اوات‪ .‬ایان ز اطا‬ ‫ر ‪ ۰۲/‬رضور ین ماه ‪۱۹۳۱‬‬ ‫اتطام وی اجضا خیا ط طط‪ .‬ایان اتاطام تماس با آما‬ ‫خکضی ماذکیر اتانم زعتیزض و روتدزدهای زجتماعی‬ ‫مامیران وزارر ا نتاار ر پا آن کض ه از روز چاارطنکه ر اتااضام ‪ -‬بنا به گا ارش روایطه از واننطی‬ ‫صیرر م گایض کاه روزتکا از آن به وضاعیت اامعویم و اماکخص روز اول رضور ین ماه ‪ ۱۹۳۱‬مامیرین‬ ‫خاااا یا ه وی تااادط منتاااار باااا خی ر ز طان وت به اتادا غاطا طاض اری وننطی اتطام به جمع آوری‬ ‫رضز ططان را اطانط کاه باا خالات ز ه و این اتاطام را ا اماه ای باه وافضوطاان میااطان گااز ایاان طاااض‬ ‫ا واااان و ما ویلین ز ااطان اتاانم‬

‫ماای ه و مااا ع ک ا ب و کااار آ اااا‬

‫مااامیران وزارر ا نتااار ضاامن‬ ‫ح زدث کاری‬ ‫ضااض و طااام اتااضای خااا یا ه می ه اوت‪ .‬گفاه م طی اامکض ه طااااط ط‪ .‬بااااه گفاااااه ی یلاا ا از‬ ‫ بنا به گ ارش روایطه از اطانییه‬‫حکیب ام گونضی پایر از ا ماام ایان پ از اتادا باه واویل ا فاضا ی وافضوطان به آ اا ابنغ کض ط کاه‬ ‫”‬ ‫ر تااااریخ ‪ ۰۰‬رضور ینمااااه ‪ ۱۹۳۱‬منتار جویگیضی به تم آمط‪ .‬حکیاب مناااا طااطه اواات‪ .‬ایاان ز طا اا‬ ‫یرض ح وافضوط ر این مح را‬ ‫صن تاوم کاارگض پاضومه احاطاث‬ ‫ام گونضی پایر رعاال ویاوا ا ا ویاو به اتاام محارباه باه اتاطام طار ااط کااه بااا مااوماات جااطی آ ااان‬ ‫م لن مااض طاضوااان اطانییه ” ر‬ ‫وااننطی و مایلااط ‪ ۱۹٦۹‬ر تاااریخ ‪ ٣‬محلیم و ا گاه تمطیط ظض و ییان روبضو طاط ط‪ .‬ر پا ایان مااومات‬ ‫حین کار از کاه وایم آپارتماان ر‬ ‫ماضمااااه ‪ ۱۹۸۸‬ر حیااان خاااضوی از تااال رمیاام اای حلاام وی را تاییااط طاض اری به آ اا وتطه ا که بعط از‬ ‫حاااال وااااخت واااایط مااای و ماابااا بااه واایی ارومیااه تیوااط کض ه ا ط‪.‬‬ ‫تعزینر یروزی میایا نط به محا‬


‫‪١۳‬‬

‫اکتبر ‪۸۸‬‬ ‫کاا ب خاای بضگض ااط امااا بعااط از طط ط که طاض اری ک به آ اا اتانم روزچاارطاااااانکه ‪۱٦‬رضور یاااااان منا‬

‫مضزی بض اثض بضخیر با میان‬

‫تعزینر ی به آ ااا اجاازه کاار ر کض کاه ایان منزااه را باه پیما لاار ‪ ۱۹۳۱‬آزا طط‪ .‬وی ر روز ‪ ۱۱‬بامان و مامار بماا ما اطه از زماان جنا‬ ‫این مح ا ه کط‪ .‬ر ایماه صاک واگذار کض ه و پیما لار خی اتطام به ماااه ی‪ ۱۹۳۲‬باز اطاات طااطه باای ‪ .‬ایضان و تاضاو کاکاه مماضو و یاا‬ ‫روز واااه طااانکه ‪ ۳۱/۱/۱٣‬وااات جمااع آوری واات رضوطااان کااض ه صطی کضیم به مضاه طیث اما ا‬ ‫کاااه ر روز جااااا کارگضواااال‪۸٦‬‬ ‫رضوطان ر مااب طااض اری منزااه اوت‪ .‬و‪.. .‬‬

