Page 1


ประเภทของระบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

รู ปแบบของการเชื่อมต่อ เครื อข่าย

ระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ ช่องทางการเสื่ อสารในระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์


แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท


1. เครื อข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรื อ LAN)


2. เครือข่ ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรื อ MAN)


3. เครือข่ ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรื อ WAN)


รู ปแบบของการเชื่อมต่อเครื อข่าย

คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์รับ-ส่ งข้อมูลที่ประกอบกันเป็ น เครื อข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรู ปแบบต่างๆ ตามความ เหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรี ยกว่า รู ปร่ าง เครื อข่าย(network topology)และรู ปร่ างเครื อข่ายที่ใช้ในการ สื่ อสารมีหลายแบบ ดังนี้


1. การเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์ แบบบัส (Bus Topology) เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูล หลัก สัญญาณข้อมูลส่ งไปบนสายเคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลของแต่ละเครื่ อง ข้ อดี - ใช้สื่อนาข้อมูลน้อย - ประหยัดค่าใช้จ่าย - เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งเครื่ องใดเสี ยจะไม่ส่งผลต่อการทางานของระบบ ข้ อเสี ย - การตรวจสอบจุดที่มีปัญหากระทาได้ค่อนข้างยาก - การส่ งข้อมูลจะชนกัน ถ้าจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีจานวนมากเกินไป


2. การเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์ แบบวงแหวน (Ring Topology)


3. การเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์ แบบดาว (Star Topology) จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อ และจะสื่ อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่ งข้อมูลไปยัง เครื่ องอื่นๆ

ข้ อดี

- การเพิ่มจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในโครงสร้างนี้ทาได้ง่าย ข้ อเสี ย - ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิลค่อนข้างสู ง - การสื่ อสารของคอมพิวเตอร์ ท้ งั ระบบจะหยุดทางาน เมื่อฮับไม่ทางาน


ช่องทางการสื่ อสารในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่ อ (Medium) ที่เป็ นตัวกลางและอนุญาตให้ขอ้ มูล/สารสนเทศผ่านจากจุด ส่ งถึงผูร้ ับในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อระหว่างคอมพิวเตอร์ใน ระบบเครื อข่ายหนึ่งเรี ยกว่า ความจุของช่องทางการสื่ อสาร หรื อ แบนด์ วิดธ์ (Bandwidth) ซึ่งนับเป็ นจานวนบิต (Bits) ต่อ 1 วินาที (bits per second : bps) เช่น สายโทรศัพท์ สายโคแอกเซียล สายใยแก้ว และ สัญญาณไมโครเวฟ


ความสาคัญ ของ อินเทอร์เน็ต องค์ประกอบ ของระบบ เครื อข่าย อินเทอร์เน็ต

ที่มาของ อินเทอร์เน็ต

ลักษณะของ อินเทอร์เน็ต บริ การต่างๆ ของ อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์ เน็ต

ความหมาย ของ อินเทอร์เน็ต

ระบบ เครื อข่าย คอมพิวเตอร์ อินทราเน็ตและเอ็กซ์ ทราเน็ต (Intranet and Eextranet)

ประโยชน์ของ อินทราเน็ตและ อินเทอร์เน็ต


ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดมหึ มา ที่เชื่อมโยงเอา เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ยอ่ ย ๆ ทัว่ โลก เข้าไว้ ด้วยกันเครื อข่าย คือ ขื่อเรี ยกกลุ่มของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้สามารถแบ่งปัน ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ


ที่มาของอินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริ กาปี ค.ศ. 1969 ซึ่ ง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลเครื อข่ายมีชือว่า APRA (Advanced Research PojectAgency เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ น้ ีมีชื่อว่า อาร์ พาเน็ต (ARPANET) เครื อข่ายนี้สร้างขึ้น เพื่อการใช้งานทางด้านการทหาร โปรโตคอลที่ใช้ชื่อว่า DARPA ต่อมา ARPA ได้ สร้างมาตราฐานในการเชื่อมต่อขึ้นใหม่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ต่างชนิ ดกันสามารถ ติดต่อสื่ อสารกันได้ จึงได้สร้างโปรโตคอลขึ้นมาใหม่ ซึ่ งใช้กนั มาจนถึงปั จจุบนั คือ TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) และเมื่อปี ค.ศ. 1989 มี คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อในเครื อข่ายมากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่วา่ "อินเตอร์เน็ต"


เป็ นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทัว่ โลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่ อสารกันได้หลายเส้นทาง ตามความ ต้องการ โดยไม่กาหนดตายตัว และไม่จาเป็ นต้องไปตามเส้นทาง โดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรื อ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง การติดต่อสื่ อสาร ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นอาจ เรี ยกว่า การติดต่อสื่ อสารแบบไร้มิติ หรื อ Cyberspace


อินเทอร์เน็ตมีความสาคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบนั เป็ นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นวงการ ธุรกิจ การศึกษา ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกัน ทั้งนั้น ดังนี้ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านธุรกิจและการพาณิ ชย์ 3. ด้านการบันเทิง


องค์ประกอบของระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง ส่ วนประกอบสาคัญที่ทาให้การสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็ นเครื อข่าย ระดับโลก เป็ นเครื อข่ายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ จานวนมาก จึงมีรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะของตนเอง


