Page 1

μÓºÅÅǧà˹×ÍÅ×͹ÒÁ §´§ÒÁἋ¹´Ô¹ËÇÔ´ à¢×è͹áÁ‹¡Ç§áËÅ‹§ªÕÇÔμ àÈÃÉ°¡Ô¨ËÁÙ‹ºŒÒ¹¹Ó ÍÒøÃÃÁä·Å×éÍ àÅ×èͧÅ×ÍËμÑ ¶¡ÃÃÁªØÁª¹ ´Óçμ¹ã¹¤Ø³¸ÃÃÁ


สารจากนายก นายดวงแกว สะอาดลวน นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ

สวัสดี พอแมพี่นองในเขตตําบลลวงเหนือ และทานผูอานที่เคารพ

กวาจะพบกันไดในวารสารฉบับนี้ ก็รว ม 8 เดือนครับ หลังจากผมและคณะไดรบั เกียรติจากพีน่ อ งประชาชน ในตําบลมอบความไววางใจใหเขามาบริหารงานในเทศบาลตําบลลวงเหนือ ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน เปนอยางสูง ผมในฐานะหัวหนากลุมรวมพลังพัฒนา ขอยืนยันวาเรา “พรอมนํา พรอมทํา พรอมประสาน พรอมใหตรวจสอบ” อันจะนําพาพี่นองประชาชนไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี นโยบายที่นําเสนอในการหาเสียง ซึ่งสรุปไวสั้นๆ ความวา “จัดเก็บขยะ ถนนซอยสาธารณะเปนคอนกรีต เพิ่มเบี้ยยังชีพและงบพัฒนา อุดหนุน การศึกษา กีฬาและเกษตร เด็กนักเรียนดื่มนมและอาหารกลางวันฟรี” ก็เริ่มเปนรูปธรรมที่ไดเห็นแลว กระผมไดแถลงนโยบายตอสภาในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 จากนั้นตองรีบจัดทํารางเทศบัญญัติ งบประมาณ ประจําป 2552 เสนอตอสภา โดยประมาณรายรับไวที่ 24 ลานบาทเศษ แยกเปนรายได 14 ลาน เงินอุดหนุน 10 ลาน ไดประกาศใชตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2552 มีระยะเวลาในการดําเนินการงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ เปนเวลาแค 6 เดือน จึงไดเรงรัดใหเจาหนาทีท่ กุ กองไดนาํ เทศบัญญัตลิ งสูก ารปฏิบตั โิ ดยยึดหลัก การมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส ตรวจสอบได เนนประหยัดและใหเกิดผลตอประชาชนสูงสุด ผลปรากฏ ดังทีเ่ ห็นทุกโครงการสามารถดําเนินการได และบังเกิดผลเปนทีป่ ระจักษ ถึงแมวา รายรับปนจี้ ะต่าํ กวาประมาณการ ถึง 4 ลานบาทเศษก็ตาม รายละเอียดกระผมจะจัดทํารายงานเสนอตอทานอีกครั้งในวารสารรายงานประจําป ตองขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการชวยใหการทํางานดําเนินไปดวยความราบรื่นอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2552 กระผมและคณะพรอมเจาหนาทีไ่ ดจดั ทําประชาคมหมูบ า นทุกหมูบ า น และจัดทํา ประชาคมในระดับตําบลพรอมทัง้ เชิญหนวยงานรอบขางทีเ่ กีย่ วของกับประชาชนมารวมการประชาคมดวย ทัง้ นี้ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาป 2553 – 2555 อันจะเปนกรอบและทิศทางในการจะพัฒนาตําบล ตองขอบพระคุณ พีน่ อ งประชาชนอีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ ดใหความรวมมือแสดงความคิดเห็นจนสามารถทําเปนแผนพัฒนาตําบลของเราได และจะตองรบกวนทานในลักษณะนีท้ กุ ปๆ ละ 1 - 2 ครัง้ และกระผมไดจดั ทํารางเทศบัญญัตงิ บประมาณประจําป 2553 เสนอตอสภาในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ไดรบั ความเห็นชอบ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางเสนอผูว า ราชการจังหวัด เพือ่ ลงนาม และจะประกาศใชในเร็ววันนี้ เพือ่ ใหทนั ไดใชงบประมาณตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป โดย ในปงบประมาณ 2553 นี้ เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศประสบภาวะวิกฤตทุกองคกรตองชวยกันประหยัด จึงไดประมาณการรายรับไวที่ 21 ลานบาทเศษ โดยแยกเปนเงินรายได 11 ลานบาทเศษ และเงินอุดหนุน 10 ลานบาท ซึ่งกระผมจะไดควบคุมการใชจายดวยความระมัดระวัง ประหยัด แตใหเกิดผลคุมคาตอพี่นอง ประชาชน ชวยกันดูแลและตรวจสอบไดครับ และในสมัยประชุมสภาปนี้ กระผมไดนําเสนอเทศบัญญัติ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของพอแมพี่นอง และบางฉบับตองดําเนินการตามกฎหมายที่ เกีย่ วของ รวม 8 ฉบับ ไดแก การจํากัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ สถานที่ จําหนายอาหาร การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา การขุดดินและถมดิน การเก็บภาษีคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา การพนัน การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ รายละเอียดจะไดแจงใหทุกทานไดทราบและปฏิบัติตอไป ขอแสดงความยินดีกบั ผูส งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต 60 ปขนึ้ ไป ทีไ่ ดรบั เบีย้ ยังชีพจากรัฐบาลคนละ 500 บาทตอเดือน ตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนมา ตําบลของเรามีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพอยู 2 บัญชี บัญชีเดิมจํานวน 128 คน สวนบัญชีใหม ณ เดือนเมษายนมีจํานวน 722 คน รวม 850 คน ทุกคนจะไดรับเดือนละครั้ง ในบัญชี 128 คน ทางเทศบาลจะจายเงินเบี้ยยังชีพผานบัญชีของธนาคารในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน สวนในบัญชี 722 คน ทางเทศบาลจะจายเปนเงินสดตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลเปนเดือนๆ ไป ยกเวนบางทานที่ประสงคจะใหจาย ผานบัญชีธนาคาร ขอใหทกุ ทานไดนาํ เบีย้ ยังชีพทีไ่ ดรบั ไปใชในทางทีเ่ ปนประโยชน เพือ่ ความสุขและคุณภาพชีวติ

2

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


ที่ ดี ข องท า นโดยทั่ ว กั น และโปรดรั ก ษาสุ ข ภาพกายและใจ ของทานดวยการออกกําลัง กินอยางถูกวิธี พูดคุยกันอยาใหเครียด (มีเวลาขายมะแปบและเห็ดลมบาง) เพราะในเดือนกันยายนนี้ บัญชี 722 คนเหลือเพียง 708 คนเทานั้น สวนในปงบประมาณ 2553 เรามีนอ งใหมทจี่ ะไดรบั เบีย้ ยังชีพเพิม่ ขึน้ อีก 34 คน จะไดรบั เมื่อใดนั้นจะแจงใหทานทราบอีกครั้ง ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เกษตรกรโดยเฉพาะผู ป ลู ก ข า ว ฤดูแลง (นาดอ) ทีไ่ ดผลผลิตคอนขางมากในปนี้ ถึงแมการขายจะมี ปญหาอยูบ า ง แตทกุ รายก็ไดรบั เงินกันครบ ก็คงชวยใหครอบครัว มีความสุขมีเงินจับจายใชสอยเพิม่ ขึน้ และมีตวั เลขระบุวา นาดอ ปนี้พื้นที่ตําบลลวงเหนือไดผลมากเปนอันดับสองของอําเภอ สวนเกษตรชนิดอืน่ เชน ถัว่ เหลือง พริก ถัว่ ฝกยาว ก็สามารถทํา รายไดใหเกษตรกรอยางทั่วถึงเชนกัน ถึงแมจะมีปญหาเรื่องน้ํา โรคระบาดบางเล็กนอย ทุกฝายก็หาทางแกไขไดทาํ ใหผลเสียหาย เกิดขึ้นไมมาก สวนขาวนาป ปนี้เกษตรกรทุกครัวเรือนก็ไดปลูก กันเต็มพื้นที่ ถึงแมวาสภาพน้ําหนาเขื่อนแมกวงจะมีปริมาณ นอยมาก ทุกฝายก็เตรียมการแกไขอยางเต็มที่ โดยเฉพาะทาง เจาหนาที่ของเขื่อนแมกวงไดเตรียมนําเครื่องสูบน้ําและน้ํามัน เชื้อเพลิงไวพรอม หากเกิดวิกฤติจริงๆ ทุกคนตองชวยตัวเอง บ า ง ตั้ ง สติ ใ ห ดี อ ย า รี บ ตี โ พยตี พ าย แต ด ว ยพระบารมี ข อง พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หลั ง จาก ทุ ก ฝ า ยได ร ว มกระทํ า พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ และภู มิ ป ญ ญา ชาวบ า น โดยมี ค ณะสงฆ เ ป น แกนหลั ก ได ป ระกอบพิ ธี บ น สั น เขื่ อ นแม ก วงในวั น อาทิ ต ย ที่ 20 กั น ยายน 2552 ฝนก็

