__MAIN_TEXT__

Page 1

VELKOMMEN TIL LUFTFORSVARET! Sjef for Luftforsvaret (m), brigader Tonje Skinnarland, mener rekruttutdanningen er en viktig del av førstegangstjenesten, som legger grunnlaget for at Luftforsvaret får den kompetansen som vi har behov for. HVA ER EGENTLIG LUFTFORSVARET? Ansvaret til Luftforsvaret er å ha kontroll over norsk luftrom. Dette innebærer kontinuerlig overvåkning av hva som skjer i luftrommet, men også muligheten til å bruke makt dersom noen krenker vår suverenitet. Alt dette gjøres både ved hjelp av ressurser i lufta og på bakken, innenlands og utenlands.

I den nylig vedtatte langtidsplanen for Forsvaret har luftmakt fått et markant fokus. Dette gjør at vi i løpet av de neste årene vil motta mye ny teknologi, og vi vil bli et av de mest moderne luftforsvar i verden. For å kunne dra nytte av den nye teknologien trenger jeg kvinner og menn som evner å bruke utstyret til det beste for Forsvaret. Her spiller soldatene en viktig rolle i å understøtte våre daglige operasjoner, og være klar til å bidra i hele spekteret - fred, krise og krig. HVILKEN EFFEKT ØNSKER LUFTFORSVARET Å OPPNÅ MED REKRUTTUTDANNINGEN? I løpet av de åtte ukene som rekruttskolen varer, ønsker vi å gi dere, våre nye soldater, en del av den grunnleggende soldatutdanningen som er nødvendig for å bidra til forsvaret av Norge. Gjennom rekruttskolen vil vi bruke mye ressurser på å gjøre dere kjent med hva som forventes av våre soldater og ansatte for å jobbe i Luftforsvaret. Dette handler ikke bare om å lære seg de grunnleggende soldatferdighetene. Det handler vel så mye om å lære seg hvilke holdninger vi forventer av våre kvinner og menn.

rustet til det som møter dere i førstegangstjenesten, og forhåpentligvis også videre tjeneste i Luftforsvaret og Forsvaret. HVILKE TIPS HAR DU? Mitt beste tips vil være å se mulighetene. I Forsvaret er vi privilegerte som hvert år får inn flere tusen ungdom med et stort potensiale. Dere er alle sammen valgt ut fordi vi mener dere har det som trengs for å kunne bli gode soldater i Luftforsvaret. Men det er opp til dere å hente ut dette potensialet, godt støttet av kompetente instruktører. Til slutt vil jeg oppfordre dere til å samarbeide og gjøre deres beste, enten det er i undervisningsalen, på skytebanen, i felt eller på leir. Å være soldat er ikke noe vi gjør, men noe vi er. Dersom dere gjør deres beste, så er jeg trygg på at dere vil se tilbake på rekruttperioden og førstegangstjenesten som et positivt minne, og forhåpentligvis som en start på en videre militær karriere. Lykke til i tjenesten!

Luftforsvaret er videre opptatt av at våre soldater skal trives og at tropper og lag skal ha et godt samhold. For deres del vil jeg oppfordre dere til å benytte dere av tillitsmannsordningen som er der for deg og dine medsoldater når du er inne til førstegangstjeneste. I Luftforsvaret har jeg over 3700 ansatte og soldater. Hver og en av disse er unike og innehar viktig kompetanse som til sammen gir oss en operativ evne. Jeg ønsker at dere etter endt rekruttperiode sitter igjen med ny lærdom om dere selv og betydningen av teamarbeid, som gjør dere bedre forvaret.no 1


2 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


HVA ER LUFTFORSVARET? Luftforsvarets oppgave er å ivareta overvåkning og kontroll av norsk luftrom, samt å hevde suverenitet over norsk territorialfarvann. Utover dette er Luftforsvaret en ressurs til støtte for andre forsvarsgrener, og en viktig bidragsyter i internajonale operasjoner. Luftforsvaret er en liten, men kompleks organisasjon. Mange kapasiteter er involvert for å muliggjøre luftoperasjoner, og disse er gjensidig avhengig av hverandre. Luftforsvaret består i hovedsak av seks flystasjoner (med tilsammen ni flyskvadroner) og en kontroll- og varslingsstasjon. I tillegg har Luftforsvaret redningshelikopterbaser på henholdsvis Banak, Rygge, Bodø, Ørland, Sola og et detasjement på Florø. Luftforsvaret består i dag av rundt 2700 militært og sivilt ansatte, og omtrent 1000 vernepliktige. Les mer på www.forsvaret.no

Flystasjonene opererer tilsammen 57

F-16 kampfly

18

Bell 412 taktisk transporthelikopter

12

Sea King redningshelikopter

6

P-3 Orion maritime overvåkingsfly

5

NH90 maritimt helikopter

4

C-130J Super Hercules taktisk transportfly

3

DA-20 Jet Falcon/fly for elektronisk krigføring

4

NASAMS Luftvernsystem

2

Baseforsvarsstridsgrupper

forvaret.no

3


FØRSTEGANGSTJENESTEN GIR NYE MULIGHETER Forsvaret har innført ny personellordning. For deg som står på trappene til en tilværelse i uniform, vil det i hovedsak bety at du får flere muligheter. Kanskje har du hørt om befalsskolen eller krigsskolen – det var på mange måter inngangsporten til en karriere i Forsvaret. Nå kan du som soldat søke utdanning, få spennende arbeid og forbli uniformert uten verken befals- eller krigsskole.

Spesialistkorpset er nyopprettet og det vil være et betydelig behov for nyansettelser de neste årene, før det forventes stabilitet og lavere tilsetting og avgang. Vernepliktige mannskaper er en del av fundamentet i Forsvaret, og vil være en prioritert gruppe å rekruttere fra for å ansette til de tre kategoriene militært personell:

1) Spesialist: Spesialisestene vil etter gjennomført fagutdanning være luftforsvarets eksperter på utførelse av sitt fag. Spesialistene vil kunne ha en livslang karriere inntil fylte 60 år. Det vil være ca 700 stillinger i denne kategorien (OR 2-4). Spesialistene vil bli rekruttert fra de som har fullført og bestått førstegangstjenesten. 2) Spesialistbefal: Spesialistbefal er spesialister med befalsutdanning og fagutdanning. Disse skal ha en ledende rolle blant spesialistene ute på avdelingene. Spesialistbefal skal ha fokus på faglig dybde i stedet for breddeerfaring. De vil bytte stilling eller jobb skjeldnere enn offisererne, og kan være store deler av karrieren i Luftforsvaret og på samme sted. 3) Offiser: Offiserer har grunnleggende offisersutdanning (GOU), eller 180 studiepoeng inkludert kvalifiseringskurs ved luftkrigsskolen. For offiserer vil det i større grad være fokus på å bygge nødvendig bredde for å kvalifisere til neste nivå. Offiserer må derfor påregne større rotasjon for bygge denne bredden.

4 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

De tre karriereveiene betyr større grad av fleksibilitet, eller individuelt tilpasset karriere. Vil du bli spesialist med faglig tyngde, offiser med hovedfokus rettet mot lederskap eller ønsker du både faglig tyngde og lederansvar? Den nye ordningen gjør det mulig å bygge seg en karriere tilpasset eget ambisjons nivå. For alt vi har og alt vi er.

Figur: De tre militære karriereveier

e

Forkortelser: OR: «Other ranks» GGK: Grunnleggende grenader- og konstabelkurs VGK: Videregående grenader- og konstabelkurs GBK: Grunnleggende befalskurs VBU: Videregående befalsutdanning HBU: Høyere befalsutdanning GOU: Grunnleggende offisersutdanning VOU: Videregående offisersutdanning FHS: Forsvarets høgskole


Grad

Utdanning

OR 4+

OR 4

Grad

Utdanning

OR 9

HBU

OR 8

VBU 3

OR 7

VBU 2

VGK

Grad

Utdanning

OF 7 OF 6 OF 5 OF 4

OR 3

OR 6

FHS VOU

VBU 1 OF 3

OR 5+

OR 2

OF 2 OR 5 OF 1 GGK

Spesialist

GBK Spesialistbefal

GOU Offiser

Generell studiekompetanse/Yrkesfaglig utdanning/Førstegangstjeneste

Det gjøres spesielt oppmerksom på at flere av modulene som inngår i spesialist karriereveien fortsatt er under utvikling og vil bli beskrevet og oppdatert på www.forsvaret.no. Oppsummert dekker denne katalogen følgende utdanninger og jobbfunksjoner: • Kurs og tjenestestillinger i førstegangstjenesten • Luftforsvarets befalsskole – operative linjer • Lærlingkontrakt • Flyger- og navigatørutdanning • Luftkrigsskolen (Grunnleggende offisersutdanning)

forvaret.no

5


6 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


REKRUTTSKOLEN Luftforsvarets rekruttskole på KNM Harald Haarfagre. Kongelige Norske Marine (KNM) Harald Haarfagre ligger i Madlaleiren ved Hafrsfjord, ca seks km fra Stavanger sentrum, og huser både Luftforsvarets og Sjøforsvarets rekruttskole. Luftvernbataljonen har en egen rekruttskole på Ørland flystasjon. I tillegg er det et årlig inntak av rekrutter i januar ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik. Perioden på rekruttskolen er preget av teoretisk og praktisk undervisning, både inne og ute. Innenfor hvert fagområde er det fastsatt utdanningsmål og krav til gjennomføring. Hovedoppgaven til rekruttskolen er å gi vernepliktige grunnleggende soldatutdanning, som en forutsetning for at Luftforsvaret kan være i stand til å løse sitt oppdrag. Livet som soldat begynner på rekruttskolen, og derfor er det viktig at fokuset også ligger på å forenkle overgangen fra det sivile til det militære liv best mulig. Rekruttutdanningen varer i åtte uker, og kan oppleves som hektisk og fysisk krevende. Det gis undervisning innen blant annet våpentjeneste, stridsteknikk, sanitet, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear material (CBRN), etikk, idrett og militær eksersis. Rekruttenes teoretiske og praktiske prestasjoner, samt deres oppførsel og skikkethet, er viktige vurderingsgrunnlag for hvilken tjeneste rekrutten tildeles etter endt rekruttskole. Det er viktig å være i god fysisk form i Forsvaret, fordi dette gjør deg bedre til å løse oppgavene som soldat.

FERDIG MED “REKRUTTEN” – HVA NÅ? Din trivsel er helt opp til deg og hvor motivert du er for å lære noe nytt. For når du, etter åtte ukers rekruttskole, har lært de grunnleggende soldatdisiplinene, står du overfor et valg. Luftforsvaret tilbyr deg en rekke kurs, utdannings- og tjenestemuligheter. Ta utgangspunkt i dine egne interesser og ferdigheter. Snakk med befalet ditt og personellkontoret, og diskuter med dine medsoldater på brakka. Les gjennom denne katalogen, det er nå du har sjansen til å påvirke resten av din førstegangstjeneste. Rekruttskolen vil også holde en informasjonsdag. Der får du presentert de ulike tjenestesteder, kurs og tjenestemuligheter du har i Luftforsvaret. Personell fra luftvingene vil være representert og du har mulighet til å stille spørsmål. Mange tenker nok at i Luftforsvaret er det bare fly og flygere. Det har vi selvfølgelig, men for at de skal kunne utføre jobben sin, trenger de en rekke fagmiljøer. Luftforsvaret har et vidt spekter av kurs og tjenestestillinger som vil gi deg en interessant førstegangstjeneste. Videre utdanning av de vernepliktige etter rekruttskolen skjer ute ved avdeling, eller på kurs ved en av Forsvarets utdanningsinstitusjoner.

