Issuu on Google+


ò}u ** çƽ~)„ z † f ÛÞ 1 2 2 3 5 7 8 9 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 22 24 25 25

àm æ^ ß Â Ñzp°ÅD s sZ}g øgzZ½ ˆÆÜZÁZzi ò}u** çƽ{Šñ u ** ç{Š c* iwjZ ~ð| {k CZ»'! f›âq -Z †f: »ægzZ[ » ]ZW, ZƽÄÂ! f ½zg e6, »á|~VßjZ~ t òZƪ!* ~VßjZ~ ~ÃÅ\7q -Zª!* B‚ÆxsZ1n W¼ƒ  \W ÑÝZ »½ÄÂ! f .lp c* kß{Š ‚ li ‚Å[f½ÄÂ{Šñ ì¢q]Š ÞÅyk ǽ~)›{Šñ wq]gßÅ´ ˜› ?ì Hi»X ]!* « ]!* ~uzŠ ]!* ~Š


Ø’nÊ

'½~)

1

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

VƒÇ½~) {ûvÑ"6, ½ÄÂgzZ[»Æ }gtÆnÆxsZI è ZgzZ

zøZŠgzZƒ ‚ rggÅz=ÌZg fìC Ù ªz ãZz6,¿kZC Ù ]!* t ãqzggzZ]gz¢+F, ëZq -ZÐ~]c* gz¢ã¨ KZÔ½ƒïq »U TÔì wZziÑC Ù {z „ ½z DÔì ¤+F, —q -ZÐ ~ bc {z ¸gzZ ¯ a -5芉y¨ KZ6,¯ ÅTgzZ Z 7,** ƒ VùuÃV¤ Û t ‚Æ {zt X ì CƒA $%6,T 㨠KZè# Ö Z™gzZ 㨠KZèÄZÑì àS z X ‰ƒ7N ZgzŠ~X'!*

:Ñzp°ÅD¨

»+ M¨ KZÃy¨ KZÐ Tì „z D’ e ´gŠ c* Ìt VŒ 1 gzZñ m yZz6,ÄZÑz d $ÔƒÝq c Îg~õ à t ÜZÔ A $ iq Ð Z ~Š Yz b &gzZ Ôt Û ~„  7z gÔ×~ ë!* z h{zB‚nZ ÞZ ñŸggzZƒ@* ™y' × Ç6,o ZÜÃy¨ KZgzZÔƒ¿¢ A &Åä™ b‚ {z 7{Zz6,ðÃmZ Ôƒ@* ™wâ Ñâ Ð ª zŠ Å ~0 + zZ} .[Œ Û gzZ &z ½H Æ~ bZz¥c* VƒxEÆ( Science & Tecnology)Yß ð3E t¤ /ZX Vƒ kzgŠÆ [Š Zz y!* i c* ÔVƒ t òZÆ,z õg @* ÔVƒ y. zxEtµš ÂÔ ZƒgÃè ÌZ D àJ -ÑkZÃy¨ KZy.zxEx Ó


Ø’nÊ

2

'½~)

)´X ì y†£q -Zƒ  t ÂD à7J -ÑkZ¤ /ZgzZ y. C ì ¹äw ò DZ : Ð Û Í ƒ ½ sp H  [ZÑ ƒ ~ C Ù

: s sZ}g øgzZ½¨ ìg| m yZz6, Vð;ÆxsZIZy.zxEx Ót~gzŠTçO ~õ Ãt ÜZÔ kgŠ »ÄZÑÔ$»+ M¨ KZÃy¨ KZÐ y.zxEyZÔ¸ gzZ „g CƒÝq6,j§g7 ½Ô¢ A &ÅyTz×~ë!* z hÔ cÎg nn Z$C Ù »b‚Ô åì‡6,žo ZÜgzZy' × Ç6,{ZC Ù á Åe $Z@y¨ KZ & Ô å $» ~g !* ½H 58ÂgzZ ~0 ‹gŠ n Æ kZ y.Æ Yß ð3E åLG + zZ} .Šz `z²ÆVñ¸gzZ ]uZzÆ õg @* Ô¸ D Y0¯ ) !* » ¢6,~0 + zZ} . G‹E “ñz]‡nÆkZ3*ZŠ ÅwZziz yZ{zgzZ¸D 0* g ZŒ Û t òZÆ ï ðÉg mZ y.zxEx Ótt n¾: å * @Yƒg66,ä™Ýqe $Z@Ð X å@* Yƒwâ ÑâЪ zŠÅ~0 + zZ} .[Œ Û zÞZñŸg{zgzZ¸D™

:ˆÆÜZÁZzi ¨

s sZ}g øÃX) y.zxEx ÓtZ # ˆÆwZziÆÜZ1 y.zxEyZgzZ å* cJ m yZz6,=g fÆ]g ZwãqzggzZ„  Z Û ãZZ ä ÆwÎgzZ} .ÔVÍßg DÆe $C Ù ŠzŠ ÒZ ( ìg f e# Ö } .Å+ M¨ KZÐ : ÓªÆV-g ù Æ kƒz mwÔVÍßxzøÐ ÄZÑz + M¨ KZ ÔV2!* ÆÔ AzÑÝZê Z Ãy.z xEyZ ¼Z‰ − ~ ŒgzZl : âêz w¡Z6,gîA ïZ nÆ]ZŠ ¢ CZf LZgzZ Î äYHwEZs Ü ÅÑe ó~g È þ z ~g kKZ vß Zƒz mwIZgzZ & 0 + izJtgzZX Î äY H


Ø’nÊ

3

'½~)

VrZÃy.zxEyZJ -V ŒÔ‰ − „ D Y6,½£Ð ~i ]ez Ðd $z+ M¨ KZÔ]zZ°ÐyZZz< Ø èÔ]zŒÐVßÎggzZ Z} .ä G X c* Š™qzÑ* *™wEZnƏÂz$ÅgZŠZ¹ÜZgzZY Z¬Zz ïEšÒ& w‰ÃyZZz< Ø èì »]!* kZ „x ** ½zD~gzŠÆ` WgzZ yˆZ Ô ~g Î Zz äZ ÂÔY §z xщg ZŠZ ¹ÜZÔ ñY Œq g »" gzZ gzZ ñYZjÏâ ªŠÃg ZŠZ 㨠KZgzZ ñYHwú6, ~gz$z"Ã{)zu|z Ã~Š NZ$ +gzZ ãZZ"C Ù gzZ)iÑ»½ÃòÑ"gzZ ð§"C Ù @', nZ X ñYc* Šg Z Œ Û W, Z»à ì×zgÃR$ +z¹ÜZ$ + Ù gzZ³»gÅz= C

:ò}u ** çƽ{ŠŽñ¨

'Z',gzZ Ô ðƒ È6,ò}Á{ nz u ** , çXwq]gßu ** k\Zt 7~ ]ZyZ sf è`gŠ$Ü »Xì t ‚}g ø ` W{z Ôì „gƒ X ì YY H [»z x ÂÆ V;zgzZ D Y ~VßjZ yZ Z # a } g ø ( 1) Å< Ø èÉ xsZz yZZÐ VߊÆyZ ÂÔ D ™Ýq½._Æ X ”Kqw‰q -Z¡ÃkZ {zgzZì CYƒ»8ÌZzÑ HwJW, Zt»½kZäVrZÔÆnIè¼vßgzZ( 2) ™Ènç^ÇZ6, » Ï0 + iÃ+Šz< Ø ègzZ c* Š. $!* ~ Vâ {zŠÃ *Šz +Š ziZ%vŠÆÏ0 + igzZ c* Š™ÈzŠzö„J -{izgi úgzZ] .)zkg ZæÃkZ gzZ ð|Ø{†ftèÑqÔ ‰ƒŠ Zi WÐ xsZ b§~g7 ~ µZñ Xì †f ~Š· Ð ¹ gzZZ +~Š ã CÆ xsZ ~ VÍßCc* ½Ð ¹ ( 3)


