Page 1

MASAŻE. . .

DOSKONAŁYSPOSÓBNA ZDROWYODPOCZYNEK Potrzebuj es zchwi l ibyoderwaćs i ęod codzi ennoś ci iodpocząćod zmartwi eń?Potrzebuj es zkompl eks owejopi eki nad s woi m ci ał em iduchem?DopadłCi ęs tres ? Bol ąCi ępl ecy?Zapras zamyws zys tki ch, którzychcą zadbaćo s woj eci ał o ikomf ortps ychi czny!


Mas ażklas yczny Mas ażo dzi ał ani u rozl uźni aj ącym napi ętemi ęś ni e,pobudza przepł yw chł onkiil i mf y,poprawi akrążeni e,mi krokrążeni e oraz el as tycznoś c is prężys toś ć mi ęś ni .Mas aż ten dzi ał a przeci wból owo, pol eps zaodżywi eni etkanekorazregeneruj e mi ęś ni e.

czastrwani a: 30/45/60mi n.

cena: 80, 00-120, 00zł

Mas ażrelaks acyj ny Mas aż ten pozwal a odpocząć,odprężyć s i ę ioderwać od codzi ennych probl emów. Pomaga us unąć dol egl i woś ci ból oweinapi ęci emi ęś ni owe.J es tpol ecanyw s zczegól noś ci os obom, któreżyj ąw bi egu, s tres i einapi ęci u.

czastrwani a: 60/90mi n.

cena: 130, 00-190, 00zł

Mas ażleczni czy Wywodzi s i ęzf ormy kl as ycznego mas ażu.J ednak mas aż l eczni czy ma na cel ul eczeni e pos zczegól nych zaburzeń organi zmu poprzez wykonani e okreś l onych zabi egów manual nych pol egaj ących na s zczypani u,gł as kani u oraz ugni atani uci ał a.

czastrwani a: 30/45 mi n.

cena: 80, 00-100, 00zł

Mas ażs portowy Mas ażten s tos uj es i ędl azł agodzeni as ztywnoś ci , napi ęci a iból umi ęś ni . J ego cel em j es tzapobi egani es tanom patol ogi cznym w organi zmi es portowca, pows tał ych nas kutek dużych obci ążeń wys tępuj ących w s porci e.

czastrwani a: 30/45/60mi n.

cena: 90, 00-140, 00zł

Mas ażbańkąchi ńs ką

Mas aż bańką j es t dos konał y w trakci e odchudzani a,na rozs tępy,cel l ul i t imał o el as tyczną s kórę.Pol ecany j es t przedews zys tki m dl aos óbprowadzących s i edzącytrybżyci a, przemęczonych izes tres owanych orazpo wys i ł kuf i zycznym.

czastrwani a: 30/45/60mi n.

cena: 80, 00-150, 00 zł

Mas ażwys zczuplaj ąco –modeluj ący

I ntens ywnymas ażprzeznaczonydl aos ób,którezmagaj ąs i ę zprobl emem nadwagi ,pragnąwymodel ować s yl wetkęoraz chcą s kuteczni e zwal czać cel l ul i t. Poł ączeni e różnych techni k przynos is pektakul arne ef ekty w pos tacipoprawy wygl ądu s kóry,przys pi es zeni as pal ani a tkankitł us zczowej , wzmocni eni aiuj ędrni eni ami ęś ni ,

czastrwani a: ok. 30/45/60mi n. cena: 80, 00-150, 00zł

Mas ażdlakobi etw ci ąży

Mas ażci ążowyw bezpi ecznys pos óbpomagazni wel owaćból w s pecyf i cznych dl a ci ąży obs zarach narządu ruchu. Pomagarówni eżzredukowaćobrzęki .

czastrwani a: 30/60mi n.

cena: 90, 00-130, 00zł


Masażtybetański Mocny ienergetyzuj ący mas aż, oczys zczaj ący ci ał o z toks yn. Nazwa b' s angczu,którą tł umaczymy j ako " czys ta rzeka" j es t metaf orą dzi ał ani a mas ażu na organi zm.Mas aż ten j es t bardzo pomocnyw wal ceznas tęps twamis tres u, przybezs ennoś ci , ból ach mi ęś nikarkuipl eców, brakukoncentracj i , mi grenach idepres j i .

czastrwani a: ok. 60mi n.

cena: 150, 00zł

Masażgorącymikami eni ami Mas aż ten j es t przeznaczony dl a ws zys tki ch tych, którzy potrzebuj ą przywróceni a duchowej i f i zycznej równowagi , którzychcąuwol ni ćs i ęods tres u, odpocząćizregenerowaćs i ł y. W mas ażu wykorzys tywane s ą s pecj al ne bazal towe kami eni e pochodzeni a wul kani cznego.Mas aż wpł ywa na centra energi i zwane czakrami , pomaga pozbyć s i ę napi ęć i s tres u, dzi ał a us pokaj aj ąco irel aks uj ąco,poprawi aodżywi eni es kóry,zwi ęks za przepł yw krwiprzezmi ęś ni e.

czastrwani a: 60/90mi n.

cena: 150, 00-220, 00zł

Ni ewi es zj akimas ażwybrać?

zprzyj emności ądoradzi myiznaj dzi emy odpowi ednido twoi ch potrzeb!


