Page 1


1

1000 Most Common Words in English ďœŠ: http://esl.about.com/library/vocabulary/bl1000_list1.htm

 ďœŽ: the n.

 

 ďœŽ: of () prep. ,ďœŠ,ďœ‹,, ,, !" , !#$, !%!&, !'#()*, ! "!!, "&, ) ďœŽ: to ( +) prep. ,',,,' ,,'-+,ďœŠ ,' ,,',))!ďœ‹)!ďœ‹,"!,"!#&

,##. ,ďœ‹ ,-!/ !,/# !, ďœ‹, $, $"&, ! ! "&,/),/(/),(*(/ -/#ďœŽ) ,ďœ„ďœ”!,ďœ„ďœ”!$!,2 & ďœ‹, #& adv. ,' ,,',,'-+,ďœŠ ďœ„ďœ”!,ďœ„ďœ”!$! ďœŽ: and (!3) conj. &, ďœ‹4, , #ďœ‹)

5, #)

5, /ď&#x153;&#x160;!$  !, , ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160;!! 5!4, *& ! ( ))))$! !: also, moreover, plus, in) ď&#x153;&#x17D;: a () 86!&&-#&/ # !9: ;:#+'/ A, 6 5!!, ! ! ,- 8 :*ď&#x153;&#x17D;</. argon (the first letter ) ď&#x153;&#x17D;: in ((!) prep. !, 9 !, ď&#x153;&#x2039; !, !#&ď&#x153;&#x160;, !-9 , !9&, !ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160;.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: in that !$", #&ď&#x153;&#x160;. in so far as /#  -adv. !, 9 !, +ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039; !, !ď&#x153;&#x2039;!, ! !, !/!ď&#x153;&#x160;, !;+4, !##(#!, -ď&#x153;&#x2039; -adj. ď&#x153;&#x17D;: is ((>) v. "!ď&#x153;&#x17D;.#.: ?be ď&#x153;&#x17D;: it (( ) pron. ) !,! !,/ ,!,.,/ )#,/ #,!- 8,!ď&#x153;&#x160;. n. !ď&#x153;&#x160;!,-!#*ď&#x153;&#x17D; 

,' ď&#x153;&#x17D;: you (+) pron. ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: that (< ) adj.,pron.,adv. ! ,! 5!,!ď&#x153;&#x160;!,6ď&#x153;&#x160;!! 5!,-(! 5!,@+ď&#x153;&#x2039;! 5!,! 5!,ď&#x153;&#x160;! 5!,6ď&#x153;&#x160;!! 5!,#&! 5! ,,"!,> , #&ď&#x153;&#x160;, #&,4,4ď&#x153;&#x160;! 5!,4ď&#x153;&#x160;!5


2 ď&#x153;&#x17D;: he (A) pron. @+ď&#x153;&#x2039;6,!! ! 5 , #4,ď&#x153;&#x2039; n. @+ď&#x153;&#x2039;6,- /ď&#x153;&#x17D;/ @+ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: for (#ď&#x153;&#x17D;) prep. -# , $,conj. !$", #&ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: on (!) prep.,adv. !, , /),*, ! , !*& , ! ! , ,+ď&#x153;&#x160; !-!#*ď&#x153;&#x17D; , !#$,, ,

! ",,'-+,ď&#x153;&#x160; ,' ,/( !,'#&6(,'#&" adj. 'ď&#x153; +,ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160; ,> (5!,/)@!,/)! n. )'ď&#x153;&#x2019;!+,ď&#x153;&#x160; -!#*ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039; -Phr. (on and off # 5#'ď&#x153;&#x2019;!6ď&#x153;&#x160;D) ď&#x153;&#x17D;: are () 6ď&#x153;&#x2039; you &'ď&#x153;&#x2019;! + "!ď&#x153;&#x17D; ! be, !ď&#x153;&#x160;@(!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; 100 /#)/##$ 119.6 /##$ 1/100 hectare ď&#x153;&#x17D;: with ((<) prep. ,#ď&#x153;&#x160;) , , -Phr. (with child / 5##9ď&#x153;&#x17D;)

 ))))$! !: accompanied by,in regard to ď&#x153;&#x17D;: as (>) pron.,adv.,prep., conj. /) , /), , )$!, 6ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x160;!, !ď&#x153;&#x2039;!5 ,." ,+'#&!,2 ! , !%!&  ď&#x153;&#x17D;: i (,) 86!& ;:/  E'ď&#x153;&#x2019;!-#&ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: his (A() pron. @+ď&#x153;&#x2039;6 ď&#x153;&#x17D;: they (<) pron. ď&#x153;&#x160;! 5!, ,.

,','#&66!

,' ď&#x153;&#x17D;: be () (am/are/is/,was/were,been) vi. 'ď&#x153;&#x2019;!,+,ď&#x153;&#x160; $, 6ď&#x153;&#x160; ))))$! !: live ď&#x153;&#x160; both eye,below elbow ď&#x153;&#x17D;: at

() prep. ,, , ,,,,  (, ) , , ,! ("! #$%)

 ď&#x153;&#x17D;: one ( !) adj.,n. ! ,,,!ď&#x153;&#x160;!! -Phr. (at one 'ď&#x153;&#x2019;!!5! " !) pron. . !,-(! ď&#x153;&#x17D;: have (A) {have,had,had,having,has} vt. ),'#&ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;# ,'ď&#x153;&#x2019;! (#),,,ď&#x153;&#x2039;, '#&-#*ď&#x153;&#x17D;,@ď&#x153;&#x160;!,-,!(!#,)'(+), vi. )(!. (auxiliary verb) -Phr. (had better(best) #"&)


3 ))))$! !: possess,own,suffer ď&#x153;&#x17D;: this (<(-) !, ! ď&#x153;&#x17D;: from (#)) prep. ",! ",ď&#x153;&#x160;",!$ ",)",/ 5/ď&#x153;&#x160;,!$ď&#x153;&#x2039;,!$/ď&#x153;&#x160;,  ď&#x153;&#x17D;: or (#ď&#x153;&#x17D;) conj. #$,#$ď&#x153;&#x160;, !#,'#&)* ď&#x153;&#x17D;: had (A) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&6ď&#x153;&#x160;3have ď&#x153;&#x17D;: by () prep. ,,' ,ď&#x153;&#x2039;,+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;,/(/ ,,' , , !,' ,",@ď&#x153;&#x160;!,@ď&#x153;&#x160;!,' ,@ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,, , 6ď&#x153;&#x2039;, , &,/ď&#x153;&#x160; adj. +ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039; -Conf. with ď&#x153;&#x17D;: hot (A ) n. #ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;!, "#ď&#x153;&#x2039;!,@4#ď&#x153;&#x2039;!,))#+ď&#x153;&#x2039;-#.!#,/4),'ď&#x153;&#x2039;#&, )ď&#x153;&#x160;-., )ď&#x153;&#x160; ), ď&#x153;&#x2039;6(,>/(/)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;6(,'ď&#x153;&#x2019;! ! ()),/,''#&,!ď&#x153;&#x160;/$!/ď&#x153;&#x2039;! -. ,!ď&#x153;&#x160;-! " -.,#ď&#x153;&#x2039;#)*ď&#x153;&#x17D;)(!/#) ))))$! !: burning,torrid,p ď&#x153;&#x17D;: word ((#ď&#x153;&#x17D;) n. , ď&#x153;&#x17D;, +,ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x17D;D,9:,!$5 vt. -'ď&#x153;&#x2019;! +, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! + words +ď&#x153;&#x2039;,-! !,!$5 ,#-,- 88 ,) !,@ď&#x153;&#x160;!,- ,/( "!ď&#x153;&#x17D;, -Phr. (in a word -#.') ď&#x153;&#x17D;: but (

) conj. /ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,/ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; -adv. , /ď&#x153;&#x160;. -pron. ,)ď&#x153;&#x160; -prep. ď&#x153;&#x2039;!/ď&#x153;&#x160;,!" ď&#x153;&#x17D;: what ( ) pron. &,#, ď&#x153;&#x160;,#, D,-( ,! , ď&#x153;&#x160; ,6!( ,n. &,#, :*& ď&#x153;&#x2039;"#(,adj. &,#4/), ď&#x153;&#x160;,# interj. &,# !! conj. ) ď&#x153;&#x160; "& /# so what ď&#x153;&#x2039;)&,#ď&#x153;&#x160;& ď&#x153;&#x17D;: some (> )) adj.,pron. -ď&#x153;&#x160;!, !,6(5!,)ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;"&" adv. '#&)*, '#&)*,#ď&#x153;&#x160;D, !#,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; ))))$! !: certain ď&#x153;&#x17D;: we () pron. #, #,!#,.,(--) ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: can (!) auxv. -)#,!.8/,(!),"& -Phr. (cannot but "'ď&#x153;&#x2019;!/ď&#x153;&#x2039; " /ď&#x153;&#x2039; ,,)ď&#x153;&#x160;) "&,)ď&#x153;&#x160;) n. #&'ď&#x153;&#x2C6;,96!&& 'ď&#x153; )(6(, -ď&#x153;&#x160;&,96!& -ď&#x153;&#x160;5ď&#x153;&#x2039;, ,ď&#x153;&#x2039; $),ď&#x153;&#x2039;!5,.,/& ,ď&#x153;&#x2039;! -Id. (carry the can # @( !) vt. -ď&#x153;&#x160;#&'ď&#x153;&#x2C6;ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153; )(6(


4 ,,ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x17D;: out ( 3) adv.,adj. ,',,ď&#x153;&#x2039;!,),),)-(5!,ď&#x153;&#x160;, !, ď&#x153;&#x2039;!, ď&#x153;&#x2039;!-) , ,@(,,/,-,',)-/( -Phr. (all out /4) , )/4) ) -Phr. (out from under "-9& ) n. 9!,-ď&#x153;&#x160;!,)ď&#x153;&#x160; prep. ,'ď&#x153;&#x2039;!,...,'/). interj. ,' ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;!!,,' ď&#x153;&#x17D;: other ( <'<&) adj. $!,,$!,&,#,)ď&#x153;&#x160;,"!! ( :,/ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;)$! !, //ď&#x153;&#x160; !, !ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160;!. -every other.. !ď&#x153;&#x2039;! ! -Phr. (the other day (night) - -) !ď&#x153;&#x160;!,)$!>$!!5) n. -($!,!$!, !$!, !$! pron. -($!,!$! adv. )(2&! 5!, /# !ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: were () v. #(6ď&#x153;&#x160;2be ď&#x153;&#x17D;: all () n.,adj.,adv.

5), "!!

5),

5),

 ., /, ď&#x153;&#x160; )

5), ď&#x153;&#x2039;!, ď&#x153;&#x2039;, -+-., -.. -above all ď&#x153;&#x160;!$! . -after all ď&#x153;&#x160;,#4/), ! -.. -once and for all ! -.. -all but $"&,"!"! ď&#x153;&#x17D;: there (<#ď&#x153;&#x17D;) adv. ! !,/#! 5!,ď&#x153;&#x2039;!! ! 5 , !ď&#x153;&#x2039;! 5!. -pron. ! !,/#! 5!,'#&4!! 5!. n. 9&! 5!, -9 ! 5!,$!,! ! 5 ,-! ! 5! ď&#x153;&#x17D;: when (!) adv.,conj.,pron. )$,#,,!, !-,! conj. ,!,)$,#, !*& , ,# 5!,ď&#x153;&#x2039;, ... pron. ,!,)$,#,>,! 5! ď&#x153;&#x17D;: up ( ) adj. 5!,5!,',+ď&#x153;&#x160;6 5!!,/ 5/#,+ď&#x153;&#x160;!$,+ď&#x153;&#x160;-+ď&#x153;&#x160;,.5!,/$!5!,5!!ď&#x153;&#x2039;,(5!, )5!,5!!$,5,!ď&#x153;&#x160;!!,#ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;!,,'/)), ď&#x153;&#x2039;), ď&#x153;&#x2039;-#4", -.,-(5!6(. vt. ď&#x153;&#x2039; 8ď&#x153;&#x160;! 5 ,ď&#x153;&#x2039;!, ď&#x153;&#x2039;! 5 . vi. #(),#(#() ď&#x153;&#x17D;: use (v. +-,n. +>) vt. 6ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;'#&6!ď&#x153;&#x17D;, 6ď&#x153;&#x2039;-,'#&./ď&#x153;&#x17D;, 6ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;,'H( /(ď&#x153;&#x2039;)6(!, -,5-+,-+.# vi. 6(!,.ď&#x153;&#x2039;! n. # 6ď&#x153;&#x2039;,# 6ď&#x153;&#x2039;'#&6!ď&#x153;&#x17D;,'#&6!ď&#x153;&#x17D; ,)6(!,#'#&./ď&#x153;&#x17D;,(<# 6ď&#x153;&#x2039;,6(!,'#& *,<##)!), -Phr. (put to use 6ď&#x153;&#x2039; '#&6!ď&#x153;&#x17D;) ď&#x153;&#x17D;: your ( #ď&#x153;&#x17D;) pron. (#-)'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039;you) ď&#x153;&#x160;!,.*, ď&#x153;&#x160;!, .* ď&#x153;&#x17D;: how (A) adv. ď&#x153;&#x160;,#,ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x2039;, ,,ď&#x153;&#x2039;/.@ ,&,#,6$&,# conj. ď&#x153;&#x160;,#,&,#, ď&#x153;&#x160;,#4/). n. ď&#x153;&#x160;,# interj. . !6( &ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (how come? ,)?'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160;,#?) ď&#x153;&#x17D;: an (ď&#x153;&#x160;) Anglo- Norman ď&#x153;&#x17D;: each (6) adj. /ď&#x153;&#x160;&,!&,&, !&,-(&,ď&#x153;&#x160;)&, .. -pron. /ď&#x153;&#x160;& -adv. /ď&#x153;&#x160;&


5 ď&#x153;&#x17D;: she (6) pron. ď&#x153;&#x160;!,<,/ )( 6ď&#x153;&#x2039;!6$- /ď&#x153;&#x17D;),) !( 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!-## !)#$,# %,, 'ď&#x153;&#x2019;!/ď&#x153;&#x2039;!).n. @+ď&#x153;&#x2039;8(,-/#,/ ), 8(,-( $'ď&#x153;&#x2019;! 8( ď&#x153;&#x17D;: which ((63) pron. !,!, !>,-ď&#x153;&#x160;!,!, >,adj. !,!,-ď&#x153;&#x160;!,!, ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: do (+) {did,done,does} vt. ,#& ,'I( /,( " #,- ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;vi. ,#& n. # #&  ď&#x153;&#x17D;: their (<#) pron. ď&#x153;&#x160;! ! 5 ('ď&#x153;&#x2019;!#-)'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039;they) ď&#x153;&#x17D;: time (, )3) n. ,6ď&#x153;&#x160;,&,-,-) ,.,,;+,# 5,6ď&#x153;&#x160;,., !/, ď&#x153;&#x160;, " &, /#)#4, @ď&#x153;&#x160;!, /#ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039;/)6ď&#x153;&#x160;,-( <(,#&&#/ 5##9ď&#x153;&#x17D; ,adj. , #&(,/ 5 vt.,vi. " ,/ 5,.) ď&#x153;&#x17D;: if (() conj. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;),@$,-))./(ď&#x153;&#x160;, n. ),)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;!!,ď&#x153;&#x2039;-))./ ď&#x153;&#x17D;: will (() auxiliary v. 6ď&#x153;&#x2039;-!/ .#.: 1 &3(6ď&#x153;&#x160; 2'ď&#x153;&#x2019;!would),"&,""&,#"& ,ď&#x153;&#x160;)"& vt. vi.,n. ())'#&-ď&#x153;&#x17D;,'##!, "&,6, ","&, (! ##),) #&/$#$#ď&#x153;&#x2039;! vt. / -(! ", (! ##) ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;!""(/  vi. / 5 ",/ -(! " ))) ď&#x153;&#x17D;: way () n. ,#&& ,(<#,#+',@!,!(- ,)6(!,-9 #*ď&#x153;&#x17D;,/,6 ,".,-( <(#@ď&#x153;&#x160;!,'#&-#*ď&#x153;&#x17D;,adv. " !, )), ď&#x153;&#x2039; -Phr. (by the way $- ) -Phr. (give way to ) ) ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;) -PHr. (under way $!/ ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: about (& 3') adj. # D , ď&#x153;&#x2039;), !#, #, '#&)*, /(/ , ď&#x153;&#x2039;D / , ! /ď&#x153;&#x160;D, , #ď&#x153;&#x160;,

, ď&#x153;&#x2039;, !#, ! , ).! , ).!!, $ !, ( ))))$! !: regarding, concerning, around) ď&#x153;&#x17D;: many ()'!) adj. )'ď&#x153;&#x2019;!"!!). n. "!!). -Phr. (The many )!.:ď&#x153;&#x17D;-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;) pron. !#$-("!!)

 ))))$! !: divers ď&#x153;&#x17D;: then (<!) adv. ! ! 5 , !! 5!,ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!6ď&#x153;&#x160;!! 5!,'#&#!,2 &ď&#x153;&#x160;(, !"! 5!, !#*! 5!, #&2&! 5!,then and there !*&! ! 5

! . adj. 6ď&#x153;&#x160;!! 5!, ! ! 5 .


6 n. ! 5! ď&#x153;&#x17D;: them (<)) pron. ##)they ď&#x153;&#x17D;: write (,# 3) vt.,vi. !,!! -$,!"),/ď&#x153;&#x160;! -$,#! -$,##, '#& !<ď&#x153;&#x17D;,!), ! ď&#x153;&#x2039;)+ !#$) (/#ď&#x153;&#x17D;, -Phr. (write off Jď&#x153;&#x160; " 86, 86!5-+8,/ -(! "$))

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: writable adj. ď&#x153;&#x17D;: would (+) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3will( 6ď&#x153;&#x2039;-) )6ď&#x153;&#x160;!I would_it_were_true( 6ď&#x153;&#x2039; ! w ill $/ 5)#$-ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;)D)6ď&#x153;&#x160;!Would_you_be_so_kind? ď&#x153;&#x17D;: like (,3) {liked,liking,likes} adj.,prep. )$! !,ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x160; !,"!"&,+ )$!. adv. ď&#x153;&#x2039;"&,$"&,'#&)*,+)$!. conj. )$! , . n. -( )$! !,! )$! !,6!(,'#&9 . v. $"&,6,,'##!,n. -( 6 ,-( '##! ď&#x153;&#x17D;: so (>) adv. ! 5!,6ď&#x153;&#x160;!! 5!,6ď&#x153;&#x160;!!,5 2 !! 5!,ď&#x153;&#x160;! 5!,ď&#x153;&#x160;(,"#(D,)(,!ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,/. 2&! 5!,/.2&!,5 ď&#x153;&#x2039; ,). conj. ! 5!,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160;!! 5!,)$!,ď&#x153;&#x160;, /ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039; pron. ! 5!,6ď&#x153;&#x160;!! 5!,"!#&

,"! , !#,#D! 5!,'#&)* interj. . !,)(! 2 ď&#x153;&#x17D;: these (<>) pron.,adj. + "!ď&#x153;&#x17D; this ď&#x153;&#x17D;: her (A#ď&#x153;&#x17D;) pron. <,ď&#x153;&#x160;!,,< ď&#x153;&#x17D;: long () {longed,longing,longs} adj. ,,,!!,!!,6ď&#x153;&#x2039;,-+,- n. #&& !!!,-( ,@+ď&#x153;&#x2039; .!>$5-(!ď&#x153;&#x2039; $  ,#"# ď&#x153;&#x160;"&-+5!. vi. '##!, #ď&#x153;&#x160;"&, -Phr. (before long ,)ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x2039;) adv. !!,6 ,/#&& !,ď&#x153;&#x2039;,/#&& !,ď&#x153;&#x2039;,/,

5,, (as long as /# ) ď&#x153;&#x17D;: make ()3) {made,made,making,makes} n. , ď&#x153;&#x2039;(5!,-#ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!,ď&#x153;&#x160;,!)> , ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!,ď&#x153;&#x160;,!)>, ď&#x153;&#x2039;,'! ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!,'#&! 5 'ď&#x153;&#x2019;!,/#),'#.,##.,, #,ď&#x153;&#x2039;,'#& !<ď&#x153;&#x17D;,!,'#& 'ď&#x153;&#x2019;!H),/ď&#x153;&#x160;/ 5 ,/ 56$,'ď&#x153;&#x2019;!,','#&)(!, '#&)*,#)'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160; ,)

! ď&#x153;&#x17D;: thing (<() n. -(,,-## -(,#*,-(- 8,#$#,##& ,/.#*ď&#x153;&#x17D;,#&, ".'#&-ď&#x153;&#x17D;,'ď&#x153;&#x2020;),(<# things -$5@ď&#x153;&#x2039;9#*ď&#x153;&#x17D;,#!,-()6(/,)(,ď&#x153;&#x2039;) ,-( 'ď&#x153;&#x2019;! # ď&#x153;&#x17D;-(!,ď&#x153;&#x2039; ))))$! !:


7 object,entity ď&#x153;&#x17D;: see (>) vt.,vi. 4!,),+,!+,/#"+,+,,- /, ,@ď&#x153;&#x160;!,),6),ď&#x153;&#x2039;! ,,'-ď&#x153;&#x160; , #,,ď&#x153;&#x2039; #,ď&#x153;&#x2039; ",6 ",4!ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x2039;!# ,! , ď&#x153;&#x2039;)6ď&#x153;&#x160;$,+,() !,-), ("#*,!,- / n. /!"!ď&#x153;&#x2039; #&#6*& !#(-/ď&#x153;&#x17D; -! Phr. (see about /# ď&#x153;&#x17D;: him (A()) pron. @+ď&#x153;&#x2039;6 ď&#x153;&#x17D;: two ( +) n. -,"!!- adv. 'ď&#x153;&#x2019;!"!!- ď&#x153;&#x17D;: has (A>) v. #( "!ď&#x153;&#x17D;.#.: 3 have ď&#x153;&#x17D;: look (.) {looked,looking,looks} vi. +,),4!, ď&#x153;&#x160;,-! ",6$,!ď&#x153;&#x2039;),'#H,+ )$!,@6(8!ď&#x153;&#x2039; vt. +,),'#H,-,#& , ("#*,/#"-. n. #+,# ),#4!,#6$,#ď&#x153;&#x2039;!, :*&. -Phr. (look after "ď&#x153;&#x2039;+,+) -Phr. (look down on (upon) ++)) ď&#x153;&#x17D;: more ()#3,)#3) adj. (.* ď&#x153;&#x17D;'# much#$many) )ď&#x153;&#x160; n. "!! ()! 5 ,-( 8ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;#$))ď&#x153;&#x160;. adv. )ď&#x153;&#x160;,(ď&#x153;&#x160;,!!$",,/ď&#x153;&#x160;,'. -Phr. (more or less ,)ď&#x153;&#x160;)4! ď&#x153;&#x2039; ,'#&)*) ))))$! !: greater,extra ď&#x153;&#x17D;: day () n. !, !,-) ,.. -Phr. (day in day out . !/ď&#x153;&#x160;!$ !/,')

 ))))$! !: age ď&#x153;&#x17D;: could (+) v. / can ď&#x153;&#x17D;: go () {went,gone,going,goes} vi. ,',$!,',",','ď&#x153;&#x2019;!,#& ,##., vt. 

!, ! 5 , ! ! n. #,', !, 6,) ),)-#4", -Phr. (go on /ď&#x153;&#x160;,', !, 5!) ))))$! !: pass,move,proceed ď&#x153;&#x17D;: come ( )) {came,come,coming,comes} vi. ),ď&#x153;&#x2039;),'#H,),##.,(5!, 'ď&#x153;&#x2019;!,"&),'ď&#x153;&#x2019;!#+'#ď&#x153;&#x160;,) -vt. #&  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


8 Phr. (come about (5!,'#H5!). Phr. (come across ( (8)) Phr. (come after /) -$)# /) ) ď&#x153;&#x17D;: did (() v. /do ď&#x153;&#x17D;: number (! )'&) n. / ,"!! vt. "!! vi. 'ď&#x153;&#x2019;!"!!,'ď&#x153;&#x2019;!

5) ď&#x153;&#x17D;: sound (>!ď&#x153;&#x17D;3) n. - vi.,vt. ď&#x153;&#x2039;(-,'ď&#x153;&#x160;-,,ď&#x153;&#x2039;(!,'#& ,'#H,'#& , -, 6ď&#x153;&#x2039;#$/#"ď&#x153;?-,adj. 4#,)-.9 ,-)+#*ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x160;)#,)%!&#(!,) )-)#,,)ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x2039; #ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x2039;H),,)ď&#x153;&#x160;+ ,,)ď&#x153;&#x160;+#!,ď&#x153;&#x2039;!

 ,/ vt. ď&#x153;&#x17D;: no (!) adv. adv. ,)ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;) -n. #'I(-<,'I(-< pl. noes,nos ď&#x153;&#x17D;: most ()- 3) adj. (.* ď&#x153;&#x17D;'# much#$many) ) -.,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;. n. "!! ) -.,'#()* ) -., -+-.,!-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,-Phr. (at the most ď&#x153;&#x160;) -.) adv. ) -.,$"& ď&#x153;&#x17D;: people ( ' () n. !,'#&66!,'#&6#, )$,#:H#,)!.:ď&#x153;&#x17D;. ))))$! !: population,folk,human,humanity ď&#x153;&#x17D;: my ()) pron. 2 !. interj. . !-)'#& " ď&#x153;&#x17D;: over ('&) prep. !$,!,!$ď&#x153;&#x160;,-+ď&#x153;&#x160;,(!ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x160;,(!,/,

,/,

 / , ď&#x153;&#x2039;/,),6ď&#x153;&#x160;. -Phr. (over and above !") adv, !$,ď&#x153;&#x2039;),, (,'!ď&#x153;&#x2039;,# 5,/ď&#x153;&#x160;!$,(!,/,

. -Phr. (all over

@(!ď&#x153;&#x2039; .! . ď&#x153;&#x160; /

5 )) adj. !$-+5!,',$5!,(!,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,)(!,',,@ď&#x153;&#x160;! ,/ n. -ď&#x153;&#x160;!(! ď&#x153;&#x17D;: know (!) {knew,known,knowing,knows} vt. #+ď&#x153;&#x2039;,#+ď&#x153;&#x2039;,#+ď&#x153;&#x2039;" ,#+ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, #,ď&#x153;&#x2039; ",",ď&#x153;&#x2039;,/#&! , (!("2 ,,),6!8,- -. vi. #+ď&#x153;&#x2039;,#+ď&#x153;&#x2039;" ,#+ď&#x153;&#x2039;. -Id. (know the ropes ď&#x153;&#x2039; ", .ď&#x153;&#x2039;! ) n. -Phr. (in theknow #+ď&#x153;&#x2039;#$9 !) ))))$! !: un ď&#x153;&#x17D;: water (' &) n. !5,!5#ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;!5

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: waters !5)ď&#x153;&#x160;!5#$ &-,#(* & vt. ď&#x153;&#x2039;6$5!, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201A;, #)ď&#x153;&#x2039;!5, ď&#x153;&#x2039;


9 "$",@-)!5, ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!$! vi. !5,$)!5,adj. !5 -Phr. (above water ď&#x153;&#x2039;!) waterer ď&#x153;&#x17D;: than (<!) conj. ď&#x153;&#x160;,!"...)$'# ,)$- ) !<ď&#x153;&#x17D;  ď&#x153;&#x17D;: call () {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (#)#,#ď&#x153;&#x2039;#,#ď&#x153;&#x2039;,# ď&#x153;&#x2039;/$!,ď&#x153;&#x160;! -,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160;,$ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;6$,)6$,)!)ď&#x153;&#x160;,#, ď&#x153;&#x160;, # ď&#x153;&#x17D;,- ,- ,,'),& # ,/!(,! ))))$! !: exclaim

 ď&#x153;&#x17D;: first (ď&#x153; #ď&#x153;&#x17D;- 3) adj. #, ! ,adv. ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x2019;!# 5#,'ď&#x153;&#x2019;! ! #,ď&#x153;&#x2039; 1,-) # ". ď&#x153;&#x17D;: who (A+) pron. #,@+ď&#x153;&#x2039; ,@+ď&#x153;&#x2039;>,>, ,@+ď&#x153;&#x2039; , -Phr. (as who should say >ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; "&ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x160;!! 5!) ď&#x153;&#x17D;: may ()ď&#x153;&#x17D;) auxv. ""&,","&,-)#"&, , ď&#x153;&#x2039; n. =maiden(+) ď&#x153;&#x17D;: down (!3) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, -Phr. (down and out ,)ď&#x153;&#x160;) $!,,)ď&#x153;&#x160;)(!,,)ď&#x153;&#x160;)!/) n. #$!,# vi.,vt. ( ď&#x153;&#x2039;) ))))$! !: dejected,fell,descent ď&#x153;&#x17D;: side (,>3) n. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!>#,ď&#x153;&#x2039;!-ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x2039;,#*,.ď&#x153;&#x160;)

ď&#x153;&#x160; !,Nď&#x153;&#x2026;,!,##$ adj. +ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;!! ,"ď&#x153;&#x2039;!!,#, (8. vt.,vi.

 ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,$!+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;,-! -!.!,4,ď&#x153;&#x2039;,4,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; -Phr. )side wit ď&#x153;&#x17D;: been (!) pp. be -Conf. gone ď&#x153;&#x17D;: now (!) adv. *&!,5 P!,5 !,5 'ď&#x153;?"". ! -Phr. (now and again,now and then # 5 #) conj. /# ,!$". n. 'ď&#x153;?"".!

,-) !5 ď&#x153;&#x17D;: find (,3) {found,found,finding,finds} vt. ,'#&-,,,ď&#x153;&#x2039;# ," ,,',/ -(!,65 ,##.,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(. vi. #+ď&#x153;&#x2039;-,4!ď&#x153;&#x160;,/ -(!,65,)4!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: find oneself #+ď&#x153;&#x2039;)-)#/!&#+ď&#x153;&#x2039;(< 6ď&#x153;&#x2039;) !.


10 ď&#x153;&#x17D;: any (!'!) adj.,adv.,pron. !!! , #, ď&#x153;&#x2039;,, ,!, D, .,

5), #4,ď&#x153;&#x2039;( ))))$! !: one, whatever, whichever) ď&#x153;&#x17D;: new (!() adj.,adv. )ď&#x153;&#x160; -adv. ď&#x153;&#x160; )ď&#x153;&#x160;. n. -( )ď&#x153;&#x160;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: newness n. ď&#x153;&#x17D;: work ((#ď&#x153;&#x17D;) n. !,#!,# !,-( ,@(/@"# !,!Nď&#x153;&#x201A;)$,-(ď&#x153;&#x160;-#ď&#x153;&#x2039;, !Nď&#x153;&#x201A;)$,@, ;/(#*ď&#x153;&#x17D;, adj. ! vi. !,# "ď&#x153;&#x2039; !,!(!!,(!#$ , 6ď&#x153;&#x2039;-, 6ď&#x153;&#x2039;!,,ď&#x153;&#x2039;@,)@, ď&#x153;&#x2039;)$, ď&#x153;&#x2039;-) vt. " #,.), 6ď&#x153;&#x2039;-, 6ď&#x153;&#x2039;! , ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;@ ď&#x153;&#x17D;: part ( #ď&#x153;&#x17D; ) n. -ď&#x153;&#x160;!,#(*,!ď&#x153;&#x2039; vi.,vt. ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: take ( ) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (#),),(," ,,!,,ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;) , ," , 6ď&#x153;&#x2039;,",)@,##,. ( / ,,',,' ,'ď&#x153;&#x2019;!,-( +,'( ,',( ,') ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: get ( ) {got,gotten,getting,gets} vt. ,ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;),,ď&#x153;&#x2039;# ,,,') vi. ),##. Phr. (get along " #,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,/,'ď&#x153;&#x2019;!)(/#). ď&#x153;&#x17D;: place ( -) n. -! , #(*,".), , ,/,%!&,/!ď&#x153;&#x160;,-9 ,-!#*ď&#x153;&#x17D;, & ,!ď&#x153;&#x2039; , #!, / 5,- )&. -Phr. (give place to ď&#x153;&#x2039;)- 8,+ ! ) -Phr. (go places '#&-)-#4") -Phr. (take place (5!) vt. " ,,&, &!,##"., -ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x2039;,N,),/ď&#x153;&#x160;/ 5,(!("2 ,'# -,+,-ď&#x153;&#x160;#&-.! vi. +ď&#x153;&#x160; ! !  ď&#x153;&#x17D;: made ()) adj. > 5!,'#&(:%ď&#x153;&#x17D;5! v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3make ))))$! !: invented ď&#x153;&#x17D;: where (#ď&#x153;&#x17D;) adv.,conj.,pron. ,!,/#,!,".,!,,' !!

5 ,+ď&#x153;&#x160; !!

5 ,* ! 5!,"ď&#x153;&#x160;,! n. -! / 5,-! (/. ď&#x153;&#x17D;: after


11 (' &,' &) prep.,adj., adv. , , ď&#x153;&#x2039; , ", 9 , /(/), -, /), ď&#x153;&#x160;. (

 ))))$! !: later, then, behind -A. before, prior to) ď&#x153;&#x17D;: back () {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. ,ď&#x153;&#x2039; ,-ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x2039;! , , ', $!,/# !ď&#x153;&#x2039;),ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;, ,,-! -!.!,$,() ! ! ))))$! !: rear -Conf. re ď&#x153;&#x17D;: little (( ' () adj. 4,!ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;),"ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x160;,- !ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x160;,.)(),( ") , . adv. ,)ď&#x153;&#x160;, "&,)ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;. n. "!!4!ď&#x153;&#x2039;,#&&- 5!,#&&- 5!. -Phr. (little by little &4 &!ď&#x153;&#x2039;)

 ))))$! !: small,young,mean,weak ď&#x153;&#x17D;: only (!') adv.,adj. ď&#x153;&#x160;! 5!, /ď&#x153;&#x160;,-( conj. /ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160;,/ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160; -Phr. (only too )"#(ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;(,)D) ))))$! !: solely,alone ď&#x153;&#x17D;: round (#3) adj.,vt.,vi. ( ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;!)),'ď&#x153;&#x2019;!(" /#,ď&#x153;&#x2039;) ),),/4) , )ď&#x153;&#x160;) ,,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,6 "!, !,)6(/6,#.!# n. -( 'ď&#x153;&#x2019;!),-( 'ď&#x153;&#x2019;!#+' !,-( 'ď&#x153;&#x2019;!#+' #),#,#).!#,#/#",#/#&*,(#6)), ),(#&-.!)! ,6., ,# 5 ď&#x153;&#x17D;: man ()!) n. !@+ď&#x153;&#x2039;6,!#,)!.:ď&#x153;&#x17D;,@+ď&#x153;&#x2039;6,.#.:,)!.:6/(,.,-),!! 'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;6, +!ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;6,! 6ď&#x153;&#x2039;@+ď&#x153;&#x2039;6,/ )#.,#$'ď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;!. vt. ! ď&#x153;&#x2039;,'#&"/!ď&#x153;&#x160; interj. . !-)'#& " )#&/$#$#ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (as one man 2 ! ď&#x153;&#x17D;) pl. men ď&#x153;&#x17D;: year (#ď&#x153;&#x17D;) n. 'ď&#x153;&#x201A;,., -Phr.(year in and year out /'ď&#x153;&#x201A;/,') -Phr. (year after year .'ď&#x153;&#x201A;) ď&#x153;&#x17D;: came ()) v. /come ď&#x153;&#x17D;: show (6) vt.,vi. -,!-,@ ď&#x153;&#x2039;4!,!2,-/ , (-+"!ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x2039;4!,, <(,!,'+, ď&#x153;&#x2039;#,+ď&#x153;&#x2039; 6,5 ,Nď&#x153;&#x201A;)$, ď&#x153;&#x2039;,'#& ! ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;+ -Phr. (show off ď&#x153;&#x2039; ) n. #-,#$#,#ď&#x153;&#x160;#,#ď&#x153;&#x160; '#H ď&#x153;&#x2039;4!. -Phr. (run the show .) ("##$-!#*ď&#x153;&#x17D;)


12 ď&#x153;&#x17D;: every ('#) adj. .D,/ď&#x153;&#x160;&,

5). -Phr. (every now and then # 5#) -Phr. (every other day !ď&#x153;&#x2039;! !) ))))$! !: each,all possible ď&#x153;&#x17D;: good (+) adj. ,#.* -Id. (all in good time + &,)&"&) n. .*ď&#x153;&#x160;, @'#&6!ď&#x153;&#x17D;,)( ,)#.*

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: goods n. -(!ď&#x153;&#x2039;. -Phr. (for good /,') interj. . !-) "#$ )4!ď&#x153;&#x2039;, -adv. .

 ))))$! !: ď&#x153;&#x17D;: me ()) pron. 2 ! ď&#x153;&#x17D;: give (() {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;,) ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;," -Phr. (give in ) ď&#x153;&#x2039; ,.-+,ď&#x153;&#x2039; .). -Id. (give (something) out ""ď&#x153;&#x160;). n. -9 $.ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;,) ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: our ('&) pron. # ď&#x153;&#x17D;: under ( !&) prep.,adj.,adv. 9 /ď&#x153;&#x2039;, /ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,/ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,#, !- ,/) , !#&ď&#x153;&#x160; . -Phr .(go under ) ď&#x153;&#x2039; //) ))))$! !: beneath,below ď&#x153;&#x17D;: name (!)) n. 6$,!) vt. / 56$,#&.6$ ď&#x153;&#x17D;: very ('#) adv. ),)D,ď&#x153;&#x160;(, ď&#x153;&#x2039;"#(,$(!. adj. ď&#x153;&#x2039;"#(,"#(,2 &,!ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;, -(5!6(,/4) ,  ď&#x153;&#x160;! 5!

 ))))$! !: extremely,greatly,exactly,absolute,suitable ď&#x153;&#x17D;: through (<#+) prep. @ď&#x153;&#x160;!,@ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;!, &.,@ď&#x153;&#x160;!/,/,#)

5,'#&-)-#4",(<, /.@,,ď&#x153;&#x2039;, #&,!$". adv. @ď&#x153;&#x160;!,@ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;!,/,/ 5/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;!"!", -., -#4",-)+#*ď&#x153;&#x17D;,-PHr. (through and through / .#*) adj. -#4",-#4",@ď&#x153;&#x160;!, / ď&#x153;&#x17D;: just (" - 3) adj. ./(<##), <##),'ď&#x153;&#x2019;!<##), ,-)#, )&,-)/.-)@,+/ď&#x153;&#x2039;


13 )ď&#x153;&#x160;!,4!ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;! 5!,"#(D ď&#x153;&#x17D;: form (#ď&#x153;&#x17D;)) {formed,forming,forms} n. #+',#+'#ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x17D;),#& ,)-)#, Nď&#x153;&#x201A; ď&#x153;&#x2039;. vt. -#ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#+'#ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;#+',@(/,'#&, ," ,#," ," / 5,(,( )(. vi. 'ď&#x153;&#x2019;!#+''ď&#x153;&#x2019;!#ď&#x153;&#x160;! 5 ,'ď&#x153;&#x2019;!," 5! ď&#x153;&#x17D;: sentence (>!' (!>3) n. '#&,#/ -(!,#/ -(! :,# ( :,# :,/( "!ď&#x153;&#x17D; ,),-.9:(/. vt. / -(!, ( :. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sentencer n.

 ))))$! !: judgment,opinion,verdict ď&#x153;&#x17D;: great (# ) adj. 8ď&#x153;&#x160;,( 8ď&#x153;&#x160; -adv. ). n. !- 8,! )6$-. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: greatness n.

 ))))$! !: large,huge,excellent ď&#x153;&#x17D;: think (<(3) vi. (, 6ď&#x153;&#x2039;)(,#.ď&#x153;&#x160;!(,!,#&,#,# ,,/#ď&#x153;&#x160;/#,"&,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160;,#+ď&#x153;&#x2039;- ď&#x153;&#x160;,(ď&#x153;&#x160;,$ď&#x153;&#x160;. vt. (ď&#x153;&#x160;,#+ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x160;,$ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160;,(

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: thinkable adj. -Phr. (think fit (ď&#x153;&#x160;)&-)) ,-Phr. (think up @! (! 5 ď&#x153;&#x17D;: say (>) vt.,vi. +,ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,-)4! adv. '#&)*,/ ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x160;! n. -(

 +, +,-( <( !# +,# "& +, -Phr. (have the say )!") ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sayer n.

