Page 1

Final Project ARTD2307 การออกเเบบอัตลักษณ์ สำหรับ ครีมสมุนไพรหมักผมข้าวหอมนิล โดย นางสาว กมลวร บุญพันธุ์ รหัสนักศึกษา 5711306869


รายงาน Final project สมุนไพรหมักผมข้าวหอมนิล แบรนด์พรมจันทร์ ผู้จัดทำ นางสาว กมลวร บุญพันธุ์ 5711306869 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) เสนอ อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTD2307 การออกแบบอัตลักษณ์ กลุ่ม101 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผู้จัดทำ นางสาว กมลวร บุญพันธุ์ รหัสนักศึกษา 5711306869 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)


คำนำ รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTD2307 Corporate Identity Design การออกแบบอัตลักษณ์ สำหรับครีมสมุนไพรหมักผมข้าวหอมนิล และครั้งนี้เป็นงาน สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา2/2559 ดิฉันก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ พรมจันทร์ เพื่อความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ออกแบบหวังไว้อย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษา หรือใช้ดูเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์เพื่อนำความรู้ความสามารถมาสู่ท่าน หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ผู้จัดทำ นางสาว กมลวร บุญพันธุ์ 5711306869


สารบัญ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมักผม ข้าวหอมนิล วิเคราะห์ตราอัตลักษณ์จากทางร้าน การพัฒนาตราอัตลักษณ์เพื่อ จดทะเบียนการค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คู่เเข่ง สมมุติฐานในการดำเนินงาน การสรุปผลงานจากการนำอัตลักษณ์ ไปใช้

หน้า 1-2 3 4 5 6-7 8-12


สืบค้น ผลิตภัณฑ :สมุนไพรหมักผมหอมนิล *สรรพคุณ* ชวยรักษารากผมใหแข็งแรง ปรับสภาพผมเสียใหดีขึ้น ทำใหผมดกดำสลวยปองกันผมหงอกกอนวัย *ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ * ชื่อสินคา : สมุนไพรหมักผมหอมนิล ประเภทสินคา : ครีมนวดและหมักผม สถานะผลิตภัณฑ : ของเหลว สีของผลิตภัณฑ : มวงน้ำตาล สิ่งผสม : ขาวหอมนิล วิธีใชผลิตภัณฑ : ใชหมักผม10นาทีและ ลางออกดวยน้ำสะอาด สีบรรจุภัณฑ : ขวดพลาสติกใส ฝาสีขาวขุน ขนาด: ทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 5ซ.ม สูง 16.5ซ.ม ผลิตโดย : กลุมเเมบานเกษตรกรรำมะสัก เลขที่136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง -


ผลิตภัณฑ :สมุนไพรหมักผมหอมนิล *คุณประโยชนเเละสรรพคุณ* ชวยรักษารากผมใหแข็งแรง ปรับสภาพผมเสียใหดีขึ้น ทำใหผมดกดำสลวยปองกันผมหงอกกอนวัย มีวิตามินตางๆสูงกวาขาวทั่วไป10เทา เเละยัง ชวยคงความชุมชื่นความสมดุลบนหนังศีรษะไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสมุนไพรออเเกนิค ไมมีสารอันตราย ไมใชสี


วิเคราะห์ตราสัญลักษณ์เดิมจากทางร้าน

จุดเด่น ฟ้อนมีความสวยงาม จุดด้อย ยังขาดความน่าสนใจ เเละขาดสีสัน


การพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อจดทะเบียนการค้า

1.ต้องการให้ดูสวยงามเเละจดจำง่ายมากขึ้น 2.ให้ดูมีความเป็นผู้หญิงได้ชัดเจน 3.เพิ่มความหรูหรา 4.มีชื่อย่อของเเบรนด์เพื่อให้จำง่ายกว่าเดิม


การวิเคราะหผลิตภัณฑของคูเเขง


สมมุติฐานในการดำเนินงาน เเบบสเก็ตออกเเบบตราสัญลักษณ

การออกเเบบครั้งที่1

การออกเเบบครั้งที่2


รูปเเบบการออกเเบบตราสัญลักษณดวยคอมพิวเตอร

เเบบตราสัญลักษณที่เลือกมาใช


สรุปผลงาน

Artwork


Final project เเสดงผลงาน


Artd2307-Final project- kamolworn boonyapan 5711306869  
Artd2307-Final project- kamolworn boonyapan 5711306869  
Advertisement