Ø’nÊ

4

'½~)

» ~Š OZ" z ãEZ" {zgzZ‰ ƒ Za ]2z u“~}g !* Æx © Z nÃ]2u“yZ~ wŠ „ wŠ Â{zÔ wŠ ) , ~ yZQÔ‰ƒgD ]Zg ¶ ZçOÔ Tg D ™ú6,xsZ 5',{z ~` gzZ ìgQ X Tg ïŠØ»VÍßÆnkZÝ»ÆZ +Z` z ~VߊÌZz¤ðÃÅ*ZŠ u 0* zÏ À 0* óÓzÖ( 4) xÑ gzZ Š H0 q -Z Ô ** ™wâ 0* ÃVzgŠÅÓz ÖÉ „g: ¹!* Ð: â i]ÑqgzZ Ïâ ªŠ~ÃÅVÍßyZ {z}™]!* ÅÓgzZY §z XŠ Hc* Zjwìq -g @* gzZ {¾" gzZ Ï0 + gŠ z + M Z³( Å + M¨ KZz d $ ÔÄZÑz t ÜZ ( 5) H0r[8q Š -ZÔ ** ™ÂÅt ÜZz + M¨ KZgzZÔá à ä + MÂ}™[% O™Ö ðÃÔ àì×zg Â,™[% O™ƒ} 9vßt [ ZÔ ;gƒ{C Ù b» R$ +gzZƒ;g¤ /** 3 JŠ WÔN 3™ƒ} 9vßtÔ Ïâ ªŠ 6, yZp,ŠÔÐDz[Š ZñCÃyZ ~ßñðÃgzZì ©â Š×zgЃ ó à ìq -g @* ÅkZQ; wìq -g @* ~ßñtÂÔN â Û lâÔ™0y¨ KZÔ™Ö EJ$ 6 ~ßñ ðà @* Ô4ZŠ ~ VúL Z Û Æ V¨â Š ×zg yZÔ dl Æ Xìg: ¹!* ~*Šwìq -g @* V¨â Š „ 46,HÔ ã‚W@z~gz6,@¡ÔÑ»½kZèa( 6) z wâ gzZì @* W™0xÝ » kƒz mwCc* ½C Ù n kZ Ôì @* Y c* è~ kZÐ×Åx Zwzw': ;ì @* Yµ™ƒZ¾Ô J0 +Z~ä™ ¦Æª zŠ ƒ ËZ e XôZz ðÃÐ ~g ZÁz ~Šg^ 㨠KZ: gzZ ;ì Cƒ pŠ ðÃà ! c* Y ËÅg F ÃkZ ;Ç}™{zÔì Y™\E Ù b§TgzZ AÐ Vzg F


Ø’nÊ

5

'½~)

6 §ñÆ~Š , á b§ÏZX σ„Åù LZgzZ Ù A KZ {Š c* iÐ ` ´z bZzËZ e ä kZèYì Sg ЄÃCc* ½C Ù Åäg LÐ Vß Zz ű „Åh eVŒ[Z ÂÔ åc* Š V;zgzZ;åH ay  BzgVÅÑnÆ“ W{)z Xì Cƒ Ð V'¾ÂÔì ª zŠzwâ gzZx ZgWzH„ÑÐ ½kZ ( 7) D Yƒ Za 6, gîòiÑ ~¡ kZ Ì]!* .u 0* _ ** Æ ]g ›gzZ ]Ð  ,Z ~ yZ ÒZ ©Ôì @* ¯ µ Z „ Ì‚ÎKZ¡t =Z Ô {Š c* i „¡d $¾~] .)èYÔ Bs ÜÆy á KZ ** W~] .) ÐG g{)z÷Zñê ZgzZäY~# Ö } .ÅY f¡tb§ÏZ Xì @* ƒ @* ƒ J¦{Š ‚gzZ ¨z d $¾6,gîx ¬ Ì¡ »Y fèY óì LggzŠ Ì á Zz VCgzZ Vzg »sÜÌ~ ]â½gzZ V- Š á Å yê Z 2X ì KZ ~ äš ÃV'¾{zó D Y ñš „ vß k•~ ^1 ^ÎgzZ X BÂÅy á % gzZ VÒZy Å ` W Ô V×ZæNE ãZzzC Ù ªÇ!* gzZ KñKñPt ‰Ð~yZÔCƒZa ~V”áZz"7,gzZ 6 Cc* ½Ð ½ ½ÅxsZ {z ‰gzZ‰ì @* YƒÁg „ yZZÐ X +Z  X CgzZ {k HJÐzzÅäƒs ÜÆ

:u ** ç{Š c* iwjZ ~ð|¨

¤ Z pÔì {ûòÀq / -Z 6,x ÂÆ V;zgzZ VƒÇ ½~)Ât {Š c* igzZ Å ** çÅkZ ÂñY ÅÃÐ ¤S6,VƒÇ½~ð| ~Š NZ$ +~Vâ ›ìt„Ñ»VßjZ ~yZèYÔσkC


Ø’nÊ

6

'½~)

/Z{zÐzzÅTñYc* ¤ Š™gzŠÐXgzIèÆyZÃyZgzZñYc* 1Õ @» X g: ¹!* Ìy›ë @* ÔVƒ: ð|p ä VrZÔ Çƒs %ZþР70 +ZgzŠgzZ à ì×zg ÅòwD Z)´ 9O ¬Š Ð d $Œ Û Ã}',õžFZÆ V;z Å Ýq ½~ VƒogŠ Å \gtn¾‰ìg Ù Š Ì]ÑqÆVŒQÔ ¬Š Ì` Z' × »x Z¸Z ÅV;zÔ ½ÅVßjZ ð|yZQÔ H·_], ¸ç »qC Ù Ð wÅ…q -Z :H gÃkZÔ HC Ù ªwì6, x ÂÆyZgzZ ½ xè  » G I è Z t gzZ s ÜÆ]z%z+Š ì li ‚q -Z /ÂÐ e $Š·~Y â1960 ) ä@*%)HyÂ{k%Zq -Z ì –~ó óyÂ{y›Å ` WgzZxs Z L L[ÂKZ( Nƒy›Æ™ : The muslim mother on no account ever consent to sending her child ren to christian missonary schools or convent where they are totally alionted from there religious and cultural heritage, although she must realise that the government national schools do not provide a much happier solution .(Islam and the Muslim women today,p.13)

c wjZ ~ð|ÃV”LZ6,7ÌËÃVâ y›:ÀF, * ) z Iè LZ b§ ~g7 ÃV” yZ V˜Ô ’ e ** ƒ: èZg −Ã. $â »


Ø’nÊ

7

'½~)

~g »u ’ e * *™¢ Ìt p¤ /ZXì @* Y c* Š™ µ Z Ð Xgz CÑç X ( D™7½yâ ‚j−{Š c* i¼ ÌwjZ

:{ k CZ »'! f›âq -Z ¨

àjZgzZ½x Â! fä‡Z·'! f›âgzZq -Z b§ÏZ X á Zz¶Š ïaÌ{zÔì Hg ÖZ»]ÑìX0Æš M F, ˜ ~ þ Islam at the cross roadÿ [ KZ {zçO : Western education of muslim youth is bound to undermine their will to believe in the mesege of the prophet, their will to regard them selves as representatives of the peculiar ,theocratic, civilisation of islam .[p: 84]

x ÆÅzmvZ -vZ wÎgÃyZ ½! fÅV â Z ⛪) K{Òú » d $z yÕÞZ mºkZÃ\WLZgzZp pg ¢z yZZ6, X (ì c* W™á xsZ ÏÇg:. Þ ‡Æ :˜™^ÐWQˆÆkZ There Can be no daubt what ever that religious belief is rapidly Losing ground among the ''intelligentsia" educated on western lines. (Islam at the Cross Road, p:1oo)

