Page 1

wnSoft

digital lmages processing

PixBuilder studio wnSoft Graphics


PixBuilder studio การตั้งค่าหน้ากระด่าษ

1

พื้นที่การทำางาน (Work Area)

2

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

3-8

โปรแกรม PixBuilder Studio เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ได้รับความสนใจ อย่างมากในปัจจุบันเพราะโปรแกรมตัวนี้มีความสามารถที่โดดเด่นในด้าน การตกแต่งรูปภาพไปในลักษณะต่างๆตามที่ต้องการได้อย่างมากมายเลย ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพ การปรับความสว่าง การปรับมุม แต่ง ภาพในรูปแบบอื่นๆ และที่สำาคัญคือสามารถที่จะสร้างภาพใหม่ด้วยตัว โปรแกรม PixBuilder Studio ก็สามารถทำาได้และออกแบบได้เองตามที่ผู้ ใช้งานโปรแกรมต้องการ โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม มากขึ้นเพราะเหมาะสมกับผู้ใช้ที่ต้องการโปรแกรมตกแต่งหรือออกแบบ ภาพตามต้องการโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เสียหาย เพราะโปรแกรมตัวนี้นอกจากใช้พื้นที่จัดเก็บตัวโปรแกรมน้อยมากแล้ว มันยังสามารถที่จะทำางานบนเครื่องคอมโดยไม่ทำาลายทรัพยากรของ คอมพิวเตอร์เลย


การตั้งค่าหน้ากระดาษ  

  

 

      

 

1.เลือกเมนู File New หน้าต่าง New ก็จะถูกเปิดขึ้น ดังรูป 2.พิมพ์ชื่อไฟล์งานที่ต้องการระบุลงในช่อง Name 3.เลือกหน่วยของกราะดาษ มีอยู่ 3 หน่วย คือ pixels,cm,inches 4.เลือกสีพื้นหลังกระดาษตามความต้องการ 5.เลือกขนาดของกระดาษตามความต้องการใช้งาน 6.เมื่อปรับค่าต่างๆของหน้ากระดาษเรียบร้อยให้คลิก OK


พื้นที่การทำ�งาน (Work Area)

Work Area หรือพื้นที่การทำ�งานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยเครื่องมือสำ�หรับการ ตกแต่งไฟล์ภาพต่าง ๆ ดังนี้ 1.Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรม 2Toolbox คือส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือตกแต่งภาพ 3.Palettes คือส่วนที่ใช้ตรวจสอบและกำ�หนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับรูปภาพ 4.Status bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น ขนาดของมุมมองรูปภาพ ขนาดของไฟล์ คำ� แนะนำ�การใช้งานของอุปกรณ์ที่เลือกจาก Toolbox

Menu bar

  

Toolbox

Status bar

Palettes


วิธีการใช้งานเบื้องต้น

  

เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์ 1 พิกเซลส์

จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ)

ใช้เลือกพื้นที่บริเวณที่มีสีเดียวกัน


Polygonal Lasso เป็นการสร้างพื้นที่ของ Selection ในลักษณะ ของรูปหลายเหลี่ยม คลิกเมาส์บนภาพเพื่อกำ�หนดจุดเริ่มต้นใน ครั้งแรกแล้ว ลากเมาส์จะปรากฏเส้นต่อจากจุดเริ่มต้นกับปลาย เมาส์ วิธีการใช้งานเมื่อคลิกเมาส์จะเกิดเส้นขอบของพื้นที่ Selection ที่เป็นเส้นตรงเชื่อมจากจุดต้นมายังจุดปลายเมาส์ที่คลิก ให้ ทำ�แบบนี้เรื่อย ๆ เพื่อสร้างเส้นขอบของ Selection จนสุดท้ายให้ คลิกเมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรก จะเกิด Selection ขึ้น Magnetic Lasso เป็นการสร้างพื้นที่ของ Selection อย่างอิสระ และรวดเร็วในลักษณะของแม่เหล็กที่ดูดเข้าหาสี โดย Magnetic Lasso Tool จะใช้ความแตกต่างระหว่างสีที่เลือกกับสีของ Background เป็นตัวกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ Selection วิธีการใช้งานเมื่อ คลิกเมาส์เพื่อกำ�หนดจุดเริ่มต้นแล้ว ให้ปล่อยเมาส์แล้วลากเมาส์ ตามขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการเลือก Magnetic Lasso Tool จะเลือก ขอบเขตพื้นที่ Selection เองโดยอัตโนมัติ จนสุดท้ายให้คลิก เมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรก จะเกิด Selection ขึ้น Pencil ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน

Brush ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ

Eraser ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และ ทำ�การเก็บส่วนต่างๆ เป็น State ต่างๆ ใน History Palette


Line (U) ใช้สำ�หรับขีดเสันตรง

Color fuill ใช้ในการเติมสีในบริเวณที่ต้องการ

Text ใช้ในการสร้างตัวหนังสือ

Gradient ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบ ต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, Reflected และ Diamond

Replace ใช้สำ�หรับเขียน รูปแบบของสีจะไล่ระดับ ตามสีของพื้นหลัง


Clone Stamp จะนิยมใช้ในการรีทัชภาพ ลบริ้วรอยต่าง ๆ โดยใช้หลักการ ทำ�สำ�เนาภาพจากจุดหนึ่ง ไปยัง อีก จุดหนึ่ง เป็นการยืมภาพจากบริเวณด้านข้างมาใช้

Healing Brushใช้ในการระบายสี เพื่อซ่อมแซมรูปภาพ ให้สมบูรณ์แบบ

Round Rect ใช้สำ�หรับสร้างกรอบสี่เหลี่ยม

Ellipse ใช้สำ�หรับสร้างวงกลม

Crop ใช้ในการเลือกบางส่วนของรูปภาพ


Measure ใช้วัดระยะห่าง, ตำ�แหน่งและมุมองศา ระหว่างภาพ

Hand Tool ใช้เลื่อนภาพที่อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน

Zoom Tool ใช้ในการขายและย่อส่วนการแสดงภาพ บนหน้าจอ

  

Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพ เพื่อใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ


การใช้งาน Foreground และ Background Color การใช้งานในส่วนของ Foreground และ Background Color สามารถทำ�ได้ที่ส่วนของ Toolbox ดังรูป Foreground Color

Switch Color

Default Color

Background Color

สามารถเปลี่ยนสีได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Foreground หรือ Background จะปรากฏ Color Picker ให้เปลี่ยนสี


PixBuilder studio

คู่มือกาน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you