Page 1

วารสารสื่ อ สั ม พั น ธ

ISSN : 1685-6090

ส่ ง เสริ ม วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งสรรค์ ภ าพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร

ปท่ี 16 ฉบับที่ 209 เดือนกรกฎาคม 2552 | http://region3.prd.go.th

ฉบับนี้มีอะไร

2

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง พระบาทหวยตม

5 สทท.เชียงใหม รวมเรียนรูเ พือ่ พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมของชุมชนเมือง กับรูปแบบการพัฒนา ทีส่ งิ คโปร (ตอน 2)

8

3

วัดรองขุน ...หนึ่งเดียวในโลก

6

4

7

สํานักประชาสัมพันธเขต 3 นําสื่อมวลชนสัญจร ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง | ขาว กยศ. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา | รวมกันคนละไม คนละมื อ เพื่ อ ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ตามนโยบายรัฐบาล HDMI พอรตเชื่อมตอมัลติมีเดียรุนใหม | สหกรณ ของเรา มองผานเลนส


2

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม

หมูบ า นพระบาทหวยตม ตัง้ อยูใ นเขตตําบล นาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พื้นที่เปนที่ราบ และลูกคลืน่ ลอนตืน้ หนาดินคอนขางตืน้ บางแหง ลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร เปนชัน้ หินศิลา แลงทีใ่ ชในการกอสราง ทางดานตะวันตกของพืน้ ที่ เปนลูกคลืน่ ลอนลึกจนถึงภูเขา ทางดานตะวันออก มีลาํ หวยทีช่ อ่ื วาหวยแมปไู หลผาน และดานทิศใต มี ลํา ห ว ยแม ล องไหลผ า น พื้น ที่ปา ไม สว นใหญ ถูกบุกรุกทําลายโดยราษฎร ในพืน้ ทีเ่ พือ่ นําเนือ้ ไม มาผลิตเฟอรนเิ จอรพน้ื ทีแ่ หงนีจ้ งึ คอนขางแหงแลง และขาดแคลนน้าํ ในฤดูรอ นและฤดูหนาว ป 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรหมูบานพระบาทหวยตม ทรงทอดพระเนตร เห็นสภาพพืน้ ทีแ่ ละชีวติ ความ เปนอยูของราษฎรชาวเขาทรงมีพระราชดําริวา หมูบานแหงนี้ประสบปญหาขาดแคลนที่ทํากิน มี ข า วไม พ อบริ โ ภคทุ ก ป ช าวบ า นเป น โรค ขาดอาหารโดยเฉพาะเด็ ก เล็ ก และชาวเขา เผ า กะเหรี่ ย งได อ พยพมาอยู ร วมกั น เช น นี้ เปนผลดีในการลดการหักลางทําลายปา ลดพืน้ ที่ ปลู ก ฝน ทางอ อ ม จะได ไ ม ไ ปรั บ จ า งปลู ก ฝน ใหชาวเขาอืน่ อีกดวย ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล า ฯ ใหรบั หมูบ า นพระบาทหวยตม และหมูบ า นผาลาด ใหเปนหมูบ า นบริวารอยูภ ายใตมลู นิธโิ ครงการหลวง ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมา งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และสั ง คมของ ราษฎร ในพืน้ ทีน่ ้ี จึงเริม่ ตนขึน้ ในชือ่ “ศูนยพฒ ั นา โครงการหลวงพระบาทหวยตม” ในป 2530 กรมสงเสริมการเกษตร ไดจดั สรรงบประมาณสําหรับ กอสรางอาคารสํานักงานศูนยพฒ ั นาโครงการหลวง พระบาทหวยตม ณ หมูบ า นผาลาด หมู 3 ตําบล นาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน บนพืน้ ที่ 15 ไร ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 2,765 ไร รวมพืน้ ที่ 12 หมูบ า น โดย 4 หมูบ า นเปนชาวเขาเผากะเหรีย่ ง และ 8 หมูบ า น เปนชาวพืน้ เมือง รวมราษฎร 1,979 ครอบครัว งานหลักของศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม คือ เปนแหลงรวบรวมพันธุพืช ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับทองถิ่น ผลิตและขยาย พันธุพืชจากแมพันธุท่ีรวบรวมไว ฝกอบรมทาง ดานการเกษตร โดยเนนการปฏิบัติจริง สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคนิค การเกษตรแกเกษตรกร สงเสริมการผลิตพืชอาหาร ใหเพียงพอแกการบริโภคในทองถิน่ สงเสริมใหมกี าร ใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร อยางมีประสิทธิภาพโดยเนนรูปแบบเกษตรยั่งยืน รวมทัง้ เปนศูนยกลางของขอมูลการเกษตรและสังคม ในพืน้ ทีส่ งู การพัฒนาและบุกเบิกพืน้ ทีไ่ ดเริม่ ตนดําเนิน การโดยสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน ไดปรับปรุงสภาพพื้นที่พรอมจัด แบงเขตใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชแตละชนิด หลังจากนัน้ ศูนยพฒ ั นาโครงการหลวงพระบาทหวย ตมไดทดลองปลูกพืชและไมผลในแตละสภาพพืน้ ที่ เพื่อหาความเหมาะสม แลวจึงสงเสริมพันธุพืชที่ สามารถปลูกไดดตี ามสภาพของพืน้ ที่ ปจจุบันภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวง พระบาทหวยตม แบงพืน้ ทีอ่ อกเปน 4 สวน ไดแก แปลงสาธิตพืชผักทีแ่ ปลกใหม ไดแก ฟกบัตเตอรนตั ฟ ก จานบิ น ฟ ก คอหงส และพริ ก เม็ ก ซิ กัน เผ็ ด และหวาน, แปลงสาธิตผักที่สงเสริมใหเกษตรกร ปลูก ไดแก มะเขือมวงกานดํา คะนายอดดอยคํา ไมผล ประเภทไมผล, แปลงสาธิตการปลูกไมผล