Æó óVß ì×zg yZL L YY H7µ~ kZ Ôƒ ̼ ª) ! f½ÅXÔ ìg Y Dƒgz$B‚Æ ~! ~(,Z +´Šg0 +Z


Ø’nÊ

8

'½~)

X ( ì ðƒ6, VzŠ ã C :D â

Û ]!* Ðq -ZÐWQ $yZ { " gzZ Ï0 +? (~g7 ( Å Vâ ›) ~gø S0 +Z Ž! f6,VzŠ ã C´Š B bg7wðÃ~«£Æ]ZW, Z X fƒA $%ÐzzÅÇ (Islam at the Cross Road ,p:1oo)

yZgzZD zg ** zg »Ï0 +?(ÅVâ ›` WvßÒZÉ ‰ Ô,™ÝqxE~){z} 7, 0Ì6gzZƒÌ¼ïŠ {gtà VrZ,™g¨gzZ³7,g !* g!* Ã]g „kZ År # ™‡Z·x Hvß,Z ?ì c* â

Û Hä ÃkZgzZ ** ƒv

Û ®Š J0 +Z6,½! f1ì q ~',Ï0 +?µš ]ZW, Z$ H6,VzŠ ã C´ŠgzZyZZÔ ** Yƒlp³y W@* wzZi ZV»V ðÃÅ Ï0 +? kZ ÂñY HÐ Ï0 +? (: i Zñ » kZ?ì @* ™A $% Xƒ~wŠgŠÅxsZzyZZªÆσ:w

:†f: »ægzZ[»¨

t ǃ x¥ ÂÔ k { ^ ,Y ~uuq -Z » VƒÇ ½~)ˆ n Z @* Y* c J 7,[» ~ VßjZ yZÔ u** çgŠ¾nÆyZZ wjZ tgzZì CWÃâ

Û g»†f: Z

Û »z: »æ~[ÂC Ù Åy!* i‹Z›Zì BO+E X DƒA $%gz¢]ZW, ZnZ6, V ðF áZz"7, Ã[»kZìC Ùª -* S *™ ó ó Rhythm in ReadingL L[ Š® ) ) ~Š ì `gŠÐb§kZ§Zzq -Z~kZÔì {”gà~ÃZ


Ø’nÊ

9

'½~)

~0 + ™^g~h â óå; g^ » | # gŠÐ ~h âKZ Zg JÇq -Z L L ZƒC Ù ªó ßó 0* ZL L Z} .» `gÎ ÂZƒy.6,{zÔ ¶„gË„ d $Œ Û ~ 7,¤ /~ XÕ ë Z c* Š™Ñ~h âmZgzZ Š HŠÃ~~0 + gzZ ¾6,îF @O+E ‚f {Š ‚q -Zp ÖZÆó óZ} .» `gÎL L~ e $© ŧZzkZ HÔ ** ŠÃ~ c* gŠÔ * *™]!* Ô ** ƒC Ù ªt ‚ » Z} .2?Ð,hg]ZW, ZÆn ?7,qÅtzf: Z

Û »z: »ægzZ ?7g ZzZa Å‚f òsZ) % i~® kZÔ ¶½æLG ) ) ~uzŠ Åé`!‚]‚b q -Z ä ~ :åZƒ–b§kZ[ZzwZÎq -Z~kZÔ@Š8»q -ZÅ Who is God ? God is our father

Xì \!* Zg øZ} . ?ì yÃZ} .ª 7{o: »ægzZ†f ð|H ó óbŠgZ Œ Û \!* ÃZ} .LtL <g¨ AO+E}g ø?ì VzŠ™n²Ìt VŒ? M h{g ¹!* y›H™| 7,jZ õF AO+E á Zz½ãZôk , iÆy›q -ZÉ ó¶7c¤ÅwjZ ð|ËöF t $%6,VzŠ ã A CgzZg°Z ! f„x Âz[ »»V;zèa 1¶c¤ÅwjZ X ñƒñW~ÆkZƒ  Âì Zƒ

:]Z W, ZƽÄÂ! f¨

gzZ´Š"6, gîx¬vßáZzä0* lgz6,

ÆÄÂkZÐzzÏZ D YƒgD»[& + + E zÚ~}g!* ÆK Ú èz+Š ÁiZ Ác* $C e Ù ŠzŠ ÒZ X D™7kCu!* ðÃÌ~ä™ç6, ]xÅkZgzZxsZgzZ :ì c* â

Û ~]hLZäã ò ˆ()´ -™è Cc* öE ½Vz%ì³t » äƒ: W, Z Iè ~ ½h +] .L L


Ø’nÊ

10

'½~)

yâ ‡ » xsZ ä 3 çgW~ Vzg ¶Z Ô BÜg 0* * ¾Ãb) -ZÔ ’ e ムçF, q ~ kZ n kZ Ôì ÑZz ¶Š™{nÃyZ0 +{ V $Zgz Ô¸9Ô¸ ~l Z # ÅzmvZ -vZ wÎg –y*ä r #™ ðZ} .{z 'gÎ ãæ ~ˆyWŒ Û n kZgzZ ‰ ƒ { á Š !* ™ YÜæ Å ¶Š)ä VÍßÐ í 6,§ñq -Z Ô 2Z ¸: ; á É 7x ©Z ä y›f $¤ /q -Z ?VzŠ)6,y*¾ Y7 ä ~ Ô Å„  ZpgŠ Ú èÃVÍßëÔ <:6,K K Ú èp<k , ½6,y*Tì egzZ c* â

Û Ô 7]ÑìÆ ¿g e zŠ sÜt ( ”!* : ¬¬Ü)ì CW—Ð x ** ]ÑìÆ wŠ vß ÒZìt t

Û Ôì „g^ !* z x ¬ Å ðZz6," Iè ( 1)X ï Š™ÌC Ù ªÃyZvß T8Š‰gzZn pg~„wŠ ÅVÍßÆ V;zgzZ *Š 8 g- gzZ {Šgz6,Æ Vœ» 4Z w ò D Z)´ z·_Æ ]Ñq 4Z ä V ,Z Ô¸ Zz [pÐ V- g kz V-g È C 幈Æ{@x ½º ) Z

Û ÏñѸBë B‚ÌŠ ÒZ ÇñW`¶¸H ä²ÐŠ- Wz6, ] 1D Z b è g á ñƒD™ ô=ÅÄkZ :ì – pì CY ïG Â# Ö i 5 ~g »uÃVâ Z âÆ™Ýq ½L L Æy›Ôì * @Yƒ Za ÂÌ8 -g »Š ÒZg0 +ZÆyZÐzz Ž! fkZ Ôì „gƒ 4ZŠB‚B‚n Z ÌÒŬpÔì „g Wª zŠ ~ y 59-58:(] h( 1)


Ø’nÊ

11

'½~)

ê ä wD Z6,äƒµÆ ½! fƒ ãZz? Åx » ¾ª zŠ +Z \ ¶âÃL Þ ‡éêL ÏZ xg Z @* ³Ð ‰ Ü z kZ x ¸gz ZÔ þå HgŠ ™~ Y 1â9 1 3 w2¾[ Z !%B™ { i Z0 +Z Šp+ ø ** ÂÔì „g â

Û V Z Â** ÈY ( 1 ) ? Çþ ƒ~ ì ðƒ µZz b§kZ¼ „ | # ZŠ6, z| # ‚Ž! ft n¾ À]Ñìz]!* .Æe _ $C Ù ŠzŠ ÒZgzZ ã?z]zŒ gzZuÑz¬Ð kZ E -:X! {zì ÷ E »½Åy.xE~ VƒÇ½yZèYÔ D 0* lgz6,gzZ f e G £(z Äp! f z ~„yZgzZ Ôì Zƒ c* 0* úÐ ]:Sz `Z' × Æd $ åE G £(zÄp! fÐXìgZŠsW»]** XìSm yZz6, $ åE d Dg: ‘

