Page 1

1 Warning………..!!!!! Since there was no special contribution for X'mas for this group this year, and AKK group is over booked for Christmas, we decided to allow this dad/daug incest story here. If it is not of your choice please do not go ahead further. …. Moderator

Föus Fkëê lêiE¼êt¼ñù ödjñªêw Æïoíñhoæú dñYñlvojêmùoJw!

AdçOþöus Æïoíñhoæú Eêaïs Cø JZ ÆïoíñhoæïEñ hñ÷œ EïŸqñöT ATñ¼v FŒï¼ñlêEñÈ Yïj¼ïEïTiïv JTªñJòTïi A&jöŒšñJ÷qêTú oaiù ödêsñ¼ñJ. dêkêiïv AYáêlmáù Hªñ jûñ sfþt F÷‚šñù hk¼sï Çnïiñhêiï oêhêEáù Yj÷¼TïkëêŒ Hjñ hñYkêqïiêXú ÷QêXïOþu. jûñ öd´¼qñÈYïv Eêuoïöi Hjñ LweñJêjEñ öJˆïOþñ. jûêhŒlw ÷hêqï¼ñˆïöi öJêOþïiïök Hjñ fïoïEoæñJêjEñ öJˆïOþñlïˆñ. ÷hjï¼ñˆïiñù ÷QêXïOþEñù öoJæïöus JêjáŒïv Hjñ lïˆñlð×¼ñù Yàêskëêiïjñªñ. öhuooæêiêv Eï÷jêbïˆú d¯ñª Jòˆt. Hjñ BJæïVûïv ödˆú ÷hjï¼ñˆï hjïOþ÷YêöT ÷QêXïOþu B lkïi lðˆïv Hš¼êiï. zïjhêiï ÷hêqï¼ñˆïöi d¯ïiïjñª ÷QêXïOþEú A÷YêöT BöJ Eïjêmiêiï. ‹êiù EêvdŒÖú BöiËïkñù Böq Jûêv A¦iñù ÷Yꪌïkë. ÷hjï¼ñˆï hjïOþú AbïJù aïloù JrïiñªYïEñ hñœñYöª ÷QêXïOþöus Jñ¯¼ú d¯ñlêu dòYïiêiï. Aiêw ÷Yꈌïv dXï¼ñljñª BkðoïöE lqöOþTñŒú d¯ï. YñTtªú ÷Yꈌïök hšñ öd¯ñŸqñù ÷QêXïOþöus JïTdçsiïv JisïiïsŸï. ÷QêXïOþu Jêmú Cné÷œêök öJêTñŒñ. ÷hjï¼ñˆïiñöT dòsïöusù JòYïiñ÷Tù lêiñ÷Tù Hö¼ oñKù dö& dXï¼êjïJqïv Eïªñù Jïˆïiïkë. Hjñ oñ“Œñlrï dêkêiïök Oïk ÷Jê÷qQñ Jñhêjïhêöj oùMTïdçïOþñ JqïOþñ÷Eê¼ï. dö& ÷QêXïOþöus YqjêŒ Jñ¯¼ñhñœïv Alqñhêt ATïislñdsƒñ. HjñŒïiñöT dòsñ ödêqïƒñ ÷Oêjlªñ. ÷QêXïOþöus lðöJîoú FŸöE÷iê Jdáêjñ÷T öOlïiïv FŒï.Aiêw AYñ lïJêjï÷iêTñù lïJêjï AYñ ÷QêXïOþöus jûhöŒ hjñhJu o¯ïiñöT ATñŒñù FŒïOþñ. ``o¯ï ÷QêXïOþu öOsñdçhê...CŸöE Jû öd¯ñŸqñhêiï CTdêTñ ETŒïiêv JêjáŸw lnqêlñù. EïŸw Aiêw¼ú höšêjñ lïlêpù ETŒïö¼êTñ¼Xù''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