เมืองรอน ไดแก มะมวงพันธุจากตางประเทศ มะเฟอง สายพันธุไ ตหวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด บวย และทอ, แปลงไมดอกไมประดับ การปลูก กุหลาบหนู และแปลงพืชสมุนไพร ไดแก ตะไครหอม เพื่อนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย นอกจากนี้ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง พระบาทห ว ยต ม ไดจดั หาอาชีพเสริมใหแกราษฎร คือ หัตถกรรมการ ทอผา ซึง่ ในป 2536 มูลนิธโิ ครงการหลวง เริม่ นําปอสา เขามาทดลองปลูกที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง พระบาทหวยตม แลวจึงจะสงเสริมใหเกษตรกรปลูก เพือ่ พัฒนาสูง านหัตถกรรมตอไป ชีวิตราษฎรในความดูแลของศูนยพัฒนา โครงการหลวงพระบาทหวยตมในวันนี้ เกษตรกร เกิดความรูแ ละความเขาใจถึงวิธกี ารเพาะปลูกทีถ่ กู วิธี รูจักการใชยาปองกันกําจัดศัตรูพืช การใสปยุ การขยายพันธุ การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เปนอยางดี นอกจากนี้ศูนยพัฒนาโครงการหลวง พระบาทหวยตม ก็มสี ถานีตรวจวัดอากาศทีจ่ ะเปนผู ใหขอ มูล เกีย่ วกับประมาณน้าํ ฝน และชวงของฤดูฝน ลวงหนาแกเกษตรกร เพื่อกําหนดระยะเวลาปลูก พืชทีเ่ หมาะสมและชวยใหผลผลิตสูงขึน้ เกษตรกร เองตางรับรูถึง ผลของการตัดไมทําลายปาไดดวย ตนเองแลว จึงสามารถหวังไดวา พืน้ ทีใ่ นศูนยพฒ ั นา โครงการหลวง พระบาทหวยตมแหงนี้ในอนาคต อัน ใกลจะเขียวขจีดว ยปาไมผลอันเปนปาเศรษฐกิจ ทีย่ นื นานแกเกษตรกรเอง


3

สํานักประชาสัมพันธเขต 3 นําสื่อมวลชนสัญจรดูงานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักประชาสัมพันธเขต 3 นําสื่อมวลชน ภาคเหนื อ พิ สู จ น แ นวคิ ด “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ภายในโรงแรมระดับหาดาวที่สามารถฝาวิกฤต เศรษฐกิ จ ยุ ค ฟองสบู ก ลั บ มายื น ได ด ว ยตั ว เอง และดูวิถีพอเพียงระดับชุมชน นํามาขยายผลเปน ตนแบบแกไขปญหาความยากจนสูคนภาคเหนือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ที่หองประชุม สํานักประชาสัมพันธเขต 3 นายยรรยงค สมจิตต ผู อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 ใหการ ต อ นรั บ สื่ อ มวลชนจํ า นวนกว า 40 คน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร ระหวางวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2552 ตามภารกิจยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ ในฐานะหน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ที่ ไ ด ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพรแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ผานสื่อมวลชนทุกชองทาง

การศึกษาดูงานครั้งนี้ จุดแรกที่ “ชุมพร คาบานา รีสอรท” ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เคยเผชิญวิกฤตปญหาเศรษฐกิจยุคฟองสบูแตก และสามารถฝาวิกฤตไดดวยแนวคิด “ยิ่งทํายิ่งได ยิ่งใหยิ่งมี” โดยนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชการบริหารจัดการโรงแรมและสรางเครือขาย ความรวมมือกับคนในชุมชน ดวยการแบงปนผล ประโยชนอยางลงตัว ไมมกี ารเอาเปรียบซึง่ กันและ กัน จนปจจุบันชุมพร คาบานา รีสอรท ไดจําลอง แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่ศึกษาดู งานสําหรับผูสนใจนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ อาทิ โรงสีขาวชุมชน แปลงนาสาธิตปลูกขาวเหลือง ปะทิว การผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ด โรงงานผลิตไบ โอดีเซล / ไบโอแกส และฟารมไกชุมชนเปนตน จุดที่สอง ที่สวนลุงนิลซึ่งเปนศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตําบลชองไมแกว อําเภอ ตะโก จังหวัดชุมพร โดยนายสมบูรณ ศรีสุบัติ ทีเ่ คยลมทัง้ ยืนจากการปลูกทุเรียนขาดทุนอยางหนัก แตไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ทําใหชีวิตของครอบครัวกาวสูความมั่นคงยั่งยืน