 ))))$! !: utter,pronounce ď&#x153;&#x17D;: help (A 3) v. 6ď&#x153;&#x160;$ n. #6ď&#x153;&#x160;$, -(6ď&#x153;&#x160; interj. . !)6ď&#x153;&#x160;$

 ))))$! !: aid,assist -A. resist,destroy ď&#x153;&#x17D;: low () adj.,adv. /, !ď&#x153;&#x2039;, /5,ď&#x153;&#x160;!,,ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x160;!#,ď&#x153;&#x160;/,+ď&#x153;&#x160; ",//ď&#x153;&#x2039; ,,6 ,6ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x17D;/,-/,-@ď&#x153;&#x160; n. -( +ď&#x153;&#x160;/,#/,ď&#x153;&#x160;/,#ď&#x153;&#x17D;#,#ď&#x153;&#x17D;


14 /,),). vi. ( )#ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x2039;- n. ##ď&#x153;&#x2039;- ď&#x153;&#x17D;: line (,!3) {lined,lining,lines} n. -ď&#x153;&#x2039;!,-,6$,-ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x2039;!#& ,-ď&#x153;&#x2039;!,- #, - # ď&#x153;&#x17D;,-ď&#x153;&#x2039;!&,-ď&#x153;&#x2039;!/,-ď&#x153;&#x2039;! )!),-ď&#x153;&#x2039;!!ď&#x153;&#x2039;/ ,-ď&#x153;&#x2039;!(,-ď&#x153;&#x2039;! (!# (!#$,-#(!,-4,-6$,,!,!!ď&#x153;&#x2039;,(<# vi. #'ď&#x153;&#x2019;!!,# 'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x2039;!/#, ď&#x153;&#x17D;: differ (('&) {differed,differing,differs} vi. //ď&#x153;&#x160;",@( !. ))))$! !: contrast ď&#x153;&#x17D;: turn ( (#ď&#x153;&#x17D;!) vt.,vi.,n. (#)).!, !,,,$!,(,, , (,@(!, !,ď&#x153;&#x160;,5,ď&#x153;&#x2039;), ,!,". )#'!',-ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,#! , ! ,##,!(- , :*&, ď&#x153;&#x160; , ;/(#*ď&#x153;&#x17D;,#+',)!ď&#x153;&#x2039;),)!ď&#x153;&#x2039;)!ď&#x153;&#x2039;,#, ,## :, #(!ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x17D;: cause (>) {caused,causing,causes) n. -/.,".'#&-ď&#x153;&#x17D;,)+ď&#x153;&#x2020;,-("'ď&#x153;&#x2019;!-# 6(/ vt. ď&#x153;&#x2039;(! 5 ,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(, ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;

 ))))$! !: motive ď&#x153;&#x17D;: much () 63) n. "!!),'#()* ),-( - 8) adj. ),, 8ď&#x153;&#x160;,! ,,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; adv. ď&#x153;&#x160;),ď&#x153;&#x160; 8ď&#x153;&#x160;,$"&,'#&)*

 ))))$! !: great -A. little ď&#x153;&#x17D;: mean ()!) vt. ).ď&#x153;&#x160;),)"/!,/ 5 ",), ď&#x153;&#x2039;(5!,!)>,)))/ď&#x153;&#x160;,) )- 8/ď&#x153;&#x160;. vi. / 5 ",).ď&#x153;&#x160;) adj. //ď&#x153;&#x2039;,6 5!/,,)ď&#x153;&#x160;- 8,ď&#x153;&#x160;,-'#,, " ,5!,4!ď&#x153;&#x160;/ ,-#ď&#x153;&#x2039;)$#ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x2039;,668,'#&

 ",#&ď&#x153;&#x160;,2 n. ď&#x153;&#x160;2 ď&#x153;&#x17D;: before ((#ď&#x153;&#x17D;') adv.,prep.,conj. ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160;!!ď&#x153;&#x2039;,+ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039;,/#!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;, !!/,+,ď&#x153;&#x160; 9 /ď&#x153;&#x2039;( <(  ))))$! !: ahead ď&#x153;&#x17D;: move ()+) vi. $! , $!,,(!,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,"#(8,"!ď&#x153;&#x160;,',",',ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,)  ,!(!#,-!. vt. $! , $!,,#&/.ď&#x153;&#x2039;!, ",#ď&#x153;&#x2039; ",ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;

ď&#x153;&#x2039;,"!ď&#x153;&#x160;,',-!. n. #$! , #$!,,#'!(! +,ď&#x153;&#x160; #-+ď&#x153;&#x160;".) ' ,#(!)#.,/ď&#x153;&#x2039;),###& 


15 ď&#x153;&#x17D;: right (,# 3) adj. +,+/ď&#x153;&#x2039;,'/(,'ď&#x153;&#x2019;!<##),./(<##),(ď&#x153;&#x2039;!)!ď&#x153;&#x2039;,(ď&#x153;&#x2039;!)!,(ď&#x153;&#x2039;),/#,' ,'ď&#x153;&#x2019;!).)2 n. <##),)./(<##),)+/ď&#x153;&#x2039;,-( <(,-( <(/)H),# !,# 5,Nď&#x153;&#x2026; +/ď&#x153;&#x2039;,-)6(Nď&#x153;&#x2026;,-)6(# %-9 ! +ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;! '#&<!-9 vt. ď&#x153;&#x2039;##ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160; &-),ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;, vi. #/ ,/ 5/# adv . 'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x2039;!/#,ď&#x153;&#x160;+/ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;!,)&-) ď&#x153;&#x17D;: boy () n. 4@+ď&#x153;&#x2039;6,4,!ď&#x153;&#x2039;6, ď&#x153;&#x160;!.ď&#x153;&#x160;),ď&#x153;?,&-#$Nď&#x153;&#x192; )ď&#x153;&#x160;,4Nď&#x153;&#x192;!,! # interj. . !-)'#& "#$++ ))))$! !: youngster ď&#x153;&#x17D;: old (3) adj. ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,6#,.),Tď&#x153;&#x160;,/,#,(),#*

 ))))$! !: aged ď&#x153;&#x17D;: too ( +) adv. , ()/(),ď&#x153;&#x2039;,)$! !,4, ,(!,',)(!,',)ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: in addition ď&#x153;&#x17D;: same (>)) adj. )$! !,6ď&#x153;&#x160;! !, ď&#x153;&#x160; !,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, -pron. -( 'ď&#x153;&#x2019;!'#&9 ,-( ď&#x153;&#x160; -phr. (all the same 6ď&#x153;&#x160;! ! ď&#x153;&#x160;,#4/))

 ))))$! !: identical,like ď&#x153;&#x17D;: tell ( ) vt.,vi. ,"ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;, +,##,'ď&#x153; @,"!)//ď&#x153;&#x160;,-@. ! &!!, !, ď&#x153;&#x2039;(@6 "!#$#.!#,tell off ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;#.!# '#&*) ď&#x153;&#x160;,Phr. (tell on +) +,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-#&) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: tellable adj.

 ))))$! !: ď&#x153;&#x17D;: set (> ) {set,set,setting,sets} vt. ,/ 5,/ 5/#," ," )," #,/#)# vi. $!,/,)& ,)&-),(! ,#() ,>4!. n. #/ 5,#" / 5, 6.,#$6.,#$!/& !,/& !/(!,!.#)-(/ () ď&#x153;&#x17D;, ,.ď&#x153;&#x160;)), ( ,#$# (( ., #

!ď&#x153;&#x17D;) ď&#x153;&#x17D;: three (<#) n.,adj. -)


16 ď&#x153;&#x17D;: want (! 3) vt. vi.,/ď&#x153;&#x2039;#,'##!,,!,,ď&#x153;&#x160; n. -( /ď&#x153;&#x2039;#,-( "'ď&#x153;&#x2019;! ,)!,)"!,#!-("'ď&#x153;&#x2019;!6(/,)#+ď&#x153;&#x2039;-/ď&#x153;&#x2039;# Phr. (want out /ď&#x153;&#x2039;#) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wanter n.

 ))))$! !: esire,lack,sha ď&#x153;&#x17D;: air (#ď&#x153;&#x17D;) vt.,vi.,n. @, (! , @ , ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;-&,)(4!, , #

!ď&#x153;&#x17D;, # ", ) , , :*& ď&#x153;&#x160; , #$! , , #. -airless adj. -airlike adj. ď&#x153;&#x17D;: well () adv. ,ď&#x153;&#x160;,##ď&#x153;&#x2039;,-,'ď&#x153;&#x2019;!  ",ď&#x153;&#x2039;)#&) #& ,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;-##-#(8 ,ď&#x153;&#x2039;)+/ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;)/.@,)),,ď&#x153;&#x2039;#,/4) adj. -,, ",##ď&#x153;&#x2039;, #,)&-) interj. &! !,ď&#x153;&#x2039;! n. )-,))-.9 ,6,)-#4" n. ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x17D;: also (' >) adv. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x160;! !, )$! !, 2 & (

 ))))$! !: and, besides) ď&#x153;&#x17D;: play ( ) n. #ď&#x153;&#x160;!,#&ď&#x153;&#x160;!,#ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039;,#-,###,&#,#$ &#,#'I( /( vt.,vi. ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;,-,##,ď&#x153;&#x160;!&#,'I( /,( ! ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: playable adj. playability,n. ď&#x153;&#x17D;: small (-)) adj. 4,!ď&#x153;&#x2039;,"ď&#x153;&#x2039;,!(,,ď&#x153;&#x160;)/ ,/ 4,ď&#x153;&#x160;!#,ď&#x153;&#x160;! ,-ď&#x153;&#x160;! adv. //ď&#x153;&#x2039;,4!ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;!6(5!46(5!!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x160;!. n.. -( 4. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: smallness n.

 ))))$! !: wee,little,mean ď&#x153;&#x17D;: end (!3) n. ', ď&#x153;&#x2039;,/!",".",6 5!-. ď&#x153;&#x2039;,)#*##),) (! ,)!&,@ $5',@'#&-ď&#x153;&#x17D;, /. '#&-ď&#x153;&#x17D;,#,-9 -. ď&#x153;&#x2039; vt. ./,( (,Jď&#x153;&#x160;, ," -(5!. vi. -(5!-.,./,( /, 5!-. ď&#x153;&#x2039; -Phr. (make both ends meet (! ď&#x153;&#x2039;  )/ď&#x153;&#x2039;


17 ď&#x153;&#x17D;: put ( + ) vt. , -ď&#x153;&#x160;," ," ď&#x153;&#x2039;), ##".,$ !,ď&#x153;&#x2039;,,"ď&#x153;&#x2039;,##,',-!,!&!,$!, " 4(9:), .!,'#&)*,'#&)(!,&,( ! !) !/ď&#x153;&#x160;,@ ,ď&#x153;&#x2039;. vi. ď&#x153;&#x160;! (#$), (! vt.,vi.,n.(#)/+ď&#x153;&#x17D;.)Dď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;/#ď&#x153;&#x160;putter n. #ď&#x153;&#x2039;,# ,- 8 'ď&#x153; - ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;"!!! 9 ! !,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: home (A)) n.,adj. ( )ď&#x153;&#x2039;!,#$!, , +ď&#x153;&#x160; ,'ď&#x153; /.9+),( ď&#x153;&#x2039;!()$!!,'#& /!,(!!(,-!-#&ď&#x153;&#x17D;,%!, +!ď&#x153;&#x17D;. adv. ,'ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: residence,centre ď&#x153;&#x17D;: read (#) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160;!-,ď&#x153;&#x2039; ")),

!,#*ď&#x153;&#x17D;,+!U( adj. ď&#x153;&#x160;!! -$))

 ))))$! !: decipher,peruse ď&#x153;&#x17D;: hand (A!3) n. )$,)$ -Phr. (at hand ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;$5)) ď&#x153;&#x17D;: port ( #ď&#x153;&#x17D; ) n. ď&#x153;&#x160;#$,)$ ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160; !, ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;! ,6ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;/ ))))$! !: harbour ď&#x153;&#x17D;: large (#ď&#x153;&#x17D;"3) adj. 8ď&#x153;&#x160;, 8ď&#x153;&#x160;/)),-ď&#x153;&#x160;!),ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,()) . adv. ď&#x153;&#x160; 8ď&#x153;&#x160;/, ď&#x153;&#x160;)),ď&#x153;&#x160;.,/)). n. -Phr. (at large ď&#x153;&#x160;(-#&,/4) , !,))) -Phr. (in large ))) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: largeness n. +large

 ))))$!

 ď&#x153;&#x17D;: spell (- ) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. -&,65",!)>, , @ď&#x153;&#x160;!,'! #. n. )!/#ď&#x153;&#x17D;,-!ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x17D; ( <( #,-',&,&!,#,#+ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x160; ,#&& spell out ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;),<(ď&#x153;&#x160;6 "!,65" ď&#x153;&#x17D;: add () vt.,vi. /(),, (),-#(), +/(). ď&#x153;&#x17D;: even ('(!) adj. #,#,-)-),>#ď&#x153;&#x2039;W,ď&#x153;&#x2039;/ ,,ď&#x153;&#x2039;-).,./(<##), ,,)ď&#x153;&#x160; ,)ď&#x153;&#x160;(!,- -adv. ď&#x153;&#x160;##, ,(ď&#x153;&#x160;! 5!,)ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; n. /!4! vt. ď&#x153;&#x2039; #, ď&#x153;&#x2039;#, ď&#x153;&#x2039;-)., ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; !. vt. 'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160; !. -Id. (be (get) even wi ď&#x153;&#x17D;: land (!3) {landed,landing,lands} n. (!, $5!(!,@ď&#x153;&#x160;!(!,'#& ,/,(!!


18 '#& vt. / 5##,!,'-+,ď&#x153;&#x160; ," ," ",!5!. vi. 5!,5!Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,-+ď&#x153;&#x160; -Phr. (the land (!:/#6! 6 #:/#&#' .- /ď&#x153;&#x17D;) ))))$! !: soil,g ď&#x153;&#x17D;: here (A#ď&#x153;&#x17D;) adv. !, /#!,5 *&!,5 > ("#*+ď&#x153;&#x160;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: here below !!,5 !6(/!5. -Phr. (neither here nor their ,)ď&#x153;&#x160;- 8,,#ď&#x153;&#x2039;-#&) n. !5 ,!,5 6(/!,5 'ď&#x153;?"".!

!5. interj. *&!5!. P!5!,& ))))$!

 ď&#x153;&#x17D;: must () - 3) auxv. /ď&#x153;&#x2039;,"/ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;!!ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160;"& ď&#x153;&#x17D;: big (() adj. 8ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160; 8ď&#x153;&#x160;,) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: biggish adj. 8ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160; 8ď&#x153;&#x160;,) bigness n. ) 8ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: large -A. small -Conf. size,large,great ď&#x153;&#x17D;: high (,A) adj. -+,#.!#, 8ď&#x153;&#x160;, ,"#(" ,(, ,(! ",,,#,.ď&#x153;&#x2026;)ď&#x153;&#x201E;,)ď&#x153;&#x2039;, adv. -+, ,#+#.

 ))))$! !: lofty ď&#x153;&#x17D;: such (> 63) adj. 6ď&#x153;&#x160;!! 5!,6ď&#x153;&#x160;!!,5 ! 5!, !,5 ! 5!,! 5!D,! !, ď&#x153;&#x2039;,"#(D,!ď&#x153;&#x160;!!. pron. !6ď&#x153;&#x160;!!,5 ! 6ď&#x153;&#x160;!! 5!,-(!,5 -(! 5!, -Phr. (as such ! ! 5 , !,5 6ď&#x153;&#x160;!! 5! 6ď&#x153;&#x160;!!5) -Phr. (such as 6ď&#x153;&#x160;! / ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x160;!) -Phr. (such and such 'ď&#x153;&#x2019;!/ď&#x153;&#x2039;! 'ď&#x153;&#x2019;! () ď&#x153;&#x17D;: follow (') vt. /(/),/),/) ,)/), /),)/),/),ď&#x153;&#x160;,(!,' /),6$ď&#x153;?,!$)",'ď&#x153;&#x2019;!@-$!$",!(!/ď&#x153;&#x160;,',ď&#x153;&#x2039; " vi. /ď&#x153;&#x160;),'ď&#x153;&#x2019;!@-$ !$)",# 6ď&#x153;&#x2039;,/),'. -Phr. (follow up /(/)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;6(.)

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: followable adj. ď&#x153;&#x17D;: act ( 3) n.,vt.,vi. ##& , ;/(#*ď&#x153;&#x17D;, 2, ď&#x153;&#x17D;(&#) , #ď&#x153;&#x160;!&#, ; <(,X !" , #!(!, #'I( /(!ď&#x153;&#x2039; , # (@, #ď&#x153;&#x2039; , /.#*ď&#x153;&#x17D; !&##$ ! -$, #$" #, #$!,, ## (


19 ))))$! !: perform, do, pl ď&#x153;&#x160; activated clotting enzyme ď&#x153;&#x17D;: why (,) adv.,conj.,interj. ,), n. -/.,)+/.,/.@, ď&#x153;&#x17D;: ask (-3) n. !# "ď&#x153;&#x2039;-#ď&#x153;&#x2039;",)ď&#x153;&#x2039; ash (!( !'#& -!(!!). -S... ď&#x153;&#x17D;: men ()!) n. + "!ď&#x153;&#x17D;man ď&#x153;&#x17D;: change (6!"3) vt.,vi. '!','! -n. #'!',#'! )ď&#x153;&#x160;,(!',(!

!,-! >$5,-( +'!

 ))))$! !: alter,replace ď&#x153;&#x17D;: went (! 3) v. #(6ď&#x153;&#x160;2go,#(6ď&#x153;&#x160;2&3wend ď&#x153;&#x17D;: kind (,3) n. 6!(," ,'#&9 ,.ď&#x153;&#x160;), ## , !<.,ď&#x153;&#x17D; :*&,,.*-) /,( ,#+'. Phr. (inkind !,'ď&#x153;&#x2019;!-(!ď&#x153;&#x2039;( ! "&'ď&#x153;&#x2019;!(!)). -Phr. (of akind 6!( ! :*& !) adj. #.*,'#!, ", ,)// ď&#x153;&#x17D;: off () adv. ,ď&#x153;&#x160;,',ď&#x153;&#x160;,",,,', ď&#x153;&#x2039;!,',,'-,,',., ,, ď&#x153;&#x2039;!,-(5!6(,),' prep. ",ď&#x153;&#x160;,',.,,",', , ď&#x153;&#x2039;!," adj. @(,@('/(,@()/#%!,,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!  ",,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!  ",,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!@,(-#&, ď&#x153;&#x160;, ,. ,. !,( #) !ď&#x153;&#x2039;!,#(),',,)ď&#x153;&#x160;- 8,,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; n. 9& +ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,',9& . # !,9& @()/#%! #$ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; 9& !-ď&#x153;&#x2039;!,,',,' ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: need (!) {needed,needing,needs} n. )"'ď&#x153;&#x2019;!,)/ď&#x153;&#x2039;#,-( /ď&#x153;&#x2039;#,-( !,) !,) -! if need be !#*"'ď&#x153;&#x2019;! vt.,vi. ))"'ď&#x153;&#x2019;!,"'ď&#x153;&#x2019;!, /ď&#x153;&#x2039;#,'#&-ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: needer n. ď&#x153;&#x17D;: house ( n.,adj. A>3,vt.,vi. A>) n. ď&#x153;&#x2039;!,#$!,#,##$!,## ,- !,# %-9, ď&#x153;&#x17D; /#&+,ď&#x153;&#x2039;,6ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039; +ď&#x153;&#x160; ,),>ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;. vi. ! ,>ď&#x153;&#x160;!,+ď&#x153;&#x160;. adj.  ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: dwelling ď&#x153;&#x17D;: picture


20 ( ('6&) n. 9 ,#+'9 ,9 ,9 ď&#x153;&#x160;,@ď&#x153;&#x160;!9 ,9 !-,9 !/#ď&#x153;&#x17D;,9 "!ď&#x153;&#x17D;, 9 "(!/!#,"9 ,-!#*ď&#x153;&#x17D;,)ď&#x153;&#x2039; "/ď&#x153;&#x160;-!#*ď&#x153;&#x17D; vt. -'ď&#x153;&#x2019;!9 ,!9 ,"(!/!#,! /, ##*,ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!9 !/#ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: try (, #) vt.,n. ()) ), (-+"!ď&#x153;&#x17D;, ,--!, ("#*, !,>ď&#x153;&#x2039;). vi. ) -PHr. (try on -)) ))))$! !: essay,attempt,assay,test ď&#x153;&#x17D;: us ( -) pron. # ď&#x153;&#x17D;: again (&!') adv. , )ď&#x153;&#x160;, , ! (

 ))))$! !: anew, once more ) ď&#x153;&#x17D;: animal (!' !()() n. - /ď&#x153;&#x17D;, ! ď&#x153;&#x2039;- /ď&#x153;&#x17D;, - /ď&#x153;&#x17D;5+ď&#x153;&#x2039;!), ! #ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;- /ď&#x153;&#x17D;. -adj. - /ď&#x153;&#x17D;. -animalic, animalian adj. ( ))))$! !: creature, beast -A. human) ď&#x153;&#x17D;: point ( 3) n. ".,".'#&-ď&#x153;&#x17D;,".#$),". !(),-( )'),-! , /!ď&#x153;&#x160;, ( , 5!,/!,-( - 8 ď&#x153;&#x2039; ",'#&4!,".- 8, :*ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;!&,ď&#x153;&#x2039; ,!ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160; ,,&!!,#65,vt.,vi. 65,4,"ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;),-#(), -ď&#x153;&#x160;".

!() -Phr. (inpoint ď&#x153;&#x2039;'#&4! ,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: mother ()'<&) n.,adj. )ď&#x153;&#x160;,)#,)ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x160;5,8(@+ď&#x153;&#x2039; !ď&#x153;&#x2039; )$!)ď&#x153;&#x160; vt. 'ď&#x153;&#x2019;!)ď&#x153;&#x160;, +)$!)ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: mom,mama ď&#x153;&#x17D;: world ((#ď&#x153;&#x17D;3) n. ,/, (9 ,)!.:ď&#x153;&#x17D;,-,)!.:ď&#x153;&#x17D;,))!.:ď&#x153;&#x17D;,)!.:6/(, -<#*6!,6!6 5!2 &)!.:ď&#x153;&#x17D;,#,*" #,- ),".#, .-( .ď&#x153;&#x160; ) +,ď&#x153;&#x160; -## -(,"!!) ,6(/, ,ď&#x153;&#x17D; -Phr. (for all the world -(5!6() ď&#x153;&#x17D;: near (!#ď&#x153;&#x17D;) adv.,adj. ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;,$"&,$"& -prep #4D!5,"!, vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; ). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: nearness n.


21 ))))$! !: close ď&#x153;&#x17D;: build ((3) {built,built,building,builds} v. -#ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;-#ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,'+,-'!,-#ď&#x153;&#x2039;-##, (),

 ď&#x153;&#x2039;4# n. #ď&#x153;&#x160;-#ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x160; 

 ))))$! !: erect -A. demolish ď&#x153;&#x17D;: self (>3) n. / ,/!,</. ď&#x153;&#x2039;,/), //&, :*ď&#x153;&#x17D;.,@'#&6!ď&#x153;&#x17D;-ď&#x153;&#x160;!/ ,-9 '/(,- !!. adj.)$! ! -pron. / 2 !,/  ))))$! !: ego,psyche,identity ď&#x153;&#x17D;: earth ((#ď&#x153;&#x17D;<) n. ,(!,'% ,))!.:ď&#x153;&#x17D;,-## -(

5!,ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: father ('<&) {fathered,fathering,fathers} n. (, ď&#x153;&#x160;,@+ď&#x153;&#x2039;'#, #&, ď&#x153;&#x160;.8<##), #6$@+ď&#x153;&#x2039;.- $-)# ,@+ď&#x153;&#x2039;.- -..ď&#x153;&#x160;),@+ď&#x153;&#x2039;!)$,@+ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;/ 5 ,@+ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x160;!,#()# -Phr. (the Father #&@+ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039;). vt. ď&#x153;&#x2039;!(,#(#(),'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160;,)# ď&#x153;&#x17D;: head (A) n. #:&,-ď&#x153;&#x160;! ,-),/!ď&#x153;&#x160;@+ď&#x153;&#x2039;!,/!ď&#x153;&#x160;-+-., ".-. -Phr. (lose one's head #)*ď&#x153;&#x17D;-,/$!/ď&#x153;&#x2039;!) adj. 6 5!!, !,- 8, ,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039; vt. !!ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;! @+ď&#x153;&#x2039;!,'ď&#x153;&#x2019;! !ď&#x153;&#x2039;, !!ď&#x153;&#x2039;,' ,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,' ,/ď&#x153;&#x160; ,"ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; vi. ,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,( ď&#x153;&#x17D;: stand (- !3) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. ( ď&#x153;&#x2039;)(#)$!,$!/#,/ 5,/ 5+,ď&#x153;&#x160; /(+,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;+,ď&#x153;&#x160; $! , !Nď&#x153;&#x2026;,)@/ď&#x153;&#x160;,','ď&#x153;&#x2019;!)ď&#x153;&#x2039; !<.,ď&#x153;&#x17D; @6(8, !,5+,'H( /(!ď&#x153;&#x2039; , ".$!,/!ď&#x153;&#x160;, ! ! , ď&#x153;&#x160;! +, ď&#x153;&#x17D;, "#,@! -$ () ď&#x153;&#x17D;,@,@, ď&#x153;&#x17D;: own (!) adj.,n. (-( 'ď&#x153;&#x2019;!)/ ,'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039; -Phr. (hold one's own $! , !+ď&#x153;&#x160;) vi.,vt. ),)# ,# ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!,ď&#x153;&#x2039;/),6$ď&#x153;?. ď&#x153;&#x17D;: page ( ") n. !ď&#x153;&#x2039;! -$, ,4# 6ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;6,!!.ď&#x153;&#x160;) , ď&#x153;&#x2039;# #Nď&#x153;&#x192; ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! (!, )4#6-! vt. #6$>5ď&#x153;&#x2039;>5ď&#x153;&#x160; $ ď&#x153;&#x2039;),#&.!ď&#x153;&#x2039;. vi. 'ď&#x153;&#x2019;!4# 6ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!, (!ď&#x153;&#x2039; !# 6ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: pagehood n. pageship n. ď&#x153;&#x17D;: should (6+) v. #(6ď&#x153;&#x160;2shall,/ď&#x153;&#x2039;,#,#"& ď&#x153;&#x17D;: country


22 ( !' #) n. '#& ,@ď&#x153;&#x160;!(!'#& ,# %,'#&6# ď&#x153;&#x2039;(!,# %#$6/(,(!ď&#x153;&#x2039;!! ,6! ,(! +ď&#x153;&#x160; adj. 6! ,ď&#x153;&#x2039;!!, '#& , ď&#x153;&#x2039;!()$!!. --Phr. (across the country ď&#x153;&#x2039;) .ď&#x153;&#x160;! .ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;.) --Phr. (go to the country .# %-9 $$/ ď&#x153;&#x17D;: found (3) v. #(6ď&#x153;&#x160;W&6ď&#x153;&#x160;?find. adj. >/(/ 5#$ 6ď&#x153;&#x2039;&.'#*ď&#x153;&#x17D;/ď&#x153;&#x160;D,v. ď&#x153;&#x160; / 5,-#ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;,),ď&#x153;&#x160; n. -( /(/ 5 ()/(),)ď&#x153;&#x160;()+ď&#x153;&#x160; ()/(). ď&#x153;&#x17D;: answer (!' >&) n.,vt.,vi. /, @ <ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x2039;/ , -!, /, -!, ď&#x153;&#x2039;/ . ď&#x153;&#x17D;: school (-+) n. ##!,#&# :,# :, .ď&#x153;&#x160;)! #!,9#!,,N+',N+- /ď&#x153;&#x17D;!5. adj. ##!, #-! vi. +ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!N+,,''ď&#x153;&#x2019;!N+ ))))$! !: academy,institute,college ď&#x153;&#x17D;: grow (#) vi.,vt. ( ď&#x153;&#x2039;)"#(8,"#(8),5!,@.5!,(! 5 ,'#H5!.

 ))))$! !: increase,thrive,cultivate -A. decrease,fail ď&#x153;&#x17D;: study (-

') n. # :,##!,#ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,#+! -$,# (#&ď&#x153;&#x17D; ("#*,# -$-!--!,#(" ,-( :,-( ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,#!#ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,-(6,))!& !,# #$'#& !<ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;, Nď&#x153;&#x192;>ď&#x153;&#x2039;),-( 6ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;&#x192;N!##!. vi. : ď&#x153;&#x17D;: still (- () adj. ,-,- ,'# "-,'# "-(#!,!(,,)ď&#x153;&#x160;,,,)ď&#x153;&#x160;), 9 !( n. ),)-,9 !(,9 ,#$ !,# ! adv. !*&!,5 !,5 "!#&

*&!,5 )ď&#x153;&#x2039;#&! 5!, ,, ,!ď&#x153;&#x160;!(,- ,$! ,/ ď&#x153;&#x17D;: learn ((#ď&#x153;&#x17D;!) {learnt/learned,learning,learns} v. #!,#!#+ď&#x153;&#x2039;, :,)#+ď&#x153;&#x2039;,#+ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; )ď&#x153;&#x160;,- -!.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: learnable adj. +learn learner n. +learn ď&#x153;&#x17D;: plant ( ! 3) n. $6,/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;,#! vt. &,'+, &5,'ď&#x153;?,Nď&#x153;?,/ 5,-#ď&#x153;&#x2039;, # ď&#x153;&#x17D;: cover ( '&) {covered,covering,covers} vt. '.),.),,'ď&#x153; .),'ď&#x153; ,#, !)> 'ď&#x153;&#x2020; !.ď&#x153;&#x2039;) !,#.),#)

5,66,6 6ď&#x153;&#x2039;,- - , (,ď&#x153;&#x160;),'#&/ . vi. !,>ď&#x153;&#x160;! -Phr. (cover up 'ď&#x153; 'ď&#x153;&#x2019;!) ,'ď&#x153; ď&#x153;&#x160;)(6() n. 'ď&#x153; ,N, #,', ',!, ď&#x153;&#x17D;: food


23 (+) n. #,96!#,-(#(9,# ". ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: foodless adj. foodlessness n.

 ))))$! !: fare,nutriment,support ď&#x153;&#x17D;: sun (> !) n. (/ď&#x153;&#x17D; vt.,vi. /,@.

 ))))$! !: hub,center ď&#x153;&#x17D;: four (#ď&#x153;&#x17D;,#ď&#x153;&#x17D;) n.,adj. - -Phr. (on all fours !). -Phr. (a four#$##6Y). -Phr. (form fours" 'ď&#x153;&#x2019;!Y) ď&#x153;&#x17D;: between (( !') prep.,adv. #&ď&#x153;&#x160;, !#&ď&#x153;&#x160;,+ď&#x153;&#x160;,#&ď&#x153;&#x160;#&&,6$),- ) !<ď&#x153;&#x17D; , ! ,#&! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: betweenness n.

 ))))$! !: amidst,mid,betwixt -Conf. between each ď&#x153;&#x17D;: state (-

) n. -9 ,-!#*ď&#x153;&#x17D;,%!&, :*&,#,-9 #)*ď&#x153;&#x17D;,#)*ď&#x153;&#x17D;,)# %,# %, '#& ,("## %,("#'# vt. ď&#x153;&#x160;,,"ď&#x153;&#x2039;,!,-<,-< ,(*(/ -/#ď&#x153;&#x17D;) 6ď&#x153;&#x2039;#$)-. adj. !"!ď&#x153;&#x2039; , #6#,  (<, # % ď&#x153;&#x17D;: keep ( ) {kept,kept,keeping,keeps} v. 4,-!,ď&#x153;&#x2039;, ,'ď&#x153;&#x2020; !# :,!ď&#x153;&#x160;! ,<#,ď&#x153;&#x2039;,@.,ď&#x153;&#x2039;, / ,!(!("#, 'ď&#x153;&#x2019;!+ď&#x153;&#x160; ## :,ď&#x153;&#x2039;,#-! -!.!,/ / 4# -.'#- -) ,-ď&#x153;&#x160;! 4#ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x160;!! -.,.. -Phr. (forkeeps ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: eye () n. /,! !ď&#x153;&#x17D;/," :.,-/,#+,#"ď&#x153;&#x2039;,)/ 5 ",)(,ď&#x153;&#x2039;(,

!&,6ď&#x153;&#x160; ,#+, ( ),/!ď&#x153;&#x160; $6,".-,, )-,-( )#+'ď&#x153;&#x2039;/. -Phr. (keep an eye on Nď&#x153;&#x2020;+,+, ď&#x153;&#x160;4) -pl. eyes,eyen ))))$! !: observe,wa ď&#x153;&#x17D;: never (!'&) adv. ,)ď&#x153;&#x160;


24 ))))$! !: not ever ď&#x153;&#x17D;: last (- 3) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. -. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;-.,--.,-#.', ! -., $+ď&#x153;&#x160;-(,ď&#x153;&#x160;!-(5!6 , -.,ď&#x153;&#x160;(,!,,ď&#x153;&#x160;-., )ď&#x153;&#x160;),/ď&#x153;&#x160;& n. !-. ď&#x153;&#x2039;,/!",ď&#x153;&#x2039;-#.' v. /ď&#x153;&#x160;,',/ď&#x153;&#x160;!$ ,$! , ! !.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: ď&#x153;&#x17D;: let ( ) {let,let,let,letting,lets} vt. ď&#x153;&#x2039;,!.8/, ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;( vi. ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160;. -Phr. (let alone 'ď&#x153;&#x160;/) ,)ď&#x153;&#x160;#!.) -Phr. (let down ď&#x153;&#x2039;@( # & (5 ,) ď&#x153;&#x17D;: thought (< ) n. )(,#,/#ď&#x153;&#x160;/#,## ,'ď&#x153;?88,# ("#*,)/ 5 " vi. #(6ď&#x153;&#x160; 2&3think

 ))))$! !: idea,notion ď&#x153;&#x17D;: city (>( ' ) n. #.!#,)$ 8ď&#x153;&#x160;,)$, )$,!## %,/ -Phr. (the Holy City #.#+ >)) ď&#x153;&#x17D;: tree ( #) n. /ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;! $ /ď&#x153;&#x2039;!,/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;,vt. ,ď&#x153;&#x160;5!/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;,@ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!#+'/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;. -up a tree !-9 . ď&#x153;&#x17D;: cross (#-) {crossed,crossing,crosses} n. ,,)ď&#x153;&#x2039;!,-Phr. (the Cross,)ď&#x153;&#x2039; ! #&>++/#/!/),- 8 :*ď&#x153;&#x17D; -!#(-/ď&#x153;&#x17D;, -!#(-/ď&#x153;&#x17D;,,/,#+',ď&#x153;&#x2039; ,/#,#/ - !,#'#&-.'-##,),).ď&#x153;&#x160; ",#@-)ď&#x153;&#x2039;) !<ď&#x153;&#x17D; (- /ď&#x153;&#x17D;#$ $6), !<.ď&#x153;&#x17D;@-),)  ď&#x153;&#x17D;: farm (#ď&#x153;&#x17D;)) n. #ď&#x153;&#x17D;),,#ď&#x153;&#x160;,!,-! 5- /ď&#x153;&#x17D; v. #ď&#x153;&#x17D;), ,#ď&#x153;&#x160;, !,N5 ď&#x153;&#x17D;: hard (A#ď&#x153;&#x17D;) adj. 4,!ď&#x153;&#x160;!,,,#.!#,.$,, !,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;),'I(-<,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; adv. #.!#,"#(" ,ď&#x153;&#x2039;),- ""#(D, ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;6(,)(!, ď&#x153;&#x2039;6(, ď&#x153;&#x17D;: start (- #ď&#x153;&#x17D; ) vi.#(),#()/ď&#x153;&#x2039;!,/ 5/ď&#x153;&#x2039;!,)$, #,/ 5/ ,$!,@ď&#x153;&#x160;,#&/.,#&,-&.ď&#x153;&#x2039;/ ", '#H)ď&#x153;&#x160;2  !,,),#ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x160;. vt. #()/ď&#x153;&#x2039;!,/ 5/ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(, ď&#x153;&#x2039;/ / ", ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;),-!, ď&#x153;&#x2039;- 88*##()ď&#x153;&#x160;. n. ##(),##()/ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: might (,) 3) n. !",)-)#,'#&-( <(9 , ,#,!"#$ !$ď&#x153;&#x160; -Phr. (with might and main )!"/4) ) v. / may ď&#x153;&#x17D;: story (- '#) n. #$#,!(,!( !,#$, !(,#$ď&#x153;&#x160;$,'#& /(, #,


25 ###,ď&#x153;&#x160;,#!ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;!(,#,#$,=storey(+) vt. # #'ď&#x153;&#x2019;!!(,ď&#x153;&#x160;!(

 ))))$! !: narrative ď&#x153;&#x17D;: saw (>) n. $,#$)$$ vt. $,$ vi. 6ď&#x153;&#x2039;$,/ ď&#x153;&#x2039;$ ,#(6ď&#x153;&#x160;2 see ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sawer n.

 ))))$! !: saying ď&#x153;&#x17D;: far (#ď&#x153;&#x17D;) adv. ,,ď&#x153;&#x160;,), -Phr. (by far ),'ď&#x153;&#x2019;!'#()*).) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: Phr. (far and away )). farness n. ď&#x153;&#x17D;: sea (>) n. &,"!!$ď&#x153;&#x2039;!,"!!) 

 ))))$! !: water,ocean,deep ď&#x153;&#x17D;: draw (#) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ,,ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x2039;,!," (2), ,,6 !,,-4/6ď&#x153;&#x17D;,!,##,#ď&#x153;&#x2039;#, ##*! -Phr. (draw on ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; )). -Phr. (draw up #ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;,) n. #,#,-( + ",#-) ! ,-ď&#x153;&#x160;! 6 5! ď&#x153;&#x17D;: left ( 3) adj. >ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;>ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!>ď&#x153;&#x2039;,)$>ď&#x153;&#x2039;, >ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x201A;>ď&#x153;&#x2039;,Nď&#x153;&#x2026;>ď&#x153;&#x2039;(!()

<(- ) !()#$))(!(-/ď&#x153;&#x17D;) n. ď&#x153;&#x2039;!>ď&#x153;&#x2039;,-( +ď&#x153;&#x160; >ď&#x153;&#x2039;)$,# !>ď&#x153;&#x2039;,#5>ď&#x153;&#x2039; adv. ,'

>ď&#x153;&#x2039; v. #(6ď&#x153;&#x160;2&6ď&#x153;&#x160;3leave(",',") -Phr. (the Left @+ď&#x153;&#x2039;!()# 'I(#+'#&#)$- )& #:%("'#& ,) >ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: late ( ) adj. -,6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;)!!,,,)$,#4D !,5 !ď&#x153;&#x160;!,,)ď&#x153;&#x160;!!)!,5 (/ ,/,9 ,/! . -Phr. (of late #4D !5) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: lateness n. ď&#x153;&#x17D;: run (# !) {ran,run,running,runs} vi.,vt. (,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,#, ,ď&#x153;&#x160;!,(!#$,!(!#, 'I( /(#,()@ď&#x153;&#x160;!,','ď&#x153;&#x2019;!"!!,'ď&#x153;&#x2019;! /ď&#x153;&#x160;,'!,5 'ď&#x153;&#x2019;!!,5 ).,@ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x160;##4 ,$!,'/),(,'/),#& n. #(,#&& ,',-ď&#x153;&#x2039;! , !5,, #$


26 , #,)/ď&#x153;&#x160;!$,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;, ( ,!(!!) # !#$ ) (/#ď&#x153;&#x17D; 'ď&#x153;&#x2019;!,'/)6.- #$'##) !9:-( (BASIC) 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!- ď&#x153;&#x2039; #()#& #/)- !'##) ď&#x153;&#x17D;: don't (! 3) do not

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: don'ts n.,pl. ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;),#$/ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: while (,ď&#x153;&#x17D;) n. 6 *&,6 '#&P, !,6ď&#x153;&#x160;2 & conj. #&ď&#x153;&#x160;,/, ! *& , )ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, ! !,prep. "!ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039;@ď&#x153;&#x160;!,'(2 & ď&#x153;&#x160;-) worth one's while .ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x17D;: press ( #-) vt.,vi.,n. (#),

, ,,# ,# ,!, 5!, !,#!, 5!,#&/.ď&#x153;&#x2039;!, @ !,!ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;, ,#.#ď&#x153;&#x2039;,,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,#$(#$ ....),#$ () ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x160;! () ď&#x153;&#x17D;,# () ď&#x153;&#x17D;,-(/ () ď&#x153;&#x17D;,#&!# () ď&#x153;&#x17D;) N+6!,N+6!,9& #$-9 +,ď&#x153;&#x160;! -$ () ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: close (-) {closed,closing,closes} adj. ď&#x153;&#x2039;,-!( -!),#,!ď&#x153;&#x160;!!,, , ,,)ď&#x153;&#x160;))ď&#x153;&#x2039;,)(6(,'ď&#x153;&#x2019;!) ,

 ) !, D !,5!,!,ď&#x153;&#x2039;) -adv. ď&#x153;&#x2039;6(, ď&#x153;&#x2039; v.,n. (#)'ď&#x153; ,,-(5!,/,'ď&#x153; 86, ď&#x153;&#x2039;/( , ď&#x153;&#x2039;'#&6( ,-#.', -! 'ď&#x153;  ď&#x153;&#x17D;: night (,! 3) n. $!,))$,).)#$,6 ,)ď&#x153;&#x160;, #,)ď&#x153;&#x160;#,+ď&#x153;&#x2039; -Phr. (night and day ,)ď&#x153;&#x160; .ď&#x153;&#x160;! ,)ď&#x153;&#x160;#+ď&#x153;&#x2039;" !$ ,)ď&#x153;&#x160;-(5!-.) ď&#x153;&#x17D;: real (#) adj. ď&#x153;&#x2039;,"#(, ď&#x153;&#x2039;"#(, ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;'),"#( ", / "#((,)ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x160; :-ď&#x153;&#x160;! #$@-)) adv. ),ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: realness n.

 ))))$! !: true,actual,genuine ď&#x153;&#x17D;: life (,3) n. 6(/,-()6(/,##6(/,6ď&#x153;&#x160;#&& )6(/,6 6(/,6'#& /(,) $.ď&#x153;&#x160;!,) ,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,(<##6(/,-()ď&#x153;&#x160;6(/,. )ď&#x153;&#x160;6(/,6ď&#x153;&#x160; #&&ď&#x153;&#x160;!",)#.ď&#x153;&#x160;#$#$$! D, :"./6(/, ď&#x153;&#x17D;: few (ď&#x153; ) adj. !ď&#x153;&#x2039; ((!Z),,)ď&#x153;&#x160;)(/ď&#x153;&#x160;(!Z) --) -Phr. (no fewer than ,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;). Phr. (some few "!!4!ď&#x153;&#x2039;) -n. "!!4!ď&#x153;&#x2039;,"!!!ď&#x153;&#x2039;. -Phr. (quite a few "!!),)). -Phr. (the few "!!" ). -pron. "!!!ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


27 fewness n.