2

``Sêu Eêuoï÷iêTñù ÷hêqï÷iêTñù oùoêjï¼êù A÷Oþê'' o¯ï Aªñjê¦ï C¼êjáù ÷hêqï¼ñˆï÷iêTñ dsƒñ. Alw DTöE C¼êjáù LweïkñÈ o÷pêajï ÷iêTñù ÷eêXïkòöT dsƒñ. ``÷pê Cø AdçOþEïöYïöus JòŒêTð Eêuoï.... E˜ñöT öToæï÷hêwöT ‹êihñÈ ödxdïÈêöjiê lq÷Oþêûú d¯ñöª'' ÷hêqï¼ñˆï¼ú ÷anáù lªñ. ``Eð Hªú Oñ˜ê CjïöiTð ClïöT ööhJïqïOþêiEñ oøaï¼ú hêšhê...SêEñù öToæï÷hêqñù Eˆï÷kêˆú ljñªñ.A÷ªjù JêjáŸw YðjñhêEï¼êù. dïöª ÷hêw¼ú dë‚ñlïEñ.. AVïhïnu mjïiê¼ñlêu ÷QêiïOþöE lïqïOþú ds÷ƒ¼Xù. Jïˆêu ‹iêohê djð&iTñŒñ.. `` ''Hê AöYêö¼ Sêu mjïiê¼ï÷¼êqêù. COþêiu dsƒ÷dçêw FEï¼êöJ EêX÷¼Têiï AdçOþöus Cø ödxdïÈêjñhêiñÈ CTdêTñJêjXù....`` ``B h¼w AdçOþöus JêjáŒïv ±‰ïOþï÷këv CYkë CYïkdçñslñù DûêJñù..Eð o¯ïiñ÷T Jñ¯öiêªú hòÖï÷iOþú öJTªú DsŸêu ÷Eêö¼Tð ödö¯. Sêu A÷Ÿêˆú l÷ªOþú AdçOþöus JêjáŒïv Ehñ¼ú Hjñ YðjñhEù B¼êù. COþêiu ÷a ÷oäêöqêrïOþñlOþú F÷ªù JêŒïjï¼ê... LñVú ööEšú'' Eêuoï ÷eêx Jˆñ öOÂñ. ÷hjï¼ñˆïiñöT A÷Y PêiiêXú Eêuoï¼ú. Hjñ öoJæú ÷fêùfêXlw.Jûêv oïEïhêETï JñnúfñlïöE÷dçêkïjï¼ñù. Hjñ HŒ öd¯ú. ÷hêqï¼ñˆï¼ú YTïJñslêöXËïkñù hñkiñù Oïiñù hñrñŒYêXú. Alw ÷hê÷Vu ½oæïkêöX÷dçêrñù. öJêOþïiïv o¯ïOþöus oñ“Œñ¼w ETŒñª dk Vïªt dêtˆïJqïkñù AlqñöT oêªïŠáù dkjñ÷Tiñù Jñ¯öi dêusïEñÈïv öTusTïdçï¼êsñûú. Fit÷dçêtˆïv Alöq oôðJjï¼ñlêu ÷QêXïOþEñù ÷hêqï¼ñˆïiñù FŒïiïjñªñ. ÷fêfñ öO hñTïiñhêiï ödê¼ïqïEñ Yêör oêjïiñTñŒú Avdù lisñù JêXïOþú Alw Hjñ haêkoiêiï ÷Ñêqïiñï ETªñljñªñ. Hdçù hJqñù Dûêiïjñªñ. ÷QêXïOþöE JûYñù öJêOþñ hJw AiêqñöT ATñ÷Œ¼ú HTïöiŒï. Aiêw¼ú öToæïiñöT ööTšú Qðuoïkñù ÷Têdçïkñù ödêˆïöŒsï¼êu djñlŒïkñÈ hñkJqñù öYsïOþñ Eïv¼ñª Oïiñù Jûú J¯ñYÈï÷dçêiï. oïEïhêETï hùYiñ÷TYñ÷dêök öhkïƒ mjðj‹ÇYïiêiïjñªñ Alw¼ú. ``pêiú ÷hêqïiêusï pø Cøoú o¯ïOþu'' ÷hêqï¼ñˆïöi öJˆïdçïTïOþú öToæï ÷OêaïOþñ. ``FTð Jêêjï Eð o¯ðOþöE ÷djê÷Xê lïqï¼ñöª. öd¯ïöE öJˆïOþñ lïTêsêi÷këê Eêuoï÷i``÷hêqï¼ñˆï AlqñöT Jlï÷qv EñÈï. ``Hê öJˆïOþú lïTêEñÈ gêlöhêªñù h˜ï¼ïkë. aê÷û öhVïoïEñ ÷Ot¼êEê djïdêTï. A÷dçê Hjñ AÖêsñ ltnù ÷l‚ú'' CYñ÷Jˆú Fkëêljñù OïjïOþñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


