Page 1

48

1 Aralýk - 15 Aralýk 2011

D P Ü ’ d e

D e m o k r a s i

R ü z g a r ý

E s t i

09.05

ÖÐRENCÝ KONSEY SEÇÝMÝ

Öðrenci Konseyi Seçimleri öncesi Enstitüler, Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarýnda öðrenci temsilcileri seçimleri yapýldý. Yapýlan seçimler sonrasý seçilen enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu temsilcilerinden oluþan Öðrenci Konseyi Genel Kurulu, öðrenci konseyini seçmek üzere Rektörlük Toplantý Salonunda toplandý. Genel Kurul öncesi söz alan öðrenciler Genel Sekreter Doç.Dr. Abdullah Yýlmaz’a, temsil ettikleri Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve meslek yüksekokullarýnýn ve öðrencilerinin sorunlarýný ilettiler. Rektör Prof.Dr. Ahmet Karaaslan’ýn, öðrenci memnuniyetinin yüksek olduðu bir üniversite hedefi olduðunu ve bunun için her türlü desteði vereceðini ifade etti.

yeni yönetimi belirlendi. Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü öðrencisi Ýbrahim Kurt Öðrenci Konseyi Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilirken, yönetim kurulu þu üyelerden oluþtu: Baþkan Yardýmcýsý Kurtuluþ Bahar (Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Böl. 4. Sýnýf öðrencisi), Genel Sekreter Volkan Kaya (Simav Teknik Eðitim Fakültesi Makine Böl. 2. Sýnýf), Sayman Oðuzhan Kýlýnç (Gediz Meslek Yüksekokulu Mekatronik 1. Sýnýf), Halkla Ýliþkiler ve Biliþim Sorumlusu (Gökhan Çiftçi (Hisarcýk MYO Lojistik 2. Sýnýf), Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Erol Can Avcu (Tavþanlý MYO Harita ve Kadastro Böl. 2. Sýnýf), Çalýþma Gruplarý

Sorumlusu (Gýyaseddin Sugü ( Þaphane MYO Bankacýlýk ve Sigorta 2. Sýnýf), Eðitim Sorumlusu (Tuðba Bülbül (Pazarlar MYO Gýda Teknoloji 2. Sýnýf), Saðlýk Spor ve Kültür Sorumlusu (Saðlýk Yüksekokulu) seçilirken, öðrenci konseyi denetleme kurulu baþkanlýðýna Tolga Hatan (ÝÝBF Kamu Yönetimi 2. Sýnýf) seçilirken, Üyeliklere Muhammed Gözüküçük (Domaniç MYO 2. Sýnýf), Murat Gökçe (Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Yüksek Lisans 1. Sýnýf) seçildiler. Öðrenci Konseyi Baþkan ve yönetimine seçilenler teþekkür konuþmasý yaparak seçildikleri görevleri en iyi þekilde yapmak için çaba gösterecekleri sözünü verdiler.

Rektörlük divan kurulu Baþkanlýðýný Genel Sekreter Doç.Dr. Abdullah Yýlmaz’ýn, Baþkan Yardýmcýlýðýný Saðlýk Spor ve Kültür Daire Baþkaný Yaþar Çakýcý’nýn, divan sekreterliðini Hakan Ceylan ve divan sekreter yardýmcýlýðýný Yýlmaz Demiray’ýn yaptýðý Genel Kurulda, Öðrenci Konsey Genel Kurul Divan Baþkanlýðýna Tayfur Çelik seçildi.

... bu sayýda ... bu sayýda ...

Çok Tartýþýlan Film:

GECEYARISI EKSPRESÝ

> Sayfa 2

DPܒDEN HABERLER...> Sayfa 2 HAYRETTÝN ÝLE RÖPORTAJ

> Sayfa 2

Þeffaf sandýklarda gizli kullanýlan oylama yöntemiyle demokratik bir biçimde yapýlan seçimler sonucu öðrenci konseyi

Gülþen AKDERELÝ

NEDEN BURADAYIM?

Uður GÜZEL

ÝNTERNET FÝLTRE SÝSTEMÝ

Çocukluðumuzdan bu yana sürekli ayný soruya maruz kaldýk: “Büyüyünce ne olacaksýn?” Formaliteden de olsa herkesin aðzýndan türlü türlü meslekler geçti. Belki bildiðimizden belki de bilmediðimizden...

“22 Þubat 2011’de Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun (BTK), “Güvenli Ýnternet Hizmetine Ýliþkin Usul ve Esaslar” adlý ilk kararýný yayýmladýðýndan beri kamuoyu, internet ile ilgili filtre uygulamasýný tartýþýyor. ..

> Sayfa 3

> Sayfa 4

Bircan UYAR

DUYARSIZLAÞ(MA)! Uzun zamandýr sosyal paylaþým sitelerinde yoðunlukla izlenen bir video var; ýsýnan kurbaða. Bir kurbaða sýcak suya atýlýr, yaþadýðý þok deðiþimin etkisiyle zýplayarak atýldýðý kaptan çýkar. ..

> Sayfa 2

SORDUK!!! Öðrenci arkadaþlarýmýza sorduk?

Elinizde bir fotoðraf makinesi olsa ilk nereyi çekerdiniz? Neden?

Sayfa 8


2

Kulüpler EDÝTÖR GÖZÜNDEN

Bircan UYAR bircanuyar-@hotmail.com

DUYARSIZLAÞ(MA)! Uzun zamandýr sosyal paylaþým sitelerinde yoðunlukla izlenen bir video var; ýsýnan kurbaða. Bir kurbaða sýcak suya atýlýr, yaþadýðý þok deðiþimin etkisiyle zýplayarak atýldýðý kaptan çýkar. Bu denemeden kazasýz geçen kurbaða rahat edeceði oda sýcaklýðýndaki bir su kabýna konur. Kabýn içindeki su yavaþ yavaþ ýsýtýlýr.

Su ýsýndýkça kurbaða gevþemeye baþlar ve tehlikenin farkýnda deðildir. Suyun sýcaklýðý yakýcý dereceye geldiðinde, kurbaða zýplayýp kaptan dýþarý çýkmaya çalýþýr ancak artýk çok geçtir. Bacak refleksleri çalýþmayan kurbaðanýn, sonunu ve mucizeyi beklemekten baþka çaresi yoktur. Günümüz modern(!) toplumunda denetim mekanizmalarý her geçen gün artmakla beraber birey, sürekli gözetlendiðini düþünerek kendini toplum normlarýna uydurmaya, kendine bu alanda yer bulmaya çalýþmakta. Bize dayatýlan popüler kültürde; tek tip giyinen, tek tip yaþayan tek tip tek tip düþünen insanlar. Dizilerde “aþk” adý altýnda empoze edilmeye çalýþýlan “tensel birliktelikler”, “evlilik dýþý

çocuklar”. Aþýksan, ahlak, kültürel deðerler, aile baðlarý hiçe sayýlabiliyor. Bunun için birbirine konuþmadan dakikalarca bakan bir kadýn bir erkek, hele birde fondan duygusal müzik verildi mi… Silahlar konuþuyor artýk kahramanlýklarda bam bam! Saðlýklý kiþiliðin oluþmasý için önemli bir dönem sayýlan “ergenlik” dönemindeki bireylere, geleceðimizin temennisi olan gençlerimize verimeye çalýþan mesaj ise: Daha az düþünün, daha iyi giyinin, daha çok göz önünde olun.

Daha kaç kadýn öldürülmeli, daha kaç çocuk tacizlere uðramalý, daha kaç milyon geride kalýnmalý eðitimde, çürüyen beyinlerde ufacýk bir ýþýk yakabilmek, insan gibi yaþayabilmek için. Çok geç olmadan, termometrenin derecesine bakmanýn zamaný gelmedi mi?

Kültürel deðiþim ile yozlaþma arasýndaki farka iyi bakmak gerekir. Biri çaðýn getirdiði doðal bir süreçtir öbürü kendini unutup “kendi” olmaya çalýþmaktýr. Yozlaþan kültürler deðil insanlardýr.

HAYRETTÝN ÝLE RÖPORTAJ

Öncelikle Hayrettin’i bizlerle buluþturan DPÜ Genç Giriþimciler Kulübüne Kampüste Yaþam Ekibi olarak çok teþekkür ederiz. GÜLÞEN AKDERELÝ: Dumlupýnar Üniversitesine hoþ geldiniz. HAYRETTÝN ONUR KARAOÐUZ: Hoþ buldum. Okulunuzu çok beðendiðimi söylemek isterim. G.A: Herkes sizi Kýzsýz Adam ve þu an ki þov programýnýz ile tanýyor. Peki, siz kendinizin nasýl tanýnmasýný isterdiniz? Hayrettin: Televizyon programý için insanlar skeçlerde daha sýcak stüdyoda daha soðuk olduðumu söyleyerek eleþtiriyorlar. Hayrettin’i skeçlerdeki samimiyetle, o þakalardaki fýrlamalýklarda ki gibi görüyorum. Çünkü ben normal hayatýmda, her saat olmasa da çoðunlukla öyleyim. Fýrlamalýk yapmayý, insanlarla muhatap olmayý, gülmeyi eðlenmeyi seviyorum. G.A: Annenizin ‘Oðlum senden adam olmaz’ sözünün üzerinden uzun yýllar geçti. Þu an aileniz kariyerinizi nasýl deðerlendiriyor? Hayrettin: Bunun üzerine Kýzsýz Adam olmaya karar verdim… Adam olmaz olayý aslýnda; çok yaramaz bir çocukluk geçirdiðim için söylenmiþtir.