:½zg e6, »á|~VßjZ ~¨ {zgzZì 8 -â à{~}Ñç}g ø ÅXVßjZ ~ð|

y›gzZ D YAŠ Ì~ ` ›Ð Vƒ ó Å− Âz ]³~(,

J‚~ VŠâ » ð|‰‰ ‚Ôì ½k , i~ y Z e $ÒZ ÅV” % i]]¤z¥y›J ~ VßjZ9Ð ~yZÔ½æLG -‚,Ð

á al ÐWÌÐ kZgzZì Cƒ½É ì @* ƒg e6,»á|{°‡ !*

Xì * @YHg66, ä™ ZŠ ZÌZ%IèÆyZÃ¥6, gîi™ Y ãZ0 +{}g ø Ð XyÂ{q -ZV g @* ™™f »§Zz kZ(kZ C™ c* Ñc ½Å]« CŠgzZ u 0* yWŒ Û ÃV”LZ y}÷{zÔÌZ% ÌZ c* C ˆh7 zz Åäzg Z # Ô ñƒ D zg ÂN WyŠ q - ZÔ ¶

558@* 557&mbÑìZgŠ8 -!*( 1)


Ø’nÊ

12

'½~)

AO+EV âzŠ}÷7 ,ÃOŠ QOŠ S ~ ÂñW:ÃõF -eZ~3 Zg ñƒ D W 4 -ZÆx?Z ? ögWG‘c* q *%ñƒ¶ ~3 ZgÃ~÷7 -eZÔ „g CZhzŠ GE AO+EV âzŠ }÷V;z ÂÔ ~ 7,6,ì "N } hB; ™fŠt ‚Æ " $ õF AO+E6,kZÔ ðWá™g â ÃyZgzZ ˆV;z~™NŠtÔ ñƒ ë ë õF Ðì yÂ{ {zX D™: Zizg~ wjZë Âx »t?ì H Z',Htä BO+E Ôì »+−Zz \WÔ 7»V ðF g] ¹ä ~X ì ;g W ** zg=6,kZ X D Yƒ„"Ð+Š nÆ*Š¡ wjZ ~t’ e Ì'gzZì YY ŒÐ§Zz kZwq¾ BO+E ™d $Œ Û Ð á|z uÑz¬gzZgzŠÐ xsZz yZZÃV ðF 6,i§¾ ?ìg

:t òZƪ!* ~VßjZ ~¨

É Ô èŠ Hc* Š™xiÑÃt òZÆ ª!* ~ VßjZ ~g ‚¹ b§ÏZ d CEƪ!* ~( subject) ïH½E Ô~VßjZ‰ì x¥6, gîCZ f= èÑqX ì ¹F,ú â ( ƒ[x»~ }px Ó}uzŠp¤ /Z ) ** Yƒx » ** ™x » » ïðÃÆkZ ñZÎÔì x Zw −7,»ª!* ÐÃY`òsZ X}™·_ch +Š F, [Ýè ¬ÑZzä »e $g ÂÅvZ èg[ æ0/]|iŠ q -Zì @* W~ g $u Å×gâ Z Òn»ÅzmvZ -ݬzŠg»u™NŠt ÔÑ ä™·_™Ñ¯ !/ c* â

Û Ðñ/]|äÅvZèg & œ–1Z]|Ô Š Hƒ cuÐzz ÂÔ ¬Š {n åW ä /]| ? Ù Š 7{n » x?Zm ÑÆvZ ? ×»\WÐkZXÑ`â{CÐ…ÆwÎgzvZg!* g!* gzZ‰ƒy.6,


Ø’nÊ

13

'½~)

Ôì yYÅ·~ï)nÅ]Zf kZ: c* â

Û äx?Zm\WQÔ ZƒÁ ?ÂÔß™q nZ ÅyZ™hg=?gzZN Yƒwi ** ~?Ìx?ZmÏñ¤ /Z ( 1)XÐî YxÐ 5 Zgñ¦  ZŠ',jZ c/ ô]Z|ä ÅzmvZ -wÎgÆvZ Z “ # B+E Ôì g™wJÃîC Ù wŠ —ß ÅXcV ðOF yZz™{ i Z0 +Z  c* â

Û7 ÄÅ! x »~ t òZn ZgzZ ~g »gzZœnnZQ ½mZ n ê Z ?ì YYH“  ZŠ', ÃkZb§¾c* ì Yc* Šg ZŒ Û^ ,Yb§¾

:~ÃÅ\7q -Zª!* ¨

Z à{ Ð ‰ Ü Zœz ðCB‚Æ äƒ sø ó óª!* L L[Ât Q iÎyZZ }pÆ kZ( ‰gzZ ì gzŠ ð•Z Ð Ïz qëgz X Œ6, gñZ Åò~â ZPvZ Øg ** Ññ‰ V1 ŠxsZ ñf n Æ kZ -Z Å w0* q ‰ } Z‰* ~gŠ 0* VŒ ~ Ô’ e ** ™·_ » {)z ó ó/Zg ÖZL L ó óHwJVYxsZä~L L[ÂKZ {zÔVƒ@* ™Y rZ6, ä™7]g „ :˜~ +e ñƒD™c6,{Ièƽƒ»ÆV”~Y 1â922 [ »kZë¤ /Z c* â

Û ~*q -Z ä ( +eÆY¤ / îÆz ª)gÃè Œ¸±{ÒW ÂÔ,5gV*¹Å ( [«Ū!* ) öZa [Â~ ‰ì »zgŠ ㊠Z „¹‰ Ü Zœ§£Zg øÏ p ÖZ yZ$Ü » kZ ä w0* ‰} Z‰* ~gŠ 0* ˆÆä™ÜÆkZ

32:>‡( 1)


Ø’nÊ

14

'½~)

:ì HyÒ~ E /š!kZ L L ÿL uà kZ V*¹ÅöZa è[Âì Š Z%t Ð {L& õE ( 1) ó Xó ‰ Ü Zœi Z à{q -Š 4, Æ]Z ©$E kZÐÃîZ G òsZgzZì [ ÂÁ{ ZegzZßq -Zª!* t n¾ E gzZì Š HH[ » ÿL 7ZŠÃkZ~ VßjZ ~à1Ô7]i YZ Å"7,Æ * *™g¨Ã+−Zz›[Z ÂÔ D Y G g66,"7,Æ kZ Ìa › X ’ e** ™lˆi»XkZgzZ’ e

:B‚ÆxsZ1n W¼ƒ  \W ¨

ÔVZŠb‚Ô bZÔËZe :¯¼ƒ  Ê ÑzZ KZgzZÃ\WLZ\W ]gz¢Åy.zxEƒ  yZÃy ›gzZÔ VZŠ èc* gÔ VZŠBZ'Ô VZŠ õg @* Z} .ÃV”LZgzZÃ\WLZì ~gz¢zxiÑ6,\ WB‚nZ1Ôì Ì gzZد ¦ZŠgzZxŠ { » +Š Ôد Ô¬»< L gzZ xÝ » Ñ Ô ¯ „  6, p ÒÆ„zÃÉ 7y›Æ x ** sÜ{ z Ôد ¨ ¤z ø» ]y W Ðg ±ZÆ|z ]§Ô ÌÐ ^z ]gßÔ ÌÐg ZŠ™z¿Ô ÌÐ {ŠñH’ e * *™g¨6,kZÃ\Wnn ZgzZVƒy›Ð p ÒC Ù ÔÌ òsZ L LkZ \ W Hí V-c* ?Çn }ŠB‚ » kZ ó ó½x  ! fL L ?ÐÃ}ŠB‚» ó ó½! f{ŠñLB L ‚Æótó Ã

: ÑÝS »½ÄÂ! f¨

~ y*zy Zz** Ç!* Ð |kZ vß}g ‚ ¹ Ð ½~ m, ôZÑ » kZ Ô H òZg x ½! f ä ` Z%‚ ~ m, ôZ

15X 14&:HwJVYxsZ ä~( 1)


Ø’nÊ

15

'½~)