Rekruttskolen skal bidra til å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet. Den enkelte rekrutt skal lære å ta vare på seg selv og andre, og i tillegg bidra til et godt fellesskap. Etter rekruttskolen blir mannskapene fordelt til videre tjeneste i Luftforsvaret, og får tildelt hver sin tjenestestilling. I denne stillingsfordelingen vurderes både personens eget ønske og kvalifikasjoner, sammen med Luftforsvarets behov. Uansett hvor man havner eller hvilken funksjon man skal fylle, så er Luftforsvaret avhengige av alle for at oppdraget skal løses.

forvaret.no

7


8 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


TJENESTESTEDER

LUFTFORSVARETS BASE BANAK ANDØYA FLYSTASJON CRC SØRREISA

LUFTFORSVARETS BASE BODØ

BARDUFOSS FLYSTASJON

NASJONALT LUFTOPERASJONSSENTER VED FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER

ØRLAND FLYSTASJON LUFTKRIGSSKOLEN

GARDERMOEN FLYSTASJON

KNM HARALD HAARFAGRE (REKRUTTSKOLE) LUFTFORSVARETS BASE SOLA

LUFTFORSVARETS BASE RYGGE LUFTFORSVARETS LEDELSE LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK

forvaret.no

9


LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA OPPDRAG 131 Luftving/CRC Sørreisa er Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon, og en del av NATOs varslingskjede. Ved CRC Sørreisa er det circa 150 ansatte inkludert vernepliktige. Hovedoppdraget til CRC Sørreisa er å produsere et gjenkjennbart bilde av luftrommet, som rapporteres til andre militære avdelinger, nasjonale og allierte. Videre kontrolleres luftstridsmidler og varsles ved spesielle hendelser, som for eksempel ved en flykapring. Kontroll og varsling er en av kjernekapasitetene til Forsvaret for at vi i fred, krise og krig kan utøve suverenitetshevdelse av norsk luftrom og tilstøtende områder. NÆROMRÅDET CRC Sørreisa er lokalisert ca 12 km sørvest fra Sørreisa. I Sørreisa kommune bor det om lag 3400 innbyggere i naturskjønne omgivelser. Kommunesenteret er midt mellom tettstedet Bardufoss i Målselv kommune (35 km) og Finnsnes i Lenvik kommune (30 km). Andre byer i nærområdet er Tromsø (17 mil), Harstad (17 mil) og Narvik (12 mil). Det er gode transportmuligheter i fylket med både buss og hurtigbåt mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad.

10 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

VELFERDSTILBUD Velferdstilbudet ved CRC Sørreisa er svært bra og det arrangeres turer og utflukter når det er muligheter for det. Ny og moderne kantine sto klar vinteren 2010 med et godt og variert tilbud. Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) har et tett samarbeid med Bardufoss flystasjon og har mange gode tilbud til deg som er inne til førstegangstjeneste. Lokalt er det også et variert og bredt tilbud innen idrett, kultur og fritidsaktiviteter. TJENESTEAKTIVITET CRC Sørreisa har rundt 40 vernepliktshjemler. De vernepliktige har ansvar for vakt og sikring, transport, sanitet, idrett og velferd. V&S har turnustjeneste som medfører noen hektiske perioder mens man er på jobb, men har på grunn av det også mange dager på permisjon. Stasjonen er kjent for et godt arbeidsmiljø med et tett samarbeid mellom vernepliktige, befal og sivilt ansatte.


ANDØYA FLYSTASJON OPPDRAG Andøya flystasjon ligger på Andenes i Nordland fylke, og er hjemmebasen til 333 skvadron som opererer Forsvarets maritime patruljefly P-3 Orion. Det er cirka 300 ansatte og rundt 50 vernepliktige som tjenestegjør på Andøya flystasjon. Ved hjelp av Orion-flyene bidrar Luftforsvaret til overvåking og suverenitetshevdelse i Nordområdene. Dette gjelder både overfor militære og sivile interesser. 333 skvadron har som oppgave å trene, øve og forberede personellet på oppgaver som Orion-flyene kan bli satt til å løse nasjonalt eller internasjonalt. I løpet av de siste årene har Orionflyene deltatt i antiterroroperasjoner i Middelhavet og i Adenbukta. Flyene deltar også i søk- og redningsaksjoner i havområdene i forbindelse med ulykker eller savnede fartøyer. Som vernepliktig på Andøya kan du velge mellom stillinger innenfor «vaktholds- og sikringstjeneste», «brann-, rednings- og plasstjeneste» samt «idrettstjeneste». NÆROMRÅDET Foruten en spennende tjeneste, er det gode fritidsmuligheter på Andøya flystasjon. Øya ligger idyllisk til midt ute i havgapet blant Vesterålens øyer, og den flotte naturen gir et godt utgangspunkt for turgåing, jakt og fiske. Her kan man også få oppleve mørketiden med mulighet for et spektakulært nordlys og sommeren med sollys døgnet rundt. På Andøya finner du mange kultur- og idrettstilbud innenfor svømming, volleyball, fotball, håndball, ski, kajakkpadling, swingdansing, revy, korsang, musikkorps, skyting, badminton med mer.

Man kan også få oppleve hvalsafari og sea safari. Her finnes også et space center, hvor man kan oppleve å bli skutt ut i verdensrommet (i simulator). Andenes sentrum ligger i gangavstand fra flystasjonen. Her finnes det treningsstudio, idrettsog svømmehall samt fotballbaner. Man kan komme seg til og fra Andøya ved hjelp av fly, bil, buss og Hurtigruten. IDRETTS- OG VELFERDSTILBUD Ved mannskapsforlegningen finnes et nytt treningsbygg, samt en beachvolleyballbane. Idretts- og velferdsseksjonen i luftvingen sørger for sosiale arrangementer og velferdsturer for soldatene. De tilbyr også utleie av film, bøker, spill med mer. På den nye forlegningen (fra 2012) er det internettilgang samt TV med parabolanlegg, toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel på hvert forlegningsrom. Andøya flystasjon har ikke et eget kompetanse- og utdanningssenter, men vernepliktige og øvrige ansatte tilbys kurs og andre tjenester via Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) tilknyttet Sjøforsvaret i Ramsund og på Trondenes i Harstad.

forvaret.no 11


LUFTFORSVARETS BASE BODØ OPPDRAG Luftforsvarets base Bodø består av 331 skvadron, som opererer med F-16 jagerfly. Basen består også av en bakkeoperativ skvadron, som inkluderer støttefunksjonene brann-, redning- og plasstjeneste, flyplassdrift, vakt og sikring, samt hundetjeneste. Basen skal utøve luftmilitær beredskap i nordområdene og utøve redningstjeneste med helikopter. Herfra opprettholdes 24-timers beredskap med F-16 kampfly underlagt NATOkommando. Flyene står på 15 minutters beredskap. 330 skvadron fra 139 luftving Bardufoss opererer to søk- og redningshelikoptre (Sea King) fra hovedflystasjonen. Bodø flystasjon sysselsetter cirka 800 militære og sivile medarbeidere. Omlag 300 vernepliktige avtjener årlig sin førstegangstjeneste i Bodø.

NÆROMRÅDET

Bodø Hovedflystasjon ligger midt i Bodø by som ligger i Nordland fylke. Her er det meget kort vei til det aller meste en by har å tilby. Det finnes både kino, badeland, kjøpesenter og kaféliv. Byen er endestasjon for tog i Norge selv om Bodø ligger nesten midt i Norges langstrakte land. Byen er også et trafikknutepunkt for ferger til og fra Lofoten, og hurtigruten har også stoppested i Bodø. Den ligger tre timer til kai hver dag. Flyplassen ligger midt i byen og har flere avganger daglig til både Oslo og Trondheim, men også til Tromsø og videre nordover. Bodø har 50 000 innbyggere og et bredt spekter av tilbud innen idrett og kultur, i tillegg til et yrende uteliv. Det er kort vei til skiløyper og turterreng, og fiske- og dykkeeldoradoet Saltstraumen ligger en halvtime unna.

VELFERDSTILBUD Innenfor gjerdene har man også et variert velferdstilbud. Datamaskiner med internettilgang, playstation, musikkrom, utlånsbøker og annet utlånsutstyr er tilgjengelig. Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) har et bredt spekter av kurs og utdanning. Idretten stiller med nyoppusset treningsrom og gymsal som er til rådighet hele uken. Velferden har åpent hele uken og arrangerer blant annet alpinturer, snøscooterkjøring og andre utflukter til lands, vanns og til fjells. 12 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


forvaret.no MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017 13


14 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


GARDERMOEN FLYSTASJON

OPPDRAG Gardermoen flystasjon er en moderne stasjon for operasjoner med taktiske transportfly. Herfra opererer 335 skvadron med Luftforsvarets fly av typen C-130J Hercules. 717 skvadron opererer også ut fra Gardermoen, med flytypen DA-20. Gardermoen er også sentrum for mye av Forsvarets logistikkvirksomhet, både innenlands og som understøttelse for internasjonale operasjoner. Cirka 230 ansatte og 75 vernepliktige holder til på basen. NÆROMRÅDET Gardermoen flystasjon ligger i Ullensaker kommune. Flystasjonen ligger i naturskjønne omgivelser cirka seks mil nord for Oslo og ligger på motsatt side av Oslo lufthavn. Nærmeste tettsted er Jessheim, cirka 15 minutters kjøring unna. Her finnes kjøpesenter, kaféer og utesteder.