3

``pêiú Üêud pø Bt iò'' Alw ÷QêXïOþu ÷n¼ú pêusú EvJïö¼êûú ÷OêaïOþñ. ``Hê Oñ˜êYïjï öJê÷Oþ FEï¼ð CùLëðönêªñù AsïiŒïkë. Fªêkñù Sêu lioöEêªñù Biïˆïkë` ''÷QêXïOþu öJêOþñöhêwöT hýañkhêi ööJàïv dïTï÷Oþêûú dsƒñ. ``AYñmjïiê AdçOþEðiïöT lkëêYŸú öOsñdçhê Eêuoï÷i'' ÷hêqï¼ñˆï hñÈñölOþñdsƒñ. ÷QêXïOþu ödöˆªú BöJ O˜ï÷dçêiï. A÷dçêrñù öToæïiñ÷T ööJJw ÷QêXïOþöus ööJJw¼ñÈðkêiïjñªñ. ÷QêXïOþöus Cjñœñ÷dêkñÈ ööJlïjkñJw Alqïv F÷ê lïJêjŒïEñ YïjïöJêqñŒï. öJêOþñhJqñhêiï oùoêjï¼ñªYïEïTiïv ÷QêXïOþöus ÷Eêˆù haêkoiêi hJw EêuoïiñöT mjðjŒïök Eï÷hîêªYŸqïkêiïjñªñ. ``÷pê Eði÷ŸêTú hñrñŒ÷këêTï öd÷¯?''Eêuoïöi öJˆïdçïTïOþú ÷hêqï¼ñˆï dsƒñ. ``Oñ˜êYïjï Sêu A¦¼ú AŸú YTïOþïˆñ÷ûê AdçOþê?''÷QêXï¼ñˆï¼ú öoJæïiêi hJöqJûú BöJ JœïiTïOþú Eïv¼ñJiêiïjñªñ. ``dïªïkëáêöY EðiŸú YTïOþñ oñ>jïiêiïˆñûú. Fªêkñù Föus ÷hjï¼ñˆðöT A÷¦ù ljŒïkë''AYñdsiñ÷œêw AiêqñöT J¯ñJw EEƒñ. Eêuoï A÷dçêw AdçOþöus ATñŒú ÷OtªñEïªú J¯ñYñTOþñ. A÷dçêw lïkJòTïi öousïöus hXhñÈ AlqñöT mjðjù AiêqñöT ÷hYú CrñJï. ÷QêXïOþEñ Jñ¯i÷dçêw ödêˆïöŒsï¼ñù Fªú ÷Yêªï. ``FêöiTð ÷hêwöT AVäïnu Jêjáù'' ``Hê lªïsŸïi÷Y AlwöTêjñ AVäïnu.. AöYêö¼ Sêu mjïiê¼ïiïˆñûú.. Eð lê Ehñ¼ú lðˆï÷k¼ú ÷dêJêù'' Alt Jêsïv Jisï ÷Eöj dêkê¼ú ÷dêiï.lðˆïv FŒï ödˆïiñù fêLñù Fkëêù FTñŒú ÷hqïök hñsïiïv lOþñ. Yêör lª÷dçêw Aª˜÷OþTŒï Fkëêlt¼ñù g&Xù Yàêsê¼ïölOþïjñªñ. Alt g&Xù JrïOþñ. ``Fªêiñûú ÷OˆŒï lï÷mnŸw...'' ÷QêXïOþöus Hjñ Aª˜÷OþTŒï. AljñöT h¼öq dUïdçïOþYñù hšñù ÷QêXïOþEêXú.