~ m, ôZ~ VÍß ã*zy=g f Æ x  kZ {zó¶½Å e $m, ôZ {Š c* i á }eg ÑL L& ¤ÅkZgzZÔ åLe ** ™ Za ¢ A &Åä™wJÆf ¾3, gÍÆy*zy£=~Y 1â853ä kZ Ôì CƒÐ ^g7g Å ó ó :ì H{zçOÔ ¶Å7Ãw gzZ}gø ’ e ã™[Åä™ Za¡q -Z'‰ Ü z kZ…L L kZ ë6,XÔn }Š x ZuøZ

Û Æã)F, Îâ Æ Vâ ¨ KZ Vhz™yZ Ð g±ZÆ 8 -ggzZ yp¡ (Z q -Z Ô yZx ( ~ y*zy ) ‰ Ü z E ( 1) ó Xó ƒm ©$Æ , ôZÐÃî0G  Z

„ Û zûgzZtÜZÔ„¯§Ôtzf1ƒã*zy kZ~ ó ó½Ä Zg øL L[ K Z ä îëh +i ã¢i** Ññ]| {z Ôì H7 Ü »tÃÆ kZ ÔÆ™Ü]‚½ZŠ¼Æ ^g7g :D â

Û {z Xì&]‡ Vz°!* Æ y*zy åt uZ(,Ð ƒ  ( »á}) » kZ L L èkˆZ h +”~ }g !* Æ Pgz R}g ‚ LZ ÃVâ ›m<!* gzZÔ ñYc* Š èö» 4Š Ñ!* !Å[f6,VߊÆyZ™ ¯g D» ~² gzZ ¹F, ~*Š¤ /ZñY c* Š™g66,h e™¢tÐi§eC ٠ñ5 èâ LZgzZ]ÑçKZÔ d $KZԏLZÔ„KZ ƒ T e ~—u ÏZ3 ZgC Ù » Ï0 + i KZgzZ î Wú úÆ [fÆZeÃ~½]g ›q -Z6, ( 2) ó Xó z™lˆ~xŠl è ÝÆ ISLAM AT ä V,Z Ô ì [W̬ ™f » X‡ Z ·x H :ì–ñƒD™c6, ½iè §! f~[THE CROSSROAD] 48&m:½xè ÂZg ø) ( 2) 50&m½xè ÂZg ø!Zfó69&m½tûá })


Ø’nÊ

16

'½~)

qZxsZ nÆy›7¼ ZÎÆkZx Z »½Å]ÒŠ Z ! fL L E ì CWtŠ ™Ì6,õg @* î0ªEiÒ¡Æ\g- ]!* ¸gzZÔ ñY {g™0q bZ à õg@*X “zzòzg:{z¤ /„zŠ~*Šìtõg@* ! tû\g-èY z yÕÆ yZgzZ Åx Z¸Z ! fì t Ñ » yZÐ ä™yÒ b§kZ G £( ÆVâZ â½b§kZÅ õg@* gzZÔñYÅ" $U* E¯z4Š Ñ!* Åd $ åE KZgzZVƒ2~~²kˆZ{z Chg7]!*ðÃZÎÆkZ~r ⊠G ( 1) ó Xó BŠÐÃÅ]g ›ÃÇ]g@* £(zÄp~g7 mºLZgzZd $ åE `6,ÕÏZJ - ` WÐgzŠÆá } ½èx Â! f <g¨[Z kZ HgzZ ?M hƒ}Wë b§¾]c* ÃòsZB‚ÆkZÔì ;gW ?ì ÌykZ6, gîxz[»

:.lp c* kß{Š ‚ ¨

.lp c* kß{Š ‚{zÔM hƒ}WëV âzŠtBtvß x¤ / zŠuÆV;zgzZ {Šgz6,Æ„ Ò» ò~Š !* c* gŠ] .ÓZ†** ÑñÔ2~ Ô åc* Š ¯gD»Š ÒZÃyZä½! fÏZ~äâ iq -ZgzZÔvg) ,{Ð :˜ ñƒD™{û6, ½i§! f6, x £q -Z~ ó óm \ W L LKZ {z y›Æ näZ6, ™ƒgŠÉ [ú%Ðó ó½ZZz ½ÂL L yZ ]!* t Ô¸ D Y bÑ~ Vœ » ~ m, ôZ á " Ê ÑzZ KZ +−Zz kª6,û

Û zÈ- Š LZÔ6,VÎgægzZVhLZ {zÃ½Ô ¶ÅWÎÆ ÂVŒÔ åx` q -Z ** Y| 7,~y»„i ZzWÅäOäÇV˜Ô¸ìg™

E 97-95:mi Z é}BÑ$( 1)


Ø’nÊ

17

'½~)

5ÅŠgzZ{ ÿL 7EZŠ ** * *™l Z ?÷ ÈÐ à ÕgzZÔ åw¾ÿLG O** Ç@', ÆkZ gzZx ÅZgzZ CXŠ™½wŠ ÔŠ ZŠ ÂÅ ( àÕ) » Z hZÔ å * @Y c* 2gzZ ´gµÂt»+−Zzy›wŠ{Š‚Ô™wZeÃƱ~wjâ,ZÔµ Z{zX ( 1) ?¶kß{Š ‚Å…¾Ç†™ƒs~zgŠËgzZÔ™Ô‚g0* »± Çg ÕtòŠ Wq -ZB‚ƽx Â{Š ñ슰** CtÐ kZ ÆxsZÔwqZzZ +nZtgzZ Ïn Y~g Z¦ /Ï0 + i ._ÆxsZ Xì ÂZ(, ÔÐÃ{g ¹!* ._

:li ‚Å[f½ÄÂ{Šñ¨

zz ÅK:ÃTÔì li ‚q -Z µZß Z ° ½x Â! fìtzz X ìg0g D»li ‚kZëÆ™sÜ…BzgÉ ÉgztØÐ E :D â

Û ò~z0 + ZdZ1Z¦** Ññ]|xsZæL¾¨! Ån}q -Z~´ ˜òsZgzZtæ|gŠ½ÄÂ! ftL L gî ãKñ~g7 q -Z ä [fY ZÔ åsŠ Z%Æɱlñ{p wJ e ~ ‘‚ LZÃkZ™hgÃi§x ** +gzZ {ŠÎ

$ Û Æ ä™uh 6, Vœ»gzZVƒÇ½ÃXG 쇜 /Z% OY nÆx »kZgzZ Hê»h e ( 2) ó Xó HxÎñÐx ** Æ [™s§Å8 L â ªŠÃY fvß™ÍÐ Vâ !* iÅY fÃVÂ!* yZ ä~ VŒn kZÔD Y™wì×zgÃ\WLZŠpgzZ gzZï Šg ZŒ Û w ì×zgvßÃXñŠ Ìá ZjÆVÍßyZ‰ )´ c KÃli ‚ kZ 2Ô ñƒ G { f .Zz~ .Z Ð ½kZ Šp 247:“ÅèsZgzZš M f~´ ˜›( 2) 121m@* 120Bmm \W( 1)


Ø’nÊ

18

'½~)

: D â

Û {z:g¨. Þ ‡Ìg ÃZtÆw ò DZ 4  : »C iè Zg ìg ~ J g , k i LÐ V‹Ãxõ 7D™ Ã~ŠpÅkZ wZ e~[Z!ƽ ¢ ÐZì eO] . ì5ñYƒ [Z!tì 澘(, Ð Ô Z~|@* ƒe uZì »è ƒDø»äÎ C ì H ZŠ Zb§kZäxj%~Š !* W!Zº ZÃ]!* ÏZ ïŠÃÃÔŠu¹æ ïŠw$ +ËÅkZ! f ä™k , iÃV|#gzZ V7Š LZìt †f ! fìt Ýq gzZ ï−$ +ÃV Z' × gzZ V¨â Š6,x ** Æ½Ô ñOÆy‹z $c Æ ½x  kZ6, zZ ~Ô f eJ e æZ ._Æ ]Ñìz ] c* ÃLZ Za¡(Zq -ZÐ x ÂkZ {zVƒ [™Üô¥Å ó á ó }Š hÑ L Lã!* z]c* ÃgzZ„gzZ ` Z' × 1ƒã*zyÂÐg ±ZƱz8 -g åLe ** ™ ~‰ Ü ZœÅ]!* ~g ø ÃË̈ nZ HÔƒ m, ôZÐ p ÒÆ ]Ñì ?ì öRŵz—

