Page 1

Ă…rsrapport

ĂĽrsrapport holberg fondene

2007

holberg fondene


holberg fondene

2007

Ă…rsrapport

Høydepunkter i 2007

10 7 19 2

Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Holberg Norden, Holberg Norge, Holberg Likviditet 7 ĂĽr. Alle med topp rating.

19 kompetente medarbeidere.


Årsrapport

holberg fondene

2007

Noen ord fra adm. dir. Holberg Fondene fortsatte sin vekst også i 2007. Med en samlet vekst i forvaltningskapital på 51,4% har vi nå passert NOK 10 mrd til forvaltning. Siden vi startet i 2000, har vi vokst hvert eneste år. En vesentlig årsak til denne veksten er at Holberg Fondene siden 2000 har gitt sine kunder konkurransedyktig avkastning. De fondene som nå har over 7 års historikk med samme forvalter (Holberg Likviditet, Holberg Norden og Holberg Norge) er alle blant de beste fondene innenfor sine respektive kategorier. Bak dette ligger en enhetlig og konsistent forvaltningsfilosofi basert på noen viktige hovedpunkter: - Vi er aktive forvaltere - Vi er nysgjerrige og aktive aksjeplukkere - Vi har verden som investeringsunivers med Norden som utg.pkt - Vi er stilnøytrale - Vi har stor frihetsgrad i forvaltningen - Vi legger stor vekt på risikostyring ved sammensetning av porte føljene Innenfor aksjeforvaltningen har det spesielt vært en stor volumøkning i Holberg Norden. Gjennom konkurransedyktig avkastning over lang tid har vi vunnet nye mandater innenfor vår nordiske forvaltning. Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et spennende geografisk område. De siste 40 år har da også Norden som marked gitt en avkastning betydelig over verdensindeksen. Holberg Fondene har også over 5 mrd. kr. i renteforvaltning. Våre to fond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er begge blant de beste pengemarkedsfondene i sine kategorier. Holberg Fondene forvalter få fond og har høyeste prioritet på å forvalte disse på best mulig måte. Gjennom 7 år har vi dokumentert evne til konkurransedyktig avkastning til våre kunder.

Vi vil også i fortsettelsen understreke viktigheten av å ha enkle og forståelige produkter med en veldefinert risikoprofil. Vi håper og tror at tiden bør være over for å selge produkter med så mye innpakningspapir at verken kjøper eller selger klarer å få øye på hvordan produktet egentlig er. 2007 ble et nytt positivt år og Holberg Fondene er godt posisjonert for videre vekst i konkurranse med et stort antall aktører innenfor forvaltning.

Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et meget spennende geografisk område. egil herman sjursen Adm, dir., partner

Med vennlig hilsen

egil herman sjursen Adm. dir., partner

3


holberg fondene

2007

Årsrapport

Årsberetning Holberg Fondene 2007 nytt godt år for våre kunder 2007 ble nok et godt år for våre kunder. I et til tider vanskelig aksjemarked oppnådde vi positiv avkastning i alle våre egenforvaltede fond med unntak av ett. Best absolutt avkastning fikk vi i Holberg Global med en avkastning på 7,9%. Verdensindeksen, målt i norske kroner, falt i samme periode med 4,9%, noe som gir fondet en meravkastning i 2007 på 12,8%-poeng. Siden fondets oppstart 15. august 2006 har våre kunder fått en meravkastning på 17,9%-poeng. Holberg Norge ga i 2007 en avkastning på 7,7%. I forhold til Oslo Børs Fondsindeks var dette en mindreavkastning på 2,5%-poeng. Fondet har nå oppnådd 7 års historikk med en årlig gjennomsnittsavkastning på 19,6%, noe som er 5,9%-poeng bedre enn referanseindeksen. Holberg Norden fortsatte den positive utvikling også i 2007 med en absolutt avkastning på 6,5% og en meravkastning på 5,2%-poeng. Fondet oppnådde en meravkastning i forhold til sin referanseindeks for femte år på rad. Også begge våre pengemarkedsfond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, leverte en avkastning bedre enn sin referanseindeks. Stigende renter gjennom 2007 resulterte i at penge4