Yaramazlýklarým hala devam etmesine raðmen anneme göre biraz daha adam oldum denilebilir. Çünkü o yaptýðým yaramazlýklarý dýþarý taþýdým. Televizyona harcýyorum bu enerjimi. Yoksa ben her gün bir vaka ile gelebilirdim eve. G.A: Derslerinizi dinlemez ve teneffüste yapacaðýnýz esprileri düþünürmüþsünüz. Neler diyeceksiniz Hayrettin: Kafam hep o tarafa çalýþýyordu. Kime ne þaka yapsam diye geçerdi aklýmdan. Ders hariç her þeyi yapardým aslýnda. Ders arasýnda þarký söyler hocalara sataþýrdým. Tüm disiplin suçlarým da bunlardan kaynaklýydý. Mesela ben Reklamcýlýk bölümü mezunuyum. Ýki sene reklamcýlýkta yaptým. Reklamcýlýðý Babaanne mantýðýyla anlatmak gerekirse; gelen müþteriye sunum yapmamýz gerekliydi. Benim o sunumlarým standup þeklinde geçerdi. Müþteri gülerdi ama iþ konuya binmezdi ve iþi almazdýk hiç. Reklamcýlýðý da bu þekilde kapattým. G.A: ÖSSY 4 defa girmiþ biri olarak neler düþünüyorsunuz? Bir defa uyuya kalmýþsýnýz ve rüyanýzda sýnavýn sabah 9 deðil akþam 9 da olduðunu görmüþsünüz. Hayrettin: O rahatlýkla uyumaya devam ettim. O zaman ben arkadaþýmýn evinde kalýyordum.. Bir þekilde adapte olamýyordum sýnavlara. Çünkü ailem benim istemediðim bir bölüm okumamý istiyordu. -iþletme, iktisat okuyanlara büyük saygým var- Annem istediði için Ýþletme kazanmaya çalýþtým. Ýkinci

yýlýmda teyzem istediði için Ýktisat istedim. Üçüncü yýlda ise dedem çok ilerledi ve ölmeden göreyim týp oku dedi. Ama benim Týp okumam için Türkiye deðil dünya birincisi olmam gerekliydi. Son senemde ise babam reklamcýlýk bölümünde beni çok destekledi. Annemin de aklýný çeldi ve öyle dört sene oldu. Yoksa kafa çalýþýyordu. Reklamcýlýk okumasaydým Arkeoloji bölümü isterdim. Hocam ben bir þey buldum demeyi istiyordum. Ama hiçbir þey bulamamýþým.. G.A: Annenizin deðimiyle tabelacý olarak girdiðiniz Kadir Has Üniversitesinde ki Reklamcýlýk bölümü yýllarýnýz nasýl geçti? Biz öðrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Hayrettin: Anne baba isteðiyle insanlarýn bir yerlere gelmesi bazen mantýklý geliyor bazen de çok mantýksýz. Son zamanlarda hiç gelmemeye baþladý. Benim bir lafým vardý. Anne madem çok iþletme istiyorsun buyur sen oku yaþ sýnýrý yok… Çok tartýþmalarýmýz olmuþtur bu konuda. Bu yüzden insanlar ne istiyorsa o yolda devam etmeli diye düþünüyorum. Þu anda ben istediðim

yolda ilerlediðim için yolun baþýnda baþarýlý olduðumu düþünüyorum. Muðla ve Kütahya da yazmýþtým. Ama istemediðim için baþarýlý olmamýþtým. G.A: Oyunculuk ile ilgili tecrübelerinizden bahseder misiniz? Nasýl baþladý? Hayrettin: Ortaokulda baþladý diyebiliriz. Ýlkokulda çok sessizdim ama ortaokulda patladým diyebilirim. Okulda güldüren çocuk kategorisine giriyordum. Bu da bana biraz gaz veriyordu ve sevdim o konuda kendimi. Evimize gelen misafirlere annemle babamýn taklitlerini yapardým. Çok kýzarlardý ama eðlenirdim. Klasik komedyenlerin nasýl baþladýysa öyle baþladý benimde. Üniversitede tiyatro topluluðuna katýldým. G.A: Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Hayrettin: Kütahya da ve Dumlupýnar Üniversitesi’nde olmaktan çok mutluyum. Benim burada olmama vesile olan Genç Giriþimciler Kulübü’ne sonsuz teþekkürler. Sizleri, bu ortamý tanýmak çok güzeldi. Herkese baþarýlar diliyorum. Hoþça kalýn...


3

Haber KARELÝ CÜMLELER

EDÝTÖR

Gülþen AKDERELÝ gulsen_akdereli@hotmail.com

NEDEN BURADAYIM? Çocukluðumuzdan bu yana sürekli ayný soruya maruz kaldýk: “Büyüyünce ne olacaksýn?” Formaliteden de olsa herkesin aðzýndan türlü türlü meslekler geçti. Belki bildiðimizden belki de bilmediðimizden... Peki ya þimdi ben size bir soru sorsam: “Mezun olunca ne olacaksýnýz?” Bu soruya formaliteden cevap veremezsiniz üzgünüm. Geçiþtirip sonra düþünürüm de diyemezsiniz. Bu zamana kadar ertelemiþ, yanýtlamamýþ olabilirsiniz bu soruyu. Ya da senin ne haddine bu soruyu sormak, bu benim hayatým diyebilirsiniz. Ben sormasam bile kendi kendinize sormalýsýnýz “Ben mezun olunca ne olacaðým? Ne olursam beni mutlu

edecek? Hangi yolda ilerlersem ömür boyu mutlu olurum?...” Bunlar çok önemli sorular. Hayatýnýza yön vereceðiniz belki de yeni baþlangýçlar yapacaðýnýz sorular. Cevaplamak zorunludur. Cevaplarýnýz kesin ve geri dönüþsüz olmalýdýr. Sonuçta hayatýnýzdan kaçamazsýnýz. Þimdi belki birinci sýnýfsýnýz ve daha çok var diyorsunuz. Ama inanýn bana zaman çok hýzlý geçiyor ve sonradan keþkeler ile yaþamaya baþlýyorsunuz. Geç alýnan bir karar geçmiþinize birçok keþke yazmanýza neden oluyor. Üçüncü sýnýf öðrencisiyim ve geleceðime zor da olsa karar verdim. Sürekli kaçtýðým sorulara artýk kesin çözümler bulabiliyorum. Kiminiz daha üçtesin dörde çok var diyebilir. Ama þimdi bakýyorum da keþke bu kararýmý daha erken alsaymýþým ve o yönde ilerleseymiþim. Bu durumda olmaz kara kara düþünmezdim eksikliklerimi nasýl kapatabilirim diye.

düþünüyordur? Daha sonra bu sayýyý ikinci öðretimler ile çarpýn. Sizin bölümden olmasa bile farklý bölümlerden ilgi alaný olan kiþilerin de bu alana yönelebileceðini düþünerek bu sayýya yirmi otuz kiþi daha ekleyin. Yüksek bir sayýya ulaþtýnýz. Ama sadece bu da deðil. Ülkemizde sizin bölümünüz bulunan tüm üniversite sayýsý ile yüksek sayý dediðiniz sayýyý çarpýn… Düþünmesi korkutucu bir sayýyla karþý karþýyasýnýz. Diploma herkeste var. Peki, bunlardan daha fazlasý? Bu kadar kiþiden farklý olmalýsýnýz ki iyi yerlere gelebilesiniz. Bu farklýlýk için de daha üniversite sýralarýnda bir þeyler yapmalýsýnýz. Kariyeriniz için, o saydýðýnýz kiþilerin önüne geçmek için bir þeyler hatta çok çok þeyler yapmalýsýnýz... Ýnanýn bana her þey sizin elinizde. Düþünmeniz ve harekete geçmeniz gerek.

Siz siz olun herkesin yaptýðý hatayý yapmayýn. Yoksa bu herkesin önüne asla geçemezseniz. Geçseniz de çok fazla yýpratmýþ olursunuz kendinizi. Bir düþünün sýnýfýnýz kaç kiþi, kaç kiþi benim istediðim alana yönelmeyi

DPÜ Haberler RADYO DUMLUPINAR 7. YAÞ ETKÝNLÝÐÝ * 30 Kasým 2011 Çarþamba günü saat 15.00’de Üniversitemiz Radyo Kulübünce düzenlenen ve Pal FM’in sevilen programcýlarýndan Yasemin Þefik ve Pop Müzik sanatçýsý Soner SARIKABADAYI’nýn konuk olduðu söyleþi canlý olarak üniversitemizden Ý.Ý.B.F. Anfi II’den yapýldý.

Dinleyenler duygu yüklü anlar yaþadý. * Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ve 16.12.2012 tarihinde saat:14.00’de Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapýlmýþ olan “Mevlana ve Kültür Çevresi” konulu panelden katýlýmcýlar memnun ayrýldý. * 2 Aralýk cuma günü Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Amfi II’de “Akýllý Tahta Sunumu” gerçekleþtirildi. Sunumda akýllý tahta kullanýmý hakkýnda bilgilerde yer aldý. * 12-23 Aralýk 2011 tarihlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarým Bölümü Öðretim Elemanlarý sergisi Merkez Kütüphane sergi salonunda yapýldý.

*07.12.2011 tarihinde Eðitim Fakültesi Türkçe Eðitimi hocalarýndan Yrd.Doç.Dr Fulya TOPÇUOÐLU’nun düzenlediði “Ayrýlýk” temalý þiir dinletisine çok sayýda öðretim görevlisi ve öðrenci katýldý.

* Fen Edebiyat Fakültesince düzenlenen ve 02 Aralýk 2011 tarihinde emekli öðretim üyesi Prof.Dr. Nilgün ÇELEBݒnin konuþmacý olarak katýldýðý “Kamusal Sosyoloji Tartýþmalarý” konulu

NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR ANLAMIYORUM? Yaptýklarý detaylý analiz çalýþmalarýnýn sonucuna göre, Türk kullanýcýlarýnýn Google’ý araþtýrma yapmak ya da bir bilgiye ulaþmak yerine diðer sitelere bir geçiþ aracý olarak kullandýklarýný tespit ettiklerini belirten Larry Page “Neden böyle yapýyorlar anlamýyorum, Facebook’a girmek için Google’a Facebook yazmak, Twitter’a girmek için Google’a Twitter yazmak aklý baþýnda bir

*8 Aralýk 2011 tarihinde Uygulamalý Bilimler Yüksek Okulu(UBYO) Amfi-1'de Sigortacýlýk Ve Risk Yönetimi Kulübü tarafýndan ekonomiden sorumlu eski devlet bakaný Dr. Masum Türker'in katýlýmýyla söyleþi düzenlendi. TTK(Türk Ticaret Kanunu)'da yapýlan deðiþiklikler ve muhasebe mesleðine etkisi içerikli bu söyleþiye bir çok öðrenci, öðretim elemaný ve muhasebeci katýldý. *5-10 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda Dumlupýnar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu sergi salonunda Ergün Karadað tarafýndan “YÜZÜNÜN KARASI ALNININ AKI” adlý fotoðraf sergisi düzenlendi.

Köþe Yazýsý

Muhammet BÝRAL - muhammedbiral@gmail.com

Internet’in en büyük arama motoru Google’ýn kurucusu ve Google Inc’in Yönetim Kurulu Baþkaný Larry Page yaptýðý açýklama ile Türk Internet Kullanýcýlarýnýn gözünü korkuttu.

konferans ile 09 Aralýk 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi Prof.Dr. Önal SAYIN’ýn konuþmacý olarak katýldýklarý “Moderniteden Küreselleþme” konulu konferans Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapýldý.

insanýn yapacaðý iþ deðil. Böyle yaparak neyi amaçlýyorlar? Derin ve detaylý analizler yapmasak Türkiye’de insanlarýn Google’ý çok sýk kullandýklarýna inanmaya devam edecektik” dedi. BÝZÝ ZARARA SOKTULAR Ýlk baþlarda sadece Türkiye’den Google’a giriþ sayýlarýný baz aldýklarýný ve bu sayýlara göre kullaným oranýnýn mükemmel olduðunu düþündüklerini belirten Page, “Oysa yýllardýr raporlarý yanlýþ yorumluyormuþuz, tüm istatistiklerimizi altüst ettiler, bunun hesabýný kim verecek þimdi ?” HAKKIMIZI MAHKEMEDE ARAYACAÐIZ Kullanýcýlarýn Facebook’a girmek için

Google’ý açýp, Facebook yazdýktan sonra ilk siteye týklamalarýný bile belki bir nebze anlayýþla karþýlayabildiklerini, ancak bir Türk kullanýcýnýn Google’a girmek için Google’ý açýp Google kelimesini yazmasý sonucu, sistemlerinin sonsuz döngüye girdiðini ve yaklaþýk 3 saat boyunca hizmet veremediklerini belirten Page, “O kullanýcýnýn IP adresini tespit edip, mahkemede hesaplaþmasýný biz çok iyi biliriz, diðer kullanýcýlar da ayaðýný denk alsýn” dedi. Basýn toplantýsý sonucunda öfkeden ellerinin titrediði gözlenen Larry Page’in. Google arama motoruna “Google bana karý bul” yazan Türk kullanýcýlar hakkýnda ne tür bir önlem alacaðý da merak edilen konular arasýnda.