‫معویل ططه ا ط‪.‬‬

‫تممااع و خیاواااار رواایطگ بااه پیراایضی و مااوماات وافضوطااان واریض و باه ‪ ٦‬مااه ز اطان محلایم ‪ ۰٣‬رضور ین ‪۱۹۳۲‬‬ ‫وضعیت خای طاط ط کاه باا جایا باتث طط که طاض اری کا باه آ ااا طااطه بی ااط بااا تفاای ریاواات تاایه ‪ ۱1‬آوری ‪۰۲۱۰‬‬ ‫وضباالی طاض اری میاجه طط ط؛ آ اا تاایل بط ااط کااه تااا روز یلااکنکه تضا یه وتت پضو طه ایکان مخایمه‬ ‫به اچار به رون طااض اری مایم ‪ ۳۱/۱/۰۲‬تلویااف آ اااا را مااکخص طط اما بعاط از گذطات بیا‬ ‫باض ه کااه ر پا ایاان واتعااه وتاا خیا ط کض و به آ اا وتطه بازگاکت وال ممط ا تیوط اجضای احلام بضای‬ ‫از واه‬

‫مضاجعااه کااض ه کااه جاایا منفاا‬

‫و ی باز اطات طاطه بای ‪ .‬صاطی‬

‫آما‬

‫خکضی میکضیان بض اثض ا فمار‬

‫اا‬

‫اماااه ای خیاوااااار جااایا‬

‫پضو طه ایکان مخایمه طط اماا بعاط اثااض ا فمااار میاان پنااد طاااخه ر‬

‫اواا طاری به م ا طان طاط ط‪ .‬ر ازگذطت بیا‬ ‫مااب معاون اواا طار به آ ااا گفااه تیوط اجضای احلام بضای تحم کیفض ازتیاباااع طااااض ماااضزی یوااای‬ ‫بی “ تممع خی را به م ب یط مرض به ا گاه رضاخیا طه طط ط‪ .‬ما آزا ی مااوفانه جان باخاناط‪ .‬یاا آور ما‬ ‫از جان خی تان ویض ططه ایاط ” آ ااا این وواان را به کارگضان وننطی و گض که تاکنین صط ا فاض از ماض م‬ ‫از واه واال مماط ا‬

‫مر ا گفانااط کااه‪ ” :‬بوااه آ م وتا ا‬

‫بییژه به خا یا ه ایکان صمیما ه‬

‫گضونه باطط و جا‬ ‫به لک بضوط تکضیاا میراایییم‪ .‬و امعااطواریم ر‬ ‫به اخ‬ ‫اان طایض ام ما رو “ ‪ .‬ایمااه تاانش و رعالیاات ماااکل‬

‫بضخااایر یضو اااای امنیاااا ااام جضیا ااار کااارگضی بفیریاات تمام ا‬ ‫ایا ت وافضوطاان خاکمرین را رعالین و ر کضان کارگضی که تناا باه‬

‫پضاکنااطه کنااط و باتااث طااط کاااه جضم راش از حا و حاایو باض حا‬ ‫اواا طاری اتنم کنط که ما مکلو با کااارگضان محاکمااه و ماحماا ز ااطان‬

‫کااار طااما ر ایاان ملااان ااطاریم و طااطه ا ااط‪ .‬آزا طاای ط و ه میااان‬ ‫بای ا طاض اری ک به طما ممایز خا یا ه و وواان خی بازگض ط‪.‬‬ ‫بط ط‪ .‬ر ا امه مرا باه طااض اری‬ ‫ک منزاه مضاجعه کض ط و خیاوااار‬ ‫جیا تزع از ویی طااض اری کا‬

‫یلا رووااای ”طیطام تویااا“‬

‫‪www.iran-telegraph.com‬‬

‫ماا ویلین باتااث طااط مااه واات کضیم به مضاه طیث اماا‬ ‫رضوطان معاضم به اخ اواا طاری روز جاا کارگضوال‪ ۸٦‬وااریض و از ا ال رووااای“ زلا “ از تیاباع‬ ‫رراه و مزالکاار خای را باا معااون به ‪ ٦‬ماه ز طان محلیم ططه بی ط با وااضوآبا مضیاایان بااه ااام ااای‬ ‫اواا طاری مزض کض اط و مچنیان تفاای ریاواات تاایه تااضا یه وتاات ”اولنطر باضام و ابیبلض امیان “ ر‬ ‫کاه ر مین ر منزاه مضزی یوی‬