 ď&#x153;&#x17D;: north

(n) &'(,#(,)(,*+( ď&#x153;&#x17D;: open (' (!) adj.,v. 'ď&#x153; ,'ď&#x153; # ,'ď&#x153; ď&#x153;&#x2039;,#()/ď&#x153;&#x2039;!,'ď&#x153; (-#&,ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153; ,'#ď&#x153;&#x160;, ,)ď&#x153;&#x160;/ !,ď&#x153;&#x2039;, ".8,)$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: openly adv. openness n. -Phr. (open up )$ #()/ď&#x153;&#x2039;! #()(,#().ď&#x153;&#x2039;!,'ď&#x153; @, ())#4) n.

'ď&#x153; @-Phr. (the ď&#x153;&#x17D;: seem (>)) vi. +)$!,+ď&#x153;&#x2039;,+# ,+ ď&#x153;&#x160; ,'#H'ď&#x153;&#x2019;!,'#&!

 ))))$! !: look,manifest ď&#x153;&#x17D;: together ( +<'<&) adv. ď&#x153;&#x2039; !, #ď&#x153;&#x2039;) !,#ď&#x153;&#x160;) !,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; !,'& & !,- ) !<ď&#x153;&#x17D; !,ď&#x153;&#x2039; ! , !,,)ď&#x153;&#x160;. 5 ď&#x153;&#x17D;: next (!>3 3) adj.,adv. ,', ,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,/( !,!ď&#x153;&#x2039;. -prep. ď&#x153;&#x2039;

, ď&#x153;&#x2039; -. -Phr (next door to ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;!). -Phr. (next to $"&,$) ))))$! !: neighbouring ď&#x153;&#x17D;: white (, 3) adj. ,,#(-. <(X,-@$,@(,-(!,()&,)()&,,#ď&#x153;&#x2039;-,'#ď&#x153;&#x160; -,ď&#x153;&#x160; 'ď&#x153;&#x160;,-)-$5,6,,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;!&,#,-&,)"/!,>$/#,./(<##),,#ď&#x153;&#x2039;- ,() -ď&#x153;&#x160;!)#$#) n. -,),@(,-( )-,,ď&#x153;&#x160;,()! ď&#x153;&#x17D;: children (6('#!) n. + "!ď&#x153;&#x17D; child ď&#x153;&#x17D;: begin (((!') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. #(),#()/ď&#x153;&#x2039;!,/ 5/ď&#x153;&#x2039;!,)$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: beginner n.

 ))))$! !:


28 initiate -Conf. start ď&#x153;&#x17D;: got ( ) v. #(6ď&#x153;&#x160;W&6ď&#x153;&#x160;? get ď&#x153;&#x160; glutamic oxaloacetic transaminase ď&#x153;&#x17D;: walk (ď&#x153;&#x17D;) vi. vt. (!,!(!(6(/ -Phr. (walk out '#& ď&#x153;&#x2039;#(!" '#&6.)) n. #(!,#&& (!, ď&#x153;&#x160; #(!,%!&,-9 , (!,-! (),,#ď&#x153;&#x160;!,.ď&#x153;&#x160;),N+,

#ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: walkable adj. ď&#x153;&#x17D;: example ((>)' () {exampled,exampling,examples} n. / ď&#x153;&#x160;,. #*ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x160; vt. / ď&#x153;&#x160;. -Id. (set (give) a (good) example(to) 'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;)

 ))))$! !: model, lesson ď&#x153;&#x17D;: ease (>) n. )-&,)-,)ď&#x153;&#x160;,),#ď&#x153;&#x2039; , )ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,) ď&#x153;&#x160;. vt.,vi. @ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x2039;-, ď&#x153;&#x2039;"(/-, ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039; ,## ,ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x2039; -&,@ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x160;,## ,$!ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160; ))))$! !: comfort ď&#x153;&#x17D;: paper ( ' &) n. #&:

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: papery adj. ď&#x153;&#x17D;: group (#+ ) n.,v. (" 'ď&#x153;&#x2019;!) .ď&#x153;&#x160;),)+,ď&#x153;&#x160; ,ď&#x153;&#x160;,6.,N+ ď&#x153;&#x17D;: always (' ď&#x153;&#x17D;>) adv. /, /,', 'ď&#x153;&#x2019;!'#&", ,)ď&#x153;&#x160;) #ď&#x153;&#x2039;!, ,)ď&#x153;&#x160;) $!,, // , 4 ( ))))$! !: eternally, perpetually) ď&#x153;&#x17D;: music ()('>() n. !/#,-!/#,-, #& ))))$! !: melody ď&#x153;&#x17D;: those (<>) + "!ď&#x153;&#x17D;that


29 ď&#x153;&#x17D;: both (<) adj.,adv.

5- ! -pron. ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039; conj. )$! !,ď&#x153;&#x2039; ! , ď&#x153;&#x160; ! -Conf. each,and,as well as,either ď&#x153;&#x17D;: mark ()#ď&#x153;&#x17D;) n. &!!,#$),),,,#,".,/ď&#x153;&#x2039;),'ď&#x153;&#x2020;,'ď&#x153;&#x2020;),- 8 :*ď&#x153;&#x17D;, )/#%!,)- 8,6$-,-ď&#x153;&#x2039;!#()(, #)!,!ď&#x153;&#x160;(!/##)! vt. #$), #, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!@'ď&#x153;&#x2019;!,'ď&#x153;&#x2019;!) (!, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!".,6 ,&,- ď&#x153;&#x2039;'#H6 , ď&#x153;&#x160;4,).ď&#x153;&#x160;), ! ,#& ,- / ď&#x153;&#x17D;: often ('ď&#x153; !,'ď&#x153; !) adv. ď&#x153;&#x160;D,'ď&#x153;&#x2019;!'#&" ď&#x153;&#x17D;: letter ( ' &) n. "), :#,/ ! -$,/  86!&,,/ () ď&#x153;&#x17D;,/ # () ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x17D;, --ď&#x153;&#x17D;!,! -$,! !.8/( ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: letters n. ##*,6 ! '#& !<ď&#x153;&#x17D;,)#+ď&#x153;&#x2039; #$) ď&#x153;&#x17D;: until ( ! (') conj.,prep. "!ď&#x153;&#x160;,"!#&

,"!,$"&. -prep. "!#&

,$"&,ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: mile (,)ď&#x153;&#x17D;) n. ,)ď&#x153;&#x17D;,!ď&#x153;&#x160;#&&  ď&#x153;&#x160; 1760./,6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;, 8ď&#x153;&#x160; -Phr. (statute mile#$#&&  ď&#x153;&#x160; 5270./#$1760 ;mi.) ď&#x153;&#x17D;: river (#('&) n. )ď&#x153;&#x160;!5,-!5,.ď&#x153;&#x160;)Eridanus, -phr. (sell down the river #  ,

 (5,) ' ď&#x153;&#x17D;: car (#ď&#x153;&#x17D;) n. #,/+ď&#x153;&#x2039;# ))))$! !: motorcar ď&#x153;&#x17D;: feet (ď&#x153;&#x201A; ) n. + "!ď&#x153;&#x17D;foot ď&#x153;&#x17D;: care (#ď&#x153;&#x17D;) {cared,caring,cares} vt.,n. (#) " -ď&#x153;&#x160;,#&) #& ,+,'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x2039; ,6,# 

 ))))$! !: attention ď&#x153;&#x17D;: second (>'(!3) adj. -,6 5!-, ! -,/ #,(! ,1/60! ,((',ď&#x153; (',1/60 (',6 *&,6 '#&Pď&#x153;&#x2039;.*9 ,,)ď&#x153;&#x160;- 8,$!,-#& -,!,(#)#ď&#x153;&#x17D; - n. -ď&#x153;&#x160;! -,# -, -,6 5!-, ! -,/ #,/ -#,@+ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: book (.) n. ! -$ v.", #"


30 ď&#x153;&#x17D;: carry ('#) {carries,carrying,carries} vt. !-ď&#x153;&#x160;,,,,,.ď&#x153;&#x2039;),,$/(/ ,! /(/ ,!,'-+,ď&#x153;&#x160; -& ,## .,-ď&#x153;&#x160;, #ď&#x153;&#x160;#&",ď&#x153;&#x160;,'#&ď&#x153;&#x2039;,-! -!.!,5".!, @ !,$,ď&#x153;&#x2039;,# 9#&,/ ,'I( /,( ,!,),ď&#x153;&#x2039; !#ď&#x153;&#x2039;!. vi. $/(/ ,) ! , !,+ / ) ď&#x153;&#x160; ("#/ / 5/ď&#x153;&#x160; 2 / 5!,' ! ! ď&#x153;&#x2039; ,ď&#x153;&#x2039;@)ď&#x153;&#x160;#$ ď&#x153;&#x160; %! >"&!,' ! ,' ď&#x153;&#x17D;: took ( .) v. #(6ď&#x153;&#x160;2take ď&#x153;&#x17D;: science (,>'(!>3) n. ( -/#ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: eat ( ) vt. (!,# '#& !, #ď&#x153;&#x160;!, (!, vi. (!,# '#& !, #ď&#x153;&#x160;! n. # Phr. (eat one's words ! +,)# ď&#x153;&#x160;@() ))))$! !: consume ď&#x153;&#x17D;: room (#+)) n. ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;, ,6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,!$5 , -,

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: rooms n.  ,! +ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x2039; vi. (!!$5 , , ,+ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039; , ď&#x153;&#x2039;  ))))$! !: cubicle,chamber ď&#x153;&#x17D;: friend (#!3) n. $!,-,)(/#, ď&#x153;&#x2039;,@+ď&#x153;&#x2039;-! -!.!,@+ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160;$,!.ď&#x153;&#x2039;!,-)6( .ď&#x153;&#x160;)#$-)) !. -Phr. (make friends with 'ď&#x153;&#x2019;! $! ). vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! $! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: friendless adj. friendlessness n.

 ))))$! !: ď&#x153;&#x17D;: began ((!') /begin ď&#x153;&#x17D;: idea (,') n. )(,)!/( ))))$! !: image,concept


31 ď&#x153;&#x17D;: fish (ď&#x153; 6) {fished,fishing,fishes} n. ',!$5',- /ď&#x153;&#x17D;!5,.,!ď&#x153;&#x160;! vt. /'," ',ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (fish in troubled waters 2- @'#&6!ď&#x153;&#x17D;) -pl. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fish,fishes ď&#x153;&#x17D;: mountain ()' (!) n. 9+ adj. 9+

 ))))$! !: mount ď&#x153;&#x17D;: stop (- ) vt.,vi.,n. (#).,ď&#x153;&#x2039;), 5,./,( ",(, ,'ď&#x153;&#x2020; !,/ ,.,". ,'ď&#x153; , ,())6!&!4ď&#x153;&#x152; ď&#x153;&#x17D;,#-,.6#&, -ď&#x153;&#x160;"., -ď&#x153;&#x160;#$) '.',"., .,.'-## ,-(,.'#*ď&#x153;&#x17D;.#$! , #./(#6#&,- - ,#$., ď&#x153;&#x17D;: once ( !>3) adv. # 5! ,# 5,/ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;! adj. )$ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160;! conj. ....4,)$,#...4 ,ď&#x153;&#x2039;....4 n. # 5!,-,# 5,-all at once

! , #ď&#x153;&#x2039;) ! -Phr. (at once

! #ď&#x153;&#x2039;) !) -Phr. (once and for all (once for all) ! -.,4,

 ď&#x153;&#x17D;: base (-) n. $5!%!,#%!, , ) !,%!,ď&#x153;&#x160;,!5# :-,-ď&#x153;?!, $5!,".#(),'ď&#x153;&#x2020;() adj. /6ď&#x153;&#x2039;, #),6 ,6 5!/,( /((9:) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: baseness n.

 ))))$! !: mean -A. noble -Conf. basis ď&#x153;&#x17D;: hear (A#ď&#x153;&#x17D;) {heard,hearing,hears} vt. ď&#x153;?,,ď&#x153;&#x2039;(!,- ,# ď&#x153;?,,ď&#x153;&#x2039;(!)ď&#x153;&#x160;, ("#*. vi. ď&#x153;? ,,ď&#x153;&#x2039;(!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: hearable adj. hearer n.

 ))))$! !: heed,listen ď&#x153;&#x17D;: horse (A#ď&#x153;&#x17D;-) n. )ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: Phr. (a dark horse )ď&#x153;&#x2039;)$) ď&#x153;&#x17D;: cut


32 (

) {cutted,cutting,cuts} v. / , !,ď&#x153;?!,ď&#x153;&#x160; n. #/ ,# !,#ď&#x153;?!,@,6(5! +/ ,'#()* +/ ,adj. >+/ , ď&#x153;&#x17D;: sure (6 #ď&#x153;&#x17D;) adj.,adv. !ď&#x153;&#x160;!!,) ! ",$! !,6$) !,,ď&#x153;&#x2039; ",ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;-- ,) !,,)ď&#x153;&#x160; '!',,)ď&#x153;&#x160;)'ď&#x153;?8,be sure #& / ,for sure !ď&#x153;&#x160;!!,) ! ", ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sureness n. -Phr. (make sure ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160; ") -Phr. (sure enough !ď&#x153;&#x160;!! ) ! ")

 ď&#x153;&#x17D;: watch ( 63) vt. vi.,n. (#)Nď&#x153;&#x2020;,+,6),"ď&#x153;&#x2039;),#,#&) #& ,Nď&#x153;&#x2020;) ,!U(ď&#x153;&#x2039;)$,# Nď&#x153;&#x2020;),#+,+ď&#x153;&#x160;# !#$,!),&,) (), -Phr.(on the watch /$!/ #&) #& ) ))))$! !: guard,sentry,sentinel,look,observe ď&#x153;&#x17D;: color ( '&) n. -,-#-,# /.,<

 ))))$! !: hue,pigment,flag ď&#x153;&#x17D;: face (-) {faced,facing,faces} n. !ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039;,2),#+'2),!ď&#x153;&#x2039;/,ď&#x153;&#x2039;!!ď&#x153;&#x2039;,)!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;! ,) &,#--#ď&#x153;&#x2039;,6$-,@(!ď&#x153;&#x2039;,#@6(8!ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;!!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; vt. !!ď&#x153;&#x2039;,'

,@6(8!ď&#x153;&#x2039;/#,@6(8!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;8 ,(, ď&#x153;&#x160;) -Phr. (in one's face /#) vi. !! ď&#x153;&#x17D;: wood (+) n. ,)ď&#x153;&#x2039; adj. ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;,+ď&#x153;&#x160; !'ď&#x153;&#x2026; vt. '.)ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;,'+/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039; vi. -&-)#$" ď&#x153;&#x2039; ),)ď&#x153;&#x2039; -Phr. (out of the woods '9 , ď&#x153;&#x2039;! !/#) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: woods n. 'ď&#x153;&#x2026;,)ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: main ()!) adj. -ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,6 5!!,- 8 -.,- 8, -., 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; n. ď&#x153;&#x160;- 8, ď&#x153;&#x160; , ,) ) #.!#,)-). #, &,@ď&#x153;&#x160;!(! 8ď&#x153;&#x160; -Phr. (in the main -ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;) ))))$! !: chief ď&#x153;&#x17D;: enough (! ') adj.,adv. ,  -n. '#()*#$"!!  ,) . -interj. ď&#x153;&#x2039;! .! ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: adequate


33 ď&#x153;&#x17D;: plain ( !) adj. #,6 "ď&#x153;&#x2039;,#&"ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;D,,)ď&#x153;&#x160;)&,# ,'$,'ď&#x153;&#x160;D,>$,/#,'/#), <##),"$,,)ď&#x153;&#x160;-,<##),'/(,,)ď&#x153;&#x160;#,,)ď&#x153;&#x160;)#'#./ď&#x153;&#x160;. adv. ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;D,ď&#x153;&#x160;6 "! n. #(* #, #, .ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: plainly adv. plainness n.

  ď&#x153;&#x17D;: girl ((#ď&#x153;&#x17D;) n. 4@+ ď&#x153;&#x2039; 8(,8(-,!# (@+ď&#x153;&#x2039;6),@+ď&#x153;&#x2039;8( ď&#x153;&#x17D;: usual (+'6) adj.,n. (-( ) 'ď&#x153;&#x2019;!<##),'ď&#x153;&#x2019;!'/(,'ď&#x153;&#x2019;!'#&", . !,as usual /)'/(, )$! 'H(/

(. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: usually adv. usualness n.

 ))))$! !: common,regular ď&#x153;&#x17D;: young ( ) adj. !.ď&#x153;&#x160;),-,.!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x160;!,#&&##(),+,4,ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x2039;'#&-#*ď&#x153;&#x17D;, @+ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x17D;, -)6( )ď&#x153;&#x160; n. !!.ď&#x153;&#x160;)!- -Phr. (with young / 5##9ď&#x153;&#x17D;) ď&#x153;&#x17D;: ready (#') adj. #ď&#x153;&#x2039;),/#) #ď&#x153;&#x2039;),-#4",##4,

! ,2  !,!ď&#x153;&#x2039;)!ď&#x153;&#x2039;,6,) "&,ď&#x153;&#x160;, -&,ď&#x153;&#x160; vt. /#) #ď&#x153;&#x2039;) n. the ready (!- ) #ď&#x153;&#x2039;) # "& 6ď&#x153;&#x2039; interj . ! ď&#x153;&#x2039;#()#ď&#x153;&#x160; !(#(),ď&#x153;&#x2039;!!) Ready all!! .!ď&#x153;&#x2039;'#&" -Phr. (make ready /#) #ď&#x153;&#x2039;)) ď&#x153;&#x17D;: above (& ' ) adv.,prep. !$, $5/ď&#x153;&#x2039;!, (!, ď&#x153;&#x2039;!$, ď&#x153;&#x160; ( ))))$! !: overhead, aloft) ď&#x153;&#x17D;: ever ('&) adv. /,',,)ď&#x153;&#x160;) -(5!-.,#$,'

 ))))$! !: always ď&#x153;&#x17D;: red (#) n. -,-( )-,@+ď&#x153;&#x2039;!()>ď&#x153;&#x2039;" (2 &))(!(-/ď&#x153;&#x17D;) -Phr. (in the red .!,'ď&#x153;&#x2019;!!5) adj. -,)#,(#)$) >ď&#x153;&#x2039;" ,))(!(-/ď&#x153;&#x17D;


34 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: redly adv. redness n. ď&#x153;&#x17D;: list ((- 3) n.,v. () ##,#6$, 86#6$,-#8,#6$ # ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;: though (<) conj. )ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,-Phr. (as though  ď&#x153;&#x160;). adv. ď&#x153;&#x160;,#4/), -# -(! 5!

5)

 ))))$! !: even if,that,however ď&#x153;&#x17D;: feel (ď&#x153;&#x201A;) {felt,felt,feeling,feels} v. #+ď&#x153;&#x2039;-,-!, #>5,4! ",ď&#x153;&#x2039; ",- )@ -,5, n. ##+ď&#x153;&#x2039;-,#- )@ -,'#&- - )@ -. -Phr. (feel one's way ,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;#&) #& ) ))))$! !: sense,perceive,touch ď&#x153;&#x17D;: talk ( ď&#x153;&#x17D;) vi.,vt.,n. (#) +,-! !,"#",'# # ,":" !,#$-! ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big ./ .)

 ))))$! !: converse,utter,speech ď&#x153;&#x17D;: bird ((#ď&#x153;&#x17D;) n. !,- /ď&#x153;&#x17D;" )'ď&#x153;&#x201A; ď&#x153;&#x17D;: soon (>+!) adv. !,)ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;!!,)(6ď&#x153;&#x2039;)(!!,#4,ď&#x153;&#x160;!!(, !!/ ! ď&#x153;&#x2039;,##4,2  ! , #ď&#x153;&#x2039;) #,/4) ",

! , sooner of later ! -. )(6ď&#x153;&#x2039;)(!! ))))$! !: shortly ď&#x153;&#x17D;: body (') n. #ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;,/ ,

5/ ,/ ,/ď&#x153;&#x2039;!, ,> ,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,!$5 ď&#x153;&#x2039;,.ď&#x153;&#x160;)!, ď&#x153;&#x2039;-#.',), /.,-# vt.'ď&#x153;&#x2019;!/ ! !#+', ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#+'#ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: physique ď&#x153;&#x17D;: dog () {dogged,dogging,dogges} n. -.! ,),6 !ď&#x153;&#x160;6 vt. /(/),/) ,,ď&#x153;&#x160; /). -Phr. (go to the dogs -$),-$) #)).


35 ď&#x153;&#x17D;: family ()')() n. ## ,/#&+,-., !<ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x17D;8/(,+,+!

 ))))$! !: house,class,group,kin ď&#x153;&#x17D;: direct ((# 3',,# 3') v. 65 ,! ,65!,!&!,.),!#, 86#,"ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; >,).ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x160;,4,ď&#x153;&#x160; adj.,adv. /#,'ď&#x153; @,!ď&#x153;&#x160;!!,4 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: directness n.

 ))))$! !: control,straight,candid ď&#x153;&#x17D;: pose ( >) v.,n. (#) ď&#x153;&#x160;, ,/ 5 ď&#x153;&#x160;,),ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!,!, ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039; (! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: posingly adv.

 ))))$! !: position ď&#x153;&#x17D;: leave () {left,left,leaving,leaves} vt. ",',",", (5,ď&#x153;&#x2039;,$,ď&#x153;&#x2039;,.,( ,,)ď&#x153;&#x160;-! ",'ď&#x153;&#x160;. vi. ",',". n. #!.8/,#!.8/ ď&#x153;&#x2039;,#&& !.8/ ď&#x153;&#x2039;,#",'. -Phr. (leave off . (5) ď&#x153;&#x17D;: song (>) n. ,!/# #ď&#x153;&#x2039;,-( #ď&#x153;&#x2039;,- ##ď&#x153;&#x2039;! )#$$!D ď&#x153;&#x17D;: measure ()6'63&) n. )/##,'#()* ,ď&#x153;&#x2039;,#$)$,!ď&#x153;&#x160;# ,'#()* !ď&#x153;&#x160;!!, H)," &,!ď&#x153;&#x160;)/#(,#/ď&#x153;&#x2039;!# -ď&#x153;&#x160;&6ď&#x153;&#x2039; v. ,ď&#x153;&#x160;,'#&)*,&,'#&)(! ,'ď&#x153;&#x2019;!(<#,'# ,(! -Phr. (for good measure 'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;! ( :)

 ))))$! !: extent ď&#x153;&#x17D;: door (#ď&#x153;&#x17D;,#ď&#x153;&#x17D;) n. '#&/+, ď&#x153;&#x2039;, @ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;! )'#&/+#() ,(<# -Id. (show someone the door ď&#x153;&#x2039;,',ď&#x153;&#x2039; ) ))))$! !: doorway,means ď&#x153;&#x17D;: product ( #' 3) n. @(/9 *\ď&#x153;&#x17D;,@(/@,@+*


36 ))))$! !: result ď&#x153;&#x17D;: black () {blacked,blacking,blacks} adj. ď&#x153;&#x160;,-,-)-$5-, !(#,'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!,@( ,).ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;! !/#,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,) (!,ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039;,)$)!,!(#,#)*ď&#x153;&#x17D;-,,)ď&#x153;&#x160; -ď&#x153;&#x160;#) () n. !@(,".,#$,#$,ď&#x153;&#x2039; .ď&#x153;&#x17D;,/65,-#-,)ď&#x153;&#x2039;,-$5- vt.

 ď&#x153;&#x17D;: short (6#ď&#x153;&#x17D; ) adj. - 5!,/5,/,ď&#x153;&#x160;,/$5!,.ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;!,#&&- 5!,- ', ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;!!,!,,,)ď&#x153;&#x160; ,,)ď&#x153;&#x160; ,,)ď&#x153;&#x160; ,ď&#x153;&#x160;!,!ď&#x153;&#x2039;,'#&,(-),,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;!, short of !ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;  adv. &

! !,

! ! 5!,2  !,- 5!D,ď&#x153;&#x160;D,- ', ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!,,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: numeral (!(')#() n. / . adj. /  ))))$! !: symbol,number ď&#x153;&#x17D;: class (-) {classed,classing,classes} n. 6 5!,6!6 5!,##*&,'#&9 ,6!(," ,#& , ),6 5!!, 6!6 5!-+, ď&#x153;&#x160; vt. " ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!6 ! 5 D vi. +ď&#x153;&#x160; !6 5!! 6 5!  ď&#x153;&#x17D;: wind ((!3,,!ď&#x153;&#x17D;3) n. ),#&-),)'ď&#x153;&#x2026;,#$!/# 6ď&#x153;&#x2039;)'ď&#x153;&#x2026;,) ", ", )-)# !# ",#( <( , $5!%!,)(!,#.,) !#& &#$ ,-ď&#x153;&#x2039;, ( ),) ,ď&#x153;&#x2039;,# !,#)ď&#x153;&#x2039;!,#,#).!,#ď&#x153;&#x2039;!,#'!

( , ď&#x153;&#x2039;, 5  ď&#x153;&#x17D;: question (-'6(!) n. ),'#&),'ď&#x153;?8,#),#-),#& +ď&#x153;&#x2039;,#$  9('# -v. ),-) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ,)ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;-- ) -Phr. (out of the question 'ď&#x153;&#x2019;!,',)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: happen (A ' (!) vi. '#H, 5(! 5 ,(5!,. /(! 5

 ))))$! !: occur,bechance,fall ď&#x153;&#x17D;: complete ( ) ') {completed,completing,completes} adj. -)+#*ď&#x153;&#x17D;,-#4",-#4",#,-)+#*ď&#x153;&#x17D; , #ď&#x153;&#x2039;),/4) , -(5!6( vt. ď&#x153;&#x2039;-#4", ď&#x153;&#x2039;-)+#*ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x2039;#,-ď&#x153;&#x160;./,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; -#4"


37 ))))$! !: remainder,balance -Conf. completer ď&#x153;&#x17D;: ship (6( ) n. #$(2 &#$ &! 8ď&#x153;&#x160;),#$ ,#$'ď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;!,#$#,#$(!,#$(! ,+#$ vt. !55!#$, -ď&#x153;&#x160;#$,!-ď&#x153;&#x160; #$,!-ď&#x153;&#x160; #$#,#!/ď&#x153;&#x17D;#$(!#$$!D ,"ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!+#$, ,ď&#x153;&#x160;. vi. !5!#$, !!#$, ď&#x153;&#x17D;: area ('#) n. $5! , !$5 , *#(*, /,-(6(

 ))))$! !: section,space, field, zone) ď&#x153;&#x17D;: half (Aď&#x153;&#x17D;) n. #,##ď&#x153;&#x160; !,##,#),# ),#'ď&#x153;&#x201A;# :,> !,!ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;!! ,,)ď&#x153;&#x160; 5 ). -Phr. (go halves ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;D !) adj. !ď&#x153;&#x2039; ,-ď&#x153;&#x160;!!,,)ď&#x153;&#x160;/4) , ,)ď&#x153;&#x160;-)+#*ď&#x153;&#x17D; -pl. Halves ď&#x153;&#x17D;: rock (#) n. (!,(!,ď&#x153;&#x2039;!(!,(!-#, !/#,9 ( /,( #%! !) !, 6#, vi.,vt.,n. (#),ď&#x153;&#x160;,,,ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;- !-& $!,#ď&#x153;&#x160;!#ď&#x153;&#x160;,,'! adj. ,') -Phr. (on the rocks -+ď&#x153;&#x160;)!&-+ď&#x153;&#x160;9 ( /,( ď&#x153;&#x2039;)&,,)ď&#x153;&#x160;)(!) ď&#x153;&#x17D;: order (#ď&#x153;&#x17D;'&) n. - , - ,/ P(!,<!* /,( ! -$)!",#& , , 5!,!( ,*&-Jď&#x153;&#x17D;,!.#),6!(,@!,#&,-)* (,X #$(-#(9#*ď&#x153;&#x17D;,#)/( ! '#&6.)!(/( 88 /(. -Phr. (in order )&-),'ď&#x153;&#x2019;!#&) -Phr. (in order that $ď&#x153;&#x160;) vt.- ,- >$5, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#&,## 6,/ď&#x153;&#x160;/ 5 ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! #& ď&#x153;&#x17D;: fire (,'&) {fired,firing,fires} n. ,, (,,,)ď&#x153;&#x2039;,#.'ď&#x153;&#x2019;!,,)#ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;!,) #&/$#$#ď&#x153;&#x2039;!,))6(/6,'#&,,#(.<'ď&#x153;&#x201E;! vt. (#&-.!,(,".,,,ď&#x153;&#x160; ,("ď&#x153;&#x2039;. vi. /(,,,,)ď&#x153;&#x2039;,.,)#)*ď&#x153;&#x17D;#ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;!,/$!/ď&#x153;&#x2039;!,('ď&#x153;&#x201E;!,'ď&#x153;&#x160;'!.< -on fire 

 ď&#x153;&#x17D;: south (><3) n.,adj.,adv. ( /ď&#x153;&#x2039;, /ď&#x153;&#x2039;,9 /ď&#x153;&#x2039;vi. !,' ( /ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: problem ( #'()) n. 'ď&#x153;?8,ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;?8," ď&#x153;&#x17D;#*(/," ď&#x153;&#x17D;*(/ -/#ď&#x153;&#x17D;,),#$ /ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,#$/ď&#x153;&#x2039; ("#* !. adj. -!,'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;?8 ))))$! !: question,riddle ď&#x153;&#x17D;: piece ( -) n. 6(5!, !,@ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;!,@$!,/!, ,)ď&#x153;&#x2039;!,@!,##,ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x201E;! # ,'ď&#x153;&#x201E;! 8ď&#x153;&#x160;,#&& ,#8:'*ď&#x153;&#x17D;,/ )#.,)4&).(clitoris)8( vt. >ď&#x153;&#x160;), >ď&#x153;&#x160;)>),'&,/ď&#x153;&#x160;,##) -Phr. (go to pieces ,)ď&#x153;&#x160;-)#.)/ ,ď&#x153;&#x2039;) -Phr. (of a piece 6!( !] ď&#x153;&#x17D;: told


38 ( 3) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3tell, -Phr. (all told

5)! .!) ď&#x153;&#x17D;: pass ( -) v. @ď&#x153;&#x160;!,>,/(,!-ď&#x153;&#x160;,n. !!,! ,-( <(@ď&#x153;&#x160;!,#-@ď&#x153;&#x160;!, /#@ď&#x153;&#x160;! #-ď&#x153;&#x160;+ , ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x160;+,#(!@ď&#x153;&#x160;!,#'!,#ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: since (>(!>3) adj.,prep.,conj.! / 5 /ď&#x153;&#x160;! 5!),/ 5/ď&#x153;&#x160;, !)$,!$ď&#x153;&#x2039;,!$",/. , )$ ('ď&#x153;&#x201A;))ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: since long !!)ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!!!)ď&#x153;&#x2039;

 ))))$! !: from then till now,ago ď&#x153;&#x17D;: top ( ) n. -ď&#x153;&#x160;!!,,!,).)!,ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;!!, ,N,'#& .!, ,-ď&#x153;&#x160;!#-. adj. !,,-+-.),( ,6 5!!, !ď&#x153;&#x2039; vi. ! 5 !$, (),/(/),.),ď&#x153;&#x2039;-)+#*ď&#x153;&#x17D; adj. !,,-+-.),( ,6 5!!, !ď&#x153;&#x2039; on top '#&-)-#4",)6 6!& ď&#x153;&#x17D;: whole (A) adj.,n.

5),

5-(5!, #ď&#x153;&#x2039;))+,-)+#*ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x160;)#ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x2039;!,/4),,)ď&#x153;&#x160; . -,,)ď&#x153;&#x160;"$'!,ď&#x153;&#x2039;!D ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wholeness n. ď&#x153;&#x17D;: king (() n. : /#(,ď&#x153;&#x17D; '#&).,@+ď&#x153;&#x2039;!,@ď&#x153;&#x160;,#6,)#. (!ď&#x153;&#x2039;)#&!"!,ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039;. vt. ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!: /#(ď&#x153;&#x17D; vi. '#'ď&#x153;&#x2019;!: /#(ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: kinghood +king

 ))))$! !: ruler,sovereign, ď&#x153;&#x17D;: space (- -3) n. ,6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x160;, ! 6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;#&ď&#x153;&#x160;##

,#&&ď&#x153;&#x160;,#&&6ď&#x153;&#x160;, #&& ,#&&,!ď&#x153;&#x2039;#&:,- 'ď&#x153; vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;!6ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;!6ď&#x153;&#x160;##

,ď&#x153;&#x2039;!#&&,ď&#x153;&#x2039;! ## adj. 6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, 

 ))))$! !: range,area, ď&#x153;&#x17D;: best (- 3) {bested,besting,bests} adj.,adv. -.,)&-) -., 8ď&#x153;&#x160; -.,) -. n. -( -.,-ď&#x153;&#x160;! -.,9&#)*ď&#x153;&#x17D; -. vt. ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,6!&,ď&#x153;&#x160; ))))$! !: outdo -A. lose


39 ď&#x153;&#x17D;: hour ('&) n. 6 ),60! ,! ,'ď&#x153;?"". !, !,#&& (!! 6 ) adj. 6 ) ď&#x153;&#x17D;: better ( ' &) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ď&#x153;&#x160;,5!,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;, 8ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, -.9 5! vi. ď&#x153;&#x2039;5!,6!&,ď&#x153;&#x160; n. -( ď&#x153;&#x160;,#"#(85!,9& 5!,@+ď&#x153;&#x2039; ! !,@+ď&#x153;&#x2039; ! /ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: preferable,superior -Conf. had better,w ď&#x153;&#x17D;: true ( #+) adj.,n.,adv. ())"#(, ď&#x153;&#x2039;"#(,,)ď&#x153;&#x160;'),) #

<,!ď&#x153;&#x160;!!,'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;,6$$,ď&#x153;&#x2039; ,#ď&#x153;&#x160;# ,+/ď&#x153;&#x2039;, come true 'ď&#x153;&#x2019;!)"#(. the true -( 'ď&#x153;&#x2019;!)"#( ))))$! !: factual,real ď&#x153;&#x17D;: during ('#() prep. #&ď&#x153;&#x160;, !#&ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: hundred n. #ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: five (,3) n.,adj. ď&#x153;&#x2039; -take five . (- ^! ). ď&#x153;&#x17D;: remember (#))'&) vt. ",ď&#x153;&#x2039;,"",#&,ď&#x153;&#x2039;,#,ď&#x153;&#x2039;,!(,-ď&#x153;&#x160;)( ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;# , ď&#x153;&#x2039; 8,/$!)" vi. ",ď&#x153;&#x2039;,"" ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: rememberer n.

 ))))$! !: recall ď&#x153;&#x17D;: step (- ) n. ď&#x153;&#x2039;," &,Nď&#x153;&#x201A; ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160; !#ď&#x153;&#x2039;,/!ď&#x153;&#x160;,%!&, 5!,#& ,6 5!, 5! !,,@ď&#x153;&#x160;!,<#*'#&/+,(<#,)/##,#&&- 5!,6ď&#x153;&#x160;- 5!, ď&#x153;&#x160;!/ 5 -," & /ď&#x153;&#x2039;!#,vi.,vt. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!" &,,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;,(!!,/ď&#x153;&#x2039;!#,ď&#x153;&#x2039; ,/ 5-! ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: early (#ď&#x153;&#x17D;') adv. 6ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160; ,#4,ď&#x153;&#x160;! -adj. .# ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: earliness n. +early

 ))))$! !: first -A. late ď&#x153;&#x17D;: hold


40 (A3) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (#)$," ,.),ď&#x153;&#x2039;,&, !, 5!,,#,#," ", ď&#x153;&#x2039;.,$ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160;))#+ď&#x153;&#x2039;-,ď&#x153;&#x2039;,,(, ., ## ,'ď&#x153;&#x2020;),ď&#x153;&#x2039;4-(!ď&#x153;&#x2039;

 ))))$! !: grasp,persist -A. relea ď&#x153;&#x17D;: west (- 3) n.,adj.,adv. /& !/,+ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;!/& !/, ( /& !/,)" ( /& !/ ,,' ( /& !/ ď&#x153;&#x17D;: ground (#3) n. $5!, $5!(!,(!, (!,-!),-! , #(*,/,#$#, #$, ď&#x153;&#x2039;!5, ď&#x153;&#x2039;

&,ď&#x153;&#x2039;!!5, %!, $5!%!,/., ) !, %!ď&#x153;&#x2039;(, ) !. v. #(6ď&#x153;&#x160;W& ? grind adj. 'ď&#x153;&#x2019;!@,ď&#x153;&#x2039; -above ground )6(/. -below ground /&Nď&#x153;?. -h ď&#x153;&#x17D;: interest ((!' #(- 3) n. )-! ",#$ !ď&#x153;&#x160;-! ",. !ď&#x153;&#x160;-! ",@'#&6!ď&#x153;&#x17D;,-( <(/) H), :*&- 8,5,6 . vt. #&/.ď&#x153;&#x2039;!)-! ",ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039;)#ď&#x153;&#x160;) ))))$! !: share,profit,attraction,attract,arouse ď&#x153;&#x17D;: reach (#63) vt.,vi. (#),),,',##.,$!,$5),'ď&#x153;&#x2019;!"!!,/,#&& ,' ,6ď&#x153;&#x160;#&& ,6ď&#x153;&#x160;!! ) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: reachable adj reacher n.

 ))))$! !: extend,present,touch ď&#x153;&#x17D;: fast (- 3) vi.,n. (#)#,(!" adj. #4,(!#4,!ď&#x153;&#x160;!,/(,ď&#x153;&#x2039;!,/$5,) !,>$- /ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x160; /(-),-!( ( ) -adv. !ď&#x153;&#x160;!,-!( ( ),#4. -Phr. (fast asleep -!( ). ď&#x153;&#x17D;: verb ((#ď&#x153;&#x17D;) n. #(. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: verbless adj. ď&#x153;&#x17D;: sing (>() {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (#)#ď&#x153;&#x2039; ,(!)#ď&#x153;&#x2039;,# #ď&#x153;&#x2039;,- #ď&#x153;&#x2039; ,-  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: singable adj. singingly adv.


41 ))))$! !: carol,chant ď&#x153;&#x17D;: listen ((-'>(!) {listened,.listening,listens} vi. ď&#x153;?,/ 5 "ď&#x153;?,6$ď&#x153;?,ď&#x153;?. vt. ď&#x153;?,,ď&#x153;&#x2039;! ( ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: listenable adj. +listen listener n. +listen -Phr. (listen in ď&#x153;?)

 ))))$! !: hear -A. ignore ď&#x153;&#x17D;: six (>(>3) n.,adj.  ď&#x153;&#x17D;: table ( '() n. /ď&#x153;&#x152;&, 86,@ď&#x153;&#x160;!,@ď&#x153;&#x160;!,)ď&#x153;&#x2039;,@ď&#x153;&#x160;!(!,@ď&#x153;&#x160;!"#,"#,@(!ď&#x153;&#x2039;#, -, /#, #-+,6 5!! -Phr. (under the table )ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;-(!! # -(!!).

 ))))$! !: catalogue,chart ď&#x153;&#x17D;: travel ( #'() vi.,vt.,n. (#)(! , ď&#x153;&#x160; ,

!"#,(! ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,$!ď&#x153;&#x2039;,,' )-+ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x160;##4,$!,-ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160; ,#$##(! ,#&&$!#$" # ))))$! !: journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage ď&#x153;&#x17D;: less (-) adv. !ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, "&,)ď&#x153;&#x160;. adj. !ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,4!ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160; 8ď&#x153;&#x160;!

,,)ď&#x153;&#x160;)! . n. "!!

!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;. -prep. ,'# " ď&#x153;&#x17D;: morning ()#ď&#x153;&#x17D;'!() n.,adj. /!6ď&#x153;&#x2039;,#&&##()

 ))))$! !: dawn ď&#x153;&#x17D;: ten ( !) n.,adj. -( ď&#x153;&#x17D;: simple (>()' () adj. ď&#x153;&#x160;D,ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;- > >ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039; ",6 "ď&#x153;&#x2039;,#,ď&#x153;&#x160;)/ ,#(-. <(,X >ď&#x153;&#x160;D,'#&-#*ď&#x153;&#x17D;#$)#+ď&#x153;&#x2039;,'#&ď&#x153;&#x2039;-##$</.,,)ď&#x153;&#x160;"$'!,,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!/ď&#x153;&#x160;D,)ď&#x153;&#x17D;'#&, -ď&#x153;&#x2039;!/# n.. !#D,!>ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160;,-(

ď&#x153;&#x160;D ď&#x153;&#x17D;: several (>'#() adj. ,&,)ď&#x153;&#x160;-,!! n. !,-(,!! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


42 severally adv. ď&#x153;&#x17D;: vowel ('() n.,adj. --#&,-#&

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: vowely,vowelly adv. ď&#x153;&#x17D;: toward ( '(#ď&#x153;&#x17D;) prep. ,' ,,',,' , ď&#x153;&#x2039;D , !,' , ,!$",/ď&#x153;&#x160;. adj. ď&#x153;&#x2039;"&(! 5 ,"!",+ď&#x153;&#x160; !#&ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!), ď&#x153;&#x2039;'#&6!ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: war (#ď&#x153;&#x17D;) n. -#),9&-#),## vi. -#)#,/ď&#x153;&#x160;-+,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;! adj. -#)

 ))))$! !: warfare,fight ď&#x153;&#x17D;: lay () {laid,laid,laying,lays} vt. ,'+, ,,'+,'ď&#x153;&#x160;, ,/@ď&#x153;&#x160;!,@ #ď&#x153;&#x160;,!-! ,Nď&#x153;?,#,!,/ 5,@!,#,,ď&#x153;&#x160;, (5#&(,! :,() ! , ! !,&, ,,#& ,## ,).ď&#x153;&#x160;),4'ď&#x153;&#x201E;! vi. ,ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x160;, ! !,() !, !/ď&#x153;&#x160; ,##,! ď&#x153;&#x17D;: against (&!-3 '3 ) prep. /ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;!, /ď&#x153;&#x2039;!, -+ď&#x153;&#x2039;, !!5, ď&#x153;&#x2039;!, @(H), !!$5,'#&6( , +ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,  , 'ď&#x153;&#x2020; !, ,)ď&#x153;&#x160;4!ď&#x153;&#x2039;, /# !ď&#x153;&#x2039;) ( ))))$! !: counter or contrary to) ď&#x153;&#x17D;: pattern ( ' (#ď&#x153;&#x17D;!) n. @!. -v.  ď&#x153;&#x17D;: slow (-) adj.,adv.,vi.,vt. 6ď&#x153;&#x2039;,6 6ď&#x153;&#x2039;,6$6ď&#x153;&#x2039;,2$,ď&#x153;&#x2039; ,,)ď&#x153;&#x160;#&2 #&2,# -6ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x160; $,,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;-! "

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: slowly adv. slowness n. ď&#x153;&#x17D;: center (>!' &) n.,vi.,vt. +centre ď&#x153;&#x17D;: love ( ) {loved,loving, loves} n. )# ,)6),) #ď&#x153;&#x160;,)/ď&#x153;&#x2039;# , #$# D #ď&#x153;&#x160;D,) (Cupid#$Eros),)'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;,-( 6,)# #&@+ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! "ď&#x153;&#x2039;. v. # ,6),/ď&#x153;&#x2039;#,,ď&#x153;&#x2039;'#&6!ď&#x153;&#x17D;)",-)-+ď&#x153;&#x160;,- -. -Phr. (for the love of $ !) ď&#x153;&#x17D;: person


43 ( '>(!) n. .,!,#ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x17D;,/ ,@+ď&#x153;&#x2039;,!(/(.,.( :*&,.#.:,( ! ,#*ď&#x153;&#x17D;) ))))$! !: individual,human being ď&#x153;&#x17D;: money () !'!) n. (!,/ (!,(!/#,<! /#,-( 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!-$ #'! # ď&#x153;&#x17D;-(! , # ď&#x153;&#x17D;-(!

