Page 1

Kammeradvokatens Ă…rsberetning 2008


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

Fakta om kammeradvokat­ ordningen

Kammeradvokatordningen indebærer, at ét advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver. Siden 2004 har Karsten HagelSørensen haft hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten har valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark. Det indebærer, at alle statens institutioner til enhver tid har adgang til advokatbistand på et højt kvalificeret niveau og fra et advokatfirma, der er uafhængigt af andre interesser. Ved siden af staten betjener advokatfirmaet også offentlige virksomheder, kommuner og regioner inden for den ramme, der er defineret i firmaets habilitetspolitik. Samarbejdet mellem staten og kammeradvokaten reguleres i en aftale med Finansministeriet. For yderligere oplysninger se Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk, eller www.kammeradv.dk Tal i denne årsberetning vedrører udelukkende sager, der er omfattet af kammeradvokataftalen.
INDHOLDSFORTEGNELSE

05

Forord

06

Året der gik

09

Vores klienter i 2008

10

Brugen af kammeradvokatordningen 2008

12

Udvikling i salærer

15

Udvikling i timepriser

19

Firmaet bag kammeradvokaten

20

Sagsområder i 2008


Kammeradvokatens Ă…rsberetning

Henrik Nedergaard Thomsen | Peter Biering | Steffen SvĂŚrke

2008
FORORD

I de seneste år har vi arbejdet målrettet på at professionalisere firmaet til gavn for klienter og medarbejdere. Den mest synlige forandring var flytningen til Shell Huset i 2006, hvor vi fik moderne rammer for det daglige arbejde og gode faciliteter til vores gæster. Vi har samtidig styrket vores stabsfunktioner og har dermed fået flere kræfter til at udvikle medarbejderne og give dem bedre arbejdsvilkår. Vi har gennemført et flerårigt lederudviklingsprogram, vores organisation er løbende blevet tilpasset, og vi arbejder med at effektivisere de interne arbejdsprocesser. Fokus i det kommende år er på øget dialog med klienterne, hvor vi bl.a. gennemfører en ny klienttilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Økonomistyrelsen. Et nyt tiltag i forhold til den eksterne kommunikation er denne årsberetning, som vi håber giver et indtryk af firmaet bag kammeradvokaten. Og på de indre linjer vil vi støtte op om regeringens initiativ om øget samfundsansvar ved at etablere en CSR-handlingsplan. Vi håber, at disse tiltag på forskellig vis bidrager til, at vi bliver en endnu bedre samarbejdspartner for staten og det offentlige Danmark.

Forretningsudvalget den 5. maj 2009


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

2008 var andet år efter domstolsreformen og dens paradigmeskifte. I løbet af året afklarede Højesteret spørgsmålet om, hvilke sager der skal henvises til landsretterne til behandling i 1. instans, og byretternes behandling af en række sagstyper, der tidligere altid startede i landsretten, har i de fleste retskredse allerede fået et element af rutinens tryghed.

Tværtimod er der ofte skattekroner i klemme i konkursboerne, og det er ofte på den baggrund, at firmaet bliver inddraget i forsøg på at rekonstruere nødlidende selskaber eller for at indtræde som kurator i forbindelse med selskabers konkurs. Derudover bliver vores advokater også udpeget som kurator i sager uden sammenhæng til staten, f.eks. i sagen om IT Factory.

Før reformen blev langt de fleste retssager mod vores statslige klienter anlagt i landsretten, men nu starter de som udgangspunkt i byretten. Vi har gennemført hovedforhandlinger i alle retskredse og har også i adskillige sager oplevet, at byretten har valgt at behandle sagen med tre dommere eller henvise den til landsretten. De statslige klienter har fastholdt den hidtidige indstilling, hvor udgangspunktet er, at en bedømmelse af en tvist i én instans er tilstrækkelig.