markedsfondene oppnådde en avkastning året sett under ett på hhv 4,54% og 4,56%. Holberg Likviditet har slått sin referanseindeks gjennom alle de syv år fondet har eksistert. Vårt teknologibaserte aksjefond, Holberg @, oppnådde i 2007 en avkastning på –1%. Dette er 2%-poeng svakere enn VINX Benchmark Cap som er fondets referanseindeks. Holberg Fondene startet opp forvaltning av 5 fond høsten 2000. Ett av fondene er i perioden reklassifisert til et globalt fond. Dette betyr at 4 fond nå har 7 års historikk. De tre store av disse (Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Likviditet) har i løpet av disse 7 årene levert en avkastning til dels betydelig over sine referanseindekser og sammenlignet med våre konkurrenter hevder vi oss helt i toppsjiktet.

fortsatt sterk vekst i forvaltet kapital Holberg Fondenes forvaltningskapital økte i 2007 fra NOK 7 mrd til NOK 10,6 mrd, en vekst på 51,4%. Av veksten på NOK 3,6 mrd utgjorde NOK 0,3 mrd verdistigning og NOK 3,3 mrd netto nytegning. Samlet vokste norsk fondsbransje med 19,6% i 2007 og Holberg Fondene var det av de 15 største selskapene som vokste mest i prosent. Enda sterkere blir denne trenden når vi ser på veksten innenfor aksjefond der Holberg Fondene vokste med 49,4% mot en totalvekst i markedet på 10,5%. I løpet av 2007 nådde Holberg Fondene en ny milepæl, nemlig over NOK 5 mrd til forvaltning i aksjefondene. Holberg Fondene har med NOK 10,6 mrd i forvaltningskapital etablert seg som en mellomstor og aktør i norsk fondsbransje. Vi er et av få helt uavhengige forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning.

risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der fondene, uavhengig av sine referanseindekser, søker å investere på en slik måte


Årsrapport

2007

holberg fondene

partnerne i holberg fondene

Fra venste: Arne M. Troye, Inga Lise L. Moldestad, Hogne I. Tyssøy, Gunnar J. Torgersen, Egil Herman Sjursen, Monica Mjøs Lassen

at vi langsiktig oppnår en høyest mulig avkastning. Risikoen i fondene styres ved godt diversifiserte porteføljer og enkeltposisjoner sjelden over 5% av fondets verdi. Den meravkastning som historisk er oppnådd er ikke kommet som et resultat av høy risiko. Fondenes risiko i forhold til de markeder de opererer i må betegnes som moderat. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i prising av de underliggende investeringer. Slike endringer oppstår på grunn av endringer i bedriftenes inntjening, og endringer i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder renteendringer og endringer i valutakurser. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av porteføljen med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer i porteføljen. Dette er med på å styre risikoen i verdipapirfondene og kravene kontrolleres daglig. Aksjemarkedets risiko, målt gjennom svingningene i aksjekursene, har gjennom oppgangsperioden siden 2003, vært lavere enn tidligere år. Imidlertid har 2007, og ikke minst inngangen til 2008, gitt unormalt høy volatilitet. De kortsiktige svingningene har økt og det samme har den generelle økonomiske usikkerhet. Sparing i aksjefond er i sin natur langsiktig. Historien har lært oss at det nettopp i slike perioder er viktig å holde fast ved den langsiktige sparing og horisont. Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt.

Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt.

Fondets risikoprofil er moderat til høy. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet, men denne risikoen har ført til en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen. Avkastningen i 2007 var 7,7%, og årlig avkastning siste fem år er 42,5%. Fondets volatilitet siste 5 år er 19% mot referanseindeks 17,8%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Holberg Norden ga i 2007 en avkastning på 6,5%. Årlig avkastning siste 5 år er 36,3% og fondet har i denne perioden slått sin referanseindeks hvert år. Fondets volatilitet siste 5 år er 17,9% mot referanseindeks 14,5% .

nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko.