VELFERDSTILBUD Gardermoen flystasjon er en forholdsvis liten flystasjon med rundt 75 vernepliktige. Soldatene ved Gardemoen benytter seg av velferstilbudene ved Sessvollmoen. Sessvollmoen ligger circa 15 min fra Gardermoen, og kan tilby det meste av velferd. Her finner man også Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS). Det finnes også kino, paintballbane, fotballbane og lysløype. Velferdssoldatene på Sessvollmoen bemanner velferdsavdelingen på Gardermoen hver tirsdag. Gardermoen flystasjon kan tilby treningsrom, idrettshall, lysløype samt mulighet for utlån av sykler. I tillegg finnes biljardrom, tv-stuer og velferdsrom med Playstation og store flatskjermer. I tillegg er det et datarom på mannskapskasernen og et nytt datarom på velferden. Velferdsavdelingen på Sessvollmoen arrangerer jevnlig turer og aktiviteter. Disse er åpne for deltagere fra Gardermoen flystasjon.

forvaret.no 15


forvaret.no I LUFTFORSVARET 2017 16 MULIGHETER


ØRLAND FLYSTASJON OPPDRAG Ut fra Ørland flystasjon opererer F-16 kampfly, Sea King redningshelikoptre og NATOs strategiske overvåkningsfly E-3A AWACS. Ørland er en base i stadig ekspansjon, og er i ferd med å etablere seg som Luftforsvarets hovedbase for kampfly. De første nye F-35-kampflyene forventes å ankomme i slutten av 2017. 138 Luftving består av de operative enhetene 338 skvadron med F-16 kampfly, Luftvernbataljonenmed NASAMS II missilsystem og Baseforsvarsskvadron med tre baseforsvarsstridsgrupper (BFSG) - BFSG Ørland (vakthold) BFSG NIS (vernepliktige) og BGSG HRF (grenaderer). I tillegg består luftvingen av en Baseskvadron som ivaretar blant annet forlegning, forpleining, velferd, idrett, samt brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP). 130 rekrutter sendes fra hver kontingent til Baseforsvarstaktisk skole Ørland på vakthold- og sikringskurs og 24 rekrutter til Rygge for utdanning som brannvernsoldater. 330 skvadron avdeling Ørland opererer King redningshelikoptre dag og natt i alle slags værforhold. Baseforsvartaktisk skole er også etablert på Ørland. NATO har etablert en fremskutt lokasjon for sine AWACS overvåkningsfly og har derfor et solid fotavtrykk på Ørland. I tillegg til mye nasjonal aktivitet er flystasjonen også jevnlig vertskap for øvelser med deltakelse fra et høyt antall utenlandske nasjoner. De største taktiske luftøvelsene i NATO har foregått på Ørland i en årrekke, med deltakelse fra opptil 100 fly og helikoptre. NÆROMRÅDET Ørland flystasjon ligger utenfor Trondheim, idyllisk til Trondheimsleia. Det er kun én time reisetid til Trondheim med hurtigbåt. Det er gangavstand til fasiliteter som bank, kino, post, kjøpesenter, pub, diskotek og pizzeria i kystbyen Brekstad.

VELFERDSTILBUD Velferden på stasjonen har flere tilbud; kino, bibliotek, karaoke, trådløst internett, fiskeutstyr, kajakk, egen hytte til utlån og båter i småbåthavna. Utenfor basen er det tilrettelagt for mange rabatterte velferdstilbud som bowling og diverse kulturarrangementer. I tillegg arrangeres det turer til Trondheim i forbindelse med aktiviteter og arrangementer. Treningsfasilitetene inneholder styrkerom, spinningrom, fotballbane, hinderløype, svømmehall (utenfor basen) og gymsal. Forsvarets utdannings- og kompetansesenter (FOKUS) sørger for kurs og en rekke utdanningsmuligheter.

forvaret.no 17


BARDUFOSS FLYSTASJON OPPDRAG Bardufoss flystasjon er Luftforsvarets hovedbase for helikopter. Tjenesten ved Bardufoss er spennende og utfordrende i en hektisk hverdag. Alle forsvarsgrenene representert i avdelingen. Det legger forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø. På basen holder 337 og 339 skvadron til, i tillegg til Luftforsvarets flygeskole. 337 skvadron består av NH90-helikoptre, og har som primæroppgave å overvåke og rekognosere territorialfarvann ut til 200 nautiske mil og vernesonen rundt Svalbard. I tillegg bistår de redningstjenesten, miljøverntjenesten og polititjenesten, og driver med transportoppdrag. 339 skvadron er Norges eldste helikopterskvadron. I dag opererer skvadronen Bell 412-helikoptre og har som hovedoppdrag å yte taktisk helikopterstøtte til Hæren og Marinejegerkommandoen. De driver også med transportoppdrag, innsats ved kriser, ulykker og katastrofer og internasjonale operasjoner. 139 luftving har også en kompakt base på Rygge som utfører helikopterstøtte for ulike beredskapsorganisjasjoner, som for eksempel Politiet, innsatsstyrker og redningstjenesten. Luftvingen har ansvar for vedlikehold av fly og helikoptre, flyplassdrift og flystøtte. Flystøtte består av avdelingene De har også en baseskvadron som består av brann-, redning- og plasstjeneste (BRP), samt vakt- og sikringsavdeling. Luftforsvarets base Sola, Banak og Rygge hører også inn under 139 luftving.

18 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

NÆROMRÅDET

Bardufoss flystasjon er lokalisert i Bardufoss flystasjon i hjertet av Målselv kommune. Målselv kommune ligger sentralt i Midt-Troms. Kommunen har mye å by på – et eldorado av friluftsliv, gode utbygde kultur- og idrettstilbud og mange spennende opplevelsesmuligheter. Kommunikasjonsmulighetene er gode – bussforbindelse til Finnsnes, Tromsø, Harstad og Narvik, og Bardufoss flyplass med daglige avganger/ ankomster til/fra Oslo. Målselv er kjent som bygda med mange lag og foreninger. Noe som gir stor aktivitet og gjør at både lokale og tilflyttende trives. VELFERDSTILBUD Bardufoss flystasjon får mye av velferds- og idrettstilbud gjennom Operasjonstøtteavdelingen i Hæren. Lokalene er i Istindportalen i Heggelia rett utenfor porten til Bardufoss Leir, her finnes blant annet velferdskontoret som disponerer og låner ut mye utstyr. Med to kinosaler tilgjengelig kan man tilby et godt og variert kinoprogram, herunder premierer på aktuelle forventet populære filmer. På Rustahøgda finnes både idrettshall, svømmehall og fasiliteter for skiskyting. Det er en ny innendørs fotball- og flerbrukshall på Rustahøgda. I tillegg til fotballbane vil det også være løpebane samt tilrettelegging for friidrett.


LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK OPPDRAG Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK) består av Luftforsvarets befalsskole, Luftforsvarets tekniske skole og Avdeling for teknologibasert læring. Skolesenteret har til oppgave å utdanne befal til Luftforsvaret, samt utdanne personell som skal ivareta teknisk drift og vedlikehold av Forsvarets fly, luftvern-, radar- og kommunikasjonssystemer. I tillegg gjennomføres det soldatutdanning innen en rekke fagområder. wSkolesenterets elever er både vernepliktige soldater, befalselever, sivile og militært ansatte i Forsvaret. Cirka180 ansatte og 40-50 soldater jobber på basen. NÆROMRÅDET LSK ligger rett ved Kristiansand Lufthavn Kjevik. Fra Kjevik er det 16 kilometer til Kristiansand sentrum, cirka 20 minutter unna med buss. Fra Kristiansand er det gode kommunikasjonsmuligheter både med tog og ekspressbusser til både Oslo og Stavanger. Fra Kristiansand går det også båt til Hirtshals i Danmark. Fem kilometer fra LSK finner vi Hamresanden som blir nærmeste tettsted. Hamresanden er kjent for sine flotte badestrender og friområder. Her finnes også butikk, postkontor og gatekjøkken.

VELFERDSTILBUD LSK har gode treningsfasiliteter hvor vi kan nevne fotballbane, sandvolleyballbane, idrettshall m/ klatrevegg, gymsal, spinningsal og styrkerom. I tillegg til flere terrengløyper av ulik lengde rett utenfor stasjonen. LSK har egen velferdsavdeling og et aktivt soldatlag. Velferdsavdelingen tilbyr blant annet bibliotek, bordtennisbord og videospill. På mannskapskasernene gis det tilgang til trådløst internett.

Sørlandssenteret som er Skandinavias største kjøpesenter ligger åtte kilometer fra Kjevik. I samme området finner vi en mengde andre butikker.

forvaret.no 19


STILLINGER I FØRSTEGANGSTJENESTEN Følgende stillinger kan du søke på i løpet av rekruttperioden. Disse stillingene gir kurs i forkant av tjenesten. Stilling med kurs

Inntak

Side

Bakkeutstyrsoldat

1704, 1707, 1801, 1807

23

Brannvernsoldat

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

25

Crew Chief-soldat

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

26

Hundefører

1701, 1707, 1801, 1807

28

Hunderøkter

1701, 1704, 1707,1709, 1801, 1804, 1807

29

Idrettssoldat

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

31

Ingeniørsoldat

1701, 1801

32

Luftvernartillerist

1708, 1808

34

Presse- og informasjonssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

38

Redningsutstyrsoldat

1701, 1709, 1807

41

Sambandssoldat

1701, 1707, 1801, 1807

42

Sanitetssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

44

Terminalsoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

45

Vakt- og sikringssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

46

Aktiv Tropp, Nasjonal innsatsstyrke (NIS)

1701, 1707, 1801, 1807

49

Velferdssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

50

Vognfører minibuss

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

51

Vognfører stor buss (Kl D)

1701, 1704, 1709, 1801, 1804, 1807

51

Vognfører lastevogn (Kl C)

1701, 1709, 1807

51

Vognfører Kl B

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

51

VIP sjåfør

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

51

Våpensystemsoldat

1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

52

20 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


Følgende stillinger kan du søke på i løpet av rekruttperioden. Disse stillingene krever ikke kurs i forkant av tjenesten. Stilling uten kurs

Inntak

Administrasjonssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

22

Droneflyger

1701, 1707, 1801, 1807

27

Info Management

1701, 1704, 1709, 1801, 1804, 1807

-

Materiellsoldat

1701, 1707, 1801, 1804, 1807

-

Mission support-soldat

1701, 1707, 1709, 1804, 1807

36

Operasjonssoldat

1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

37

Prestesoldat

1701, 1801

Side

-

KONTINGENT INNRYKK 1701 Januar 2017 1704 April 2017 1707 Juli 2017 1709 September 2017 1801 1804 1807 1809

Januar 2018 April 2018 Juli 2018 September 2018

forvaret.no 21


ADMINISTRASJONSSOLDAT Administrasjonssoldat er en fellesbetegnelse på vernepliktige som under førstegangstjenesten tjenestegjør som kontorstøtte og bistand i forbindelse med administrative gjøremål og forvaltning på diverse nivåer i både inn- og utland. Dette kan være innenfor fagområdene personell, økonomi, data, seleksjon, rekruttering, etc. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.

22 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

TJENESTESTEDER De fleste avdelinger i Luftforsvaret INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807


BAKKEUTSTYRSOLDAT Bakkeutstyrssoldater arbeider med mobilt og stasjonært utstyr som brukes i forbindelse med kontroll, vedlikehold og drift av Luftforsvarets fly. Utsjekk på tauing av F-16 er en av flere oppgaver som du vil utføre.

UTDANNING Bakkeutstyrsoldater gjennomgår et to ukers kurs ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK). Kurset består av teori og praktisk undervisning på Luftforsvarets fly og utstyr, og elevene lærer blant annet å klargjøre, kontrollere og behandle bakkeutstyr som nyttes i Luftforsvaret. Utstyret er mangfoldig og skal dekke alle behov ved stasjonene. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Opptakskravene er gjennomført rekruttskole. Det er krav om førerkort klasse B. Det er en fordel med teknisk bakgrunn. TJENESTEN Du vil ha tjeneste ved en av Luftforsvarets bakkeutstyrsavdelinger. Du blir med på mottak , turnaround og klargjøring av Luftforsvarets fly i forbindelse med deres oppdrag.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Bardufoss flystasjon INNTAK Kontingent: 1704, 1707, 1801, 1807

Videre vil du være med på vedlikehold, modifikasjoner av bakkeutstyrsmateriell. Det er en variert tjeneste hvor du lærer mye om Luftforsvarets flymateriell. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt tjeneste kan det være muligheter for videre arbeid som bakkeutstyrspesialist.

forvaret.no 23


24 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


BRANNVERNSOLDAT Luftforsvaret trenger dyktige brann- og redningspersonell. Du har mulighet til å få denne tjenesten som brannvernsoldat. UTDANNING Det gis grunnleggende brannutdanning som gjennomføres på Rygge inntil videre. Kurset varer i fem uker og er anerkjent også i den sivile bransjen. Kurset består av 3 moduler: grunnkurs brann og redning (2 uker), røykdykkerkurs (2 uker) og flybrannmodul (1 uke). Opptakskravene er gjennomført rekruttskole, bestått helsesjekk for røykdykkertjeneste og tilfredsstillende resultater på fysiske tester. I løpet av første uken på grunnkurset skal det gjennomføres Direktoratet for Sivil Beredskap sin test (DSB test) og klaustrofobitest. TJENESTEN Etter utdanningen vil du sendes ut på en operativ BRP- avdeling. Der vil du inngå i beredskapsstyrken med hovedoppgave å ivareta beredskapen på flyplassen. Ved siden av beredskap innebærer også tjenesten ulike øvelser og kompetansehevende tiltak. Kursbeviset fra utdanningen gir sivil annerkjennelse for søknad til kommunale brannvesen. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt tjeneste kan det være muligheter for videre arbeid som brannkonstabel (spesialist).