:ì¢q]Š ÞÅyk¨

@* ™7]Š ÞÅ yÆm, ôZŠp~ nƳkZƽ~ m, ôZ :k| 7, Ìt[ZÔ~g*'Š Þ‰Ì6, zZÔVƒ

140:xzŠ¢ãæxsÑZ ]|Ô]§î è !Zf( 1)


Ø’nÊ

19

'½~)

ðà Zƒ J 7,Ð V œ» gz Z V ßjZ } g ø : H½ e š /Z e L L 'ßÃZ +ÆVÍg ) ,L Z ä Tì 7( Z y ›c* zy y Z â ( 1 ) ó óXƒ 5: x Â! fì ãZzg` ZÛ °Û»]!* tÐ VŠ Þx ÓyZ œ£ {z gzZ ì Š HHF F6,œ£gzZ ]c* ÃmºP ½[»z ½ X ³ KzxŠ ƒÐœ£¦ÑgzZÐÃaòsZ6, gîA]c* Ãz

:Ç½~)›{ŠŽñ¨

Vâ ›` Wì ¢ 8{^ ,Y »kZgzZì ** ™Ãs§kZ …ˆ kZ ?ì wq H »yZÔˆÅ~g Yǽ~) Ð+ $YÅ @* 7,IB‚Æ k\ZgzZÄŠ } (, D™g¨6,U kZ Z #ë è[»Ì}g ZŠ Z (á Zz½}46, uzãZôÅVâ ›6, gîx ¬ì ̼РVƒÇ½~g »ugzZ ð|Ð p Òƽèx ÂgzZ½i§ó½ ½~)›yZÔIÅ™f6, zZ VÒZy  gzZV× Z',~g‚{zgzZ;7Z ÆVzg ZŠ Z yZìtzz ÅkZgzZ ¹!* zŠ ñ?ÑZzz ZÌ~ VƒÇ /Zƒ ¤  tÔoÑZzä™x »g0 +ZÆyZgzZyZôz„  6, uÆyZgzZ ãIã!* $ tÃz„» yZ1 y›p 4›E yZgzZì » Vzg›ZŠ ›) ì „z îE 0G V- Š·gzZVzm, ôZ ì HæWgŠ¼ƒ  „znÆVzg ZŠ ZyZäVÍß ½èx Â! fL LäVÍßyZ6, gî~gÅ)c* 6, gî~gÅgzZÔì Hg »ä Å Ð TÔƒx  ö:WXZz ãWðÃt‰ì 1™wJ b§kZà ó óš M F, z ä VÍßyZýtÃÉ ½èx Â! f í‚Ô YY H7izˆz s ZZ ÌØØgzZ`Ën ZgzZ 1™wJB‚ÆVçZy  gzZVñ{ ~g ‚ÅkZ


Ø’nÊ

20

'½~)

Ë~vZx¯‰ ð0* gZŒ Û ]g  Zzg ** b§ÏZ q -Š 4, Æ yZ Ô ** ™sp Å‚fÆVÍßyZ ½›Ã! ftèÑqÔì ^ ,Y** zx Zw~pÅ b§ CÑçÆ XÔg ÂZzg ZŠZ ¹ÜZÆ XÔwßZzZ +Æ Xì g ZzZa òsZ6, gîågzZy W @* wzZi Z ÔØÃzg °Z ~Š OZÆ XÔ j§zgî X ZÐVh§gzZV-ÃgzZZ +zgZŠZ V  »V jZgzZì Š HHæWgŠÐ [f¼ ƒ Z # ìC Ùª ™Å Ô wq » VƒÇøZŠgzZVzg ZŠ Z›yZ ÂÔì Š Hc* Šg Z Œ Û ÿ) ZÇ** Æ™wJ ?ì YƒZ™VYgzZb§¾ÐVßjZ~g »uc* ~ð| [èy.x ** eZ gzZ ì @* Y c* Z™÷c* e ÃV” ~ wjZ ›q -Z gzZì Š Hc* ŠgZŒ Û qNÃ{Š6,n Æ V¸~ wjZ›q -Z Ôì Š H3g » ãc* ²4nÆV¸gzZ ð§" ð•Zxg p- »V˜ì (ZwjZq -Z ì ó ¸â ÆKgzZÝÐKq -Z ~wjZ›q -ZX ì=g f XŠ Hc* ™ÃV”B‚Æuiñ{°‡!* 6, §ñÆ*~kZ ]â ©Z ~Š ã Cz øZ

Û Æ xsZ â À~ Vß|Z›yZÉ 7¸ x Âðû® ) )zi úgzZì Lg @* ƒ‰ Ü z»Vzi úÔ CYÅ7{Zz6, ÅJ −7,i ú¥ Š H‹ Ìt ~ VßjZ ‰É Ô @* ƒ7Ð + $Y ÅwjZ Ô T e7* *™~pzt

Û ðÃ~½]‡zZ LZá ZzwjZ1T e X CYƒ]g ¸,i úÅyZÐzzÅT Vzg ZŠ ZyZì YY H{i Z0 +Z ! lÐ ]ÑqyZÆVßjZ› Xì {Ši[fgŠ¾†f ÅV26, ugzZVzg ZŠ)fÆ

:wq]gßÅ´ ˜› ¨


Ø’nÊ

21

'½~)

ÐŠÔ e $ÃÔ ÅF, ÔŠ Z Ô {C Ù ‡Ô]zÛ ;ì „z Ìwq » ´ ˜› gzZ VßjZ uä V- gzZ V-Š o ð|6, /Z%Æ Vâ ›{)z œ G £(! fÆ™ ì‡ÃVœ» i§! fgzZ xÎg z [ZŠ W! fÔÄpz d $ åE Å [W~ÅkZxsZ êL ¬Zg7 ‰ Ü z kZgzZì c* Š w w Yq -Z »]Ñç G £(zÄp~g øgzZÔ]c* Äp! fœ °œd $ åE Ãzg°Z}g øgzZÔì Xì _Re~‘‚Æd $z »yZÔ G ì‡ä Vâ ›Ò»z wjZ ~Çz àÕÅyZgzZ x â Z CZÃ[f~ŸkZvßt |gŠÉ 7Z̼РyZwq Š Z

Û Z ÝÐ yZgzZˆ(ÆV;z n kZ Ô BxÝ » kZÊpgzZ gŠ Ú M F, z ½ÄÂz [»Ô ._Æ ½›Ã! ft sÜ: ä ~ úÅVzgZŠ Z dgzZŠÅV1µ(LZ ä VrZÉ Ô 1™æW gzZ [» CZ {zì 3g} Šg (Z6,gîåý+C Ù â Æ´ ˜! f ! fyZvßttVW',h +' × Ô,™~gYzÇ**V;zÔ e b§Tx  {z™{gš M F, l¨WŽ+C Ù âV;z @* ¬Š ¯z(LZ~V” u(._Æ ÏZ™ W~ o LZQgzZ ,™Ýq úz ›dvß X ,™Ç** ÃkZgzZ,™ðxÂz HƒZa (Z (¡Z(,¹É )¡q Š -ZV;zt³»¿i§kZ g ZŠZ¦Ñz´ŠgzZg °ZzZ +òsZ™ƒ[ú%É W, MÐ ]c* Ã! f SG 6fz ~„gzZ [& +E +~ŸkZ Ái Z Á c* ÔŠ Hƒg ZŠ',„  Š îG 0ҮРg ÂZz XŠ Hƒg D»g _ OZ E \W ]!* -Z Åò~z0 q +ZdZ1Z¦ ** Ññ]|xsZ æL¾¨!(kZ