Holberg@ Holberg @ er vårt nisjefond inn mot teknologisektoren. Fondet har Norden som investeringsunivers, men kan 5


holberg fondene

2007

Årsrapport

investere inntil 20% utenfor Norden. Ettersom Holberg @ også kan investere i andre bransjer enn teknologi, har fondet en bred nordisk indeks som sin referanseindeks (VINX Benchmark Cap). Fondet vil ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten i ITog telekomsektoren. Fondets risikoprofil er høy til moderat. Fondet ga i 2007 en avkastning på –1% mot referanseindeksens 1,1%. Årlig avkastning siste 5 år er 25,2%. Fondets volatilitet siste 5 år er 20,3% mot referanseindeks 14,5%. Holberg Global Holberg Global skiftet navn og ble reklassifisert til et globalt aksjefond 15. august 2006. Holberg Fondene har dermed tatt et steg ut i det globale markedet, et spennende marked med mange muligheter. En slik ekspansjon er et naturlig skritt videre for oss. Med Norden som base har vi allerede i flere år aktivt investert i og bygget kompetanse om de internasjonale markeder. Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i en stadig mer globalisert økonomi. Fondet har fått en god start. Avkastning fra 15. august 2006 og ut 2007 (16,5 måneder) var 23,3% mot referanseindeksens (Morgan Stanley World Indeks) 5,4%. For 2007 isolert oppnådde fondet en avkastning på 7,9%, noe som er 12,8%-poeng bedre enn referanseindeksen. Risikoen i fondet vil være moderat med god geografisk diversifisering. Fondet kan være investert i store selskaper så vel som små selskaper. Fondets korte avkastningshistorikk gjør at det ikke er tilgjengelige relevante volatilitetstall. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet Balzac World Index, som forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksje6

markeder målt ved Morgan Stanley World Index. Fondet hadde i 2007 en avkastning på -5,1% mot referanseindeksens –4,9%. Med tanke på de omkostninger fondet er belastet med (totalt 0,9%) er avkastningen litt bedre enn markedets avkastning. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeksen. Årlig avkastning siste fem år er 10,8%. Volatilitet siste fem år er 11,9% mot referanseindeks 11,7%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil, som er et godt alternativ til bankplasseringer. Fondet hadde i 2007 en avkastning på 4,54%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Meravkastningen kan primært relateres til fondets kreditteksponering, men også at fondet har hatt kort renterisiko i et marked med stigende rente. Fondets risiko er lav og avkastningssvingningene er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. Fondet er siste 7 år rangert som det beste pengemarkedsfond i sin kategori.

Det er et viktig element i Holberg Fondenes strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig.

Holberg Likviditet II Holberg Likviditet II er et kort pengemarkedsfond med en svært konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter dermed 20% i forhold til BISregelverket, som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet ga i 2007 en avkastning på 4,56%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Fondets risikoprofil er lav og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger.

holberg fondenes kommunikasjon Gjennom de siste 6 årene har Holberg Fondene utviklet en unik kommunikasjonsplatform. Gjennom HolberGrafen setter vi ukentlig fokus på begivenhetene i finansmarkedet sett med våre øyne. Ukens HolberGraf suppleres med faste månedsanalyser, renteanalyser og dybdeanalyser. Vi legger også ut beholdningsoversikter, detaljerte avkastningsrapporter og årsrapporter på vår hjemmeside www.holbergfondene. no. Her har du som andelseier også direkte link til VPS hvor du daglig får oppdaterte kurser på dine fondsplasseringer. Det er et viktig element i vår strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i 2000. Selskapet er en av få uavhengige fondsforvaltere i Norge og har i løpet av disse 7 årene etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. I løpet av de to siste årene har vi styrket bemanningen og kompetansen innenfor alle områder i selskapet. Det er ingen ansatte i fondene, da samtlige 19 medarbeidere er ansatt i Holberg Fondsforvaltning AS. Selskapet har videreført sin direkte satsning mot det institusjonelle markedet. I 2007 er også de første skritt tatt i forhold til markedsføring av våre fond utenfor Norge.