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: moneys,monies n.,pl. ď&#x153;&#x160;'# 'ď&#x153;&#x2019;!(!,@,#'ď&#x153;&#x2019;!(! pl. moneys,monies ď&#x153;&#x17D;: serve (>(#ď&#x153;&#x17D;) vi.,vt. # 6ď&#x153;&#x2039;,#(#,# 6ď&#x153;&#x2039;,'#!!( /,( #(##,/ď&#x153;&#x2039;!# , ď&#x153;&#x2039;) 6ď&#x153;&#x160;$,6ď&#x153;&#x160;$,)'#&6!ď&#x153;&#x17D;,!,-ď&#x153;&#x160;-#(),)& ,/ !,/# ,+ ,-(#ď&#x153;&#x17D;+,6 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;@4,""ď&#x153;&#x160;,(- /ď&#x153;&#x17D;/ @+ď&#x153;&#x2039;) @-) !<.ď&#x153;&#x17D; ,# !ď&#x153;&#x2039; , -!)/ď&#x153;&#x2039;#,-ď&#x153;&#x160; ) , ď&#x153;&#x17D;: appear (& #ď&#x153;&#x17D;') vi. '#H,+)$!,-/ , '#&" :ď&#x153;&#x17D;, ), (5! ( ))))$! !: arise, emerge) ď&#x153;&#x17D;: road (#) n. !!, ,-ď&#x153;&#x2039;! ,(,( , #,, -),.)ď&#x153;&#x17D;)$ ))))$! !: street,highway ď&#x153;&#x17D;: map () ) n. @! , &, !ď&#x153;&#x2039;(-) vt. @! 

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: mappable adj. ď&#x153;&#x17D;: rain (#!) n. N!,!5N! vi. N!/,/)ď&#x153;&#x2039;N!. vt. -ď&#x153;&#x160;), ď&#x153;&#x2039;/)'ď&#x153;&#x2019;!"!! ), ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;)),-! ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;)), -Phr. (rain cats and dogs N!/) ď&#x153;&#x160;! #$,)ď&#x153;&#x160;-) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: rains n. ;+N!,!ď&#x153;&#x2039;N!,# ,)ď&#x153;&#x160;#

 ď&#x153;&#x17D;: rule (#+) n. H, ,ď&#x153;&#x2039; ,#&,/(,(! ,(! -!,#'#,#.),# ##,#65,(<# *(/ -/#ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x2039;##

,,)ď&#x153;&#x2039; -Phr. (as a rule 

,' ,/)'/() vt.,vi. .),'#,#,65,)( <( ,/-ď&#x153;&#x2039;!,-ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (rule out ,)ď&#x153;&#x160;)# ) ď&#x153;&#x17D;: govern


44 ( '(#ď&#x153;&#x17D;!) v. '#,#,.),+. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: governabilityn. governable adj.

 ))))$! !: direct,rule ď&#x153;&#x17D;: pull ( +) v.,n. (#),, (5,"+,#&6,!,4,4,2.,6 , (#$),+,+,$) Phr. (pull in )) -Phr. (pull off #& ď&#x153;&#x2039;)-#4")(2 & ), Phr. (pull oneself together .)#)*ď&#x153;&#x17D;) -Phr. (pull someone's leg ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: cold (3) n. !,4!,4!6,2),,)ď&#x153;&#x160;-,,#ď&#x153;&#x2039;#)*ď&#x153;&#x17D;,/,#ď&#x153;&#x2039;!,!ď&#x153;&#x160;6 ,ď&#x153;&#x160;! ((!),(-)4!/. n. )!,)4!, ,,ď&#x153;&#x2039; ,.*9+)( /ď&#x153;&#x2039; ! + ď&#x153;&#x17D; -adv. ) -(5!,

5-(5!,-(5!6(,&

! ! ))))$! !: wintry ď&#x153;&#x160; chronic obstructive lung disease ď&#x153;&#x17D;: notice (!' (-) {noticed,noticing,notices} n. ď&#x153;&#x160;-#,ď&#x153;&#x2039;) /$!,)/.,ď&#x153;&#x2039;- /., #/$!,#- /,)-! ". vt. - /,#& ,"ď&#x153;&#x2039;),'#& ,"ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;, )4!, ď&#x153;&#x2039;)-! "

 ))))$! !: remark,note,heed ď&#x153;&#x17D;: voice (>3) n. -#ď&#x153;&#x2039;,-#ď&#x153;&#x2039;!,- +,-'ď&#x153;&#x160;,)-)# !# +#$#ď&#x153;&#x2039;, -( <( !#-)(4!,)/ď&#x153;&#x2039;#,)'##!,)(4!,-( <( !# -,'-,J:," !,#*ď&#x153;&#x17D;,! #ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;! #ď&#x153;&#x2039; !/#,)-)# !# #ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: unit (+'!( ) n. !ď&#x153;&#x160;,,.ď&#x153;&#x160;), ,"!!2 &,!ď&#x153;&#x160;2 &,!ď&#x153;&#x160;(/, !ď&#x153;&#x160;, /!ď&#x153;&#x160; ,"!!%!,"!!/4) !ď&#x153;&#x2039; -.,6.,6.#$)$,!ď&#x153;&#x160;; <(X,!ď&#x153;&#x160;; <(X -# ))))$! !: measure,part ď&#x153;&#x17D;: power ( '&) n. !", ,#,)-)#,-)##9 ,('#& ))!",! ) !",-#)!",@+ď&#x153;&#x2039;)!",@+ď&#x153;&#x2039;)( < ,  #,-( (X-( <(,X ď&#x153;&#x17D;: town ( !ď&#x153;&#x17D;) n. )$,!#,/6.)6!,6)$,'#&66!

5)$,/ +!ď&#x153;&#x17D;#ď&#x153;&#x2039;)$, Phr. (go to town (@!) &#4,,')-#8) , -Phr. (go up town ,' !


45 )$,) -Phr. (on the town )-#8 !)$)

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: townish adj. ď&#x153;&#x17D;: fine (,!3) {fined.fining,fines} adj. ( ,),5( ,( :,6 5!-+,),("(/#,#+#, '#&*/, #&,!ď&#x153;&#x160;6),!ď&#x153;&#x160;ď&#x153;?,!ď&#x153;&#x160;+,&ď&#x153;&#x160;!,,())),6!8,#(-. <(X adv. ( ,),'#&*/,&).!&,),&ď&#x153;&#x160;!. vi. #(-. <(X5!,! n. (!ď&#x153;&#x160;'# , ď&#x153;&#x17D;: certain (>' (!) adj. !ď&#x153;&#x160; ",!ď&#x153;&#x160;!!,,)ď&#x153;&#x160;) ,ď&#x153;&#x2039;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: certainly adv. -Conf. sure ď&#x153;&#x17D;: fly (,) {flied,flying,flies} v.,n. (#) (!, (#$(!),&,'(,ď&#x153;&#x160; ! ,!,6ď&#x153;&#x160;#&&#(!,) !,)') 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!$ď&#x153;&#x160;' adj. 2, ), ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x17D;: fall () {fell,fallen,falling,falls} vi. /,#ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;),,,(!ď&#x153;&#x160;,-+8-,/, ,-$),(-) -ď&#x153;&#x160;,('#H,'ď&#x153;&#x2019;!,@( ,$!. vt. ď&#x153;&#x2039;) (/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;) -Phr. (fall short ,)ď&#x153;&#x160; ). -Phr. (all due !). -n. #/,##ď&#x153;&#x160;,#,#,# ď&#x153;&#x17D;: lead () {led,led,leading,leads} vt. !, ,"+,6 "+,"+ ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;(5!,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(! 5 , !!ď&#x153;&#x2039;, +!,- , 86,'ď&#x153;&#x2019;! !ď&#x153;&#x2039;,4 vi. 'ď&#x153;&#x2019;!/ !,!,'-+,ď&#x153;&#x160; !!ď&#x153;&#x2039;,! ,")/,ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x160;! n. /!ď&#x153;&#x160;!,#!,@+ď&#x153;&#x2039;!,-(!,- 8 -.,6 5!!,/& :Pb; ))))$! !:conduct,guide ď&#x153;&#x17D;: cry (,#) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (#,-)#ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039;#,#ď&#x153;&#x2039;,@-#ď&#x153;&#x2039;, #ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;, !5/,#'ď&#x153;&#x2026;'#& ,## ! !  ď&#x153;&#x17D;: dark (#ď&#x153;&#x17D;) adj. )$,)$)!,) ,5,>ď&#x153;&#x160;!#ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x2039;! .)#$,6 6ď&#x153;&#x2039; n. ))$,$! , )$,- -Phr. (in the dark ,)ď&#x153;&#x160;#+ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!) ) vi. )$. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: darkish adj. +dark darkishness n. +dark

 ))))$! !: dim, ď&#x153;&#x17D;: machine ()&6!') n. #$" #,#$," #,.'#*ď&#x153;&#x17D;,#& > >ď&#x153;&#x2039;!,#&# !,#'I( /( ! ,("##) ###$ď&#x153;&#x17D;#. vt. #& ď&#x153;&#x2039;#$,/#)ď&#x153;&#x2039;#$. ď&#x153;&#x17D;: note


46 (! ) {noted,noting,notes} n. ! ('ď&#x153;&#x2019;!)$) - 5!D, ! ,"),)/., --!ď&#x153;&#x17D;,-#,<! /#,6$-,)ď&#x153;&#x160;!,)- 8,-!/#,#$)!/#, !  vi. ! ,)/.,"",- /, -ď&#x153;&#x160;#$)!/#,-,65ď&#x153;&#x160;. -Phr. (compare notes '!)(4!) ď&#x153;&#x17D;: wait ( ) vi. ,#, ,#,# 5#,$!,',6ď&#x153;&#x2039;,',-,# 6ď&#x153;&#x2039;,'#!!(/

( vt. ,# -Phr. (wait on (upon) # 6ď&#x153;&#x2039;'#!!( /(#) n. #,##,# >.ď&#x153;&#x160;) Phr. (lie in wait >.ď&#x153;&#x160;) >.ď&#x153;&#x160;)) ))))$! !: linger,await ď&#x153;&#x17D;: plan ( !) n. @!,@!# vi.,vt. @!

 ))))$! !: scheme ď&#x153;&#x17D;: figure (ď&#x153; '&) {figured,figuring,figures} n. #+'#ď&#x153;&#x160;,#+'9!,#+'ď&#x153;&#x160;,#+'- ,#ď&#x153;&#x160;,

# #,9 ,/ ,"!!,"!!(!,#,#$),- 8 :*ď&#x153;&#x17D;,#+', @!,.').',),#&,-!! vt. !*,-'ď&#x153;&#x2019;!#+',-#.',9 , "(!/!#,'#&)(!,(,&!. ď&#x153;&#x17D;: star (- #ď&#x153;&#x17D;) n. ,,;:ď&#x153;&#x17D;,6&/,6,-!," !,(! #<!+,#, #&", 6# adj. ,ď&#x153;&#x160; ,'ď&#x153;&#x2019;!#, ,) vt. /('#& , ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#,-'ď&#x153;&#x2019;!/ , #$)" !. vi. "ď&#x153;&#x160;)"# -)$! ,'ď&#x153;&#x2019;!#,!- ď&#x153;&#x17D;: box (>3) {boxed,boxing,boxes} n. ď&#x153;&#x160;, ,,ď&#x153;&#x160;, ,,-( ##".+,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;!4 ,#& ď&#x153;&#x160;), ! ! #)ď&#x153;&#x2039;,  4,/+ď&#x153;&#x2039;"),/+ď&#x153;&#x2039; # ď&#x153;&#x17D;,/+ď&#x153;&#x2039;#)ď&#x153;&#x2039;,/+ď&#x153;&#x2039;,'#:*ď&#x153;&#x17D;6ď&#x153;&#x160; ,#/ď&#x153;&#x160;,#/ vt. -ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x160; (, ),/,/ď&#x153;&#x160;,/ ,+ /ď&#x153;&#x160; + ď&#x153;&#x17D;: noun (!!3) n.,adj. !). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: nounal adj. ď&#x153;&#x17D;: field (ď&#x153;&#x201A;3) {fielded,fielding,fields} n. .ď&#x153;&#x160;, .ď&#x153;&#x160;!, .ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;,/)$#ď&#x153;&#x160;,-!),*" #, /, $5!,! vt. 4,ď&#x153;&#x2039; + ()," +,ď&#x153;&#x2039; vi. 'ď&#x153;&#x2019;!!# + !#ď&#x153;&#x160;!(-4/ ,#(ď&#x153;&#x152;/) ))))$! !: area

) > 6ď&#x153;&#x2039;4ď&#x153;&#x2039;)+2 & !'##)'#&9 #" #%!ď&#x153;&#x2039;)+ " ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; /ď&#x153;&#x160;&/4ď&#x153;&#x2039;)+/ď&#x153;&#x160;& #$ 6ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!/ 6$ !)-. +ď&#x153;&#x160; ) # ď&#x153;&#x17D;


47 . _ ď&#x153;&#x2039;#!/ď&#x153;&#x2039;)+ď&#x153;&#x160;!5 D /)#) ! "&#ď&#x153;&#x160; "#&!" (record) ď&#x153;&#x17D;: rest (#- 3) n. # @ď&#x153;&#x160;!,# ,#!(2,#/,#.,6ď&#x153;&#x160;," &., , @ď&#x153;&#x160;!, -# , 5,-ď&#x153;&#x160;! $,-ď&#x153;&#x160;!$!,-ď&#x153;&#x160;! $ # ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;! 'ď&#x153;&#x2019;!,#, .!-# vi. @ď&#x153;&#x160;!#,!! , ,.!(,  ,,ď&#x153;&#x2039; ",!,!  ď&#x153;&#x17D;: correct (&# 3') {corrected,correcting,corrects} vt. ď&#x153;&#x2039;+/ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;,/!'( $ ď&#x153;&#x2039;,), : ( $ď&#x153;&#x2039;,),/#",ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;! adj. +/ď&#x153;&#x2039;,,#ď&#x153;&#x2039;)@(,-)#,)& ,-ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: correctable adj. correctible adj. correctness n. +correct ď&#x153;&#x17D;: able (' () adj. -)#, ď&#x153;&#x160;, ), ).*-) /(/)H*\ď&#x153;&#x17D;, -)+#*ď&#x153;&#x17D; (

 ))))$! !: skilled) ď&#x153;&#x17D;: pound ( 3) n. '!ď&#x153;&#x17D; (!ď&#x153;&#x160;!5! ),'!ď&#x153;&#x17D; vt.,n. (#) .,/ď&#x153;&#x160;,/,/,,# -ď&#x153;&#x160;,( #&!,(!ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;&#x201A; ď&#x153;&#x2039;  ! !ď&#x153;&#x160;. ď&#x153;&#x17D;: done ( !) v. #(6ď&#x153;&#x160;?do. -adj. -)+#*ď&#x153;&#x17D;,-#4",##ď&#x153;&#x2039;,/,/ď&#x153;&#x2039;)-.ď&#x153;&#x2039;,)# 6ď&#x153;&#x2039; #,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039; -Phr. (done for !$,)#,/, ď&#x153;&#x2039;/). Phr. (done in )# ď&#x153;&#x160;! )). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: done! 6ď&#x153;&#x2039;#,ď&#x153;&#x2039;! 4!ď&#x153;&#x2039;

 ))))$!

 ď&#x153;&#x17D;: beauty ((' ) n. )-),-( -),-( ),8(),!),ď&#x153;&#x2039;,#//ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; -),ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;'#,!ď&#x153;&#x160;!,-( ď&#x153;&#x160;!

 ))))$! !: charm -A. eyesore ď&#x153;&#x17D;: drive (,#) {drove,driving,drives} vt. , ,ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x160;,@ ,,-,@ !, , /ď&#x153;&#x2039;!(- /ď&#x153;&#x17D; 5),(>.) vi. ď&#x153;&#x160;!, .ď&#x153;&#x160;, #,/(+ď&#x153;&#x17D;,/&'+),).ď&#x153;&#x160;) n. # ,# , #,- /ď&#x153;&#x17D; ,ď&#x153;&#x160;/),- /ď&#x153;&#x17D;( /ď&#x153;&#x2039;!),##. #, !,##&/.ď&#x153;&#x2039;!,, !# ,!ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x160; ! ,#ď&#x153;&#x17D; <ď&#x153;&#x160;!>.'#*ď&#x153;&#x17D;) (/#ď&#x153;&#x17D; )!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160;!& ! ď&#x153;&#x2039;)+ 6ď&#x153;&#x160;! !ď&#x153;&#x160; ! (tape drive) !ď&#x153;&#x160; "! ! (disk drive)


48 ď&#x153;&#x17D;: stood (- +) v. #(6ď&#x153;&#x160;2stand ď&#x153;&#x17D;: contain ( ! !') {contained,containing,contains} vt. ##".,".,), 5," ,"  ď&#x153;&#x17D;: front (# ! 3) n.,adj.,interj. !ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!!ď&#x153;&#x2039; -v. !!ď&#x153;&#x2039;,' ,@6(8!ď&#x153;&#x2039;,# )$ ,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: anterior,face ď&#x153;&#x17D;: teach ( 6) vt.,vi. -!,- -!,-!! -$,#), ď&#x153;&#x2039;# :.

 ))))$! !: instruct,educate ď&#x153;&#x17D;: week () n. - 'ď&#x153;&#x17D;, (/ď&#x153;&#x17D; adv. 'ď&#x153;&#x2019;!7 !ď&#x153;&#x160;!#$ ! ! ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: final (,'!() adj. -. ď&#x153;&#x2039;, ! -.,4,'ď&#x153;&#x2019;!#-#.'. n. -(-. ď&#x153;&#x2039;,/!" ď&#x153;&#x17D;: gave () v. /give ď&#x153;&#x17D;: green (#!) adj. -,6.ď&#x153;&#x160;),'#&ď&#x153;&#x2039;@ , ,)ď&#x153;&#x160;-., ,)ď&#x153;&#x160;//4) , ď&#x153;&#x160;! ,,#ď&#x153;&#x2039; '#&-#*ď&#x153;&#x17D;, )ď&#x153;&#x160;,-,#4D !,5 ,>+Jď&#x153;&#x160; )ď&#x153;&#x160;D,,)ď&#x153;&#x160;/(,. n. -, /.-, .ď&#x153;&#x160;8ď&#x153;&#x2039; -, ,)ď&#x153;&#x2039;-D,(,)ď&#x153;&#x2039;& ,)ď&#x153;&#x2039; 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#.

 ))))$! !: li ď&#x153;&#x17D;: oh () interj.,n.,interj. . ! vi. . !ď&#x153;&#x2039;"oh" ď&#x153;&#x17D;: quick (() adj. ##4,#4,,,2 ,,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, "#ď&#x153;&#x2039;!,,)ď&#x153;&#x160; !, ),ď&#x153;&#x2039; ",ď&#x153;&#x2039;#4 n. . )6(/

5 ,ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;,".- 8. -Phr. (cut to the quick ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;# "4 ,#& #& $!)#+ď&#x153;&#x2039;-) adv. ##4,#4 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: quickness n.

 ď&#x153;&#x17D;: develop ('( ) {developed,developing,develops} vt. T!, ď&#x153;&#x2039;"#(8, ď&#x153;&#x2039;'#H6 5!),ď&#x153;&#x2039;#+',ď&#x153;&#x160;D '#H6 5!)/) . vi. T!,( T! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


49 developability n. +develop

 ))))$! !: mature ď&#x153;&#x17D;: ocean ('6(!) n. )-). #,)) .

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: oceanic adj. ď&#x153;&#x17D;: warm (#ď&#x153;&#x17D;)) adj. vt. vi. ( ď&#x153;&#x2039;)('ď&#x153;&#x2019;!).ď&#x153;&#x160;!,.ď&#x153;&#x160;!,))(/#,)/#,)6(/6, ,-,) #)*ď&#x153;&#x17D;# ,4!4! " -Phr. (warm up .ď&#x153;&#x160;!#$ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n.

 ))))$! !: luk ď&#x153;&#x17D;: free (#) {freed,freeing,frees} adj.,adv. (-#&,-#,'ď&#x153;&#x2019;!, ,,)ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x2039; " , ,)ď&#x153;&#x160;) (<#/,,)ď&#x153;&#x160; 'ď&#x153; ,,ď&#x153;&#x2039;# #ď&#x153;&#x2039;!9:,'9 ,

,','# ",),ď&#x153;&#x160;,',,)ď&#x153;&#x160;+ ,,)ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;!!,,)ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039;(-#& ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: freeness n.

 ))) ď&#x153;&#x17D;: minute ()(!'!( ) n. ! ,#&& !- 5!,#-#.', ! )", adj. >/#)5!ď&#x153;&#x160;##4 ,> 6ď&#x153;&#x2039;4!ď&#x153;&#x2039; !# ,4),4!ď&#x153;&#x2039;),,)ď&#x153;&#x160;- 8,- 84!ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;!#$5 '#&/(P vt. " 'ď&#x153;&#x2019;!! , ! 'ď&#x153;&#x2019;!! 

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: minuteness n. minu ď&#x153;&#x17D;: strong (- #) adj.,adv. 4#,) ,ď&#x153;&#x2039;)4,4#ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160;!!,) !,ď&#x153;&#x2039;8,) !",)( <( ,##,4 ,,)ď&#x153;&#x160;'!',6 "!,#.!#,(-)" ,((!)2.!#$ #,/4) , ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;!,!ď&#x153;&#x2039;!-,(#)5!#$,)!" --+. ď&#x153;&#x17D;: special (- 6'6() adj.,n. (-( ) ( :,2 &," &,2 &ď&#x153;&#x160;,"&",//ď&#x153;&#x160;"


50 <##),ď&#x153;&#x2039;!, 8ď&#x153;&#x160;(,),-!( -!). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: specially adv.

 ))))$! !: uncommon,specific ď&#x153;&#x17D;: mind (,)!ď&#x153;&#x17D;3)n. "(/, ","(/ ","#(/,)(,'ď&#x153;?88,/.@,ď&#x153;&#x2039;(4!,)/ 5 ", -/(- )'6 88&,)" -Phr. (bear (keep) in mind ") -Phr. (make in one's mind / -(! "). -Phr. (out of one's mind ď&#x153;&#x2039;,("#(/) v. -ď&#x153;&#x160; ",-! ",#& ,6$ď&#x153;?,+,'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;!,- /,",ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: behind ((,A3') adv.,prep. ď&#x153;&#x2039; , ,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; n. @+ď&#x153;&#x2039;-! -!.!,ď&#x153;&#x2039;!

 ))))$! !: aback -Conf. at the back of ď&#x153;&#x17D;: clear (#ď&#x153;&#x17D;) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. -,,)ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x160;!,,)ď&#x153;&#x160;)N! .ď&#x153;&#x2026; ,"ď&#x153;&#x160;)"ď&#x153;&#x2039;, -"ď&#x153;?, -&,,#ď&#x153;&#x2039;) (!,6 "!,!ď&#x153;&#x160;6 ,,)ď&#x153;&#x160;)' . -##ď&#x153;&#x17D;,'ď&#x153; @,,)ď&#x153;&#x160;)-(!ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;)!5-(!,,)ď&#x153;&#x160;)-ď&#x153;&#x160;! vt. ď&#x153;&#x2039;-&, ď&#x153;&#x2039; -"ď&#x153;?,ď&#x153;&#x2039; vi. -,'ď&#x153;&#x2019;! --&,'ď&#x153;&#x2019;!6 "!, ' ď&#x153;&#x17D;: tail ( ) n.,adj. ,', ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;! !,-ď&#x153;&#x160;! ,)ď&#x153;&#x160;/ ď&#x153;&#x2039; #,'ď&#x153;&#x201A;(@)),ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039; #8,#- -8(. vt. 'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!', -ď&#x153;&#x160;,/ ,/) . vi. /) ,ď&#x153;&#x2039; ,,ď&#x153;&#x160;D ,',( ď&#x153;&#x2039;#$)/$5!. ď&#x153;&#x17D;: produce ( #&(>3') v. ď&#x153;&#x2039;!(,@(/,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(," ,-,-!n. @(/@,@(/9 *\ď&#x153;&#x17D;,+ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: producibility n. producible,produceable adj.

 ))))$! !: yield ď&#x153;&#x17D;: fact ( 3) n. )"#(,ď&#x153;&#x2039; 4""#( -Phr. (in fact /))'ď&#x153;&#x2019;!"#() ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: factful adj.

 ))))$! !: reality ď&#x153;&#x17D;: street (- # ) n. !!, - 8, ,./)!!. adj. !!


51 ))))$! !: avenue,road,passage ď&#x153;&#x17D;: inch ((!63) n. !ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x160; 1>12 ./#$ 2.54 >!/()/#, "!!4!ď&#x153;&#x2039;). ď&#x153;&#x17D;: multiply () ' (, ) vt. +*, ď&#x153;&#x2039;!( adv. > ()5! ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: nothing (! <'<() n. #,)ď&#x153;&#x160;)&,#,#,#ď&#x153;&#x2039;)), +!ď&#x153;&#x17D;,-( ,)ď&#x153;&#x160;- 8 -adv. ,)ď&#x153;&#x160;)&,# ď&#x153;&#x17D;: course (#ď&#x153;&#x17D;-) {coursed,coursing,courses} n. -ď&#x153;&#x2039;! ,( ,! (!,! 'I( /,( !)(,!5,-, -+/#,#&!(6,6ď&#x153;&#x160;#&&## :,"!!(#), 6.!(,###),#&+,#,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;(-.! ď&#x153;&#x160;!$5) vt. (@ď&#x153;&#x160;!,(ď&#x153;&#x2039;),,ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x160;/),,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: stay (- ) vi. +,ď&#x153;&#x160; +,ď&#x153;&#x160; +,ď&#x153;&#x160; $! . vt. ., 5,.),- ,!ď&#x153;&#x160;!,,-! -!.! n. #+,ď&#x153;&#x160; # +,ď&#x153;&#x160; #.+,ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160;,#$!# ("#*,-(5,#$5,-( ,#$# !ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;8(,6$,-$5 !# #+',!, stays #$ / @+ď&#x153;&#x2039;8( ď&#x153;&#x17D;: wheel () n. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;#,. #&2 #&2&)

( <( ,at the wheel $ ) .)  86 vi. vt. (  )).!,).!#, !,!!, ! ,ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x160;##$!,(5 !ď&#x153;&#x2039;,wheel and deal #& +ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;(-#&#$ # # @(6 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wheel ď&#x153;&#x17D;: full (+) adj. /4),'ď&#x153;&#x2039;,/4)adv. ď&#x153;&#x2039;"#(,!ď&#x153;&#x160;!!,vt. ď&#x153;&#x2039;/4). vi. /4),)+ď&#x153;&#x160;/4). n. -9 -+-.,-9 /4) . -Phr. (in full /4) ,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fullness n. fully adv.

 ))))$! !: entire,maximum,satiated,dense ď&#x153;&#x17D;: force (#ď&#x153;&#x17D;-) n. ,#, ,!",( <( ,@  H), "(/, , 

,.ď&#x153;&#x160;),*&. -Phr. (in force >'I( / ( #+,ď&#x153;&#x160; )@). vt.  ,@ !,  ,#.!, !, ,#ď&#x153;&#x160;. vi. !,.(,,'ď&#x153;&#x2039; . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: able adj. force ď&#x153;&#x17D;: blue


52 (+) {blued,bluing,blues} n.,adj. -!5(!,- ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2020;,65,(!ď&#x153;&#x2039;) adj. )-!5(! ,65 (@(! ), #ď&#x153;&#x2039;, vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!-!5(!,ď&#x153;&#x2039;)-!5(!

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue ď&#x153;&#x160;#&

! !&,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;( ď&#x153;&#x17D;: object ('" 3) {objected,objecting,objects} n. -(, /.,-( ď&#x153;&#x2039; ",ď&#x153;&#x2039;,#$,#$#, "),'ď&#x153;&#x2020;), /.'#&-ď&#x153;&#x17D;,##)#(#$. ,9&(- . vi. (" 3')  ď&#x153;&#x2039;!,,)ď&#x153;&#x160;4!ď&#x153;&#x2039;,# ",,)ď&#x153;&#x160;). vt. ď&#x153;&#x2039;!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: objector n.

 ď&#x153;&#x17D;: decide ((,>3') vt. / ",/ -(! ",/ -(!,65 vi. / -(!,65

 ))))$! !: determine -A. waver ď&#x153;&#x17D;: surface (>'ď&#x153; -) n.,adj. @(!ď&#x153;&#x2039;,@(,@(!,@( $5!,2)9!,ď&#x153;&#x2039;!!ď&#x153;&#x2039;,2)!ď&#x153;&#x2039;,@(@(!,/$5!D vt. ď&#x153;&#x2039;) !, ) !,vi. @ď&#x153;&#x160;5!!$ $5!!5,#& !@(!ď&#x153;&#x2039;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: surfacer n. ď&#x153;&#x17D;: deep ( ) adj.,adv. ,5,>5,),$(!,ď&#x153;&#x160;,,+ď&#x153;&#x160;/)-ď&#x153;&#x2039;!,) """ď&#x153;&#x160;, " "#( n. -ď&#x153;&#x160;! & )ď&#x153;&#x160;!5,)ď&#x153;&#x2039; 8ď&#x153;&#x160;, -ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;!!ď&#x153;&#x2039; -. ď&#x153;&#x17D;: moon ()+!) n. " ! #ď&#x153;&#x17D;, #&" ! #ď&#x153;&#x17D;,$!," ! #ď&#x153;&#x17D;! #&ď&#x153;&#x17D;,-( 'ď&#x153;&#x2019;!#+'-5 #&" ! #ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: island (,'(!3) n. &,!(! ď&#x153;&#x17D;: foot (. ) n. ď&#x153;&#x2039;,Nď&#x153;&#x201A; ď&#x153;&#x2039;,/!, ,!ď&#x153;&#x160;)'ď&#x153;&#x2019;!./ (a.Yb >!/()/#), ##,-ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;," & !, , ď&#x153;&#x160;!" #4@ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;! +ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;-.,-ď&#x153;&#x160;! !!ď&#x153;&#x2039;!, /&!,-ď&#x153;&#x160;! +ď&#x153;&#x160;/#ď&#x153;&#x2039;) -ď&#x153;&#x160;!!#$ ď&#x153;&#x17D;: system (>(-' ()) n. #&,#&, ď&#x153;&#x17D;: busy ((>'>) adj. {busied,busying,busies} .ď&#x153;&#x160;,.ď&#x153;&#x160;!,)!),)<.#&.ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, 6ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160;/ ,> >ď&#x153;&#x2039;! vt. )! , ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: test ( - 3) vt.,vi.,n. (#,-ď&#x153;&#x160;) -, ,/#"-,/#" (-+"!ď&#x153;&#x17D;,-#".


53 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: testability n. testable adj. testingly adv. ď&#x153;&#x17D;: record (#'(#ď&#x153;&#x17D;) n. ! ,# ! ,-!!,-( !

,ď&#x153;&#x2039;,'#& /(,-#, %!  ! #$4,ď&#x153;&#x2039;,"!-,@ď&#x153;&#x160;!-, ' ! vt.,vi. (##ď&#x153;&#x17D;') ! , ! adj. 'ď&#x153;&#x2019;! ! , ! ,), -(/(,/ď&#x153;&#x160;!$!D

5), -Phr. (on record 'ď&#x153;&#x2019;! #+ď&#x153;&#x2039; !) ď&#x153;&#x17D;: boat ( ) {boated,boating,boats} n. #$,#$,#$4,-( )#+'#ď&#x153;&#x160;)$!#$,"! ď&#x153;&#x2039;#$ vi. #$ vt. !-ď&#x153;&#x160; #$, 5!#$ ď&#x153;&#x17D;: common ()')(!) adj. #ď&#x153;&#x160;) !,<##),-) 8,>#+ď&#x153;&#x2039;" ! ! , #ď&#x153;&#x2039;) !,)$! ! ,-<#*& n. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: commons n.,pl. !-) 8,-)6(-9ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;#! 8ď&#x153;&#x160;(2 & ! )( )

 ))))$! !: habitual,ordinary,usual -Conf. mutu ď&#x153;&#x17D;: gold (3) n.  ď&#x153;&#x17D;: possible ( -'>&() adj. 'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;, , !,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: plane ( !) n. $5!#,!ď&#x153;&#x2039;#,!#,#$(!,,,-,)ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x2039;''+! adj. #,! vt. ,-, ď&#x153;&#x2039;# ď&#x153;&#x17D;: stead (- ) n. / !, !,-! !,-! vt. )'#&6!ď&#x153;&#x17D;,# 6ď&#x153;&#x2039;,$5! ď&#x153;&#x17D;: dry (,#) {dried,drying,dries} adj. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;@,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,,#ď&#x153;&#x2039;!5,#&!5,2),,#ď&#x153;&#x2039; #)*ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x160;!. vi.,vt. ( ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;,-+8-)6$5! -Phr. (dry up ď&#x153;&#x2039;).#& ,. +). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: dryable adj. + dry dryly adv. +dry dryness n.+dry ď&#x153;&#x17D;: wonder


54 ( !'&) vi.,vt. #+ď&#x153;&#x2039;-'#& ",#+ď&#x153;&#x2039;-,#+ď&#x153;&#x2039;- ,#+ď&#x153;&#x2039;--- n. -(  ď&#x153;&#x2039; '#& ",)'#& ",),) ( ,##& #$/.#*ď&#x153;&#x17D;  ď&#x153;&#x2039; '#& " ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wonderer n.

 ))))$! !: surprise,miracle,doubt, ď&#x153;&#x17D;: laugh () {laughed,laughing,laughs} vi. #&,(5) vt. #&&,&ď&#x153;&#x2039;. n. # #& -Phr. (laugh off +"&ď&#x153;&#x2039;&). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: laughter n.

 ))))$! !: chuckle,snicker ď&#x153;&#x17D;: thousand (<'>(!3) n. ! !,adj. 'ď&#x153;&#x2019;! !

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: thousands n. "!!#&ď&#x153;&#x160;10009999 !. pl. thousands ď&#x153;&#x17D;: ago (&') adj.,adv. /ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!, )ď&#x153;&#x2039; (gone) ď&#x153;&#x17D;: ran (#!) v. #(6ď&#x153;&#x160;2run ď&#x153;&#x17D;: check (6) {checked,checking,checks} vt. .,# 5,,/#,- , ,/#"-,-#" , #$)/#"-,N4,#.J/()#.), ď&#x153;&#x2039;(#/,'+ $6'ď&#x153;&#x2019;!! . -vi. /# !(+/ď&#x153;&#x2039;),/#"-,/'ď&#x153;&#x2019;!6ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!6ď&#x153;&#x160;,. -Phr. check in ( 6$(ď&#x153;&#x2039; !# ď&#x153;&#x17D;: game ()) {gamed,gaming,games} n. U,),!$5- /ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x160;),-( /)ď&#x153;&#x160; -Phr. (play the game ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;./(<##),ď&#x153;&#x160;!/)/(). adj. - /ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;! U,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;-,/4) "ď&#x153;&#x160;!. vi. ď&#x153;&#x160;! ! !, ! !, !/ď&#x153;&#x160;. vt. ! !),- ! ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: shape (6 ) n. - *%!,#+',#+',#+'2),#ď&#x153;&#x160;,#+'#ď&#x153;&#x160;,2), # #,#!- *%!(#+', #+',#+'2)..) #" ď&#x153;&#x160;)#&,#>ď&#x153;&#x160;)>),( 6(/,-9 #*ď&#x153;&#x17D;,#$ 9#*ď&#x153;&#x17D;-&#, -Phr. (take shape ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!#+''ď&#x153;&#x2019;!#ď&#x153;&#x160;! 5 ) vt.,vi. ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x160;,- 'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: equate


55 (' ) vt. ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; !, $ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160; !. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: equatability n. +equate equatable adj. +equate

 ))))$! !: equalize, ď&#x153;&#x17D;: hot (A ) n. #ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;!, "#ď&#x153;&#x2039;!,@4#ď&#x153;&#x2039;!,))#+ď&#x153;&#x2039;-#.!#,/4),'ď&#x153;&#x2039;#&, )ď&#x153;&#x160;-., )ď&#x153;&#x160; ), ď&#x153;&#x2039;6(,>/(/)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;6(,'ď&#x153;&#x2019;! ! ()),/,''#&,!ď&#x153;&#x160;/$!/ď&#x153;&#x2039;! -. ,!ď&#x153;&#x160;-! " -.,#ď&#x153;&#x2039;#)*ď&#x153;&#x17D;)(!/#) ))))$! !: burning,torrid,p ď&#x153;&#x17D;: miss ()(-) vt. , ,/,/ď&#x153;&#x160;, ,ď&#x153;?!,ď&#x153;&#x2039;,' , -, #,#$ !&$!D, ,(,,!,,)ď&#x153;&#x160;-)#ď&#x153;&#x2039; ". vi. , . n. # ,# ,#&ď&#x153;&#x2039;!

 ))))$! !: lose,fail ď&#x153;&#x17D;: brought (# ) v. #(6ď&#x153;&#x160;2bring ď&#x153;&#x17D;: heat (A ) n. )#ď&#x153;&#x2039;!,)#.!#,! ,;+! vt. ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x2039;!, ď&#x153;&#x2039;! .ď&#x153;&#x160; ,#ď&#x153;&#x2039;#)*ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x2039;/$!/ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: snow (-!) n. ()&,()&/ vi. ()&/. vt. ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x2039;()&, ď&#x153;&#x2039;)$!()&,6 6! , ,!()& ď&#x153;&#x17D;: tire (, '&) vt.,vi. !$,!4!$,)$ď&#x153;&#x2039;, ,!ď&#x153;&#x160;,$!ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160;!, -ď&#x153;&#x160; ,//ď&#x153;&#x160;,'#& ,/ď&#x153;&#x160;/ ,/ď&#x153;&#x160; #:& n. )!4!$,)ď&#x153;&#x160;! ,#, !,@ď&#x153;&#x160;!#$4#ď&#x153;&#x2039; $ !-,-$5@ď&#x153;&#x2039;9#*ď&#x153;&#x17D;,-('#& ,#$'#& #: ď&#x153;&#x17D;: bring (#() {brought,brought,bringing,brings} vt. ) ď&#x153;&#x2039;,!) ď&#x153;&#x2039;, ),!)-+,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; (,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(,!)-,!-!,6 6!,ď&#x153;&#x2039; -Id.(bring about ď&#x153;&#x2039;() Id.(bring around(round)) 6 6!,!ď&#x153;&#x2039;)!ď&#x153;&#x2039; -Id.(bring forth ď&#x153;&#x2039;(,!-!) Id.(bring in ) ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: yes (-) adv. ,6ď&#x153;&#x160;,# ,"ď&#x153;&#x2039;& n. #/ď&#x153;&#x2039;!#  ď&#x153;&#x17D;: distant ((-' (! 3) adj. ,,!!,,)ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x160;!$ !, !,,)ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x2039;!.


56 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: distantness n.

 ))))$! !: far,apart,reserved -A. near ď&#x153;&#x17D;: fill (ď&#x153; ) {filled,filling,fills} vt. ď&#x153;&#x2039;/4),/()/4),##".,##"./4), () ď&#x153;&#x2039;#,/4),'ď&#x153;&#x2039;, /4), ,".,),""ď&#x153;&#x160;,5 ď&#x153;&#x2039;(),()) /4) #$. vi. /4),()) /4) #$. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fill out ď&#x153;&#x2039; 8ď&#x153;&#x160;#$ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (fill in #, ! ) ď&#x153;&#x17D;: east (- 3) n.,adj. ( /& !,9/& !, -Phr. (the East '#& /& !, #$) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: eastness n. +east ď&#x153;&#x17D;: paint ( ! ) n. -,- vt.,vi. -'

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: painting n. ď&#x153;&#x17D;: language ('4"3) n. 9: ď&#x153;&#x17D;: among (&) ') prep. !#&ď&#x153;&#x160;, !)+,ď&#x153;&#x160; !" , #&ď&#x153;&#x160; (surrounded by)

 ď&#x153;&#x17D;: grand (#!3) adj. 8ď&#x153;&#x160;/,)),6 5!!,- 8),),@@,),!ď&#x153;&#x160;! $, ,,-)+#*ď&#x153;&#x17D;,#.). n. 'ď&#x153;&#x201A;!!! 8ď&#x153;&#x160;,Zaaa -#ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: grandly adv. grandness n.

