Page 1

adjacent

robe

adjacent (adjective) 1 touching (field, house, room) przyległy, przylegający 1 field, territory graniczący; 2 nearby sąsiadujący, sąsiedni: adjacent to sth znajdujący się w sąsiedztwie czegoś; 3 about angle (Math) przyległy

adjustment (noun) 1 of rates, charges (Fin.) skorygowanie; 2 of control, fitting, machine (Tech.) wyregulowanie; 3 modification przystosowanie, modyfikacja: to make adjustments to sth przystosować coś; 4 mental, physical adaptacja, przystosowanie się: to make the adjustment to sth przystosować się do czegoś (culture, lifestyle); 5 (Insur.) uregulowanie, uzgodnienie

celebrate (verb transitive) 1 to do sth enjoyable because of a special occasion; observe święcić, świętować, uczcić: to celebrate:success, occasion, victory, anniversary świętować:sukces, okazję, zwycięstwo, rocznicę; 2 birthday, jubilee obejść, obchodzić: there's nothing/something to celebrate nie ma powodu/jest powód do radości; 3 msza (Relig.) odprawiać, celebrować; 4 pay tribute to sławić, wysławiać

censorship

(noun) 1 policy or programme

cenzura; 2 act cenzurowanie: to exercise

censorship over sth sprawować cenzurę nad czymś to impose/lift censorship wprowadzić/znieść cenzurę; 3 (Psych.) cenzura

craft

rzemiosło, sztuka: the potter's craft garncarstwo; 2 handwork rękodzielnictwo, rękodzieło: arts and crafts rękodzieło artystyczne; 3 cunning, craftiness chytrość, przebiegłość: she was cunning była przebiegła (noun) 1 skill, ability (art)

crane (noun) 1 a type of bird (Zool.) żuraw: he saw a crane at the lake widział żurawia nad jeziorem; 2 a type of machine used at the construction site (Constr.) wyciągać szyję

dźwig, żuraw to crane one's neck-

debug (verb transitive) 1 to eliminate errors (Comput.) usuwać usterki, debugować: they debug the programs debugują programy; 2 removing special devices (Telecom.) usunąć urządzenia

podsłuchowe

humble (adjective) 1 of sb being modest skromny; 2 deferential (formal) uniżony, pokorny: please accept my humble apologies pokornie proszę o wybaczenie in my humble opinion moim skromnym zdaniem; 3 lowly, of a family prosty, skromny: to be of humble birth/origins pochodzić z prostej rodziny

lucid (adjective) 1 clear, understandable, expressed in a clear way przejrzysty, klarowny, jasny: he is a lucid writer pisze klarownie lucid structure przejrzysta struktura; 2 sane, able to think clearly przytomny: sane moments przebłyski świadomości; 3 luminous, bright (liter.) świetlisty

robe (noun) 1 ceremonial garment szata of judge, academic toga: ceremonial robes uroczyste szaty coronation robe szata koronacyjna to wear one's robe of office (judge, academic) nosić togę; 2 bath robe

płaszcz kąpielowy

mój słownik:)  
mój słownik:)  

skromny słowniczek, ale jest, niestety bez wymowy w części angielskije, bo mój program nie chciał w żaden sposób rozpoznawać znaków fonetycz...

Advertisement