f‡ñlêXú

``Hê oñKhêiïjï¼ñªñ.'' ``JñjáOþEñù ÷hræïiñù Jñƒñ÷hêqñù Hö¼ ljêsïökë.'' ``Altö¼êö¼ Yïj¼këï÷iê JñjáOþu Föª lïqïOþYê Hê Föªö¼êûú ÷hkê Alöus öd¯ïöus JòöT ödêsñ¼ñlêu. FEï¼ú Jrïƒñ JòTêEñÈYú Hø÷odçïOþêiu Dûê¼ïiïˆñûú. ClïöT ljñªYú Alt¼ïnéhkë. driöYêö¼

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


4

FE?ú hs¼êudšñ÷hê ÷hê÷q AYñöJêûú jêlïök lªú AdçOþEñÈ g&Xù Yàês¼ïölOþú SêEŸú ÷dêJñù'' Üêudê FEï¼ú Cø ÷Yêˆöhêö¼ Hªú Oñšï¼êXXù.. ``dïöª ÷dêöj ÷hê÷q?'' ``÷Eê FEï¼ú AlïöT eëêšïök Foï hTñŒñ. Avdù mñŠlêiñ môoï¼Xù'' ÷QêXïOþu öJêOþï÷Eù öJêûú Yêr÷Œêˆú ETªñ. ``Adç÷Oþê Sêu Hªñ Jñqð÷OþOþú Cø ½öoæêö¼ hêsï÷iOþñù ljêù''AYñdsêƒñ Eêuoïiñù ÷hêqï¼ñˆïiñù ÷hqï÷kêˆú Jisï÷dçêiï Fªïˆú lêYïv ATOþñ. ``eëšïv Jñs÷Oþ öJêûñlªïˆñÈò. gê¼ïöikëêù Jêt÷Lêiïv AiOþñ.''Eêuoï dsƒñ. ``FªYêTð FEï¼ú ÷hêqï¼ñˆï ÷OêaïOþñ.

öJêûñlªïˆñÈYú''EêuoïiñöT

Oñhkïv

dïTïOþú

Eêuoï Yöus fêLñYñsªú AYïv Eïªñù Hjñ dê÷iãšéñŒñ öJêTñŒñ. ``FªYêTð ÷hê÷q CYú'' ``Yñsªñ÷Eê¼ú''EêuoïöJêTñŒ ödêYï ÷hêqï¼ñˆï ödöˆªú Alw¼ú lïmôoï¼ñlêu Biïkë. jûñhòªú Ǧïh Jñ¯Jw.

Yñsªñ÷Eê¼ï

``o¯ïOþöus Jñ¯¼ú Eðqhïkë l¯hïkëê EïE¼ú JTïhêsñªïkë Föªêªñù CEï F÷ªêTú djêYïds÷ƒ¼jñYú''Eêuoï ÷hêqï¼ñˆïiñ÷T Oï÷iv EñÈïö¼êûú dsƒñ.÷hêqï¼ñˆï ödêYïiñhêiï fê¦òhï÷k¼ú ETªñ. ``FTð C÷dçêYöª Jišêu ÷dêJñlê÷ªê. Eïkëú CŸú lê Jûl¯ù JñŒï÷Jšû Sêu JêXïOþñYjêù FŸEê öOàêªú'' Eêuoï ÷hêqï¼ñˆïöi dïTïOþú Jˆïkïv CjñŒï. ``FTð öJêöOþŸêu Jisï ljñ÷hê?'' Hê AYïEökë lêYïv Jñšïiïˆïjï¼ñöª. Eð Hjñ Jêjáù öOàú Cø dêusñù ntˆñù AŸú Døjï¼q Fªïˆð ööEšïiŸú CTú. Alw Cˆïjñª Qðuoñù ÷Têdçñù Døjï¼qƒñ Fªïˆú ööEšïöiTñŒïˆñ.Fªïˆú AYñ Aj¼ñhðöY ödê¼ïlOþñ. ``p÷àêTð Eïöus dsï¼Jù BöJ JëðEê¼ïlOþïjï¼êX÷këê. Hš ööhjñ÷dêkñù Ckë.'' ``Hê AöYêö¼ F÷dçêrñù lTïOþñJqiñù AYê oøJjáù.''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