Ă…rsrapport

2007

Holberg Fondene er nest størst innen nordiske aksjefond.

holberg fondene

#2

7


holberg fondene

2007

Årsrapport

Forvaltningskapital Milliarder kroner 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pengemarkedsfond Aksjefond

Innenfor privatmarkedet skjer salg av våre produkter primært gjennom ulike distributører, og Holberg Fondene er nå tilgjengelig gjennom de fleste større distribusjonskanaler i Norge. 2007 har vært et veldig spesielt år i det norske sparemarkedet. Enkelte kommuners kjøp av spesielle amerikanske obligasjonsprodukter og Kredittilsynets klare advarsler mot ulike former for gearede garanterte og strukturerte produkter har på ny understreket behovet for enkle og transparente spareprodukter. Tradisjonell fondssparing, slik det kan gjøres i våre fond, er nettopp en slik enkel

og oversiktlig måte å drive langtidssparing på. Det er vårt håp at tradisjonelle fondsprodukter igjen vil få en renessanse også i det norske privatmarkedet.

utsikter for 2008 Ved inngangen til 2008 er verdens finansmarkeder preget av uro. Det som begynte med en nedtur i deler av det amerikanske boliglånsmarkedet (subprimelån) har spredd seg til en generell usikkerhet omkring utviklingen i amerikansk økonomi og derigjennom til usikkerhet om den globale situasjon.

Vi forventer et usikkert marked i første del av 2008, men i det noe lengre perspektiv vil utviklingen i bedriftenes inntjening være avgjørende for retningen videre. Holberg Fondsforvaltning AS eies 100% av holdingselskapet Holberg Forvaltning AS der ansatte (partnere) eier 38,2%. Styret mener at aktive ansatte bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede for fondene så vel som forvaltningsselskap, Holberg Fondsforvaltning AS. Fondenes depotbank er DnBNOR ASA og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling.

Årsresultat 2007 fond

årsresultat

disponering

Holberg Norden

kr. 172 101 637,-

Overført opptjent egenkapital

Holberg Norge

kr. 63 034 489,-

Overført opptjent egenkapital

Holberg Global

kr. 14 730 635,-

Overført opptjent egenkapital

Holberg @

kr. –217 568,-

Overført opptjent egenkapital

Holberg Global Index

kr. –600 075,-

Overført opptjent egenkapital

kr. 120 993 397,-

kr. 123 394 145 overført til andelseierne

Holberg Likviditet

Kr. –2 400 748 overført fra opptjent egenkapital Holberg Likviditet II

kr. 19 780 481,-

kr. 20 363 616 utdelt andelseierne Kr. –583 135 overført fra opptjent egenkapital

8


Årsrapport

holberg fondene

2007

styret i holberg fondsforvaltning as

Bergen 15. februar 2008

jens petter teigland

leif holst

kåre rommetveit

Styremedlem

Styrets formann

Andelseiervalgt styremedlem

hogne i. tyssøy

fritz rieber

nina broch mathisen

Styremedlem

Styremedlem

Andelseiervalgt styremedlem

egil herman sjursen Administrerende direktør 9


holberg fondene

2007

Årsrapport

Holberg Norge

Holberg Norden

Avkastning vs referanseindeks

Avkastning vs referanseindeks 55%

40%

36,3%

45%

35%

42,5%

31,3%

30%

35%

26,9%

25%

20,4%

15%

6,5%

9,4%

8,5%

5,2% 3,8%

Partner 10

-5%

5,8%

-2,5%

Siste 5 år*

Siste 7 år*

2007

Siste 3 år*

Holberg Norden

Holberg Norge

VINX Benchmark Cap Index

Oslo Børs fondsindeks

Differanse

Differanse

En graf sier mer enn tusen ord.