ตกลงมาแทบทุ ก วั น มากบ า งน อ ยบ า ง จนทํ า ให น้ํ า ในเขื่ อ น มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น มา และสามารถเป ด ให เ กษตรกรได ใ ช ตามรอบเวร ก็คงมีโอกาสไดเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล ยิ้มออก แลวครับ แนวทางแกปญหาระยะยาวก็คงมีความเปนไปได หลั ง จากที่ ท า นรองปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ ร อ ม คณะ ไดมาพบปะกับพวกเราเกษตรกรบนสันเขื่อน พรอมทั้งรับ ขอเสนอและเสียงสนับสนุนในการทําอุโมงคผันน้ําจากเขื่อน แมงัดสูแมกวง แตสิ่งที่พวกเราในพื้นที่ตองตระหนักรวมกันนั้น คือชวยกันรักษาอนุรักษตนน้ําไวใหยั่งยืน สวนกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับพีน่ อ งในตําบลในเรือ่ งการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา กลุม อาชีพ กลุม สงเสริมสุขภาพ กลุมพลังมวลชนตางๆ เชน กลุมแมบาน กลุมอสม. อปพร. กลุมผูสูงอายุ สถานีอนามัยตําบล กํานัน ผูใหญบาน คณะครู นักเรียน กลุมองคกรเอกชน เชน เตาการเดนท กลุมตางชาติ ทีม่ าเปนเพือ่ นบานใหมในตําบล หนวยงานขางเคียง ไมวา จะเปน เขื่อน ศูนยแทรคเตอร รถขุด ประมง ปาไม ตํารวจ ฯลฯ รวมทั้ง คณะสงฆ ตางใหความรวมมือจนทําใหการพัฒนาทุกเรือ่ งทุกดาน ในตําบลดําเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย ที่จะลืมไมไดนั้น ก็คอื พีน่ อ งประชาชนทุกคนครับ ขอบพระคุณครับ รักษาสุขภาพ ทั้งกายและใจใหดี พบกันทุกๆ กิจกรรมในพื้นที่ครับ

นายดวงแกว สะอาดลวน นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ

สารจากประธานสภา นางบาลเย็น สุนันตา

ประธานสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ

สวัสดีคะ พอแมพี่นองชาวตําบลลวงเหนือทุกทาน

ดิ ฉั น ในฐานะตั ว แทนสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลลวงเหนื อ ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามไว ว างใจ และใหโอกาสพวกเราในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ พัฒนาตําบลลวงเหนือของเราใหเจริญรุง เรืองตอไป และหวังเปน อยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากพอแมพี่นองไดรวมกิจกรรม รวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนว ทางพัฒนา เพื่อรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และในสภาวะสังคม ในปจจุบนั มีปญ  หาทัง้ เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และสุขภาพทีเ่ ราจะตองปรับตัวใหทนั ขอเชิญชวนใหทา นออมอยางนอย วันละ 1 บาท เพือ่ จะไดเปนสวัสดิการในอนาคต ลดรายจายครัวเรือน โดยการปลูกผักไวกนิ เอง ลดการเผาใบไม ดวยการทําปุยหมัก การใชพลังงานทดแทนจากสิ่งที่เหลือใช บริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย เราจะ ชวยกันใหตําบลลวงเหนือเปนเมืองที่นาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ ทายนี้ ขออาราธนาใหคณ ุ พระศรีรตั นตรัย จงดลบันดาลใหทกุ ทานปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสขุ ภาพกาย ใจ ที่ดี มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

บาลเย็น สุนันตา ประธานสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

3


บทบรรณาธิการ ประยูร วรรณราช

ปลัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ

วารสารเทศบาลตําบลลวงเหนือ ปที่ 4 ฉบับที่ 7 ฉบับนีข้ อเสนอทานผูอ า นดวยกิจกรรมผลการดําเนิน

งานในชวงที่ผานมา และสาระความรู เพื่อประชาสัมพันธใหพอ แม พี่ นอง ตําบลลวงเหนือ และหนวยงาน ตางๆ ไดรบั ทราบ ซึง่ ประกอบดวยการแนะนําคณะผูบ ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ ประวัติ หมูบาน หมูที่ 4 และ หมูที่ 5 บานลวงเหนือ ผลการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองสาธารณสุข โดยในวารสารฉบับนี้เทศบาลตําบลลวงเหนือไดแจงเบอรโทรศัพทของผูนําชุมชนตําบล ลวงเหนือไวดวย เพื่อหากผูใดมีปญหาสามารถติดตอไดทันทวงที หากทานผูอ า นมีขอ เสนอแนะในเรือ่ งใด สามารถแจงใหกองบรรณาธิการทราบไดเลยนะครับ ทางเรายินดี จะดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป อากาศชวงนี้ปลายฝน ตนหนาวแลว ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพรางกายให สมบูรณแข็งแรง ระมัดระวังโรคภัยไขเจ็บซึ่งยังระบาดอยูในขณะนี้ ไมวาจะเปนโรคไขหวัดใหญ 2009 และโรค ไขเลือดออก โดยการออกกําลังกายอยูเ สมอ พักผอนใหเพียงพอ ขอใหผอู า นมีความสุขและสุขภาพดีนะครับ

ประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ

จากตําบล กลายเปนคนเทศบาล

ดวยรูรัก กิจกรรมรวมกัน อบต. พรอมเอื้อเฟอ เหลาประชา ทั้งชายหญิง ผูบริหารฯ เปนที่มา บัดนี้เรา ขออยาละ จงแสดง สามัคคี

สามัคคี ทั้งตําบล ถักทอให เกื้อหนุน สิบหมูบาน ประชาคม สมาชิกยี่สิบคน คําวาเปน.. ไดรับการ ความเพียร ความเปนหนึ่ง รูรัก

ที่สรางสรรค คนลวงเหนือ คอยจุนเจือ บุญนําพา สําราญยิ่ง ชมหนักหนา รวมพัฒนา เทศบาล ยกฐานะ เปลี่ยนวิถี พึ่งชีวี พิทักษเทอญ

ที่มาของเทศบาลตําบลลวงเหนือ

เริ่มเดิมที สืบชาติเชื้อ เปนตําบล สุขทุกยาม มาบัดนี้ รัฐบาลได เพราะวาเห็น จึงไดมี ควรพวกเรา ฉลองชัย ใหคนดี ผูบริหาร

พวกเรา เผาไทย ลวงเหนือ ในตําบล โชคดีจริง ยกฐานะ ตําบลเรา ประกาศเปน ชาวลวงเหนือ ความเจริญ มีความรู สานตําบล