5

``aêöû CYïöus Yk dsï¼J÷Œêˆú JišXù. Fªïˆú CYïöus AšŒñÈ Cø oôï÷Oþv AhtŒïiêv hYï AYŸïöE AJ÷Œêˆñù dñs÷Œêˆñù Jisï÷¼êqñù.'' Eêuoï B Vïv÷VêiñöT ‹ltŒEù lïmaðJjïOþñöJêTñŒñ.÷hêqï¼ñˆï AYñ dòšï÷k¼ú Jišñlêu ±hïOþñ dö& Jisñªïkë. ``FªêlkïdçhêTð CYñ Jisñªïkë÷këê?''÷hêqï¼ñˆï dsƒñ. ``Eði÷ŸêTú JlödêqŒï JïT¼ú Sêu JêXïOþñYjêù'' Eêuoï ÷hêqï¼ñˆïiñöT Jl¼ïTêiïv Yöus Yk ATñdçïOþñ. Fªïˆú Alqñ÷T dòšïv EêJñöJêûñù OñûñöJêûñù E¼ñlêu YñTŸï. Eêuoïiñ÷T lêiïv Eïªñù Yñdçv bjêqhêiï ÷hêqï¼ñˆïiñöT dòšï÷k¼ú Hrñ¼ï. CYïEïTiïv ÷hêqï¼ñˆï¼ú lïJêjù lªñYñTŸïiïjñªñ. AlqñöTdòšïv Eïªñù ÷Yu Hkï¼ñlêu YñTŸï. ``Nê Eïöus öd¯ú ösVïiêi÷këêTð'' CYñdsƒñ Alw Yöus Jàïkñûêiïjñª Jò¯öiTñŒú ÷hêqï¼ñˆïiñöT dòšï÷k¼ú Jišï. Hjñ hòq÷kêöT AYñ‹ltŒï¼ñlêu YñTŸï. AYŸïöE ööl{éú öOàñlêu YñTŸïi÷dçêw ÷hêqï¼ñˆïiñöT dòšïv Hjñ YjïYjïdçú AEñglödçˆñ. JnéïOþú dŒñhïEïšïEñÈïv Alw¼ú jûñYlX jYïhòtOþiñûêiï. ``FŸöEiñûú öJêÈ÷hê?'' ``oôt$ù Jûñ÷dêiï ÷hê÷q'' Fªêök CYñ ÷Jêûñ÷dêiï Eïöus A˜êiïi˜¼ú öJêTñ¼ï. aêöû Cø öfvšñÈYú Eïöus Ajiïv öJˆïiïˆú AljñöT dòšï÷kêˆú YÈïö¼êTñ¼Xù. BXñŸw d¯ñª÷dêöq AŸú öO¼ú.`` Eêuoï ödêYïiïv Eïªñù höšêjñ Ǧïh Jñ¯öiTñŒú Alw¼ú öJêTñŒñ. ÷hêqï¼ñˆï Yqtªñ JïT¼iïv JïT¼ñJiêiïjñªñ. ''FTð Eïöus A˜êiïi˜ FŸïöEiñûú`` JïT¼iïv JïTªú ÷hêqï¼ñˆïiñöT hñkiïv dïTïOþú DrïƒñöJêûú Eêuoï ÷OêaïOþ.. ''öpöus ÷hê÷q Yȼú HTñ¼öŒ Jrdçkëï÷iê. F¦ E¼ïö¼êTñŒkñù Yȼú hYïljïkë. Sêu E¼ñªYñ ÷dêjêûú lrñYEŸ Jišñù`` ''BqñöJêÈê÷kê FªYêiêkñù AYñöJêûú EïE¼ú E¼ïŒjñù ÷dêjêŒYïEñ A˜êi˜÷dçêjñù Ckë``

oñKh÷kë.

dsïiñù

''AYñ÷Ejê`` ``FTð Ehñ¼ú Eïöus A˜êiïi˜öi E˜ñöT AdçOþEñ HdçïOþñöJêTñŒê÷kê?'' Eêuoï ÷OêaïOþñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


