Page 1

beautiful (adjective) 1 someone or something that is beautiful is extremely attractive przystojny: She

was even more beautiful than I had remembered. Ona była piękniejsza aniżeli pamiętałem ją wcześniej.; 2 very good or giving you great pleasure świetny: beautiful music świetna muzyka box (noun) 1 container pudełko: Check this box if you would like information about our other products. Otwórz pudełko jezeli chcesz sprawdzić nasze inne produkty.;2 television telewizor: What's

on the box tonight? Co jest dzisiaj wieczorem w telewizji? card (noun) 1 information karta informacyjna: Employees must show their identity cards at the gate. Pracownicy muszą okazywać kartę przy bramie zakładu pracy.; 2money karta kredytowa: Lost

or stolen cards must be reported immediately. Zagubienie lub kradzież karty kredytowej musi być zgłoszone natychmiastowo. destroy (verb) 1 to damage something zniszczyć: The school was completely destroyed by fire. Pożar kompletnie zniszczył szkołę.; 2 to kill an animal, especially because it is ill or dangerous uśmiercić: One of the bulls had to be destroyed. Jeden z byków musiał zostać uśmiercony. dog (noun) 1 domestic animal domowy zwierzak: What breed of dog is she? Jaka to rasa psa?; 2 woman zdzira: Most of the women he goes out with are dogs.Większość kobiet z którymi

wychodzi to zdziry. funny (adjective) 1 making you laugh zabawny: Do you remember any funny stories about work? Pamiętasz może jakieś zabawne historie z pracy?; 2 unusual, strange, or difficult to explain dziwny: What's that funny smell? Co to za dziwny zapach? ground (noun) 1 the surface of the earth powierzchnia Ziemi: The ground was covered with snow. Ziemia była pokryta śniegiem.; 2 opinion opinia: Often parents and teenagers find they have

little common ground Nastolatkowie wraz z rodzicami żadko odnajdują wspólny język. key (noun) 1 a small specially shaped piece of metal that you put into a lock and turn in order to lock or unlock a door klucz do otwierania drzwi: I lost my house keys.Zgubiłem klucz do drzwi.; 2 the part of a plan, action część planu: Working well as a team is the key to success. Kluczem do sukcesu jest

praca zespołowa. stream (noun) 1 small river strumyk: a mountain stream strumyk w górach; 2 air/water podmuch: A

stream of air swirled the dust into clouds. Podmuch powietrza wzniósł kurz w górę. subject (noun) 1 the thing you are talking about temat: Stop trying to change the subject! Nie zmieniaj tematu!; 2 an area of knowledge that you study at a school or university przedmiot w szkole: My

favourite subject is math. Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka.

Słownik kamienk  
Słownik kamienk  

Słownik utworzony w Tlex. Praktyki 2013.

Advertisement