สามารถปลดหนี้ สิ น ได ทั้ ง หมด ป จ จุ บั น ใช ชี วิ ต อยางมีความสุขบนความพอมีพอกิน จุ ด ที่ ส าม ที่ ส วนนายดํ า ซึ่ ง เป น แหล ง ผลิ ต ส ม โชกุ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของอํ า เภอทุ ง ตะโก และเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร และแหลงศึกษา พันธุพืชธรรมชาติทามกลางบรรยากาศที่รมรื่น และสุดทายจะนําชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาว บานเกาะพิทกั ษ ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ อยูร ว มกันฉันทพนี่ อ ง ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน โดยชุมชนเกาะพิทักษ ไดชื่อวาเปนชุมชนที่อนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล ดีเดนและยังเปนศูนยอนุรักษหอยมือเสืออีกดวย การนําสื่อมวลชนลานนาไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้เพื่อใหเห็นความแตกตางในการนําแนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นหลายระดั บ นํ า มา เปรียบเทียบและประยุกตใชเพื่อความเหมาะสม กับปจจัยและเงือ่ นไขแตกตางกัน และทัง้ นัน้ ก็เพือ่ การพึง่ พาตัวเองได โดยนําตนแบบเหลานีม้ าขยาย ผลสูป ระชาชน ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือเพือ่ ใชประโยชน ในการดําเนินชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต

ธ.กรุงไทย โอนเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหกับผูกู และสถานศึกษาแลวกวา 4,800 ลานบาท นายบุ ญ ชั ย ศศิ ว งศ ผู อํ า นวยการฝ า ย บริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ตั้งแตเปดภาคเรียนปการ ศึกษา 2552 วันที่ 1 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2552 ธนาคารกรุงไทย ไดดําเนินการโอนเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหกับ นักเรียน นักศึกษาที่ยื่นกู ทั้งในสวนของคาครอง ชีพ และคาเลาเรียนไปแลวจํานวนกวา 4,800 ลาน บาท โดยในสวนของเงินคาครองชีพ ไดโอนเงิน ใหนักเรียน นักศึกษา ไปแลวกวา 626,000 ราย รวมเปนเงินกวา 2,000 ลานบาท สวนคาเลาเรียน ไดโอนเงินใหสถานศึกษาไปแลวเกือบ 700 แหง เปนเงินกวา 2,700 ลานบาท สวนที่เหลืออีก ประมาณรอยละ 30 ยังอยูระหวางรอเอกสาร สัญญาเงินกูที่สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

บางสวนยังสงมาไมครบถวน พรอมระบุดว ยวา ปนีน้ี การโอนเงิน กยศ. ใหกบั ผูก ู สามารถดําเนินการไดเร็วขึน้ เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะทําดวย ระบบอิเล็คทรอนิกส หากนําสงขอมูลตางๆ เขามาา ที่ธนาคารฯ เรียบรอย จะสามารถโอนใหนักเรียน นักศึกษาไดภายในไมเกิน 3 วัน

ติดตอ กยศ.

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470 หรือ http://www.studentloan.or.th/contact.php

www.studentloan.or.th


4

สรรหามาเลา่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " กัญญารัตน อันตระกูล ใครๆ ก็รวู า ปญหายาเสพติดเปนปญหาทําลาย ชาติ ทําลายสังคม ทําลายครอบครัว ทําลายคน ทําลาย อนาคต โดยเฉพาะอนาคตของเยาวชน เรียกวาเปน ปญหาที่ทําลายความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึง นานาประเทศดวย แมวา ทุกประเทศจะรวมกันปองกัน แกไข กวาดลาง ตรวจสอบ เฝาระวังไมใหเกิดการแพร ระบาดยาเสพติดมากขึ้นกวาเดิม แตปญหายาเสพติด ก็ยงั คงมีอยู และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ นายกรัฐมนตรี นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ไดสง่ั การเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2552 กําหนดใหเปนนโยบาย สําคัญและจําเปนเรงดวนทีจ่ ะตองผนึกกําลังทุกฝายรวม กันปองกันและแกไขสถานการณปญ  หายาเสพติดอยาง มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร 5 รัว้ ปองกัน เพราะจาก ประมาณการผูเ สพติดเมือ่ ป 2546 มีจาํ นวนประมาณ 460,000 คน เพิม่ เปน 570,000 คนในป 2550 และเพิม่ เปน ประมาณ 605,000 คนในป 2551 ในอนาคตปตอ ตอไป ก็อาจมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น หากมีเงื่อนไขและปจจัย เอื้ออํานวย ปจจัยที่เอื้ออํานวยสงผลใหยาเสพติดมี แนวโนมเพิม่ มากขึน้ ถือเปน 5 ปจจัยจุดออนทีส่ าํ คัญคือ จุดออนดานชายแดน เพราะแหลงผลิตทีส่ าํ คัญสวนใหญ มาจากแหลงชายแดนและลักลอบนําเขาประเทศไทย พืน้ ทีล่ กั ลอบนําเขายาเสพติดหลักกวา 80 เปอรเซนต

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา

เดื อ นกรกฎาคมนี้ มี วั น สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ให พุ ท ธศาสนิ ก ชนได ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมกั น ในวั น อาสาฬหบู ช า และวันเขาพรรษา ซึ่งทั้ง 2 วันเปนวันที่มีความสําคัญ ดังนี้ วันอาสาฬหบูชา มีชอื่ เรียกอีกอยางหนึง่ วา “วันพระธรรม” และ “วั น พระสงฆ ” เพราะเป น วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดง ปฐมเทศนาประกาศพระธรรมเปนครั้งแรก และเปนวันที่บังเกิดมี พระสงฆครบเปนพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 วันเขาพรรษา เปนวันสําคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ อธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน ที่มีกําหนดเปนระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินยั บัญญัติไว โดยไม ไ ปค า งแรมที่ อื่ น หรื อ ที่ เรี ย กติ ด ปากกั น โดยทั่ ว ไปว า จําพรรษา (“พรรษา” แปลวา ฤดูฝน, “จํา” แปลวา อยู) พิธเี ขาพรรษานี้ ถือเปนศาสนพิธสี าํ หรับพระภิกษุโดยตรง ละเวนไมได ไมวา กรณีใดๆ แรม 1 ค่คาํ า เดื เดอน อ น 8 ของทุุ ก ปป (หรื ((หรออ ก็ ต าม เริ่ ม นั บ ตั้ ง แต วั นนแรม เดือน 8 หลัง ถามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา พรรษา เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