ชาวลวงเหนือ ในสยาม เลื่องลือนาม คนแสนดี เปนยิ่งใหญ ยกศักดิ์ศรี นั้นเขาที เทศบาลฯ ทั้งนอยใหญ เชิญประสาน เขาทํางาน เลิศลนเอย

โดย...นายอรรถวิทย บุญยศยิ่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ

4

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


คณะผูบริหารเทศบาลตําบลลวงเหนือ

นายดวงแกว สะอาดลวน นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ

นายวิรัตน บุญเรืองยา รองนายกเทศมนตรี ตําบลลวงเหนือ

นายอรรถวิทย บุญยศยิ่ง รองนายกเทศมนตรี ตําบลลวงเหนือ

นายบุญธรรม สุภาษา เลขานุการนายกเทศมนตรี ตําบลลวงเหนือ

นายเดช บนแทนทิพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตําบลลวงเหนือ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ

นางบาลเย็น สุนันตา ประธานสภา

นายยุทธนา สุดาคํา รองประธานสภา

นายประยูร วรรณราช เลขานุการสภา

นายรุงโรจน บัวแกวเกิด สมาชิกสภา เขต 1

นายรุงเรือง บัวเย็น สมาชิกสภา เขต 1

นายเนาว แกงอินทร สมาชิกสภา เขต 1

นายสังวรณ ธรรมวงค สมาชิกสภา เขต 1

นายวรพงศ บุญศรี สมาชิกสภา เขต 1

นายประสิทธิ์ บัวมะลิ สมาชิกสภา เขต 2

นางสุภัทรา เทพธรณี สมาชิกสภา เขต 2

นายเชิด สุนันตา สมาชิกสภา เขต 2

นางศิริพันธ บัวระวงค สมาชิกสภา เขต 2

นายกฤตภาส บุญแกววุฒิ สมาชิกสภา เขต 2

วาที่ร.ต.พิทักษ วงศคํา หัวหนาสํานักปลัด

นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ นายชางโยธา 2

นายสมพร กมล เจาหนาที่พัสดุ 2

แนะนําพนักงานใหม

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

5


ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท

ตําแหนง

ที่ทํางาน (053)

บาน(053)

มือถือ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ นายดวงแกว สะอาดลวน

นายก ทต.ลวงเหนือ

866077 ตอ 15

495317

นายวิรัตน บุญเรืองยา นายอรรถวิทย บุญยศยิ่ง นายบุญธรรม สุภาษา นายเดช บนแทนทิพย นายประยูร วรรณราช วาที่ ร.ต.พิทักษ วงศคํา น.ส.นิตยา เจริญทรัพย นายกมล ชัยรัตน

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง

866077 ตอ 13 866077 ตอ 13 866077 ตอ 13 866077 ตอ 13 866077 ตอ 17 866077 ตอ 16 866077 ตอ 12 866077 ตอ 14

496037

นางบาลเย็น สุนันตา นายยุทธนา สุดาคํา นายเนาว แกงอินทร นายสังวรณ ธรรมวงศ นายรุงเรือง บัวเย็น นายรุงโรจน บัวแกวเกิด นายวรพงศ บุญศรี นายประสิทธิ์ บัวมะลิ นางสุภัทรา เทพธรณี นางศิริพันธ บัวระวงศ นายเชิด สุนันตา นายกฤตภาส บุญแกววุฒิ นายสุพจน กาวิชัย นายเจริญ ดวงดี นายไพฑูรย ภานุรักษ นายณรงค ทะนุก้ํา นายวัฒนชนก มหายศ นายวิสุทธ บุญยวง นายเอนก ไทยวงศ นายประทีป ยอดทองขาว นายศรีวรรณ สุยะ นายสุนทร บุญตัน

6

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ กํานัน ผญบ.ม.1 ผญบ.ม.2 ผญบ.ม.3 ผญบ.ม.4 ผญบ.ม.6 ผญบ.ม.7 ผญบ.ม.8 ผญบ.ม.9 ผญบ.ม.10

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

สมาชิกสภาฯ

495310 865248

865734

291755 496087 865083

กํานัน/ ผูใหญบาน

865073

865400 865862 291568 495862 866271

08-1884-6759 08-6641-4849 08-1021-0183 08-1287-9319 08-9559-0103 08-6180-8323 08-1980-7953 08-9954-4589 08-1783-7288 08-9696-1526 08-9431-2996 08-6193-1802 08-7193-8064 08-7728-3531 08-1386-0465 08-6657-1832 08-6187-2743 08-6189-1235 08-5040-8029 08-6192-7835 08-1784-6734 08-1884-3506 08-1980-5042 08-1961-4627 08-6193-8566 08-1706-7177 08-1960-6617 08-6924-1636 08-1992-8458 08-7174-2283 08-6924-2490 08-4807-0472 08-1180-3180


สวั ส ดี ผู อ า นทุ ก ท า น พบกั น ฉบั บ นี้ เข า สู ป ที่ 4 ยกฐานะ จาก อบต. เป น เทศบาลตํ า บลไปเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว มีอะไรเปลีย่ นแปลงมากมาย...  ที่ จ ะพู ด ถึ ง ไม ไ ด ก็ ต อ ง ทานนายกเทศมนตรีคนแรก ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ของเรา ท า นนายกดวงแก ว สะอาดล ว น หลั ง จากฝาก ผลงานมากมายตอนเป น นายก อบต. ก็ไดรับความไว วางใจจากประชาชน กลับเขามาทํางานอีกครั้ง พรอมทีมงาน ที่ เ ข ม แข็ ง ดั ง สโลแกนเก ไ ก ที่ ว า “เมื่ อ คื น ตั น เมื่ อ วั น ได ” ยังไงรักษาสุขภาพดวยนะทาน ชาวบานเขาเปนหวง...จาก นั้นก็มาสูแมทัพใหญของเรา จะเป น ใครมิ ไ ด ก็ ท า นปลั ด เทศบาล “ป.ประยูร วรรณราช” ขามน้าํ ขามหวยหลายสายจาก ทต.เมืองงาย มาเปนแมทัพ คุ ม นายกองเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น นโยบายของทานนายกสูก ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรมใหพนี่ อ งบานเรา อยูดีกินดี แตงานนี้เหนื่อยหนอย เพราะเพิ่งยกฐานะใหมอะไร อะไรก็ยงั ไมเขาทีเ่ ขาทาง ก็ขอเปนกําลังใจใหทา นทํางานตลอดไป เพราะผลของความเหนื่อยคือความสุขของพี่นองประชาชน... งานเลี้ยงยังมีวันเลิกรา มีพบ มีพราก มีจาก มีเจอ เกาไป ใหมมา สิ่งเหลานี้เปนสัจธรรมอยูในตัวของมันเอง อยูดวยกันมา ก็หลายปดีดัก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็ตองจากกัน “นิรุธ” ธรรศ ปญญาสืบ หนุมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย “นิด” วิวาห ลาสุนนท สาวพัสดุสาวสวย ก็มอี นั ตองยายออกจากเมืองลวง สามฝ ง แกน “นิ รุ ธ ” ย า ยไปเป น ป อ งกั น ฯ ที่ อบต.สั น ผี เ สื้ อ สวน “นิด” ยายไป ทต.ทาขาม เปนที่เรียบรอย จะดวยเหตุผล กลใดนั้ น ไม สํ า คั ญ คนทํ า งานอยู ที่ ไ หนก็ ทํ า งานเหมื อ นกั น ... เมื่อมีจากแลวตองมีเจอ เจอกับผูรวมงานคนใหม สําหรับ ทานแรก หัวหนาสํานักปลัดคนใหม “ยักษ” วาที่รอยตรี พิทักษ วงศคาํ (เห็นชือ่ ดุอยางนีแ้ ตใจดี) ยายมาจากเทศบาลนครเชียงใหม