องค์ ประกอบของระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต มี 5 ส่ วนดังนี้ 1.ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ) หมายถึง ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างอื่น ๆ 2. ตัวกลางและอุปกรณ์การสื่ อสาร (Communication Device) หมายถึงอุปกรณ์ สาหรับเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหรื อส่ วนกลางกับคอมพิวเตอร์ ลกู ข่าย เป็ น ช่องทางสาหรับการรับ-ส่ งข้อมูล 3. มาตรฐานการควบคุมและการส่ งผ่านข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Control/Internet Protocal) หมายถึง มาตรฐานที่ใช้ควบคุมและกาหนด เงื่อนไขในการรับ-ส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต


4. โปรแกรมสาหรับติดต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet Browser Program) ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อมูลไฮเปอร์ เท็กซ์ตามมาตรฐานเฮชทีเอ็มแอล (HTML) หรื อเรี ยกว่าเบราว์เซอร์ 5. ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตหรื อไอเอสพี (ISP : Internet Service Provider) หมายถึงหน่วยงาน หรื อ องค์กร ผูท้ ี่ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่บุคคลทัว่ ไป โดยผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายจะเป็ นสมาชิกของเครื อข่าย ระดับประเทศนั้น ๆ


ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ รวดเร็ ว มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันโดยผ่านสายสื่ อสาร ซึ่งเรา เรี ยกว่า การเชื่อมต่อแบบเครื อข่าย (Network) ถ้าต่อเชื่อมกันใกล้ ๆ ในพื้นที่เดียวกันเรี ยกว่า LAN (Local Area Network) ถ้าการเชื่อมต่อ เครื อข่ายทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ข้ ึนกว่า LAN เรี ยกว่า MAN (Metropolitan Area Network) ถ้าเชื่อมต่อกันไกล ๆเช่น ข้าม ประเทศเรี ยกว่า WAN (Wide Area Network)


WWW (World Wide Web) คือ บริ การข่าวสารผ่านทางหน้า เอกสารอินเทอร์เน็ต (เว็บเพจ) มีรูปแบบเหมือนกับสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น นิตยสารและหนังสื อ แต่มีขอ้ ดีที่ตวั หนังสื อของเว็บเพจสามารถ เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ โดยง่าย และยังสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลได้ ทัว่ โลกได้ทนั ทีในราคาถูก ข้อมูลมีท้ งั รู ปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และวีดีโด ข้อมูลอยูใ่ นรู ป Interactive Multimedia


อินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง เครื อข่ายเฉพาะส่ วนขององค์กร หรื อหน่วยงานที่นาซอฟต์แวร์หรื อ ฮาร์ดแวร์แบบอินเทอร์เน็ตมา ประยุกต์ใช้ อินทราเน็ตจึงเป็ นเครื อข่ายเพื่อระบบงานภายใน ส่ วนเอ็กทราเน็ต (Extranet ) เป็ นระบบเครื อข่ายที่เกิดจากการ ประยุกต์ใช้อินทราเน็ต โดยขยายขอบเขตการใช้เครื อข่ายจากภายในไป ยังภายนอกองค์กร ซึ่งในปัจจุบนั ธุรกิจมักมีเครื อข่ายกัน เช่น ระหว่าง ผูข้ ายวัตถุดิบกับองค์กร หรื อธุรกิจที่มีสามารถอยูห่ ่างไกลกันคนละ จังหวัด เป็ นต้น


ประโยชน์ ของอินทราเน็ต 1.เผยแพร่ เอกสารที่ตอ้ งการสื่ อสารให้พนักงานทราบทางอินทราเน็ตโดยนาไปใส่ ในเว็บ ซึ่ งพนักงานสามารถเปิ ดดูได้ วิธีน้ ีสามารถประหยัดกระดาษและลดค่าใช้จ่าย ได้มาก 2.ลดช่องว่างในการประสานงานระหว่างพนักงาน สามารถนาข้อมูลที่ตอ้ งการให้ ทีมงานออกความคิดเห็น รวบรวมการตอบสนองที่ได้มาประมวลผลได้ทนั ทีและ สามารถสื่ อสารความคืบหน้าของงาน ตามงาน และนัดเวลาประชุมได้โดย 3.ผ่านอินทราเน็ต 4.สามารถเชื่อมต่อระบบอินทราเน็ตกับฐานข้อมูล พนักงานสามารถค้นหาและ สอบถามข้อมูลที่ตอ้ งการได้ในทันที 5.ลดเวลาในการเรี ยนรู ้ พนักงานใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเรี ยนรู ้ ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม


ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ต มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนเรา หลายๆ ด้าน ทั้งการศึกษา พาณิ ชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม อื่นๆ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิ ชย์ และด้านการบันเทิง


1. นางสาวกนกวรรณ พรมลี 554188008 2. นายอธิศกั ดิ์ พรหมสุ 554188015 3. นางสาววันวิสาข์ คเชณชร 554188038 4. นางสาวกมลทิพย์ อยูเ่ ย็น 554188041 5. นางสาวจินตนา ทุ่งลาด 554188081 6. นางสาวทวินนั ท์ ศิริเวช 554188085

เพาเวอร์คอม อแอม  
เพาเวอร์คอม อแอม  
Advertisement