På EU-området fik vi i 2008 mange sager om statsstøtte. Vi har f.eks. bistået i sagerne om rednings- og omstruktureringsstøtte til TV2, og vi har ført retssagerne mod Kommissionen om TV2’s tilbagebetaling af støtte. I dommen annullerede Retten i Første Instans Kommissionens beslutning i overensstemmelse med regeringens opfattelse. Kommissionen har ikke appelleret dommen til EF-Domstolen, men har i overensstemmelse med statsstøtteprocedureforordningen iværksat en fornyet behandling af spørgsmålet om statsstøtte.

Statens advokatopgaver er i sagens natur mangfoldige både i antal og fagligt set. I 2008 blev Danmark kraftigt påvirket af den store omvæltning i verdensøkonomien, og Kammeradvokatens arbejdsopgaver blev også i nogen grad præget af de nye vinde. Vi har som statens advokatfirma særdeles strenge habilitetskrav: Vi har reelt valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark i øvrigt og har dermed fravalgt store potentielle forretningsområder. På insolvensområdet er der imidlertid sjældent habilitetsproblemer i forhold til staten.

Som direkte følge af finanskrisen har vi bistået med notifikationer og drøftelser med Kommissionen i forbindelse med de to bankpakker og i sager vedrørende konkrete banker.

ÅRET DER gik
På trods af lavkonjunkturen fortsætter indsatsen naturligvis inden for de normale sagsområder. I den forbindelse kan følgende sager give en fornemmelse af bredden i arbejdet i 2008. Efter aftalen med Finansministeriet skal Kammeradvokaten ikke foretage advokatundersøgelser, der angår klientmyndigheders adfærd, fordi sådanne undersøgelser jo ikke kan blive uvildige. Men vi kan godt bistå med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag vedrørende håndteringen af problemer i underordnede myndigheder, og en sådan undersøgelse blev gennemført vedrørende forholdene i Anstalten ved Herstedvester i vinteren 2007/08. Vi foretog afdækkende samtaler med et stort antal medarbejdere i anstalten, og i forlængelse af vores arbejde iværksatte Direktoratet for Kriminalforsorgen diskretionære skridt over for visse medarbejdere, ligesom der blev iværksat tjenstligt forhør efter tjenestemandsloven i forhold til to medarbejdere. I slutningen af 2008 anmodede Miljøministeriet og Miljøklagenævnet os om bistand til at analysere, hvorledes man mest effektivt kan komme i bund med en sagspukkel om klager vedrørende kommunernes afgørelser i sager om tilladelse til at oprette eller udvide et husdyrbrug, typisk en svinebesætning. Sagerne involverer ganske komplicerede problemstillinger, og rådgivningen foregår derfor i et tæt samarbejde med Miljøklagenævnet, der naturligvis ikke vil acceptere løs-

ninger, der medfører, at man går på kompromis med kvaliteten. På baggrund af behandlingen af et begrænset antal sager udpegede vi i begyndelsen af marts 2009 nogle sandsynlige indsatsområder, hvor der kan høstes en effektivisering. Samarbejdet med staten er, som det fremgår af ovenstående, både tæt, vidtforgrenet og under stadig udvikling. Vi er nu trådt ind i 2009 og derfor allerede godt i gang med fortsættelsen på

historien, som naturligvis også rummer spændende sager, f.eks. afslutningen af retssagerne om Christiania, forberedelserne til klimakonferencen og bistand i forbindelse med statens indkøb af f.eks. IT-udstyr og materiel til forsvaret.

K. Hagel-Sørensen Kammeradvokat


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

”Det er en klar tendens, at der bliver flere sager inden for det OFFENTLIGRETLIGE område, DeR kræver erfaring og viden, man ikke kan læse sig til.” — Sune Fugleholm faggruppen ’Offentlig ret’
Skatteministeriet er vores største klient. Vi varetager statens interesser i alle retssager om skatte- og afgiftsspørgsmål i Højesteret, landsretterne og byretterne, herunder i sager om insolvens.