Ø’nÊ

22

'½~)

: D â

Û \WÔ Çƒƒ  o** ™ÜÔì ðâ

Û ~ŸÏZä ÃÉggzZ{Z', uæÆ´ ˜y›J - kz& +Z³ÐÅF, Ã\W L L þ  Zg {Z',ÃXÐ~yZÔgZzZa ŽÄÂ!fÏZƒ „  {zÐN W » "m yZz6,gzZ "7,~ œ / % (gËÆ \g- c* o ! fË 4Æ kZ)Ð ½x  kZ ™ {g ~ o LZ ä V,ZÔ 5 7µñ m¾Z Š¼Ð ~ y Z Ô c* V Z {Z +à Zg7 ( ~ 46,uz ã ZôÅ V zZ +ú x È Z àS»š M F, z ½Åi§! fV ˜ ð 0* ½~ Vœ » ~Tä ( 1 ) X ì @* ƒ Ô Åì‡VbgE- gzZ ]çYgzZ Ò»Ô wjZ ä 6 kZQ ÌV;zêâ iÑ ?ì Yƒ Z™VYÐ i§! fwq » yZ < {i Z0 +Z izg~ kZgzZ‰ ƒ ì‡}g ZŠ ZÆi§! fÏZ å’ e ** ƒgzZ Zƒ „z Xì @* Y@* ƒ†ŸZiz',

?ì Hi»X ¨

(gzZ ì ]gß H Åå 3 Ð wq ]gßkZì t wZÎ[Z mz ÕZzÐ y.zxEs§q -ZÐ T ?ì H−Åä™iÃX Ô y.z xE}g ‚t s§ ~uzŠ gzZ Ôƒ Za ]g 'z m"Z ~ yZÉ gzZN Y0: L »w”Æõ Ãt ÜZÔN Y0=g f » ~0 + zZ} .Äc X ,Š™y' × Çs§Åd $zÄZÑ ~(,c ä 0* Zg Ö Ð wq ]gßkZìt [Z » wZÎkZ :ÏVƒã™ð'!* &}vŠˆPB‚Æ„zg¨gzZϤ

247:“ÅèsZgzZš M f~´ ˜›( 1)


Ø’nÊ

23

'½~)

ë ǃ * *™ðtgzZ ǃ ÜZ eÃ6,|zw~gøÃë izZ ( 1) Xì HŠ zÑZg øÔHgzZyà c* ä™Ýq ½Ô ǃ ** ™ ³Ãœ£Æ ½…Q ( 2) ?’ e** ƒHgzZì HÑ»¶Š½ÃVzuzŠ ~g ø ½èY Ô Çƒ ** ™ð x ÂgzZ [ » ._Æ ÏZQ ( 3) kZ~ [ZX ’ e ** ƒ ._Æœ£ {”ð}gøgzZ |z w :Vƒ@* ™s # ŸzÅw)Z

:]!* Ǭ

Ô ’ e ÜZ eÃ6,wz|KZizZ…½t ä ~]!* « xsZ < Ø èZgøÔ y›ë’ e ´gŠ * c t …ìt ,ÅkZ }g ø gzZì Š HHÈ0* »g ZŠZz x ©ZgzZg°ZzZ +¼ …~ TÔì ì 7è¸ðÃxsZì 'â gzZ 'Y …gzZX ì k , /** ¦ ~È0* tn x Ó{zgzZÔ Ì¦ZŠgzZì Ìïq »g ZŠZZ + ì +Š {À 0* -Z {zÉ q ~ ~zc Å+Š ÏZ ]Š Xz e $Z@ gzZ ÌÓgzZì ÌìY » VŠ X y›gzZì ]§[WnÆ+ M¨ KZ ì ]§xè Âq -ZtgzZì« ÆÏZgzZÔì B bg¢zyZZ6,x EZŠz~y WkZÆvZ ì # Ö Z {z Xì CJ (, ÐWVZzg » »Ï0 + i ._ LZ ]gß¾ÃkZ Ôì ïqzÈ0* Å + Š, Z # Ö Z ì C Ùª xiÑ * *™«™6,§ñC Ù gzZ ~ yZyC Ù Åg ZŠZzg °Z LZÔ wqZzZ + X Ïìg: „ïqÅ+Š kZ {z:gzÔì t{zÔ’ e* *™7lñZ

Û ÐSÌÃ]!* gzZq -ZB‚B‚ÆÏZ


Ø’nÊ

24

'½~)

ÆkZÉ ñYƒ Zc¿6,+Š kZì 7tsÜ~g ZŠ)f Å# Ö Z kZ Ô ñàJ -VzuzŠÃx ~$ +ZÆkZ {zì ~g ZŠ)f Ìt ÅkZB‚ )f kZ³x »ÌÐ ¯zy!* igzZÔ ÌÐgZŠ™gzZ¿LZÃkZ nÆkZ Xì 4ZŠ~>øZ

Û ÆkZ** ™Zg7Ã~g ZŠ

:]!* ~uzŠ ¨

~gz¢Ì* *™³ÃkZgzZ ** ™Ã6,ÑÆ ò ½ìt]!* ~uzŠ # Ôì @* Z ƒ ,@* ÆÑLZ x »C Ù èYì ~gz¢„ ¹ x »tÔì X C™7C Ù ªò}z]ZW, Z LZ½J -‰ Ü zkZ ǃ:³ÑJ ê zŠzwâ w”gzZ ÙÃHgzZ ¹F, ~Š OZ ä½! fz ~ m, ôZ <XÅXì c* M F, š ¶¨WmZgzZ vß {Šgz6,W, Zk , iÆ ½kZ Z åE Šg Z Œ Û Ñ CZ s Ü',n ZX n pgÃ7Ãœ£ LZŠ Z

Û ZáZzå 3™ 0* M F, š Ð Ô×Åë!* z hy¨ KZ=g fƽìt ~ŸÆ½Ãa»xsZ gzZ}™lˆ 5 ZgÆ w”Æ ~0 + zZ} .ÄcgzZ ^Åg ZŠZ ¹ÜZ ½…nºZX }™# Ö } .ÅVâ ¨ KZ™á/_ .» ~g ZÁz ~Šg^ 㨠KZ ½ÄÂz [»._ÆÏZ @* Ô ’ e ** ™³6,i Z0 +Z ¦ÑÃœ£Æ Xn YHgH

:]!* ~Š¨

VÂ!* zŠ «]!* t ?ƒ ÷gzZ Hx Âz[» kÃ]!* ~Š[Z L oÐ |gzZ w ~g ø Ç ¶ {z [»VYì ,@* 9 Æ b§ÏZgzZ ǃ}WëÐ ]Zf ~g ø ǃm, ?{zÌx ÂgzZƒÑZzp pg œ£Æ½~g ø ä ëÃXǃ ¬ZñÆœ£yZ Ô ½x Âz [»


Ø’nÊ

25

'½~)

Xì Zƒc* ŠgZ Œ Û {zgzZÔƒ: ¢zyZZ6,vZÃT¿{zq -ZìC Ù ªÇ!* ]!* t ½x Âz [» » kZ Ôƒ ‚ rg ^ ,Y z ZzgÃäg Z*Ï0 + i ãâ ðgzZŠ Zi Wq -Z LZgzZƒ‚ rg¢zyZZ6, vZ Yƒ7æWg »zÆnÆ¿, Zq -Z Xƒ&~gz¢ÃÏ0 + iÅi§òsZn ÆiÆX…ì y‚ W 't [Z ˆƒ ãZz ]!* tZ # ã™úÅx ÂgzZ[»,Zq -ZÆ™ »8ýx Âz[»! fn ~kZgzZÔƒ‚ rg°Wëz9 L oÐœ£}g øgzZ]Zf ~g ø Ô Ïƒ Ð ËÅkZgzZì ´gp ÒÃy›q -Z »Xƒ Š H3gp Ò»VÂ!* yZ Xƒ9 L oÃyZ ò~z0 +ZdZ1Z¦ ** Ññ]|xsZ®]|~ŸkZVŒë :ìðâ