Taner ALDAÞ taneraldas@hotmail.com

YAÞAMIN KIYISINDA Yaþamýmýzýn tam ortasýna yerleþmiþ sýradan bir kutu bu. Ayrýca sihirlidir. Bu kutunun bize olan sihrinin etkisi olumlu mu yoksa olumsuz mu hep tartýþýlmýþtýr. Bu etkinin genelde hep olumsuz yönde olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Bize baðlýdýr aslýnda sonuca etki etmek belki de bize baðlý olduðundandýr hep olumsuz sonucu elde etmek. Sýradandýr iþte, oturursun baþýna sýyrýlmýþ hissedersin kendini yaþamdan, kimi zaman bir çizgi film karakterinin yanýnda bulursun kendini, kimi zaman ise bir savaþ filmindeki çatýþmanýn tam ortasýnda, kaybeden sadece sen olmak þartýyla. Çünkü saða sola boþa mermi sýkar gibi harcaman gerekir zamaný. En çok da bir macera filminin içinde buluruz kendimizi. Debisi yüksek bir nehirde sürüklenirken bir taþa tutunup karaya çýkarsýn, tam bu anda tutup baðlarlar seni nehrin kýyýsýndaki bir aðaca, aldýrmazsýn bile hareketsizliðine, keyifli gelir akýntýsýnda sürüklendiðin nehrin dýþýna çýkýp kýyýsýnda yalancý bir mevsimin görüntüsünü izlemek. Sihrinin etkisini kontrol edip olumlu yönde kullanabildiðimiz sürece, bazen istediðimiz yerde içinde sürüklendiðimiz nehirden çýkmak güzel olacaktýr. Bu durum, içine girdiðimiz mevsimden birçok þey alarak tekrardan nehirde batýp çýkmadan ilerlememize yardýmcý olacaktýr. Bizi alýp baþka dünyalarda yolculuða çýkarabilecekböyle bir kutudan çok þey almamýz gerekir, zamanlarýmýzý fazladan vermek yerine. Fakat hala neden yaþamlarýmýzýn içine birçok hayatý sýðdýrabilecekken, biz yaþamýmýzý bir kutu içine sýðdýrmaya çalýþýyoruz?


4

Güncel

Medyadan Patlamalar Hazýrlayan: Gamze ÖZDEMÝR

Baðýmsýz Film Ödülleri Sahiplerini Buldu Baðýmsýz filmlerinin ödüllendirildiði 'The Gotham Awards' sahiplerini bulu. En Ýyi Film Ödülü’nü geçen hafta Türkiye’de de vizyona giren Terrence Malick’in Hayat Aðacý/ The Tree of Life ve Milke Mills’in Beginners filmi paylaþtý. Alexander Payne ve George Clooney’nin rol aldýðý ve ocsar da iddialý olduðu yönünde yorumlar yapýlan filmi The Descendants, üç kategoride aday olduðu ödüllerden eli boþ döndü. En Ýyi Belgesel Ödülü ise 2008 yýlýnda Cumhuriyetçilerin toplantýsýna bombalý saldýrý düzenlemekle suçlanan Teksaslý iki çocukluk arkadaþýnýn hayatlarýnýn anlatýldýðý Better This World adlý belgeselin oldu.

Nüfus Cüzdanlarý Deðiþiyor TÜBÝTAK da tamamen Türk mühendislerden oluþan bir araþtýrma ekibinin 5 yýllýk çalýþmasýnýn ürünü olan çipli kimlik kartý projesinde sona gelindi. Nüfus cüzdanlarý pilot bölge seçilen Bolu'da saðlanan baþarýnýn ardýndýn 'çipli' oluyor Çipleri içerisinde vatandaþlarýn tüm bilgileri ile parmak izi yer alan nüfus cüzdanlarý kullaným açýsýndan da son derece zarif. Tüm hazýrlýklarýnýn tamamlandýðý bu kimliklerin 2012 yýlýnda tüm yurtta uygulamaya geçilmesi öngörülüyor. Çipli kimlik kartlarýyla birlikte nüfus cüzdanlarý da 6. kez deðiþmiþ olacak.

Duyarlý ‘Çarþý’ Beþiktaþ’ýn taraftar grubu Çarþý, Van’daki depremzedelere yanýnýzdayýz mesajý vermek için Galatasaray derbisinde, Van’ýn plakasý olan 65. dakikada üstlerini çýkarýp yarý çýplak kaldý. Ayrýca büyük bir güneþ pankartý açýlýp tüm stat elden ele dolaþtýrýldý. Çarþý yaptýðý duyuruda, “Van'da naylon çadýrda -15 derecede kalan depremzedelerin üþüdüðünü vurgulamak, onlarýn çektiði acýlara ortak olduðumuzu ve onlarla beraber bizim de üþüdüðümüzü göstermek için üstlerimizi çýkardýk.” Dedi.

Spor

Giray ÇITLAK giray_citlak@hotmail.com

NBA’ da beþ aylýk lokavt dönemi bitti ve oyuncular birliði ile NBA yönetimi anlaþtý. NBA baþkaný David Stern, sözlü anlaþmaya vardýklarýný ve 25 Aralýk'ta ligin baþlayacaðý yönünde iyimser olduðunu açýkladý. Daha sonra takvim açýklandý. Toplu iþ sözleþmesinin altýna tüm oyuncularýn imza atmasý ile 9 Aralýk'ta hazýrlýk kamplarý resmen baþlamýþ olacak. Anlaþmanýn imzalanmasý halinde, 20112012'de normal sezon 26 Nisan'da sona erecek ve play-off'lar 28 Nisan'da baþlayacak. Normal sezonda her takým 66 maç yapacak. Takýmlar kendi konferanslarýndaki takýmlarla 48, diðer konferanstaki takýmlarla 18 maç yapacak. Lokavt süresince Türkiye ve Avrupa'ya transfer olan birçok oyuncu da toplu iþ sözleþmesi imzalanýr imzalanmaz NBA'ya dönmek zorunda. Beþiktaþ Milangaz'dan Deron Williams, Semih Erden ve henüz takýmla maça çýkamayan yeni transfer

Lamar Odom; Fenerbahçe Ülker'den Thabo Sefolosha, Anadolu Efes'ten Ersan Ýlyasova, Türk Telekom'dan Mehmet Okur ve Galatasaray Medical Park'tan Zaza Pachulia toplu iþ sözleþmesi biter bitmez NBA'ya dönecekler. Avrupa takýmlarýnda oynayan Nicolas Batum, Rudy Fernandez, Jordan Farmar, Danilo Gallinari, Serge Ibaka, Ty Lawson ve Tony Parker gibi yýldýzlar da NBA'ya geri dönecek. CSKA Moskova formasý giyen Andrei Kirilenko'nun NBA'de sözleþmesi yok. Ancak Rus forvetin sözleþmesindeki özel maddeye göre bir ay içinde gelebilecek bir NBA teklifini kabul edip ABD'ye dönme hakký bulunuyor. Bundan bizim takýmlarýmýz nasýl etkilenecek onunla bir ilgilenelim. 1) Beþiktaþ Milangaz en büyük yarayý onlar alýcaktýr. Takýmýn neredeyse tamamýný Deron Williams taþýyordu. Bununla beraber diðer NBA patentli oyuncu Semih’in de takýma etkisi yadsýnamaz ölçüde. Anlaþtýklarý fakat Daha oynatamadýklarý Odom da sayarsak Avrupa bir kupa gelmemesi elde deðildi Ligdede çok iyi giden Beþiktaþ Bunun altýndan kalkamayacaktýr. Ligi ilk 4 içinde

bitirmesini bekliyorum ama Bu guruplardan sonra daha fazla ilerleyememektir. 2) Galatasaray Medical Park'tan Zaza Pachulia toplu iþ sözleþmesi biter bitmez NBA'ya dönecekler arasýnda. Zaza sayý yükü açýsýndan pek bir katmadý galatasaraya. Ama pota altýnda yýldýrýcý, korkutucu, savaþçýydý. Baþka bir uzun takviyesi ile orda daha yumuþak fakat daha çok sayý bulma ihtimalleri daha fazla etkileneceklerini sanmýyorum. 3) Fenerbahçe Ülker'den Thabo Sefolosha zaten Eurolig için alýnmýþtý. Ömer bu sayede hücumda daha etkin rol alýp yorulmuyordu. Savunmasý ile takýma çok önemli özellikler kattýðý aþikâr ama onun boþluðunu baþka bir oyuncu ile rahatlýkla kaldýrabileceðini ve Euroligde ilerleyebileceðini düþünüyorum. 4) Anadolu Efes'ten Ersan Ýlyasova onun takýma etkisi oldukça fazla Efes de ligi götürebilir ancak Avrupada çok arayacaktýr. Ersan ‘ýn yokluðunu nasýl bir oyuncu ile kapatacaklar hiçbir fikrim yok Efes Top 16 dan dan çýkamaz diyorum. Keþke Ersan dönmese diyebilirim.

Köþe Yazýsý

Selman KESKÝN mechul_dehliz@msn.com

Sultan Albülhamid zamanýnda bir paþanýn oðluna söylenen bir laf, yanlýþ anlaþýlmalara sebebiyet vermiþ ve durumun ne olduðunun açýklýða kavuþturulmasý da þöyle olmuþ: Zamanýnda Abdurrahman Þeref Bey eðitim bakanlýðý yapmýþ bir þahsiyettir. Olayýn yaþandýðý zamanlarda Galatasaray Lisesi’nde müdürlük vazifesindeymiþ. Bir gün dersini çalýþmayan paþanýn oðluna kýzarak þöyle der: - Adam ol baban gibi, eþek olma. Çocuk babasýna olanlarý anlatýr.