Vores klienter i 2008

Dette er helt i tråd med kammeradvokatordningens oprindelige formål, idet den første kammeradvokat blev udnævnt som kongelig embedsmand i 1684 med skatteinddrivelse som den primære opgave (titlen ’kammeradvokat’ refererer til rentekammeret, dvs. statskassen). Ordningen har således 325 års jubilæum i år.

I øvrigt bruger de statslige klienter Kammeradvokaten til mange forskelligartede opgaver: » Finansministeriet bruger os til gennemførelse af de mange udbud og kontraktforhandlinger i forbindelse med statslige indkøb, der omfatter så forskelligartede ting som konsulentydelser, IT-udstyr, kontormøbler og meget mere. » Velfærdsministeriet og Sundhedsministeriet får bistand i forbindelse med en lang række retssager om erstatningsspørgsmål (f.eks. arbejds­ skader og patientskader) og sager om tildeling af forskellige sociale ydelser. » Transportministeriet bruger os i forbindelse med udbud af f.eks. togstrækninger og færgeruter. » Forsvaret får bistand i forbindelse med indkøb af materiel rækkende fra kampfly til uniformer. » Integrationsministeriet bruger os til at føre de mange udlændingesager. Samlet set har vi løbende omkring 3.500 sager for staten og afslutter over 1.000 retssager om året.

De største statslige klienters andel af omsætningen i 2008 Skatteministeriet

33 %

Finansministeriet

9 %

Velfærdsministeriet

9 %

Transportministeriet

7 %

Justitsministeriet

6 %

Miljøministeriet

5%

Økonomi- og Erhvervsministeriet

5 %

Kulturministeriet

5 %

Forsvarsministeriet

4%

Sundhedsministeriet

3%

Videnskabsministeriet

3 %

Udenrigsministeriet

3 %

Øvrige

8 %


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

Brugen af kammeradvokat­ ordningen 2008

Note 1: De anførte timetal er baseret

Afregnede timer, 2003-2008

Brugen af kammeradvokatordningen er steget jævnt i de seneste år. Der er formentlig flere forklaringer. F.eks. centraliserer staten sine indkøb og gennemfører udbud for at sikre, at de offentlige budgetter anvendes bedst muligt. Nye varer og tjenesteydelser lægges i udbud samtidig med, at tidligere indgåede aftaler udløber og derfor genudbydes. Der er en stigende kompleksitet i de sager, som de statslige myndigheder inddrager os i. Et aspekt i denne forbindelse er internationaliseringen af samfundet, som f.eks. medfører en øget opmærk-

somhed i forhold til spørgsmål om statsstøtte og et behov for at drøfte flere spørgsmål med Europa-Kommissionen. Der er også nye opgaver, som samarbejdet med Miljøministeriet og Miljøklagenævnet om effektivisering af sagsbehandling og arbejdsgange. Den stigende efterspørgsel efter advokatbistand afspejler sig i et øget timeforbrug. I 2008 blev der afregnet 164.403 timer i alt, hvilket er en stigning på 7,1 % i forhold til året før. I perioden 2003-2008 er timetallet i gennemsnit vokset med 6,0 % p.a.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

07-08

Interessenter

33.712

33.764

28.118

30.887

31.470

34.359

2.889

Advokater med mindst 3 års anciennitet

37.397

42.607

38.609

39.860

43.160

43.104

-56

Advokater med under 3 års anciennitet

14.736

18.701

23.858

23.684

20.268

28.721

8.453

Alle advokater

85.845

95.072

90.585

94.431

94.898

106.184

11.286

Advokatfuldmægtige

24.584

19.972

19.961

19.254

23.198

20.979

-2.219

Studenter & juridiske assistenter

12.587

19.777

30.042

31.756

35.420

37.240

1.820

123.016

134.821

140.588

145.441

153.516

164.403

10.887

på hver partners og medarbejders daglige opgørelse over anvendt, effektiv arbejdstid på hver enkelt sag, registreret pr. interval à 6 minutter. Da studenters arbejde med retsmøder og kildesøgning ikke i alle tilfælde registreres på den enkelte sag, er som supplement til deres tidsregistrering anvendt deres løn-timeopgørelse med fradrag af skønnet indsats i sager for andre end staten. Note 2: Timeopgørelsen tager afsæt i den enkelte jurists status (f.eks. fuld-