รวมกันคนละไมคนละมือเพื่อปองกัน แกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล

ของพืน้ ทีน่ี าํ เขา ทัง้ั หมดอยูใ น 18 อําํ เภอจาก 8 จังั หวัดั พืน้ ทีจ่ งั หวัดทีแ่ พรระบาดหลักมีประมาณ 26 จังหวัดทีม่ ี สัดสวนของปญหายาเสพติดเกือบ 70 เปอรเซนตของ ทัง้ ประเทศ เฉพาะหมูบ า น และชุมชนทีป่ รากฏขอมูลวา มีปญ  หายาเสพติดในป 2551 จากฐานขอมูลสํานักงาน ป.ป.ส.ที่ไดจากหนวยงานตางๆ ยังคงมีปญหายาเสพ ติดประมาณ 15,000 หมูบ า น/ชุมชน หรือรอยละ 15 ของจํานวนหมูบ า น/ชุมชนทัง้ ประเทศ นอกจากจุดออน ดังกลาวแลวยังมีจุดออนดานปจจัยเสี่ยงของสังคม และความออนแอของครอบครัวและชุมชนที่ทําให การปองกันแกไขปญหายาเสพติดไมสามารถไปถึงเปา หมายความสําเร็จทีต่ ง้ั ไว มีประมาณการในภาพรวมวา แตละป ผลการจับกุมและบําบัดของหนวยงานตางๆ รวมกันประมาณ 160,000 คน หรือรอยละ 25 ของผู เกีย่ วของกับยาเสพติดทัง้ หมด จุดออนดังกลาวนี้ สงผล ตอการเพิม่ ขึน้ ของปญหายาเสพติด ซึง่ ประมาณการผู เสพติดรายใหมในแตละปประมาณ 70,000 คน และ ผูท ก่ี ลับไปมีพฤติการณซาํ้ ประมาณ 30,000 - 40,000 คน หรือรวมกันประมาณ 100,000- 110,000 บาท ซึง่ มีสัดสวนของตัวเลขที่ไมแตกตางกันมากนักกับจํานวน ทีถ่ กู จับกุมและบําบัดรักษารวมกัน ในป 2552 มีปจ จัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดลอมทีม่ สี ว นกระทบกับประเทศไทย ปญหา วิกฤตตางๆ ภายในประเทศเปนปจจัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญทีส่ ง ผลตอการเพิม่ ขึน้ ของยาเสพติดใหแพรระบาดมากยิง่ ขึน้

คนไทยทุ ไ กคนจึงึ ควรประสานความร ป ว มมือื หันั หนา มา ชวยกัน ไมแบงฝกแบงฝาย แบงพรรคแบงพวก ใหเกิด แตกแยก เพราะจะเกิดชองวางทีเ่ ปนอันตรายตอสังคม ตอครอบครัว ตอบานเมืองไดโดยงาย ผูค ดิ รายหมาย ฆาประชาชนดวยยาเสพติดจะใชชองโหวท่ีพวกเรา ละเลยกัน นํายาบาเขามาในบานเราโดยทีเ่ ราไมทนั ได ระวังตัง้ ตัว อยาลืมวาการจะหยุดยัง้ และลดระดับปญหา ยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพไดนน้ั ทุกคนตองรวม กันคิด รวมกันปองกัน รวมกันแกไข สรางความเขมแข็ง ในชุมุ ชนในทองถน ชนในทองถิน่ สอดสองดู สอดสองดูแู ลคนนอกคนในทเขามา ลคนนอกคนในทีเ่ ขามา ในชุ ม ชนในหมูบา น หากพบสิ่ง ผิ ด ปกติ ไ ม ธ รรมดา ตองรีบแจงตอผูน าํ ชุมชน โดยเฉพาะตองสอดสองดูแล เอาใจใสลูกหลานสมาชิกในครอบครัวใหใกลชิดดวย ความรักดวยความหวงใย ถาเราตางคนตางชวยกัน คนละไมคนละมือ ปญหายาเสพติดก็จะลดลงได เบาบาง ลงได เหมือนคําขวัญที่วา รักบานตองลอมดวยรั้ว รักครอบครัวตองลอมดวยรัก


