Page 1

wnSoft

digital lmages processing

PixBuilder studio wnSoft Graphics


PixBuilder studio การตั้งค่าหน้ากระด่าษ

1

พื้นที่การทำางาน (Work Area)

2

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

3-8

โปรแกรม PixBuilder Studio เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ได้รับความสนใจ อย่างมากในปัจจุบันเพราะโปรแกรมตัวนี้มีความสามารถที่โดดเด่นในด้าน การตกแต่งรูปภาพไปในลักษณะต่างๆตามที่ต้องการได้อย่างมากมายเลย ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพ การปรับความสว่าง การปรับมุม แต่ง ภาพในรูปแบบอื่นๆ และที่สำาคัญคือสามารถที่จะสร้างภาพใหม่ด้วยตัว โปรแกรม PixBuilder Studio ก็สามารถทำาได้และออกแบบได้เองตามที่ผู้ ใช้งานโปรแกรมต้องการ โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม มากขึ้นเพราะเหมาะสมกับผู้ใช้ที่ต้องการโปรแกรมตกแต่งหรือออกแบบ ภาพตามต้องการโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เสียหาย เพราะโปรแกรมตัวนี้นอกจากใช้พื้นที่จัดเก็บตัวโปรแกรมน้อยมากแล้ว มันยังสามารถที่จะทำางานบนเครื่องคอมโดยไม่ทำาลายทรัพยากรของ คอมพิวเตอร์เลย


การตั้งค่าหน้ากระดาษ  

  

 

      

 

1.เลือกเมนู File New หน้าต่าง New ก็จะถูกเปิดขึ้น ดังรูป 2.พิมพ์ชื่อไฟล์งานที่ต้องการระบุลงในช่อง Name 3.เลือกหน่วยของกราะดาษ มีอยู่ 3 หน่วย คือ pixels,cm,inches 4.เลือกสีพื้นหลังกระดาษตามความต้องการ 5.เลือกขนาดของกระดาษตามความต้องการใช้งาน 6.เมื่อปรับค่าต่างๆของหน้ากระดาษเรียบร้อยให้คลิก OK


พื้นที่การทำ�งาน (Work Area)

Work Area หรือพื้นที่การทำ�งานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยเครื่องมือสำ�หรับการ ตกแต่งไฟล์ภาพต่าง ๆ ดังนี้ 1.Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรม 2Toolbox คือส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือตกแต่งภาพ 3.Palettes คือส่วนที่ใช้ตรวจสอบและกำ�หนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับรูปภาพ 4.Status bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น ขนาดของมุมมองรูปภาพ ขนาดของไฟล์ คำ� แนะนำ�การใช้งานของอุปกรณ์ที่เลือกจาก Toolbox

Menu bar

  

Toolbox

Status bar

Palettes


วิธีการใช้งานเบื้องต้น

  

เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์ 1 พิกเซลส์

จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ)

ใช้เลือกพื้นที่บริเวณที่มีสีเดียวกัน


Polygonal Lasso เป็นการสร้างพื้นที่ของ Selection ในลักษณะ ของรูปหลายเหลี่ยม คลิกเมาส์บนภาพเพื่อกำ�หนดจุดเริ่มต้นใน ครั้งแรกแล้ว ลากเมาส์จะปรากฏเส้นต่อจากจุดเริ่มต้นกับปลาย เมาส์ วิธีการใช้งานเมื่อคลิกเมาส์จะเกิดเส้นขอบของพื้นที่ Selection ที่เป็นเส้นตรงเชื่อมจากจุดต้นมายังจุดปลายเมาส์ที่คลิก ให้ ทำ�แบบนี้เรื่อย ๆ เพื่อสร้างเส้นขอบของ Selection จนสุดท้ายให้ คลิกเมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรก จะเกิด Selection ขึ้น Magnetic Lasso เป็นการสร้างพื้นที่ของ Selection อย่างอิสระ และรวดเร็วในลักษณะของแม่เหล็กที่ดูดเข้าหาสี โดย Magnetic Lasso Tool จะใช้ความแตกต่างระหว่างสีที่เลือกกับสีของ Background เป็นตัวกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ Selection วิธีการใช้งานเมื่อ คลิกเมาส์เพื่อกำ�หนดจุดเริ่มต้นแล้ว ให้ปล่อยเมาส์แล้วลากเมาส์ ตามขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการเลือก Magnetic Lasso Tool จะเลือก ขอบเขตพื้นที่ Selection เองโดยอัตโนมัติ จนสุดท้ายให้คลิก เมาส์บรรจบที่จุดเริ่มต้นครั้งแรก จะเกิด Selection ขึ้น Pencil ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน

Brush ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ

Eraser ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และ ทำ�การเก็บส่วนต่างๆ เป็น State ต่างๆ ใน History Palette


Line (U) ใช้สำ�หรับขีดเสันตรง

Color fuill ใช้ในการเติมสีในบริเวณที่ต้องการ

Text ใช้ในการสร้างตัวหนังสือ

Gradient ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบ ต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, Reflected และ Diamond

Replace ใช้สำ�หรับเขียน รูปแบบของสีจะไล่ระดับ ตามสีของพื้นหลัง


Clone Stamp จะนิยมใช้ในการรีทัชภาพ ลบริ้วรอยต่าง ๆ โดยใช้หลักการ ทำ�สำ�เนาภาพจากจุดหนึ่ง ไปยัง อีก จุดหนึ่ง เป็นการยืมภาพจากบริเวณด้านข้างมาใช้

Healing Brushใช้ในการระบายสี เพื่อซ่อมแซมรูปภาพ ให้สมบูรณ์แบบ

Round Rect ใช้สำ�หรับสร้างกรอบสี่เหลี่ยม

Ellipse ใช้สำ�หรับสร้างวงกลม

Crop ใช้ในการเลือกบางส่วนของรูปภาพ


Measure ใช้วัดระยะห่าง, ตำ�แหน่งและมุมองศา ระหว่างภาพ

Hand Tool ใช้เลื่อนภาพที่อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน

Zoom Tool ใช้ในการขายและย่อส่วนการแสดงภาพ บนหน้าจอ

  

Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพ เพื่อใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ


การใช้งาน Foreground และ Background Color การใช้งานในส่วนของ Foreground และ Background Color สามารถทำ�ได้ที่ส่วนของ Toolbox ดังรูป Foreground Color

Switch Color

Default Color

Background Color

สามารถเปลี่ยนสีได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Foreground หรือ Background จะปรากฏ Color Picker ให้เปลี่ยนสี


PixBuilder studio

คู่มือกาน  
คู่มือกาน  
Advertisement