“ADAM OL BABAN GÝBÝ, EÞEK OLMA” ATASÖZÜNÜN HÝKAYESÝ Paþa bu duruma çok sinirlenir. Nasýl olur da benim gibi bir paþaya eþek der diyerek soluðu ertesi gün müdürün yanýnda alýr. Paþa: -Siz ne hakla bana eþek dersiniz. Ben bir paþayým. Abdurrahman Þeref Bey: -Ne münasebet ben size ne zaman eþek dedim diye sorar. Paþa: -Geçen gün oðluma adam ol, baban gibi eþek olma demiþsiniz. Bunun üzerine Abdurrahman Þeref

Bey þöyle der: -Çocuðunuza, sizi örnek göstererek çalýþ sende adam ol baban gibi, eþek olma dedim der. Durumu anlayýnca paþa Abdurrahman Þeref bey’den özür diler ve oradan ayrýlýr. Bazen öyle durumlar oluyor ki, insanýn elinde olmadan, yanlýþ anlaþýlmalara sebebiyet verebiliyor; ama önemli olan bir olay ya da durum yaþandýðý zaman o durum ya da olayý tam olarak anladýktan sonra tepki gösterilmesidir. Zamansýz ve yersiz yapýlan tepkilerinin sonucunun önceden kestirilmesi lazým...

Bilim ve Teknoloji

Uður GÜZEL

Sigaraya baþlama yaþý 13 Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Kliniði öðretim üyesi Prof. Dr. Pýnar Çelik, kent merkezindeki sekiz ilköðretim okulunda yaptýklarý araþtýrmada, sigaraya baþlama yaþýnýn 13 olduðunun ortaya çýktýðýný söyledi. Manisa'da, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile tespit ettikleri sekiz ilköðretim okulunda sigara kullaným sýklýðý ve nedenleri konusunda bir araþtýrma yaptýklarý belirten Prof. Dr. Çelik, "Sigaraya baþlama yaþýnýn 13 olduðunu belirledik. Yapýlan bire bir görüþmelerde çocuklar arkadaþ çevresi, televizyon, anne ve babalarýndan özenerek sigaraya baþladýklarýný anlattý. Ailelere de çaðrýda bulunan Prof. Dr. Çelik, sigara içip içmediði konusunda çocuklarýný izlemelerini, öðretmenleriyle sürekli irtibat halinde olmalarýný istedi.

LOKAVT BÝTTÝ BAÞARI GÝTTÝ

uurgzl@gmail.com

“22 Þubat 2011’de Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun (BTK), “Güvenli Ýnternet Hizmetine Ýliþkin Usul ve Esaslar” adlý ilk kararýný yayýmladýðýndan beri kamuoyu, internet ile ilgili filtre uygulamasýný tartýþýyor. Uygulamaya ilk tepkiler, sistemin bütün kullanýcýlarý etkileyeceði ve devlet eliyle dayatmacý bir sansür politikasýnýn iþleyeceðine iliþkindi. Kamuoyunda oluþan þiddetli tepki ve internet sansürüne karþý yapýlan eylemler medyada oldukça fazla yer bulduktan sonra BTK, çýkýþ tarihi 22 Aðustos olarak duyurulan internet filtre sistemini bir takým deðiþiklikler yapmak üzere 22 Kasým’a erteledi. Yapýlan deðiþiklerle internet filtre sistemindeki dört olan paket sayýsý, aile paketi ve çocuk paketi olmak üzere ikiye indirildi

ÝNTERNET FÝLTRE SÝSTEMÝ

ve sistem isteðe baðlý hale getirildi. Daha sonra BTK yaptýðý açýklamada internet filtresinin temel amacýnýn, internette istek dýþý görüntülenen gayri ahlaki içerik ve ticari e-maillerin engellenmesini saðlamak, kullanýcýlarý bilhassa çocuk kullanýcýlarý, fuhuþ,uyuþturucu,kumar ve terörle ilgili sitelerden uzak tutmak olduðunu, dile getirdi. Kamuoyunda da internet filtre sistemi ile ilgili farklý görüþler yer alýyor. Filtre sistemini savunanlar, sistemden faydalanmanýn tercihe baðlý olduðuna dikkat çekiyor ve uygulamanýn sadece Türkiye’de olmadýðýný, benzer filtre sistemlerinin Ýngiltere, ABD, Ýsveç, Fransa gibi insan hak ve özgürlüklerine önem veren ülkelerde de olduðunun altýný çiziyor.Sisteme karþý çýkanlarýn ortak kaygýsý ise, mevcut filtre sisteminin siyasi gücün kendi lehine kullanýlmasýna fýrsat verilebileceði, filtreye maruz kalan kullanýcýlarýn e-postalarý dahil her türlü iletiþiminin gerçek zamanlý olarak

dinlemeyi ve denetlemeyi mümkün kýlýnabileceði yönünde. Bunca tartýþmaya konu olan internet filtre sistemini kullananlarýn sayýsý ilk haftada 42 bini buldu. Sistemi tercih edenlerin yüzde doksaný aile paketini, kalan yüzde onluk kesim ise çocuk paketini tercih etti. Sistemin daha da yaygýnlaþmasý ve kullanýcýlarý bilgilendirmeyi saðlamak amacýyla çeþitli reklam kampanyalarýnýn yapýlacaðý BTK tarafýndan açýklandý.Türk halkýnýn bu yeni filtreleme sistemine ne ölçüde ilgi göstereceðini þu anda tahmin etmek zor görünüyor. Görsel ve yazýlý basýnda uygulamayla ilgili tanýtýmlar ve bilgilendirmeler yapýldýktan sonra Türkiye’deki internet kullanýcýlarýnýn filtre uygulamasýna karþý tutumunu anlayabileceðiz. Umarýz bu internet filtre sistemi, talep sayýsý ne olursa olsun, kullanýcýlarý koruma amacý taþýyan, tarafsýz bir þekilde uygulanan, interneti daha güvenli kýlan bir sistem olarak anýlýr.


5

Kültür-Sanat

Vildan ÇELÝK vildan_c_@hotmail.com

BÝR ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝNÝN ANATOMÝSÝ En az bir kere çimlere uzanmak ve bunu fotoðraflamak, Bir sýnava sýrf uyanamadýðýn için girememek ve korkuyla rapor almaya çalýþmak, Bir dersten üst üste 2 kere kalarak hocanýn taktýðýný iddia etmek, Bir kerede olsa farklý görüþlere sahip olduðunuz bir hocayla ders de tartýþabilmek, Geleneksel adý altýnda düzenlenen bölüm gecelerinden birine katýlarak arkadaþlarla karþýlýklý göbek atmak, Hep birlikte hiç görmediðiniz bir þehre gitmek, Eskiþehir’e gitmek (Ki bu bizim için geçerli ), Üniversiteye baþladým saçý uzatmak (Erkekler için geçerli) Gitar çalmaya heves edip yarý da býrakmak, En az birkaç tane alttan ders almak, E öðrenciliðin þanýndadýr bir dersi AA getirmeye çalýþmak ama FF’le gönül baðý kurmak, Bir sýnava hiç uyumadan girmek, En zor bölümün okuduðun bölüm olduðuna yürekten inanmak, Her final sonrasý bir dahaki sýnava daha erken çalýþmaya baþlayacaðýný kendini inandýrmak ama bunu asla yapmamak, Bölümle ilgili birkaç terim bilip ‘ben oldum’ demek, Aileyi aslýnda üniversite okumanýn çok zor olduðuna inandýrýp her zaman ders çalýþýyormuþ algýsý yaratmak, 7 numarayla en az bir kere kaza geçirmek (test edip onayladým), 5 dk. da ev toplama sanatýnda, makarna pilav ve bilumum bekar yemeklerinde ustalaþmak, Sýnav haftasý aylarca yapmayý ertelediðiniz ne varsa yapmak ya da anlamsýz iþlerle uðraþmak, En koyu sohbeti sýnav haftasý yapmak, Sýnav haftasý fotokopi kuyruðunda beklemek, Yine sýnav haftasý akþam sekiz de uykunun gelmesi ve sabah çalýþýrým diye en bilindik yalaný söyleyip uyumak... Diye gider bu öðrenci kliþeleri...

Sizin Cevaplarýnýz

Semra AKSU - semraaksu91@hotmail.com

“AÞK ZEKÂYI MAÐLUP EDER MÝ ?” Adettendir yazýya baþlamadan önce hafif bir resmiyetle kendini tanýtýrsýn. Ama ne yalan söyleyeyim bu durum hiç bana göre deðil. Öyle tekdüze yapýlmýþ filan bölümde okuyorum, yok þuralýyým, þu yaþtayým gibi tanýtmalar geriyor insaný. Kýsacasý okula yeni baþlamýþ çocuklar gibi þeceremi dökmeye gerek yok. O yüzden bu kendini tanýtma faslýný zamana býrakýyorum. Yukarýda yazdýðý üzere adým Semra ve anlaþýlacaðý gibi bu da ilkyazým. Baþtan söyleyeyim, küçük daðlarý ben yarattým havasýnda ya da araþtýrma yazýlarý gibi olmayacak benim tavrým. Kasýntý kelimelerde boðulmayacak cümlelerim. Suyun en saf en berrak halinde nefes alacak. Bu þöyledir, doðrusu budur gibi öyle ahkâm kesen itici nesneleri barýndýrmayacak. Ýyi bir dinleyici olacak yazýlarým. Bu konudaki samimiyetimi de paylaþtýðýma göre gelelim bu yazýnýn doðuþuna. Aslýnda elime kâðýdý kalemi almýþ bir anda gazetede köþe yazýsý yazarken buldum kendimi. Hala ne ara karar verdim, bu deli cesareti nerden geldi bilmiyorum. Evet, birkaç denemelerim vardý ama pat diye de köþe yazarlýðý düþünmemiþtim doðrusu. Galiba bu cesaretimin nedeni: merakým, biraz fazla hayalperestliðim ve çok detaycýlýðým. Aklýma takacak, sürekli üzerinde düþünecek bir þeyleri muhakkak buluyorum.

Hayalperestliðim ve merakým da bundan zaten. Mesela, film izliyorum kahramanlardan biri dokunaklý bir þey söylüyor bir anda kendimi onlarýn yerinde buluyorum ya da bir kitap okuyorum bir cümle alýp sürüklüyor beni hayaller âlemine sanki gerçekten yaþýyormuþçasýna. Biliyorum belki benim kadar olmasa da herkes hayal eder, bir yerlerde takýlý kalýr ve düþünmekten kendini alýkoyamaz. Ýþte benim amacýmda bunu herkesin dile getirmesi, bir anda kendini içinde bulduðu hayal dünyasýný en içten þekilde anlatabilmesi. Ýnsan bazen küçücük bir ayrýntýda boðuluyor. Ýçinde yaþadýðý çeliþkileri, acabalarý örtbas ediyor. Tüm içtenliðiyle birine anlatsa bile yargýlanmaktan, haksýz çýkmaktan, iþin gücün yok þimdi bunu mu düþündün diyen alaycý gözlerden korkuyor. O yüzden ben her zaman derim insan hiç tanýmadýðý birine daha iyi döker içini. Hayallerini, hatalarýný, piþmanlýklarýný hiç düþünmeden olduðu gibi anlatmak daha kolaydýr seni hiç tanýmayan birine. Çünkü o yargýlamaz, nasihatlerde bulunmaz, aþaðýlayýcý gözlerle bakmaz, sadece dinler. Bizi rahatlatanda bu deðil midir? Sadece dinleyen biri… Eteðimizdeki taþlarýn yükünden kurtarýr bizi. Söylediðim gibi yazýlarým iyi bir dinleyicidir. Yargýlamaz, hüküm vermez.