5

ประสบการณสืส์ ่อื

สทท.เชียงใหม รวมเรียนรูเพื่อพัฒนา ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของชุมชนเมือง กับรูปแบบการพัฒนา ที่สิงคโปร (ตอน 2) " นันทนา อินหลี นักสือ่ สารมวลชน ชํานาญการ นักเรียนและผูป กครองทีส่ นใจศึกษาขอมูลดานการ ศึกษาในประเทศสิงคโปรเพิ่มเติมสามารถดูขอมูล ระบบการศึ ก ษาของสิ ง คโปร ที่ เข ม ข น ไดที่ www.singaporeedu.gov.sg ตามมาตรฐานสากล รัฐบาลเอาจริงเอาจังมาก จากนั้ น ไปกั น ต อ ที่ โรงบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในการพัฒนาบุคลากร เด็ก คือ อนาคตของชาติ ใหกลายเปนน้ําดี Newater In Singapore น้ํา สิ ง คโปร มี โ รงเรี ย นรั ฐ บาล โรงเรี ย นเอกชน ถื อ ว า เป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ มากที่ สุ ด สํ า หรั บ นานาชาติ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ ดั ง จากทั่ ว โลก คนสิงคโปร รัฐบาลตองซื้อน้ําดิบจากมาเลเซีย ให เ ลื อ กศึ ก ษาในหลายสาขาวิ ช า ค า เล า เรี ย น เราไดเรียนรูการผลิตน้ําที่ใชแลวกลับมาเปนน้ํา และคาครองชีพไมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ที่สะอาดสามารถดื่มไดอยางมั่นใจ เพลิดเพลินใจ ประเทศในตะวันตก เด็กสามารถเรียนรู 2 ภาษา กับนิทรรศการความรูเรื่องน้ํา กระบวนการบําบัด ไปพร อ มกั น คื อ ภาษาอั ง กฤษและจี น กลาง ที่ทันสมัย (Wastewater Treatment) ผลิตน้ําใหกับ การเรียนการสอนใหความสําคัญกับการปูพนื้ ฐาน ชาวสิงคโปรใชถึงวันละ 32,000 ลูกบาศกเมตร การศึกษาตัง้ แตเล็ก ๆ นักเรียนจึงมีพฒ ั นาการทาง จบด ว ยการชิ ม น้ํ า ตั ว อย า งที่ ผ า นกระบวนการ สติปญญาและการเรียนรูในสังคมไดเปนอยางดี รีไซเคิล “ไมนาเชื่อ ถาไมบอกก็ไมรูวาน้ําที่ดื่มนั้น สํ า หรั บ เด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น อายุ 3-6 ป เปนน้ํารีไซเคิล” วิทยากรบอกวา นอกจากจะเปน สามารถเขาเรียนไดตามเนิรสเซอรี่ หรือโรงเรียน น้ําดื่มแลวยังสงขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม อนุบาล ซึ่งเปนของเอกชน ในระบบสองภาษาคือ น้ํ า ดื่ ม ที่ ว างจํ า หน า ยตามร า นสะดวกซื้ อ แพง ภาษาอังกฤษและภาษาแม ภาษาแมทพี่ ดู ถึงนีเ้ ลือก กวาบานเรามาก ขวดละ 1.50 เหรียญสิงคโปร ไดวาจะเรียนภาษาอะไร ไดแก จีนกลาง มาเลย (ประมาณ 36 บาท) นึกถึงประเทศไทยมีตน กําเนิด ทามิล คาเลาเรียนเฉลีย่ ตอปประมาณ 30,000 บาท น้ําตามธรรมชาติมากมาย ถึงเวลาที่ทุกฝายตองมี คณะของเราไดมีโอกาสดูงานดานการศึกษาของ สวนรวมในการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ศูนยเด็กเล็กที่ Bethel Day care Centre คณะของเรา นอกจากได ศึ ก ษาดู ง านจากสถานที่ ดั ง แตงกายเรียบรอยใสสทู อยางดี เมือ่ ถึงศูนยเด็กเล็ก กลาวแลว ในตอนนีข้ อเลาถึงแหลงทองเทีย่ วบางคะ คณะครูตอ นรับและขอใหคณะของเราถอดสูทออก เดี๋ยวจะเครียดไป เรานั่งเคเบิลคาร (นั่งได 6 คน) เพราะเปนทางการไปเดีย๋ วเด็กจะกลัว ศูนยเด็กเล็ก รูสึกตื่นเตนสูเกาะเซนโตซา ชมทิวทัศนรอบเกาะ แหงนี้เนนใหเด็กมีแนวคิด ทักษะพื้นฐานทางดาน เราเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ Image of Singapore รางกาย อารมณ สติปญ  ญา สรางใหเขารูจ กั การให ชมทิ ว ทั ศ น แ บบ 360 องศา บนเมอร ไ ลอ อ น อดทน อยู ร ว มกั น ในสั ง คมอย า งมี ค วามสุ ข ทาวเวอร มีความสูงถึง 37 เมตร ชมความสวยงาม บรรยากาศภายในหองเรียนเหมือนอยู ของการแสดงประกอบแสง สี เสี ย งของน้ํ า พุ ที่บาน ครูพี่เลี้ยงแตงตัวสบาย ๆ เลา เตนระบําบริเวณริมชายหาดของเกาะเซ็นโตซา นิ ท านสองภาษา เป ด โอกาสให เ ด็ ก ในตอนหนาจะเลาถึงการจัดวางผังเมือง, สถานี ไดแสดงความคิดเห็นตอบคําถาม รอง BBC สิงคโปร, ชมสุดยอดฮวงจุยที่ดีที่สุดในโลก เพลงอย า งสนุ ก สนาน ทํ า กิ จ กรรม และน้ําพุแหงความมั่งคั่ง พลาดไมไดคะ... รวมกันทั้งภายในหองเรียนและสัมผัส ประสบการณ ใ หม ๆ นอกห อ งเรี ย น เปนความแตกตางทีโ่ ดดเดนของสิงคโปร ที่มีระบบการศึกษาที่เปนเลิศแหงหนึ่ง ของโลก จึ ง ไม แ ปลกใจว า ทํ า ไมเด็ ก สิงคโปรถึงเกงรอบดาน แถมยังมีราย ไดจากนักเรียนตางชาติเขาไปศึกษาตอ ในทุกระดับกวา 80,000 คน สําหรับ