6

``SêöEŸEê YÈOþï÷iêTú dsiñJ. YÈ fpqù Dûê¼ïiê÷kê hêYhkë Yȼú öd¯ñŸqñhêiï OˆïiTï¼ñªYê Yêvdjáù'' CEï YÈöiŸêu Yöus Jàïv Eïªñù ÷dêiê÷kê Fªêiïjñªñ ÷hêqï¼ñˆï¼ú oùmiù .. ``H Fªêv ÷lû. Oñ˜êYïjï¼ñª öJêY÷Œv FªêŒïEê ödêq¼ñöª'' EêuoïiñöT Jhusú Alw¼ú Cnéödçˆñ.

Oñ¯êœïˆñ

``AdçOþöus JêjáŒïv Æïoíñhoæú Jrïƒñ Hjñ YðjñhêEù FTñ¼Xù'' ÷hêqï¼ñˆïdsƒñ. ``AöYêö¼ Sêu mjïiê¼ï÷¼êqêù. Eð lïnhï¼êYïjï'' Eêuoï Alöq ohêbêEïdçïOþñ. ``FŸïöE ÷lös JkáêXù Jrïdçï¼ê÷Eê.. Föus Eêuoï AYñ fñŠïikë. dñYñödç¯ú AdçOþöus oôöŒêö¼ BTïOþñ hêšï¼qiñù...'' ``Hê dïöª AdçOþöE lïrñŸï¼qiñù''Eêuoï Jqïiê¼ï. ``FªYêiêkñù AOþêiêŒïikëï÷iê? Jñ¯lêiïkï÷ˆOþú hñÎd¦Œïv HdçïTñlï¼ñªljêªú Sêu dsƒñ Y÷jû÷këê. SêöEêjñ JêjXlmêkñù AdçOþöE Hjñ jûêù lïlêpù ETŒñªYïEñ o˜Y,ïkë.''÷hêqï¼ñˆï. ``FËïv j÷û jûñ ÷dêùlrï÷i DÈò'' Eêuoï dsƒñ ``FªYê...'' ``HªñJïv AdçOþu C÷dçêröŒ ÷dêök Jû Alqñhêöj Dø¼ïö¼êûú ET¼÷ˆªú öl¼Xù.'' ``AökëËïv...?'' ``AökëËïv E˜w o˜Yhê÷Xê?'' ``Föus JtŒê÷l lïmôoï¼êEêiïkë.

AdçOþöE AdçOþEñ

Blmáù JïTªñ

EïltŒïOþñ

öJêTñ¼Xù.

öJêTñ¼ê÷Eê?''

Fªê

÷hêqï¼ñˆï¼ú

``dïªkëêöY oôöŒêªñù ÷dê¼êEñù dêTïkë AdçOþEñ d¯êu öJêTñ¼êEñù dšŒïkë.'' ``Fªêkñù Föus Eêuoï÷i CöYŸïöE ET¼ñù`` ``AöYêö¼ Sêu ETŒï÷¼êqêù. Eð opJjïOþêv hYï. aêöû k&ŸqñöT ÷Yêˆlñù fïoïEoæñhê AdçOþEñÈöYªú hs¼û. Hªñ JïTªñ öJêTñŒêv EïEö¼ªYêTð ÷Yƒñ ÷dêJñlêu. dïöª AdçOþêöus Jñ¯ Eïöus

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


7

o¯ïOþöus ÷dêök hêXï¼êiikë. Ekë HªêùYjù öOû JdçiñöT lkïdçlñù l¯lñhê.'' ``÷Ejê÷XêTð.. opJjï¼êù''

Fªê

FªYêªñ

ölOþêv

OïïOþú

öOàú.