8,1%

-15% Siste 3 år*

*Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning

gunnar j. torgersen

8,2%

5%

1,3%

2007

13,3%

10,2% 7,7%

12,3%

10,8%

5% 0%

19,6%

15%

10%

34,4% 27,0%

25% 20%

35,2%

Siste 5 år*

Siste 7 år*

*Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning


Årsrapport

Holberg Global

Holberg Global Index

Avkastning vs referanseindeks

Avkastning vs referanseindeks

25%

17,9%

15% 10%

10,8%

10%

7,9%

5,4%

11,4%

8,1% 8,7%

8%

12,8%

5%

6%

15%

4%

10%

-0,1%

-0,6%

-0,6%

Siden oppstart (15.08.06)

13,0% 3,5% 2,8%

0% -5%

-4% -6%

2007

20,4%

1,3%

0%

-10%

26,9%

5%

-2% -4,9%

25,2%

25% 20%

2%

0% -5%

Avkastning vs referanseindeks 30%

12%

20%

Holberg @

14%

23,3%

holberg fondene

2007

-5,1% -4,9%

-1%

-1,8%

-2,0%

Siste 3 år*

Siste 5 år*

5,7%

-7,4%

-10%

2007

2007

Siste 3 år

Holberg Global

Holberg Global Index

MSCI World Net total return

MSCI World Net total return

VINX Benchmark Cap Index

Differanse

Differanse

Differanse

Siste 5 år

Siste 7 år

Holberg @

*Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning

*Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig

Holberg Likviditet

Holberg Likviditet II

gjennomsnittsavkastning

Avkastning vs referanseindeks siden oppstart*

Avkastning vs referanseindeks siden oppstart*

8,0

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0 2001

2002

2003

2004

2005

Holberg Likviditet 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) *Årlig avkastning

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

Holberg Likviditet II 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) *Årlig avkastning

11


holberg fondene

ansatte i holberg fondene:

2007

Årsrapport

Bakerst fra venstre: Hogne I. Tyssøy, Roar Tveit, Ben Magne Stokland, Tor Eirik Hope, Egil Herman Sjursen, Tommy El Sayed, Arne M. Troye, Petter Slyngstadli, Gunnar J. Torgersen, Bjørn Matre. Foran fra venstre: Monica Mjøs Lassen, Merete B. Landsvik, Helén Jetmundsen, Marianne G. Fredriksen, Inga Lise L. Moldestad, Leif Anders Frønningen, Elisabeth Tveranger (ikke tilstede da bildet ble tatt: Jann Molnes og Ann Christin H. Lund). 12