Öyle ah þunu þöyle yapsaydýn, ben senin yerinde olsam þöyle derdim gibi Güzin ablalýk taslamaz benim yazýlarým. Çünkü ne nasihat edecek kadar tecrübeli ne de tanýmadýðý birinin hayatýný kafasýna göre kesip biçecek kadar bencil deðildir bu yazýnýn yazarý. Ben sadece her sayýda sorduðum sorulara aklýnýzdan, kalbinizden geçen ilk cevabý en içten þekilde benimle paylaþabilin istiyorum. Bu konuda böyle düþünen biri varmýþ, bak bu fikir baya orijinalmiþ diyebileyim istiyorum. Ama Ayþe böyle demiþ Ahmet þöyle düþünmüþ gibi kopyala yapýþtýr yapmaktan ziyade tüm cevaplarý deðerlendirip kendi üslubumla anlatmak asýl planladýðým. Ve þimdi aklýma gelen sizlerinde görüþlerinizi beklediðim soruyu paylaþayým. “Aþk zekâyý maðlup eder mi?” Bence bizi hayatta en yoran þey kalple beynin savaþýdýr. Bu iki büyük savaþçýnýn bitmek bilmeyen hýrsýnýn tam ortasýnda kalýrýz kimi zaman. Ömrümüz kalbin beyni esir almasý ya da beynin kalbin tüm fonksiyonlarýna hükmetmesiyle geçer. Bence üzerinde en çok kafa yorduðumuz maðlubiyetler, zaferler bu iki kahramanýn öyküsüdür. Peki ya sizce? Sizce kim galip gelir? Ýþte merak edilen bu soruya cevaplarýnýzý aþaðýdaki e-mail adresime göndermenizi bekliyorum.

Film Tanýtýmý

Ali Burak ÇALIMLI - aliburakcalimli@gmail.com | Seda KÜÇÜKOKUR sedakücükokur@gmail.com

Midnight Express

Genellikle güncel filmlere yer verdiðimiz bu köþede bu kez 70’li yýllarda ülkemizde hapis yatan Billy Hayes’in yaþadýklarýndan uyarlanarak ele alýnýnan Midnight Express’i (Geceyarýsý Expressi) ele alýyoruz. Billy Hayes‘in kitabýndan yola çýkarak senaryosunu Oliver Stone’un yazdýðý ve Alan Parker’in yönettiði 1979 yapýmý Midnight Express, iki oscar ödülü almasýna raðmen 1992 yýlýna kadar ülkemizde gösterilmedi. Neden bu kadar tepki gördüðünü anlamak için öncelikle filmin içine girmemiz lazým. Billy Hayes 1970 yýlýnda 2 kilogram uyuþturucu maddesi ile yakalanýr ve mahkemeye çýkartýlýr. Savcý Billy’nin ömür boyu hapise mahkum edilmesini ister. Türkiye o yýllarda uyuþturucu kaçakçýlýðýna karþý çok büyük savaþ vermektedir. Gerek kendi vatandaþlarýna, gerekse yabancý uyruklu vatandaþlara karþý. Sonuç olarak Billy 4 yýl 2 ay hapis cezasýna çarptýrýlýr. Savcý ve Billy’nin avukatý

temyize gider. Hapishane þartlarý çok zordur. Þiddet, iþkence dayak gibi zorbalýklar söz konusudur. Billy hapishanedeki diðer yabancýlarla arkadaþlýklar kurar ve serbest kalmasýna yaklaþýk 2 ay kala tekrar mahkeme önüne çýkartýlýr. O yýllarda yargý sisteminin iþlediðini dünya kamuoyuna ispatlamak isteyen Türkiye, Billy’yi günah keçisi ilan etmiþtir ve ibret olsun diye aðýr bir ceza vermeye hazýrlanýr. Tekrar mahkemeye çýkan Billy deliye döner. Hakime aðýzýna gelen herþeyi söyler ve ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlýr. Artýk kaybedecek bir þeyi olmayan Billy öfke kontrolü yaþar. Koðuþtaki diðer mahkumlara zarar verir. Bunun üzerine akýl ve ruh saðlýðý bölümüne sevk edilir. Netice de ailesinin ona yolladýðý parayý kullanarak hapisten bir þekilde kaçmayý baþarýr. Gerçek yaþanmýþ bir olaydan esinlerek çekilen Geceyarýsý Expres’I Türkiye’yi tamamen karalamaya yönelik bir filmdir. Filmdeki bütün Türk karakterleri kötüdür. Billy Hayes’nin 2 kilo uyuþturucu maddeyle

yakanlanmasý gayet doðaldýr! Sadece Türkiye’deki cezaevlerinde þiddet uygulanýyor ! Filmin ne kadar taraflý olduðunu söylemeye gerek yok.Bunu zaten Billy Hayes’te kabul etmiþtir. “Filmdeki anlatýlanlar Türkiye’yi karalamaktadýr.” Ancak düþünülmesi gereken asýl nokta hüküm giymiþ bir mahkumun tekrar hükmedilmesi. Buna söyleyecek fazla birþey bulamýyorum ! Mutlaka izleyin...

Müzik

Merve ER merve_er_1991@hotmail.com

HALÝL SEZAÝ "SENÝ BEKLERKEN" Halil Sezai, 12 þarkýdan oluþan ilk albümü ile müzikseverlerle buluþuyor. Albümde yer alan eserlerin söz ve besteleri çoðunlukla Halil Sezai imzasýný taþýyor. Halil Sezai, "Seni Beklerken" isimli

albümünde ortak çalýþmalara da yer verdi. "Bir Rüzgar Esti" isimli þarkýnýn bestesinde Göksun Çavdar, "Paramparça" adlý eserde de besteci olarak Saki Çimen adýný görüyoruz. Sanatçý "Seni Çektim Ýçime" þarkýsýný ise Tuðçe Soysop ile birlikte seslendirdi. Projenin müzik direktörlüðünü ve düzenlemelerini Göksun Çavdar, mix ve mastering çalýþmalarýný Tarýk CERAN gerçekleþtirdi. Kapak fotografýný Mehmet Turgut, albümün ilk klibini de "OLSUN" isimli þarkýya Emir Khalilzadeh çekti. ALBÜMDEKÝ ÞARKILAR 1.Sonbahar 2.Yanýma Gel 3.Sevda Tanrýçasý 4.Olsun 5.Fýrtýna 6.Üþürken

7.Bir Rüzgar Esti 8.Seni Çektim Ýçime 9. Es’me 10.Aðlamýþýz 11.Ýçim Paramparça 12.Ýsyan

Britney Spears'ýn 7. stüdyo albümü Femme Fatale 25 Mart 2011'de Jive Records etiketiyle çýktý. Kayýtlar 2009 2011 yýllarý arasýnda tamamlandý. Çalýþmalarýnda, uzun süredir prodüktörlüðünü yapan Max Martin ve Dr. Luke yardýmcý oldu. Ayrýca bu albümde Fraser T. Smith, Rodney Jerkins, StarGate ve william'ýn eserlerine de yer verildi. Britney Spears, özel hayatýný yoluna koyduktan sonra ilk iþ kariyerine odaklandý. Son albümünün satýþlarý ve Amerika turnesi çok baþarýlý geçen güzel þarkýcý, yeni klibiyle de tüm dikkatleri üzerine çekecek!

Spears, 'Criminal' isimli þarkýsýna çektiði klibinde bir hýrsýzý canlandýrdý

POWERTÜRK TOP 10 1.Gülþen Sözde Ayrýlýk 2.Demet Akalýn Sabýka 3.Gülben Ergen Yarý Çýplak 4.Yalýn-Ozan Doðulu Daha 5.Murat Boz Geri Dönüþ Olsa 6.Emre Aydýn Tam Dört Yýl Olmuþ 7.Bengü Saat 03:00 8.Gece Yarým 9.Zeynep Dizdar Uyandýrma 10.Hande Yener Havaalaný


6

Kiþisel Geliþim

Özgür KIZILDAÐ dvdoz@hotmail.com

SEN Ne kadar düþündüðün ya da ne kadar yaþadýðýndan çok bunu nasýl yaptýðýn önemli, gibi bir hadiseyle ilgilenmiyorum. Sen de umursamasan iyi olur gibi. Hayatýn içine sokuþturulan bu kasýntý sözlerin hangisi hangimizi mutlu etti bilmiyorum. Sürü psikolojisi ruhlar çevirmiþken ortalýðý, senin bunlardan kaçýp kendini bulman çok zor biliyorum. Aslýna bakarsan kendimle de çeliþerek bir þeylerin nasýl daha net, daha parlak ve hazmedilir olduðunun fotoðrafýný çekmeye çalýþýp duruyorum, kabul. Ama zaten zýtlýklar deðil mi bizi bu hayatta tutan sebeplerimiz. Her insan içinde hem en kötü hem de en güzel sonu saklamýyor mu? Belki komik ve ilgisiz ama yüzünde çýkan bir sivilce bile bunun bir kanýtý. Sen, çok iyi hissettiðin bir günün sonunda kendini uykuya býraktýðýnda, alnýnda çýkan bir sivilcenin seninle ne iþi olabilir ki? Ama iþte ne kadar iyi olursan ol içindeki kötüyü de beraberinde taþýyorsun. Telaþlanmaya gerek yok. Sen sadece sensin. Bakma lafý dolandýrýp duruyorum ama elindekielimizdeki en güzel ve en kýsa sonuç bu. Sen. Hayatýn nasýl daha iyi yaþanacaðýný anlatan o kiþisel geliþim þeylerinde yazýlan baþarý hikâyelerine ya da bazýlarýnýn kendi içlerine yaptýklarý o uzun yolculuklar sýrasýnda kazandýklarýyla ve hayatýn sýrrýna olan mesafeleriyle bizim ne ilgimiz var?Senden sadece sade olmaný istiyorum. Hayatý ne kadar minimal yaþarsan sorunlarýn da o derece küçük ve aþýlýr olacaktýr. Eðer fazla yemeðin yoksa kilo almazsýn, fazla kýyafetin olamadýðýnda ne giyeceðine karar vermekte zorlanmayacaðýn gibi. Sadece etrafýndaki fazlalýklardan kurtulmasýný bil yeter. Bu fazlalýklar bazen masan da duran bir bardak ta olabilir, hayatýndaki bir insan da. Ama sen bütün bu fazlalýklardan kurtulduðunda elinde kalan sadece “sen” olacak, belki de hayata baþladýðýn an da ki gibi saf ve temiz olduðun kadar. Bir þey olmak ya da bir yerlere varmak deðil mesele, öylece kendin kalarak yaþamak sadece.