I alt

mægtig versus advokat) i forbindelse med tidspunktet for sagens afregning, snarere end juristens status på det

Procentvis udvikling i

(tidligere) tidspunkt, hvor timerne blev

afregnede timer, 2003-2008

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

Gns. 03-08

Interessenter

0,2 %

-16,7 %

9,8 %

1,9 %

9,2 %

0,4 %

Advokater med mindst 3 års anciennitet

13,9 %

-9,4 %

3,2 %

8,3 %

-0,1 %

2,9 %

Advokater med under 3 års anciennitet

26,9 %

27,6 %

-0,7 %

-14,4 %

41,7 %

14,3 %

Alle advokater

10,7 %

-4,7 %

4,2 %

0,5 %

11,9 %

4,3 %

-18,8 %

-0,1 %

-3,5 %

20,5 %

-9,6 %

-3,1 %

57,1 %

51,9 %

5,7 %

11,5 %

5.1 %

24,2 %

9,6 %

4,3 %

3,5 %

5,6 %

7,1 %

6,0 %

registreret på sagen.

Advokatfuldmægtige Studenter & juridiske assistenter I alt


11

”Flere tiltag får BETYDNING for vores arbejde i det kommende år — f.eks. det kommende klimatopmøde i København, PLANERNE om indkøb af nye jagerfly og den fortsatte digitalisering i staten.” — Morten Kroon faggruppen ’Kontrakter og udbud’


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

Udvikling i salærer

De samlede salærer for kammeradvokatordningen udgjorde i 2008 kr. 202,3 mio. (ekskl. moms). Det er en stigning på kr. 26,2 mio. eller 14,9 % i forhold til 2007. Stigningen skal ses i forhold til en stigning i mængden af afregnede advokattimer på 11,9 % og en stigning i afregnede timer i alt på 7,1 % i forhold til 2007.

samlede salærer under kammeradvokatordningen

Siden 2003 er de samlede salærer ved brugen af kammeradvokat­ ordningen relativt set steget med i gennemsnit 8,7 % om året. Stigningen i 2003, 2007 og 2008 ligger lidt over dette niveau, mens de øvrige år i perioden ligger lidt under.

0

250 202,3

200 150

133,2

139,2

2003

2004

149,1

159,9

176,1

100 50

2005

2006

2007

2008

relativ udvikling i samlede salærer 14,9 %

15 % 12 %

Staten fik i 2008 tilkendt 32,2 mio. kr. i sagsomkostninger.

9%

10,1 %

8,9 %

6%

7,1 %

7,2 %

2005

2006

4,5 %

3% 0% 2003

2004

Note: Vores afregningsprincipper er fastlagt i aftalen fra 2004 mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten. Her står der bl.a. i pkt. 5: ”… I øvrigt oppebærer Kammeradvokaten salær for den enkelte sag … med 2/3 af sædvanligt advokatsalær. Sædvanligt advokatsalær fastlægges i overensstemmelse med Advokatrådets meddelelse af 4. juli 1996 som et rimeligt vederlag med udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. Det indebærer, at alle de nævnte omstændigheder tages i betragtning, idet der lægges betydelig vægt på arbejdets omfang. Salæret fastsættes således hverken til en vis procentdel af sagens værdi eller til et timevederlag. …”

2007

2008


”En RECESSION med­ fører altid konkurser. Svindelsager er heller ikke nye. – I begge tilfælde forsøger vi at HJÆLPE med at få kreditorernes, herunder nogle af skatteydernes, penge retur.” — Finn Mejnertsen faggruppen ’Insolvens’