 ))))$! !: stately,main,excellent,good -A. ď&#x153;&#x17D;: ball (ď&#x153;&#x17D;) {balled,balling,balls} n. +,+/,. vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!+,- -, !#$!#(! 8ď&#x153;&#x160; #+#&)#/ď&#x153;&#x2039;!#,-)-#- !!(/, ))-. vi. " 'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x2039;!+,- -,'ď&#x153;&#x2019;! ))-.


57 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: baller n.

 )))) ď&#x153;&#x17D;: yet ( ) adv. , ,#&! 5!,6ď&#x153;&#x160;!(),>5,P!,5 ,)ď&#x153;&#x160;6 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,##ď&#x153;&#x2039;,!"! ! 5 ,! ,'ď&#x153;&#x160;!,5 ď&#x153;&#x160;4/) conj. )ď&#x153;&#x2039;#&! 5!,#&! 5! ď&#x153;&#x17D;: wave () n. $!,!,) !,,#$!/ 'ď&#x153;&#x2019;!.ď&#x153;&#x160;),#ď&#x153;&#x160;,#,'),# 'ď&#x153;&#x2019;!!,!ď&#x153;&#x160;!!5, &,# ,,#'!'ď&#x153;&#x160;&

! !,6 # 56 #, ! vi. vi. ,'),)$,$!/ 'ď&#x153;&#x2019;!#+'$! ,ď&#x153;&#x2039;- ( , ď&#x153;&#x2039;'!' ď&#x153;&#x17D;: drop (# ) {dropped,dropping,drops} n. ,,"!!4!ď&#x153;&#x2039;,,+/.ď&#x153;&#x2039;),# / vi.,vt. ( ď&#x153;&#x2039;),ď&#x153;&#x160;!,/,"),-(5!-.,!,./,( ,',),// , ,$!/ -Phr. (drop behind ď&#x153;&#x2039; ,,)ď&#x153;&#x160;#,,)ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;: heart (A#ď&#x153;&#x17D; ) n.  ",!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!,,-ď&#x153;&#x2039;,".- 8,)ď&#x153;&#x2039;8,)#+ď&#x153;&#x2039;-,)# ,-ď&#x153;&#x160;! !-., "(/ ",-.9 "(/,-( 'ď&#x153;&#x2019;!#+' ",(, ď&#x153;&#x160;) vt. /(  ",-! -!.! ))))$! !: love,courage,core,center ď&#x153;&#x17D;: am ()) + be ď&#x153;&#x17D;: present ( #-'>(! 3) adj. )+,ď&#x153;&#x160; '#H+,ď&#x153;&#x160; 'ď&#x153;?"".!

,P!,5 /ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x160;) n. 'ď&#x153;?"".!

,*&!5 ,#('ď&#x153;?"". ! vt. -!, ď&#x153;&#x2039;,$!,),!&!,!ď&#x153;&#x2039; ,##,- ď&#x153;&#x2039;4!,4('ď&#x153;&#x201E;!), ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039; n. 8 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: presents n. -#'ď&#x153;?"".!

-Phr. (at pres ď&#x153;&#x17D;: heavy (A') adj. ! ,!! , 8ď&#x153;&#x160;), ,!,,.ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,"!!),),- 8 ),>5,#.!#( .),'ď&#x153;&#x2019;!9#&),) ď&#x153;&#x17D;: dance (!>3) {danced,dancing,dances} vi.,n.(#)/ď&#x153;&#x2039;!#,/ď&#x153;&#x2039;!#&,#&/ď&#x153;&#x2039;! , #&5! ď&#x153;&#x17D;: engine (!'"(!) n. #$" #,#$,#$!/ď&#x153;&#x17D;, #" #,#" #,#$ (,# ( ,#$ #)!. ď&#x153;&#x17D;: position ( &>(6'6(!) n. /!ď&#x153;&#x160;, ) !,%!&,%!&- ) -+,-9 ,6 5!,!,#" ,# - !!(:%! vt. " ,/!ď&#x153;&#x160;.


58 ))))$! !: location ď&#x153;&#x17D;: arm (ď&#x153;&#x160;) Armenian ď&#x153;&#x17D;: wide (,3) adj.,adv. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,), "ď&#x153;&#x2039;,, ,, #ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,,,n. +#(4/ +/ď&#x153;&#x160;"'#&/+ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wideness n.

 ))))$! !: broad,far,inclusive ď&#x153;&#x17D;: sail (>) n. #$,'ď&#x153;&#x201A; !,#(! ,#ď&#x153;&#x160;!#$,#$ vi. ď&#x153;&#x160;!#$ (!#$ #$. vt. ď&#x153;&#x160;!#$ #$ -Phr. (set sail #()(! &) -Phr. (under sail ď&#x153;&#x160;!#$ #$) -Phr.; (make sail #$,#()(! ) ))))$! !: g ď&#x153;&#x17D;: material ()& '#) n. /.,-ď&#x153;&#x160;!'#&, -.,'ď&#x153;?"" ,!$5,!),-#&,.ď&#x153;&#x160;))( ď&#x153;&#x2039; 4""#(#$ď&#x153;&#x2039;)+,-( adj. '#&ď&#x153;&#x2039; /., ,'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;?"" - 8, /. !. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: materials n. .'#*ď&#x153;&#x17D;#$)$ ď&#x153;&#x17D;: size (,>>)n.! vt. ď&#x153;&#x160;/)!,'#&)(!/)! size up '#&)(! '#&)* (!("2 ,ď&#x153;&#x2039;)/#%! ,ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: magnitude,immensity,rank ď&#x153;&#x17D;: vary ('#) vt.,vi. '!','#'#!,@ !'#,@ !@!,5!DD. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: varier n. varingly adv.

 ))))$! !: modify,change,alter ď&#x153;&#x17D;: settle (> ' () vt.,vi. " ," #,,"ď&#x153;&#x160;(!,6#&,'ď&#x153; 86, ď&#x153;&#x2039;,/ 5##,/ 5 %! , ď&#x153;&#x2039;-, ď&#x153;&#x2039;) !, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;D")," ď&#x153;&#x2039;-#4"-(5!,/ -(! "," #,/, ,!!


59 ď&#x153;&#x2039;! -Phr. (settle down / 5##,/ 5(!%!,- " - )"(/).ď&#x153;&#x160; ) !) ď&#x153;&#x17D;: speak (- ) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. +,.,ď&#x153;&#x160;,-)4!,-! !, "#",'# # ,/# -,##,,-,(- ))))$! !: talk,mention ď&#x153;&#x17D;: weight ( ) n. !5! ,)! ,), /.-(,)- 8,( <( vt. ()!5! ,'ď&#x153;&#x2019;! 9#&, ď&#x153;&#x2039;!5! -(/(ď&#x153;&#x160;,)/,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; -Phr. (carry weigth ))- 8 )( <( ) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: weighter n. ď&#x153;&#x17D;: general ("!'!#() adj.

,',

,' n. #$

,',! ,-<#*6!. -Phr. (in general 

,') m ))))$! !: universal,common -A. local,exact ď&#x153;&#x17D;: ice (,>3) n. !54, ď&#x153;&#x160;! 2),-(!!,, #) -v. '.),'ď&#x153;&#x2039;!54,'!'ď&#x153;&#x2019;! !54,4/ ,.)ď&#x153;&#x2039;-( ď&#x153;&#x2039;!54 adj. ď&#x153;&#x2039;!54

 ))))$! !: frozen water ď&#x153;&#x17D;: matter () ' &) n. /.,--#,-#&,!$5,-( +ď&#x153;&#x160; !6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, /. ,-#2 &ď&#x153;&#x160;, -# + ď&#x153;&#x160;"#ď&#x153;&#x160;,!,-(/ () ď&#x153;&#x17D;,-(!,-!#*ď&#x153;&#x17D;,-9&,<.#(", )- 8,),/.@,-/.,-!, vi. 'ď&#x153;&#x2019;!-(- 8))) ) ! ď&#x153;&#x17D;: pair ( #ď&#x153;&#x17D;) n. +ď&#x153;&#x160;. -v. ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!+ď&#x153;&#x160; ))))$! !: couple ď&#x153;&#x17D;: include ((!+' ) vt. '#&ď&#x153;&#x2039;, #)+ď&#x153;&#x160;, -ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; !, .), ! #)ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: includable, includible adj.

 ))))$! !: incorporate ď&#x153;&#x17D;: divide


60 ((,3') {divided,dividing,divides} vt.,vi. ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,/(ď&#x153;&#x2039;!-,# n. ,#ď&#x153;&#x160;-##'ď&#x153;?!-ď&#x153;&#x160;!,-ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160;/,9&(;/(

 ))))$! !: separate,part ď&#x153;&#x17D;: syllable (>('&() n. ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: felt ( 3) {felted,feltign,felts} n. #(6ď&#x153;&#x160;W&6ď&#x153;&#x160;?feel,- ,)ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x160; adj. #$ ď&#x153;&#x2039;- ,.)ď&#x153;&#x2039;- . vi. ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; !'ď&#x153;&#x2019;!@ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: perhaps ( A >3') adv. ,ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;,#&)  ))))$! !: possibly ď&#x153;&#x17D;: pick ( () vt. $,-##, ,(," ,&,.,&, &,"&,"(,4,4,!(!),22 ,,/.,#$,(- (*,-/#ď&#x153;&#x17D;&$!D) vi. .,&, &,"(,4,4, ď&#x153;&#x2039;#&'ď&#x153;&#x2C6;,), ,$ n. #$ -Phr. (pick on ("#*ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;: sudden (> '(!) adj.,adv.

! ,

! ,2  !,&

! !,##4,'ď&#x153;?"".!

,ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x160;)# /$!)ď&#x153;&#x160;!. n. #(#$ )(5!ď&#x153;&#x160;&

! ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: suddenly adv. suddenness n.

 ))))$! !: swift,guick ď&#x153;&#x17D;: count ( 3) {counted,counting,counts} v.,n. (#) ! ,! "!!,! ď&#x153;&#x160;,(,(ď&#x153;&#x160;,! ď&#x153;&#x160; ,$,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;.).!!.#' )/!ď&#x153;&#x160;%!& ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;!(#ď&#x153;&#x17D; ;: -Phr. (count beyond ! ,)ď&#x153;&#x160;) ! ,)ď&#x153;&#x160;,) -Phr. (count down ! ď&#x153;&#x2039;! ! (,'  +!ď&#x153;&#x17D;)) ď&#x153;&#x17D;: square (-#ď&#x153;&#x17D;) n. -)" /.# -, $5! #+'-),!ď&#x153;&#x2039;,-!)ď&#x153;&#x2039;,-,,)ď&#x153;&#x2039;2,/# )#.,"!! -,@+ď&#x153;&#x2039; ,)ď&#x153;&#x160;-! ", vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#+'- ), ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!).)2 , -,+*ď&#x153;&#x2039;/ , ď&#x153;&#x2039;-) !,'# #& , ď&#x153;&#x2039;/#,.), ď&#x153;&#x2039;-(!!,. , 86, /# ď&#x153;&#x17D;: reason (#'>(!) n. /.@,)+/.,-/(- )'6 88&,)-!,# ("#* ,"(/'/(,) #,),)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039; vi. (ď&#x153;&#x160;)/.@,65"ď&#x153;&#x160;)/.@ vt. (ď&#x153;&#x160;)/.@,( !* ! ",-#.',65"/.@ -Phr. (by reason of #&)


61 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: reasoner n. ď&#x153;&#x17D;: length (<3) n. ),-ď&#x153;&#x160;!,#&&,6ď&#x153;&#x160;,#&& ,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;. -at length /4) -)+#*ď&#x153;&#x17D;. -Phr (go to any lengths ,)ď&#x153;&#x160;!.'-## "+ď&#x153;&#x160;).

 ))))$! !: extent,term,segment ď&#x153;&#x17D;: represent (# #(>! 3') vt. !, + !,-,- ď&#x153;&#x2039;4!,'ď&#x153;&#x2019;!/ ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!#$),) , ď&#x153;&#x160; ,##, ##*! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: representability n. representable adj. typicfy,impersonate ď&#x153;&#x17D;: subject (> '"( 3) n. #$,#*,'#&4!, 8,ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;,-(6,-/.,)+/.,'#&6# ,ď&#x153;&#x2039;,, #ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2020;ď&#x153;&#x2039;@ď&#x153;&#x160;!(!,@+ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160; /ď&#x153;&#x2039;  86,@+ď&#x153;&#x2039;# # -,(,#*ď&#x153;&#x17D;)'#&<!'#& ,('# 68)/ ,/ / . adj. 9 /ď&#x153;&#x2039;#.),'ď&#x153; @,+ď&#x153;&#x160; !- ,+ď&#x153;&#x160; !) .), ď&#x153;&#x17D;: region (#'"(!) n. #(*,-ď&#x153;&#x160;!,,(!!,ď&#x153;&#x2039;!,9+)(9,/#'#,/,'#()*\ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: regional adj.

 ))))$! !: area,place ď&#x153;&#x17D;: energy (!'!") n. !, , !, )-)#, (6

 ))))$! !: vim ď&#x153;&#x17D;: hunt (A ! 3) vt. vi. ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;- /ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;!,/),-n. #ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;- /ď&#x153;&#x17D;,#(* /)ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: huntable adj. huntedly adv. ď&#x153;&#x17D;: probable ( #'&() adj. 'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x160;"&'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160;,,!ď&#x153;&#x160;"&(5! ď&#x153;&#x17D;: bed () n. /, !!,%!, ď&#x153;&#x160;!,#!! , /ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x160;!5, $5!ď&#x153;&#x160;,6 5!(!,! , ',#ď&#x153;&#x160;, $5!!!#,


62 ))))$! !: bedstead ď&#x153;&#x17D;: brother (#'<&) n. 6#$!ď&#x153;&#x2039;6, !ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x160;)6/(, $!#ď&#x153;&#x160;)!,.#ď&#x153;&#x160;)6 , ,9##, ":H"#ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: egg () {egged,egging,eggs} n. ,ď&#x153;&#x160;,-( ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,>ď&#x153;&#x17D;-$ !<.ď&#x153;&#x17D; / ),.. vt. -ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,".ď&#x153;&#x160;)(#) !,ď&#x153;&#x160; /ď&#x153;&#x2039; -Phr. (in the egg !#&&##(),> ,)ď&#x153;&#x160;"#(8,> ,)ď&#x153;&#x160; T!) vt. #&/.ď&#x153;&#x2039;!, ď&#x153;&#x2039; " -Phr. (a bad egg !,!,)ď&#x153;&#x160;>$)  ď&#x153;&#x17D;: ride (,#3) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. )ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;,#,(!#$,,"#$,/ď&#x153;&#x2039; $!,+ď&#x153;&#x160;!,!(!#/ď&#x153;&#x160;,',() !, ,.),#, ď&#x153;&#x2039; n. #(! ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;,#(! ď&#x153;&#x2039; !&, -# #$ # -Phr. (ride down 6ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;'#! -ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: cell (>ď&#x153;&#x17D;) n. >ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;4D,.H,( .ď&#x153;&#x160;)4D,ď&#x153;&#x2039; ! :,6ď&#x153;&#x160;!D !)ď&#x153;&#x2039;//#, .'#*ď&#x153;&#x17D;!(,ď&#x153;&#x2020;,6ď&#x153;&#x160; !# @5 ,ď&#x153;&#x160;,/  ))))$! !: compartment ď&#x153;&#x17D;: believe (((') {believed,believing,believes} vt. 6$,) ! " !, #

<,6$ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: believable adj. +believe believer n. +believe

 ))))$! !: postulate,hold -A. disbelieve,doubt ď&#x153;&#x17D;: fraction (#'6(!) n. :-ď&#x153;&#x160;!,-ď&#x153;&#x160;!!ď&#x153;&#x2039;, :!ď&#x153;&#x2039;, :,!(! vt. ##$ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;! :-ď&#x153;&#x160;! ))))$! !: part,-A. whole

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fractional adj. ď&#x153;&#x17D;: forest ('#(- 3) n. 'ď&#x153;&#x2026;,/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;&#x2026;,-("!!). vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;&#x2026;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


63 forestless adj.

 ))))$! !: woods ď&#x153;&#x17D;: sit (>( ) {sat,sat,sitting,sits} vi. ! ,ď&#x153;&#x2039;! ,/ 5+,ď&#x153;&#x160; @ď&#x153;&#x160;!!,! !,! &,! ď&#x153;?,ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;! @+ď&#x153;&#x2039; !,'#&"/!ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x160;)-,ď&#x153;&#x2039;'#&6.),+4 #,)& vt. ď&#x153;&#x2039;! ,! ,! #ď&#x153;&#x160;)," !  ď&#x153;&#x2039; sit out ! "!(,,)ď&#x153;&#x160;-)#ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x160;),ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: race (#-) vi.,vt.,n. (#)(ď&#x153;&#x160;,(ď&#x153;&#x160;##4,ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x2039;.,ď&#x153;&#x160; !)#4,#ď&#x153;&#x160; !,) 6,6$56/(,6!6/(,@ď&#x153;&#x160; !<.,ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;/#&+,6$5-, !<.,ď&#x153;&#x17D; 6!6 5!,#-!() ď&#x153;&#x17D;: window ((!') n. !ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x160;,/+ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x17D; vt. " ď&#x153;&#x2039;)!ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: opening,gap,aperture ď&#x153;&#x17D;: store (- #ď&#x153;&#x17D;) n. #ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; -.,ď&#x153;&#x2039;4, -.,-( 4-&-),ď&#x153;&#x2039;,#4-&-), '#()*),"!!) vt. 4-&-),4# :, -ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; !ď&#x153;&#x2039; -.,'ď&#x153;&#x2020;!ď&#x153;&#x2039;)+ !#$ ) (/#ď&#x153;&#x17D;,4ď&#x153;&#x2039;)+,ď&#x153;&#x2039;. vi. 4-&-),4# : stores -# #$ 6ď&#x153;&#x2039;& -. "'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x17D;: summer (> )')&) n.,adj. ( );+#ď&#x153;&#x2039;!,.ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201C;+,6ď&#x153;&#x160; -.#$-)+#*ď&#x153;&#x17D; -.ď&#x153;&#x160;! #() // vi.,vt. 6ď&#x153;&#x2039; !;+#ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: train ( #!) n. #,,!,@ <ď&#x153;&#x17D;,-ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039; vt.,vi. Nď&#x153;&#x192;,Nď&#x153;&#x192; ,,,-ď&#x153;&#x2039;!

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: trainable adj. ď&#x153;&#x17D;: sleep (- ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (#)!!,!! ,!! , @ď&#x153;&#x160;!," ," ()' ,))!))#!! , sleep in @  ))))$! !: doze ď&#x153;&#x17D;: prove ( #+) vt. (-+"!ď&#x153;&#x17D;, (-+"!ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x2039;'#H)"#(, -)+/ď&#x153;&#x2039;, () ď&#x153;&#x17D;. vi. '#H)"#(,-ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: provability n. provable adj. provably adv.


64 ))))$! !: confirm,substantiate ď&#x153;&#x17D;: lone (!) adj. ,!,- !:, !,,#ď&#x153;&#x2039; $!,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;)!+,ď&#x153;&#x160; , ,- ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: loneness n. +lone

 ))))$! !: isolated,solitary ď&#x153;&#x17D;: leg () {legged,legging,legs} n. ,6ď&#x153;&#x160;#(! #$(!#$,! /ď&#x153;&#x2039;) vt. $!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039; -Phr. (pull one's leg ď&#x153;&#x2039;!)

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: leggy adj. ď&#x153;&#x17D;: exercise ('>,>>) v.,n. (#) ,Nď&#x153;&#x192; ,#Nď&#x153;&#x192;N!,'I( /,( !(!#,'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: exercisable adj. exerciser n. ď&#x153;&#x17D;: wall () n. ,@! ,'ď&#x153;&#x2020;)'##,2 ,$!, -Phr. (drive (push) to the wall )

 ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;/"! ď&#x153;&#x2039;'#6 ,adj.  vt. / 5  ď&#x153;&#x17D;: mount ()!ď&#x153;&#x17D; 3) v.,n. (#)5!,'ď&#x153;&#x201A;!! 5 ,.5!,5!)ď&#x153;&#x2039;,5!,/ 5'ď&#x153;&#x201E;! 8ď&#x153;&#x160;,),/(9 ,/( / ď&#x153;&#x160;,/#)/ ď&#x153;&#x160; $-ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;". ## !ď&#x153;&#x17D;,/#)-ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;". ## !ď&#x153;&#x17D;,-(5".!,!(! ,9+ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: mountable adj. ď&#x153;&#x17D;: wish ((6) vt.,vi.,n. (#)'##!,'#&-ď&#x153;&#x17D;,/ď&#x153;&#x2039;#, ď&#x153;&#x2039;, , #, ď&#x153;&#x2039; #,- ,-( '##!, -Phr. (wish on  '##!) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wisher n. wishless adj.

 ))))$! !: desire


65 ď&#x153;&#x17D;: sky (-) n. ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2020;, ď&#x153;&#x2020;$5!,-##ď&#x153;&#x17D;,!-., -Phr. (out of a clear (blue) sky ,)ď&#x153;&#x160;)#/$!ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;2  !) ď&#x153;&#x17D;: board (#ď&#x153;&#x17D;3) {boarded,boarding,boards} n. ,)ď&#x153;&#x2039;#&!,@ď&#x153;&#x160;!#&!,@ď&#x153;&#x160;!#&:4, #&!)#.,ď&#x153;&#x2039;#$,ď&#x153;&#x160;#,#, ,/ď&#x153;&#x152;&'#&6.),/ď&#x153;&#x152;&#, ,*&##)# ,-9,.ď&#x153;&#x160;)@+ď&#x153;&#x2039;#(#!ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x2020;!-(/6ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2020;!@N@! ,,ď&#x153;&#x2039; vt. 6ď&#x153;&#x2039;#&!'+ ,#(##,#(# @"#@) @ď&#x153;&#x160;! -/( ) #/(/ 5"#,ď&#x153;&#x2020;> 6ď&#x153;&#x2039; !#$) (/#ď&#x153;&#x17D; @ď&#x153;&#x160;!5"& !ď&#x153;&#x2039; /ď&#x153;&#x160; D 6ď&#x153;&#x160;! @"##ď&#x153;&#x160;)#4 (accelerator board) "&)/ '#&)@ !#4ď&#x153;&#x160;/ '#&)@ )+ď&#x153;&#x160; () @"#9 (video board) @"#- (sound board) 4"&'ď&#x153;&#x2019;!/ ()9 &- 'ď&#x153;&#x2019;!/ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: joy (") {joyed,joying,joys} n. )'ď&#x153;&#x201A;/((!,-(  ď&#x153;&#x2039; ",)-.-. vi. #+ď&#x153;&#x2039;- 'ď&#x153;&#x201A;/((!, ",(! " ))))$! !: ecstasy ď&#x153;&#x17D;: winter ((!' &) n.,adj. ;+! vi. 6ď&#x153;&#x2039; !;+!

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: winterer n. winterish adj. winterly adj. ď&#x153;&#x17D;: sat (> ) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&6ď&#x153;&#x160;3 sit ď&#x153;&#x17D;: written (#( ' (!) v. #(6ď&#x153;&#x160;3write adj. 'ď&#x153;&#x2019;! :*ď&#x153;&#x17D; :# ď&#x153;&#x17D;: wild (,3) adj.,adv. 'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;&#x2026;,,)ď&#x153;&#x160;6$,'ď&#x153;&#x2026;$!,)ď&#x153;&#x160;)#<##),.#ď&#x153;&#x2039;,#.!#,,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!#&,.ď&#x153;&#x160; (,)ď&#x153;&#x160;)# .),,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; 5 ,.ď&#x153;&#x2026;)ď&#x153;&#x201E;, ,/('ď&#x153; 'ď&#x153; ,&&,n. )##ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; 'ď&#x153;&#x160;, , .ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x160; -Phr.(the wild )##ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x160;,)'ď&#x153;&#x2019;!'ď&#x153;&#x2026;) ď&#x153;&#x17D;: instrument ((!'- #+)(! 3) n. #$)$,.'#*ď&#x153;&#x17D;,(<#,-#-( <('vi. /(/ 5#$ ď&#x153;&#x17D;: kept ( 3) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3keep ď&#x153;&#x17D;: glass (-) n. ď&#x153;&#x2039;,#&",!-ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x160;!,#$ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; adj. > ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; vt. /(#&",-& ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


66 glasses n.,pl. ď&#x153;&#x160;!/, ď&#x153;&#x17D;: grass (#-) n. 8ď&#x153;&#x2039;,-!)8ď&#x153;&#x2039;, .ď&#x153;&#x160;8ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: cow () n. / ),)ď&#x153;&#x160; ,- /ď&#x153;&#x17D;/ )" Bos,- /ď&#x153;&#x17D;/ )! 8ď&#x153;&#x160; (6ď&#x153;&#x160;!6ď&#x153;&#x2039; 'U # )ď&#x153;&#x160;!5),8(ď&#x153;&#x2039;! . .ď&#x153;&#x2039; -Phr. (a sacred cow  !(!($'ď&#x153;&#x2019;!- /ď&#x153;&#x17D; (X-( <(X), .  (X-( <(X  "ď&#x153;&#x160;&)(,ď&#x153;&#x2039;.) -Phr. (till the cows come home !! ď&#x153;&#x17D;: job (") {jobbed,jobbing,jobs} n. !,6(5!!,!"ď&#x153;&#x2039;,!),!'ď&#x153;&#x160;, 9#&!ď&#x153;&#x2039; ,/!ď&#x153;&#x160;!,#$#,!# !,#!/ď&#x153;&#x17D;(-) adj. ,!#$ <.#("2 &ď&#x153;&#x160;,>$5 #$" #ď&#x153;&#x2039; ! -Phr. (on thejob /$!/ď&#x153;&#x2039;!,Nď&#x153;&#x2020;- /) vi.

!'ď&#x153;&#x2019;!6(5!D,  ď&#x153;&#x17D;: edge ("3) n. ,#(),ď&#x153;&#x2039;,/!,- !,ď&#x153;&#x2039;!) ),)),),!(!,!ď&#x153;&#x2039;@ ,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;'#,/!ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039;), -ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,$!,' ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;D$!,'

ď&#x153;&#x2039;. vi. $!,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039; -Phr. (edge out 6!& &!(,4) ) ))))$ ď&#x153;&#x17D;: sign (,>!ď&#x153;&#x17D;) n. #$),- 8 :*ď&#x153;&#x17D;,,!()(/,# ď&#x153;&#x2039;,#,#ď&#x153;&#x160;#,# ď&#x153;&#x2039;,# . vt.,vi. !),>4!6$,!#$),!- 8 :*ď&#x153;&#x17D;, #$)!, /(/ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x2039;- 88*,!- 8 :*ď&#x153;&#x17D;,- '(#(, sign away >4!6$!, -Phr. (sign off .#&"- ď&#x153;&#x17D;: visit ((-'>( ) vt. ),!,,'& ,+ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!,/#",'ď&#x153;&#x2019;! ,)@#& . vi. ), !, :,#),#!,#,'& ,#+ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!,#/#". ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: visitable adj.

 ))))$! !: sojourn,call. see,stop ď&#x153;&#x17D;: past ( - ) adj. /.n. / -adv. , ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;: soft (> 3) adj. ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160;!!(),!()!,&).!&,) n. -( !(),-ď&#x153;&#x160;! !(),)!(),)!() !,)&).!&,) adv. ď&#x153;&#x160;!!&).!&,). interj. ! ď&#x153;&#x2039;)-ď&#x153;&#x160;-!,.,,)ď&#x153;&#x160;#4 (!,'! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: softly adv. softness n.

 ))))$! !:


67 ď&#x153;&#x17D;: fun (ď&#x153;?!) n. )-!.-!!,) !,#$ !,#ď&#x153;&#x2039; -Phr. (make fun of,poke fun at ď&#x153;&#x2039;, #&&) vt.,vi. ď&#x153;&#x160;!/,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!. adj. #ď&#x153;&#x2039;, #ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;?!,#ď&#x153;&#x160;#( ))))$! !: amusement ď&#x153;&#x17D;: bright (,# 3) adj. -ď&#x153;&#x160;,6/(6ď&#x153;&#x160;, -,- -,"ď&#x153;&#x160;) -,#ď&#x153;&#x160;#(,2, ),)6(/6,) 6$-ď&#x153;&#x160; . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: brights n. ,!ď&#x153;&#x2039;# 6ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039;,)-ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039; brightish adj. +bright ď&#x153;&#x17D;: gas (-) n. ď&#x153;&#x152;-,+gasoline. vt. -ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x152;-. vi. 'ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x152;-), ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: gas up /()!5) !!>(! ! 

 ))))$! !: vapour,air ď&#x153;&#x17D;: weather (<'<&) n. -9 ## (),@!,ď&#x153;&#x2020;,.*9+),( )6$5!,)J,),) !'ď&#x153;&#x2019;! /ď&#x153;&#x2039;!), ,)#, . vi. )#'!' ()$ 'ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;+ ), !/ď&#x153;&#x160;-9&# '!' . adj. /ď&#x153;&#x2039;!),under the weather ,)ď&#x153;&#x160;-,'ď&#x153;&#x2026;,-!#*ď&#x153;&#x17D;, -9&,-9 ď&#x153;&#x17D;: month () !<3) n. $! ď&#x153;&#x17D;: million ()('(!) n. !ď&#x153;&#x2039;! pl. million,millions ď&#x153;&#x17D;: bear (#ď&#x153;&#x17D;) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. 5,# , .,!.!,,# 9#&, ,

#,ď&#x153;&#x2039;, !, !, !,),+,)+,))#+ď&#x153;&#x2039;-,$, , ,, !, ď&#x153;&#x2039;,-,,' , ď&#x153;&#x160; n. ),!,!.ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x160;),6$ +ď&#x153;&#x160; ( !$(Great Bear_ "#&ď&#x153;&#x2039;,Little B ď&#x153;&#x17D;: finish (ď&#x153; !'!(6) {finished.finishing,finishes} v. ď&#x153;&#x2039;-#4", ď&#x153;&#x2039;), ",-#4",",-(5!-., ./,( 6!&,ď&#x153;&#x2039;-(5!6(, ,Jď&#x153;&#x160;. n. -. ď&#x153;&#x2039;,#&-. ď&#x153;&#x2039;,)/,)5, ,@(!ď&#x153;&#x2039; 5,)) !'ď&#x153;&#x2019;!,, $5!!ď&#x153;&#x2039;$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fi


68 ď&#x153;&#x17D;: happy (A ' ) adj. -.,-

 ))))$! !: mirthful ď&#x153;&#x17D;: hope (A ) n. ) ,)'##!,-( ,ď&#x153;&#x2039;,/ 4 vt.,vi. ,),'##!, ,ď&#x153;&#x2039; "

 ))))$! !: expectation ď&#x153;&#x17D;: flower ('&) n. ,)ď&#x153;&#x2039;,.'@,.:, $6,)ď&#x153;&#x2039;,#&& #.ď&#x153;&#x160;#$#$) -.,@(/9 *\ď&#x153;&#x17D;

 -. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: flowers n.,pl. @)&. vi. ď&#x153;&#x2039;,"#(8/(//4) . vt. '.),'ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;, '#& ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039; ))))$! !: bloom ď&#x153;&#x17D;: clothe (<) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. -ď&#x153;&#x160;-$59#*ď&#x153;&#x17D;

 ))))$! !: attire, ď&#x153;&#x17D;: strange (- #!"3) adj. ','#&,@(',@(/,'!ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;#+ď&#x153;&#x2039;" ,,)ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x2039;!,,)ď&#x153;&#x160;6(!, ,)ď&#x153;&#x160;,'(!,/ď&#x153;&#x160;(!. adv. ''#&. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: strangeness n.

 ))))$! !: off,queer,unfamiliar ď&#x153;&#x17D;: gone (!,!) adj. ",',@ď&#x153;&#x160;!,', ď&#x153;&#x2039;,/,-+8-,) ,'#  ,/ 5##9ď&#x153;&#x17D;,/ ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!#, 6ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;,) ď&#x153;&#x17D;: jump (" ) 3) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (#)#&,#&,/ď&#x153;&#x2039;!,,'ď&#x153;&#x160;##4 ,"+ď&#x153;&#x160;") n. ##&,-(,##&#ď&#x153;&#x160;),#5! #5!ď&#x153;&#x160;&

! !(6ď&#x153;&#x160;! #),#'!ď&#x153;&#x160;&

! !,##&ď&#x153;&#x160; ! adj. (!/#"ď&#x153;&#x152;6) ď&#x153;&#x160;!" &ď&#x153;&#x160; ,adv. !ď&#x153;&#x160;6 ,)ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: baby


69 (') {babied,babying,babies} n. #,@+ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x17D;,8( ) -!ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x17D; vt.  'ď&#x153;&#x2019;!4 4D, ",ď&#x153;?, 6ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;)#&) #&  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: babyhood n. +baby babyish adj. +baby

 ))))$! !: babe ď&#x153;&#x17D;: eight ( ) n.,adj. ', ď&#x153;&#x17D;: village (('("3) n. )+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;!,! !)+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;!,66! ,.ď&#x153;&#x160;) +ď&#x153;&#x160;- /ď&#x153;&#x17D;. adj. )+ ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;!

 ))))$! !: municipality,suburb ď&#x153;&#x17D;: meet () ) {met,met,meeting,meets} v. ,'#&-,@6(8,'ď&#x153;&#x2019;!, ď&#x153;&#x2039;.ď&#x153;&#x2039;! ,##",-/, ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;!,/ď&#x153;&#x2039; ",/. n. #6.)!.),#'#&6.),@+ď&#x153;&#x2039;6.)!.),-! 6.)!.) adj. )&-),-)# .

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: meetly adv. meetness n. ď&#x153;&#x17D;: root (#+ ) n. #,!ď&#x153;&#x160;, /ď&#x153;&#x2039;(!,%!,#%!,ď&#x153;&#x160; ),ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;,#/ď&#x153;&#x2039;!/,(*(/ -/#ď&#x153;&#x17D;) #*\ď&#x153;&#x17D;,+!,# ď&#x153;&#x17D;,# vi. )!(",)ď&#x153;&#x160;(" -Phr. (take root # "#(8/(/ !ď&#x153;&#x160;!) ))))$! !: rootlet,shoot,taproot ď&#x153;&#x17D;: buy () {bought,bought,buying,buys} v. >$5,>$5,,ď&#x153;&#x2039;),6ď&#x153;&#x160;,# #(#, ď&#x153;&#x2039;-(!!,,ď&#x153;&#x160; / . n. #>$5,-( >$5 ))))$! !: procure -Conf. spend ď&#x153;&#x17D;: raise (#-) vt.,vi. (#),5!,6+5!, ď&#x153;&#x2039;-+! 5 ,,#& ,-#ď&#x153;&#x2039;,/ 5-,-! -!.!, -ď&#x153;&#x160;-#(),$! ! 5 ,5(4,,ď&#x153;&#x160;...),#&) ,'., ., ď&#x153;&#x2039;$!6 , ()ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;!)+, ##)(!,49:, &'+,(! ! !)5!,/(/ď&#x153;&#x160; ( . ď&#x153;&#x17D;: solve (>) vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;?8,ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;,<(,/.


70 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: solver n.

 ))))$! !: unravel ď&#x153;&#x17D;: metal () ' () n. & ď&#x153;&#x17D;: whether (<'<&) adj. #$,)ď&#x153;&#x160; -Phr. (whether or no ,)ď&#x153;&#x160;! ,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;"&)&,#(5!4 /)) pron !,!

 ))))$! !: if ď&#x153;&#x17D;: push ( .6) vt.,vi.,n. (#) @ , !, !,,-, ((),#.,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;$!, -! -!.!,-ď&#x153;&#x160;-#(),#.,#ď&#x153;&#x2039;,- /(,@ #ď&#x153;&#x160;,#(! ,$!#$ -Phr. (push off ",' (! ) ď&#x153;&#x17D;: seven (>'(!) n. "4 ď&#x153;&#x17D;: paragraph ( '#&#) n. ##,/!,ď&#x153;&#x2039;)- 5!D,ď&#x153;&#x160;- 5!, - 5!. vt. ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!###$/! ,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; vi. ! )- 5! ď&#x153;&#x17D;: third (<(#ď&#x153;&#x17D;) adj.,adv.,n. -),-Phr. (third class 6 5! -),6 5!+ -.)(#,,#$(! #$$!D) ď&#x153;&#x17D;: shall (6,6) auxv. #(6ď&#x153;&#x160; ) 6ď&#x153;&#x2039; .#.: 1  $-!/ & 6ď&#x153;&#x2039; .#.: 2 2 & !'#&),"&, "&," /ď&#x153;&#x2039;,"&/ď&#x153;&#x2039;,!ď&#x153;&#x160;"&,#"&,"& ď&#x153;&#x17D;: held (A3) v. #(6ď&#x153;&#x160; 2 & 3 hold ď&#x153;&#x17D;: hair (A#ď&#x153;&#x17D;) n. @),!,@ď&#x153;&#x2039;!- /ď&#x153;&#x17D;,"!!!ď&#x153;&#x2039;),!4), : ď&#x153;&#x17D;: describe ((-,#ď&#x153;&#x17D;') vt. ##*!,##,ď&#x153;&#x160;!,,,#&.,, @!9+)(. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: describable adj. +describe describer n. +describe ))))$! !: relate ď&#x153;&#x17D;: cook


71 (.) {cooked,cooking,cooks} vt. '#.#,./ď&#x153;&#x2039;), #, ď&#x153;&#x2039;,'#.# , 4",') vi. #$'#.#ď&#x153;&#x2039;)#ď&#x153;&#x2039;!,(! 5 , (5! -Phr. (cook up . #$) n. !# ,! ' #.#ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: floor (#ď&#x153;&#x17D;) n. $5!, $5!ď&#x153;&#x2039;, !( &,5,!5),6 5!#,6 5!/-.,6 5! $5!%! vt. '+ $5!, ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;), ď&#x153;&#x2039;- -!, ď&#x153;&#x2039;. -Phr. (take the floor 9('#)

 ))))$! !: level,stage ď&#x153;&#x17D;: either (,'<&,'<&) adj.,pron. /ď&#x153;&#x160;&, !&,6(5!&, ! !! (W !) -conj. ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;... 4...#$ď&#x153;&#x160; adj. ď&#x153;&#x2039;,)$! !,6ď&#x153;&#x160;! ! ď&#x153;&#x17D;: result (#> 3') vi. 'ď&#x153;&#x2019;!@,,n. @,@ <ď&#x153;&#x17D;,@ /)),/,)/( ď&#x153;&#x17D;: burn ((#ď&#x153;&#x17D;!) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. @,,)ď&#x153;&#x2039;,),,/(,,., #<" ,$ n. -! @,)ď&#x153;&#x2039;,#(*.,)ď&#x153;&#x2039;,@!$"#@,)ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: hill (A() n. !(!,9++4D,/5D -Phr. (over the hill @ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;!-) #.ď&#x153;&#x160;#$#$-) )!"). vt. ď&#x153;&#x2039;)#!(!,'ď&#x153;&#x2019;!!(! ď&#x153;&#x17D;: safe (>) adj. '9 ,) !,n. /+ď&#x153;&#x2039;!(#9 ,..)!(. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: safely adv. safeness n.

 ))))$! !: secure,unhurt,intact ď&#x153;&#x17D;: cat ( ) n. ),- /ď&#x153;&#x17D; !/#&+),8( ) ")(/,. ď&#x153;&#x17D;: century (>!'6(#) n. /##:,! #ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201A;,!#ď&#x153;&#x2039;6(5!,#ď&#x153;&#x2039; ##) !,#ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x17D;: consider ( !>('&) {considered,considering,considers} vt. ("#*,#.ď&#x153;&#x160;!(,(,! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: considerer n. +consider

 ))))$! !: examine,ponder ď&#x153;&#x17D;: type


72 (, 3) n. #+',,6!(,'#&9 ," ,/ ď&#x153;&#x160;,/ () ď&#x153;&#x17D; vt. () ď&#x153;&#x17D;, () ď&#x153;&#x17D;,.ď&#x153;&#x160;) $,'ď&#x153;&#x2019;!- 8 :*ď&#x153;&#x17D;,'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!/ !. vi. () ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: law () {lawed,lawing,laws} n. H),H,Hď&#x153;&#x2039; ,- ,(6H),)#+ď&#x153;&#x2039; H),6 H), )'#& ;/(,H *(/ -/#ď&#x153;&#x17D; -Phr (the Law 88 /( -('#&#)>-,- -! ! #& )9#ď&#x153;&#x17D;,(). vi.,vt. !(!,ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: bit (( ) n. -ď&#x153;&#x160;!,-(5,4D!ď&#x153;&#x2039;D,#+ď&#x153;&#x160;,##& , 4!ď&#x153;&#x2039;,#8 4D,!ď&#x153;&#x160;,#(6ď&#x153;&#x160;2&3bite ď&#x153;&#x17D;: coast (- 3) {coasted,coasting,coasts} n. Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C; & v. ď&#x153;&#x160;!#ď&#x153;&#x160;$!()&,ď&#x153;&#x160;!#$,'/) 6Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,ď&#x153;&#x160;!,!(!,,'#$'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201C; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: coaster n. +coast ď&#x153;&#x17D;: copy ( ' ) n. -!,2 -!,Zď&#x153;&#x160;),Z2 ,Z6.,ď&#x153;&#x160;)/ ď&#x153;&#x160; vt.,vi. ,, !,ď&#x153;&#x160;, -!