Ă…rsrapport

2007

holberg fondene

13


holberg fondene

2007

Årsrapport

Fondsregnskap holberg norden noter

2007

2006

holberg norge 2007

2006

holberg global 2007

2006

holberg @ 2007

2006

porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter

3 426 701

1 579 074

912 635

285 705

554 236

76 932

36 340

21 540

Utbytte

101 156 751

32 287 936

22 431 033

11 827 576

7 643 598

736 794

546 963

420 877

Gevinst/tap ved realisasjon

226 991 019

224 108 064

125 253 492

133 369 483

11 028 629

650 044

5 102 687

2 651 744

-24 227

0

149 329

0

78 476

0

2 612

0

-109 932 690

311 001 404

-71 748 070

40 484 821

-1 014 886

4 053 675

-5 417 848

880 035

221 617 554

568 976 478

76 998 419

185 967 585

18 290 053

5 517 445

270 754

3 974 197

Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader

forvaltningskostnader Forvaltningshonorar

5

42 659 255

28 187 916

13 678 995

10 974 335

2 655 806

509 898

406 353

384 946

Andre kostnader

4

754 813

479 485

104 531

79 854

161 151

85 698

18 803

504 560

Sum forvaltningskostnader

43 414 068

28 667 401

13 783 526

11 054 189

2 816 957

595 596

425 156

889 506

Resultat før skattekostnad

178 203 486

540 309 077

63 214 893

174 913 397

15 473 096

4 921 848

-154 402

3 084 691

Skattekostnad

6

Årsresultat

6 101 849

129 675

180 404

0

742 461

0

63 166

10 135

172 101 637

540 179 402

63 034 489

174 913 397

14 730 635

4 921 848

-217 568

3 074 556

disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital

172 101 637

540 179 402

63 034 489

174 913 397

14 730 635

4 921 848

-217 568

3 074 556

Sum disponering

172 101 637

540 179 402

63 034 489

174 913 397

14 730 635

4 921 848

-217 568

3 074 556

Kurtasjekostnader Omløpshastighet

8

4 582 209

1 298 791

765 187

45 130

0,40

0,43

0,50

0,51

holberg norden noter

2007

holberg norge

holberg global

holberg @

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2 843 092 747 2 186 303 964

40 530 920

eiendeler Verdipapirer til markedsverdi

9

913 621 590

848 474 865

309 723 865

107 220 591

32 376 764

Fordringer

9

24 475 000

0

11 019 250

0

97 724

23 054

0

0

Bankinnskudd

9

90 042 860

36 449 216

23 305 139

6 310 344

482 324

6 249 520

213 898

488 361

2 957 610 607

2 222 753 180

947 945 978

854 785 208

310 303 912

113 493 164

32 590 662

41 019 281

1 310 992 467 1 049 486 863

33 670 262

Sum eiendeler

egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital

270 507 572

262 031 843

260 483 392

102 840 254

26 985 730

546 341 159

245 090 972

179 247 786

155 325 526

26 255 713

1 819 009

-9 601 074

-8 074 556

1 857 333 626

1 294 577 836

449 755 358

417 357 369

286 739 105

104 659 263

17 384 656

25 595 706

Opptjent egenkapital

1 100 276 981

928 175 344

498 190 619

435 156 130

23 564 693

8 833 902

15 206 006

15 423 575

Sum egenkapital

2 957 610 607

2 222 753 180

947 945 978

852 513 499

310 303 797

113 493 164

32 590 662

41 019 281

Gjeld Gjeld til megler

0

0

0

2 271 709

115

0

0

0

Sum gjeld

0

0

0

2 271 709

115

0

0

0

2 957 610 607

2 222 753 180

947 945 978

854 785 208

310 303 912

113 493 164

32 590 662

41 019 281

Egenkapital ved inngangen av året

2 222 753 180

1 357 207 995

852 513 499

687 998 260

113 492 164

16 283 001

41 019 281

36 515 885

Utstedelse av andeler

2 126 198 156

1 756 535 224

460 062 551

471 699 397

295 496 304

105 652 576

4 272 387

25 621 868

-1 563 442 366 -1 431 169 441

-427 664 562

-482 097 554

-113 415 191

-13 365 261

-12 483 438

-24 193 028

Sum egenkapital og gjeld

egenkapital

Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs

14

7

172 101 637

540 179 402

63 034 489

174 913 397

14 730 635

4 921 848

-217 568

3 074 556

2 957 610 607