ทานตอไป หนุม “ติ๊ก” สมพร มาไกลจากเมืองลิง ลพบุรี มาเปน เจาหนาที่พัสดุ และทานสุดทาย สาว “ติ๊ก” ธนาพร สุวรรณสิริ (ใชคาํ นําหนานางสาว) มาไกลเหมือนกัน จาก ทต.แมปุ เขลางนคร มาเปนนายชางโยธา ตองขอกลาวยินดีตอนรับสําหรับทุกทาน ที่ เ ข า มาร ว มอุ ด มการณ ช ว ยกั น พั ฒ นาตํ า บลลวงเหนื อ ... ตองขอแสดงความยินดีกับพอหลวงคนใหม แตเปนคนเดิม ทานแรก “พอหลวงยัง” วัฒนชนก มหายศ ผูใหญบานหมูที่ 4 บานลวงเหนือ ทีไ่ ดรบั ความไววางใจกลับเขามาสานตองานอีกครัง้ ทานตอไป “พอหลวงณรงค” ณรงค ทะนุก้ํา ผูใหญบานหมูที่ 3 บานเมืองวะ ทีย่ งั ไดรบั ความไววางใจใหสานงานตอเชนเดิม ตองขอ แสดงความยินดีอกี ครัง้ ... เห็นแลวประชาชนชืน่ ใจทัง้ สท. และ คณะผูบริหาร งานเล็ก งานใหญ งานราษฎร งานหลวง ลงพื้นที่ พรอมเพรียง งานโครงการตางๆ ของเทศบาล ไปชวยกันดูแล เปนกําลังใจ ใหมิขาดสาย เปนปาก เปนเสียง เปนหู เปนตา แทนชาวบาน สมกับที่ชาวบานไววางใจเลือกทานเขามา แตอยา ลืมพักผอน ออกกําลังกาย รักษาสุขภาพกันบางนะ เดี๋ยวจะไม สบายเพราะชวงนีไ้ ขหวัดสายพันธใุ หม 2009 กําลังฮอตนะทาน... เขาพรรษานีใ้ ครทีเ่ ขารวมโครงการงดเหลาเขาพรรษา ถาทําได ครบกําหนดตองขอแสดงความนับถือ และถาไมครบไมเปนไร เพราะการเริ่มคิดและทําในสิ่งที่ดี ผลของมันยอมดีเสมอ สําหรับ งานเลีย้ งตอนรับพรอมกับอําลาทีจ่ ดั ในรานอาหารพืน้ ทีส่ นั กําแพง ยั ง ถื อ ว า นอกพื้ น ที่ ด อยสะเก็ ด ท า นรองฯ ฝ า ยกองคลั ง บอก มันคนละพื้นที่กัน... งานอําเภอเคลื่อนที่ หรืออําเภอยิ้ม ยิม้ จริงๆ ทานนายกของเรานําสวนราชการหลายสวนมาใหบริการ ทีจ่ ดุ เดียวเพือ่ บริการพีน่ อ งชาวลวงเหนือของเราอยางเต็มรูปแบบ ได รั บ เกี ย รติ จ ากนายอํ า เภอมาเป น ประธานและอยู ร ว มงาน จนเสร็ จ ...  จะไม ใ ห ยิ้ ม ได อ ย า งไรร ว มแรงร ว มใจกั น ซะ ขนาดนั้น... สุดทายนี้ขอใหผูอานจงมีความสุขสวัสดี มีเงิน มีทองใชกันถวนหนา ฉบับหนาคอยเจอกันใหม.. ...หมื่นจอก

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

7


ประวัติหมูบานหมูที่ 4 และ 5 ความเปนมาของไทลื้อเมืองลวง

บานลวงเหนือ

ตัดทอนจากไทลื้อเมืองลวง – จากสิบสองปนนาสูลานนา ของ หิรัญ วรรณพิน

ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีระบุวา ชาวไทลือ้ ดํารงความเปนชนชาติมานานกวา 2,000 ป แตอาณาจักรใหญของชาวไทลื้อสถาปนาขึ้นในชวงกอนหนาอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราว 800 ป มานี้เอง พงศาวดารไทลื้อระบุวา ขุนเจื่องหรือพญาเจื่อง คือพระเจาแผนดินของไทลื้อพระองคแรก ที่รวบรวมชาวไทลื้อกลุมเล็กกลุมนอยใหเปนปกแผน เปนแวนแควน มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมที่เปนของตนเอง ประกาศอิสรภาพไมขึ้นตออาณาจักรตาลีฟูของจีน ในราวป พ.ศ. 1723 ขุนเจื่องซึ่งเถลิงพระนามเปน สมเด็จพระเจาหอคํารุงเรืองที่ 1 ไดยกทัพไปตีเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟู เมืองเชียงตุงของชาวไทขึน และบางสวนของลานชางไวในครองครอง มีศนู ยกลางของอาณาจักรอยูท เี่ มือง เชียงรุง เมืองที่เชื่อกันวาตกเปนดินแดนของชาวไทลื้อสองฟากฝงแมน้ําโขง เมื่อรุงอรุณของวันใหมพอดี จึงขนานนามดินแดนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองสืบไปในอนาคตวา “เชียงรุง” เมืองเชียงรุง หรือ เจียงฮุง นี้ จีนเรียก เชลี (CHELI) แตโดยทั่วไปมักเรียกกันวา เชียงรุง สวนแมน้ําสําคัญ คือ แมน้ําโขง ชาวไทลื้อเรียกวา “น้ําของ” จีนเรียกวา “แมน้ําลานชาง” เปนเสมือน เสนเลือดหลอเลี้ยงชีวิตชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยูบนที่ราบลุมทั้งสองฟากฝงมานานนับพันป

วัฒนธรรมไทลื้อในสิบสองปนนา

ความใกลชดิ ทางภูมศิ าสตรกบั จีนแมจะทําใหชาวไทลือ้ ไดรบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนมาก แตกม็ ชี วี ติ ความเปนอยูแ บบไทยอยู มากเชนกัน เชน อาหารหลักของชาวไทลือ้ คือ ขาวเหนียว สวนกับขาว ที่ตางกับจีน คลายมาทางอาหารไทยและลาว ไดแกกับขาวที่นิยมทาง ภาคเหนือของไทย เชน ลาบ ลู น้ําพริกตางๆ การแตงกายนิยมโพก ศีรษะ ทั้งชายและหญิง ผูชายนุงกางเกงโยง กนใหญ ขาใหญ สวมเสื้อ สีคราม ผูห ญิงนุง ผาถุงลายขวาง (ซิน่ กาน) มีรวิ้ สีดาํ แดงและขาว เจาะรูหู ใสลาน แมปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกจะขยายเขาไปบาง แตก็ยังไมมี การเปลี่ยนแปลงมากนัก เดิ ม ชาวไทลื้ อ ในแคว น สิ บ สองป น นานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา นิกายหินยาน มีความศรัทธาในศาสนาอยางลึกซึง้ นิยมทําบุญกันมาก ในรอบปมีพิธีกรรมทางศาสนาแทบทุกเดือน ตามประเพณีดั้งเดิม เด็กชายชาวไทลื้อตองบวชเรียนอยางนอย 1 ครั้ง เพราะเชื่อวาได บุญกุศลมาก และสามารถแบงบุญกุศลนี้ไปใหพอแมผูมีพระคุณได นอกจากนี้ วั ด ยั ง เป น ศู น ย ก ลางทางวิ ช าการและคาถาอาคมต า งๆ โดยมีพระสงฆและผูร เู ปนผูส อนให แตภายหลังเมือ่ จีนเปลีย่ นแปลงการ ปกครองเปนระบบคอมมิวนิสต และมีการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลจีน

มาสูลานนา

ไดพยายามใหคนเลิกนับถือศาสนา ทําใหชาวไทลื้อรุนหลังๆ ไมได รับการถายทอดความเชื่อทางพุทธศาสนา วัดวาอารามถูกนํามาใช ประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน ลานวัดใชตากขาว เลีย้ งสัตว พักผอน ฯลฯ พระสงฆถูกสึกออกมาทํางานเชนเดียวกับฆราวาส ปจจุบันรัฐบาลจีน ไดคลายความเขมงวดทางศาสนาลง ชาวไทลื้อในสิบสองปนนาจึงเริ่ม รื้อฟนพุทธศาสนาขึ้นมาอีก ควบคู กั บ พุ ท ธศาสนาก็ คื อ ความเชื่ อ เรื อ ง ผี ขึ ด และ ไสยศาสตรตางๆ จะเห็นไดวาในหมูบานมีลานกวางเปนที่ตั้งของศาล ผีบาน เปนเรือนไมขนาดเล็กตั้งอยูบนเสาไม คงใชเปนที่ชุมนุมเลี้ยงผี ของคนในหมูบาน ภาษาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาวไทลื้อ ภาษาไทลื้อ มีความคลายคลึงกับภาษาไทอื่นๆ เชน ไทยวน ไทเขิน และไทเหนือ ทั้งภาษาพูดและเขียน ตางกันตรงสําเนียงเทานั้น ชาวไทตางๆ เหลานี้ สามารถสื่อความเขาใจกันไดดี ภาษาตัวหนังสือและคําพูดของไทลื้อ เปนชนิดเดียวกับของคนพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหมของไทย เวนแต เสียงภาษาแตกตางกันบางเล็กนอย พูดพอรูความกันได

ความสัมพันธระหวางเมืองตางๆ ในสิบสองปนนากับอาณาจักร (ประกอบดวย จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย 7 จังหวัด คือ เชียงใหม, เชียงราย, ลําปาง, ลําพูน, พะเยา, แพร, นาน ซึ่งเคยรวมเปนอาณาจักรที่มีความรุงเรืองมาแตพุทธศตวรรษที่ 18) ปรากฏในตํานานและเอกสารโบราณ ซึง่ กลาววามีการแตงงานระหวางเชือ้ สายของเจาเมือง เชน พญาลาวเม็งเจาเมืองเงินยาง กับนางอัว้ มิง่ จอมเมือง หรือนางเทพคําขยาย พระราชธิดา ของทาวรุงแกนชาย เจาเมืองเชียงรุง นอกจากนี้ ทางดานการเมือง พญามังรายไดขยาย อํานาจขึ้นไปถึงสิบสองปนนา รวมสิบสองปนนาเขาอยูในราชอาณาเขตของพระองค

8

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


ชื่อเมืองลวง

เมืองลวงในสิบสองปนนาเปนเมืองทีอ่ ยูห า งออกไปทางทิศใต ของเมืองเชียงรุง 70 กิโลเมตร คําวา “ลวง” เปนภาษาไทลื้อ หมายถึง สัตวในจินตนาการ ที่มีรูปรางคลายมังกรและนาค มีเขา หนวด และมีเกล็ดที่สวยงาม ชอบปรากฏใหเห็นบนทองฟาเวลาฟาแลบ ถือวาเปนสัตวที่ประเสริฐ เมื่อเวลาฝนตก เวลาฟาแลบแปลบปลาบ คนไทลื้อมักจะกลาววา เปนเพราะ “ลวงเลนฟา”

เมืองลวงในลานนา

ทีอ่ าํ เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม บนเสนทางเชียงใหม – เชียงราย จากตัวเมืองเชียงใหมถึงกิโลเมตรที่ 13 หรืออีก 2 กิโลเมตร จะถึงตัวอําเภอดอยสะเก็ด ดานขวามือของถนนเปนทีต่ งั้ ของบานลวงใต เลีย้ วซายมือขึน้ ไปทางเหนือตลอดแนว 4 – 5 กีโลเมตร ตัง้ แตทางเลีย้ ว เขาหมูบานเปนที่ตั้งของหมูบานใหญ ชื่อวา บานลวงเหนือ ประชากรของทั้ ง สองหมู บ า นมี ป ระมาณ 10,000 คน เปนคนไทลื้อ หรือไตลื้อเกือบ 100% คนเหลานี้มีบรรพบุรุษที่อพยพ หรือถูกกวาดตอนมากจาก “เมืองลวง” ในสิบสองปนนา ชื่อบาน ลวงเหนื อ และบ า นลวงใต ก็ ไ ด เ อามาจากชื่ อ บ า นเดิ ม ของพวกเขา ในสิบสองปนนา ซึง่ ปจจุบนั นีก้ ย็ งั มีบา นลวงเหนือและลวงใตอยูเ ชนกัน หลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงความสัมพันธระหวาง เมืองลวงในสิบสองปนนากับลานนา เชน ในสมัยพญาแสนเมืองมา กษัตริยองคที่ 10 ของลานนา (พ.ศ. 1931 – 1954) พระองคไดเสด็จ ประพาสหัวเมืองตางๆ ในเขตสิบสองปนนารวมทั้งเมืองลวงดวย และ ระหวางการเสด็จกลับเกือบถึงตัวเมืองเชียงใหม พระมเหสีไดประสูติ พระโอรสที่พันนาฝงแกน ซึ่งเปนที่ตั้งของบานลวงเหนือ ที่อําเภอ ดอยสะเก็ดในปจจุบนั ดวยเหตุนพ้ี ระโอรสจึงไดพระนามวา “สามฝง แกน” หมายถึงเปนโอรสองคทส่ี ามและประสูตทิ ฝ่ี ง แกนนัน้ เมือ่ พญาสามฝง แกน ขึ้นครองราชยไดทรงสรางวัดศรีมุงเมืองไว ณ สถานที่ประสูติ วัดนี้ เปนวัดประจําบานลวงเหนือ (เมืองลวง) มาจนบัดนี้ จากคํ า บอกเล า ของผู เ ฒ า ผู แ ก แ ละการประเมิ น ของ นักวิชาการบางทานทําใหนาเชื่อวา คนจากเมืองลวงในสิบสองปนนา อาจอพยพมากอตั้งหมูบานของตนเปนครั้งแรก ในแผนดินลานนา สมัยพญาแสนเมืองมา ราวป พ.ศ. 1932 (เพราะเสาหลักบานระบุ

วันที่ตั้งบานเมืองลวงวาเปนวันเสารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1932) ซึ่งเปน ปทเี่ สด็จกลับจากประพาสหัวเมืองตางๆ ในสิบสองปนนา ดังนัน้ จึงอาจ เปนไปไดวาครั้งนั้นจะมีชาวไทลื้อตามเสด็จกลับมาดวย เมื่อถึงพันนา ฝงแกนจึงไดตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป พ.ศ. 1998 – 1999 พญาติโลกราช กษัตริยลานนา องคที่ 11 (พ.ศ. 1985 – 2030) ยกทัพไปตีเมืองตางๆ ในเขตสิบสองปนนา รวมทั้งเมืองลวงดวย ในป พ.ศ. 2347 พญาอุปราชธรรมลังกา อุปราชเมืองเชียงใหม (สมัยพญากาวิละเปนเจาเมืองเชียงใหม) ไดยกกองทัพไปกวาดตอนคน ไทลื้อ ไทขึน และไทยอง จากเมืองตางๆ ในเขตสิบสองปนนา เชียงตุง และลาวตอนเหนือ ไดเขามาอยูในเมืองตางๆ ของเชียงใหม เชน เมืองยอง, เมืองยู, เมืองกาย, เมืองเล็น, เมืองเชียงขาง, เมืองวะ, เมืองหุน, เมืองแช (แจ), เมืองฮาย, เมืองเชียงเจิง, เมืองทาลอ, เมืองพาน, เมืองมา, เมืองลา, เมืองวัง, เมืองมาง, เมืองขวง, เมืองถาด, เมืองขาง, และเมืองสูง หนึง่ ในบรรดาหลายสิบเมืองทีก่ องทัพจากลานนาบุกไปโจมตี และยึดได คือเมืองลวง การกระทําดังกลาวเปนไปตามนโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ทัง้ นีเ้ พราะในป พ.ศ. 2318 พมารบกับเชียงใหม ทําให บานเมืองเสียหายมาก ผูคนถูกพมากวาดตอนไปเปนจํานวนมาก บางก็หลบหนีภัยสงครามไปอยูตามปาเขาก็มาก เชียงใหมจึงไรผูคน อาศัยและตกเปนเมืองรางถึง 21 ป (ระหวาง พ.ศ. 2318 – 2339) ผูที่ถูกกวาดตอนมาไดแยกยายไปตั้งถิ่นฐานในทองที่ตําบล ตางๆ ใน อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกําแพง ของจังหวัดเชียงใหม และในจังหวัดใกล โดยชุมชนเหลานั้นยังคงรักษาชื่อบานเดิมของตน เอาไว