6

it.03 HDMI พอรตเชื่อมตอมัลติมีเดียรุนใหม http://region3.prd.go.th/

" ศุภชัย กัลปสันติ / ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suphachai@prdnorth.in.th

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน นับ วันจะพัฒนาไปขางหนาอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง สังเกตจากการพัฒนา เทคโนโลยีใหมๆที่เรียกวานวัตกรรม จากนวัตกรรมก็กลายเปนเทคโนโลยี ที่คุนเคย และจากเทคโนโลยีที่คุนเคยและใชงานไดดี ก็พัฒนาสูนวัตกรรม ใหมๆ อีกหลากหลาย เชนเดียวกันกับระบบการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและ เสียงที่ดูเหมือนงายๆ ธรรมดาๆ ในระบบอนาล็อก เมื่อมีการพัฒนาเขาสู ระบบดิจติ อลแลวกลับสรางความมหัศจรรยไดมากมาย ไมวา จะเปนคุณภาพ ความคมชัด และความสมจริงของภาพ และคุณลักษณะทางเสียงทีต่ อบสนอง ความตอการรับฟงไดอยางนาทึ่ง HDMI : High Definition Multimedia Interface เปนอีกหนึ่งในนวัตกรรมการ เชือ่ มตอสัญญาณมัลติมเี ดีย ทีพ่ ฒ ั นาตอจากการเชือ่ มตอสัญญาณแบบ DVI และเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแสดงผลแบบ High Definition ซึ่ง HDMI สามารถรองรับการเชื่อมตอไดทั้งภาพและเสียงดิจิตอล ความละเอียดสูง (High Definition) เหมาะสําหรับการรับชมภาพยนตรบน จอแสดงผลขนาดใหญ เชนจอ LCD หรือ Plasma TV เปนตน ปจจุบัน เราจะพบเห็น ชองเสียบ (Port) สายสัญญาณ HDMI ถูกติด ตัง้ มาพรอมกับอุปกรณ IT สมัยใหมมากขึน้ เชนคอมพิวเตอรโนตบุก , เครือ่ ง คอมพิวเตอรพีซี ที่มีการดแสดงผลสนับสนุนการเชื่อมตอกับ HDMI, เครื่อง เลน DVD ชนิด HD Video และ/หรือ Blu-ray Disk, เครื่องเลนเกมคอนโซล,

บทความสารพัน " สายพิณ เชิงเชาว หลังจากหางหายขาวคราวสหกรณของเราไป 1 เดือน สําหรับเดือนนีม้ ขี า วนาสนใจมารายงานใหเพือ่ น สมาชิกไดรับทราบหลายขาวเลยคะ แตกอนอื่นดิฉัน ตองขอขอบคุณทานทีโ่ ทรมาสอบถามถึงขอสงสัยเรือ่ ง สหกรณโดยแจงวาอานจากคอลัมนน้ี ทําใหเกิดกําลัง ใจวาอยางนอยก็ยงั เปนประโยชนแกเพือ่ นสมาชิกบาง แมจะเล็กนอยก็ตาม ทุกคนคงทราบแลวนะคะวา ขณะนีส้ หกรณของเรากําลังเปดรับสมัคร คณะกรรมการสหกรณ กปส.ชุดใหมแทนคนเดิมทีค่ รบวาระ 2 ป จํานวน 7 คน (คณะกรรมการเต็มคณะมี 15 คน) โดยมีรายละเอียดดังนีน้ ะคะ เปดรับสมัคร 9 – 17 กรกฎาคม 2552 วันเลือกตัง้ 7 สิงหาคม 2552 ณ เขตเลือกตัง้ ทีป่ ระกาศไว จนท.สงกลอง/บัตรเลือกตัง้ 7-14 สิงหาคม 2552 ประกาศผลเปนทางการ 25 กันยายน 2552 (วันประชุมใหญสหกรณ กปส.) สําหรับรายละเอียดไดจดั สงไปทีส่ ปข.1-8 และทุกหนวยงานแลวขอดูได หรือดูทางเว็บไซตของ กปส. ก็ไดคะ ในภาวะเศรษฐกิจทีร่ ดั ตัวอยางทุกวันนี้ สหกรณ กปส.ไดทาํ หนาทีเ่ ปนที่ พึง่ ในยามยากของพวกเราทุกคนทีเ่ ดือดรอน โดยในจํานวนสมาชิกสหกรณกปส. ซึง่ มีทง้ั หมด 2,631 คนนัน้ รอยละกวา 80 ของสมาชิกไดกยู มื เงินจากสหกรณ ของเรา (ถาทานไมอยูใ นจํานวนนีแ้ สดงวาทานตกเทรนดแลวละ) นัน่ ยอมแสดง วารายไดหลักของสหกรณท่นี ํามาใชเปนเงินปนผลใหทานในรอบปไดมาจาก ดอกเบีย้ ของพวกเรานัน่ เอง แตอยางไรก็ตาม เมือ่ สมาชิกสวนใหญของเราตอง พึง่ พาสหกรณดา นการเงิน