Û nÆiÆXÏZä\W ÔBƒ  o** ™7]!* Å gzZ ZÎnZ Åä0* Zg ÖÐ wq]gß~gz¢)gzZ ~¡)kZ L L Æ™ »jZgzZ ñYc* Š™sp8Ãx ½}g7 kZ7]gßðà GÒO$ KZ Ô ñY Hg » ½x  * q Æ# Ö Z gzZ ï -Z Ð }u 6 XkZÔþƒY™~g7]c* gz¢~EŠz´Š mZgzZƒ@* W„  Zg6,# Ö ‡zŠ 7¼ ZÎÆkZÔƒÔ‰ Ü ŠgzZ â i WñgzZƒ@* WÃg ZØŠ „H{ Zpi» ·ÆÏ0 + iÔZ +Æ0# Ö ZÃkZgzZ ñY ÑJ e âui Zýx ÂkZ Ôe $Š â Ð Y Z b Zx Ón ZgzZ ñYc* ¯._Æ]c* gz¢gzZÔœ£Ô7Z Å-6,Å] ÷ZpzŸgzZ]zŒ ÐVzgŠãqzgz ¹ÜZÔ ÉuÐ Z} . Å]y WÔvZ à Z" $** ZÔ ò ¾ñOÆkZgzZ ñY H »Ã^4ZgzZ bzg


Ø’nÊ

26

'½~)

kZÔ ñY ~Š ™ ~g ‚ ~g Y bzg Å .6,+ M¨ KZ ~g7 gzZ„gzZ ÌZ ³Ð6 Z/èxEgzZ Ô J -lZ DgzZ,³Ð [Š Zz y!* i n ÆÑ „6fÆ[fÔ Ïƒ ã™ Za b zgq -ZsÜJ -] âçz ] c* Š OZ xEn Z Ô Çƒ ** ™g ï Z » $â Z gz Z ]Š ª mZÔ Ç ƒ ** ™Ø { » ºgzZ * * ™¿: Zq] P` gz Z Ú»WvÑ" gz Zt ‹z ¹d6,] c* Ãz ( 1 ) X ǃ ~ þ “Å èsZ z š M f~ ´ ˜òsZ [ÂgzZ q -Z 2 :ë Ìth +' × ƒD â

Û ]!* ¸ â½ z]âç³Ð6Z/xEgzZJ -];z,³Ð [Š Zz y!* iLL HgzŠÃº6fÆ[fÔ ñYÑJ e~‘‚6 q -Zà J -](( : ZŠ Zi WÃ]c* ÃzxEÆkZÔ ñYHg ïZ »# Ö â Zzè9ÅkZÔ ñY Å [fÔ ñY c* Š gZŒ Û qçñ » ( Gg â †  7) ô=: ZÇZ` gzZ W Å Å„0 +¶ KÅyZÔã]** vyZx à 㨠KZ êL ¬Ð ~ F, Ñ!* z ]Š ( ñYJ 7,Ãy.zxEÆkZ™wZe @W~ V\WÅ[fn¾Ô ñY KZ Æ™n

Û ( Raw -Material) x { ›ZñÃ[g ˆz xEÆ kZ gzZ Hg » yâ ‚ ._Æ ]Ñçz {oLZgzZ # Ö ‡z Š LZgzZ ]gz¢ ( 2) X ñ Y Ð [fë ˆƒ ãZz b§Å ×zg izg ]!* t Ð ,kZ çF, z sv .Ãx ÂgzZ[»ÆkZ ë² M h™~ ]gßÏZ {Š .Z ò sZz š è M f~ ´ ˜òsZ ( 2) 22-21 m:ÌZ Žx Â~ V”òsZ ( 1) “Å


Ø’nÊ

27

'½~)

ÐN ¯ . Þ ‡kZÃkZgzZÐ,g Z*6,gîåÐ { Zg Åh +‰z b & ZgzZ XnW„  Zg6, Ö ‡zŠ}g ø{z # c* Ïìg {g » **  c* Ö Zt%Æ Tx » +F, # ui ** z x{zìt n kZÔ ~gz¢ì1ÔìŠ ~Zsîp¤ /Zx »tÔ ÏñY0xÝÅ[f X ’ e** ™Ãx »kZwq¾

:!Zi Z »VßzŠ ¨

ƒÃVÍßyZ6, gîx ¬ Ô Š Hƒ!Zi Z Ì»Vß‰Ð ,kZ :D YƒW, Mz[ú%Ð]ZW, Z {Š ñƽh +] . CY xsZÔ ½x Âz [» »[f ë ]!* t ëZ # t Âq -Z Ń  y.zxEt D™wDZt6,kZt vßt ÂÔ 7Æ~ hÆ ?ì ðZ', Hy W~ä™ÝqÃkZÔì _Z÷ z xEt gzZ _ Z÷Ń  y.z xEt — šìt!Zi Z » kZ èIZ n kZ Ô Y m{ ðÃÅ Ë:gzZÔ ! f: ¹æ: |gŠ y. Ô ñYH·_» õg @* gzZ ñYHg¨É Ôn pg hZg7Zg7CZ6,yZxsZ ÃyZgzZ ~ m, g Åy.z xEyZ Ï ñYWt ‚6,gî ãZz |t  Xì kÈuÆ]†xgzZVc* úÅxsZèÿL 3XZ ˜ Z »äJ m yZz6, m{ kZ Åy.zxEyZÉ ì 7Åy.zxEyZ c VŒ p ~#ŠxsZäV!¤ÔŠxsZÃTì Åx Âm{kZgzZK M F, zäz Ë6,# Ö ‡zŠÆxsZ ÿL X3Z ì Hì‡b§kZ6,Š ã CÅ Cù" KZ c* ³Ð wÅwâ x {q -ZÃ[»kZ …n kZ Ô @* W7„  Zg b§ X ’ e** ™g » ¬ZñÆt Zèz` Z' × LZgzZ# Ö ‡zŠLZ


Ø’nÊ

28

'½~)

½ÌZ # {zì CYƒtÃ]Z|Cc* ½h +] .yZ .ß ~uzŠ kZÃd $! fgzZx Â! fkZB‚ÆkZ ÂÔ f e x ** »½dZgzZ yÕkZ Âc* ì @* ƒt³»kZgzZX Ù ŠÐ wÅ°ÑY b Æ zd $kZ c* D™wì ~gz¢Ãä™g (Z6,x ** Æ ½Ãd $z gzZì q q -Z ½èÑq Ô Be** Ã^Ž~)%Æ yÕ yZgzZ Ô ì q ~uzŠ Ç!* ¿Ä {Š™ äz » kZgzZ yÕz d $! f X 7xi ˆðÃ~VâzŠ ì xi ˆðÃ~ yÕzd $! fgzZ½~)Bt vß k] Ô 8 -g z a ** Ô ãc* ²z ÙJ Ô ÏŠ6," z ð§ " B‚Æ ½kZ {z Ð kZÉ Ôi§ »Vz)~ Å W gzZ ä3Ô säz ~ m, ôZ~ u á 7z ½T eItëgzZX BxiÑÌÃÂzà â 0* Å qÑx ©ZÐW kZtÔ7]gz¢ðÃÅgñZyZnÆäƒCc* ½gzZnÆw”Æ 1ÀÐÄÃÅd $~ m, ôZ ì)iÑzW, Z »½èx ÂkZÉ 7»½ kZgzZ yÕz d $òsZýkZ {z’ eÃxsZ IZ n kZ Ôì Zƒ X ,™wEZ™wJ e ¬ZñÆi Z0 +Zz` Z' ×Æ y{vZ-· ( gCÔx‰Z [ðsZeY)


Asri taleem ke khatarnaak natayej