Ali KARAKAÞ alikarakas_25@hotmail.com

Deprem Dün deprem oldu biliyor musun? Gönlümü saran sensizlikten yoksun Yaþattýklarýnýn ne farký var sallantýdan? Ben ne oynasam da sen ona toksun Feryat, figan toz, toprak Benim ise anlým pak Yüreðim sallanmýþ gözüm ýrak Bulamam ben seni nerde olsan da býrak...

Hazýrlayan: Burak YAÐLI - burakyagli_1907@hotmail.com

NAHÝT KÝLER(KÝLER HOLDÝNG) Kiler holding Türkiye’de son 10 yýlýn en çok dikkat çeken baþarý öykülerinden. Bir semt marketinden bugün Türkiye’nin hemen her bölgesine yayýlmýþ 200’e yakýn maðazaya ulaþan perakende zincirinin yaratýcýsý Bitlisli Kiler Ailesi. Ýlk kez 1982 yýlýnda babalarýnýn emekli maaþýyla açtýklarý bakkal dükkanýyla ticari hayata atýlan Kiler kardeþlerin kaderi, 1984 yýlýnda Ýstanbul’a gelmeleriyle deðiþmiþ. Ýstanbul’da iþe yine küçük bir marketle baþlamýþlar. Birkaç yýl içinde maðaza sayýsý artmaya baþlayýp beklenenden yüksek cirolara ulaþýnca, iþi organize hale getirmek için kollarý sývamýþlar. Þu anda Kiler Grubu’nun baþýnda bulunan en büyük kardeþ Nahit Kiler, 90’lý yýllarýn ortalarýnda Türkiye pazarýna giren yabancý perakendecilerinde bu hamlede etkili olduðunu söylüyor.’’Baktýk ki bizim yaptýðýmýz perakendecilikle organize perakendecilik ayný deðil.Böyle daha ileriye gidemeyeceðiz. Kendimizi geliþtirmeye karar verdik. Yurtdýþýnda kendi çapýmýzda araþtýrmalar yaptýk ve 1994 yýlýnda ilk 1000 metrekarelik maðazamýzý Bakýrköy’de açtýk. Burasý bizim sýçrama noktamýz oldu’’ diyor. Kiler perakendede deðil gayrimenkul, enerji,

turizm gibi alanlarda da iddialý hedefler peþinde. Kiler yönetim kurulu baþkaný Nahit Kiler, ‘’Bundan sonra daha hýzlý büyüyeceðiz’’ diyor. Nasýl baþardýnýz sorusuna ise þu yanýtý veriyor: ‘’Her zaman iþimizin baþýnda olduk.Ýhtiyacý doðru tespit edip iyi fizibilite yaptýk. Ayrýca kendimize hep güvendik. Güvenmesek bu kadar büyük yatýrýmlara da imza atamaz,bugünlere gelemezdik.’’ Nahit Kiler’in önemle üzerinde durduðu bir baþka konuda, günümüz küresel dünya koþullarýnda rekabetin iþletmeler açýsýndan çok önemli bir unsur olmasýna raðmen, Kiler holding olarak rekabet koþullarýnda çok fazla zorlanmamalarýdýr. Bu konuyla ilgili tespitlerini ise þöyle sýralýyor.’’Açtýðýmýz her market için bir marjýmýz vardý ve bu marj hiçbir zaman beklentilerimizin altýnda kalmadý. Hatta bazý yerde 3 katýna ulaþtýk çünkü ihtiyacýn olduðu yerde açtýk maðazalarýmýzý. Fiyatlarýmýz piyasa fiyatlarýna göre çok ucuzdu.Kaliteli hizmet veriyorduk. Ayrýca yerli bir market olarak tercih ediliyorduk.Büyük maðazalarla rekabet etmekte zorlanmadýðýmýz gibi onlar bizimle rekabette zorlanýyordu. Çünkü 3 kardeþ bifiil bütün satýn almayý kendimiz yapýyorduk ve istediðimiz gibi

HARFLER & ANLAMLARI :

Ýsimdeki harflerin anlamlarýný bir araya getirerek anlamlý sonuç çýkarmaya çalýþacaksýnýz, kolay gelsin!

Örnek Ýsim: 'TUÐBA' Aþaðýdaki listeden T-U-Ð-B-A harflerinin yanýnda yazanlarý bulup, alt alta dizeceksiniz; T: Oldukça ketumdur. Duygularýný karþýsýndakine açmakta zorlanýr. U,Ü: Durgun görünümlüdür. Çok aðýr hareket eder, iþlerini aðýrdan alan bir görüntü çizer. G: Ýnatçýdýr. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusu sergiler. B: Önsezileri kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarýný yitirmez. A: Algýlama gücü ve mantýk yürütme kabiliyeti yüksektir.

Turgay ALKIÞ

Ekonomi Kulübü Baþkaný turgayalkis58@hotmail.com

Aralýk ayý geldiði için bu yazýmda bütçe daðýlýmýný ve önemini belirtmeye çalýþacaðým. Bütçe: Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleþmesi öngörülen gelir ve giderlerin karþýlýklý tahminlerini içeren cetveldir. Mecliste bütçe maliye bakanýn konuþmasýyla baþlar ve genel kuruldaki görüþmelerle devam eder. Görüþmelerin bitimiyle beraber açýk oylamaya sunulur .Kabul oyu red oyunu geçerse plan ve bütçe genel kurul tarafýndan kabul edilir. Bütçe Cumhurbaþkaný onayladýktan sonra 1 Ocak’ta yürürlüðe girer. 2012 yýlý bütçesi açýklandý ve genel kurulda görüþmeler devam ediyor. Bütçede daha çok gelir gider arasýndaki farka deðilde bütçenin eðitim payýna deðinmek istiyorum. 2012 bütçesinde en önemli göze çarpan ise bütçedeki eðitim payýnýn gözle görülür þekilde artmasý. Eðitim payý bütçe payý içinde

fiyatlarla oynayabiliyorduk diyor.’’ Ýlerleyen yýllarda ise Kiler’in hedeflerine baktýðýmýzda,yanlarýna aldýklarý ortaklarýyla birlikte þirketi daha hýzlý bir þekilde ileriye götürmek yatýyor. Ortadoðu’dan ciddi iþ taleplerinin geldiðini ancak önceliðin Türkiye’de devam ettikleri tüm projelerde baþarý saðlamak olduðunu dile getiriyorlar.Kiler grubuna baþarýlý iþ fikirleri ve yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor, gelecek adýna planladýklarý projelerinde ise baþarýlar diliyorum.

Kariyer ve Geliþim

Zeliha TURAN - zelihaturan@hotmail.com

ÝSÝM TESTÝ

Bir Baþarý Öyküsü

A: Algýlama gücü ve mantýk yürütme kabiliyeti yüksektir. B: Önsezileri kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarýný yitirmez. C: Güzel sanatlara yatkýndýr ve duygusaldýr. Ç: Zevk ve safa düþkünü kiþiliði özelliklerine sahiptir. D: Üstün gücü temsil eder, hýrslýdýr, zorluklara dirençlidir. E: Ruhsal karýþýklýðý, üzüntü ve sevinci bir arada yaþadýðý ruhsal gel-gitleri vardýr. F: Sakindir, uysal ve güvenilirdir. G: Ýnatçýdýr. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusu sergiler. H: Sakin ve duraðandýr. I,Ý: Hassas, duygusal ve kýrýlgandýr. J: Kaprisli ve kýskançtýr. K: Baþarýlý, unvan sahibi ve daima yükselen bir eðrisi vardýr. L: Sanatsal yönleri vardýr, kabiliyetlidir.

M: Ticarete yatkýndýr, yüksek zekâya sahiptir. N: Üstün güçlere sahiptir, saðduyuludur. O,Ö: Gizemlidir. Gizliliði sever ve duygularýný açýða vurmaktan kaçýnýr. P: Kendinden emindir. Girdiði ortamlarda özgüveni yüksek tavýrlarýyla dikkat çeker. R: Tereddütlüdür, karar vermekte zorlanýr. S,Þ: Hayalperesttir. Aþýrý hayal kurar. T: Oldukça ketumdur. Duygularýný karþýsýndakine açmakta zorlanýr. U,Ü: Durgun görünümlüdür. Çok aðýr hareket eder, iþlerini aðýrdan alan bir görüntü çizer. V: Ýçe dönüktür. Olaylarý umursamaz. ‘Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn’ der. Y: Geçmiþteki izleri, üzüntüleri ve diðer olaylarý unutamaz, geçmiþte yaþar. Güçlü kiþilik yapýsý gösterir. Z: Bilimsel açýdan baþarýlýdýr. Okumayý sever, akademik alanda baþarýlýdýr.

Ekonomi Köþesi

EKONOMÝ GÜNDEMÝ 14.79 olarak belirlenmiþ. Geçen yýla oranla gözle görülür bi artýþ oldugu belli ama bunun ne kadar yeterli oldugu tabi düþündürücü. Eðitim bir milletin devletin geliþimi ve ileri gitmesi için en önemli alandýr. Geliþmiþ bi Türkiye için eðitime daha çok önem verilmesi ve desteklenmesi kanaatindeyim. Bütçe görüþmelerinin yapýldýðý günlerde kredi derecelendirme kuruluþu (FÝTCH) Türkiye’nin kredi notunu pozitiften duraðana çevirdi. Açýklamasý olarak da cari açýðýmýzý bahane etti demek daha doðru olur. Avrupa krizle boðuþurken (Yunanistan , Ýtalya’ nýn durumu ortada) Türkiye’nin bu krizle daha saðlam mücadele ettiði ve daha saðlam çýktýðý görülmekte. Türkiye’nin diðer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu ekonomik göstergeler içeren ve güvenle yatýrýmlarýn yapýlabileceði bir ülke olduðunu düþünüyorum.

Gündemdeki bir diðer konuda bedelli askerlik . Gündemde olduðu için bu yazýmda bu konuya da biraz deðinmek istiyorum. Bedelli askerlik Meclisten geçti ve Cumhurbaþkaný onayýna sunuldu .Bu yýla kadar ülkemize bedelli askerliðin 3.cü geliþi. Ücreti 30.000 TL olarak belirlendi ve tahminen 400.000 kiþi tarafýndan baþvuru yapýlacak. Hiç postal giymeden askerlik tamamlanmýþ olacak . Bedelli askerlikten gelen paranýn þehit ve gazi aileleri vakfýna verileceði belirtilmiþ. Ülkemiz için Asker (Mehmetçik) konusu her zaman önemli bir yere sahip olmuþ ve çok hassas olunmuþtur. Bedelli askerlik hakkýnda benim düþüncem kesinlikle olumsuzdur askerlik bedeli belirtilmeycek kadar hassas bir konudur.Olumlu karþýlamamamýn bir diðer sebebi de zengin fakir ayrýmý ortaya çýkýyor . Benim görüþüm askerliðin süresi kýsaltýlmalý kýsada olsa herkes bu vatani görevini yerine getirmeli.