เครื่อง Play Station, อุปกรณ Set-top boxes และ เครื่องรับโทรทัศนระบบ ดิจิตอล, จอมอนิเตอรและโทรทัศนความละเอียดสูง HDTV ฯลฯ และดวยเทคโนโลยีการสงผานสัญญาณภาพและเสียงความละเอียด สูงนี้ (High Definition) จะชวยใหผใู ชสามารถเลนหรือใชงานอุปกรณมลั ติมเี ดีย ทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงไดดกี วาเดิม เนือ่ งจากการสงสัญญาณดวย HDMI นีจ้ ะไมมกี าร บีบอัดหรือลดทอนสัญญาณลงมากนัก สามารถสงขอมูลดวยความเร็วสูงถึง 10.2 Gigabits/second ที่ 340 MHz Clock รองรับความละเอียดของภาพได สูงถึง 1600p หรือ WQXGA ที่ความละเอียด 2560×1600 pixel ในสัดสวน หนาจอ 16:10 (Aspect ratio) และตอบสนองระบบเสียงถึง 8 Channel เลยที เดียว ซึ่งหากทานมีโนตบุกที่มี Port HDMI และเครื่องรับโทรทัศน LCD หรือ Plasma TV ที่รองรับการเชื่อมตอ HDMI อยูแลว ก็อาจทดสอบคุณภาพของ สัญญาณไดวาจะคมชัดแคไหน แตก็คงตองสูกับราคาของสายสัญญาณกัน หนอย เพราะราคาในปจจุบนั ก็ยงั สูงเอาการซึง่ บางยีห่ อ อาจสูงถึงเกือบ 2,000 บาทเลยทีเดียว อยางไรก็ตามเมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามา ไมวาเราจะไดมี โอกาสใชหรือไมในปจจุบนั หากเราไดเรียนรูไ วกเ็ ปนการดีกวาทีจ่ ะไมรจู กั เลย อยางนอย ก็สามารถบอกตอคนรอบขางไดวา HDMI คืออะไร ใชหรือไม ?

สหกรณของเรา ดังนัน้ คณะกรรมการจึงใหความสําคัญในเรือ่ งเงินกูเ ปนพิเศษ โดยเฉพาะเรือ่ ง ดอกเบีย้ ทีเ่ พือ่ นสมาชิกตองรับภาระ จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สอ.กปส.เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552 ทีป่ ระชุมมีมติใหปรับลดดอกเบีย้ เงินกูแ ละเงินฝากดังนี้ 1. ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูส ามัญ เงินกูส ามัญ-ทุนเรือนหุน เงินกูส ามัญคอมพิวเตอร เงินกูเ พือ่ ตัดเครือ่ งแบบ เงินกูเ พือ่ การศึกษาบุตร เงินกูเ พือ่ ซือ้ อาวุธปน จากเดิม 6.75 %เปน 6.50 %สวนเงินกูฉุกเฉินใชอัตราดอกเบี้ย 6.75 % ระยะเวลาผอนชําระคงเดิม 2. เพิม่ เงินกูฉ กุ เฉินพิเศษ (ประเภทใหม) โดยผอนชําระ 10 เดือน อัตรา ดอกเบีย้ 7.00 % (กูไ ด 7 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 1 แสนบาท ผอนชําระ 10 เดือน) 3. ลดอัตราดอกเบีย้ รับฝากออมทรัพยจากเดิม 2.25 % เปน 2.00 % เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ จากเดิม 3.25 % เปน 3.00 % เงินฝากประจํา จากเดิม 3.75 % เปน 3.50 % เพือ่ นสมาชิกคงสงสัยขอ 2 เงินกูฉ กุ เฉินพิเศษวามันตางจากเงินกูฉ กุ เฉิน เดิมอยางไร? ขอตางทีช่ ดั เจนคือ กูฉ กุ เฉินเดิม กูไ ด 5 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 3 หมืน่ บาท ผอนเงิน กูห มดกอนจึงกูใ หมได กูฉ กุ เฉินพิเศษ กูไ ด7 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 1 แสนบาท ผอน 5 เดือนแลวสามารถกูใ หมได รายงานคราวๆ กอนนะคะ ถาทานตองการรายละเอียดสามารถขอดู ไดทเ่ี ว็บไซต กปส.(สหกรณ)หรือโทร.สอบถาม สอ.กปส.ไดคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ สวัสดี


7

1

2

3

7

4

8

5

6

9

มองผานเลนส า่ นเลนส์

10

11

ที่ปรึกษา บรรณาธิการ

12

นางสาวสมใจ สะสมทรัพย ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 นางจิรพร ทองบอ ผูอํานวยการสวนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ

1-4 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พลอากาศเอก รังสันต ดิษฐบรรจง เปนผูแ ทนพระองค ชมการแสดงละครเวที ประกอบ แสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติราชวงศจกั รี สานสายใยพัทธสีมา 500 ป ศรีสุพรรณอาราม ณ โรงละครกาดเธียเตอร โดย สปข. 3 รวมกับ หนวยงาน พันธมิตรจัดขึ้น (16 มิ.ย. 2552 ) 5-6 สปข.3 นําสื่อมวลชนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร 1-5 ก.ค. 2552 รับฟงการบรรยายจาก นายวริสร รักษพันธ ผูบริหารชุมพร คาบานา ผูริเริ่ม นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการโรงแรม 7-8 เยี่ยมชมสวนนายดํา ผูนําธุรกิจการเกษตรเชิงทองเที่ยวที่ไมเหมือนใคร 9-10 ศึกษาเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่สวนลุงนิล หนึ่งใน 25 ปราชญ เศรษฐกิจพอเพียง 11-12 เดินทางสูเกาะพิทักษ ชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝง และแนวทาง การอนุรักษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กองบรรณาธิการ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน นางลัดดารัตน สุขกิจประเสริฐ นายอธิชัย ตนกันยา นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ ออกแบบ/พิมพ ดาวคอมพิวกราฟก (MaxxPRINTING