KRAV

3000 m løping

14.00 min

Kroppshevinger i bom

Gutter: 6 hengende Jenter: 8 liggende

Armhevinger

22

Førerkort

Klasse B

Klaustrofobitest

Bestått

KRAV DSB-test gjennomføres med brannbekledning og flaskesett som tilsvarer ca 23 kg. Mølletest

Bestått

Armhevinger

7

Knebøy

15

Kroppshevinger

7 (uten flaske)

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon Andøya flystasjon Bardufoss flystasjon Kjeller flysstasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

forvaret.no 25


CREW CHIEF-SOLDAT F-16-soldat jobber med daglig klargjøring av F-16 kampfly før og etter flyging. Som F-16 Crew Chief soldat jobber du i et team med Crew Chief befal i utførelse av inspeksjoner og lett vedlikehold. UTDANNING Utdanningen består av teori- og praksismoduler for blant annet: F-16 generelt og F-16 flysystemer samt F100-motor. Du vil få opplæring i generelle holdninger for jobb på og rundt fly som for eksempel:

- Hvordan ferdes på flyplassområdet - Holdninger til arbeid som utføres på fly - Helse, miljø og sikkerhet - Inspeksjoner av kampflyene før og etter oppdrag - Testing - Lett vedlikehold på flysystemene Du bør ha normalt gode engelskkunnskaper, og være godt motivert for å kunne fullføre kurset. Under teori- og praksisutdanningen vurderes du kontinuerlig av våre instruktører, med tanke på ferdigheter og holdninger. Du blir testet etter hvert fag som gjennomføres. Dette gjør vi for å gi både deg og oss en pekepinn på om du vil klare eksamen. Dette vil vise oss din skikkethet til en jobb på Luftforsvarets F-16 kampfly. Krav til å bestå eksamen er 70 prosent eller bedre.

26 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

TJENESTEN Tjenesten starter med en praksisperiode ved en av Luftforsvarets baser med flyskvadron/ linetjeneste i samarbeid med en Crew Chief. Under praksisperioden jobber du med å klargjøre F-16 for oppdrag, etterfyll av drivstoff, inspeksjoner, lett vedlikehold og test av forskjellig flyrelatert utstyr. Dersom du har gått flyfagskole, kan du søke lærlingkontrakt for å bli tilsatt som spesialist i flymekanikerfaget

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon Luftforsvarets base Bodø INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807


DRONEFLYGER Dersom din hobby er radiostyrte modellfly, bør du søke om å bli målflyoperatør under førstegangstjenesten. TJENESTEN Droner er Forsvarets betegnelse på ubemannede fly som benyttes til skytemål. For tiden benyttes to typer droner i Forsvaret; smådroner og stordroner. I første omgang rekrutterer vi personell til smådroner. Disse er i skala 1:7 i forhold til virkelige kampfly. Hastighet er rundt 160 km/t. Stordronene er større fly og har autopilot og satelittnavigasjonssystem. Disse benyttes i hovedsak ved missilskytinger. Opplæring på disse består i sikte-, målfølgingsog skyteøvelser mot droner. Målflyoperatørens oppgave er å fly realistiske angrepsprofiler mot standplass. Som målflyoperatør skal du bestå et målflyoperatørkurs, hvor du lærer å fly disse angrepsprofilene.

OPPTAK For å bli opptatt som elev ved et av våre kurs må du ha modellflyging som hobby. Vi legger stor vekt på dine evner til å arbeide selvstendig og din tilpasningsevne. Droneteamet er en liten avdeling hvor personellet jobber tett. UTDANNING Målflyoperatørkurset varer over fire uker. Hver elev må opp til en praktisk og teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen kvalifiserer du deg til å bli målflyoperatør. Dronelaget er lokalisert ved 139 luftving, avdeling Sola. Her foregår all opplæring av målflyoperatører, og dronetjenesten ledes herfra.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Sola INNTAK Kontingent: 1701, 1707, 1801, 1807

forvaret.no 27


HUNDEFØRER Stilling som hundefører innebærer bruk av militær tjenestehund på vakttjeneste, oppdrag og øvelser som enkeltperson og med lag. UTDANNING Etter rekruttskolen på KNMHH følger fire uker vaktog sikringskurs ved Ørland flystasjon og deretter seks ukers grunnkurs hundefører i regi av Forsvarets hundeskole (FHSK) på Hauerseter ved Gardermoen. Utdanningen er preget av høyt tempo, utfordringer og krevende øvelser og avsluttes med skriftlig og praktisk eksamen. For å kunne bli hundefører må man ha godkjent helseprofil for hundefører. Hundeførerne må skrive under kontrakt om forlengelse av førstegangstjeneste til 18 måneder grunnet lang utdanningstid. Denne skrives etter offentliggjøring av stillinger på rekruttskolen. TJENESTEN Etter bestått grunnkurs vil du tjenestegjøre som hundefører ved en av Luftforsvarets avdelinger med hundetjeneste. Tjenesten er utfordrende og tempoet høyt, noe som igjen stiller høye krav til å tjenestegjøre ved en hundeavdeling. I den daglige tjenesten vil du ha ansvar for stell og trening av tjenestehunden du er tildelt. Hundeseksjonene på Ørland og i Bodø har vakthold av basen som sitt primæroppdrag.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1707, 1801, 1807

KRAV 3000m løping

Menn - 14min Kvinner - 15min

Pakningsløp, 7km med 11kg sekk

42min

Sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret Personlig egnethet 28 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.


HUNDERØKTER Hunderøktere ved Luftforsvarets hundeavdelinger arbeider med stell og røkt av troppens militære tjenestehunder. Røkterne har kennelvakttjeneste i egen hundetropp med turnustjeneste i de fleste avdelingene. UTDANNING Utdanningen er praktisk rettet og meget egnet for personell som er interessert i hund og hundearbeid. Kurset varer i to uker, og foregår lokalt ved avdeling med godkjente rammeog fagplaner fra Forsvarets hundeskole. Det gis opplæring i blant annet administrative bestemmelser og sikkerhetsbestemmelser for militære tjenestehunder, kenneltjeneste, atferds- og læringsteori og veterinærtjeneste. Hundeerfaring er en fordel, men ikke et krav.

TJENESTEN Etter bestått grunnkurs vil du tjenestegjøre som hundefører ved en av Luftforsvarets avdelinger med hundetjeneste. Tjeneste i en hundeavdeling er meget krevende og tempoet er høyt, noe som igjen stiller høye krav. Hundeavdelingene er til støtte for andre deler av organisasjonen i forbindelse med patruljeoppdrag av varierende art. Tjenesten gir en bred plattform innen hundefag og er en enestående mulighet til å lære om hundetrening og praktisk hundearbeid. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Forsvarets Hundeskole Sessvollmoen INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

KRAV 3000m løping

Menn - 14min Kvinner - 15min

Pakningsløp, 7km med 11kg sekk

42min

Sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret Førerkort klasse B Personlig egnethet forvaret.no 29


30 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


IDRETTSSOLDAT Som idrettssoldat i Luftforsvaret er hovedoppgaven å sørge for å tilrettelegge for personellet slik at de får en aktiv livsstil og god fysisk form. Stillingen er selvstendig, med varierte og givende oppgaver. UTDANNING De som ønsker tjeneste som idrettssoldat må etter rekruttskolen gjennomføre et tre ukers kurs ved LSK. Idrettssoldatkurset omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. I løpet av kurset gis det grunnleggende innføring i treningslære og treningsplanlegging, og det undervises i styrketrening, utholdenhetstrening, kosthold, ernæring, antidoping, ballidretter, klatring, orientering, skyting og idrettsskader. Etter endt kurs vil du tjenestegjøre ved en av Luftforsvarets stasjoner. Du bør ha bakgrunn fra idrettslinje og være idrettsinteressert.

TJENESTEN Jobben som idrettssoldat innebærer drift og vedlikehold av stasjonens idrettsanlegg - idrettshall, styrkerom og svømmehall. Du vil gjennomføre konkurranser, tester og turneringer, og tilrettelegge fysisk aktivitet for soldater og befal.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Luftforsvarets base Rygge Luftkrigsskolen (Trondheim) Luftforsvarets skolesenter Kjevik Andøya flystasjon Luftforsvarets stasjon Sørreisa Gardermoen flystasjon Forsvarets Fellestjeneste (Oslo og Kolsås) Bardufoss flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

VIDERE KARRIERE I LUFTFORSVARET Luftforsvaret tilbyr ingen konkret utdanning innen idrett, men har mange andre spennende og utfordrende utdanninger. Se Luftforsvarets befalsskole (LBSK) s. 56

forvaret.no 31


INGENIØRSOLDAT Passivt forsvar i Luftforsvaret består av etablering av infrastruktur til operative behov, transport og distribusjon av viktige ressurser, bygging av ulike fysiske beskyttelsestiltak, kamuflasje og narretiltak samt CBRN vernetiltak. UTDANNING

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av teoretiske forelesninger og praktiske øvelser deriblant gjøre seg kjent med stasjonens infrastruktur. Det legges vekt på forståelse av hvordan en luftmilitær base fungerer. Utdanningen gir sivile sertifikater på anleggsmaskiner (hjullaster/ gravemaskin) eller vogntog (CE), lastebil og lastebilkran. For å kunne bli ingeniørsoldat er det krav om sikkerhetsgodkjenning HEMMELIG og du må ha førerkort klasse B.

TJENESTEN

Ingeniørsoldatene vil starte med utdanning på anleggsmaskiner, lastebil eller vogntog. Etter bestått vognførerutdanning går tjenesten over i oppdragsløsing og fagutdanning, samt videre utdanning på soldatferdigheter. I den daglige tjenesten vil du ha ansvaret for drift og vedlikehold av kjøretøyet du er tildelt. Ytterligere utdanning og trening er nødvendig for å kunne utnytte ingeniørressursen maksimalt. Det gjennomføres i all hovedsak på og i nærområdet av basen du er stasjonert. Tjenesten setter høye krav til motivasjon og holdninger. Rekrutter som blir fordelt til denne tjenesten må skrive under en kontrakt om forlengelse av førstegangstjenesten til 18 måneder grunnet lang utdanningstid. Denne skrives etter offentliggjøring av stillinger på rekruttskolen.

