Page 1


สารบัญ การเปลี่ยนสีพ้ ืนหลังแบบทึบ .. 4 การเปลี่ยนสีพ้ ืนหลังแบบไล่สี ..5 การใส่พ้ ืนหลังแบบรู ปภาพ..6 การใส่กล้องข้อความ..7 การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ ..8

การใช้เครื่ องมือรู ปร่างใส่รูปภาพ ..12 การทาตัวอักษรแบบต่างๆ ..13 การใช้ลกั ษณะอักษรศิลป์ -การแปลง ..14 การใช้ Smart Art ..15 การใช้แผนภูมิ ..16

การใช้เครื่ องมือรู ปภาพ ..10 การใช้เมนู รูปภาพแบบ-เอาพื้นหลังออก ..11

การสร้างภาพยนต์ ..17


การเปลื่ยนสีพ้ ืนหลังแบบทึบ


การเปลี่ยนสีพ้ ืนหลังแบบไล่สี


การใสพื้นหลังแบบรู ปภาพ


ค.บ. 2 การประถมศึกษา หมู่ 1


การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ


การใช้เครื่องมือรูปร่างใส่รูปภาพ


ตัวหนอน

ไข่

วงจรชีวติ หนอนนก

ตัวเต็มวัย

การใช้ smart Art

ดักแด้


การใช้แผนภูมิ จำนวนนักศึกษำกำรประถมศึกษำ ชัน้ ปี ท่ ี 1

ชันปี ท่ ี 2 10%

14%

23%

ชัน้ ปี ท่ ี 3

ชัน้ ปี ท่ ี 4

ชัน้ ปี ท่ ี 5

19%

34%


เนื้อเพลง: ภาพติดตา แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ กอดกับความเหงาไม่มีใคร ศิลปิ น: Sweet Mullet มีวนั สุดท้ายในหัวใจ ยัง ฉันยังอยูต่ รงนี้ไม่ไปไหน อัลบั้ม: Sound of Silence คิดถึงเพียงเธอ แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ เมื่อวันที่เราต่างบอกรักกัน เมื่อเราต้องหยุดใน มีวนั สุดท้ายในหัวใจ ยัง ในความผูกพันยังจาได้ดี ความสัมพันธ์ แม้เราจะ คิดถึงเพียงเธอ มีแต่เธอคนนี้ที่บอกกับฉัน หมดเวลาพบกัน ทั้งที่เรายังผูกพัน ต้องจาก จะรักชัว่ นิรันดร์ ในใจของฉันเนิ่นนานแค่ กันทั้งๆที่ยงั รัก แล้วมีสิ่งใดที่ทาให้เรา ต้อง ไหน ก็ยงั ไม่ลืมเธอ แล้วเธออยูไ่ หนโปรด แยกจากกันไปคนละทาง ทั้งทุกข์และสุขที่เคยพบเจอ กลับมา อยากให้อยูต่ รงนี้ เหมือนอะไรมาขวางอยูต่ รงเรื่ องราวความรักของฉัน เพื่อสบตา กลาง ให้ตอ้ งจากไป และเธอ แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ หลับตาครั้งใด ภาพในใจ ก็ ภาพติดตาเสมอ ยังละเมอ มีวนั ที่เธอจะกลับมา ยังมีแต่เธอ เพ้ออยูท่ ุกวัน กอดกับความเหงาไม่มีใคร แล้วเธออยูไ่ หนโปรด หลับตาครั้งใด ภาพในใจ ก็ ฉันยังอยูต่ รงนี้ไม่ไปไหน กลับมา อยากให้อยูต่ รงนี้ ยังมีแต่เธอ แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ เพื่อสบตา แล้วเธออยูไ่ หนโปรด มีวนั สุดท้ายในหัวใจ ยัง แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ กลับมา อยากให้อยูต่ รงนี้ คิดถึงเพียงเธอ มีวนั ที่เธอจะกลับมา เพื่อสบตา กอดกับความเหงาไม่มีใคร แต่มนั คงไม่มีวนั มันคงไม่ ฉันยังอยูต่ รงนี้ไม่ไปไหน มีวนั ที่เธอจะกลับมา


นางสาวกมลทิพย์ อยู่เย็น หมู่ 1  
นางสาวกมลทิพย์ อยู่เย็น หมู่ 1