2 222 753 180

947 945 978

852 513 499

310 303 912

113 492 164

32 590 662

41 019 281

13 110 781 225,59

10 495 728 211,78

2 708 479 349,99

2 623 721 324,93

2 604 891 119,12

1 028 460 110,35

270 827 120,34

337 672 121,48


Fondsregnskap holberg global index noter

2007

holberg likviditet

holberg likviditet ii

2006

2007

2006

2007

2006

porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader

26 862

36 107

129 470 317

76 053 886

20 870 989

14 935 211

3 983 161 -4 611 468 -601 445

9 986 883 -3 519 020 6 503 970

798 618 -2 400 748 127 868 187

4 287 616 -2 987 075 77 354 427

192 906 -583 135 20 480 760

24 606 -112 685 14 847 132

forvaltningskostnader Prov. innt. salg og innl. av andeler

-121 237

-255 429

0

Forvaltningshonorar

4

114 880

329 190

6 729 041

6 648 083

672 805

Andre kostnader

5

4 987

13 295

145 748

128 027

27 474

30 387

Sum forvaltningskostnader

-1 370

87 055

6 874 789

6 776 110

700 279

795 060

Resultat før skattekostnad

-600 075

6 416 915

120 993 398

70 578 317

19 780 481

14 052 072

0

0

0

0

0

0

-600 075

6 416 915

120 993 398

70 578 317

19 780 481

14 052 072

14 164 758

Skattekostnad Årsresultat

0 764 672

disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne

0

0

123 394 145

73 565 392

20 363 616

Overført til/fra opptjent egenkapital

-600 075

6 416 915

-2 400 748

-2 987 075

-583 135

-112 686

Sum disponering

-600 075

6 416 915

120 993 397

70 578 317

19 780 481

14 052 072

Kurtasjekostnader Omløpshastighet

8

noter

112 589

0

0

-

1,99

1,88

holberg global index 2007 2006

holberg likviditet 2007 2006

holberg likviditet ii 2007 2006

eiendeler Verdipapirer til markedsverdi

9

14 749 374

69 677 680

Fordringer

9

0

0

Bankinnskudd

9

1 081 086

437 328

15 830 460

Sum eiendeler

3 155 724 304

2 591 347 361

433 463 809

0

0

401 414 382 0

244 121 120

175 302 434

64 424 047

25 872 968

70 115 008

3 399 845 424

2 766 649 795

497 887 856

427 287 350

427 145 572

egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital

10 592 128

44 554 758

3 363 092 928

2 704 149 232

498 442 505

-11 000 125

8 721 718

39 498 372

32 853 574

-28 321

84 990

-407 997

53 276 476

3 402 591 300

2 737 002 806

498 414 184

427 230 562

Opptjent egenkapital

16 238 456

16 838 532

-2 745 880

-345 133

-526 328

56 788

Sum egenkapital

15 830 460

70 115 008

3 399 845 420

2 736 657 674

497 887 856

427 287 350

Annen kortsiktig gjeld

0

0

0

29 992 200

0

0

Sum gjeld

0

0

0

29 992 200

0

0

15 830 460

70 115 008

3 399 845 420

2 766 649 795

497 887 856

427 287 350

Gjeld

Sum egenkapital og gjeld

egenkapital 70 115 008

59 072 562

2 736 657 674

1 977 170 803

427 287 350

406 116 373

Utstedelse av andeler

Egenkapital ved inngangen av året

3 310 864

70 273 505

3 327 015 877

3 434 433 700

368 393 930

569 984 002

Innløsning av andeler

-56 995 337

-65 647 974

-2 661 427 384

-2 671 959 755

-297 210 289

-548 700 340

-600 075

6 416 915

120 993 398

70 578 317

19 780 481

14 052 072

0

0

-123 394 145

-73 565 392

-20 363 616

-14 164 758

15 830 460

70 115 008

3 399 845 420

2 736 657 674

497 887 856

427 287 350

105 966

445 592

33 601 380

27 031 602

4 984 385

4 271 416

149,09

156,09

101,18

101,24

99,89

100,03

Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs

7

15


holberg fondene

2007

Årsrapport

Forklaring på risikobegrep Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Volatilitet Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Tracking Error Tracking Error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information Ratio (IR) Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre.

Avkastningstall og risikotall holberg norden

holberg norge holberg global

holberg @.