Mas ażczekoladowy dzi ał azarównonaci ał o, j akiumys ł . Czekol ada–źródł oenergi i– poprawi a nas trój , wzmacni a ps ychi kę.Zawi era antyoks ydanty, s kuteczni e hamuj ące proces y s tarzeni a s kóry. J es t bogatym źródł em wi tami n oraz dużeji l oś cis ol imi neral nych.Poprawi a kol oryts kóry,przywraca j ejel as tycznoś ćorazwygł adza.Ef ekty taki ego mas ażu s ą wi el opozi omowe:równowaga ps ychi czna, aks ami tni egł adka,mi ękka igruntowni enawi l żona s kóra oraz towarzys zący j es zcze dł ugo po zabi egu,poprawi aj ący nas trój zapach czekol ady.

czastrwani a: 60mi n.

cena: 140, 00zł

Mas ażs tóp Rel aks uj e iodpręża.Dzi ękiuci s kowis pecj al nych punktów na s topi e,cał y organi zm j es t pobudzony,zwi ęks za s i ę metabol i zm. Mas aż daj e s topom uczuci e l ekkoś ci i ś wi eżoś ci , ni wel uj e opuchni ęci a.Ni ezas tąpi ony dl a Pań zakochanych w wys oki ch obcas ach l ubos óbpracuj ących w pozycj is toj ącej ,któraobci ąża s tawyimi ęś ni es tóp.

czastrwani a: 20mi n.

cena: 40, 00zł


pomagamy Mas aże to s kuteczna metoda l eczeni a dol egl i woś ciból u kręgos ł upa imi ęś ni .Korzys taj ąc z s eri imas aży s kuteczni e zmni ej s zonezos taną dol egl i woś cina dł użs zyczas .Mas aże zni wel uj ą zmęczeni e, zrel aks uj ą i zregeneruj ą organi zm, przygotuj ąCi ędo kol ej nego wys i ł kuf i zycznego.

Rel aks uj emy Mas ażedo których dokł adamydodatkowo s erceto ś wi at rel aks u,odprężeni a,wyci s zeni aiprzyj emnoś ci .Przekonajs i ę naczym pol egaprawdzi wyrel aks !

upi ęks zamy Cel l ul i t,brak j ędrnoś ciczyel as tycznoś cis kóry?Mas ażami s kuteczni ews pi eramyruch idi etę.Użyci eprof es j onal nych kos metyków

pozwal a uzys kać j es zcze l eps ze rezul taty

w model owani us yl wetkinp.Po porodzi e,w czas i e ipo kuracj i odchudzaj ącej . Ef ekty możes z podtrzymywać s tos uj ąckos metykipi el ęgnuj ącew domu.

peel i nginaci ał o Mas aż

poprzedzony

peel i ngi em,

s komponowanym

i ndywi dual ni e dl a ci ebi e, dos konal e oczyś ci , poprawi ukrwi eni e i el as tycznoś ć Twoj ej s kóry! Ci ał o s tani es i ę aks ami tne, wyraźni eodś wi eżone, wypi el ęgnowaneizdrows ze! Kos ztto tyl ko 40, 00złdo wybranego mas ażu.

bonyupomi nkowe Podarujbl i s ki ejos obi echwi l ęrel aks u w pos taciwyj ątkowo bł ys kotl i wegoini ezwykł egoprezentu-bonuupomi nkowego zwybranymius ł ugamiznas zego s al onu!To tydecyduj es zco ma s i ę na ni m znal eźć.J eżel ini ej es teś pewi en,chętni e ci doradzi my. Satys f akcj agwarantowana!

paki etyipromocj e s pecj al ni edl apańs twaregul arni etworzymyci ekawepaki ety oraz atrakcyj ne promocj e.Obowi ązuj ące of erty s pecj al ne znaj dzi es znanas zejs troni ei nternetowej .Przygotowywane paki etys prawi ą, żepoczuj es zs i ęwyj ątkowo. . .

Zos tań s tał ym kl i entem ś wi atamas aży ikorzys tajzdobrodzi ej s tw s woj ego ul ubi onego mas ażu. Płacączaseri ę5masażyzgóry szóstyotrzymaszod nasGrati s!


Speł ni myTwoj eoczeki wani a! Satys f akcj agwarantowana! Zróbcośdl as i ebi e! zarezerwujtermi nj użdzi ś !

Kampi noSportdays pa ul . i zabel i ńs ka79StareBabi ce rezerwacj etel ef oni czne:

227229032 kontaktmej l owy: kampi nos port@kampi nos port. pl www. kampi nos port. pl

Masaże - Cennik KampinoSport Day Spa  
Masaże - Cennik KampinoSport Day Spa  

Oferta masaży w KampinoSport Day Spa.

Advertisement