ไทลื้อเมืองลวงที่ดอยสะเก็ด

ชาวไทลื้ อ บ า นเมื อ งลวงสมั ย ก อ น (ประมาณ 70 ปมาแลว) มีความเปนอยูแบบพึ่งพา ตนเอง ทําการกสิกรรม ตางคนตางผลิตอาหาร และสิ่งของสําหรับอุปโภคใหพอกินพอใชภายใน ครอบครั ว ของตนเอง หากจะเปรี ย บกั บ สมั ย ปจจุบันนี้แลว คงพอจะเรียกไดวาเปน “เศรษฐกิจ แบบพอเพี ย ง” ตามแนวพระราชดํ า ริ ข ององค พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ ท รงแนะนํ า แนวทางใหพสกนิกรชาวไทยทั้งหลายในปจจุบัน นําไปใชปฏิบัติเพื่อใหพอกินพอใชในครอบครัว ใหครอบครัวอยูรอดทามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน เช น นี้ อี ก ประการหนึ่ ง อาจเป น เพราะว า การ คมนาคมสมัยกอนไมสะดวก ยังไมมีการตัดถนน

ไมมยี านพาหนะ หากจําเปนตองไปจายตลาดทีต่ วั อําเภอดอยสะเก็ด ชาวบานเมืองลวงจะตองเดินทาง ลั ด ทุ ง นาไป หรื อ หากจะต อ งเข า ไปยั ง ตั ว เมื อ ง เชียงใหม ก็ตอ งเดินดวยเทาหรือใชเกวียน โดยออก เดินทางตั้งแตเที่ยงคืน พอถึงตัวเมืองเชียงใหม ก็สวางพอดี อุปสรรคดังกลาวทําใหโอกาสที่สินคา ฟุม เฟอยจะเขาไปถึงชาวบานมีนอ ย ชาวบานบางคน มีเงินเก็บไวเปนป แทบไมมีโอกาสไดใชเงินเลย อุปนิสยั ของชาวไทลือ้ โดยทัว่ ไป ไมนยิ ม ทําการคาขายหรือเรรอ นไปตางถิน่ มักชอบอยูต ดิ ที่ ยกเวนบางคนทีพ่ อมีฐานะการเงินดีบา ง และพอมี ทุนรอนอาจทําการคาขายระหวางบาน ระหวาง เมืองได เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

9


1. การทะเบียนราษฎร บุ ต รเกิ ด ถ า เกิ ด ในบ า น ให เจ า บ า นแจ ง ถาเกิดนอกบาน ใหมารดาแจงภายใน 15 วัน นับแตวนั เกิด ชือ่ บุตร ใหเจาบาน บิดา หรือมารดา แลวแตกรณี แจงชื่อบุตรพรอมกับการแจงเกิด ถ า จะเปลี่ ย นชื่ อ ให แจ ง ภายใน 6 เดื อ นนั บ แต วันแจงชื่อครั้งแรก ย า ยบ า น ให ผู ย า ยหรื อ ผู ที่ เ จ า บ า นมอบ อํานาจแจงออกจากบาน เดิมภายใน 15 วัน และ เมื่อไปอยูบานใหมใหแจงภายใน 15 วันเชนกัน คนตาย ถาในบานใหเจาบานแจง ถาตายนอกบาน ให ผู ที่ ไ ปกั บ ผู ต าย หรื อ ผู ที่ พ บศพเป น ผู แ จ ง ภายใน 24 ช.ม. นับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ แจงที่ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ยายบาน หรือคนตาย ใหแจงดังนี้ ในเขตเทศบาล : ใหแจง ที่สํานักงานทองถิ่นซึ่งตั้งอยูที่สํานักงานเทศบาล นอกเขตเทศบาล : ใหแจงที่สํานักทะเบียนตําบล (บานกํานัน) หรือสํานักทะเบียนที่ผูวาราชการ จังหวัดแตงตั้ง (เชน เขตกรมทหาร) ความผิด ถาไมแจงเกิดภายในกําหนดเวลา มีความผิดตาม กฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท ถาไมแจง การตายภายในเวลามี ค วามผิ ด ตามกฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท 2. บัตรประจําตัวประชาชน คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป จนถึง 70 ป บริบูรณ ตองไปขอทําบัตรที่อําเภอ หรือที่วาการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ อายุครบ 15 ปบริบูรณ บัตรประจําตัวประชาชนชํารุดหรือสูญหาย ต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอมี บั ต รใหม ภ ายใน 30 วั น นับตั้งแตบัตรเดิมชํารุดหรือสูญหาย (ตองไปแจง บัตรหายที่สถานีตํารวจ) อายุของบัตร กําหนดใชได 6 ป เมือ่ ถึงกําหนด สิ้นอายุบัตรตองไปติดตอขอทําบัตรใหมภายใน 60 วันนับตั้งแตวันสิ้นอายุ ณ อําเภอทองที่ที่มีชื่อ ในทะเบียนบาน ความผิด ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรได ในเมื่อเจาพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไมเกิน 100 บาท ผูไมมีสัญชาติไทยยื่นคํารองขอมีบัตร โดยแจ ง ข อ ความ เท็ จ ต อ เจ า พนั ก งานว า ตนมี สัญชาติไทย มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทหรือจําคุก ไมเกิน 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ไมยื่นคํารองขอ มี บั ต รภายในกํ า หนดเวลา มี โ ทษปรั บ ไม เ กิ น 500 บาท บัตรหมดอายุไมตอบัตรภายในกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 200 บาท 3. การรับราชการทหาร กําหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุ ย า งเข า 18 ป ต อ งไปแสดงตน เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายน ของป ที่ อ ายุ ย า งเข า 18 ป สถานที่ แ สดงตน เพื่ อ ลงบั ญ ชี ท หารกองเกิ น คื อ ที่ ว า การอํ า เภอ หรือกิ่งอําเภอที่เปนภูมิลําเนาทหาร