VIDERE KARRIERE I FORSVARET

Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste. Du kan også søke krigsskolen (KS ingeniør gir bachelor i ingeniørfaget).

32 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

TJENESTESTEDER

Ørland flystasjon

INNTAK

Kontingent: 1701, 1801

Krav Sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret Førerkort klasse B


forvaret.no 33


LUFTVERNARTILLERIST Hovedoppgaven til luftvern er å beskytte militær og sivil infrastruktur, militære styrker og sivilbefolkning eller andre vitale objekter mot angrep ført gjennom luften. UTDANNING Soldater som er innkalt til luftvernutdanning starter som rekrutter ved luftvernets egen rekruttskole på Ørland. Her foregår opplæring i grunnleggende militære ferdigheter. Etter rekruttskolen gjennomføres opplæring på våpensystemet Norwegian Advanced Surface to Air Missile System II (NASAMS II). Våpensystemet NASAMS II er et moderne, avansert og verdensledende luftvernsystem i sin klasse. Det benyttes til forsvar mot både fly, helikopter, ubemannede luftfarkoster og missiler. TJENESTEN Etter grunnleggende opplæring på NASAMS II, kjøretøy og luftvern generelt blir man spesialisert innenfor ett av de tre fagområdene ildledning, utskytning og samband. Ildledning: De som styrer luftvernoperasjonene. Moderne og avanserte sensorer som radar- og IR-systemer brukes til å holde kontroll med hva som skjer i luftrommet, mens kommando- og kontrollsystemer brukes til å styre sensorer og våpen. Utskytning: Selve våpendelen av NASAMS II. Utskytningslagene opererer launcher (utskytningsrampen) med missiler. Missilene er av typen AMRAAM og er av samme typen som brukes på norske F-16 kampfly. Samband: NASAMS II er et nettverksbasert våpensystem. Dette innebærer at alle komponentene settes sammen i et nettverk for å dele informasjon med hverandre. Dette gjøres gjennom kommunikasjonssystemer. I tillegg til at NASAMS II i seg selv nettes sammen, brukes taktiske datalinker for å integrere NASAMS II mot resten av Forsvaret.

34 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole.

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon

INNTAK:

Kontingent: 1708, 1808


forvaret.no 35


MISSION SUPPORT Funksjonen til Mission Support er å understøtte flyoperasjoner. I samarbeid med flybesetningen, fremskaffer, foredler og formidler all type informasjon som er relevant for hvert enkelt oppdrag.

Som Mission Support vil din oppgave være å holde oversikt over pågående flyoperasjoner samt assistere dine overordnede i daglige gjøremål. UTDANNING Utdanning av Mission Support foregår på avdelingene, og består av teori og praksis. Noen avdelinger krever at det gjennomføres kurs i Meldingstjeneste i Forsvaret (MIF) og kryptokurs grad II før oppstart. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper. Ved de fleste tjenestestedene er det krav til førerkort klasse B. Alle må ha sikkerhetsklarering HEMMELIG.

TJENESTEN I operasjonsrommet har man til en hver tid oversikt over planlagte og pågående flyoperasjoner. Mission Support bistår vakthavende operasjonsoffiser

36 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

med blant annet planlegging og oppfølging av flybevegelser. Man har tett kontakt med kontrolltårn og lufttrafikktjeneste, og Luftforsvarets fly. De fleste stillinger innen operasjonstjeneste har turnus.

TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Luftforsvarets base Rygge Ørland flystasjon Bardufoss flystasjon Gardermoen flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1707, 1709, 1804, 1807


OPERASJONSSOLDAT Operasjonsrommet på en flystasjon eller en flyskvadron fungerer som et knutepunkt for kommunikasjon og koordinering. Som flyoperasjonssoldat vil din oppgave være å holde oversikt over pågående flyoperasjoner samt assistere dine overordnede i daglige gjøremål. UTDANNING Utdanning av flyoperasjonssoldater foregår på avdelingene, og består av teori og praksis. Noen avdelinger krever at det gjennomføres MIF-kurs (Meldingstjeneste i Forsvaret) og kryptokurs grad II før oppstart. Det er fordel med gode engelskkunnskaper. Ved de fleste tjenestestedene er det krav til førerkort klasse B. Alle må ha sikkerhetsklarering HEMMELIG. TJENESTEN I operasjonsrommet har man til en hver tid oversikt over planlagte og pågående flyoperasjoner. Flyoperasjonssoldatene bistår vakthavende

operasjonsoffiser med blant annet planlegging og oppfølging av flybevegelser. Man har tett kontakt med kontrolltårn og lufttrafikktjeneste, og Luftforsvarets fly. De fleste stillinger innen operasjonstjeneste har turnus. TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Gardermoen flystasjon Bardufoss flystasjon Forsvarets fellestjeneste (Oslo og Kolsås) National Air Operations Centre (NAOC) INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

forvaret.no 37


PRESSE- OG INFORMASJONSSOLDAT Presse- og informasjonstjenesten har som hovedoppgave å profilere Luftforsvaret. Arbeidet består blant annet av å skrive, fotografere og publisere tekster samt noe grafisk arbeid. UTDANNING Det gjennomføres et to ukers kurs på Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK) etter endt rekruttskole. Du lærer grunnleggende fotografering og bildebehandling i Adobe Photoshop. Videre en innføring i journalistikk og språk, samt opplæring i Forsvarets publiseringsverktøy, Sharepoint. Du bør ha utdanning og/eller erfaring innen journalistikk/ media/ kommunikasjon/ film/ IT/ dataelektronikk, multimedia eller markedsføring. Personlig egnethet er viktigere enn formell kompetanse. Det er ønskelig med gode tekniske datakunnskaper. Vi ser etter engasjerte, kreative og motiverte medarbeidere med gode samarbeidsevner. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du bør ha førerkort klasse B. TJENESTEN Presse- og informasjonstjenesten har som hovedoppgave å profilere Luftforsvaret. Det vil si å tilrettelegge for media, skrive og fotografere for Forsvarets Inter- og Intranett, legge strategier og gi råd innen kommunikasjonsfaget. Arbeidet består blant annet i å publisere tekster og innhold på intra- og internett, interne magasiner, samt til sosiale medier. Det er vanlig kontortid (07:3015:30), men arbeid på kveldstid og i helger kan

38 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

forekomme. Vi bruker Adobe Photoshop som bildebehandlingsverktøy og SharePoint som publiseringsverktøy. Annen programvare er Adobe Illustrator og Premiere Pro, Indesign. Tjenesten gir verdifull erfaring og relevant praksis til dem som ønsker å jobbe med, eller studere journalistikk/ media/kommunikasjon/film/markedsføring eller multimedia, etter endt førstegangstjeneste.

TJENESTESTEDER Forsvarets operative Hovedkvarter (FOH Reitan) Luftforsvarets base Rygge Ørland flystasjon Oslo Terningmoen INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807


forvaret.no 39


REKRUTTSKOLEN Luftforsvarets rekruttskole på KNM Harald Haarfagre.

KNM Harald Haarfagre ligger i Madlaleiren ved Hafrsfjord, ca seks km fra Stavanger sentrum, og huser blant an

40 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


REDNINGSUTSTYRSSOLDAT Om uhellet skulle være ute er flybesetningene avhengig av at redningsutstyr som fallskjerm og redningsflåte fungerer som det skal. Som redningsutstyrsoldat er det din oppgave å sørge for at utstyret alltid er i orden. UTDANNING Utdanningen består av et tre ukers kurs med både teori og praksis. Etter endt kurs starter du praksisperiode ved en av Luftforsvarets flystasjoner. Redningsutstyrssoldatene utdannes ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK) ved Kristiansand.

TJENESTEN Under praksisperioden vil du blant annet ha ansvar for pakking og inspeksjon av bremseskjermene som F-16 bruker under landing. Du vil bistå med pakking av redningsvester og flåter, samt stell og vedlikehold av personlig redningsutstyr. Luftforsvarets redningsutstyrsoldater har en svært viktig oppgave, og vi ser derfor etter soldater som er nøyaktige og ansvarsbevisste.

VIDERE KARRIERE I FORSVARET Utdanningen og tjenesten som redningsutstyrsoldat gir deg muligheten til å delta i mange spennende oppdrag nasjonalt og internasjonalt. TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Bardufoss flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1709, 1807

Det er ønskelig med førerkort klasse B for denne stillingen.

forvaret.no 41


SAMBANDSSOLDAT Sambandet binder bakkestyrkene sammen. Sambandssoldatenes oppgave er å understøtte avdelingen med samband, og bidra med støtte til kommando og kontroll. UTDANNING Etter å ha bestått rekruttskolen, overføres soldaten til Ørland flystasjon for å starte sin spesialistutdanning. Her følger en utdanning med mye teknisk og praktisk sambandsutdanning, samt diverse vognføreropplæring.

Sambandssoldatene er i løpet av året gjennom blant annet ulike vognførerkurs, stridsteknikk, sanitet, våpen-, patrulje- og sikkerhetstjeneste samt taktisk radiotjeneste TJENESTEN Samband er en del av 2. DBF Skv. Dette innebærer at sambandssoldater skal kunne flytte hvor som helst i landet. Troppen har fire lag bestående av seks soldater. Troppen har soldater fra januar og juli kontingentene og det vil være 3 soldater fra hver kontingent i hvert lag. Sambandslaget opererer autonomt og selvstendig straks det forlater leiren og drar for å løse oppdrag. Det vil stilles krav til hver enkelt soldat, og spesielt til lagføreren, som skal lede laget gjennom oppdragets varighet. Resterende tid nyttes til undervisning, repetisjon og videreutdanning. Soldatene må være forberedte på å måtte gå med relativt tung oppakning, for å nå steder som er ufremkommelig med kjøretøy. Utdanningen gir store utfordringer for den enkelte generelt og til lagførerne spesielt.

42 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste. Krav Sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret Førerkort klasse B

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1707, 1801, 1807


forvaret.no 43


SANITETSSOLDAT Sanitetssoldater i Luftforsvaret tjenestegjør ved en av Luftforsvarets sykestuer. Bestått grunnutdanning sanitetsfag kvalifiserer deg for tjeneste med sanitet som primæroppgave. Hovedoppgaven til en sanitetssoldat i Luftforsvaret er å bistå i den daglige driften ved sykestuene.

UTDANNING Etter å ha gjennomført åtte ukers rekruttskole på KNM HH, og blitt funnet skikket gjennom intervju, gjennomfører soldater som skal ha sanitet som primæroppgave i førstegangstjenesten et kurs på åtte uker hos Luftforsvarets Sanitetsskole på Ørland. Utdanningen består i dag av to moduler: Førstehjelp nivå 3 (videregående førstehjelp) og en Medicmodul. Utdanningen består blant annet av anatomi, fysiologi, førstehjelp, skadestedslære, medikament og instrumentlære samt pleie, observasjon og dokumentasjon. Det er også lagt opp til at elevene skal få nødvendig innsikt i arbeid og samhandling på skadested, overtakelse, stabilisering og evakuering av pasient. Etter fullført utdanning får man kursbevis som bekrefter tittel som godkjent sanitetssoldat.