7

Söyleþi

Çevre Köþesi

Kaan KALA Tema Ve Çevrecilik Kulübü Baþkaný kala.kaan@gmail.com

Geçtiðimiz bahar þenlikleri kapsamýnda üniversitemize gelen Nil Karaibrahimgil sempatik tavýrlarý, güler yüzlülüðü, þarkýlarý ve enerjik haliyle bizleri etkilemeyi baþarmýþtý. Nil bu sever de yaptýðý giriþimle çevre dostlarýný etkiledi. Nil Karaibrahimgil ve Genç TEMA’lar Erozyonla Mücadele Haftasý’nda TEMA Vakfý’nýn Gebze Þekerpýnar’da bulunan aðaçlandýrma sahasýnda fidan dikimi gerçekleþtirdi. Nil bu fidan dikimini gerçekleþtirmesinin bir amacý vardý. Kendisinin kaleme aldýðý Nil’in Kelebekleri kitabý için nilinkelebekleri.com web sitesinde sanal

Sadýk ÇINAR sadikcinar@hotmail.com.tr

Bilindiði üzere, hepimiz kendimize en uygun yer olarak ayrý evleri tercih ederiz genellikle. Anlatacaðým bu hikayede de ayrý eve çýkan üç arkadaþýmýn çektiði çilelerden bir kesintiyi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bulunduklarý yurttan ayrýlmak biraz uzun sürmüþtü ki kýþýn ortasýnda ev taþýmaya kalktýlar. Nakliyesi ayrý bir dert, eþyalarýn paketlenmesi ayrý bir dert bir de yetmiyor gibi ev bulmasý da daha da baþka bir dert. Üniversite servislerinin önünden geçtiði bir ev görmüþlerdi ki þirin mi þirin, üç oda bir salon diye tabir edilen geniþ bir salonu olan tertemiz bir evdi bu. Girer girmez yüzler gülümsedi. Çünkü ev sahibi yaþlý teyze “Üç yüz lira verin yeter.” demiþti gençlere. Bizimkiler duyar duymaz kabul ettiler. Lakin gel

NÝL’ÝN KELEBEKLERÝ, ORMANA DÖNÜÞÜYOR

yazý ormaný oluþturdu ve Nil bu ormaný gerçeðe dönüþtürdü. Nil Karaibrahimgil, “Sitede her bir yazýmý temsil eden birbirinden güzel sanal aðaçlar var. Yazýlarýmý okuyanlar yorumlarýný yazdýlar. Onlar yazdýkça sanal aðaçlarým büyüdü. Ben de TEMA Vakfý ile birlikte sanal aðaçlarýmý gerçeðe dönüþtürmek için Gebze Þekerpýnar’da 140 fidaný toprakla buluþturdum. Nil’in Kelebekleri kitabým için kullanýlan aðaçlarý doðaya geri kazandýrdýðýmýz için çok mutluyum. Herkesi TEMA Vakfý aracýlýðýyla fidan dikmeye çaðýrýyorum” dedi. Nil’in 140 tane dikmesinin amacý Nil’in kitabýnda 140 yazý yer alýyor ve bu140 yazý için 50 meþe, 50 fýstýk çamý ve 40 servi fidaný toprakla buluþtu.

TEMA Vakfý Genel Müdürü M. Serdar Sarýgül ise, “Gençlerin örnek aldýðý bir sanatçý olan Nil Karaibrahimgil’in TEMA Vakfý ve aðaçlandýrma çalýþmalarýna destek vermesini çok önemsiyor ve deðerli buluyoruz. Nil Karaibrahimgil ve Genç TEMA’larla birlikte diktiðimiz fidanlar büyüdükçe kökleri ile topraklarýmýzý saracak ve koruyacak.“ dedi. Nil’in bu davranýþý gençler örnek alýyor da beki diðer yazarla da örnek alýr. Nil ‘’kitabým için kullanýlan aðaçlarý doðaya geri kazandýrdýðýmýz için çok mutluyum’’ diyor. Her yazar kitaplarýndan gelen belirli bütçeyi buna ayýrsa muhteþem bir geri dönüþüm saðlanmýþ olur. Belki de bunun için bir yasa bile çýkarýlmalý her yazar çýkardýðý kitap sayýsý oranýnda aðaçlandýrma yapacak bence güzel fikir.

Bir Üniversitelinin Günlüðü

SICACIK BÝR YUVA

gelelim evde ne kalorifer vardý ne de kombi. Teyze bitmek bilmeyen cümlelerine “Soba da veririm size, bahçede de odunlar var yakarsýnýz” diye ekleme yaptý. Gençler yüzer lira vereceklerdi. Sobaya kömür odun da olur gider diye düþündüler. “Biz Anadolu çocuðuyuz, soba dediðin nedir, kalorifersiz de olur, soba ile idare eder ýsýnacak kadar yakar geçeriz.” diye düþündüler. Artýk onlar içinde ev aramaktan gýna gelmiþti. Çok geçmeden kabul ettiler. Teyzenin de elini öptüler, biraz kaparo verip evi tuttular. Ertesi akþama eþyalarý taþýmayý da bitirdiler sobayý kurmayý da. Üç arkadaþ sobayý bir saatte kurdular salona, sonra da “Sabah yakarýz.” deyip yattýlar odalarýna. Sabah erkenden saat yedi demeden üçü de ayaklandýlar. Seferber olup sobayý yakacaklardý. Ýlk

kalkan arkadaþ, “Siz oturun ben yakarým.” dese de diðer ikisi kabul etmedi. Beraber yaktýlar sobayý. Izgara demiri koyup ekmek bile ýsýttýlar. Biri demliði sobanýn üstüne koyuyordu, biri ara da odun atýyordu. Diðeri sýcak ekmeklere margarin sürüyordu. Sonra sobanýn altýný üstünü kapatýp okula gittiler. Akþam geldiler, baktýlar ki soba sönmüþ, ev soðuk, her þeyi býrakýp yine koyuldular sobayý yakmaya. Eee, öðrencinin sobasý yatsýya kadar yanardý.. Soba tekrar yandý ve üçü de sýcak salonda yatmak istediler. Yataklarý salona çýkardýlar ve üçü de salona yattýlar. Birbirlerine takýlýyorlardý “ Sýcacýk bir yuvamýz oldu.” diyerek. Gece lavaboya kalktýklarýnda bile sobaya bakýp kömür atýyorlardý. Hatta iþgüzar olanlarý bir hafta geçmeden borularý bile temizlemeyi düþünmüþtü ki diðerleri engelledi. Haftasonu kestane keyfi bile

Hiç Merak Ettiniz mi?

Nuriye ALPASLAN - nuriye_alpaslan@hotmail.com

AKREP VE YELKOVAN NEDEN SOLDAN SAÐA DÖNER?

Mýsýr, konumu itibari ile kuzey yarým kürede fakat ekvatora da yakýn bir ülke olduðundan, güneþ doðduðunda gölge hemen tam batýda oluþuyor, güneþ yükseldikçe gölge kuzeye, yani saða doðru hareket ederek, güneþ batýþýnda doðu yönüne ulaþýyordu. Yani gölge bugünkü tüm saatlerin akrep ve yelkovanýnda oldu¬ðu gibi soldan saða doðru dönüyordu.Daha sonralarý, pendulumlu, pilli saatlerde de yön deðiþmedi hatta saða doðru dönüþler 'saat yönüne dönüþ' diye adlandýrýlýr oldu.Avustralya gibi ekvatorun güneyindeki ülkelerde, güneþ doðarken taþýn gölgesi güneye düþer ve güneþ yükseldikçe soladoðru dönüþ yapar. Ýlk saat orada keþfedilseydi, bugün akrep ve yelkovan ters yönde dönüyor olabilirdi.

BALIKLARIN NÝÇÝN GÖZ KAPAKLARI YOKTUR?

Pisces sýnýfý üyeleri balýklar,sucul yaþama uyum saðlamýþlardýr. Göz kapaðý normalde hem gözün nemini saðlamak

hem de havada uçuþan tozlara karþý gözü koruma görevi yapar. Sualtýnda nemin korunmasý gibi sorun olmadýðýndan göz kapaðý gibi bir yapý geliþmemiþtir. Ancak balýklarda kara hayvanlarý gibi olmasa da gözkapaðýna benzer yapýlar bulunur. Hýzlý yüzen balýklarda büyük bir deri kývrýmý (yaðlý gözkapaðý) bulunur. Köpekbalýklarýndaysa avlanma sýrasýnda gözkapaðýna benzer bir perde gözü korumak için kullanýlýr.

BERMUDA ÞEYTAN ÜÇGENÝNÝN SIRRI NEDÝR?

Bermuda Þeytan Üçgeni diye adlandýrýlan bölgede battýðý belirtilen gemiler ya da düþtüðü öne sürülen uçaklar kazalarýn nedenleri konusunda spekülasyonlarý körüklüyor. Bu kazalar için net bir açýklama getirilebilmiþ deðil. Ancak, UFO vb. gibi bilim dýþý iddialar bir tarafa býrakýlacak olursa, okyanus dibindeki metanhidrat yoðuþumlarýndan serbest kalarak yükselen metan gazý ve gaz balonlarýnýn yol açabileceði, aniden ortaya çýkan dev dalgalar gibisinden spekülasyonlar var.

yapmýþlardý. Fakat sonra... (Bir ay sonra...) Sabah saat onu geçiyordu. Üç arkadaþ odalarýnda elektrikli battaniyelerinden kalkýp, sýký sýký giyinip okula gittiler. Soba ise günlerdir yanmýyordu. Sabahlarý ne sýcak ekmekler vardý kahvaltý da, ne de haftasonu kestaneler sobanýn üstünde. Birkaç güne kadar evden ayrýlmayý düþünseler de yaþlý teyze onlarýn konuþmaya gidecekleri gün vefat etmiþti. Evinde bulunan bir dosyada ise kimsesi olmadýðý anlaþýlan teyze kendi kombili evini de alt katýndaki sobalý evi de bu üç gence býraktýðý anlaþýldý. Gençler bunu duyunca çok sevindiler. Birkaç güne kendileri üst kata taþýndýlar, alt katýn da kombisini yaptýrýp kiraya verdiler. Bazen yaptýðýnýz yanlýþ seçimler sizi enteresan sürprizlerle karþýlaþtýrýr. Yalnýz her zaman denemeyin. Hoþça kalýn!

MATEM GÜNLERÝNDE BAYRAK NEDEN YARIYA ÝNDÝRÝLÝR?

