Page 1

kammerakademiet – din vej til viden


Forord

KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet et lille udpluk af firmaets faglige aktiviteter og kompetencegivende tilbud for resten af 2012 inden for et par udvalgte retsområder. Aktiviteterne er samlet i denne folder og har særligt fokus på retsområder, der omhandler kontrakter, udbud, insolvens og skat. Aktiviteterne er samtidig de første initiativer i Kammerakademiet, der fokuserer på at skabe målrettede og skræddersyede tilbud til klienter, samarbejdspartnere og medarbejdere. Kammerakademiet understøtter juridisk sparring, udvikling og uddannelse og styrker dialog og netværk. Kammerakademiet - din vej til viden.


faglige arrangementer

fortsættes

K03 – Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode Henstand og insolvens Genudbud af it-systemer og sikring af overdragelighed Arbejdsgivers ledelsesret Det almene byggeri – juridiske udfordringer inden for udbud og kontrakter Når SKAT bliver mødt med omstødelseskrav Hvad er god offentlig organisering? Udfordringer ved afsigelsen af konkursdekreter


Faglige arrangementer

fortsat

Hvordan undgår SKAT at stå tilbage med aben? Omstødelses- og erstatningskrav ved insolvente kapitalselskabers virksomhedsoverdragelser Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – arrestforretninger på vegne af SKAT (København) Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – arrestforretninger på vegne af SKAT (Horsens) Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – arrestforretninger på vegne af SKAT (Horsens) Fagligt forum for udbudsret Fagligt forum for entreprise


K03 – Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode I første halvår af 2012 har Digitaliseringsstyrelsen, med bistand fra Kammeradvokaten, færdiggjort arbejdet med en beta-version af en ny agil standardkontrakt, K03. I forlængelse af beta-versionens offentliggørelse afholder Kammeradvokaten et arrangement om K03 med fokus på kontraktens agile elementer, styringsmekanismer og håndtering af rettigheder. Oplægsholderne er advokater hos Kammeradvokaten Tom Holsøe, Mia Thulstrup Gedbjerg og Mette Lindskoug og kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Morten Ellegaard.

Henstand og insolvens Kammeradvokaten inviterer sammen med SKAT til et arrangement om henstand i henhold til skatteforvaltningslovens § 51 og insolvensretlige problemstillinger. Du får indblik i, hvilke overvejelser SKAT skal gøre sig i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om henstand. Vi kommer ind på sager, hvor afdækningen af omstødelige- og/eller ansvarspådragende dispositioner har haft betydning for behandlingen af en henstandsansøgning, og hvor nægtelse af henstand har haft afgørende betydning for SKATs mulighed for at inddrive sit krav. Oplægsholderne er advokater hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen og Morten Plannthin og fuldmægtig Per Mejlholm fra SKAT. Arrangementet er målrettet medarbejdere hos SKAT.

Tid Den 16. august 2012, kl. 16.00-18.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Connie Grundtworm på e-mail cg@kammeradvokaten.dk senest den 8. august 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.

Tid Den 28. august 2012, kl. 14.30-17.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Birgitte Anker-Møller på e-mail bam@kammeradvokaten.dk senest den 21. august 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.


Genudbud af it-systemer og sikring af overdragelighed

Arbejdsgivers ledelsesret

Arrangementet vil sætte fokus på de konkrete udfordringer, man som offentlig myndighed står overfor ved genudbud af it-systemer. Der fokuseres på de juridiske og it-mæssige sammenhænge og principper, der er essentielle for at kunne overdrage it-systemer i forbindelse med genudbud.

Hovedtemaet for dette faglige arrangement er arbejdsgivers ledelsesret og indholdet af denne ret, herunder hvilke instrumenter man som arbejdsgiver kan gøre brug af – f.eks. når der er behov for at afskedige sygemeldte eller foretage i øvrigt nødvendige afskedigelser. Desuden vil også seneste nyt inden for ansættelsesretten blive gennemgået, herunder navnlig seneste nyt om arbejdsgivers bevisbyrde i sager om ligebehandling.

Oplægsholderne er advokater hos Kammeradvokaten Marianne Søgaard, Mette Lindskoug, Kenneth Elmegaard Borgstrøm samt Henrik L. Ibsen, direktør hos Silverbullet A/S. Tid Den 10. september 2012, kl. 14.30 - 17.15 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Mia Franck Nersting på e-mail mfn@kammeradvokaten.dk senest den 30. august 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let buffet.

Oplægsholdere er advokaterne Niels Banke, Signe Juulskov Poulsen og Nina Ammitzbøll Juul. Tid Den 14. september, kl. 14.00-16.00 og den 19. september 2012, kl. 9.00-11.00 (morgenbrød fra kl. 8.30) Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Tina Schalck Larsen på e-mail tsl@kammeradvokaten.dk senest den 30. august 2012. Deltagelse er gratis. Der vil blive serveret hhv. kage og morgenbrød ifm. møderne.