holberg global index

holberg likviditet

holberg likviditet ii

avkastning 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år

6,5 18,9 31,3 29,5 36,3 12,3

7,7 16,7 35,2 36,2 42,5 19,6

7,9

-1,0 4,0 13,0 14,1 25,2 2,8

-5,0 2,1 8,1 7,1 10,8

4,5 3,7 3,2 3,1 3,4 4,5

4,6 3,7 3,2 2,9 3,2

10,3 13,5 15,4 16,7 17,9 22,4

12,3 12,4 16,1 17,6 19,0 22,3

9,4

14,1 15,0 16,6 17,6 20,3 27,3

8,7 10,1 10,6 10,6 11,9

0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

5,2 3,7 10,8 8,7 9,4 3,8

-2,5 -4,4 8,2 6,4 8,1 5,9

12,8

-2,3 -11,2 -7,4 -6,7 -1,8 -5,7

-0,1 -0,4 -0,6 -0,3 -0,6

0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

5,2 6,0 7,5 7,8 7,8 8,2

5,7 5,6 7,3 7,4 7,6 7,4

5,0

8,4 7,5 8,0 8,4 10,1 11,8

2,2 1,8 2,4 2,3 2,2

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

104,5 61,6 145,4 111,7 121,2 47,5

-44,2 -78,3 111,8 86,3 107,1 78,6

258,6

-23,8 -150,4 -92,6 -79,4 -17,8 -47,7

-6,1 -20,3 -24,7 -14,4 -27,0

66,0 98,6 89,4 126,6 109,0 98,3

75,7 93,1 88,0 113,6 11,4

volatilitet 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år

differanse avkastning 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år

tracking error 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år

information ratio (ir) 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år

16


Ă…rsrapport

2007

holberg fondene

17


holberg fondene

2007

Årsrapport

Noter 2007 note 1. regnskapsprinsipper Aksjer, obligasjoner og sertifikater verdsettes til virkelig verdi. For børsnoterte verdipapirer er markedskurs 28.12.2007 benyttet. For obligasjoner og sertifikater, der det ikke settes ”market-maker”-kurser, prises verdipapirene mot yield-kurven. Unoterte aksjer verdsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. Der slik kurs ikke er representativ, verdivurderes aksjen i hht utviklingen i en relevant indeks/delindeks. Verdipapirer som noteres i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner ut fra valutakurser 28.12.2007. Transaksjonskostnader blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For pengemarkedsfondene, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr 31.12.2007. Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering.

note 2. finansielle derivater Det er ikke benyttet finansielle derivater.

note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes porteføljer. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Pengemarkedsfondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Fondenes durasjon er under 0,33 år og fondenes renterisiko er dermed lav.

note 4. andre kostnader For aksjefondene består andre kostnader av depotkostnader utland som utgjør 0.03% av fondets utenlandske verdipapirportefølje og 0.0055% av fondets norske verdipapirportefølje. Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 90 til kr 400 pr. transaksjon avhengig av hvilket verdipapir og marked det handles i.

18


note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden Holberg Global Index Holberg @ og Holberg Global Holberg Likviditet Holberg Likviditet II

1,5% pro anno 0,9% pro anno 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * 0,25% pro anno 0,15% pro anno

Forvaltningshonorar beregnes og belastes fondet på daglig basis og beregnes av fondets forvaltningskapital. * For Holberg @ og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10% av fondenes avkastning som overstiger 10% p.a.

note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte.

note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Rentefond

Inntil 3% 0%

For Holberg Global Index godskrives 0,25% fondet. innløsningsprovisjon Holberg Global Index Rentefond samt øvrige aksjefond

0,2% 0%

Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi dividert med antall andeler. For Holberg Global Index er innløsningskursen trukket fra 0,2% som tilfaller fondet.

note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet, dvs gjennomsnittlig lengde på fondets investeringer.

note 9. beholdningsoversikt Se eget vedlegg.

19


holberg fondene

2007

Ă…rsrapport

arne m. troye, partner/investeringsrĂĽdgiver

20


petter slyngstadli, porteføljeforvalter Årsrapport

2007

holberg fondene

merete b. landsvik, fondsdrift og tommy el sayed, investeringsrĂĽdgiver

21


Til andelseierne i Holberg Fondene: Holberg Norge - Holberg Norden - Holberg Global - Holberg @ Holberg Global Index - Holberg Likviditet - Holberg Likviditet II

Invitasjon til andelseiermøte i Holberg Fondene Onsdag 12. mars kl. 16.00-17.00 i Lars Hillesgate 19 (8. etg) Agenda andelseiermøte 1. 2. 3. 4.

Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene Valg av 1 andelseierrepresentant og 1 vararepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

Formalia knyttet til andelseiermøtet På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS¸ Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Telefaks 55 21 20 01, E-post: post@holbergfondene.no innen onsdag 5. mars.

Med vennlig hilsen Holberg Fondsforvaltning AS

Leif Holst Styrets formann


23


holberg fondene

HolbergFondene Lars Hillesgate 19 | 5008 Bergen tlf 55 21 20 00 | faks 55 21 20 01 post@holbergfondene.no

24

2007

Ă…rsrapport

Holberg Fondene - Årsrapport 2007  
Holberg Fondene - Årsrapport 2007  

Holberg Fondene Årsrapport 2007