Sêu

``aêöû CYñöJêûú EïE¼ê JòTñYv LñXù'' ``AöYªYêTð?'' ``FTð EïE¼ú öJêOþñŸqïkë. o¯ïOþEñ Jøûú Jñslê÷ª.. AdçOþEñ JøûïEñ Jñsölêªñù DûêJêu Yjhïkë. HŒêv EïE¼ú Hjñ Jñƒï¼êkñù JêXêù'' ``Hªñ ÷dêTð...'' ``Sêu Oñ˜ê dsƒYkë. Eð B÷kêOï¼ú. lê ½oæïTú CYïöus Jêjáù Sêu Gšñ'' Eêuoï Yöus ½öoækëêù hêsï. Cjñljñù Yê÷r¼ñlªñ. DOþg&XŒïEñÈ lïglŸw Hjñ¼ñlêu Aª˜÷OþTŒïöi opêiïOþñ. CYïEïöT öToæïiñù ÷QêXïOþEñù ÷Yꈌïv OñšïiTïOþú YïjïöJ lªñ. ljñ÷œêw jûñ hñrñŒ ÷Jêrïiñù Hjñ Yêsêlñù AljñöT Jàïkñûêiïjñªñ. ``aêöû CYú E˜ñöT eêhï÷kYê... o¯ïOþu ljñ÷œê÷r¼ñù mjïiê¼ï öliú.. Eð JñTï¼êöEêªñù öJêûñ lªïˆïökëTð Eêuoï÷i'' ``Hûú AdçOþEñ öJêTñŒñlïˆïˆñûú.''

Yjêu

EêkñJñdçï

÷oãêOþú

hjñhJu

‹÷YáJù

DOþ÷iêöT o¯ðOþu lªñ.. g&Xù JrïOþú hòªñhXï÷iêöT Alt dñsödçˆñ. hòªñaïloù Jrïƒñ ÆïoíñhoæêiYïEêv ÷hêqï¼ñˆï¼ú Al÷EêöTêdçù ÷dê÷JûYñûú. ``öToæï÷i Eð SŸ÷qêöTêdçù ljñ÷ªêTð..öJêOþïiïv ööEšú ÷nêdçïùLú Dûï÷dçê.. lê ÆïoíñhoæïEñ hñöª C÷Ÿêˆú öJêûñlªê¼êù'' o¯ïOþu ÷dêJêu ÷Ejù öToæïöi lïqïOþï. ``Sêu ösVï h˜ï Sêu ÷hêqïiêusïiñöT JòöT ÷dê÷i¼öˆ''AEñlêaŒïEêiï EêuoïiñöT ÷Eöj ÷Eê¼ï.. ``Eð ödê÷¼êTð SêEñù AdçOþEñù ClïöT JòTï÷¼êqêù'' EêuoïiñöT AEñhYïJïˆïi÷YêöT Alw YñÈïOþêTï. dïöª AljñöT Jêsï÷k¼ú Jisêu YñTŸñ÷œêw Eêuoï Al÷qêTú ÷OêaïOþñ. ``FTð Eð ½oæxEñù FTñ¼ñªïökë?''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


8

``Hê ÷hêqïiêusïiñöT ½oæú FEï¼ú dêJhê..'' ``FTð A÷dçê Aût öFšùoú..'' ``÷pê Cø h˜ðöT Hjñ Jêjáù CöYêö¼ AlïöT lêŸêu Jïˆñ. CEï Ablê jûñaïloù Cˆï÷këv Hªñù öJêrïƒñ ÷dêJŒïkë''CYñ÷Jˆú Fkëêljñù OïjïOþñ. Alw Jêsïv Jisï iê¦iêiï. Alt ÷dêiï¼rïƒ÷dçêw Eêuoï iê¦ê&ðXù öJêûú Hªñ JïTªú DsŸï. ÷QêXïOþu dêk TøXïv ÷dêiï JñsOþú oêbEŸw Hö¼ lêŸïlªñ. Ds¼ù Frñ÷ªš Eêuoï JñqïOþú ‘nêiï Yê÷r¼ú lªñ. A÷dçê÷r¼ñù Aª˜÷OþTŒï ÷dêÀrïƒïjñªñ. ÷LšTOþú ÷QêXïOþu Yöus hòªú öQthu ön÷dçtVñJöqiñù ArïOþñ lïˆñ. CEï HjðOþ÷dêkñù B ÷Jêœøûïv JT¼Œïkë. Alw Hjñ haêkoöi÷dçêök BXú HjñŸïiïjñªYú. ``dñsöŒªê YXñdçê''Aiêw dsƒñ. ``YXñdçñ hêšêEñÈYú Föus JàïkñûdçOþê aê dïTï÷Oþê'' Eêuoï Hjñ eñw ÷oãêOþú ÷QêXïOþEñ ÷Eöj Eðˆï. Aiêqñ÷T J¯ñJw YïqŸï. Aiêw AöYTñŒú ÷oêeê öošïöus ETñlïkñÈ Tð÷dçêiï÷k¼ú lOþñ. ``Sêu öFöoTñ÷Œêûú ljêù'' Alw OïJñkñ¼ï ET¼ñ÷œêw Yñqñœñª OïJqïkêiïjñªñ AiêqñöT J¯ú.