Eski deniz savaþlarýnýn olduðu devirlerde,her bir savaþ gemisinin direðinin tepesinde dalgalanan kendine özgü renkli bir bayraðý vardý. Bir deniz savaþýndan sonra yenilen gemi, galip tarafýn bayraðýný asmak zorundaydý.Bunun için de kendi bayraðýný yarýya çekerek üstte yer býrakýrdý. Günümüzde ise bayraklarý yarýya indirmek bir saygý ifadesi olarak kaldý. Milletlerin matem günlerinde, önemli devlet adamlarýnýn ölümünde, diðer milletlerin de bayraklarýný yarýya indirmeleri, mateme katýlmak anlamýnda uluslararasý bir gelenek haline geldi. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanýndan geçen gemilerin, geçiþ süresince bayraklarýný yarýya indirmeleri geleneði, saygýnýn bir ifadesi olarak günümüzde hâlâ devam etmektedir.

NÝÇÝN TAHTAYA VURUYORUZ?

Çok eski zamanlarda meþe aðacýnýn, yüksekliði ve saðlamlýðý nedeniyle, bazý güçlere sahip olduðuna inanýlýyordu. Tahtaya vurma inancý dünyanýn apayrý iki yerinde birbirinden baðýmsýz olarak geliþti. Önce milattan önce 2000'li yýllarda Kuzey Amerika yerlilerinde, sonra da Ege'de Helen uygarlýðýnda. Her iki kültür de meþe aðacýna çok sýk yýldýrým düþtüðünü gözlemlemiþti. Amerika yerlileri meþenin, Tanrýnýn yýldýrýmla yeryüzüne inip üzerinde oturduðu yer olduðuna, Helenler ise Yýldýrým Tanrýsý olduðuna inanmýþlardý. Kuzey Amerika yerlileri, bu aðacýn köküne vurarak, ileride baþlarýna gelebilecek tehlikelere ve þansýzlýklara karþý Tanrý ile temasa geçtiklerine inanýyorlar ve ondan kendilerini korumasýný istiyorlardý. Ortaçaðda ise Hýristiyan din adamlarý bu inancý kendi devirlerine taþýdýlar. Onlara göre bu inanýþýn temelinde Hz. Ýsa'nýn tahta bir çarmýhta öldürülmesi yatýyordu.


8

Bizim Kampüs

SORDUK!!!

Hazýrlayanlar : Seda KÜÇÜKOKUR Said ÝBLÝ - Sadýk ÇINAR

Öðrenci arkadaþlarýmýza sorduk? Elinizde bir fotoðraf makinesi olsa ilk nereyi çekerdiniz? Neden? Gülnaz DULKADÝR / 2. Sýnýf / Maliye

Öznur Aydýn Endüstri Mühendisliði 3. Sýnýf

Ayþegül Öncül Kamu Yönetimi 4. Sýnýf

Bence otobüs duraklarýnda bekleyen kiþilerin resimlerini çekebiliriz. Çünkü genelde bütün bekleyenler otobüslere resmen hücum ediyor. Kýþ mevsiminde de kimse üþümek istemiyor ve çok da bekleyen oluyor. Bunun sebebi galiba ya otobüsler geç geliyor yada sayýlarýn azalmasý olabilir. Bunu çekme sebebim de buradaki kaos ortamý diyebilirim. Bana göre anormal.

Bence tamamen farklý bir yer, rektörlük binasýnýn çatýsýný çekmek isterdim. Çünkü Türk Hükümdarý Alparslan’ýn baþýna giydiði miðferin üstünü temsil ediyor ve hükümdarlýðýn rektörlükle birleþtirilmesi benim hoþuma gidiyor ve ilgimi çekiyor. Üniversitemizin tarihi yapýsý da fotoðraf karesinde yer almalý diye düþünüyorum.

Fotoðrafla geçen seneye kadar ilgiliydim. Bana göre sözle anlatýlamayan birçok þey bir fotoðraf karesiyle bile anlatýlabilir. Elimde bir fotoðraf makinesi olsaydý, sisli bir sabahta okulumuzun taþ kapýsýnýn fotoðrafýný çekerdim. Otobüsten inip kampüse doðru baktýðýmda, kampüsü görememenin bana verdiði gizemi bir karede yansýtmak isterdim. Bana göre kampüsün her yeri bir fotoðraf karesine konu olabilecek güzellikte.

Þahin AKSU / 3. Sýnýf / Ýktisat Þuanda amatör olarak fotoðrafla ilgilenmekteyim. Fotoðraf çekmenin ayrý bir tutku olduðunu düþünüyorum. Zaman zaman fotoðraf çekmeye çýksam da okul içinde fotoðraf çekmeyi daha önce düþünmemiþtim. Ama makinemi elime alýp fotoðrafýný çekeceðim ilk yer okulumuzdaki göldür. Özellikle güneþin batýþýnýn verdiði kýzýllýkla çok güzel kareler yakalayabileceðimi düþünüyorum. En kýsa zamanda düþündüðüm kareyi fotoðraflayacaðým.

Zeki KAMAOÐLU / 4. Sýnýf / Arkeoloji Eyüp Altun Maden Mühendisliði 3. Sýnýf

Sonay ÖKSÜZ / 3. Sýnýf / Ýngiliz Dili ve Edebiyatý

Ben haberleri olmadan dolaþan çiftlerin fotoðrafýný çekerdim. Belki biraz da aþkýn ne olduðunu böyle anlamaya çalýþýrdým. Aþký yaþayamayan ben miyim yoksa onlar mý aþký bilmiyor? El ele tutuþmak, sarýlmak yada anlamsýzca yanaða kondurulan bir öpücük müdür aþk? Olur olmaz bunlarý düþündürür bu resim. Dedim ya aþký ya ben yaþayamýyorum, ya da onlar bilmiyor, sevgi ve saygýlarýmla.

Fotoðrafa profesyonel anlamda olmasa da bir ilgim var. Okulumuz, kapladýðý geniþ alanda birçok fotoðraflýk mekana sahip. Þuan elimde bir fotoðraf makinesi olsaydý, mekandan çok insan fotoðraflarýna karþý ilgim olduðundan, okulumuz öðrencilerini deðiþik aktivitelerdeyken fotoðraflamak isterdim. Çok deðiþik kareler çýkabileceðini düþünüyorum.

KELÝMELERÝN MANASI

BULMACA

Hazýrlayan : CEM UYANIK- nietzs-che@hotmail.de Farazi: Varsayýmsal Fenafillah: Allah'ýn varlýðý içinde yok olma . Farzýmuhal: Olmayacak, gerçekleþmeyecek bir þeyi olacakmýþ, gerçekleþecekmiþ gibi düþünerek, sayarak. Ekseriyetle: genellikle. Deruni: Ýçle ilgili, içten. Münzevi: Topluluktan kaçan, yalnýz baþýna kalmayý seven. Menfi: Olumsuz,negatif. Müspet: Olumlu. Tevekkül: Her þeyi Allah'a býrakma, Allah'tan bekleme,

Soldan-Saða 1.Ýkiyüzlülük. – Tavlada üç sayýsý. 2.Sonsuzluk, ölümsüzlük. 3.Kanaatkâr, tokgözlü. – Bir yöreye has konuþma özelliði. 4.Önemli bir tiyatrocumuz… Naþit. – Günümüz Fars’larýnýn yaþam sürdüðü coðrafya. 5.Ýnsan bedeninde göðüsle karýn, sýrtla kalçalar arasýnda daralmýþ bölüm. – Kesin, deðiþmez olan. 6.Ahlak felsefesi. – Ýstem dýþý yapýlan hareket, refleks. 7.Bir eðrinin sýnýrlý bir kýsmý, eðmeç. 8.Anlamlý olan söz. 9.Sonrasýz, sürekli kalacak olan, sonsuzluk. – Su(E.Dilde). 10. Kas. – Diþi sýðýr.

kadere boyun eðme. Hasýlýkelam: Sözün kýsasý, kýsacasý, özetlersek. Ahval: Durumlar, hâller, vaziyetler. Tebelleþ: Ýstenmediði hâlde, birinden veya bir yerden ayrýlmayan, gitmeyen, musallat olan. Temaþa: Hoþlanarak bakma, seyretme. Müsebbip: Bir þeyin olmasýna, yapýlmasýna sebep olan, yol açan (kimse veya þey). Dumlupýnar Üniversitesi Ýletiþim ve Haberleþme Kulübü Adýna Ýmtiyaz Sahibi Öðr. Gör. Taþkýn ÝNAN Danýþman

Genel Yayýn Yönetmeni Ali Burak ÇALIMLI

Fotoðrafa karþý çevremdeki arkadaþlarým sayesinde dolayý uzaktan da olsa bir ilgim var. Ancak özel olarak fotoðraf çekmeye hiç çýkmadým. Eðer elimde güzel bir makine olsaydý, okulda fotoðraf çekeceðim ilk yer týrmanma duvarý olurdu. Týrmanma duvarýnýn üstünden görünen manzarayý fotoðraflamak güzel olabilirdi. Bunun sebebi, kampüsün büyüklüðünü ve ihtiþamýný yansýtan en iyi yer olmasýdýr.

Yukarýdan-Aþaðýya 1.Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþma, yarýþ. – Kalsiyum simgesi. 2.Bir dinin buyruklarýný yerine getirme. – Rüzgâr, yel. 3.Teceddüt, bir þeyi deðiþtirme. – Voltamper simgesi. 4.Zamir. – Bilgili, olgun, yetkin kimse. 5.Bir baharat(Tersi). – Borç alma vakti ile borcu ödeme arasýnda kalan dönem, mühlet. 6.Kamer. – Bildik, tanýdýk. 7.Olgun, ergin. – Tepsi(E.Dilde). 8.Et suyuna kýzartýlmýþ veya bayat ekmek konularak yapýlan yöresel bir yemek. 9.Þikâr(Tersi). – Yerine koyma, yerine kullanma. 10.Ekilebilen, ekilmiþ tarla. - Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yaðan su buharý(Tersi). Editörler

Ekibimiz

Hazýrlýk-Baský EKSPRES MATBAASI

Gülþen AKDERELÝ Bircan UYAR

Ali KARAKAÞ-Burak YAÐLI-Cem UYANIK - Duygu ARIK-Enes ESER-Gamze ÖZDEMÝR Giray ÇITLAK-Kaan KALA -Muhammed BÝRAL - Nuriye ALPARSLAN – Özgür KIZILDAÐ Sadýk ÇINAR-Said ÝBÝLÝ-Seda KÜÇÜKOKUR-Semra Aksu-Taner ALKIÞ-Uður GÜZEL

Yayýn Ekibi

‘KAMPÜSTE YAÞAM ÝLETÝÞÝM VE HABERLEÞME KULÜBÜNÜN YAYIN ORGANIDIR’

Merve ER Vildan ÇELÝK Zeliha TURAN

www.facebook.com/dpukampusteyasam kampusteyasamgazetesi@gmail.com

2011 Ekspres Gazetecilik ve Mad. Ltd. Þti. Menderes Bul. Ata Apt. Zemin Kat/KÜTAHYA Tel: 0 274 216 00 01 www.kutahyaekspres.com ekspresmatbaa@gmail.com

48.SAYI-Kampuste Yaşam-  

Dpü Öğrencilerinin Sesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you