 ))))$! !: reproduce,imitate -A. prototype -Conf. facsimile ď&#x153;&#x17D;: phrase (#-) n. ,.ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;,#, +,), ,-!!,.,# 6ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039; vt. 6ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,-#,'#&" ))))$! !: expressioin,catchword,word ď&#x153;&#x17D;: silent (,>'(! 3) adj. ,!(,-,,)ď&#x153;&#x160; +,,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160; +, +!ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,+$) ,$)$!,(9+,)-!(,,)ď&#x153;&#x160;-. n.. ! . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: silently adv. silentness n. ď&#x153;&#x17D;: tall ( ) adj. -+,.,,)),) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: tallness n.

 ))))$! !: high,lofty,elevated ď&#x153;&#x17D;: sand (>!3) n. #, #,(! #,- !! #,!5/ # vt. ď&#x153;&#x2039; #, ď&#x153;&#x2039;


73 #&: #, #)ď&#x153;&#x2039; #, -ď&#x153;&#x160; #,Nď&#x153;? ! #

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sands n. 6 *&,-6(/,-)$,- # ď&#x153;&#x17D;: soil (>ď&#x153;&#x17D;) n. (!, $5!(!,(!6!( 6!(!, (!,(!!, )&-# "#(8/(/, '#& ,9+)(!,'ď&#x153; /.9+),( :/###),6(/:/## vt.,vi.,n.(#)-'#,ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!,ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039;,)) (!,) ).,#'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!,#-'#,ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039;,) (!,)-'#,) -#,'.ď&#x153;&#x2C6;. ď&#x153;&#x17D;: roll (#) vi.,vt. )ď&#x153;&#x2039;!,)!,(5,,,).!,,@ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x2039;!,', !, !"#,(! ,#() 'I( /(#,!(!#, ď&#x153;&#x2039;).!,ď&#x153;&#x160;, , -ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x2039; +(5,'ď&#x153;&#x2039;!,6( # ď&#x153;&#x17D; n. -# )ď&#x153;&#x2039;!,)!.#, -).#6$, 86ď&#x153;&#x160;, &!,+)ď&#x153;&#x160;,+#, (5,#$+(5 ď&#x153;&#x17D;: temperature ( )' #&6&) n. .*9+),( .*9+)(#ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: finger (ď&#x153; '&) n. !(5)$,)'ď&#x153;&#x2019;!!(5)$('#&)*4 !(5),)ď&#x153;&#x2039;!(5)$('ď&#x153;&#x2019;!!ď&#x153;&#x160; ),-( ď&#x153;&#x2039;!(5)$,-ď&#x153;&#x160;! $!#$" #. -Phr. (put one's finger on #&.,65ď&#x153;&#x160;) vt. /&ď&#x153;&#x2039;!(5,ď&#x153;&#x160;! (!/#) ď&#x153;&#x2039;!(5. vt. 6ď&#x153;&#x2039;!(5)$ď&#x153;&#x160;!.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: ď&#x153;&#x17D;: industry ((!' - #) n. ) !) !  #,)./-&,./-##),<.#("#ď&#x153;&#x2039;

,',"ď&#x153;&#x2039; ("#&@+ď&#x153;&#x2039;" #

,',# ! )#& ))))$! !: diligence ď&#x153;&#x17D;: value ('() n. ď&#x153;&#x160;,.*ď&#x153;&#x160;,)+ď&#x153;&#x160;,#,ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!(!,ď&#x153;&#x160;/ !,!ď&#x153;&#x160;(!/#,!,'#()* ,)!(),) ",)),#& ,.*9 -. vt. '#&)(!ď&#x153;&#x160;,'#&)*ď&#x153;&#x160;, !*ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!(!, ď&#x153;&#x2039;)- 8, ď&#x153;&#x2039;#/(,! $ď&#x153;&#x160;-+ ))))$! !: merit,wort ď&#x153;&#x17D;: fight (, 3) {fought,fought,fighting,fights} n. #/ď&#x153;&#x160;-+,ď&#x153;&#x2039; #-+ď&#x153;&#x2039;#,. <#,#ď&#x153;&#x160; !,# (5!#!,#6) vi.,vt. /ď&#x153;&#x160;-+,ď&#x153;&#x2039; -+,ď&#x153;&#x2039; -+ď&#x153;&#x2039;#,6!&,6/ď&#x153;&#x160; 

 ))))$! !: battle ď&#x153;&#x17D;: lie (,) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. 4",,) 4",#,# + ,-( ,ď&#x153;&#x2039;. vi. +,,!!,),!!,!,!,


74 , (, #) vt. 6ď&#x153;&#x2039;(<#ď&#x153;&#x160;, 6ď&#x153;&#x2039;(<# ď&#x153;&#x2039; -Phr. (lie by .)

 ))))$! !:fabrication ď&#x153;&#x17D;: beat ( ) {beat,beaten,beating,beats} vt. /,&,,/,J!,#& ,#6!&, (6(/,ď&#x153;?!, ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x2039;! n. " &,#/ď&#x153;&#x2039;!,-(!/(cD!U(, (!'/(,# !ď&#x153;&#x2039;! adj. !$ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: excite (,> 3') {excited,exciting,excites} vt. #&/.ď&#x153;&#x2039;!,'.'ď&#x153;?! ď&#x153;&#x201C; ,#ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2020;#&/.ď&#x153;&#x2039;!#$ ď&#x153;&#x2039; (-!))ď&#x153;&#x160;4 ď&#x153;&#x17D;: natural (!6'6#() adj. <##)6/( ď&#x153;&#x17D;: view (() n. 9 , (

!ď&#x153;&#x17D;,

!(- , ## !&,-/,#),#- /,ď&#x153;&#x2039;(4!,

!/(, ".'#&-ď&#x153;&#x17D;,"/!,".).ď&#x153;&#x160;),#-#"

,',-Phr. (in view 9 !!-/ 9 /ď&#x153;&#x2039; # ("#*) -Phr. (in view of )$ ("#* !#$ ) vt. +,),- /,-#" ,/#"- ď&#x153;&#x17D;: sense (>!>3) n. )#+ď&#x153;&#x2039;-,, #(,'#&-

5ď&#x153;&#x2039;,'#&- - )@ -,(! #ď&#x153;&#x17D;- )@ -,/.@, )-)# !# (!(" (#&ď&#x153;&#x17D;,-/(- )'6 88&,)2,)- #*ď&#x153;&#x17D;,)) ,! ,! , ( vt. #+ď&#x153;&#x2039;-,/#&! ,ď&#x153;&#x2039; ")),ď&#x153;&#x2039; ",ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!5!("#-), -!,- #*ď&#x153;&#x17D;,/$!/ . ď&#x153;&#x17D;: ear (#ď&#x153;&#x17D;) n. +, +,#- # ď&#x153;?,#ď&#x153;&#x2039;. vi. )#(5! -Phr. (be all ear ,ď&#x153;&#x2039;(!, / 5 "ď&#x153;?)) -Phr. (give ear to -! "ď&#x153;?,ď&#x153;?) ď&#x153;&#x17D;: else (>3) adv. $!,$!,)(2&! 5!,ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x160;!! 5! adj. $!,ď&#x153;&#x160;$!, -or else )(2&! 5!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: quite (, 3) adv. ,-)+#*ď&#x153;&#x17D;,

5),"#(D, ď&#x153;&#x2039;"#(,)) ))))$! !: entirely ď&#x153;&#x17D;: broke (#) #(6ď&#x153;&#x160;2break adj. ,#ď&#x153;&#x2039;(!,ď&#x153;&#x2039;)&

 ))))$! !: impoverished ď&#x153;&#x17D;: case (-) {cased,casing,cases} n. #$,#*,-9 ,ď&#x153;&#x2039; 4""#(, %! !,/ ď&#x153;&#x160; 'ď&#x153;&#x2019;!"#(,#+'#,#,!,ď&#x153;&#x2039;,#,ď&#x153;&#x2039;-! -!.!,#ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x160;, ,,'.ď&#x153;&#x2039;) ,',>,.'#*ď&#x153;&#x17D;##".,>/ () ď&#x153;&#x17D; vt. ##". !ď&#x153;&#x160; ( , __) ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x2039;),ď&#x153;&#x2039;), /#"-+ ď&#x153;&#x17D;: middle


75 ()('() adj.,n. ,/!,,'!, '#&)*.

 ))))$! !: central ď&#x153;&#x17D;: kill (() {killed,killing,kills} v. Jď&#x153;&#x160;,- #, ď&#x153;&#x2039;/, ,'#&#, ď&#x153;&#x2039;.,#& , , ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!,+Jď&#x153;&#x160;/,6!&-(5!6( n. #Jď&#x153;&#x160;,#- #,- /ď&#x153;&#x17D; +Jď&#x153;&#x160; -Phr. (kill off Jď&#x153;&#x160;#$ -(! 5 6() ))))$! !: slay ď&#x153;&#x17D;: son (> !) n. ./#6, 6ď&#x153;&#x2039;#!@+ď&#x153;&#x2039;6#$4@+ď&#x153;&#x2039;6 ).-!ď&#x153;&#x2039;,The Son #&>+ #(-/ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;: lake (4) n. &-,! 8ď&#x153;&#x160;) ď&#x153;&#x17D;: moment ()')(! 3) n. *&! ! 5 ,6 #+ď&#x153;&#x160;,*&,)- 8,)- 8*&! 5!,-,@ /)), :*&-(('# 68) ))))$! !: minute,weight -A. triviality ď&#x153;&#x17D;: loud (3) adj.,adv. ,(-)-+,ď&#x153;&#x2039;, ,2+2,/,$! !,!ď&#x153;&#x2039;!,

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: loudly adv. +loud loudness n. +loud ď&#x153;&#x17D;: spring (- #() {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt.( ď&#x153;&#x2039;)#&,ď&#x153;&#x2039;,, / , & ,, & , # #+,@(,@ď&#x153;&#x160;,,(,'#H,'#H5!&

! !,5!-+,#&( n. -'#(,-'#(,!,)$.ď&#x153;&#x160;!,;+ ,)ď&#x153;&#x2039;@(,!5 .<##)6/(,##&, ď&#x153;&#x160;!(,#&&##() ď&#x153;&#x17D;: observe ( >') vt. - /,)+,+,- /#*ď&#x153;&#x17D;,'I( /(/),'I( / ( !ď&#x153;&#x2039; , # :(! , # :H),'#& (<,2,6$ď&#x153;?. ď&#x153;&#x17D;: child (,63) n. 4, ,@(/@,-with child / 5##9ď&#x153;&#x17D; )./# ))))$! !: yougster -pl children ď&#x153;&#x17D;: straight (- # ) adj.,adv.,n. ())/#,/#,/#!ď&#x153;&#x160;,/ď&#x153;&#x160;!$ !,/#,'/#),>$/# ,-)-),,)ď&#x153;&#x160;'!',)#&,##ď&#x153;&#x2039;,(ď&#x153;&#x2039;),)ď&#x153;&#x160;"$'!,'/(,6ď&#x153;&#x2039;H)


76 ,$),(, ď&#x153;&#x160;)#/ď&#x153;&#x2039;),

! ,2  !, -Phr. (straightly off

! ,2  !,/#) ď&#x153;&#x17D;: consonant (!'>&!(! 3) n. - 86!&. adj. -ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x2039;,'#&-! !(-) ))))$! !: concordant

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: consonantal adj. -Conf. vowel ď&#x153;&#x17D;: nation (!'6 (!) n. '#& ,6/( ď&#x153;&#x17D;: dictionary (('6(!!&#) n. "!!.#),' !.#) -a walking dictionary @+ď&#x153;&#x2039; #+ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;)

 ))))$! !: lexicon,thesaurus ď&#x153;&#x17D;: milk ()(3) n. !5!), ď&#x153;&#x2039;!5!)(6ď&#x153;&#x160;!!5)& #ď&#x153;&#x2039;) vt. #!5!),#,', !

! vi. ď&#x153;&#x2039;!5!) -Phr. (cry over spilt milk - "/ď&#x153;&#x160;-( ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: milking n.

 ))))$! !: tap,extract,exploit ď&#x153;&#x17D;: speed (- ) {sped/speeded,speeding,speeds} n. )#4,)##4,)-#4",) "#(8#.ď&#x153;&#x160;#$. vt.,vi.#ď&#x153;&#x160;,#&/.ď&#x153;&#x2039;! #ď&#x153;&#x160;)#4,-ď&#x153;&#x160;-#(),#&/.ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;)#4, ď&#x153;&#x2039;'#&- )-#4".,,'ď&#x153;&#x2039;)##4,'# /#)#4,'#&-)-#4","#(8#.ď&#x153;&#x160;#$. ď&#x153;&#x17D;: method ()<'<() n. (<#,(<!(!#

 ))))$! !: procedure ď&#x153;&#x17D;: organ (#ď&#x153;&#x17D;'(!) n. &, , 'ď&#x153;&#x2026;,#ď&#x153;&#x17D;!,#&-,! -$ () ď&#x153;&#x17D;,!(/-#, #$)$,ď&#x153;&#x17D;# ))))$! !: voice,instrument ď&#x153;&#x17D;: pay ( ) vi.,vt. "ď&#x153;&#x160;,6#&, !>) n. ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;:


77 payee n. payer n. payment n. ď&#x153;&#x17D;: age ("3) n.,vi.,vt. ., 6#, ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;, ., -) , !(/(9&, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;-.) ( ))))$! !: lifetime, period, ripen, grow) ď&#x153;&#x17D;: section (>'6(!) n. #/ ,-ď&#x153;&#x160;! / ,-ď&#x153;&#x160;!/ , ď&#x153;&#x160;!,-ď&#x153;&#x160;!,/!,ď&#x153;&#x2039;,6(5!,6ď&#x153;&#x160;,)/# ,),##,)+,ď&#x153;&#x160; !ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,.ď&#x153;&#x160;),#,#$)ď&#x153;&#x160;/! vt. / ,ď&#x153;&#x160;,,@ď&#x153;&#x160;, @ď&#x153;&#x160;/  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sectional adj.

 ))))$! !: part,division,district ď&#x153;&#x17D;: dress (#-) {dressed,dressing,dresses} n. #$/ď&#x153;&#x160;/ ,-$5@ď&#x153;&#x2039;9#*ď&#x153;&#x17D; -adj.  #$/ď&#x153;&#x160;/ ,/ď&#x153;&#x2039; 6ď&#x153;&#x2039;-$56. vt.,vi. /ď&#x153;&#x160;/ ,-)-$5@ď&#x153;&#x2039;,//ď&#x153;&#x160;,'#& , @, & !@, ,/ ,4),/ď&#x153;&#x160;," 'ď&#x153;&#x2019;!!/#,'# $5!(!. -Phr. (dress up /ď&#x153;&#x160;/ ď&#x153;&#x2039; -# ď&#x153;&#x17D;: cloud (3) {clouded,clouding,clouds} n. )J,)$,))$) ,#ď&#x153;&#x160;,) (! -Phr. (on a cloud ))-. -.) -Phr. (under a cloud 9&-$)-,9& !ď&#x153;&#x160;-- ,9&

!ď&#x153;&#x2039;) vt. '.),'ď&#x153;&#x2039;)J, ď&#x153;&#x2039;)$- , ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!, ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x2039;, -ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;.ď&#x153;&#x160; ( " ď&#x153;&#x17D;: surprise (>, #>') vt.,n. (#) ď&#x153;&#x2039;'#& ","+ď&#x153;&#x160;"), ď&#x153;&#x2039;#& ,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;#+ď&#x153;&#x2039;/ ,#"+ď&#x153;&#x160;") ,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;#+ď&#x153;&#x2039;/ ,)#+ď&#x153;&#x2039;-'#& ",-(  ď&#x153;&#x2039;'#& " ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: surpriser n. ď&#x153;&#x17D;: quiet (,'( ) adj.,vt.,vi. ( ď&#x153;&#x2039;),-,- ,'# "-(#!,#D,+ď&#x153;&#x160;2,!(2 n. ),)-,#'# "-(#!,)- ,- !/( ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: quietly adv. quietness n.

 ))))$! !: tranquillity,calm,serene ď&#x153;&#x17D;: stone


78 (- !) n. (!,ď&#x153;&#x2039;!(!,#, , 6# ,!ď&#x153;&#x160;!5! (14'!ď&#x153;&#x17D;),-( ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;! (!,)4 !@,)ď&#x153;&#x2039;,(! ),(! () ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x160;!(!# () ď&#x153;&#x17D;,!(,#!(, ("#!ď&#x153;&#x2039;.) Nď&#x153;? ,'ď&#x153;&#x2020;(!#&& ,!.-#ď&#x153;&#x17D;,+4,+ *\& adj. ) :*&'ď&#x153;&#x2019;!(! vt. ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;!(!, ď&#x153;&#x17D;: climb (,3) v.,n. (#)'ď&#x153;&#x201A;!,,/ď&#x153;&#x160;,! 5 ,$5 !5!,,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;5!.

 ))))$! !: ascend ď&#x153;&#x17D;: cool (+) {cooled,cooling,cools} adj. 4!,4!-,$4!,-..),2),!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;!,!ď&#x153;&#x2039; !,,#ď&#x153;&#x2039;)#&/$#$#ď&#x153;&#x2039;!,,#ď&#x153;&#x2039;#)*ď&#x153;&#x17D;,( (-) vi. 4!,)#)*ď&#x153;&#x17D;!ď&#x153;&#x2039;,#&/$#$#ď&#x153;&#x2039;! !ď&#x153;&#x2039;. vt. ď&#x153;&#x2039;4!, ď&#x153;&#x2039;-, ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;()#<#)*ď&#x153;&#x17D;) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: co ď&#x153;&#x17D;: design ((,>!3') v. ,@!,).ď&#x153;&#x160;),(,!,'#&-ď&#x153;&#x17D;.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: designed adj. n. , ď&#x153;&#x17D;: poor ( #ď&#x153;&#x17D;) adj. "!,!, -!,,!ď&#x153;&#x160;--#,!ď&#x153;&#x160;- 6,,)ď&#x153;&#x160;)#-6/(,,)ď&#x153;&#x160; ,,)ď&#x153;&#x160; -)+#*ď&#x153;&#x17D;,,)ď&#x153;&#x160;- 8. n. !"! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: poorly adv.

 ))))$! !: needy,indigent,penniless ď&#x153;&#x17D;: lot ( ) {lotted,lotting,lots} n. -,2,#" 2(2),-ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;,66&/,6 /##),@$!(!,'#&9 !,6.,#.ď&#x153;&#x160;!,9:,

5),,

5) v. " 2," - ,ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!D ď&#x153;&#x160; left occiput transverse ))))$! !: part,quota ď&#x153;&#x17D;: experiment ((>3 '#()(! 3) n. #  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: experimental adj. experimentation n.


79 experimenter n.

 ))))$! !: trial ď&#x153;&#x17D;: bottom ( ' ()) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ď&#x153;&#x2039;!, $5!%!,ď&#x153;&#x2039; /ď&#x153;&#x2039;, $5!!5,/!

ď&#x153;&#x2039;-.,', ď&#x153;&#x2039;#$,'/# vt.,vi. -ď&#x153;&#x160; $5! ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;, ))/4) /#"- ď&#x153;&#x2039; 4""#( vt. ##. $5!ď&#x153;&#x160; -#ď&#x153;&#x2039; $5!%! ))))$! !: foot ď&#x153;&#x17D;: key () n. +.8",.8",.8",# -,.8",'ď&#x153;?8,+ď&#x153;&#x160;)$,,'ď&#x153;?8,.'#*ď&#x153;&#x17D;, " ,-(- 8,!'ď&#x153;&#x2020;!'ď&#x153;&#x201A;!,'ď&#x153;&#x2020;! :# !(5#$ () ď&#x153;&#x17D;,#& -,!5- ,- ,(!ď&#x153;&#x2039; adj. - 8,ď&#x153;&#x160;!-#, ". vt. -ď&#x153;&#x160;(), -ď&#x153;&#x160;- ,'# ,,'# -,'# 9 ,'# -, 6 ď&#x153;&#x17D;: iron (,'(#ď&#x153;&#x17D;!) n. </.4 ,-( 4#ď&#x153;&#x160;, /. "4

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: irons n.,pl. >ď&#x153;&#x160;/#! -Phr. (in irons +ď&#x153;&#x160;)>ď&#x153;&#x160;/#!) adj. ď&#x153;&#x2039;4,ď&#x153;&#x2039;4, 4#ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;4,5), #.*,4#. vt. #ď&#x153;&#x2039;/#, -ď&#x153;&#x160;4, -ď&#x153;&#x160;>ď&#x153;&#x160;/#!. vi. #@ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: single (>('() adj. ,,ď&#x153;&#x160;,!, !,,#/ ,2 &!, ">$ ,#(-. <(X ","#( ",,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!, 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039; 

5),,' ,"&". vt. $ ď&#x153;&#x2020;!,"&", $. vi. (U-)/,ď&#x153;&#x2039;! 'ď&#x153;&#x2020;). n.. !,-(, ! ď&#x153;&#x17D;: stick (- () {stuck,stuck,sticking,sticks} n. (,)ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x2039; ,,)ď&#x153;&#x2039;#,,)ď&#x153;&#x2039;/,ď&#x153;&#x2039;!, !,ď&#x153;&#x2039;), ď&#x153;&#x160;,-,!),,)ď&#x153;&#x2039;.)###!/#,# ,# (),#'ď&#x153;?,#-, #/,#. 5,#.!(,-(  ď&#x153;&#x2039;6 6ď&#x153;&#x2039;#$,)!,-(  ď&#x153;&#x2039; /( ! ď&#x153;&#x17D;: flat ( 3) adj. !,#,#,,/$5!,>+ď&#x153;&#x160;!#$'##,!ď&#x153;&#x160;!!!,4,,#ď&#x153;&#x2039; 6(/6,,)ď&#x153;&#x160;)#-6/(,,#ď&#x153;&#x2039;,,#ď&#x153;&#x2039;-#&,,)ď&#x153;&#x160;)".)' ,,)ď&#x153;&#x160;6 "!(-),,)ď&#x153;&#x160;)(9 ),

$ (-),/(-),>>(/),)$! !)(#) n. -( !,-ď&#x153;&#x160;! #, $5! #,-/ ď&#x153;&#x17D;: twenty ( !' ) n. -(,"!!-( twenties "!!#&-ď&#x153;&#x160;20&29 ď&#x153;&#x17D;: skin (-(!) n. @(!ď&#x153;&#x2039;,! ,'$,.! -# -ď&#x153;&#x160;,6(/,!/#&!, )ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; vt. '$,! ,#&/.ď&#x153;&#x2039;!,J!,,'.),, ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; vi. (@) (! 5!) )ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x201A;!,'ď&#x153;&#x2026;,! -Phr. (have a thick skin ,)ď&#x153;&#x160;$ /ď&#x153;&#x160;("#*ď&#x153;&#x17D;!ď&#x153;&#x2039;!) ď&#x153;&#x17D;: smile


80 (-,)ď&#x153;&#x17D;)vi.,vt. (5),(5)&,(5)ď&#x153;&#x2039;),-)4!6ď&#x153;&#x2039;#(5),(5)-#,(5)#ď&#x153;&#x160;#(n.. #(5), :*&# 4!6.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: smiler n. ď&#x153;&#x17D;: crease (#-) {creased,creasing,creases} n. # ,#",#ď&#x153;&#x160;!,##,# vt. ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!# (#"/##/# ) vi. 'ď&#x153;&#x2019;!#ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x2019;!#" ď&#x153;&#x17D;: hole (A) n. #+, #,5,6ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;,#,#ď&#x153;&#x160;,.),".ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039; #ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; , >ď&#x153;&#x160;!. v. "&#+,..),"&@ď&#x153;&#x160;!,.).

 ))))$! !: aperture ď&#x153;&#x17D;: trade ( #) n.,adj. ( )#ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039; vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;,'!-(!ď&#x153;&#x2039;,'!, -Phr. (trade in '! 6ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; # )ď&#x153;&#x160;,) -Phr. (trade off '! !)

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: tradable,tradeable adj. ď&#x153;&#x17D;: melody ()'&) n. ! ,-!/# , #&, -# #ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!  ď&#x153;&#x17D;: trip ( #( ) vi.,vt.,n. (#)(! ,(! ,(!-&.,-&.ď&#x153;&#x2039;), , ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;),(!#$( ď&#x153;&#x160;##4," @(,'ď&#x153;&#x160;, ,9&(5)"(/,#&&#(! 

 ))))$! !: journey ď&#x153;&#x17D;: office ('ď&#x153; >3) n. -! !, #,- !,#ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,#& #,#),,/!ď&#x153;&#x160;,# !, !ď&#x153;&#x2039; , 9#&!ď&#x153;&#x2039; ,-)##!&,!,##(# ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: offices n.,pl. !ď&#x153;&#x2039;! !ď&#x153;&#x2039;!(6ď&#x153;&#x160;!# #$ >

#$#@ď&#x153;&#x2039;)

 ))))$! !: function,position ď&#x153;&#x17D;: receive (#>') vt. # ,,ď&#x153;&#x2039;)>,# ,/ď&#x153;&#x2039;!# ,'#&-,'#&-#*ď&#x153;&#x17D;,# 9#&,# ď&#x153;&#x2039;),# !5! ,/ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;,# ď&#x153;?,# ("#*,)# )"#(,)# ď&#x153;&#x160;+/ď&#x153;&#x2039; vi. # ,)# ,/ď&#x153;&#x2039;!#  ))))$! !: hold,contain -A. reject,tell avoid


81 ď&#x153;&#x17D;: row (#) vt. , ,##6 vt. , ,##6, &&( - n. # ,,!,#&!)#.,# &&( ď&#x153;&#x2039;-// ,))ď&#x153;&#x160;! ##),- ##) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: rowable adj. rower n.

 ď&#x153;&#x17D;: mouth ()<3) n. ',6ď&#x153;&#x160;', #', ď&#x153;&#x17D;: exact ((> 3') {exacted,exacting,exacts} adj. !ď&#x153;&#x160;!!,!ď&#x153;&#x160;6 ,+/ď&#x153;&#x2039;, ,)ď&#x153;&#x160;!. vt.  ,##ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x2039;#. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: exactable adj. +exact exacter n. +exact exactor n. +exact exactness n. +exact

 ))))$! !: ď&#x153;&#x17D;: symbol (>()'() n. - 8 :*ď&#x153;&#x17D;,#$) vt. 'ď&#x153;&#x2019;!- 8 :*ď&#x153;&#x17D;,'ď&#x153;&#x2019;!#$).

 ))))$! !: token,emblem,signal ď&#x153;&#x17D;: die (,) {died,dying,dies} vi. /,.,. !,-!, (! ,-,-/ , #)!,/ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x160;). vt. /.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: Id. (die hard $5# 5!) n. +/ď&#x153;?,-( ď&#x153;&#x2039;+/ď&#x153;?,)ď&#x153;&#x160; () ď&#x153;&#x17D;,4,ď&#x153;&#x2039; vt. () ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x2039; )ď&#x153;&#x160; () ď&#x153;&#x17D; -pl. dies,dice ď&#x153;&#x17D;: least (- 3) adj. !ď&#x153;&#x2039; -.,4 -.,- 8!ď&#x153;&#x2039; -.. n. -( 4!ď&#x153;&#x2039;,"!!!ď&#x153;&#x2039; -., '#()*!ď&#x153;&#x2039; -.. -Phr. (at least ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; -.). adv. 4 -.,!ď&#x153;&#x2039; -. ))))$! !: slightest ď&#x153;&#x17D;: trouble ( # '() n. ).ď&#x153;&#x160;,),##!,-(#!,.'-##,)'ď&#x153;&#x2019;!

.ď&#x153;&#x17D;,)"4',) ď&#x153;&#x2039;,),)ď&#x153;&#x160;- vt. #!, ď&#x153;&#x2039;.ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! .ď&#x153;&#x17D; , ď&#x153;&#x2039;. -Phr. (in trouble .ď&#x153;&#x160;,/ 5##9ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;!-)#-)


82 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: troubledly adv. troub ď&#x153;&#x17D;: shout (6 3) vi.,vt.,n. (#)/&!,#ď&#x153;&#x2039;/&!,#ď&#x153;&#x2039;#,#ď&#x153;&#x2039;- ,/&4-,##ď&#x153;&#x2039;#, -#ď&#x153;&#x2039;#,-/&!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: shouter

 ))))$! !: yell ď&#x153;&#x17D;: except ((> 3') prep.,conj.,vt. !",ď&#x153;&#x2039;!,,)ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x2039;!. vi. ď&#x153;&#x2039;!.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: exceptable adj. +except ď&#x153;&#x17D;: wrote (# ) vi.,vt. #(6ď&#x153;&#x160;3write ď&#x153;&#x17D;: seed (>) n. )4,)4 $6,6$5, !<.,ď&#x153;&#x17D; +!,!56$5,!5),,ď&#x153;&#x160;- /ď&#x153;&#x17D;6!((6ď&#x153;&#x160;! .ď&#x153;&#x2039;),@+ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;#

# $ď&#x153;&#x2039;,!5 !#&",-( ) :*&ď&#x153;&#x2039;)4 vt. ď&#x153;&#x160;!)4, #ď&#x153;&#x160;#"#(8/(/,#ď&#x153;&#x160;)J ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!N!,)4," +ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160; !(,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;

 ď&#x153;&#x17D;: tone ( !) n. --+/,.*9 -,!5-,-#ď&#x153;&#x2039;,#!ď&#x153;&#x2039;!- ď&#x153;&#x17D;! ,#&-,- ď&#x153;&#x2039;,# ď&#x153;&#x2039;-,#'# -,( <( -,)// &#$!$5$ #ď&#x153;&#x160;. vt.,vi. -2 &,'# -,'# -,ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!+-9 #$"(/ -Phr. (tone dow ď&#x153;&#x17D;: join ("!3) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (#)6$),/(,/ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;) ))))$! !: connect,merge,unite ď&#x153;&#x17D;: suggest (> "- 3') vt. !&!,6 6!,-!,-!!&,'ď&#x153;&#x2019;!! ,ď&#x153;&#x2039;),#&/.ď&#x153;&#x2039;!,6! ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv.

 ))))$! !: propose,imply ď&#x153;&#x17D;: clean


83 (!) adj. -&,5,)",,)ď&#x153;&#x160;)) (!,#(-. <(,X -."#(/,,)ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;) )) !/9 # -,,)ď&#x153;&#x160;)#ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;).'-##ď&#x153;&#x17D;,'ď&#x153;&#x2019;!#&##ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;)

5-(5!,,#ď&#x153;&#x2039;-,,)ď&#x153;&#x160;) .<>ď&#x153;&#x160;!+ď&#x153;&#x160; -adv. ď&#x153;&#x160;-&,# -&,-)+#*ď&#x153;&#x17D;,

5),

5-(5!. vt. ," . v ď&#x153;&#x17D;: break (#)(broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;/, ď&#x153;&#x2039;"4,ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;! -ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153; @, ď&#x153;&#x2039;6$,6!&, -(/,( (.),Nď&#x153;&#x2026;Nď&#x153;&#x201E;!,/ ,Nď&#x153;&#x192;,- ,(##!).,(-#))(5!,&!ď&#x153;&#x2039; , #&(,!,. ! n. #/ ,#. ,/!ď&#x153;&#x2020;-ď&#x153;&#x160;

.) #- ď&#x153;&#x2039;#$) (/#ď&#x153;&#x17D;. !ď&#x153;&#x160;#&

! ! #" 6ď&#x153;&#x2039;(<'ď&#x153;&#x2020;! Break #$'ď&#x153;&#x2020;! CTRL + C 4,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: lady (') n. -.9 -/#,8(,@+ď&#x153;&#x2039;8(,9## ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: ladyhood n. +lady ladyish adj. +lady

 ))))$! !: matron ď&#x153;&#x17D;: yard (#ď&#x153;&#x17D;) ,!,-!),-!) )# 5ď&#x153;&#x2039;),' .-/

ď&#x153;&#x17D;,#(* ď&#x153;&#x2039;-!#, vt. ď&#x153;&#x2039; ,'ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; !-!) vi. +ď&#x153;&#x160;#) ! ď&#x153;&#x17D;: rise (,#>) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (#).5!,$!5!,/$!5!,$!/#,.5!/ď&#x153;&#x160;-+,ď&#x153;&#x2039; "#(8/(/,'#H5!,5!,@.5!,!(5!,+5!,$!! 5 , ()5!,-+5!,!+!5!,ď&#x153;&#x160; #H,#&/.ď&#x153;&#x2039;!,#-+5!,ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!5!")/,'ď&#x153; #'#&6.) vt. ď&#x153;&#x2039;.! 5 ď&#x153;&#x17D;: bad () adj. ,#ď&#x153;&#x2039;

 ))))$! !: evil -A. upright -Conf. bade,ill ď&#x153;&#x17D;: blow () {blew,blown,blowing,blows} vi. 'ď&#x153;&#x2026;), ď&#x153;&#x2039;(#&-),@(', ď&#x153;&#x160;!) ", ď&#x153;&#x160;!!5,./,#&((#)",',(!'vt. ,'ď&#x153;&#x2026; ď&#x153;&#x2039;$!,,'ď&#x153;&#x2026; (ď&#x153;&#x2039;), ď&#x153;&#x2039;#<, ď&#x153;&#x2039;#&(, ď&#x153;&#x2039; ()ď&#x153;&#x2039;) !$, 6ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;.ď&#x153;&#x2026;)ď&#x153;&#x201E;,,'" -n. ) #, .,#'ď&#x153;&#x2026;),#/ ď&#x153;&#x17D;: oil (3) n. !5) ! ď&#x153;&#x17D;: blood ( ) n. (/,$,6(/,-ď&#x153;&#x160;!- 8, 6(/, ,#Jď&#x153;&#x160;,J/##),# $ ,!5/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;,#)*ď&#x153;&#x17D;,9&"(/,!.ď&#x153;&#x160;) 6@"89 ,-$, ď&#x153;&#x17D;/#&+,6!6/(,## .#.: Phr. (blood and thunder !$&- -!.ď&#x153;&#x160;!) -Phr. (blue blood -$@+ď&#x153;&#x2039;)


84 -Phr. (in ď&#x153;&#x17D;: touch (

63) vt.,vi.,n. (#)- )@ -,/&,/ď&#x153;&#x2039;,/&/ď&#x153;&#x2039;," ,+,+, 6ď&#x153;&#x2039;,#(9,ď&#x153;&#x2039;," #,) @,##.,,'#&

 ",&)(,ď&#x153;&#x160;(!, ď&#x153;&#x2039;(-D,,$), -Phr. (touch down (#$(!) /& $5!(!) -Phr. (touch off ď&#x153;&#x2039;/(,, ď&#x153;&#x2039;#&() ď&#x153;&#x17D;: grew (#+) v. / grow ď&#x153;&#x17D;: cent (>! 3) n. #8 Z/Zaa #ď&#x153;&#x17D; -Conf. scent,sent ď&#x153;&#x17D;: mix ()(>3) v.,n. (#)@-),'#.,'! !, -ď&#x153;&#x160;#) !,#) !.ď&#x153;&#x160;(,#) !,ď&#x153;&#x2039;,@-) !<ď&#x153;&#x17D;, -ď&#x153;&#x160;!@-),!5>,-+/#. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: mixability n. mixable adj mixible adj.

 ))))$! !: mingle -A. separate ď&#x153;&#x17D;: team ( )) n. ,!ď&#x153;&#x160;,*&,6.! U,.ď&#x153;&#x160;)!,.ď&#x153;&#x160;)- /ď&#x153;&#x17D;. vt.,vi. #) !'ď&#x153;&#x2019;!.ď&#x153;&#x160;)#$!ď&#x153;&#x160;, !-ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!.ď&#x153;&#x160;), 6ď&#x153;&#x2039;- /ď&#x153;&#x17D;5'ď&#x153;&#x2019;!.ď&#x153;&#x160;),#)(! ď&#x153;&#x2039;) ,'#&-! !. adj.  team ď&#x153;&#x160;. ))))$! !: unit,crew,group ď&#x153;&#x17D;: wire (,'&) n. ,-,,-&,- #, #,#& #,-6 ,- #$!/#'#&9 - (6ď&#x153;&#x160;! /#ď&#x153;&#x17D;),-4/',-$-#,-ď&#x153;&#x2039;!' Uď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x2039; vt. " ď&#x153;&#x2039;(-,,-&..)@+#$ !ď&#x153;&#x2039;-,-ď&#x153;&#x160; # vi. -ď&#x153;&#x160; #, ď&#x153;&#x17D;: cost (- 3) {cost,cost,costing,costs} n. .!,/ď&#x153;&#x2039;! .!, .! >$5),ď&#x153;&#x160;-.ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;/ !,ď&#x153;&#x160;-,ď&#x153;&#x160;;6<##)!),ď&#x153;&#x160;<##)!)ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;. -at all costs . ( vt. 'ď&#x153;&#x2019;!)+ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;!#,/ď&#x153;&#x2039; 6ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x2039;- vi. )'$,-(5!'$,ď&#x153;&#x160;'#&)(! Conf. ď&#x153;&#x17D;: lost (- 3) adj. -+8,',-,',,)ď&#x153;&#x160; ,,-+8-'ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;,+ , (! ,)).! ď&#x153;&#x160; ,,)ď&#x153;&#x160;)!#+,ď&#x153;&#x2039; ,#ď&#x153;&#x2039;) . Id. (Get lost! ,'ď&#x153;&#x160;#!.) vt.,vi. #(6ď&#x153;&#x160;2&3 lose ď&#x153;&#x17D;: brown (#!ď&#x153;&#x17D;) n. -!5/,)ď&#x153;&#x2039;- )/ď&#x153;&#x2039;)-!5/,#8 adj. -!5/,)@(! @) !'ď&#x153;&#x2019;!-!5/, -Id. (do it upbrown -.) vt. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!-!5/


85 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: brownish,browny adj. ď&#x153;&#x17D;: wear (#ď&#x153;&#x17D;) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (#)-), -ď&#x153;&#x160;,/(,'#& ,ď&#x153;&#x2039;,-,- ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160;,#, 6ď&#x153;&#x2039;,-, ď&#x153;&#x2039;-, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;! vi. ,--, !, 6ď&#x153;&#x2039;"!-, 6ď&#x153;&#x2039;"! wear down - -#ď&#x153;&#x160;! -$)6#. ď&#x153;&#x2039;!$ )6 !$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wearer,n. ď&#x153;&#x17D;: garden (#ď&#x153;&#x17D;'(!) n. -!,-!-<#*&,. !-<#*&,,#ď&#x153;&#x160;@ vi.,vt. '+-!, -!. ď&#x153;&#x17D;: equal (') adj. ď&#x153;&#x160; !,-) !,#,# n. @+ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; ) !,-( ď&#x153;&#x160; ) ! vt. ď&#x153;&#x160; !,-) , ,,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; !,5!

!, . vt. ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; , ď&#x153;&#x2039;-)9," ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; !

 ))))$! !: even,equable ď&#x153;&#x17D;: sent (>! 3) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3send ď&#x153;&#x17D;: choose (6+-) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. $, $,-) #. vi. $,$-## ,6. -Phr. (cannot choose but /ď&#x153;&#x2039;,"/ď&#x153;&#x2039;,4/ď&#x153;&#x2039;). -Phr. (choose up $ !ď&#x153;&#x160;!-!)) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: chooser n. +choose choosingly adv. +choose

 ) ď&#x153;&#x17D;: fell () {felled,felling,fells} vt. /fall, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;),6ď&#x153;&#x2039;),/ď&#x153;&#x2039;),(/, ď&#x153;&#x2039; /,/ ,ď&#x153;&#x160;! -n. "!!,)ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;! !;+!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fellness adj.

 ))))$! !: level ď&#x153;&#x17D;: fit (ď&#x153; ) {fitted,fitting,fits} adj.)&,)&-),-)#,+ď&#x153;&#x160;#,-ď&#x153;&#x2039;,+/ď&#x153;&#x2039;,(-.9 ) '/(,(-.9 )-)+#*ď&#x153;&#x17D;. vt. ď&#x153;&#x2039;)&-),'# ,'# '#., ď&#x153;&#x2039; ,/#)," . vi. )& ,)&-) ,+ď&#x153;&#x160;# ,-ď&#x153;&#x2039; . -Phr. (fit out (up) " /#)," -$5@ď&#x153;&#x2039;,


86 ď&#x153;&#x17D;: flow () vi. ,,,!,", ,)'#&"$!,!(!,'ď&#x153;&#x160;##$!&/(/ď&#x153;&#x160; ! ,/4),'ď&#x153;&#x2039;,5!,'(,'(-& ,-& vt. ď&#x153;&#x2039;,, ď&#x153;&#x160;),,ď&#x153;&#x160;. n. #,,# ,!,-( ,,#&-!5,#,ď&#x153;&#x160;,# ,#)'#&"$!,#$!/  !,+ #6 ď&#x153;&#x17D;: fair (#3) adj. ./(<##),+/ď&#x153;&#x2039;,>$- /ď&#x153;&#x17D;, 8ď&#x153;&#x160; -)#,),'!, 6ď&#x153;&#x2039;,-9 , -),,)ď&#x153;&#x160;)".ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039;,-&,6 "!,)@( ##*,)-!ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x17D;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: fairness n. -adv. -.9 ,./(<##). -Phr. (fair and square >$- /ď&#x153;&#x17D;,/#,'/#)). -Phr. (see fair /  ď&#x153;&#x17D;: bank (3) n. <!#,Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,)+(!,/(,Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,6Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,$!,,!, #$ vt. (!N<!#," 'ď&#x153;&#x2019;! vi. -&-),ď&#x153;&#x2039;,N(!<!# ))))$! !: mass ď&#x153;&#x17D;: collect (& 3') {collected,collecting,collects} vt.,vi. ##),-&-),4((!, 86,ď&#x153;&#x160;6ď&#x153;&#x160; ,__),.)-/(,-#),,'# ("))," .ď&#x153;&#x160;) adj.,adv. ď&#x153;&#x2039;@+ď&#x153;&#x2039;# "ď&#x153;&#x160;(!.