TJENESTEN Etter endt utdanning blir sanitetssoldatene fordelt til tjenestested og starter praksisperiode ved en av Krav Personlig egnethet og god uttalelse fra troppsjef under rekruttskole

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon Gardermoen flystasjon Luftforsvarets stasjon Sørreisa Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets base Bodø Bardufoss flystasjons Andøya flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

44 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

Luftforsvarets sykestuer. Tjenesten består i hovedsak av klinisk arbeid på skiftestue/poliklinikk, mottak, pleie og behandling av inneliggende pasienter samt administrativt arbeid som timebestillinger og mottak av telefoner. Noen sykestuer har også vakttjeneste. Tjenesten kan være lagt opp som vakt/ turnustjeneste eller dagtjeneste. Dette kan variere i perioder og fra tjenestested til tjenestested. I tillegg til fagtjeneste som sanitetssoldat deltar sanitetssoldater på vedlikeholdstrening innen militære fag og fysisk trening. I sin tjeneste som sanitetssoldat bruker soldatene Forsvarets pasientdokumentasjonssystem, SANDOK. Sanitetssoldater har taushetsplikt og signerer egen erklæring på dette med hjemmel i Straffeloven og Helsepersonell-loven. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.


TERMINALSOLDAT Terminalsoldatene i Luftforsvaret utfører en svært viktig jobb. Hovedoppgavene er blant annet å behandle gods og passasjerer, laste og losse militære og sivile fly samt hjelpe til med innsjekk og ombordstigning. UTDANNING Foruten truckføreropplæring inneholder utdanningen praktisk terminaltjeneste, behandling av gods og sikring av last. Sertifisering ved bestått prøve gir godkjenning for handling av sivile fly. Det blir gitt kurs i Norwegians bookingsystem for de som skal tjenestegjøre på passasjerterminalen. Kurset gjennomføres på Gardermoen. Man får generelt en god innsikt i hvordan lufttransportsystemet i Forsvaret virker. TJENESTEN Tjeneste som terminalsoldat kan være en inngangsbillett til det sivile flyplassyrket. Du får truckførerutdanning, og kunnskap om maskinparken ved en flyterminal. Denne arbeidserfaringen er høyt verdsatt i det sivile arbeidsmarked. Du får også bred erfaring innen transportfag og flyfag. Etter endt kurs skal du behandle gods eller passasjerer. Soldater som jobber med gods får ansvar for mottak, kontroll og forsendelse av ulike typer materiell. Rigging og klargjøring av fly, vedlikehold av maskinpark, tolldeklarering og utlevering av gods er andre viktige oppgaver. De som får i oppgave å behandle passasjerer jobber i praksis med booking av flybestillinger, utstedelse/behandling av reisedokumentasjon, innsjekk, ombordstigning/transportkontroll samt trafikkontroll og flyhandling. Må ha førerkort klasse B.

TJENESTESTEDER Gardermoen flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807 forvaret.no 45


VAKT- OG SIKRINGSSOLDAT Væpnet vakthold av Luftforsvarets baser og fellesavdelinger er hovedoppgavene til vakt- og sikringssoldatene.

UTDANNING Etter endt rekruttskole ved KNM HH, og blitt funnet skikket igjennom intervju, gjennomføres soldater som skal jobbe med vakthold og sikring (V&S) i førstegangstjenesten gjennomfører etter rekruttskolen et kurs på 4 uker ved Ørland flystasjon. Utdanningen er hektisk og komprimert og gir soldatene de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å ivareta væpnet fredstidsvakthold av Luftforsvarets baser. Kurset i starten av tjenesten inneholder brukerkurs på batong og håndjern, arrestasjonsteknikk, søk, hjemmelsgrunnlag, våpenutdanning, samband, vakttjeneste og objektsikring. Dette gir til sammen grunnlaget for den siste uken av kurset, hvor man gjennomfører en sammensatt objektsikringsøvelse hvor soldatene får testet seg og vist hva de har lært. Etter fullført kurs får man et kursbevis, som bekrefter at en har gjennomført vakt og sikringskurs. I tillegg får man et eget bevis på at man har gjennomført opplæring med teleskopbatong og håndjern, som kan brukes i sivile yrker.

TJENESTEN Etter endt kurs blir du fordelt til tjenestested og starter praksisperiode ved en av Luftforsvarets operative vakt- og sikringsavdelinger. Tjenesten består i hovedsak av adgangskontroll, patruljer og utrykningstjeneste ved alarmer eller andre hendelser. Tjenesten er normalt turnusbasert. Tjenesten er tidvis fysisk utfordrende samtidig som det stilles krav om korrekt opptreden og gode militære holdninger. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.

TJENESTESTEDER Gardermoen flystasjon Luftforsvarets base Rygge Luftforsvarets stasjon Sørreisa Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets base Bodø Bardufoss flystasjon Andøya flystasjon Ørland flystasjon INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807

46 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


forvaret.no 47


48 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


VAKT OG SIKRING AKTIV TROPP, NASJONAL INNSATSSTYRKE (NIS) UTDANNING Etter endt rekruttskole ved KNM HH gjennomføres et vakt- og sikringskurs på fem uker ved Ørland flystasjon. Her selekteres aktuelle soldater til troppen ut ifra faglige tester, fysiske tester og intervju. Etter kurset går troppen over i en fag/ samtreningsperiode (cirka tre måneders varighet) hvor fokuset ligger på å gi den enkelte spesifikk utdanning opp mot tjenestestilling, samt samtrening innad i laget. Denne perioden avsluttes med en feltøvelse hvor oppdragsløsing på lagsnivå står i fokus. Siste del av utdanningen (cirka seks måneders varighet) fokuserer i større grad på samtrening i troppen som helhet. I denne perioden er troppene på beredskap som del av en nasjonal innsatsstyrke (NIS), og skal være på beredskap frem til dimisjon. Det betyr at troppen ved forhøyet beredskap skal kunne settes inn nasjonalt for å forsterke eller overta et vakthold på baser/stasjoner/ installasjoner hvor som helst i Norge innen en gitt beredskapstid. Som soldat i Aktivtropp / NIS (avhengig av din tjenestestilling) utdannes du blant annet i: - Bruk av personlige våpen, HK 416 og P-80 - Avdelingsvåpen: MG-3, 40 mm AG-HK, MINIMI, FN-MAG - Patruljetjeneste, inkludert bruk av hund - Objektsikring, herunder veikontrollpost og adgangskontrollpost - Observasjonsposter - Strid i Bebygde Områder (SIBO) - Nærkamp - Vognføreropplæring. Feltvogn, Klasse C (2stk),

sekshjuling og snøscooter TJENESTEN Aktivtroppene i NIS består av 35 soldater som tas ut fra januar- og juliinntaket. Troppen er delt inn i fire geværlag og troppsstab. Som soldat i et geværlag kan du få tjenestegjøre som nestlagfører, geværmann eller MG-mann. Som geværmann kan du få tilleggsfunksjon som vognfører (må ha førerkort klasse B), sambandssoldat eller sanitetssoldat. Tjenesten i Aktiv troppene ved Baseforsvar Stridsgruppe NIS er krevende og det stilles store krav til soldatenes fysiske form og motivasjon. Du må regne med høy aktivitet i form av øvelser og skarpe oppdrag. VIDERE KARRIERE I FORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste. TJENESTESTEDER Luftforsvarets base Rygge Luftforsvarets stasjon Sørreisa Luftforsvarets base Bodø Ørland flystasjon Luftforsvaret Skolesenter Kjevik Forsvarets Fellestjeneste (Oslo og Kolsås) KNM Harald Hårfagre Garnisonen i Porsanger INNTAK Kontingent: 1701, 1707, 1801, 1807

forvaret.no 49


VELFERDSSOLDAT Den viktigste oppgaven du har som velferdssoldat er å være miljøskaper for dine medsoldater. Du skal sørge for at medsoldatene har et godt fritidstilbud utenom tjenesten, og fremme trivsel og sosial trygghet.

UTDANNING Du vil få opplæring på den avdeling du skal tjenestegjøre ved, eller to ukers veldferdskurs ved KNM HH for januar og juli inntaket.

TJENESTEN Tjenesten som velferdssoldat er variert og selvstendig. Det stilles store krav til soldatens evne til å yte service og til å vise initiativ. Deler av tjenesten foregår på kveldstid, i helger og ved høytider. Noen avdelinger praktiserer turnustjeneste for velferdssoldatene. Soldater som står på, tar ansvar og ser muligheter til å lære å utvikle seg som velferdssoldat, får som regel en svært interessant tjeneste. Alt fra å styre biblioteket og musikkøvingslokalet, til ansvar for internettkafe, kino og multimediaforestillinger.

50 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

TJENESTESTEDER De fleste avdelinger i Luftforsvaret INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807


VOGNFØRER Hovedoppgaven du vil møte som vognfører er transport av personell og materiell. UTDANNING Vognføreropplæringen gjennomføres stor sett av sivil kjøreskole ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik, Bodø, Ørland og Rygge. I tillegg gjennomfører noen utdanning på Sessvollmoen, som blant annet instruktørkurs og kurs for trekkvognfører. TJENESTEN Som vognfører får du mulighet til å støtte resten av Forsvaret med transport- og forsyningstjenester. Det er behov for vognførere på alle typer kjøretøy, fra vanlige personbiler til de store tungtransport kjøretøyene. Som vognfører har du også et spesielt ansvar for å ta deg av kjøretøyet ditt, utføre lettere vedlikehold og ettersyn. Det er krav til førerkort klasse B for alle stillingene, samt ønskelig med utvidede førerkortklasser. Bilbergere og mekanikere oppfordres til å søke. TJENESTESTEDER Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets base Rygge Luftforsvarets stasjon Sørreisa Ørland flystasjon Luftforsvarets base Bodø INNTAK - Minibuss klasse D1 Inntak:1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807 - VIP sjåfør Inntak: 1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807 - Stor buss klasse D Inntak: 1701, 1704, 1709, 1801, 1804, 1807 - Lastevogn klasse C Inntak: 1701, 1709, 1807 - Vognfører klasse B Inntak: 1701, 1704, 1707, 1709, 1801, 1804, 1807 forvaret.no 51


VÅPENSYSTEMSOLDAT Tjenesten omfatter vedlikehold og klargjøring av våpen og våpensystemene til F-16.

