Page 1

KARRIERE HOS KAMMERADVOKATEN

1


DINE MÅL, DIN KARRIERE


INDHOLD Side 5

FORORD

Side 7

KARRIERE HOS KAMMERADVOKATEN

Side 11

DINE MÅL, DINE KOMPETENCER

Side 15

FEEDBACK OG ANERKENDELSE

Side 19

KARRIERE I FLERE TEMPI

Side 25

KONTAKT

3


FORORD Advokatbranchen oplever i disse år en markant ændring i markedsvilkårene og en øget konkurrence for juridiske rådgivningsopgaver. Det handler bl.a. om større prisbevidsthed og stigende efterspørgsel på specialistkompetencer, samtidig med at der lægges vægt på øget kundefokus og forretningsforståelse. For at være på forkant med brancheudviklingen og være et innovativt og konkurrencedygtigt advokatfirma, har Kammeradvokaten gennemført en omfattende præstationsledelsesindsats, som synliggør karrieremulighederne i firmaet samt tilgodeser dine individuelle karriereønsker. På de næste sider kan du danne dig et indtryk af, hvad vores karrieretilbud indeholder, hvordan de hænger sammen med firmaets forretningsstrategi, og hvordan du skaber værdi for firmaet – og for dig selv. God læselyst!

5


PARTNER

SENIORADVOKAT/ ERHVERVSJURIDISK SENIORRÅDGIVER

ADVOKAT/ ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVER

ADVOKATFULDMÆGTIG/ ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG

STUDENT

Kammeradvokatens karrierestige


KARRIERE HOS KAMMERADVOKATEN

7


PRÆSTATIONSLEDELSE HOS KAMMERADVOKATEN Hos Kammeradvokaten bruger vi begrebet Præstationsledelse, der dækker over en række nye og ambitiøse HR-strategiske tiltag, som er afgørende for realiseringen af firmaets forretningsstrategi og -mål. HR-initiativerne dækker over en række præstationsmål og kompetencekrav, som sikrer, at du som medarbejder ved, hvad du skal gøre for at skabe karriere i firmaet, og hvordan. Alle HR-initiativerne har en direkte kobling til firmaets forretningsstrategi og en stærk indbyrdes sammenhæng. De sætter fokus på transparens, dialog og feedback samt ledelse, forretning og personlige kompetencer. Både i forhold til avanceringskrav og -muligheder samt incitaments- og anerkendelsesstrukturer.


ALLE MEDARBEJDERE ER TALENTER Hos Kammeradvokaten har vi en grundlæggende erkendelse af, at du som medarbejder er afgørende for realiseringen af vores forretningsstrategi, vækst og nuværende og fremtidige markedsposition – både på kort og langt sigt. Med andre ord ved vi, at medarbejdernes kompetencer er vores produkt og dermed nøglen til vores konkurrencedygtighed. Vi anser alle vores medarbejdere for talenter, og det er vores vigtigste opgave vedvarende at tiltrække, fastholde og udvikle disse talenter og realisere deres fulde potentiale. Derfor har vi også valgt at gøre firmaets kompetencekrav transparente og indført karrieremuligheder i flere tempi, så vores medarbejderes forskellige ambitioner og behov kan realiseres.

9


DINE MÅL, DINE KOMPETENCER

11


TRANSPARENS I PRÆSTATIONSMÅL “Præstationsmål handler om, hvad der forventes af den enkelte medarbejder.” Alle vores medarbejdere har en række individuelle præstationsmål, der kobler sig direkte til firmaets overordnede strategiske målsætning. Sammenhængen skabes i en proces, hvor målene i firmaets og de enkelte faggruppers forretningsplaner nedbrydes på individuelt niveau og gøres relevant for dig som medarbejder. På den måde understøtter vi, at du kender, forstår og føler ejerskab til dine individuelle præstationsmål, så du til enhver tid er sikker på, at du skaber værdi til firmaets samlede målopfyldelse.


EN HELHEDSORIENTERET KOMPETENCEPROFIL En høj faglighed er et ufravigeligt konkurrenceparameter i branchen, men i dag er det lige så meget evnen til at kombinere den høje faglighed med personlige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer, der kendetegner den kompetente jurist og medarbejder. Derfor består vores helhedsorienterede kompetencemodel af disse fire overordnede kompetenceområder.

FAGLIGE KOMPETENCER

PERSONLIGE KOMPETENCER

TROVÆRDIGHED ENGAGEMENT LØSNINGSORIENTERING

LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER

FORRETNINGSMÆSSIGE KOMPETENCER

Kammeradvokatens kompetencemodel

13


TRANSPARENS I KOMPETENCEKRAV “Kompetencer handler om, hvordan man som medarbejder opnår sine mål afhængigt af hvilket niveau, man befinder sig på i sin karriere.” Hos os vil kompetencekravene – og vægtningen i opbygningen af de forskellige kompetenceelementer – ændre sig i forhold til den naturlige progression, der er i forbindelse med en strategisk dynamisk karriereudvikling. Det betyder i praksis, at det faglige kompetenceområde – relativt set – vil fylde mere, når du er fuldmægtig, ligesom at både de personlige, ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetencer gradvist vil veje tungere, jo længere du er i dit karriereudviklingsforløb. I lighed med de individuelle præstationsmål drøftes dit kompetenceniveau og kompetenceudviklingsbehov i forbindelse med firmaets præstationssamtaler.