 ))))$! !: obtain,receive,gather ď&#x153;&#x17D;: save (>) vt. 6ď&#x153;&#x160;$,6ď&#x153;&#x160;,6ď&#x153;&#x160;6(/,'#& ,-!,# :,,ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2020; !,+,ď&#x153;&#x2039; +,ď&#x153;&#x2039; #,' ď&#x153;&#x2039;

!,,ď&#x153;&#x160;' vi. '#& ,4(!,-!,,ď&#x153;&#x160;'. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: savable adj. saveable adj. saver n.

 ))))$! !: salvage,rescue,preserve,hoard ď&#x153;&#x17D;: control ( ! #') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (#).),)!"!$, ,  86, 5 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: controllability n. +control controllableness n. +control ))))$! !: hold,rule,restraint


87

 ď&#x153;&#x17D;: gentle ("!' () adj. ", "ď&#x153;&#x2039;,)!5 ",)-.-+,'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;, -.9 ,ď&#x153;&#x160;!!,!ď&#x153;&#x160;! $,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;, !.ď&#x153;&#x160;)!,&).!&,). vt. ď&#x153;&#x2039;6$, ď&#x153;&#x2039;-, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!!,/D,+. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: gentleness n. gently adv.

 ))))$! !: bland,placid,s ď&#x153;&#x17D;: woman (+)')(!) n.@+ď&#x153;&#x2039;8(,-/# adj. @+ ď&#x153;&#x2039; 8(, 8(

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: womanish adj. pl. women ()')(!) ď&#x153;&#x17D;: captain ( ' !) {captained,captaining,captains} n. #ď&#x153;&#x2039;,#$,#$ ,! , !ď&#x153;&#x2039;,@+ď&#x153;&#x2039;!, '/ !#$, !ď&#x153;&#x2039;! (!,,/ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;?, !ď&#x153;&#x2039;6.! U vt. 'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;!,'ď&#x153;&#x2019;! !ď&#x153;&#x2039;, 86# ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: captancy n. +captain captainship n. +captain

 ď&#x153;&#x17D;: practice ( #' (-) n. #'I( /,( #!(!,(" /#,("#, (<#,#ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,)'ď&#x153;&#x2019;!"#(, #@!,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x17D;. vt.,vi. 'I( /,( '#& (<,ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,Nď&#x153;&#x192; . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: practicer n.

 ))))$! !: operation, ď&#x153;&#x17D;: separate (> ' &# ) vt.,vi.,adj. ,, !,ď&#x153;&#x160;-##,&,(!("2 ,- ,#&" ,,)ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x160;!$ ,ď&#x153;&#x160;!6 ,6 "!,#&",,(-#&,2 &., , ,((88*)." n. -( ,+!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: separateness n.


88 ď&#x153;&#x17D;: difficult (('& 3) adj. ,,).'-##, -!,$5# 5!

 ))))$! !: hard -A. easy ď&#x153;&#x17D;: please ( >) vi.,vt. ( ) ď&#x153;&#x2039;) ( (!, ď&#x153;&#x2039;) ", ",/ď&#x153;&#x2039;#.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n. ď&#x153;&#x17D;: protect ( # 3') vt. 'ď&#x153;&#x2020; !, (

:ď&#x153;&#x17D;,# :,# ,.ď&#x153;&#x2039;) !./-##) !'#& ,  #" 49:#ď&#x153;&#x2039;. vi. 'ď&#x153;&#x2020; ! ď&#x153;&#x17D;: noon (!+!) n.  !

 ))))$! !: midday ď&#x153;&#x17D;: whose (A+>) pron. #,##)#-)'ď&#x153;&#x2019;!"ď&#x153;&#x2039; who #$ which !! ! 5 , !!5 ď&#x153;&#x17D;: locate (' ) vt. / 5,! / 5 ,ď&#x153;&#x160; / 5,/ 5+,ď&#x153;&#x160; / 5##,-#" (!#$(! +ď&#x153;&#x160;. vi. / 5+,ď&#x153;&#x160; / 5##,ď&#x153;&#x160;/ 5. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: locatable adj. +locate locater n. +locate locator n. +locate

 ))))$! !: find ď&#x153;&#x17D;: ring (#() {rang,rung,ringing,rings} n. !,!,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x201A;/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;, ) ,-!) ď&#x153;&#x160;,-!)),-!))'5,#/ď&#x153;&#x160;),#ď&#x153;&#x160; !,- !,#,.ď&#x153;&#x160;), *&,'@) 'ď&#x153;&#x2019;!,-#(,-#&(,- # ď&#x153;&#x17D;,- !,# # ď&#x153;&#x17D; v. ď&#x153;&#x2039;),'ď&#x153;&#x2019;!! ď&#x153;&#x17D;: character ('#( &) n. / :#, #&,.'!(- ,.*-) /,( :*& ( :, )'#& ;/( ,)# #$( ! (X #,6$- , #/(.*,%!&/ !#$, !&##$ 9 !/#ď&#x153;&#x17D;,- 8 :*ď&#x153;&#x17D;


89 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: characterisation,characterization n. ď&#x153;&#x17D;: insect ((!'> 3) n. ),.  ++

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj. ď&#x153;&#x17D;: caught ( 63) vt.,vi. " ," ,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,/&#.,&,2,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,# ,ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;,.ď&#x153;&#x2039;),#,',  (8, ď&#x153;&#x160;,# 6$5,/(6$5,/(,,/+, ď&#x153;&#x2039;(,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(,ď&#x153;&#x2039; " ))))$! !: take,see,contract ď&#x153;&#x17D;: period ( '#) n. #&&,-) ,.,'#&"$!(#&+),.'ď&#x153;?"".!

,#,#&&!"# -)+#*ď&#x153;&#x17D;,6 )#!,.'ď&#x153;?"".!

,#$)".â&#x201A;Ź"() 9),'#&-)+#*ď&#x153;&#x17D;,#. ''#&,/!!/#,(<#! +. adj. #&&ď&#x153;&#x160;'#& /( -/#ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: indicate ((!' & ) vt. 65, 65!&, -, ď&#x153;&#x2039;#+ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: indicatable, indicatory adj.

 ))))$! !: betoken, imply) ď&#x153;&#x17D;: radio (#'() n. ( .. adj. ( .#$ 6ď&#x153;&#x2039;# -. -v. ď&#x153;&#x160; ( . ď&#x153;&#x17D;: spoke (- ) n. >ď&#x153;&#x2039;#," ) #$,,)ď&#x153;&#x2039;# ! ,6 5! !, vt. -ď&#x153;&#x160;>ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: atom ( ' ()) n. &/),'#)*+,-( 4)D ,'#()* !ď&#x153;&#x2039;). -atomic(al) adj. ď&#x153;&#x17D;: human (A(')(!) adj. )!.:ď&#x153;&#x17D;,4!4! "!,))!.:<##). -n. )!.:ď&#x153;&#x17D; ))))$! !: manlike,mortal,person,man ď&#x153;&#x17D;: history (A(' #) n. '#& /( -/#ď&#x153;&#x17D;

 ))))$! !: record,chronicle,annals,past ď&#x153;&#x17D;: effect (( 3') {effected,effecting,effects} n. @,( <( , '#H#*ď&#x153;&#x17D; /,


90 )), # ď&#x153;&#x17D;-(! vt. ď&#x153;&#x2039;(@, ď&#x153;&#x2039;(.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: effectible adj. +effect -Phr. (of no effect ,#ď&#x153;&#x2039;@) -Phr. (take effect ď&#x153;&#x2039;(@) ))))$! !: ď&#x153;&#x17D;: electric (' #() adj. ,ď&#x153;&#x2020;,!ď&#x153;&#x160;/$!/ď&#x153;&#x2039;!,/$!/#&!

 ))))$! !: dynamic ď&#x153;&#x17D;: expect ((>3 3') {expected,expecting,expects} vt. ),ď&#x153;&#x160; vi. / 5##9ď&#x153;&#x17D;.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: expectable adj. expectably adv. ď&#x153;&#x17D;: crop (# ) {cropped,cropping,crops} n. $6@,< 8 $6,# &'+ vt. 4,/ ,/ @),4 vi. ď&#x153;&#x17D;: modern ()'(#ď&#x153;&#x17D;!) adj.

!-) ,,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,,,)ď&#x153;&#x160;#* n. . !.'ď&#x153;?"". ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: modernly adv. modernness n.

 ))))$! !: recent -A. ancient ď&#x153;&#x17D;: element ('&)(! 3) n. </.,</. ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;?"" - 8,!ď&#x153;&#x160;, +ď&#x153;&#x160;/)<##)6/(,-9 ď&#x153;&#x2039;)/) <##)6/(,#%!, $5!%!, 5,ď&#x153;&#x2020; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: elemental adj. ď&#x153;&#x17D;: hit (A( ) vt. /,/ď&#x153;&#x160;,6,")/,ď&#x153;?!, ,6!,/, ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;# , ď&#x153;&#x2039;!,/,ď&#x153;&#x2039;-#4",#ď&#x153;&#x2039; ,##". (8 ,),/,+,#()(! ,+ ",+#-!(),'& &,6!,'#H5!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: hit it off ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x2039;

n. #'& &,#6!,#/,#/ď&#x153;&#x160;,#6

 ) ď&#x153;&#x17D;: student (- ('(! 3) n. ! #!,! :,@+ď&#x153;&#x2039; :,@+ď&#x153;&#x2039;(#&ď&#x153;&#x17D;,@+ď&#x153;&#x2039;-$-!--!,@+ď&#x153;&#x2039; ("#*. adj.


91 ! #!#$! :

 ))))$! !: learner,pupil,trainee ď&#x153;&#x17D;: corner (#ď&#x153;&#x17D;'!&) {cornered,cornering,corners} n. ).), 5, /ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;, !!,+).) (./) vt.,vi. /ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;).), ď&#x153;&#x2039;"!/#,@+, /.!.

 ))))$! !: trap ď&#x153;&#x17D;: party ( #ď&#x153;&#x17D; ' ) n. ##, ,)+ď&#x153;&#x160;*&,N ď&#x153;&#x17D;: supply (>&, ') vt.,vi.,n. (#)" ," -ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;-,##".,-#(), ď&#x153;&#x2039;,66, ! , -., -,-( " ď&#x153;&#x2039;,-("'ď&#x153;&#x2019;! #,ď&#x153;&#x160; 6ď&#x153;&#x2039;-,@+ď&#x153;&#x2039; # ! adv. ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!!ď&#x153;&#x2039;) ,ď&#x153;&#x160;!()! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: suppliable adj. supplier n.

 ď&#x153;&#x17D;: bone (!) {boned,boning,bones} n. #&+ vt. #&+ vi. ).ď&#x153;&#x160;#!ď&#x153;&#x160;! -Phr. (bone of connection #$ && !) ď&#x153;&#x17D;: rail (#) n.,v. ( -ď&#x153;&#x160;)#,#,)ď&#x153;&#x2039;,# 5,#,##,,,! ,/ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;! " ď&#x153;&#x17D;: imagine (()"'"(!) v. "(!/!#,!,)!9 ,!(,@!,#*ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: provide ( #&,3') vt. " ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;,/#)#. vi. /#)#," ! 56 . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: providable adj. provider n. ď&#x153;&#x17D;: agree (&#') vt.,vi. /, 4! ď&#x153;&#x2039;, )# , 4!ď&#x153;&#x2039;, (!),-! -!.!, /!, ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x2039;,#, )$!, )& -) . -agreeingly adv. ( ))))$! !: concur, comply, assent ď&#x153;&#x17D;: thus (< -) adv. !,5 6ď&#x153;&#x160;!!,5 ď&#x153;&#x2039;/.!,5 6ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: capital ( ' ( () n. )$,/ ! 8ď&#x153;&#x160;, .!, ! .!, -,- adj. 


92

.!,- 8), $5!%!, )$, #-+8-6(/,) :/ -Conf. capitol ď&#x153;&#x17D;: won't (! 3,(! 3) abbr. will not ď&#x153;&#x17D;: chair (6#ď&#x153;&#x17D;) n. ď&#x153;&#x2039;,5 /!ď&#x153;&#x160;#! ))))$! !: seat ď&#x153;&#x17D;: danger (!'"&) n. !/#,9 ,),)ď&#x153;&#x160;'9 

 ))))$! !: peril ď&#x153;&#x17D;: fruit (#+ ) n. @,)ď&#x153;&#x2039;,@ vi. !(@,@ -pl. fruits,fruit ď&#x153;&#x17D;: rich (#(63) adj. #,)ď&#x153;&#x160;,.),.)-)+#*ď&#x153;&#x17D;,)@(/@),-),#+#,(#-)" ,(#-)ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;! ,(-)ď&#x153;&#x2039;),(-)!()!,((!))), !,!ď&#x153;&#x160; #&,6.ď&#x153;&#x160;) n. !##

5 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: richly adv. richness n.

 ))))$! !: wealthy,abu ď&#x153;&#x17D;: thick (<() adj.,adv.,n. (-ď&#x153;&#x160;! )!,!!ď&#x153;&#x160;!, ,! ,),)ď&#x153;&#x160;4!,) ,.ď&#x153;&#x160;!,,, ) ,ď&#x153;&#x160;, ! -Phr. (through thick and thin @ď&#x153;&#x160;!.'-##!!'#&#,!!ď&#x153;&#x160;!) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: thickish adj. thickly adv. ď&#x153;&#x17D;: soldier (>'"&) n. #, #'#&"#,@+ď&#x153;&#x2039;668# #,@+ď&#x153;&#x2039;# 6ď&#x153;&#x2039;,)#$' ) ##,#4#,) #,' # vi. 'ď&#x153;&#x2019;! #, !ď&#x153;&#x2039; #,!ď&#x153;&#x160;!! ď&#x153;&#x17D;: process ( #'>-, #-'>-) n. !#,!ď&#x153;&#x160;#&!#,#&,#!(!#,! , ##)(<,(<'I( /,( 5!/!#'I( /,( ) ,'.ď&#x153;&#x2026;),-ď&#x153;&#x160;!$!,-(,!$5,# )ď&#x153;&#x160; () ď&#x153;&#x17D;,#'!',#ď&#x153;&#x2039;#+' vt. ď&#x153;&#x2039;@ď&#x153;&#x160;!#&!#,'I(/

(#," #, )ď&#x153;&#x160; () ď&#x153;&#x17D;--,ď&#x153;&#x2039;#+', ď&#x153;&#x17D;: operate ( ' &# ) v. !, ,'I( /,( @ď&#x153;&#x160;/ ,(!,ď&#x153;&#x160;!,).!, , ď&#x153;&#x2039;(5!,-+ď&#x153;&#x2039;#


93 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: operatable adj. ď&#x153;&#x17D;: guess (-) vt.,vi.,n. (#) ,&!, ,(ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039; "ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: guesser n. guessingly adv.

 ))))$! !: believe ď&#x153;&#x17D;: necessary (!-'>(>#) adj. "'ď&#x153;&#x2019;!,,)ď&#x153;&#x160;) $!,- 8 n. -( "'ď&#x153;&#x2019;!,)"'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x17D;: sharp (6#ď&#x153;&#x17D; ) adj. ),)#(,6 ,6 "!,"ď&#x153;?,2),2,ď&#x153;&#x2039;),4!2,@4 #ď&#x153;&#x2039;!,2.!,#.!#,- ,-ď&#x153;&#x2039;+,&

! !,2  !,)),ď&#x153;&#x160;,,,)ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x17D; ),(-$5@ď&#x153;&#x2039;)

!-) ,,)ď&#x153;&#x160;-,--+ď&#x153;&#x2039; vt.,vi. ()#& -#- adv. --+ ď&#x153;&#x17D;: wing (() n. 'ď&#x153;&#x201A;,'ď&#x153;&#x201A;!,'ď&#x153;&#x201A;#$(! vt. /('ď&#x153;&#x201A;, ď&#x153;&#x2039;! ( ,ď&#x153;&#x2039;,!-ď&#x153;&#x160; vi. (! -Phr. (under one's wing 9 /ď&#x153;&#x2039;#.ď&#x153;&#x2039;)##$.' )9ď&#x153;&#x17D;)

 ))))$! !: annex,fly ď&#x153;&#x17D;: create (# ') {created,creating,creates} vt. -#ď&#x153;&#x2039;,-#ď&#x153;&#x2039;-##ď&#x153;&#x17D;,'#&(:%ď&#x153;&#x17D;5!,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;(! 5 , ď&#x153;&#x2039;(5!,/ď&#x153;&#x160;/ 5 vt. !-( 'ď&#x153;&#x2019;!#-#ď&#x153;&#x2039;-##ď&#x153;&#x17D; adj. >-#ď&#x153;&#x2039;5! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: createdness n. +create

 ))))$! !: make,originate ď&#x153;&#x17D;: wash (6) vt. vi. ď&#x153;&#x2039;,6&ď&#x153;&#x2039;,> ,> ď&#x153;&#x2039;,> ,>&,-#&(@)), 5,#, ď&#x153;&#x2039;#(-. <(X, ď&#x153;&#x2039; 6$5!, ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201A; n. #ď&#x153;&#x2039;,#> ,-$5@ď&#x153;&#x2039; > ,!5> ď&#x153;&#x2039;,!5-#&@),#&,!5ď&#x153;&#x2039;! ',!5-"# ,#ď&#x153;&#x2039;!> # adj. > ,ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x160;&-,)ď&#x153;&#x160;/ -Phr. (wash up ď&#x153;&#x2039; !ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: bat ( ) {batted,batting,bats} n. #&- 5!,,)ď&#x153;&#x2039;/+,#/,@ď&#x153;&#x160;!(%,ď&#x153;&#x2039;!(!!, )#4,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,-9* vt. /ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;,,ď&#x153;&#x2039;&!!/++, ("#*#$<(ď&#x153;&#x160; & vi. /ď&#x153;&#x2039;,)ď&#x153;&#x2039;,//+


94 ď&#x153;&#x17D;: rather (#'<&) adv. ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;"&,"&, -)#,,)ď&#x153;&#x160;,/# !ď&#x153;&#x2039;), !ď&#x153;&#x160;!! -interj. . !-#$! ! ď&#x153;&#x17D;: crowd (#3) {crowded,crowding,crowds} n. N+6!,.ď&#x153;&#x160;)6!,!)D,.ď&#x153;&#x160;)! 6)#- #$$!D vt. - ď&#x153;&#x17D;: corn (#ď&#x153;&#x17D;!) {corned,corning,corns} n. ď&#x153;&#x2039;

,' ( ;:),ď&#x153;&#x2039; (-# %),ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x152;/ (-ď&#x153;&#x152;/!ď&#x153;&#x17D;), +!ď&#x153;&#x160;$+,/',! 4,/.ď&#x153;&#x160;)! vt. -ď&#x153;&#x160;$ !)4ď&#x153;&#x2039;, 4),6ď&#x153;&#x160;$ ď&#x153;&#x17D;: compare ( ) #ď&#x153;&#x17D; '){compared,comparing,compares} vt .'# , ,.'). vi. ,ď&#x153;&#x2039;

,-+ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;, ,ď&#x153;&#x2039; ,#'# ,# . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: comparer n. +compare -Conf. contrast ď&#x153;&#x17D;: poem ( '()) n. ,,!,2 ! ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x17D;,! ( !<ď&#x153;&#x17D;, '#& !<ď&#x153;&#x17D;#ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: string (- #() {strung,strung,stringing,strings} n. 6$,ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2026;!,-,6$#ď&#x153;&#x2039;,-#ď&#x153;&#x2039; ,##

,,ď&#x153;&#x160;, ,!.#),vt. " ď&#x153;&#x2039;)-,#ď&#x153;&#x2039;,-!,6$)/ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-," 'ď&#x153;&#x2019;!!.#), " 'ď&#x153;&#x2019;! ,'#& ď&#x153;&#x2039;-,- vi. 'ď&#x153;&#x2019;!-,# !'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x17D;: bell () {belled,belling,bells} n. #&J ,#&(,-#&J vt. ď&#x153;&#x2039;)ď&#x153;&#x2039;#&J ,/( #&J vi. )#+'#ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;#&J , -! ! !,,#ď&#x153;&#x2039;/&! -Conf. belle ď&#x153;&#x17D;: depend ( !3') {depended,depending,depends} vi. 5!+ď&#x153;&#x160;

, ,+ď&#x153;&#x160; , -.ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x160;, , !#$ď&#x153;&#x2039;+,ď&#x153;&#x160; 6$$ ď&#x153;&#x17D;: meat () ) n. !$5- /ď&#x153;&#x17D; 6ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!#,#,-ď&#x153;&#x160;! (!,ď&#x153;&#x2039;,-ď&#x153;&#x160;!- 8,".- 8,'#,-( 6 ,#)$5- 8. ď&#x153;&#x17D;: rub (# ) vt. +, ,-,--,!,+ vi. +, ,-- n. #+,# ,#-,# !,#+,-(#&$,.'-##,) ))))$! !: spread,chafe,contact,obstacle ď&#x153;&#x17D;: tube ( +) n.,vt. (" ď&#x153;&#x2039;)), ď&#x153;&#x160;,( ., !#!/ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;,#&,.)ď&#x153;&#x17D;,

, #, &, #

!ď&#x153;&#x17D;, #,, #, /ď&#x153;&#x2039;(!. ))))$! !: passage,duct,pipe,channel


95 ď&#x153;&#x17D;: famous ()') -) adj. )6$-,ď&#x153;&#x160; ,(,6 5!! ,). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: famously adv. famousness n.

 ))))$! !: celebrated -A. obscure ď&#x153;&#x17D;: dollar ('&) n. #ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: stream (- #)) n. <#,-!5,)ď&#x153;&#x160;!54D,#&-,#&-!5,-,#, /ď&#x153;&#x160;!$,on stream !#&!#@(/. vi.,vt. ,,,!, .ď&#x153;&#x160;,'('ď&#x153;&#x2019;! , ,,-& #(5.

 ))))$! !: creek,brook,river ď&#x153;&#x17D;: fear (ď&#x153;&#x201A;#ď&#x153;&#x17D;) n. ) ,-(  vt. ,  ď&#x153;&#x17D;: sight (,> 3) n. -/,#4!, -/,)-)# !#4!,9 , (

!ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x160; ! #4!,# ("#*,#- /,-( 4!,-( 4!ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;-&.ď&#x153;&#x2039;/ "#$ #ď&#x153;&#x2039;-, "!!),'#()*),vt. 4!,)4!,- /, -/,'# 9 ,4. vi. -ď&#x153;&#x160;,4, 4  ď&#x153;&#x17D;: thin (<(!) adj.,adv.,vt.,vi. ( ď&#x153;&#x2039;#$'ď&#x153;&#x2019;!),@),!ď&#x153;&#x2039;,(5)4,ď&#x153;&#x160;!,",>, -, #&" #&",-ď&#x153;&#x160;!- 8,,)ď&#x153;&#x160;)-. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: thinly adv. thinness n.

 ))))$! !: slim,skinny ď&#x153;&#x17D;: triangle (, #'() n. -))

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: triangled adj. ď&#x153;&#x17D;: planet ( !'!( ) n. ! #&ď&#x153;&#x17D;,#&ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: hurry (A'#) vi.,vt.,n. (), ď&#x153;&#x2039;)##ď&#x153;&#x160;,##ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!,",'ď&#x153;&#x160;##4


96 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: hurriedly adv. hurriedness n.

 ))))$! !: rush,hasten,move ď&#x153;&#x17D;: chief (6) n. @+ď&#x153;&#x2039;!, !ď&#x153;&#x2039;,! -adj. - 8 -., -adv. -ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;

 ))))$! !: leader -A. underling ď&#x153;&#x17D;: colony ('&!) n. *!(),.ď&#x153;&#x160;)! !*!() ď&#x153;&#x17D;: clock () {clocked,clocking,clocks} n. !U((!#$/ 5) -Phr. (around the clock / WY 6 ) ,)ď&#x153;&#x160;. 5 ,)ď&#x153;&#x160; ) vt. "  ď&#x153;&#x17D;: mine (,)!3) pron. 2 ! n. )$,ď&#x153;&#x160;#ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160; .)-)+#*ď&#x153;&#x17D;, .ď&#x153;&#x160;!#&(,#&( >ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;. vi. .,.#ď&#x153;&#x160;,. /ď&#x153;&#x2039;(!, ,")/, #$ ď&#x153;&#x2039;-$)-(< #$(<6ď&#x153;&#x2039;D, .ď&#x153;&#x160;! #&(. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: mineable adj. minable adj. ď&#x153;&#x17D;: tie (, ) vt. ( 6ď&#x153;&#x2039;6$#$-$!D) @+,) ,/ď&#x153;&#x160;,# ,," , &!! ď&#x153;&#x160; !,@+ !'ď&#x153;&#x2019;! -)9## vi. @+,) ,/ď&#x153;&#x160;,# ,, &!! ď&#x153;&#x160; !, -Phr. (tie down ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039; ," ) , -Phr. (tie up ) !ď&#x153;&#x160;! @+!ď&#x153;&#x160;!  - . 5 "#$ .ď&#x153;&#x160;)) n. -( 6ď&#x153;&#x2039;@+ ď&#x153;&#x17D;: enter (!' &) v. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,',ď&#x153;&#x2039;),#()., ,-,#ď&#x153;&#x160;),'ď&#x153;&#x2019;!-)6(, &!,-) #ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!,$!,-!, -Phr. (enter into #())

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: enterable adj. enterer n. ď&#x153;&#x17D;: major ()'"&) n. !/#,@+ď&#x153;&#x2039;##.!(/(9&,(6adj. 8ď&#x153;&#x160;,- 8,-ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,##.!(/(9& vi. #!(6 ))))$! !: larger,leading ď&#x153;&#x17D;: fresh (#6) adj. -, )ď&#x153;&#x160;,- -,-,)ď&#x153;&#x160;/,,)ď&#x153;&#x160;)'#&-#*ď&#x153;&#x17D; -n. ##()/ď&#x153;&#x2039;! vt. vi. ď&#x153;&#x2039;-. -


97 adv. )ď&#x153;&#x160;,)$#4D !,5 !5 adj. &,,)ď&#x153;&#x160;))#

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: freshly adv. freshness n.

 ))))$! !: recent,new ď&#x153;&#x17D;: search (>(#ď&#x153;&#x17D;63) vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;!,,/#"-,--ď&#x153;&#x160;,-),-$,-$-!, (!(" (#&ď&#x153;&#x17D; -Phr. (search me . !-#'H(-<) n. #ď&#x153;&#x2039;!,#,#/#"-,#-$-!,# --!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: searchable adj. searchness

 ))))$! !: probe ď&#x153;&#x17D;: send (>!3) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. -ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;,!-ď&#x153;&#x160;, ,,ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x160;, -ď&#x153;&#x160;- 88* -Phr. (send for #,/)) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sender n.

 ))))$! !: transmit -A. receive ď&#x153;&#x17D;: yellow (') adj. -$, 6!6/()ď&#x153;&#x17D;, 6!6/(@($,>$ ,5,/,,ď&#x153;&#x2039; ",)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,##,#& n. -$,,ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x2039;)-$ vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!-$,'ď&#x153;&#x2019;!-$. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: yellowness n.

 ď&#x153;&#x17D;: gun ( !) n. 'ď&#x153;&#x201E;!,.<'ď&#x153;&#x201E;!,#&2, ď&#x153;&#x160;),! ď&#x153;&#x2039; vi. ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201E;!,(ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201E;! vt. (ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201E;! , ď&#x153;&#x2039;#45!,#ď&#x153;&#x160;)#4,/()!5) ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: gun for ď&#x153;&#x2039;! $ !/##$ $Jď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: allow (&') vt.,vi. ) ď&#x153;&#x2039;, !.8/ ď&#x153;&#x2039;, "ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;, ("#*, (, ď&#x153;&#x2039;9 , $ ď&#x153;&#x2039; ( ))))$! !:


98 permit, confess -A. refuse, deny, withhold) ď&#x153;&#x17D;: print ( #(! 3) vt. () ď&#x153;&#x17D;,Nď&#x153;?,'#&

,- , ď&#x153;&#x2039;(9 ď&#x153;&#x2039;"#( ("9 !4/(ď&#x153;&#x17D;). vi. ď&#x153;&#x2039; (9 ,(9 , #+', () ď&#x153;&#x17D;. n. 9 () ď&#x153;&#x17D;,# () ď&#x153;&#x17D;,/ () ď&#x153;&#x17D;,(<# () ď&#x153;&#x17D;,@ď&#x153;&#x2039; () ď&#x153;&#x17D;, #$ () ď&#x153;&#x17D;,/# () ď&#x153;&#x17D;, () ď&#x153;&#x17D;,. -Phr. (n print / () ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x2039;) -Phr. (out of prin ,)ď&#x153;&#x160;/ ( )ď&#x153;&#x17D;) ď&#x153;&#x17D;: dead () adj./,-(5!) ",,)ď&#x153;&#x160;)6(/,,)ď&#x153;&#x160;))#+ď&#x153;&#x2039;-, $,"$6$,-(5!6(,)ď&#x153;&#x160;!, &

! !,/#,"#(D,,)ď&#x153;&#x160;)#&-,ď&#x153;&#x2020; adv. -(5!6(,/4) , ď&#x153;&#x160;&

! ! n. !/

 ))))$! !: deceased ď&#x153;&#x17D;: spot (- ) n. ".,/ď&#x153;&#x2039;),,,".ď&#x153;&#x160;,".,) (!,-! , /!ď&#x153;&#x160;,(!-,"!! 4!ď&#x153;&#x2039;,'#()* $),,"ď&#x153;&#x2039;-# -ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x160;),,! ď&#x153;&#x17D; ,#ď&#x153;&#x17D;,-(!ď&#x153;&#x2039; +ď&#x153;&#x160; vt. ď&#x153;&#x2039; 'ď&#x153;&#x2019;!"., ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!'#&,",ď&#x153;&#x2039;,!/!ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x2039;#&",4'ď&#x153;&#x2020;,'ď&#x153;&#x201E;ď&#x153;&#x201D;!,'#&. adj.

! ,2  ! ď&#x153;&#x17D;: desert (-'>(#ď&#x153;&#x17D; ) {deserted,deserting,deserts} n. & # adj.ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,##ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; vt. & (5,& (5!ď&#x153;&#x2039; , !

. n. @+ď&#x153;&#x2039;& (5,@+ď&#x153;&#x2039;!

 ď&#x153;&#x17D;: suit (>+ ) n. #ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039;,##ď&#x153;&#x2039;,#/ď&#x153;&#x160;!,#5 #-,#ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,# ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,,H,6.-$5@ď&#x153;&#x2039;,6.,6., ď&#x153;&#x160;- !,@+ď&#x153;&#x2039;/(/). vt.,vi. ď&#x153;&#x2039;)& , )&-)," ď&#x153;&#x2039;)6.-$5@ď&#x153;&#x2039;#$$!D. ď&#x153;&#x17D;: current ('#(! 3) n.,adj. #ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2019;! )# 

,','ď&#x153;?"".!

,>).!!+,ď&#x153;&#x160;

D ,' n. #&-!5,#&-),#&-,ď&#x153;&#x2020;,)#4#& ď&#x153;&#x17D;: lift (( 3) {lifted,liftign,lifts} vt. ,5!,6+5!,5!,! 5 ,5!,! 5 , #& ,!, (! vi. 5!,5!,$!5!,5!&#&" n. #,# 5!,##& 5!,#$,(/ď&#x153;&#x17D;, !,,ď&#x153;&#x2020;,#& 6 5! #& !5!,#!-ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039; #$(! ď&#x153;&#x17D;: rose (#>) n. .,!),)-ď&#x153;&#x160;6(/ -v. #(6ď&#x153;&#x160;2rise ď&#x153;&#x17D;: continue ( ! (!'!() {continued,continuing,continues} vi. /(/ď&#x153;&#x160;,/ď&#x153;&#x160;!$ vt. ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x160;!$ ,. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: continuable adj. +continue continuedly adv. +continue continuedness n. +continue continuer n. +continue continuingly adv. +continue ď&#x153;&#x17D;: block


99 () {blocked,blocking,blocks} n. ď&#x153;&#x160;!,)ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;!(!,ď&#x153;&#x2039;! 8ď&#x153;&#x160;,6(5! 8ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;(!#&(, ď&#x153;&#x160;!&,,)ď&#x153;&#x160; () ď&#x153;&#x17D;,+#,/&,/  ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!,#$,

5 ,

5ď&#x153;&#x2039;!,

5'ď&#x153;&#x201A;,/ 8ď&#x153;&#x160;,;-!ď&#x153;&#x17D; 8ď&#x153;&#x160;,.'-##,# ,/! / )$, /ď&#x153;&#x160;,

 ď&#x153;&#x17D;: chart ( 6#ď&#x153;&#x17D; ) n. @ ,@!9+),( 86. -vt. @!9+),( @!# ď&#x153;&#x17D;: hat (A ) n. ),) #&#6*& ď&#x153;&#x17D;: sell (>) (sold,sold,selling,sells} vt. ,,"!ď&#x153;&#x160;,-!,6 6! ď&#x153;&#x2039;>$5,6 ! ď&#x153;&#x2039;>$5, ď&#x153;&#x2039;)# , ď&#x153;&#x2039;6$) !,6(/. vi. ,-!,'ď&#x153;&#x2019;! / ď&#x153;&#x2039; # -Phr. (sell out )) -Phr. (sell up ), /). n. #,(<# ď&#x153;&#x17D;: success (> >-') n. )-#4",@-#4",#'#&-)-#4",6 6!&,-( '#&-)-#4" ,. ' #&-)-#4". ))))$! !: accomplishment,achievement -A. loss ď&#x153;&#x17D;: company ( )' &!) n. )+ď&#x153;&#x160; $!N+,-)),#- ),#ď&#x153;&#x2039;,#(:

,*&,)+,ď&#x153;&#x160; ,#ď&#x153;&#x2039; ))))$! !: association,body ď&#x153;&#x17D;: subtract (> # 3') vt.,vi. !,,,, ,6 . ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: subtracter n.

 ))))$! !: withdraw,deduct ď&#x153;&#x17D;: event (! 3') n. /.#*ď&#x153;&#x17D;,/.#*ď&#x153;&#x17D;- 8,#*,@ (! 5 ,@ /)),#ď&#x153;&#x160; !. -Phr. (at all events "&ď&#x153;&#x160;,#4/)) -Phr. (in the event ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: particular ( #ď&#x153;&#x17D; ('(&) adj. 2 &," & ď&#x153;&#x17D;: deal () {dealt,dealing,deals} v. " #," -##,", ď&#x153;&#x160;,/(/ď&#x153;&#x160;<.#(",ď&#x153;&#x2039;,'#& ;/(. n. #/(/ď&#x153;&#x160;<.#(",#/ ,#>$5,"!!),'#()*),#", ď&#x153;&#x160;,- 88, ! ď&#x153;&#x17D;: swim (-()) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (#)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;!5,!5,ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;),".ď&#x153;&#x160;),6ď&#x153;&#x160;,(! #:&, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;!5, ď&#x153;&#x2039;/ . in the swim ) 


100 )

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: swimmer n. ď&#x153;&#x17D;: term ( )) n. !,#,# 5,#&&,9#!,-) ,#&,#&&## /!ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x17D;, "!ď&#x153;&#x17D;,"!! !*(/ -/#ď&#x153;&#x17D;,9 ,#&&#/ 5##9ď&#x153;&#x17D;,ď&#x153;&#x2039;-#.',ď&#x153;&#x2039; - 88,*\ď&#x153;&#x17D;,/,%!&,)- ) !<ď&#x153;&#x17D;,#$)/vt. 6ď&#x153;&#x2039;,/ 56$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: terms n.  ď&#x153;&#x17D;: opposite ( ' &>( ) adj.,prep.,adv. /# !ď&#x153;&#x2039;) n. @+ď&#x153;&#x2039;(-( )+ď&#x153;&#x160;/# !ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: oppositeness n.

 ))))$! !: facing,opposed ď&#x153;&#x17D;: wife (,3) n. 9##,@+ď&#x153;&#x2039;8( vi. vt. /ď&#x153;&#x160; (8() 'ď&#x153;&#x2019;!9##

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wifedom n. -Phr. (take to wife /ď&#x153;&#x160;(8()'ď&#x153;&#x2019;!9##) pl. wives

 ))))$! !: helpmate,spouse ď&#x153;&#x17D;: shoe (6+) n. # ď&#x153;&#x2039;,4$)ď&#x153;&#x2039;, .ď&#x153;&#x2039;)&,)ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,',)ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;,'-4),ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x160;. vt. -)# ď&#x153;&#x2039;,-)', -ď&#x153;&#x160; .ď&#x153;&#x2039;)&. ď&#x153;&#x17D;: shoulder (6'&) n. ,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,-& ,,ď&#x153;&#x160;-$5,,ď&#x153;&#x160;,,ď&#x153;&#x160;!!,!!, ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x201E;!. vt.,vi. 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160; !, 6ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,,# @(6,# 9#&. shoulder arms 'ď&#x153;&#x201E;!5!'#&

,ď&#x153;&#x160;. ))))$! !: endure,assume,take on ď&#x153;&#x17D;: spread (- #) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (#)@ď&#x153;&#x160;, #ď&#x153;&#x160;,#&",,, '+,&, , ď&#x153;&#x2039;#&",,,),>),@$!@ď&#x153;&#x160;!(! !ď&#x153;&#x2039; 8ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x160;!!5 ! ď&#x153;&#x2039; 8ď&#x153;&#x160;,@ď&#x153;&#x2039;'+,#ď&#x153;&#x17D;),,#ď&#x153;&#x160;!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: spreadable adj.

 ))))$! !:


101 ď&#x153;&#x17D;: arrange (&#!"3') vt.,vi. " ," #, /#),/#)#,'#:,,ď&#x153;&#x160;,'# '#., / ,!-arrangeable adj. -arranger n. (

 ))))$! !: assort, adjust -A. disarrange) ď&#x153;&#x17D;: camp () 3) {camped,camping,camps} n.ď&#x153;&#x160; ,/ď&#x153;&#x2039;! ď&#x153;&#x17D;, ď&#x153;&#x160; ,),# ď&#x153;&#x2039;-( <( v. / 5ď&#x153;&#x160;, , !!,'ď&#x153;? + ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x160;$5# 5! ď&#x153;&#x17D;: invent ((!! 3') vt. '#&(:%ď&#x153;&#x17D;,-#ď&#x153;&#x2039;-##ď&#x153;&#x17D;,!#)(/,(ď&#x153;&#x2039;!,--##,.#$. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: inventible,inventable adj.

 ))))$! !: discover,devise,create,lie,falsify ď&#x153;&#x17D;: cotton ( ' (!) n. Nď&#x153;&#x2020;,/ď&#x153;&#x2039;!Nď&#x153;&#x2020;, $6'#&9 Nď&#x153;&#x2020;, Nď&#x153;&#x2020;,@ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;&#x2020;,-##$-( ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;&#x2020; (/ď&#x153;&#x160;) " $6$!) vi. # !,ď&#x153;&#x2039; !,ď&#x153;&#x2039; -Phr. (cotton to 6,#()6 4!ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: born (#ď&#x153;&#x17D;!) adj. !(,/ď&#x153;&#x160;!(,!( -Phr. (born yesterday ,#ď&#x153;&#x2039;#-,,#ď&#x153;&#x2039;'#&- #) -Conf. borne ď&#x153;&#x17D;: determine (( #ď&#x153;&#x17D;')(!) vt. !,/ -(! ",/ ",/ 5 ",./,( ď&#x153;&#x2039;-(5!-. vi. / ". ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: determinable adj. determinability n.

 ))))$! !: decide ď&#x153;&#x17D;: quart (#ď&#x153;&#x17D; ) n. 1/4 ! ď&#x153;&#x17D;: nine (,!!3) n.,adj. ď&#x153;&#x2039; -Phr. (the Nine <(

5ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; muse(+)) ď&#x153;&#x17D;: truck ( # ) n. ### .,#. ,#,,-,- #&,<.#(",#ď&#x153;&#x2039; vt.,vi. !ď&#x153;&#x2039; -(!ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;### ., #-(!ď&#x153;&#x2039;,'!,ď&#x153;&#x2039; ))))$! !: transport ď&#x153;&#x17D;: noise (!> ) n. -,-#!,- 


102 ď&#x153;&#x17D;: level ('() {leveled,leveling,levels} adj. #,#,'ď&#x153;&#x2019;!!!!, ď&#x153;&#x160; !,#& !, -..),#. vt. ď&#x153;&#x2039;#, ď&#x153;&#x2039;#, ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;#& ,#$#& , ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;)-+ď&#x153;&#x160;! $5!(!,6ď&#x153;&#x2039;), ď&#x153;&#x2039;-)9 !, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039; !(-),4'ď&#x153;&#x2020;, !/,' ( ( ! vi. ď&#x153;&#x2039;#,4, 6ď&#x153;&#x2039;#$ #& ,(!!! $5!,)"#(,adv. !#,'ď&#x153;&#x2019;! -ď&#x153;&#x2039;!!!! -Phr. (on the level >$- /ď&#x153;&#x17D; "#( ") ď&#x153;&#x17D;: chance (6!>3) n. -,! , :*& 'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;,! -#4",)'ď&#x153;&#x2019;!,',ď&#x153;&#x2039;,#-, 6ď&#x153;&#x160; , ď&#x153;&#x160; ,6,-!,#&ď&#x153;&#x17D;,##),) (8. -vi. $-,-,  (8 -vt. (5! (8 ))))$! !: happening,risk,opening,happen ď&#x153;&#x17D;: gather (<'<&) vt.,vi.,n. (#)##)," #),-&-),)(5,-( 4#) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: gatherable n.