Kammeradvokatens Årsberetning

”Vi oplever, at borgerne i stigende grad sagsøger staten ved de civile domstole, og at retssagerne bliver stadig mere komplicerede. En stor del af disse sager har betydning for borgernes forsørgelse og velfærd i bred forstand.” — Benedicte Galbo Faggruppen ’proces’

2008


15

Udvikling i timepriser

Udviklingen i de gennemsnitlige advokattimepriser for sagsbehandling inden for kammeradvokatordningen steg i 2008 i gennemsnit 4,8 % i forhold til år 2007. Gennemsnittet for årene 2003-2008 er på 3,9 %.

Vederlag pr. time for afregnede sager 2003-2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

07-08

Interessenter

1.531

1.493

1.652

1.703

1.808

1.915

107

Advokater med mindst 3 års anciennitet

1.225

1.194

1.322

1.362

1.446

1.532

86

Advokater med under 3 års anciennitet

1.021

995

1.101

1.135

1.205

1.277

72

Alle advokater

1.310

1.261

1.366

1.417

1.515

1.587

72

Advokatfuldmægtige

715

697

771

795

844

894

50

Studenter & juridiske assistenter

306

299

330

341

362

405

43

1.088

1.036

1.060

1.100

1.147

1.231

84

Note: Den samlede udvikling i timevederlag for ”alle advokater” og for personalegrupperne ”i alt” afviger ofte en del fra den udvikling, man generelt

I alt

ser i de enkelte personalekategorier. Denne forskel er et udtryk for de forskydninger, der løbende sker mellem de

Procentvis udvikling i

enkelte personalegruppers andel af den

timevederlag fra 2003 til 2008

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

Gns. 03-08

Interessenter

-2,5 %

10,6 %

3,1 %

6,2 %

5,9 %

4,6 %

Advokater med mindst 3 års anciennitet

-2,5 %

10,7 %

3,0 %

6,2 %

5,9 %

4,6 %

fra 2007 til 2008.

Advokater med under 3 års anciennitet

-2,5 %

10,7 %

3,1 %

6,2 %

6,0 %

4,6 %

Denne relative stigning i mængden af

Alle advokater

-3,7 %

8,3 %

3,7 %

6,9 %

4,8 %

3,9 %

Advokatfuldmægtige

-2,5 %

10,6 %

3,1 %

6,2 %

5.9 %

4,6 %

Studenter & juridiske assistenter

-2,3 %

10,4 %

3,3 %

6,2 %

11.9 %

3,1 %

I alt

-4,8 %

2,3 %

3,8 %

4,3 %

7,3 %

2,5 %

samlede mængde af afregnede timer. Således steg andelen af ”dyre” advokattimer fra 2007 til 2008. Omvendt faldt andelen af ”billige” advokatfuldmægtig-, studenter- og juridiske assistenttimer

”dyre” timer på bekostning af ”billige” timer i 2008 er årsagen til, at stigningen i den samlede gennemsnit­lige timepris for personalegrupperne i alt ligger højere end for de enkelte grupper. I andre år, herunder 2007, har billedet som det fremgår ovenfor, været omvendt.


Kammeradvokatens Årsberetning

Hanne Padkjær Sørensen | Peter Hedegaard Madsen | Vibeke Fabricius Nordlander

2008


”Den langvarige RELATION til staten medfører en særlig dimension i samarbejdet. — Klienterne ved, at vi forstår den særlige kontekst i den statslige forvaltning og tager HENSYN til den i vores rådgivning.”