10

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

4. การรักษาความสะอาด ห า มขี ด เขี ย น วาดรู ป วาดภาพบนรั้ ว ผนั ง อาคาร ตนไม หรือสิ่งใดในที่สาธารณะ หรือเห็น ไดจากที่สาธารณะนั้น ถาฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 200 บาท หามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นไดจากที่สาธารณะ โดยไมบังควรหรือทําใหมองดูแลวไมเปนระเบียบ เรียบรอย ถาฝาฝนมีโทษปรับ 200 บาท หามบวน สั่งหรือถมน้ําลาย น้ํามูก น้ําหมาก เสมหะหรือทิ้ง สิ่งใดๆ ลงบนทองถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ รานคา หรือที่สาธารณะ ถาฝาฝน มีโทษปรับไมเกิน 100 บาท 5. การเรี่ยไร ผูท าํ การเรีย่ ไร ตองมีใบอนุญาตใหทาํ การเรีย่ ไร ติดตัวและตองออกใบรับ ใหผูบริจาค 6.หนังสือมอบอํานาจ การมอบอํานาจเปนการตัง้ ตัวแทนเพือ่ ทําการ สําหรับการมอบ อํานาจใหกระทําการเกี่ยวกับ ที่ดินเปนเรื่องสําคัญควรใชหนังสือมอบอํานาจ ของกรมที่ดิน 7. เอกเทศสัญญา กูยืม การกูยืมเงินกันเกินกวาสองพันบาท จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงวามีการกูยืม เงินกันจริงและตองลงลายมือชื่อผูกูดวย กฎหมายใหคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 7.5 ตอป การจํ า นอง คื อ การกู ยื ม โดยมี ท รั พ ย สิ น เปนประกันโดยทั่วไปไดแก ที่ดิน บานพรอมที่ดิน เรือยนต (5 ตันขึ้นไป) สัตวพาหนะ ไดแก ชาง มา วัว ความ หรืออสังหาริมทรัพยอื่น ซึ่งกฎหมาย หากบัญญัตไิ วใหจดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย ยังอยูที่ผูจํานอง การจํานองตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เช า ซื้ อ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ และป ด อากร แสตมปเวนแตเชาซื้อเครื่องมือการเกษตรไมตอง ปดอากรแสตมป เช า ทรั พ ย เช า บ า นหรื อ ที่ ดิ น ไม เ กิ น 3 ป ตองทําเปนหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่ ผูเ ชา และผูใหเชา หากเกิน 3 ป ตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 8. กฎหมายที่ดิน เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ชํารุด สูญหาย หรือเปนอันตรายตองติดตออําเภอหรือสํานักงาน ทะเบี ย นที่ ดิ น เพื่ อ ขอออกใบใหม ห รื อ ใบแทน มิ ฉ ะนั้ น ผู อื่ น ที่ ไ ด ห นั ง สื อ สํ า คั ญ ไปอาจนํ า ไป อางสิทธิทําใหเจาของเดิมเสียประโยชนได ที่ ดิ น มื อ เปล า เจ า ของควรดู แ ลรั ก ษาให ดี อยาทอดทิ้งหรือปลอยใหรกรางวางเปลา หากมี ผู ค รอบครองก็ ห าทางไล อ อกไปเสี ย มิ ฉ ะนั้ น เจาของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากไมมี ส.ค.1 ก็ควรหาทางขอ น.ส.3 แลวตอไปก็ขอใหมีโฉนด

เสียใหเรียบรอยเพราะทําใหไดประโยชนมากขึ้น และปลอดภัยจากการเสียสิทธิมากขึ้น ทีด่ นิ มีโฉนด อยาทอดทิง้ หรือปลอยใหรกราง หรือใหคนอื่นครอบครอง ไวนานๆ อาจเสียสิทธิ ไดเชนกัน การทํ า นิ ติ ก รรม ต อ งทํ า ให ส มบู ร ณ ต าม กฎหมายโดยทําที่อําเภอหรือสํานักงาน ทะเบียน ที่ดิน 9. อาวุธปน ผูท ปี่ ระสงคจะขอมีอาวุธปน เพือ่ ใชหรือเก็บไว ปองกันตัวหรือทรัพยสนิ ใหยนื่ คํารองขอตามแบบ ป.1 ตอนายทะเบียนทองที่ กรุงเทพมหานคร ได แ ก ผู บั ง คั บ การกองทะเบี ย นกรมตํ า รวจ จังหวัดอืน่ ๆ ผูว า ราชการจังหวัดเปนนายทะเบียน ทองที่จังหวัด การแจงยายอาวุธปน เมือ่ ผูไ ดรบั อนุญาตใหมี และใชอาวุธปนยายภูมิลําเนา ตองแจงยายอาวุธ ปนตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันยาย และถายายไปตางทองที่ใหแจงการยายตอนาย ทะเบียน ทองที่ใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ ยายไปถึงอีกดวย การรับมรดกปน เปนหนาที่ของทายาทหรือ ผูค รอบครอง ตองไปแจงการตายตอนายทะเบียน ทองที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทราบการตาย และยื่ น คํ า ร อ งขอรั บ มรดกอาวุ ธ ป น นั้ น ต อ ไป ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดอานไมออก ใหยื่น คํารองขอรับใบแทนตอนายทะเบียนทองทีภ่ ายใน 30 วัน นับแตวันทราบเหตุ อาวุธปนหายหรือถูกทําลาย ใหเจาของแจงเหตุ พรอมดวยหลักฐานและสงมอบใบ อนุญาตตอ นายทะเบียนทองทีท่ ต่ี นอยูห รือนายทะเบียนทองที่ ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแตวันทราบเหตุ *ความผิดและโทษของอาวุธปน มีและพก อาวุธปนโดยไมไดรบั อนุญาต ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต 1 ปถึง 10 ป ปรับตั้งแต 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท พกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต ใหพก เวนแตกรณีมเี หตุจาํ เปนเรงดวน ตองระวาง โทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใ ดพกพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไป ที่ชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุก ตัง้ แต 6 เดือน ถึง 5 ป และปรับตัง้ แต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท แมวา ผูน นั้ จะไดรบั อนุญาตพกพา อาวุธปนหรือกรณีเรงดวนก็ตาม


สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ระยะสั้นใหแกเด็กในวัยเรียน และตําบล อบรมใหความรูหลักสูตรผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช นําวัสดุ เหลือใชมาทําดอกไมประดิษฐ ของประดับตกแตงในบาน ใหแกเด็ก และเยาวชนในพืน้ ทีต่ าํ บลลวงเหนือ โดยการสนับสนุนงบของสํานักงาน สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม

กิ จ กรรมอบรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ บทบาทสตรี และ เขารวมกิจกรรมสายใยรักครอบครัว เฝารับเสด็จพระวรวงคเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายา ณ บานกูลายมือ อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมเยาวชนลวงเหนือรักษสิ่งแวดลอม ตามโครงการบูรณาการสรางบทบาทและพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก และเยาวชน ประจําปงบประมาณ 2552 โดยการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดเชียงใหม : จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี, แตงคําขวัญ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจัดแขงขันอัดใบไม เพื่อกําจัดเศษ ใบไม ใบหญา ทําใบไมใหเปนปุย

อบรมการทําขนมไทย เพื่อสงเสริมอาชีพ และสรางรายไดใหแกกลุม สตรีแมบา น ลดปญหาภาวะ การวางงาน

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

11


เทศบาลตําบลลวงเหนือเล็งเห็นความสําคัญของกลุมสตรีแมบาน

จึงจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อใหกลุมสตรีแมบานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ

กิจกรรมอบรมการทําขนมเทียน, ขนมดอกจอก และสบูเหลว

ฝกปฏิบัติทําบายศรี

กิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน เชื่อมความสามัคคี

โครงการจั ด กิ จ กรรมผู สู ง อายุ กิจกรรมสรางเครือขายอาสาพัฒนาสังคม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู สู ง อายุ ในหมูบานและตําบลของเทศบาลตําบล ตําบลลวงเหนือ ลวงเหนือ อบรมใหความรู การดําเนินชีวิตประจําวันใหมี ความสุขผูสูงวัยอยูอยางไรใหเปนสุข โดยวิทยากร : พอครู อํานวย กลําพัด

เพิ่มศักยภาพผูสูงอายุ โดยการศึกษาดูงาน

อบรมใหความรูเ กีย่ วกับการ ฟน ฟูสมรรถภาพผูพ กิ าร การชวยเหลือ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

สังคม

อาสาสมัครพัฒนาสังคม ออกเยี่ยมบานกลุมเปาหมาย

มอบเกียรติบตั รอาสาพัฒนา

กิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ ฝกปฏิบัติการทําขาวกลอง

รวมเสวนาเรือ่ งนวัตกรรมและภูมปิ ญ  ญาไทยกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน ดานพลังงานสิ่งแวดลอม : การผลิตแกสชีวภาพสําหรับใชใน ครัวเรือน บานสันทราย หมู 6 โดยคุณบาลเย็น สุนนั ตา ในงานประชุม สัมมนาราชมงคลวิชาการ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ

คําคมนักพัฒฯ

“จะเจ็บเมื่อยไข ก็เปออาหาร จะไดเตียวสงสาร ก็เปอใจบาป จะไดตุกไดยาก ก็เปอกิเลสตั๋ณหา จะไดวิบากหนา ก็เอายศเปนหลักเอาศักดิ์เปนใหญ”

หมายความวา จะไดเจ็บปวยก็เพราะอาหารการกิน จะอยูในวัฎสงสาร (เกิด แก เจ็บ ตาย) ก็เพราะจิตใจยังหมกหมุนในผลบาป จะไดตกไดยากก็เพราะตัดกิเลสตัณหาไมได จะมีวิบากผลกรรมก็เพราะมัวเมาอยูในลาภยศสรรเสริญ

12

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


สํานักปลัด งานการเกษตร โครงการขยายผลเกษตรอิ น ทรี ย ตําบลลวงเหนือ

โครงการบวชปา ลดปญหาภาวะ โลกรอน ประจําป 2552

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

13


โครงการฝกอบรมสงเสริมการผลิต น้าํ หมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ และ การปองกัน

14

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

รู ป โครงการส ง เสริ ม การพั ฒ นา คุณภาพดินเพือ่ การเพาะปลูก ประจํา ป 2552


สํานักปลัด งานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย ดับไฟปา

ใหความชวยเหลือชาวบาน กรณีโดนลมพายุถลม

ตัดตนไมกรณีลมพายุพัดถลม

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

15


งานกองคลัง ถาม - ตอบ ภาษีทองถิ่น

ถาม : ภาษีทองถิ่นคืออะไร ตอบ : ภาษีที่จัดเก็บจากทองถิ่น เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ ถาม : แลวจัดเก็บอยางไร ตอบ : ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เก็บจาก โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสราง ทีเ่ กิดรายได หรือในลักษณะทีค่ าํ นวณเปนรายได ภาษีปา ย เก็บจาก ปายทีแ่ สดงชือ่ ยีห่ อ เครือ่ งหมายการคา หรือ โฆษณา เพือ่ หารายได ภาษีบาํ รุงทองที่ เก็บจากเจาของ หรือผูครอบครองที่ดิน ถาม : ตองเสียภาษีอัตราเทาไร ตอบ : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตรา รอยละ 12.5 ตอป จากคารายป หรือคาเชา ภาษีบํารุงทองที่ ตามอัตรา ทีก่ าํ หนดไวในกฤษฎีกา ภาษีปา ย ถาเปนอักษรไทยลวนคิด อัตรา 3 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร อักษรไทย อยูเหนืออักษรตางประเทศ คิดอัตรา 20 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร ปายไมมอี กั ษรไทย หรืออักษรไทย ต่ํ า กว า อั ก ษรต า งประเทศ คิ ด อั ต รา 40 บาทต อ 500 ตางรางเซนติเมตร ถาม : ยื่นแบบและเสียภาษีเมื่อไร ตอบ : ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบและชําระภาษีไมเกิน เดือนกุมภาพันธของทุกป ภาษีปายยื่นแบบและชําระ ภาษีไมเกินเดือนมีนาคมของทุกป กรณีปายใหมใหยื่น แบบหลังติดตั้งปาย 15 วัน ภาษีบํารุงทองที่ ชําระภาษี ไมเกินเดือนเมษายน ของทุกป ถาม : ทําไมตองเสียภาษีทองถิ่น ตอบ : เพราะกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนมีหนาทีต่ อ งเสีย ภาษี โดยใหเจาหนาทีข่ องทองถิน่ มีอาํ นาจในการจัดเก็บ และรายไดนนั้ ถือรายไดของทองถิน่ เพือ่ พัฒนาทองถิน่ ใหเจริญตอไป ถาม : ถาไมเสียจะมีผลอยางไร ตอบ : ถาไมยนื่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษี และชําระภาษี มีโทษทัง้ จํา และปรับ หรือยึดอายัดเพือ่ ขายทอดตลาด ทรัพยสิน ตามแตกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว และภาษี ที่คางชําระ จะยังมีผลบังคับอยูตามระยะเวลา ไมเกิน 10 ป หมายเหตุ ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลลวงเหนือ

16

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


มีอะไรดี ..... กองคลัง

เพราะงานประจํามีแตรับเงิน – จายเงิน วันๆ เห็นแตตัวเลข ไมคอยไดโพสรูปอะไรมากนัก แตฉบับนี้ ขอแหวกแนว ลองดูละกัน...

12 สิงหา มหาราชินี ขอจงทรงพระเจริญ

ทํางานหนักทั้งป.. ฉลองปใหมกันใหสนุกนะ..

ปใหมทั้งทีสุมาคารวะ ลูกพี่เรากอน..

เทศบาลเคลื่อนที่... เพื่อ พอ แม พี่นอง ตําบลเรา

จดอยูนั่นแหละ มองกลองบางสิ แจกเบี้ยแคนี้ไมคณามือ... กองคลังซะอยาง !

อําเภอยิ้ม...เราก็ยิ้มบาง เหมอลอยอะไร... ทํางานอยูนะ

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

17


โครงการประชาคมของเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (2553 - 2555)

18

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


กองชาง

การใหบริการ

1. การอนุ ญ าตก อ สร า ง/ดั ด แปลง/รื้ อ ถอน /เคลื่อนยายอาคาร 2. การขอใชแบบมาตรฐานบานพักอาศัย 3. การขอติดตั้งโคมไฟ แสงสวางสาธารณะ 4. การขอตัดตกแตงไมยืนตน 5. การขอซอมบํารุงรักษาถนน 6. การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

19


ผลงาน ป 2552

ถนน คสล. หมู 1

อาคารเอนกประสงคหมู 3

ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต หมู 4

รางระบายน้ํา หมู 5

ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต หมู 6

ลอมรั้วที่ดินสาธารณะ หมู 7

ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต หมู 8

ถนนหินคลุก หมู 9

ถนนหินคลุก หมู 10

20

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปองกันไขเลือดออก ประจําป 2552

โครงการปองกันไขหวัดนก

โครงการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

21


โครงการรณรงคปองกันไขหวัด ใหญสายพันธุใหม 2009

โครงการสงเสริมคน 3 วัย ใสใจสุขภาพจิตครอบครัว

22

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

โครงการฝกอบรมคัดแยกขยะ


งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2552

โครงการลวงเหนือมินิ มาราธอน เพื่อสุขภาพ ตานภัยยาเสพติด ครั้ง ที่ 4 ประจําป 2552

เทศบาลตําบลลวงเหนือเขารวมการแขงขันกีฬา ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส ครั้งที่ 3 ประจําป 2552

เอกสารประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

23


โครงการแขงขันกีฬาประชาชน ลวงเหนือเกมส ครั้งที่ 11 ประจําป 2552

โครงการคารวะดําหัวผูสูงอายุ ประจําป 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รวมสืบสานตํานานไทลื้อ ครั้งที่ 10 ประจําป 2552

โครงการถวายเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

โครงการแหนมสด รดถวายตนพระศรีมหาโพธิ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เอกสารประชาสัมพันธ : เทศบาลตําบลลวงเหนือ เจาของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ

299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 โทร. 053-866077 ตอ 16

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

นายประยูร วรรณราช นายพิทักษ วงศคํา นางสาวนิตยา เจริญทรัพย นายกมล ชัยรัตน นางสาวอารีลักษณ สลิดแกว ที่ปรึกษา นายดวงแกว สะอาดลวน นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ ออกแบบและพิมพที่ แม็กซปริ้นติ้ง โทร. 053-221097, 086-6547376

วารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ทต.ลวงเหนือ 52  

MaxxPRINTING