Page 1

aquecer /ˌa.kɯ.seɾ/ (verb) 1 esquentar (a comida, a temperatura), PODGRZEWAĆ : Por favor, aqueça a sopa. Proszę, podgrzej zupę.; 2 dinamizar a discussão PODGRZEWAĆ DYSKUSJĘ: Essa mulher está

todo o tempo aquecendo a discussão desnecessariamente. Ta kobieta nieustannie i niepotrzebnie podgrzewa dyskusję. autêntico /aw.ˈtẽ.t͡ʃi.ko/ 1 (adjective) genúino, real, PRAWDZIWY, AUTENTYCZNY: O comportamento dela é autêntico. Jej zachowanie jest autentyczne.; 2 historicamente verdadeiro, HISTORYCZNIE PRAWDZIWY: Batalha de Ourique é um evento autêntico. Bitwa pod Ourique jest wydarzeniem historycznie prawdziwym. devasso (m.) /deˈvɑsu/ (noun, adjective) 1 (noun) libertino (pej.) LIBERTYN (M.), ROZPUSTNIK (M.): O Gustavo é um devasso total. Gustavo jest zupełnym libertynem.; 2 (adjective) lascivo, concupiscente (pej.) ROZPUSTNY, POŻĄDLIWY: A Dominika é às vezes muito devassa, ela gosta de usar a vida. Dominika jest czasem zbyt rozpustna, lubi używać życia.

divergência (f.) /d͡ʒiveɹˈʒẽsia/ (noun) 1 acto ou resultado de divergir DYWERGENCJA (F), RÓŻNICA (F.), NIEKOHERENCJA (F.): Há uma divergência entre esses dois termos. Istnieje dywergencja między tymi dwoma pojęciami.; 2 diferença de opinião NIEZGODA (F.), RÓŻNICA (F.) W OPINII: Sempre existe uma

divergência de opinião entre nós dois Zawsze istnieje między nami niezgoda w opinii. escorregar (se) /is.ˌko.ʁe.ˈga(ɹ)/ (verb) 1 deslizar, patinar, ŚLIZGAĆ SIĘ, JEŹDZIĆ NA ŁYŻWACH: O rio está congelado, vamos escorregar então? Rzeka jest zamarznięta, pójdziemy się więc poślizgać?; 2 tropeçar, cair, POŚLIZGNĄĆ SIĘ: O Nuno se escorregou e quebrou a perna. Nuno poślizgnął się i

złamał nogę. gravar /gɾa.ˈva(ɹ)/ (verb) 1 gravar som ou imagem, NAGRYWAĆ: Woody Allen gravou um novo filme recentemente. Woody Allen nagrał ostatnio nowy film; 2 guardar, por exemplo numa disqueta, ZAPISAĆ: Eu gravei um ficheiro na tua disqueta. Zapisałem plik na twojej dyskietce.; 3 gravar alguma coisa numa pedra ou madeira, GRAWEROWAĆ: Um artista gravou o nome do poeta na pedra. Artysta

wygrawerował imię poety na kamieniu. groselha (f.) /gɾo.ˈzɛ.ʎa/ (noun) 1 uma fruta azeda verde, AGREST (M.): A groselha está plantada no nosso jardim. Agrest rośnie w naszym ogródku.; 2 um xarope feito de groselha, misturado com água, SYROP AGRESTOWY (M.): Coloca um bocado desta groselha no meu chazinho. Nalej mi troszkę

syropu agrestowego do herbatki. insípido /ĩ.ˈsi.pi.do/ (adjective) 1 sem sabor, MDŁY, BEZSMAKOWY: As sopas da nossa cantina universitária são realmente insípidas. Zupy z naszej stołówki uniwersyteckiej są naprawdę mdłe.; 2 aborrecido, pouco variado, NUDNY, MDŁY: Esse trabalho é muito insípido. Ta praca jest bardzo nudna. inspirar /ĩs.pi.ˈɾar/ (verb) 1 ser uma inspiração a alguém, INSPIROWAĆ: O meu namorado me inspira todos os dias. Mój ukochany codziennie mnie inspiruje.; 2 inalar WDYCHAĆ, INHALOWAĆ SIĘ: A Monica

tem problemas com pulmões e tem que inspirar medicamentos. Monika ma problemy z płucami i musi wdychać leki. leigo (m.) /ˈlej.gu/ (noun, adjective) 1 (adjective) secular, LAICKI: A arte leiga só se desenvolveu a partir do renascimento. Sztuka laicka zaczęła się rozwijać dopiero w renesansie.; 2 (noun) alguém que seja uma pessoa secular, LAIK (M.): Ele não é um padre, ele é um leigo. Nie jest księdzem, jest laikiem.; 3 amador, não profissional, LAIK, AMATOR: O Gustavo é um leigo no direito. Gustavo jest laikiem w zakresie prawa.

Słownik portugalsko - polski  

Efekt mojej ciężkiej pracy :)

Słownik portugalsko - polski  

Efekt mojej ciężkiej pracy :)

Advertisement