นางสาวปริยา เธียรประดิษฐ นางศศิธร สุดเจริญ นางเหมือนใจ วงศใหญ นางสาวปรัศนียาภรณ ตันเกียรติชัย ) 086 6547376, 053221097 |  maxx.me

TM


เที่ยวกิน ถิ่นเหนือ

" น.ส.เกศรินทร ยอดผานเมืือง

นักศึกษาฝกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัดรองขุ ่ น่ ...หนึ่งเดียวในโลก ในชวงของเทศกาลเขาพรรษา ตลอดระยะเวลากวา 3 เดือนทีช่ าวพุทธหลายคนตัง้ ใจทําแต สิ่งที่ดีๆ ละเวนอบายมุขตางๆ รวมไปถึงการเขาวัดทําบุญ สําหรับใครที่มีโอกาสไดเดินทางมาทําบุญทางภาคเหนือคงพลาดไมไดที่จะแวะชมความ สวยงามของวัดที่มีเอกลักษณโดดเดน เชน วัดรองขุน จ.เชียงราย โดยผลงานการสรางของอาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น ศิลปนแหงชาติ ลูกหลานชาวเชียงราย ทีส่ รางสรรคผลงานทีเ่ รียกไดวา มีเพียง ที่เดียวในโลกจริงๆ วัดรองขุน ตั้งอยูที่บานรองขุน ต.ปาออดอนชัย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 สายพะเยาแมสาย กม.ที่ 816 แยกซายประมาณ 100 เมตร (เขาทางเดียวกับน้ําตกขุนกรณ) เปนวัดที่สราง ขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารยเฉลิมชัย ในสวนของอุโบสถและสถานที่โดยรอบของวัดจะเปนสี ขาว ซึ่งสีขาวแทนดวยความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา ตกแตงดวยกระจกที่หมายถึงพระปญญาคุณ ของพระพุทธเจาที่เปลงประกายไปทั่วโลกมนุษยและจักวาล มีสะพานเชื่อมตอระหวางทางเดินขึ้นสู อุโบสถ ภายใตของสะพานเต็มไปดวยมือของมนุษยและสรรพสัตวที่รองขอสวนบุญ นอกจากนี้ ชิน้ สวนตางๆทีใ่ ชตกแตงทุกจุดของวัดลวนแลวแตเปนผลงานทีส่ รางดวยมือ กวา จะสําเร็จไดแตละชิ้นตองใชเวลาและความใสใจเปนพิเศษ เพื่อใหไดมาซึ่งความสวยงามและสะทอน ถึงความตัง้ ใจในการสรางวัดอยางแทจริง ภายในวัดรองขุน ยังมีหอ งแสดงภาพวาด ฝมอื ของอาจารย เฉลิมชัย จัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวไดชม รวมไปถึงมีจุดจําหนายของฝากจากจังหวัด เชียงราย สินคา โอทอปมากมาย สําหรับทานทีช่ นื่ ชอบในเรือ่ งของการทองเทีย่ วพรอมๆไป กับการทําาบุบุบญ งของเทศกาลเข พรรษานี มมแวะ แวะมาเที ่ี ว ุ ในช ในชววงขอ งของเ งเทศ ทศกา กาลเ ลเขขาาพรร พรรษา ษานีนี้ อย อยา ลืลมแ วะมา มาเท เทียยว ที่วี ัดรรออง งขุขุนุ วัววดดั ที่มี ีความสวยงาม อกลั องขุ วามส วา มสวย วยงา งามม มีเีเอกล อกลกกั ษณ ษณเเ ฉพาะ ษณ ฉพาะ และถื แและ ละถืถืือได อไไดด าเปปปนว วในโลกที ารประดั ตกแต ววาเ าเป ปนว นวััดแห แหงเด เดีียวใ วในโ นโลก ลกทีที่มีการ ารปร ประด ะดัับตก ตกแต แตงดวยกร วยยกระจกและ กระจ ะ กแ กและ ละ บรองได นอนคะ ทาดดดวย ทา วยสีสีขาว ขาาวว รัรบร บรอง องไดวาอิ่มบุญ อิ่มใจ ใจกักันททัวหน ั่วหหนนาแน าแแนนนอนค

วิสัยทัศน์

สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เปนองคกรหลักดานการวางแผนการประชาสัมพันธของรัฐ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด มุงเสริมสรางความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอยางเสมอภาคและทั่วถึง

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 49 ถ.ประชาสัมพันธ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท/โทรสาร 0-5328-3748

สื่อสัมพันธ์ สปข.3 สง่ เสริมวิชาการประชาสัมพันธ์ สรา้ งสรรคภ์ าพลักษณอ์ งคก์ ร

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 9/2543 ไปรษณียชางคลาน

วารสารสื่อสัมพันธ์ 209  

วารสารสื่อสัมพันธ์ 209 MaxxPRINTING

วารสารสื่อสัมพันธ์ 209  

วารสารสื่อสัมพันธ์ 209 MaxxPRINTING