‫و فاض‬

‫سایت تلویزیون پرتو‪www.partow.tv :‬‬

‫اواااا طاری ارجاااش ا ‪ .‬بعااط از آن ‪ ۱۹۳۱‬آزا طاااط‪ .‬وی ر روز واااه ‪ -‬جان باخان بض اثاض ا فماار میان ر‬ ‫وت رضوطا ن مر به اوااا طاری طنکه‪ ۱۱‬بامن مااه یلاا ار ویادط منزاه ماضزی یوای ‪ /‬باه گا ارش‬

‫سایت کمیته خارج‪:‬‬

‫گفااان اینلااه ایاان م ا ووه ر حیزااه اتحا یااااه آزا کااااارگضان ایااااضا ن طااطه ا ااط‪ .‬آزا طاای ط و ه میااان‬ ‫اخایارار طاض اری ی ت آ اا را به روزچاارطاااااانکه ‪۱٦‬رضور یاااااان خا یا ه و وواان خی بازگض ط‪.‬‬

‫‪www.partowradio.com‬‬

‫اوت که ر این ملان مکغیل به کاار تممع اتاضاض خیا نط ز ‪ .‬و‪...‬‬ ‫ا انط خیا ااان بضگااکت بااه مح ا ‪-‬بنااا بااه خااکض رواایطه از وااننطی تناا به جضم راش از ح و حایو بض‬ ‫ک ب خی طط ط‪ .‬طاض اری منزاه با صطی کضیم تاضی یوات ماطیضه ح کارگضان محاکمه و ماحم ز اطان‬ ‫تمام رعالین و ر کضان کاارگضی کاه‬

‫‪www.hekmatist.org‬‬

‫کننااط‪ .‬ماینااطگان وافضوطااان بااه آ اا اجازه ا ه اکی کاه باه محا‬ ‫رون طاض اری رراه و باا تیضای ک ب خی ر میاطان گااز بضگض اط امعطواریم ر ایمه تنش و رعالیت‬ ‫مکلنر خی و اینلاه چناطین واال وباره با خا یا ه ایکان وت باه ماکل جضیا اار کاارگضی بفیریات‬ ‫ایکان صمیما ه تکضی میریییم‪ .‬و‬

‫سایت رادیو پرتو‪:‬‬

‫چنا چه تا روز یلکنکه ‪ ۳۱/۱/۰۲‬باه کارگضان وننطی و بییژه به خا یا ه‬

‫سایت کمیته کردستان‪www.october-online.com :‬‬

‫کاااه مایناااطه خااای را معضرااا‬

‫طط ط‪ .‬ما آزا ی ایان ووااان را باه‬

‫سایت حزب‪:‬‬

‫طاض ار با این وت رضوطان جان به به مح ک ب طان را ا ‪ .‬ر ماابا‬ ‫لب آمطه میاجه طط از آ ان خیاوات واات رضوطااان تاطیااط کض ااط‬

‫تحم ا کیفااض بااه ا گاااه رضاخیا ااطه‬

‫بنااا بااه خااکض رواایطه از وااننطی‬‫صطی کضیم تاضی یوات ماطیضه‬ ‫اتحا یااااه آزا کااااارگضان ایااااضا ن‬

‫سردبیر نشریه ‪ :‬کامیار احمدی‬ ‫‪kamyar.ahmadi2012@gmail.com‬‬ ‫دبیر کمیته کردستان‪ :‬عبدالله دارابی‬ ‫‪darabiabe@yahoo.com‬‬ ‫روابط عمومی‪ :‬ابوبکر شریفزاده‬ ‫‪rawabet.omumi.k@gmail.com‬‬ ‫سایت کمیته‪:‬‬ ‫‪www.october-online.com‬‬ ‫اکتبر هر دو هفته یکبار و دوشنبهها منتشر میشود! با‬ ‫اکتبر همکاری کنید!‬

‫آزادی‪ ،‬برابری‪ ،‬حکومت کارگری!‬

اکتبر 88  
اکتبر 88  

October Magazine

Advertisement