Kammeradvokatens Årsberetning

”Vi forventer, at REGERINGENS fokus på infrastruktur og klimapolitik får betydning for os. Det GÆLDER ikke mindst inden for energi-, transportog anlægsområderne.” — Kasper Mortensen faggruppen ’Miljø og infrastruktur’

2008


19

Firmaet bag kammeradvokaten

Advokatfirmaet Poul Schmith har staten som hovedklient og betjener derudover stort set kun det offentlige Danmark. Det har naturligvis stor betydning for det daglige virke. Fagligt set er det afgørende for os til stadighed at sikre højt kvalificeret kompetence inden for alle de områder, hvor staten har behov for advokatbistand. Sagerne forgrener sig mere og mere over flere juridiske fagområder. Vi oplever et stigende behov for samarbejde på tværs af organisationen, som derfor justeres med jævne mellemrum. Og sammensætningen af den interne advokatuddannelse, hvor vores rokeringsordning er et centralt element, styrker også det tværgående samarbejde.

Virksomhedskulturen formes af den nære tilknytning til staten. Vi arbejder alle for en fælles klient, hvilket gør det naturligt at vidensdele og formidle sager videre til de mest kompetente. Og vores daglige arbejde præges af det særlige ansvar, der fører med at repræsentere staten, f.eks. kravet om at fremtræde objektivt og udvise respekt for opgaverne. Det ligger dybt forankret i firmaets virke, at vores fælles mission er at ”opfylde statens behov for advokatbistand på højeste faglige og advokatetiske niveau”. Firmaet er organiseret som et interessentskab, hvor kammeradvokaten og forretningsudvalget varetager den daglige ledelse.

PARTNERKREDSEN KAMMERADVOKATEN FORRETNINGSUDVALGET STABSFUNKTIONER SKATTER OG

INSOLVENS

AFGIFTER

KONTRAKTER

OFFENTLIG RET

PROCES

MILJØ OG

OG UDBUD

INFRASTRUKTUR

Personalesammensætningen pr. 1. februar 2009:

ANTAL I ALT

MÆND / kvinder

aldersgennemsnit

associerede partnere

35

74 / 26 %

46 år

Advokater

49

51 / 49 %

34 år

Advokatfuldmægtige

38

45 / 55 %

30 år

Studenter

22

68 / 32 %

25 år

Sekretærer

57

0 / 100 %

43 år

Adm. medarbejdere

38

32 / 68 %

39 år

I alt

239

40 / 60 %

36 år

Interessenter, juniorpartnere og


Kammeradvokatens Årsberetning

sagsOMRÅDER i 2008 Retssagers andel af samlet omsætning Retssager + sager for

62,6 %

nævn og voldgift

Andre sagsområder

37,4 %

relativ fordeling inden for Andre sagsområder UDBUD

29,3 %

KONTRAKTER

13,3 %

FORLIGSFORHAND-

10,1 %

LINGER og TVISTER UDEN RETSSAG RESPONSA

8,9 %

BISTAND I FORHOLD TIL

7,7 %

EU-KOMMISIONEN

INDDRIVELSE

7,2 %

BISTAND VED

6,0 %

UDFORMNING AF MYNDIGHEDSAFGØRELSER RÅDGIVNING OM

6,0 %

PRIVATRETLIGE KRAV

RÅDGIVNING OM

4,7 %

OFFENTLIGRETLIGE KRAV

BISTAND MED LOVE og

3,8 %

BEKENDTGØRELSER

ØVRIGE

3,0 %

2008


21

Omkring 2/3-del af omsætningen inden for kammeradvokatordningen vedrører retssager, herunder sager for nævn og voldgift. Salæret for retssagerne udgjorde i 2008 126,6 mio. kr., hvilket er 12,2 mio. kr. eller 10,7 % mere end i 2007.

Inden for andre sagsområder er det største område udbudssager, som med et samlet salær på 22,2 mio. kr. i 2008 udgjorde 11,0 % af omsætningen. Herefter følger sager vedrørende udarbejdelse og forhandling af kontrakter, der med et samlet salær på 10,0 mio. kr. i 2008 udgjorde 5,0 % af omsætningen.

Inden for de øvrige sagsområder udgjorde forligshandlinger og tvister uden retssag 7,6 mio. kr. eller 3,8 % af de samlede salærer i 2008. Responsa udgjorde 6,8 mio. kr. eller 3,3 % af de samlede salærer. De resterende sagstyper indbragte hver især mindre end 6 mio. kr. i salær og under 3 % af det samlede salær.