UTDANNING Utdanningen består av teori og praksismoduler for F-16 generelt og F-16 våpensystemer. Du vil få opplæring i : - Hvordan ferdes på flyplassen/lineområde - Holdninger til arbeid som utføres på fly - Helse, miljø og sikkerhet - Våpenlasting - Test og lett vedlikehold på våpensystemene - Verktøylære

Du bør ha normalt gode engelskkunnskaper, og være godt motivert for å kunne fullføre kurset. Under teori- og praksisutdanningen blir du vurdert

TJENESTESTEDER Ørland flystasjon Luftforsvarets base Bodø INNTAK Kontingent: 1701, 1704, 1707, 1801, 1804, 1807

52 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

kontinuerlig av våre instruktører, med tanke på ferdigheter og holdninger. Du blir testet etter hvert fag som gjennomføres. Krav til å bestå eksamen er 70 prosent eller bedre. TJENESTEN Tjenesten starter med en praksisperiode ved en av Luftforsvarets kampflybaser, enten ved en flyskvadron eller ved våpensystemverksted. Dette innebærer at du er med i et lag som laster opp ammunisjon til våpensystemene, vedlikeholder og tester dem. Dette innebærer prosedyrer hvor det kommuniseres med cockpit. Under opplasting av våpen bruker du løfteutstyr som du får opplæring på. VIDERE KARRIERE I LUFTFORSVARET Etter endt førstegangstjeneste kan man søke tjeneste som spesialist eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.


forvaret.no 53


GRADSOVERSIKT, NYE MILITÆRE DISTINKSJONER MANNSKAP OR 1

Flysoldat

OR 1+

Ledende flysoldat

SPESIALISTER OR 2

OR 3

OR 4

Visespesialist

Spesialist

Ledende spesialist

OR 4+

Senior spesialist

BEFALSSKOLE

SPESIALISTER MED BEFALSSKOLE OR 5

Sersjant

OR 5

Vingsersjant

54 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

OR 6

Oversersjant

OR 7

Stabssersjant

OR 8

Kommandérsersjant

OR 9

Sersjantmajor


KRIGSSKOLE

OFFISER OF1

Fenrik

OF1

OF 2

Løytnant

Kaptein

STABSOFFISER STABSOFFISER O F3

O F4

OF5

Major Major

Oberstløytnant Oberstløytnant

Oberst Oberst

GENERALITET GENERALITET O F7

Generalmajor Generalmajor

OF6

O F8

Generalløytnant Generalløytnant

Brigader Brigader

OF9

General General

forvaret.no 55


BEFALSKOLEN Befalsskolen er Forsvarets grunnleggende lederutdanning. Utdanningen er vanligvis toårig: Ett år med utdanning med mye fysisk aktivitet og ett år med lønnet praksis hvor du får testet ut dine egne lederevner. Etter endt utdanning kan du søke stilling i Forsvaret eller videre utdanning på krigsskole. All grunnleggende befalsutdanning i Luftforsvaret skjer ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK). Den grunnleggende befalsopplæringen varer i seks måneder, og elevene utdannes i fag som stridsteknikk, våpentjeneste, sanitet, etterretningsog sikkerhetstjeneste, forvaltningstjeneste, sluttet orden og kommandoføring. Fagutdanning gjennomføres etter bestått befalsskoleutdanning.

56 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

En viktig del av utdanningen er også egenutvikling og lederskap. Etter disse seks månedene begynner elevene på sin fagutdanning. Den gjennomføres på en av Luftforsvarets avdelinger. Etter ett år graduerer elevene til sersjanter, og begynner på sin praksisperiode. Utdanningen har normalt en varighet på to år. Luftforsvarets behov er styrende for hvilke fagutdanninger som gjennomføres hvert år.


forvaret.no 57


OPERATIVE LINJER KONTROLL OG VARSLING: Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole (LKVS) i Sørreisa gir grunnleggende fagutdanning innen kontroll og varsling. Utdanningen innenfor Kontroll og Varsling (K&V) har to retninger: Fighter Control og Air Surveillance. Utdanning til å bli K&V-offiser innebærer en relativt omfattende fagutdanning, om man skal dekke begge fagområdene. Som K&V-offiser utdanner man seg også underveis i tjenesten, der man tar ulike utsjekker og sertifikater i operative autorisasjoner etter hvert som man har tilegnet seg erfaring og kompetanse i tjenesten. Søkere til denne linjen gjennomfører databasert testing for å måle viktige egenskaper som er relatert til utøvelsen av jobben. LUFTVERN: Undervisningen under fagutdanningen er en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk trening. Man kan velge mellom to fagretninger. Den ene er sambandradar, hvor man lærer å etablere og vedlikeholde luftvernets elektroniske nettverk, samt å etablere og drifte radar. Den andre retningen er utskytning, hvor man lærer etablering og drift av luftvernets utskytningsplattformer. All fagutdanning skjer ved Luftvernstaktisk skole på Ørland flysstasjon. Etter fullført fagutdanning starter du på praksisåret som sersjant, hvor du vil tjenestegjøre enten som nestlagfører for et utskytningslag eller som lagfører for et radarlinklag. FORCE PROTECTION: Fagkurset på vakt og sikring for befalsskoleelever er på seks måneder, andre halvdel av befalsutdanningen. Utdanningen er fysisk krevende og inneholder utfordrende øvelser. Opplæringen inkluderer blant annet eskorte, objektsikring, nærkamp, patruljetjeneste, strid i bebygd område og våpenkunnskap. All fagutdanning gjennomføres på Ørland flystasjon. Etter fullført fagutdanning starter du på praksisåret, hvor du vil tjenestegjøre som instruktør.

58 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


forvaret.no 59


OPPTAKSKRAV GENERELLE OPPTAKSKRAV FOR LEDERUTDANNING I FORSVARET For å søke på en lederutdanning i Forsvaret må du: - Være norsk statsborger - Ha godt syn - Ha god vandel - Ha god helse i henhold til spesielle krav som testes på sesjon - Fylt 18 år - Kunne skrive og snakke norsk Du må ha alminnelig evnenivå med testresultat 5 eller bedre fra sesjon for å søke lederutdanning i Forsvaret. De som tas opp, må gjennomføre Forsvarets opptaks- og seleksjonsperiode (FOS) for å se om de passer til en befalsutdanning. Forsvarets opptak og seleksjon: FOS er felles for alle forsvarsgrenene. Opptaksperioden er ca tre uker om sommeren i månedsskiftet juni–juli. I løpet av opptaks- og seleksjosperioden vil aspirantene gjennomgå ulike tester, mestringsøvelser og oppgaver som skal løses enkeltvis og som lag. I DEN FØRSTE UKEN AV OPPTAKET GJENNOMFØRES FØLGENDE ULIKE TESTER: - Fysiske - Medisinske - Psykologiske - Intervju - Oppgaver

60 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

DEN ANDRE UKEN GJENNOMFØRES DET EN FELTMESSIG ØVELSE SOM HAR TIL HENSIKT Å: - Skape situasjoner hvor alle aspirantene gis mulighet til å vise sine lederegenskaper - Bidra til en bred og god evaluering av aspirantenes prestasjoner under feltforhold - Gi skolens ledere innsikt og kunnskap om aspirantene innen de fem kjerneområdene i tillegg til den enkeltes aspirants vilje og evne til å tilegne seg kunnskap det undervises i - Gi aspirantene felterfaring og begynnende erfaring i ledelse - Gi aspiranten bedret mestringstro. Ved uttak av elever til grunnleggende befalsutdanning er det trukket frem fem egenskaper aspirantene blir målt etter: - Evne til å skape tillit - Omsorgsevne - Evne til å håndtere usikkerhet - Evne til å ta initiativ - Evne til å ta selvstendige og gode beslutninger

SØKNADSFRISTER Utdanning Lærling Befalskolen Utskrevet befalskurs Luftkrigsskolen Flygerutdanning

Frist 1. februar 15. april 1. november 15. april 1. desember


FYSISKE KRAV For vanlig førstegangstjeneste stilles det generelt sett ikke fysiske krav*. Alle soldater har likevel testplikt på 3000-meter løping, medesinballstøt, stille lengde og pull-ups. *Enkelte stillinger i førstegangstjenesten har minstekrav for 3000 meter løping og andre fysiske tester. STYRKEKRAV Øvelse

Medesinballstøt

Stille lengde

Pull ups

Karakter

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

9,0

5,0

5,0

2,45

2,45

10-A

Kvinner 10-A

8,0

4,8

3,7

2,35

2,15

8-A

3-A

7,0

4,6

3,5

2,30

2,05

7-A

1-A

6,0

4,5

3,3

2,25

1,95

5-A

10-B

5,0

4,4

3,2

2,20

1,85

4-A

8-B

4,0 3,0 2,0

4,2 4,1 3,9

3,1 2,9 2,7

2,15 2,05 1,95

1,80 1,70 1,60

3-A 1-A

6-B 4-B

6-B

2-B

1,0

3,7

2,5

1,85

1,45

3-B

1B

Pull-ups kan utføres på to måter, alfa- og bravo pull-ups. Utgangsstilling for pull-ups alfa er vertikalt hengende i en bom med overtak. Dersom du ikke klarer noen repetisjoner i pull-ups alfa, så skal øvelsen pull-ups bravo gjennomføres. Utgangsstilling er hengende horisontalt i bom med overtak, mens hælene hviler på en kasse.

KRAV 3000M Karakter

Menn

Kvinner

9,0

12.00

13.00

8,0

12.30

13.30

7,0

13.00

14.00

6,0

13.30

14.30

5,0

14.00

15.00

4,0 3,0 2,0

14.30 15.00 16.30

15.45 16.30 18.00

1,0

18.00

20.30

MINSTEKRAV Generelt minstekrav = 5 Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen = 6 Krigsskolen = 7 Forsvarets ingeniørhøgskole = 4

Det er mulig å gjennomføre Bip-test som alternativ utholdenhetstest. Testbefalet kan velge å gjennomføre Bip-testen dersom testforholdene er for dårlige for å gjennomføre 3000 meter løpetest. forvaret.no 61


62 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017


REKRUTTSKOLEN LÆRLING Luftforsvarets rekruttskole KNM Harald Haarfagre. Læretiden kombineres medpå førstegangstjenesten i Forsvaret, og varer normalt i to år. Forsvaret har om lag 30 ulike tilbud til lærlinger. Du avslutter læretiden med en sivil fagprøve. læretiden kan du søke KNM Harald Etter Haarfagre ligger i Madlaleiren ved engasjement som spesialist eller søke videre Hafrsfjord, ca seks km fra Stavanger sentrum, og utdannelse i Forsvaret. huser blant an

ØKONOMISKE VILKÅR Det første året gjennomfører du førstegangstjenesten og får økonomiske betingelser som vernepliktig. Ved fullført førsteganstjeneste vil du få utbetalt en dimisjonsgodtgjørelse. I tillegg har du krav på 20 permisjonsdager det første året. Det andre året opparbeider du feriedager i henhold til ferieloven. Du kan søke om stipend i Statens lånekasse i andre året av læretiden. Øvrige økonomiske forhold under utdanningen finner du på forsvaret.no. FELLES FOR BEGGE ÅRENE - Du har fri kost og losji når du bor på Forsvarets kaserner. (Dette blir beskattet andre året) - Du får syv gratis hjemreiser hvert år - Du får betydelige rabatter på offentlig kommunikasjon (90 prosent rabatt på tog) FOR Å SØKE LÆRLINGPLASS MED KONTRAKT MÅ DU: - Være norsk statsborger - Ha god vandel - Ha normalt god helse - Fylle 18 år i løpet av opptaksåret - Ha gjennomført videregående opplæring (Vg2/Vg3) - Ha bestått i alle fag - Ha karakteren «god» i orden og oppførsel

- Det gis kurstilbud gjennom voksenopplæringen, og du kan få dekket kostnadene til nødvendig studiemateriell - Forsikring er dekket - Du kan få forsørger- og barnetillegg - Du kan få dekket renteutgifter på bolig- og/ eller studielån. (Lånet må være tatt opp senest fire måneder før du begynner på læretiden, avdrag dekkes ikke) - Du kan få dekket boutgifter til hybel eller leilighet (behovsprøvd)


LUFTKRIGSSKOLEN Om du har gjennomført befalsutdanning i Forsvaret, har du muligheten til å utdanne deg videre på høyskolenivå ved Luftkrigsskolen.