FEEDBACK OG ANERKENDELSE

15


PRÆSTATIONSSAMTALER: FEEDBACK OG ANERKENDELSE “Grundforudsætningen for præstationsledelse er, at medarbejdere og ledelse er en del af en ledelseskultur, som både fordrer og praktiserer transparens, dialog og feedback på præstation og udviklingsbehov på alle niveauer. Derfor har vi indført to årlige præstationssamtaler.” Præstationssamtalerne giver mulighed for en åben, ærlig, konkret, struktureret og fortløbende dialog om din præstation, potentiale og ambitioner i firmaet. Præstationssamtalerne understøtter således en løbende opfølgning, forventningsafstemning og feedback på din præstation og giver et solidt afsæt for en målrettet kompetence- og karriereudvikling. Udover de to årlige samtaler er der mulighed for at tage to årlige pit-stops med din præstationsvejleder.


PRÆSTATIONSVEJLEDERE Præstationssamtalerne understøttes af en struktur for præstationsvejledere, der sikrer, at det ledelsesmæssige fokus i organisationen er tæt på dig. Firmaet fokuserer i høj grad på ledelseskvalitet. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere, som påtager sig rollen som præstationsvejleder, har lyst, evne og vilje til at varetage en ledelsesmæssig rolle i firmaet. Det betyder også, at præstationsvejlederen skal være tæt på dig, og at det ledelsesmæssige ansvar “skubbes” så langt ned i organisationen som muligt. Præstationssamtalerne gennemføres og dokumenteres i vores IT-baserede HR præstationssystem. Det sikrer en værdiskabende dialog ved samtalerne og en systematisk opfølgning på dine mål og din udvikling.

17


ANERKENDELSE “Som medarbejder hos os anerkendes du for at opnå – eller overgå – dine præstationsmål og besidde de kompetencer, som firmaet har defineret. Det betyder omvendt, at der er en helt klar, transparent og entydig sammenhæng mellem den præstation, som du leverer, og din samlede lønpakke.”


KARRIERE I FLERE TEMPI

19


TALENTPROGRAM: KOMPETENCEUDVIKLING “Hos os tager medarbejderne ansvar for egen karriereudvikling og tilbydes en kontinuerlig strategisk og dynamisk helhedsorienteret kompetenceudvikling, der er tilpasset den enkeltes udviklingsbehov.” I erkendelse af at alle vores medarbejdere er talenter, har vi udviklet og implementeret et talentprogram, der indeholder en lang række obligatoriske og frivillige kursustilbud. Talentprogrammet tager afsæt i den helhedsorienterede kompetencemodel og bidrager til, at du kontinuerligt opbygger, vedligeholder og udvikler dine kompetencer inden for alle fire kompetenceområder: faglige, personlige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer.


KARRIEREMULIGHEDER I FLERE TEMPI “Vi har fokus på, at dine ambitioner og præferencer kan ændre sig i løbet af karrieren. Derfor tilbyder vi vores medarbejdere karrieremuligheder i flere tempi.” Vores evalueringskriterier er kendte, objektive og ensartede på tværs af organisationen. Det betyder også, at vores præstationskrav og kompetencebeskrivelser helt konkret synliggør, hvad der skal til, for at du kan bevæge dig fra et trin til det næste på “karrierestigen”.

21


RUMMELIGE KARRIEREVEJE Vores karriereveje afspejler en rummelighed og en fleksibilitet i forhold til at gøre karriere som jurist. Hvis du f.eks. har en ambition om at blive partner, kan du både forfølge ambitionen via et relativt kort og intensivt forløb som juniorpartner eller vælge i en årrække først at videreudvikle og udbygge dine faglige specialer som associeret partner. Samtidig har vi også stigende fokus på at udvikle attraktive platforme for horisontal karriereudvikling. Det betyder, at vi har fokus på at skabe attraktive forretningsmæssige og ledelsesmæssige opgaver for de medarbejdere, som ikke nødvendigvis har en ambition om at blive partner.

INTERESSENT / PA R T N E R J U N I O RPA R T N E R

ASSOCIERET PA R T N E R

S E N I O R A D VO K AT / ERHVERVSJURIDISK SENIORRÅDGIVER A D VO K AT / ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVER A D VO K AT F U L D M Æ G T I G / ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG

STUDENT

Kammeradvokatens karriereveje


HIGH POTENTIAL PROGRAM Det er væsentligt for os at tilgodese medarbejdere, der udviser høj præstationsevne og højt potentiale – og har lyst til at accelerere karriereudviklingen. Vi har derfor indført et High Potential program. Alle medarbejdere fra 2. års advokat/erhvervsjuridisk rådgiver og opefter kan ansøge om at komme med på programmet. Optagelseskriterierne er objektive og kendte for alle og fordrer, at man udviser høj præstationsevne, stort potentiale og demonstrerer specifikke kompetenceniveauer inden for alle fire kompetenceområder. Som deltager i High Potential programmet indgår du i et intensivt individuelt udviklingsforløb, som er skræddersyet til netop dit udviklingsbehov. High Potential programmet indeholder, udover kompetenceudviklingstilbuddene i Talentprogrammet, også en lang række øvrige udviklingsprogrammer, acceleration center, ekstern coaching, intern mentoring og netværksmøder. De første deltagere blev optaget på High Potential programmet primo 2012. High Potential programmet er en forudsætning for at blive partner, men ikke en garanti. 23


KONTAKT For mere information om karriere hos Kammeradvokaten, kontakt vores HR-afdeling på info@kammeradvokaten.dk. Du kan også læse mere på vores hjemmeside: www.kammeradvokaten.dk/karriere. Scan koden og læs mere:

25


Kammeradvokatens HR-strategiske indsatsområder er symboliseret ved en åkande. Åkanden står for lærdom, visdom, liv og  lys – og har som medarbejderne brug for de bedste vækstbetingelser for at kunne spire, vokse og gro.


27


Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk

Karriere hos Kammeradvokaten  

For at være på forkant med brancheudviklingen og være et innovativt og konkurrencedygtigt advokatfirma, har Kammeradvokaten gennemført en om...