 ))))$! !: assemble,mass ď&#x153;&#x17D;: shop (6 ) n. #ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039;!',#ď&#x153;&#x2039;!4D,#Nď&#x153;&#x192;!,#>ď&#x153;&#x160;),-! !,ď&#x153;&#x2039; ! , !,6 ,#!, talk shop -! ! 6 #! vi. (!+#$>$5-(!ď&#x153;&#x2039; /)#ď&#x153;&#x2039;! ))))$! !: market,store ď&#x153;&#x17D;: stretch (- # 63) vt.,n. (#) ,,$!,$!,$,,,ď&#x153;&#x160;@ď&#x153;&#x160;,$5), -. , )/4) , ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;),@+/. vi. ,,$!,,$5),,@ď&#x153;&#x160;. adj. $.ď&#x153;&#x160;!,$,ď&#x153;&#x2039;. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: stretchability n. stretchable adj.

 ) ď&#x153;&#x17D;: throw (<#) vt.,vi.,n. (#)ď&#x153;&#x2039;,',!, ,,-,(, ď&#x153;&#x160;!,-ď&#x153;&#x160;,-,, .ď&#x153;&#x160;,- ,@ ,-)ď&#x153;&#x160;##ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;.ď&#x153;&#x160;( ",# +/ď&#x153;?,"!!# 5  (+/ď&#x153;?),#&& ď&#x153;&#x2039;,#&&/ -Phr. (throw a party " !5) ď&#x153;&#x17D;: shine (,6!3) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. ( ď&#x153;&#x2039;)())-ď&#x153;&#x160;


103 -,-ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;-#&(#& ,'ď&#x153;&#x160;' ,-. -,6/(6ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,,- (/ď&#x153;&#x17D;,

ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2020;"ď&#x153;&#x160;) -,# # ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;!) ! ))))$! !: beam,excel brilliance ď&#x153;&#x17D;: property ( # ' ) n. # ď&#x153;&#x17D;-(!, # ď&#x153;&#x17D;-) /,( -) /,( (!,-( <(##,##)-( <(X ,('# 68), :*& ,)ď&#x153;&#x160;- 8,(&#) #$'#&- #$.'#*ď&#x153;&#x17D;

 ))))$! !: possessions,holding,attibute,trait,feature ď&#x153;&#x17D;: column (' )!ď&#x153;&#x17D;) -,-),-(!,-ď&#x153;&#x160;! 'ď&#x153;&#x2019;!,-( 'ď&#x153;&#x2019;!,#$## 'ď&#x153;&#x2019;!!/#, # / 5!/#,!!#$#'ď&#x153;&#x2019;!!/#, )!ď&#x153;&#x17D;! -$ () ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: columned,columnated adj. ď&#x153;&#x17D;: molecule ()'&+) n. ).,'#()* !ď&#x153;&#x2039; -.-#

 ))))$! !: smallest particle ď&#x153;&#x17D;: select (> 3') vt. $,$ď&#x153;&#x2020;!, , $,$-##,-##. adj. @ď&#x153;&#x160;!#$ď&#x153;&#x2020;! )ď&#x153;&#x2039;,( ,6 5!!,6 5! & (.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice ď&#x153;&#x17D;: wrong (#) adj.,adv.,n. (-( ) @(,@( ,,)ď&#x153;&#x160;+/ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!)"#(,,)ď&#x153;&#x160;)&-),,)ď&#x153;&#x160;'/(, '#&,6, (,,)ď&#x153;&#x160;-)#,./(<##),@( <##),-,,)ď&#x153;&#x160;./(<##) vt. #& @( -ď&#x153;&#x160; #ď&#x153;&#x2039; '#& .:#ď&#x153;&#x2039; &)( ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: wronger n. wrongly adv. wrongness n. ď&#x153;&#x17D;: gray (#) adj. - ,)$,- ,@),ď&#x153;&#x160;,6#. n. - ,-9 ,)ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;)- v. ď&#x153;&#x2039; ()'ď&#x153;&#x2019;!-  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: grayly adv.


104 grayness n.

 ))))$! !: grey ď&#x153;&#x17D;: repeat (# ') vt.,vi.,n. (#) +>5, >5,5, )ď&#x153;&#x160;, ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;/), !, >5#,-( #& >5 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: repeatability n. repeatable adj.

 ))))$! !: iterate,recite,rehearse ď&#x153;&#x17D;: require (#,'&) vt.,vi. /ď&#x153;&#x2039;#,'#&-ď&#x153;&#x17D;,'##!,#ď&#x153;&#x2039;,##ď&#x153;&#x2039;,! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: requirable adj. requirer n.

 ))))$! !: need,demand ď&#x153;&#x17D;: broad (#) n. ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;,(5ď&#x153;&#x2039;,"ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039;,,)ď&#x153;&#x160;5,,-,,)ď&#x153;&#x160;+" ,(-#& adj. /4),/4) n. -ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,@+ď&#x153;&#x2039;8(,8(--ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: broadish adj. -Conf. wide ď&#x153;&#x17D;: prepare ( # #ď&#x153;&#x17D;') vt..vi. /#),Nď&#x153;&#x192;,'#.,@(/.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: preparer n. ď&#x153;&#x17D;: salt (> 3) n. $,-#$,ď&#x153;&#x160;$; vt. -ď&#x153;&#x160;$," ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;# $, salt away 4-!. adj. )$"$'!. -Phr. (grain of salt -- ) -Phr. (worth one's salt -) ď&#x153;&#x160;"ď&#x153;&#x2039; #$(!$!) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: saltness n.

 ))))$! !: sodi ď&#x153;&#x17D;: nose


105 (!>) {nosed,nosing,noses} n. ")+, &-+ ", -+, , #$(!, #$, ,)ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x17D; -v. )(!,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;, () ,- )@ -#$+ď&#x153;&#x2039;")+ -Phr. (by a nose -ď&#x153;&#x2039;!) -Phr. (on the nose )ď&#x153;&#x160;! +/ď&#x153;&#x2039;) ď&#x153;&#x17D;: plural ( +'#() adj.,n. + "!ď&#x153;&#x17D;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: plurally adv. ď&#x153;&#x17D;: anger (' &) n. )#<, -&,)2.!2, ) "4'. -vt. ď&#x153;&#x2039;#<, ď&#x153;&#x2039; 2.!2 -vi. #< (wrath, ire) ď&#x153;&#x17D;: claim ()) vt.,n.(#)##ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;-( <(,ď&#x153;&#x2039;,-( <(##ď&#x153;&#x2039;,-( <(,-( <(##ď&#x153;&#x2039;,-( ##ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: continent (!' &!(! 3) n. ',@$!@ď&#x153;&#x160;!(! 8ď&#x153;&#x160; (>/ď&#x153;&#x160;"&#$-). #),-ď&#x153;&#x160;! /ď&#x153;&#x160;!$  !,-( 'ď&#x153;&#x2019;!  ##".#$ #)! -Phr. (the Continent @$!@ď&#x153;&#x160;!(! 8ď&#x153;&#x160;.#' (>/ď&#x153;&#x160;"& ;:),adj. >.)/  ))))$! !: abstinent -A. le ď&#x153;&#x17D;: oxygen ('>("!) n. </.>("! ď&#x153;&#x17D;: sugar (6+'&) n. !5/, # vt. -ď&#x153;&#x160;!5/ ď&#x153;&#x17D;: death (<) n. )/,)#*##),9& /,# ,#+ to death -.ď&#x153;&#x160; ( ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: deathful adj. +death

 ))))$! !: end ď&#x153;&#x17D;: pretty ( #( ' ) adj. -),),-&-,!ď&#x153;&#x160;# ,!ď&#x153;&#x160;4!+,, #&,6!/,6! ",), )),ď&#x153;&#x2039;8,4#. n. !#$#$//ď&#x153;&#x160;#$#/ď&#x153;&#x160; -) -adv. ď&#x153;&#x160; #,), . -sitting pretty ,ď&#x153;&#x2039;'# '#&-)-#4". vt. ď&#x153;&#x2039;-) , ď&#x153;&#x2039;6!/6! ", ď&#x153;&#x17D;: skill (-() n. )668,)6!8,)-)#,Nď&#x153;&#x201A;)$,)66,) ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;. vi. 6ď&#x153;&#x160;$,'ď&#x153;&#x2019;!'#&6!ď&#x153;&#x17D;,)@ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: skillless adj.


106 ď&#x153;&#x17D;: women ()')(!) n. + "!ď&#x153;&#x17D;woman ď&#x153;&#x17D;: season (>'>(!) n. ;+,#,,;+, ,!ď&#x153;&#x2039;,/ !,/ P;+,#&& ,6ď&#x153;&#x160; vt. '#.,'#.#-, ()#-6,.ď&#x153;&#x2039;!,'#&-#*ď&#x153;&#x17D;,/ ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;. vi. '#.,'#.#-, .ď&#x153;&#x2039;!.

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season !ď&#x153;&#x2039;()&)ď&#x153;&#x160;,(5!" ď&#x153;&#x17D;: solution (>('6(!) n. ,(<ď&#x153;&#x2039;,#ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;?8,#<(,/,(<#,-#&,# &,-ď&#x153;&#x160;!@-)'ď&#x153;&#x2019;!!$5 !-#/ 5/ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x160;5!,'. ))))$! !: mix,mixture,compound,explanation ď&#x153;&#x17D;: magnet ()'! ) n. )ď&#x153;&#x160;4

 ))))$! !: loadstone ď&#x153;&#x17D;: silver (>('&) n. (!;Ag;#8(!,(!,#$(!,-(!,-#'#& silver halides 6ď&#x153;&#x2039; ! # 9 ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: thank (<3) vt. .*, ",-).*,-#4!.*ď&#x153;&#x160; n. )#+ď&#x153;&#x2039;- .*,#-).*, ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: thanks n. 2 !.*(ď&#x153;&#x160;"I_thank_you),-Phr. (thanks to !$"). thanker n. ď&#x153;&#x17D;: branch (#!63) {branched,branching,branches} n. (ď&#x153;&#x2039;!,(,-,!,(6ď&#x153;&#x160;, ,-ď&#x153;&#x160;, vt. /(ď&#x153;&#x2039;!-, ))))$! !: bough

 ď&#x153;&#x17D;: match ()63) n. ,)ď&#x153;&#x2039;,,+ď&#x153;&#x160;'# ,@+ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x160; ),#-)#-,#ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160; !,)U,#ď&#x153;&#x160; !,# ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160; !. v. ď&#x153;&#x160; ),'ď&#x153;&#x2019;!+ď&#x153;&#x160;'# ,'# / ,)& ,/ď&#x153;&#x160;/ď&#x153;&#x2039;!,@6(8+ď&#x153;&#x160;'# ,-)#-,ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160; ,ď&#x153;&#x2039;6..


107 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: matchable adj. matcher n. ď&#x153;&#x17D;: suffix (> 'ď&#x153; >3) n. -#() ď&#x153;&#x2039;,/ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,),'ď&#x153;?"" ,-(/ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,#$)/ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;. vt. /ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039;,-#() ď&#x153;&#x2039;,/()'ď&#x153;?"" .

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: suffixal adj. suffixion n. suffixation n. ď&#x153;&#x17D;: especially (- -'6() adv. 2 &ď&#x153;&#x160;( ď&#x153;&#x17D;: fig (ď&#x153; ) {figged,figging,figs} n. $6" Ficus,'#()*!(,-( ,#ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,"!! ! ď&#x153;&#x2039; 

-.,#$.)() vt. /ď&#x153;&#x160;/ ,-$5@ď&#x153;&#x2039;9#*ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: afraid (&#') adj. ,# ( ))))$! !: scared, fearful -A. confident, fearless) ď&#x153;&#x17D;: huge (A("3) adj. 8ď&#x153;&#x160;), 8ď&#x153;&#x160;/,)),) .

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: hugely adv. hugeness n. ď&#x153;&#x17D;: sister (>(-' &) n.,adj. ( )!ď&#x153;&#x2039;-, -,!6,!ď&#x153;&#x2039;-& 9ď&#x153;&#x2039;,! , !ď&#x153;&#x2039; ,

  6ď&#x153;&#x2039;#-/#,- /ď&#x153;&#x17D;/ ) ď&#x153;&#x2039; ! vt. #& /ď&#x153;&#x160;)$! -#$ !ď&#x153;&#x2039;- ď&#x153;&#x17D;: steel (- ) n.,adj. 4ď&#x153;&#x2039; vt. -ď&#x153;&#x160;4ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;4ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: discuss ((- -') {discussed,discussing,discusses} vt. 9('#,/ď&#x153;&#x2039;/,-<. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: discusser n. +discuss

 ))))$! !: debate,argue ď&#x153;&#x17D;: forward (#ď&#x153;&#x17D;'(#ď&#x153;&#x17D;) adv. ,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,+ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,5!ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;. adj. #4,,, ,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;, !/,ď&#x153;&#x2039;,#.!#. n. !ď&#x153;&#x2039;. vt. -ď&#x153;&#x160;,',-ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;,-(/ď&#x153;&#x160;


108 ,-! -!.!,#ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;# ,4ď&#x153;&#x160;)! -$

 ))))$! !: help, ď&#x153;&#x17D;: similar (>()')&&) adj. )$! !,ď&#x153;&#x2039; !,)- -ď&#x153;&#x160;!)$! !,)).) !, ! !. ď&#x153;&#x17D;: guide (,3) vt. !&!,!&!,! ,65!&,.). n. !! ,) . ď&#x153;&#x17D;,#$! ,-(65!,#!5,4) ( ,!/#!#. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: guidingly adv.

 ))))$! !: lead,direct ď&#x153;&#x17D;: experience ((>3 '#!>3) n. '#&-#*ď&#x153;&#x17D;,)6 "!,vt. '#&-, ,#+ď&#x153;&#x2039;-.

 ))))$! !: exposure ď&#x153;&#x17D;: score (-#ď&#x153;&#x17D;) n. #,#,#@,#,,-ď&#x153;&#x2039;!,),## 86, 86!5-(!, '#&4!,&!!,-(,/.@,)+/.,#! /ď&#x153;&#x2039;),"!!)),#& ,!ď&#x153;&#x152;/ vt.,vi.

&!!, /ď&#x153;&#x2039;),'#&)(!@, #,,"&!!,! /ď&#x153;&#x2039;), 86!5-(!,)6 , /!(. ď&#x153;&#x17D;: apple ( ' () n. ''ď&#x153; ,+- ď&#x153;&#x17D;: bought ( ) v.,pt. & pp. buy ď&#x153;&#x17D;: led () v. #(6ď&#x153;&#x160;2&6ď&#x153;&#x160;3lead

<ď&#x153;&#x160;> <ď&#x153;&#x160;!>ď&#x153;&#x160;)" light emitting diode ('ď&#x153;&#x160; ,'ď&#x153;&#x160;-) 'ď&#x153;&#x2019;!.'#*ď&#x153;&#x17D;6!(! ď&#x153;&#x2039;--ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;)$#&-,ď&#x153;&#x2020;@ď&#x153;&#x160;! 6ď&#x153;&#x160;! ,ď&#x153;&#x2020; #$ !U(

-/ 'ď&#x153;&#x2019;!,ď&#x153;&#x2020; ď&#x153;&#x17D;: pitch ( ( 63) vt. (/4! ď&#x153;&#x17D;),/ 5 (ď&#x153;&#x160;),!,ď&#x153;&#x2039;,,!,$!,'#&",#ď&#x153;&#x160;,/ 56ď&#x153;&#x17D; -(!ď&#x153;&#x2039;,'+ ,ď&#x153;&#x160;!(. vi. ,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,!,ď&#x153;&#x2039;,,#ď&#x153;&#x2039;))&/ Phr. (pitch in #ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x2039; #() !ď&#x153;&#x160;&) )ď&#x153;&#x2039;!) n. #& ,#& -,)&/, !5) !(,,)ď&#x153;&#x2039;,/!ď&#x153;&#x160;,),".-+-.,)( , / 5@,6ď&#x153;&#x160; #&&ď&#x153;&#x160;,-! - ď&#x153;&#x17D;: coat ( ) {coated,coating,coats} n. -$5.),-$5!,-('.),!,'$,6 5!@(! ,


109 @ď&#x153;&#x160;!/#!ď&#x153;&#x160;,#&'#. vt. -ď&#x153;&#x160;-$5.),'.), ,2,.ď&#x153;&#x2039;),$

 ))))$! !: cover ď&#x153;&#x17D;: mass ()-) n. ),ď&#x153;&#x2039;!,,'ď&#x153;&#x192;,"!!),'#()*),9 #$!-))(/,( -ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160; ,-ď&#x153;&#x160;!- 8,!,) 8ď&#x153;&#x160;/,

5),) & &,)!!ď&#x153;&#x160;! adj. ď&#x153;&#x2039;, #.),"!!),)).vi. #) !'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x2039;! vt. ď&#x153;&#x2039;#) !'ď&#x153;&#x2019;!ď&#x153;&#x2039;!#$, 9 #$ ď&#x153;&#x2039;- ! :*&

,'. ď&#x153;&#x17D;: card (#ď&#x153;&#x17D;) n. /#,!/,, ď&#x153;&#x160;,@!#,#!(!# vt. -ď&#x153;&#x160; /#, ď&#x153;&#x2039; /#,/(! /#,! ! /# ď&#x153;&#x17D;: band (!3) {banded,banding,bands} n. -,-# ,,',)+,ď&#x153;&#x160; ,*&, !/#,*&/!/#,6ď&#x153;&#x160;)$!( .,-(@+) !,>ď&#x153;&#x160;/#!,'# , !<&,ď&#x153;&#x2039;@+ ! vt.,vi. 6ď&#x153;&#x2039;-@+# ,#).ď&#x153;&#x160;),'#& ď&#x153;&#x2039;-#$ ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: bander n. ď&#x153;&#x17D;: rope (# ) n. 6$, ,.#>(#ď&#x153;&#x17D; vi. 'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x2039;!,'ď&#x153;&#x2019;!6$

 ))))$! !: cable,cord,line ď&#x153;&#x17D;: slip (-( ) vi.,n. (#)$!,,,$!,,,,,.,,ď&#x153;&#x2039; , ,()@ď&#x153;&#x160;! ,'ď&#x153;&#x160;##4, !,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x160;,//,-$),-$) #). vt. ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x160;##$!, ď&#x153;&#x2039;$! ,,-$5@ď&#x153;&#x2039;,!,,',2,- ,'ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;'),)ď&#x153;&#x2039;),'ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x2039; @ď&#x153;&#x160;!,'ď&#x153;&#x160;,)ď&#x153;&#x160;-! ",$ !,#,ď&#x153;&#x160;!! n. ď&#x153;&#x2039;@( ,')! , :@ď&#x153;&#x2039;, !@+ď&#x153;&#x2039;8(, !!5@+ď&#x153;&#x2039;6,#$'ď&#x153;&#x160;, #+ď&#x153;&#x152; ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: win ((!) vi.,vt. ( ď&#x153;&#x2039;)6!&,)6 ,6!&+ď&#x153;&#x160;#(,'#&-)-#4",##.,6 6!,)'ď&#x153;&#x2019;! ,,ď&#x153;&#x2039;#  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: winnable adj. ď&#x153;&#x17D;: dream (#)) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. '##!,-( -)'#&."Nď&#x153;?!. vi.,vt. Nď&#x153;?!,!Nď&#x153;?!, ď&#x153;&#x2039;Nď&#x153;?! -Phr. (dream up @!). -adj. ( 'ď&#x153;&#x2019;! ' ##!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: dreamer n. dreaminglyadv.

 ))))$! !:


110 illusion,fantasy,vis ď&#x153;&#x17D;: evening ('!() n. /!4!,4!,- *ď&#x153;&#x17D;,/!,/!$!,#&& -$)6(/ ,6ď&#x153;&#x160;-. ď&#x153;&#x2039;,!#/#-)-# adj. /!4!

 ))))$! !: dusk ď&#x153;&#x17D;: condition ( !(6'6(!) n. $!,,-9 ,-9&,%!&. vt. !,/,!$!,, ď&#x153;&#x2039;6(! -(ď&#x153;&#x2039;) vi. !$!, ď&#x153;&#x17D;: feed (ď&#x153;&#x201A;) {fed,fed,feeding,feeds} vt. 'ď&#x153;&#x2020;!, ď&#x153;&#x2039;#,5, ď&#x153;&#x2039;," ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x2039; ",#&/.ď&#x153;&#x2039;!. vi. (!,(!#,ď&#x153;&#x2039;),##&/.ď&#x153;&#x2039;!. -Phr. (be fed up (with) $,$!ď&#x153;&#x160;). ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: feedable adj.

 ))))$! !: nourish,nurture ď&#x153;&#x17D;: tool ( +) n. #$)$,.'#*ď&#x153;&#x17D; vt. " ď&#x153;&#x2039;)#$)$, 6ď&#x153;&#x2039;#$)$, #. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: tooler n.

 ))))$! !: implement,utensil ď&#x153;&#x17D;: total ( ' () adj.

5),-)+#*ď&#x153;&#x17D;,/4) , 4 n. "!!

5),

5). vt. #)

5) vi. 'ď&#x153;&#x2019;!"!!

5). ))))$! !: sum total,sum mass ď&#x153;&#x17D;: basic ('>() adj. %!, ď&#x153;&#x160;

 ď&#x153;&#x17D;: smell (-)) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ),)(!,/#"-,- /,-$-,

-"(! vi. ,ď&#x153;&#x2039;(! ,(!.ď&#x153;&#x2020;,)(!,)(!)4!,'ď&#x153;&#x160;(! ,)#ď&#x153;&#x160;#,)! , -Phr. (smell a rat -- .) n. (!,'#&- (!,!-('#&- ,)-)# !#)(!,-(

 6ď&#x153;&#x2039;)(!,#)(!,#-6,( <(  ď&#x153;&#x17D;: valley (') n. .,.<#,ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;.


111 ))))$! !: dale,dell ď&#x153;&#x17D;: nor (!#ď&#x153;&#x17D;) conj. 6ď&#x153;&#x2039;+ď&#x153;&#x160; neither,=,)ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x160;)$! !,&,)ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: double ( '() {doubled,doubling,doubles} adj. +,ď&#x153;&#x160; - ď&#x153;&#x160;,-!, ,>5,-6 5! n. -( 'ď&#x153;&#x2019;!W ď&#x153;&#x160;,- ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;/+,ď&#x153;&#x160; - ,#ď&#x153;&#x2039;) ,# ,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D; .,, ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: doubles n. U ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039;&+ď&#x153;&#x160;(6ď&#x153;&#x160;!U !!(-),#!+ď&#x153;&#x17D;(

5 ď&#x153;&#x17D;: seat (> ) n. ! , ď&#x153;&#x160;! ,(<! ,ď&#x153;&#x160;, / 5,/!ď&#x153;&#x160;, !,;-!ď&#x153;&#x17D; ))))$! !: location ď&#x153;&#x17D;: arrive (&,#') vi. ),),##.,'#H,5!Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C; -arriver n.

 ))))$! !: come -A. depart ď&#x153;&#x17D;: master ()-' &,)-' &) n. !,"ď&#x153;&#x2039;!,!"ď&#x153;&#x2039;, '/ !#$-(!ď&#x153;&#x2039;, '/ !#$,@+ď&#x153;&#x2039; #, !ď&#x153;&#x2039;## ,"ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;!,@+ď&#x153;&#x2039;668,@+ď&#x153;&#x2039;)6 ,@+ď&#x153;&#x2039;)!",!ď&#x153;&#x160;,@+ď&#x153;&#x2039;6ď&#x153;&#x160;@+ď&#x153;&#x2039; ( :, ) *\(/,@+ď&#x153;&#x2039;-#4"'#(88 adj. 'ď&#x153;&#x2019;!!,'ď&#x153;&#x2019;! !ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2019;!@+ď&#x153;&#x2039;!, #.), #!,!", 8ď&#x153;&#x160;(,668 ď&#x153;&#x17D;: track ( #3) n. #ď&#x153;&#x160;# (!, (! ď&#x153;&#x2039;,##,# #, !, !'ď&#x153;&#x2026;,# ď&#x153;&#x2039; ,+ď&#x153;&#x160;(, #,,6ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;#,#ď&#x153;&#x160;#, %!,( ,-ď&#x153;&#x2039;! ,! vt.,vi. /)#, /) ,/),/(/) -Phr. (keep track of /(/)ď&#x153;&#x160; ! -$-&) -Phr. (on the track /#'ď&#x153;&#x2020; ď&#x153;&#x17D;: parent ( '#(! ) n. ď&#x153;&#x160;#$)ď&#x153;&#x160;,## .#.:,ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: parental adj. ď&#x153;&#x17D;: shore (6#ď&#x153;&#x17D;) n. Nď&#x153;?ď&#x153;&#x201C;,- 'ď&#x153;&#x2019;!-5 vt. 5ď&#x153;&#x2039;-,#(6ď&#x153;&#x160;3shear(+)

 ))))$! !: beach,coast ď&#x153;&#x17D;: division (((-'6(!) n. #ď&#x153;&#x160;,#ď&#x153;&#x160;-##,#'ď&#x153;?!-ď&#x153;&#x160;!,)/,-( ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x160; /,##,@!,Nď&#x153;&#x2026;,-ď&#x153;&#x160;!,!ď&#x153;&#x160;


112 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: divisional adj. +division divisionary adj. +division

 ))))$! !: seperation,part,section,discord ď&#x153;&#x17D;: sheet (6 ) n. @ď&#x153;&#x2039;'+ ! !,@ď&#x153;&#x2039;-)! 8ď&#x153;&#x160;,@ď&#x153;&#x2039;.) ,@ď&#x153;&#x160;!#&:,!ď&#x153;&#x2039;! -$, ! -$,@ď&#x153;&#x160;!,@ď&#x153;&#x160;! ! ,@ď&#x153;&#x160;! 8ď&#x153;&#x160;,@$!,@$! 8ď&#x153;&#x160;,! -$ () ď&#x153;&#x17D;,-(/ () ď&#x153;&#x17D;,#-#,#& ,!,)ď&#x153;&#x2039;,@ď&#x153;&#x160;!(!@. vt. .),'.),'+@ď&#x153;&#x2039;,,,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039; @ď&#x153;&#x160;!#$@$! 8ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: substance (> '- (!>3) n. -#,--#,ď&#x153;&#x160;!-#,!$5! ) -,#ď&#x153;&#x160;,</. ď&#x153;&#x2039;,))- 8, !$5, "),)!ď&#x153;&#x160;!!,-ď&#x153;&#x160;!- 8, # ď&#x153;&#x17D;-(!

 ))))$! !: material,matter,essence,force ď&#x153;&#x17D;: favor (&'&) n. )#.*,##& #.*,)-#&ď&#x153;&#x17D;,)'#&

 ",)!() ,)ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;,,)/#"(/,.8.*,#-! -!.!,)4! ď&#x153;&#x2039;, 8,#&, #$),,-( <( ( :. -Phr. (in favo(u)r of -! -!.!,ď&#x153;&#x2039;ď&#x153;&#x2039;). -Phr. (in one's favo(u)r $@'#&6! ď&#x153;&#x17D;: connect (&! 3') {connected,connecting,connects} vt.,vi.6$) ,ď&#x153;&#x2039;,- ) !<ď&#x153;&#x17D;  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: connectedness n. +connect connecter n. +connect connector +connect

 ))))$! !: link ď&#x153;&#x17D;: post ( - 3) n. -, ,/!ď&#x153;&#x160;,!ď&#x153;&#x2039; , ) !,#,'#:*ď&#x153;&#x17D;,,'#:*9 *\ď&#x153;&#x17D;, )ď&#x153;&#x17D;,  #,'#:*ď&#x153;&#x17D;,vt. 'ď&#x153; '#& ,'#& ,'#&"!," ,/ď&#x153;&#x160;/ 5 ď&#x153;&#x2039;'#&"/!ď&#x153;&#x160; vt. -ď&#x153;&#x160; ") !/+ď&#x153;&#x2039;,'#:*,ď&#x153;&#x17D; -ď&#x153;&#x160;"),ď&#x153;&#x2039;,"ď&#x153;&#x2039;. vi. )ď&#x153;&#x2039;#4,(! ď&#x153;&#x160;##4. adv. ##ď&#x153;&#x160;, ,'#:*,ď&#x153;&#x17D; -/ď&#x153;&#x17D; ď&#x153;&#x17D;: spend (- !3) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. 6ď&#x153;&#x2039;(!, 6ď&#x153;&#x2039;"ď&#x153;&#x160;, 6ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;, 6ď&#x153;&#x2039;), 6ď&#x153;&#x2039; 6(/,. ))))$! !: exhause ď&#x153;&#x17D;: chord


113 (#ď&#x153;&#x17D;) n. -#$!/#-,->,-ď&#x153;&#x2039;!/##&ď&#x153;&#x160;".1".!-ď&#x153;&#x2039;!#,4!,-ď&#x153;&#x2039;!, )#+ď&#x153;&#x2039;-,#)*ď&#x153;&#x17D;,- ď&#x153;&#x2039;-ď&#x153;&#x2039;!6$,-'#&-! vi. '#&-!,- )@ - vt. - ď&#x153;&#x2039; -- )@ - ! ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: chordal adj. +chord ď&#x153;&#x17D;: fat

(adj) , , ,"$ ,

 ď&#x153;&#x17D;: glad () adj. ",(!,(! ". -vt, ď&#x153;&#x2039; ".

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: gladly adv. gladness n. ď&#x153;&#x17D;: original (&#("'"(!() adj.,n. ##(),/ď&#x153;&#x2039;!/,/ď&#x153;&#x2039;!2 ,(),>))/ď&#x153;&#x160;(),'ď&#x153;&#x2019;!#,'ď&#x153;&#x2019;!%!, )ď&#x153;&#x160;,- ,'ď&#x153;&#x2019;!# 5#,'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x2039; ,)+/.,#%! ď&#x153;&#x17D;: share (6#ď&#x153;&#x17D;) n. -ď&#x153;&#x160;!,-ď&#x153;&#x160;!!,-ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;!#ď&#x153;&#x160;))$,-ď&#x153;&#x160;! # @(6,.ď&#x153;&#x2039;!-ď&#x153;&#x160;! vt. ď&#x153;&#x160;-ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x160; -##,ď&#x153;&#x160;2 ,ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x160;,#. vi. )-ď&#x153;&#x160;!,#ď&#x153;&#x160;)-ď&#x153;&#x160;!,#ď&#x153;&#x160;).ď&#x153;&#x2039;!,#ď&#x153;&#x160;) ! ,#ď&#x153;&#x160;) !# ,#ď&#x153;&#x160;) ! # @(6 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: sharable adj. shareable adj. sharer n.

 ď&#x153;&#x17D;: station (- '6(!) n. -!, #,-! !,-! , /!ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;&#x2039; , %!&,ď&#x153;&#x160;!(,ď&#x153;&#x160;

+ď&#x153;&#x160; ,#ď&#x153;&#x17D;)5' .- /ď&#x153;&#x17D;,".# 'ď&#x153;?/,/-#" vt. '#&",/ 5%!'H( /(#,/ 5 '#&" ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: stational adj.

 ))))$! !: location ď&#x153;&#x17D;: dad () n. .* ď&#x153;&#x160;, $!,- ď&#x153;&#x17D;: bread (#) n. !)'ď&#x153;?,#,#$'#&

6(/,6(/,)'ď&#x153;&#x2019;!+,ď&#x153;&#x160; (! vt. '.)ď&#x153;&#x2039; , :!)'ď&#x153;? ď&#x153;&#x17D;: charge (6#ď&#x153;&#x17D;"3) vt. ##".,'#&"., ,, ď&#x153;&#x2039;/4),$!,,- ,/ /$!,!&!,ď&#x153;&#x160;,


114 ď&#x153;&#x2020;#ď&#x153;&#x2039;,#4(!,")/,'ď&#x153;&#x2019;!9#& ! 'ď&#x153;&#x2019;!!5 -vi. .ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x2039;,', .ď&#x153;&#x160;,'ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,")/ ,#4,)(/)- ) -n. # '#&".,ď&#x153;&#x2020;,#&-, ,'#()*(!#&( ,9#& ď&#x153;&#x17D;: proper ( # ' &) adj. )&-),)&,-)#,+/ď&#x153;&#x2039;,+ &,+)# , . #$-( 2 &, ! ď&#x153;&#x2039;"#(, 5(), /,/ ) !,#ď&#x153;&#x160;# , -)+#*ď&#x153;&#x17D;,/4) , . n. (<#,)# ,)'#& ;/(

 ))))$! !: fit,suitable ď&#x153;&#x17D;: bar (#ď&#x153;&#x17D;) {barred,barring,bars} n. ď&#x153;&#x160;!, ď&#x153;&#x160;,,)ď&#x153;&#x2039;,,!,- '#&/+,,)ď&#x153;&#x2039;#, #&,+#,-( 5!,# 5,.'-##ď&#x153;&#x17D;,,-ď&#x153;&#x2039;!,-,( ! ),6 !),# 

!)ď&#x153;&#x160;) ! , ď&#x153;&#x17D;--! ! , "!ď&#x153;&#x160;#$$),--& (-#(9#*ď&#x153;&#x17D;,#ď&#x153;&#x17D; vt. -ď&#x153;&#x160;! ď&#x153;&#x17D;: offer ('&) v.,n. (#) -!,ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;"& ď&#x153;&#x2039;,),, ď&#x153;&#x2039;,-!#,#, ,/ď&#x153;&#x160;!,-, ď&#x153;&#x2039;'#H,'#&)+,+6 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: offerer n. offeror n. ď&#x153;&#x17D;: segment (>')(! 3) n. -ď&#x153;&#x160;!,/!, ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;,'ď&#x153;&#x2039;,>,-5,6 5!,,-ď&#x153;&#x160;!/ #+' vt.,vi. #$ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;&#x2019;!-ď&#x153;&#x160;!(/!, ď&#x153;&#x160;!,ď&#x153;&#x2039;...) ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: segmentary adj.

 ))))$! !: part ď&#x153;&#x17D;: slave (-,-) n. 6-( !.#'9/& !,9/& !2 /ď&#x153;&#x2039;&9) ď&#x153;&#x17D;: duck ( ) n. 'ď&#x153;&#x2019;, # , +! ,- /ď&#x153;&#x17D;5 ))))$! !: immerse,submerse,dip ď&#x153;&#x17D;: instant ((!'- (! 3) adj.,adv. #ď&#x153;&#x160;!,#ď&#x153;&#x160;ď&#x153;&#x160;!,6 '#&P,

! 

! ,$!!5. ))))$! !: immediate


115 ď&#x153;&#x17D;: market ()#ď&#x153;&#x17D;'( ) n. /,#ď&#x153;&#x2039;,.ď&#x153;&#x160;)! #& ("#>$5,#/,<.#(",) /ď&#x153;&#x2039;#-(!ď&#x153;&#x2039;,.ď&#x153;&#x160;)@+ď&#x153;&#x2039;>$5,##$ď&#x153;&#x160;'ď&#x153;?"". ! -Phr. (on the market -# >$5,ď&#x153;&#x2039;) vi. >$5#$ !/. vt. /,!-+ď&#x153;&#x160;/, ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: marketability n. ď&#x153;&#x17D;: degree (#') n. '#(88, 5!,#& ,, 5!, ,)! ,%!&

 ))))$! !: order ď&#x153;&#x17D;: populate ( ' ( ) vt. +,ď&#x153;&#x160; / 5(!%! !,!@+ď&#x153;&#x2039;!ď&#x153;&#x2039;,'/ 5 ## !#(*! ď&#x153;&#x17D;: chick (6() n. +,ď&#x153;&#x160;,+!,4,4@+ ď&#x153;&#x2039; 8( ď&#x153;&#x17D;: dear (#ď&#x153;&#x17D;) adj. # ,'ď&#x153;&#x2019;! # ,!ď&#x153;&#x160;# , , .ď&#x153;&#x17D; ",.ď&#x153;&#x160;! ",ď&#x153;&#x2039;) n. . !'ď&#x153;&#x2019;! # ,.

, !# -adv. 'ď&#x153;&#x2019;! # ,)# interj. . ! -)'#& ",)  #ď&#x153;&#x2039; 6ď&#x153;&#x160;! !(""! /"#(! ď&#x153;&#x2039;!. ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: dearness n. +dear

  ď&#x153;&#x17D;: enemy (!'!&)) n.,adj. /#+,ď&#x153;&#x2039; ,+ď&#x153;&#x160;#(,Nď&#x153;&#x2026; /#+, -Phr. (the Enemy >/!'ď&#x153;&#x201A; ").

 ))))$! !: rival ď&#x153;&#x17D;: reply (#, ') vi. /,/,ď&#x153;&#x2039;,-!/,-&- ď&#x153;&#x2039;!,ď&#x153;&#x2039; ,/#ď&#x153;&#x2039;" vt. / n. /,#/,#/ď&#x153;&#x2039;, ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: replier n. ď&#x153;&#x17D;: drink (#(53) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. $),,$) ď&#x153;&#x2039; #,$)ď&#x153;&#x2039; n. #$$),#$$) !,#$)ď&#x153;&#x2039;,#$)ď&#x153;&#x2039;),! ,ď&#x153;&#x2039; ď&#x153;&#x17D;: occur (&') vi. '#H5! ))))$! !: come about


116 ď&#x153;&#x17D;: support (>& #ď&#x153;&#x17D; ') vt.,n. (-(,#,@+ď&#x153;&#x2039;)5,".!, !,-! -!.!,!.!,.!.!,# , .,6ď&#x153;&#x160;$, !, 5!,'ď&#x153;&#x2019;!/ '#&,'ď&#x153;&#x2019;!/ # ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: supportly adv.

 ))))$! !: bear,sustain,uphold ď&#x153;&#x17D;: speech (- 63) n. # +,(<# +, +,##,-.! # "!ď&#x153;&#x17D;,(6 # +,ď&#x153;&#x160;$, 9:6!6/(,9:.

 ))))$! !: utterance ď&#x153;&#x17D;: nature (!'6&) n. <##)6/(,- !!,!(- , :*&,6!(, /., ," # by nature !( ď&#x153;&#x17D;: range (#!"3) n.,vt. (" ),!, ,6ď&#x153;&#x160;#&&, (, (, $,/,/,(#&-.! ,((,ď&#x153;&#x160;//ď&#x153;&#x160;#&ď&#x153;&#x160;/ '#!ď&#x153;&#x2039; -. / '#) -.,/!ď&#x153;&#x160;,6 5!,'#&9 ,# " - ,.ď&#x153;&#x160;)ď&#x153;&#x160; -(/(

5) vi. @ !'#9 !/! ,'!' !6ď&#x153;&#x160;! , ď&#x153;&#x17D;: steam (- )) n. ,!5,,,), , !,!"vi. 'ď&#x153;&#x160;,!5, ď&#x153;&#x160;!,,'ď&#x153;&#x2019;!,,$! ď&#x153;&#x2039; ,!5,#<,-)#< vt. !,,/ď&#x153;&#x2039;). adj. ď&#x153;&#x2039;,!5, 6ď&#x153;&#x2039;,!5, ,!5, ,!5. ď&#x153;&#x17D;: motion ()'6(!) n. #$! , !"#$! #$$!,,(<##$ ď&#x153;&#x160; !#(! ,(#( ď&#x153;&#x160; ,ď&#x153;&#x2039;-!'ď&#x153;&#x2019;! #,##ď&#x153;&#x2039;/ď&#x153;&#x160; ,# ",)!ď&#x153;&#x2039;)!ď&#x153;&#x2039; -Phr. (in motion $! ) vt. ,)ď&#x153;&#x2039;)$#$ ď&#x153;&#x2039;-8

8*$!  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: motioner n. ď&#x153;&#x17D;: path

(n) ,ď&#x153;&#x2039;,  , , ď&#x153;&#x160;,ď&#x153;&#x2039;,

 ď&#x153;&#x17D;: liquid (('() adj. 'ď&#x153;&#x2019;!,,ď&#x153;&#x2039;!5,#$!,ď&#x153;?,),(-#&,,)ď&#x153;&#x160;+ ,(!-. n.  ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: liquidness n.

 ))))$! !:


117 fluid,flowing ď&#x153;&#x17D;: log () {logged,logging,logs n. >., ď&#x153;&#x160;!>., ď&#x153;&#x160;!,)ď&#x153;&#x2039;. vt.,vi. / /ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;'ď&#x153;&#x2019;! ď&#x153;&#x160;!D ,ď&#x153;&#x160;!/ď&#x153;&#x2039;!,)ď&#x153;&#x2039;

 ď&#x153;&#x17D;ď&#x153;&#x160;: logging n. ď&#x153;&#x17D;: meant ()! 3) v. #(6ď&#x153;&#x160;2&3mean ď&#x153;&#x17D;: quotient ('6(! 3) n. @#,@ <ď&#x153;&#x17D;## ď&#x153;&#x17D;: teeth ( <) n. + "!ď&#x153;&#x17D;tooth. ď&#x153;&#x17D;: shell (6) n. +'ď&#x153;&#x201E;! 8ď&#x153;&#x160;,+'ď&#x153;&#x201E;!ď&#x153;&#x160;- /ď&#x153;&#x17D;,'$,'$,Nď&#x153;?,#&,#,',' #&-.!,#ď&#x153;&#x160;,2)9!, 9 !,# ! ,6 5!(!@ď&#x153;&#x2039;,ď&#x153;&#x2039;#ď&#x153;&#x17D;4D vt. '$,''$, -ď&#x153;&#x160;',#&)(. vi. .'ď&#x153;&#x2019;!@ď&#x153;&#x160;!('$).,#ď&#x153;&#x160; ď&#x153;&#x17D;: neck (!) n. ,6ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;!,6ď&#x153;&#x160;,-ď&#x153;&#x160;!ď&#x153;?! -Phr. (neck and neck ď&#x153;&#x2039;6() ,)ď&#x153;&#x160; #@)


[1] ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล  

[1] ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล

[1] ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล  

[1] ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล

Advertisement