Luftkrigsskolen (LKSK) er Luftforsvarets høyskole og ligger i Trondheim. Som student (kadett) ved Luftkrigsskolen gis du en fullverdig høyskoleutdanning med godkjent bachelorgrad. Samtidig gis du en profesjonsutdanning i offiseryrket.

Utdanningen skal sette deg i stand til å bli en solid fagperson, medarbeider og leder i fremtidens luftforsvar. I tillegg fokuseres det på å utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves av en militær leder. Utdanningen kvalifiserer for karriere - og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, samt ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Luftkrigsskolen tilbyr en 3-årig utdanning som gir graden “bachelor i militære studier”. Utdanningen gis innenfor følgende studieretninger: - LKSK Operativ, med følgende bransjevalg: * Kontroll& Varsling * Mission support * Luftvern * Force Protection - LKSK Teknisk - LKSK Logistikk og ressursstyring Luftkrigsskolen tar også opp elever til utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner. Slik utdanning innebærer 1 skoleår ved Luftkrigsskolen, deretter 3-årig sivil bachelorutdanning ved det aktuelle studiestedet. Hvilke sivile studier som tilbys gjennom Luftkrigsskolen kan variere fra år til år og vil fremkomme av den enkelte kunngjøring. I tillegg tar Luftkrigsskolen etter behov opp elever til kvalifiseringskurs.

64 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

Dette er et ettårig studium for personell som allerede har fullført sivil utdanning på bachelornivå eller høyere, med en kompetanse Luftforsvaret har nytte av. Hvilke studieretninger som vurderes relevante er behovsstyrt, og vil bli kunngjort årlig. Innholdet i utdanningen ved Luftkrigsskolen ligger innenfor Ledelse og Luftmakt. Eksempler på tema i utdanningen er: - Norsk utenriks, sikkerhets – og forsvarspolitikk - Militærhistorie - Teknologi - Ledelse i operativt miljø - Stress og mestring - Gruppeutvikling - Selvledelse Etter endt utdanning gis du fast ansettelse (yrkestilsetting) i Luftforsvaret, og disponeres i relevant stilling. Plikttjeneste gis i samsvar med lengden på utdanningen.


forvaret.no 65


FLYGER- OG NAVIGATØRUTDANNING Har du lyst på en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Som flyger får du jobbe i et dynamisk og høyteknologisk miljø med spennende og krevende oppgaver. Utdanningen tar rundt fem år og gjennomføres delvis i USA, etterfulgt av 12 års plikttjeneste i det norske luftforsvaret. Mange er nok fristet av dette yrket, men tenker samtidig at opptaksprøvene er for tøffe. Det er et bredt spekter av opptaks-prøver, men husk at ingen kan på forhånd selv vite om de har de egenskapene og ferdighetene vi ser etter. Luftforsvaret utdanner flygere til helikopter, flermotorfly og jagerfly. Ønske om flytype gis under seleksjonsflygningen

OPPTAKSKRAV: - Norsk statsborgerskap - 18 – 24 år - Generell studiekompetanse - Plettfri vandel - God helse - Godt syn (bruk av linser, briller eller laserkorrigert syn godtas ikke) - Minstehøyde 163 cm HVORDAN KAN DU FORBEREDE DEG? Flere av de egenskapene vi ser etter hos deg er egenskaper som til dels er medfødt og til dels utvikles gjennom oppveksten. Gode skoleresultater gir et godt grunnlag, spesielt fagene matematikk, fysikk, engelsk og norsk. Fysiske tester er også en del av opptaksprøvene. Det anbefales å trene regelmessig styrke og utholdenhet, da de fysiske opptakskravene krever at man har startet forberedelsene i god tid. 66 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

OPPTAKSPRØVENE For å bli kalt inn til opptaksprøver må du sende inn søknaden din innen 1. desember. Luftforsvarets seleksjonssenter gjennomfører opptaksprøvene til flygerutdanning, og disse kommer i to faser.

Fase 1 Varer èn dag og her blir du testet i blant annet norsk, engelsk, matte, teknisk innsikt og flykunnskap. Dette foregår i de største byene i Norge i januar og februar, og søkere som består disse testene blir kalt inn til flere opptaksprøver hos Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Fase 2 Varer en uke og gjennomføres to ganger i året; mai og i månedsskifte juni/juli. Fase 2 inneholder blant annet: - Fysiske opptaksprøver - Medisinske undersøkelser - Feltøvelse - Intervju med flyger og psykolog - Datatester som måler viktige egenskaper forbundet med flyging


UTDANNINGEN Flyger- og navigatørutdanningen består av: - Grunnleggende befalsutdanning - Seleksjonsflyging ved Luftforsvarets flygeskole - Militære studier ved Luftkrigsskolen - Flygerutdanning i USA Utdanningen er omfattende og krevende og det er viktig at du er motivert for å lykkes.

LUFTKRIGSSKOLEN Elever som består seleksjonsflygingen beskikkes til midlertidig fenrik og starter i august på Luftkrigsskolen i Trondheim. Her går de ett år før de begynner på flygerutdanningen i USA. Etter endt utdanning i USA og noen år på skvadronen i Norge skal flygerne fullføre de to siste årene ved LKSK for å få en militær bachelorgrad.

GRUNNLEGGENDE BEFALSUTDANNING Søkere som består alle opptaksprøvene og blir vurdert som skikket til flygerutdanning gjennomfører grunnleggende befalsutdanning på Luftforsvarets befalsskole, Kjevik, fra august til desember. Utdanningen fokuserer på grunnleggende militære ferdigheter og lederskap.

FLYGERUTDANNING I USA All utdanning av flygere i Luftforsvaret gjennomføres for tiden i USA. Utdanningen varer fra rundt 12 til 20 måneder, avhengig av hvilken flytype man utdannes til.

SELEKSJONSFLYGING (FASE 3) I januar starter seleksjonsflygingen ved Luftforsvarets flygeskole, Bardufoss. I denne modulen gjennomføres teoretiske fag relatert til flyging, samt ca 20 flytimer i SAAB Safari. Seleksjonsflygingen er ferdig i juni. Under seleksjonsflygingen vurderes spesielt flyaspirantenes talent for flyging, evner til systematisk jobbing og holdninger til både flygeryrket og offisersrollen. Aspirantene evalueres fortløpende og de som ikke viser tilfredsstillende progresjon i flygingen blir frabeordret, eller tilbudt annen utdanning i Luftforsvaret. Læringskurven er bratt og det er viktig med sterk motivasjon og evne til å jobbe strukturert og systematisk.

JAGERFLYGER: Utdanningen foregår i Texas og modul én og to varer i omtrent 11 mnd. Tredje utdanningsmodul for jagerflygerne varer cirka tre måneder og tar for seg en avansert flyging hvor fokus er grunnleggende ferdigheter i luftkamp og våpenlevering. Etter at utdanningen i Texas er fullført starter opplæring på Forsvarets jagerfly. Denne utdanningen gjennomføres for tiden i Tucson, Arizona og varer ca 6 mnd. Etter dette kurset flytter en hjem til Norge og starter sin operative karriere i Luftforsvaret i Bodø og på Ørland. HELIKOPTERFLYGER: Utdanningen er i Alabama og varer ca 12 mnd, innledningsvis benyttes flytypen TH-67, senere benyttes UH-60 Blackhawk. Etter endt utdanning beordres flygerne til tjeneste på en av Luftforsvarets helikopterskvadroner. Alternativene i dag er Bell 412, NH90 maritimt helikopter eller Sea King redningshelikopter. TRANSPORT- OG MARITIM FLYGER: Etter endt utdanning i USA beordres elevene på typekurs for enten P-3 Orion, eller C-130J Hercules. Typekurs gjennomføres i henholds-vis Jacksonville i Florida eller Little Rock i Arkansas.

forvaret.no 67


TJENESTEN SOM FLYGER OG NAVIGATØR I LUFTFORSVARET Etter endt flyger- og navigatørutdanning i USA, venter en spennende karriere i Luftforsvaret. Plikttjenesten er 12 år for flygere og åtte år for navigatører. Mulighetene for faglig kompetansehevning er mange gjennom trening, øvelser, kurs og skoler. Hverdagen som flyger og navigatør er utfordrende, spennende og variert. Jobben består ikke bare av flyging, for oppdragene krever grundig planlegging og koordinering med andre militære og sivile institusjoner. Tjenesten stiller krav til deg og dine prestasjoner. For unge mennesker med ambisjoner og ønske om realisering av disse er dette et komplett og kostnadsfritt utdanningstilbud med påfølgende attraktiv jobb.

68 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

I Luftforsvaret finner du muligheter innen alle typer oppdrag; blant annet redningstjeneste, overvåkning, transportoppdrag og kampflyoperasjoner. Tjenestestedene er mange og geografisk spredt over nesten hele landet. I dag har Luftforsvaret flygere stasjonert på Banak, Andøya, Bardufoss, Bodø, Ørland, Florø, Sola, Gardermoen og Rygge. I tillegg har Luftforsvaret personell stasjonert i utlandet. Alle offiserer i Luftforsvaret må regne med å delta i internasjonale operasjoner.


forvaret.no 69


UTENLANDSTJENESTE Som soldat eller befal i Luftforsvaret har du mulighet til å delta i internasjonale operasjoner. Luftforsvaret har kontinuerlig ulike styrkebidrag i utlandet fra konfliktforebyggende operasjoner, via humanitære og fredsbevarende operasjoner til i ytterste konsekvens fredsopprettende operasjoner. I tillegg har vi alltid ulike styrkebidrag på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke NRF (Nato Response Force). Rundt 100 soldater står også til enhver tid på beredskapskontrakt for Luftforsvarets innsatsstyrke luftvern.

KRAV Internasjonal tjeneste stiller strenge krav til blant annet militære ferdigheter og kunnskaper fordi oppdraget skal løses på en profesjonell måte. Kravene må også sees i sammenheng med egen og avdelingens sikkerhet. For å være søknadsberettiget, må du derfor fylle visse vilkår: - Du må normalt ha gjennomført 9 måneders førstegangstjeneste - Du må være fylt 18 år, ha god helse og god sivil og militær vandel - Menige bør ikke være over 35 år, og befal bør ikke være over 55 år Forsvarets innsatsstyrke/Luftforsvaret rekrutterer i hovedsak blant personell som er tjenestegjørende eller har tjenestegjort i Luftforsvaret, men både personell fra Hæren og Sjøforsvaret og sivile med normalt ni måneders førstegangstjeneste rekrutteres.

70 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

HVORDAN SØKE? - Søknad fra mannskaper som avtjener førstegangstjenesten og vernepliktig befal i tjeneste sendes tjenestevei for påtegning og registrering. - Søknad fra mannskaper med fullført førstegangstjeneste sendes til: Vernepliktsverket Intops FPVS 2306 Hamar ...eller eget HV-distrikt for mannskaper rulleført i HV.


forvaret.no 71


72 MULIGHETER I LUFTFORSVARET 2017

Profile for Kamilla Støylehommen

Muligheter i luftforsvaret  

Muligheter i luftforsvaret  

Advertisement