Det almene byggeri – juridiske udfordringer inden for udbud og kontrakter

Når SKAT bliver mødt med omstødelseskrav

På baggrund af den høje byggeaktivitet i den almene boligsektor sætter vi på dette arrangement fokus på de problemstilllinger, der typisk kan forekomme ved udbud og kontrakter samt tvisteløsning. Derudover sættes fokus på de udfordringer, der kan forekomme, når almene boligorganisationer skal samarbejde med private developere.

Kammeradvokaten v/Rune Derno og Gunvor Sundgaard Happe, der begge rådgiver om og fører retssager angående omstødelseskrav mod SKAT, vil sætte fokus på, hvilke overvejelser SKAT bør gøre sig, når SKAT bliver mødt med et omstødelseskrav. De vil blandt andet fortælle om Kammeradvokatens erfaringer med omstødelsessager mod SKAT samt om det retlige grundlag for bedømmelsen af et omstødelseskrav mod SKAT.

Oplægsholderne ved det faglige arrangement er advokater hos Kammeradvokaten Kristian Hartlev, Kasper Mortensen, Janne Vejlesby og Bo Schmidt Pedersen.

Tid Den 17. september 2012, kl. 15.00-17.45 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Vanessa Romanini på e-mail vri@kammeradvokaten.dk senest den 3. september 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret sandwich.

Arrangementet er målrettet medarbejdere hos SKAT.

Tid Den 18. september 2012, kl. 14.30-17.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Marianne Dinesen Hansen på e-mail mah@kammeradvokaten.dk senest den 11. september 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.


Hvad er god offentlig organisering?

Udfordringer ved afsigelsen af konkursdekreter

Kom og hør om muligheder og erfaringer med forskellige former for retlig organisering af offentlige virksomheder og samarbejder.

Kammeradvokaten v/Boris Frederiksen og Gunvor Sundgaard Happe, der begge har mange års erfaring med at få afsagt konkursdekreter over insolvente skyldnere på vegne af SKAT, vil sætte fokus på særlige udfordringer ved afsigelsen af konkursdekreter, herunder f.eks. forældelsesindsigelser, indsigelser omkring fuldgod sikkerhed, tvivlsspørgsmål omkring forudgående udlæg, SKATs retlige interesse i konkursbehandlingen samt konkursbegæringer på grundlag af bestridte og påklagede skatte- og afgiftskrav. Afslutningsvis vil de fortælle om Kammeradvokatens erfaringer med, hvordan problemstillingerne bedst håndteres.

Primo oktober 2012 afholder Kammeradvokaten dette faglige arrangement om organisering af offentlig virksomhed og samarbejde. På arrangementet gives et overblik over forskellige former for offentlig organisering og samarbejde, herunder organisering i form af forening, konsortium og kapitalselskab. Som led i arrangementet belyses ansættelsesretlige forhold ved offentlig organisering. Oplægsholderne er advokater hos Kammeradvokaten Thorbjørn Sofsrud og Martin Habersaat. Tid Den 3. oktober 2012, kl. 15.45-18.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Marianne Frederiksen på email mar@kammeradvokaten.dk senest den 21. september 2012. Deltagelse er gratis. Der rundes af med en let forfriskning kl. 17.30-18.00.

Det faglige arrangement er målrettet medarbejdere hos SKAT. Tid Den 26. september 2012, kl. 14.30-17.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Marianne Dinesen Hansen på e-mail mah@kammeradvokaten.dk senest den 18. september 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.


Hvordan undgår SKAT at stå tilbage med aben? Omstødelses- og erstatningskrav ved insolvente kapitalselskabers virksomhedsoverdragelser

Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – Arrestforretninger på vegne af SKAT

Kammeradvokaten v/Morten Plannthin og Maria Birkkjær Räder, der begge har erfaring med rådgivning og retssager angående omstødelses- og erstatningskrav, vil sætte fokus på SKATs muligheder for at rejse omstødelses- og erstatningskrav, når kapitalselskaber med restancer til SKAT har foretaget en virksomhedsoverdragelse (et aktivsalg) til et nærstående selskab, og hvor SKAT efterfølgende står tilbage som ufyldestgjort kreditor. De vil fortælle om Kammeradvokatens erfaring på området, og om hvilke forhold, der bør undergives særlig fokus, når omstødelses- og erstatningskrav søges afdækket.