Stigningen udgør knapt 47 % af den samlede salærtilvækst i 2008. Der har i de senere år været en tendens til, at retssagernes relative andel af omsætningen er vigende. Således udgjorde de i 2007 65,0 % af omsætningen, mens de i 2008 udgjorde 62,6 %. Denne udvikling skyldes, at andre sagsområder er vokset relativt mere.


Kammeradvokatens

2008

Årsberetning

Udtalelser

Staten kan kun afholde udgifter, hvis det hjemmelsmæssige grundlag er til stede. Hvis en udgift ikke er forudsat i finansloven eller i konkrete bevillingslove, kan staten efter Budgetvejledning 2006 alligevel afholde udgiften, hvis f.eks. Kammeradvokaten vurderer, at staten i tilfælde af en retssag med overvejende sandsynlighed vil blive dømt til at betale.

Vi afgiver hvert år en række udtalelser om spørgsmål, hvor staten ønsker vurderinger af forskellige juridiske problemer, som direkte eller indirekte drejer sig om statens betalingspligt i konkrete sager, eller som vedrører andre juridiske problemer. I 2008 afgav vi 363 udtalelser.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

07-08

36

25

36

38

30

43

13

118

78

90

85

78

86

8

74

70

106

55

59

41

-18

Udtalelser om privatretlige spørgsmål 3)

85

66

86

91

135

116

-19

Udtalelser om stats,- forvaltnings- og

38

65

102

102

60

57

-3

42

63

73

31

35

20

-15

393

367

493

402

397

363

-34

Anke- og kæreindstillinger Indstillinger om evt. forlig i anlagte retssager 1) Udtalelser om retsspørgsmål inden for myndighedens eget ressort 2)

strafferet samt offentligretlig lovgivning uden for ressort 3) Udtalelser om EU-ret I alt

Note: Kategoriseringen beror på en

2: Udtalelser om retsspørgsmål inden

skønspræget vurdering. Udtalelser

for eget ressort vedrører primært

omfattet af flere kategorier er kun

enten vigtige spørgsmål, der med

medtaget under hovedkategorien. Især

stor sikkerhed vil ende i retssager

indgår der meget ofte i udtalelser om

(f.eks. skatte- og miljøretlige spørgs-

privatretlige spørgsmål også forvalt-

mål af vidtrækkende betydning samt

ningsretlige aspekter som følge af de

fortolkning af ny lovgivning, bl.a.

statslige myndigheders særlige forhold.

inden for telekommunikation og

EU-retlige aspekter indgår i væsentligt

energiforsyning) eller umiddelbart

omfang i udtalelser om andre hoved-

forestående konkrete sagsanlæg.

spørgsmål. Der er i opdelingen ikke sondret mellem konkrete udtalelser og

3: De fleste udtalelser uden for egen

mere generelle betænkningslignende

ressort vedrører privatretlige emner.

redegørelser.

Erstatnings- og kontraktret er hyppige emner, men også konkursret,

1: Det største antal indstillinger er til

selskabsret, ophavsret, entrepriseret,

Skatteministeriet om udsigterne til

funktionærret m.m. er repræsente-

at få medhold i verserende retssager.

ret.

I vigtige sager skal vi før hovedfohandlinger afgive en sådan indstilling.


23

”Inden for skatteområdet har staten fokus på en stadig udbygning af KVALITETEN af sagsbehandlingen — ikke mindst for at understøtte retssikkerheden. Det arbejde deltager vi naturligvis AKTIVT i.” — H. C. Vinten faggruppen ’Skatter og afgifter’


Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk

Tryk Clichefa Design 1508 A/S

KAD-Årsrapport-2009  

Årsrappot for kammeradvokaten 2009. For yderligere information: http://www.kammeradv.dk/

Advertisement