Kammeradvokaten v/Morten Plannthin og Anne Christine Kjær Egholm, der begge har erfaring med at gennemføre arrestforretninger på vegne af SKAT, vil fortælle om Kammeradvokatens erfaringer med og om retsgrundlaget for foretagelse af arrest på vegne af SKAT. Deltagerne ved det faglige arrangement vil få indsigt i, hvordan man identificerer de sager, hvor der kan og bør gennemføres en arrestforretning, hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med en arrestforretning, samt hvilke fordele en arrest efter omstændighederne kan have for SKATs muligheder for at inddrive sit krav mod en skyldner.

Arrangementet er målrettet medarbejdere hos SKAT.

Arrangementet er målrettet medarbejdere hos SKAT.

Tid Den 23. oktober 2012, kl. 14.30-17.00

Tid Den 6. november 2012, kl. 14.30-17.00

Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Bethtina Hummelshøj på email bbi@kammeradvokaten.dk senest den 9. oktober 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.

Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Bethtina Hummelshøj på e-mail bbi@kammeradvokaten.dk fra den 6. august 2012 og senest den 30. oktober 2012. Deltagelse er gratis. Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning.


Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – Arrestforretninger på vegne af SKAT

Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – Arrestforretninger på vegne af SKAT

Mandag den 12. november 2012 kl. 10.00-16.00 vil Kammeradvokaten v/Rune Derno og Cathrine Wollenberg Zittan fortælle om emnerne:

Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00-16.00 vil Kammeradvokaten v/Boris Frederiksen og Jesper Saugmandsgaard Øe fortælle om emnerne:

• Når SKAT bliver mødt med omstødelseskrav

• Udfordringer ved afsigelsen af konkursdekreter

• Problemstillinger ved tvangsopløsning af selskaber

Når SKAT har brug for, at der handles hurtigt – arrestforretninger på vegne af SKAT

• Hvordan undgår SKAT at stå tilbage med aben? Omstødelses- og erstatningskrav ved insolvente kapitalselskabers virksomhedsover- dragelser Arrangementet er målrettet medarbejdere hos SKAT. Tid Den 12. november 2012, kl. 10.00-16.00. Sted Skattecenter Horsens Løveørnsgade 25 8700 Horsens

Tilmelding Tilmelding kan ske til Wicki Øland Jensen på e-mail wicki.oland@skat.dk Deltagelse er gratis.

Arrangementet er forbeholdt medarbejdere hos SKAT. Tid Den 6. december 2012, kl. 10.00-16.00. Sted Skattecenter Horsens Løveørnsgade 25 8700 Horsens

Tilmelding Tilmelding kan ske til Wicki Øland Jensen på e-mail wicki.oland@skat.dk Deltagelse er gratis.


Fagligt Forum for udbudsret

Arbejdet med udbud er udfordrende. Processen skal styres stramt fra A til Z, og fodfejl kan koste dyrt. Til gengæld er det en stor fornøjelse at gennemføre en udbudsproces med et tilfredsstillende resultat. Fagligt Forum for Udbudsret 2012 er åbent for såvel nye som gamle medlemmer.

Fagligt Forum for Entreprise

Netværkets 2. møde. Det er tidskrævende selv at holde sig opdateret om udviklingen i regler og praksis, og Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith har derfor besluttet at etablere det entrepriseretlige netværk ”Fagligt Forum for Entreprise” for statslige og andre offentligt ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, som er berørt af udbudsreglerne mv. Programmet er endnu ikke fastlagt. Oplægsholderne er advokater hos Kammeradvokaten Kristian Hartlev, Bo Schmidt Pedersen og Rasmus Holm Hansen.

Møder i 2012 Den 19. september , kl. 15.00 - 17.15 Den 28. november, kl. 15.00 - 17.15 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Information og tilmelding ved henvendelse til Mia Nersting e-mail mfn@kammeradvokaten.dk.

Tid Den 13. november 2012, kl. 15.00-18.00 Sted Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 1606 København V

Tilmelding Tilmelding hos Susanne Stryhn Hansen på email sih@kammeradvokaten.dk senest den 26. oktober 2012. Tilmelding inkluderer automatisk optagelse i netværket. Alle aktiviteter i netværket er gratis. Der rundes af med en let anretning kl. 17.3018.00.


mine kommentarer Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter er målrettede og relevante, og derfor tager vi gerne imod gode råd og opfordringer til nye kurser og aktiviteter. Du kan sende dine kommentarer til os via blanketten her eller på mail: media@kammeradvokaten.dk

Navn: Stilling: Firma: Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farigmagsgade 23 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk


Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farigmagsgade 23 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk

Kammerakademiet ny  
Kammerakademiet ny  

Kammerakademiet er Kammeradvokatens faglige tilbud til klienter, samarbejdspartnere og andre interesserede.

Advertisement