ATñ¼qiï÷k¼ú

jûñ Lëêoæñù öFoãáòfñJqñhêiï YïjïöJlªú Alw ÷oêeêiïv Cjñªñ. Alw Jêkïv Jêkñ Jišï lOþ÷dçêw AlqñöT ööEšï ÷hqï÷kêˆú Jisï Jêv l¯Jw dñsŒñ JêXêù. ÷QêXïOþu BtŒï÷iêöT B öl¯EïshñÈ JêkñJqð÷k¼ú ÷Eê¼ï. Alw HªñJòöT CqJïiïjñªñ. AlqñöT oñYêjáhêi ööEšï¼ïTiïkòöT ÷ndçñÈ hñk¼ñTŸw JêXêhêiïjñªñ. Alw Lëêoæï÷k¼ú haáù dJtªñ. ``Oï÷iræú''Cjñljñù LëêoæñhñˆïOþñ. Fªïˆú Hªú oïdçñöOÂñ. ``ööh¼ïqïöus lï÷mnöhªê ÷hê÷q'' ``Hê COþêiu oøbïiï÷kêˆú ÷dêJñlökë.'' ``EðiïkëêöY AlEñ ÷fêsTï¼ñù Aökë?'' ``AdçOþEñ Hš¼ñÈ QðlïYù ù÷fêsTï¼ñªñ÷ûê?''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


9

``FªñlOþêv....'' ``FEï¼sïiêù hñTŸïiökë''

A˜Oþï

hjïOþYïvdïöª

AdçOþöus

BlmáŸw

Hö¼

`Eð FªYê dsiñöª?`` haáù oïdçñöOàñªYïEïTiïv Aiêw ÷OêaïOþñ. ''aêöû EêuoïiñöT ATñŒú hêiù Jqï¼û.. FEï¼sïiêù A˜Oþï hjïOþYïv dïöª AdçOþEñ öoJæïöus JêjáŒïv fñŠïhñˆêöXªú.`` ''AYñ oYáhê...dïöª...`` Alw lðûñù LëêoæñJqïv haáù dJtªñ. ``dïöª BkðoñhñYv ÷Jê÷qQïv dUï¼ñª ödxdïÈêöjlöj lqOþú d¯ñªYñöJêûú Hjñ Yv¼êkêmôêoù Aökë?'' AlqñöT ÷OêaáŒïEñ hñœïv ÷QêXïOþu Oòqï÷dçêiï. Hšlkï¼ú Aiêw Lëêoæïök haáù YðtŒñ. ``oYáhê ÷hê÷q. Fªêv Aljïv Eïªñù Hªñù Föus ÷hjï¼ñˆïiïv Eïªñù kgïOþ oñKù Jïˆïkë.'' ``AdçOþEñ höšêjñ lïlêpù Jrï¼Xù Fªñ÷ûê?''Eêuoï ÷OêaïOþñ. ``Ckë...AöYêªñù mjïiêJŒïkë..'' ``dïöª Fªñù CŸöE Jû öd¯ñŸqñhêiï JrïiêEê÷Xê?'' ``AYñù mjïiêJŒïkë..'' ``dïöª FªYê mjïiêJñöª?'' ``Alöq÷dçêök Hjñ öd¯ïöE Jïˆïiêv ÷Eê¼êù.'' Hrïƒ Lëêoï÷k¼ú lðûñù haáù dJjñªYïEïTiïv Alw ÷OêaïOþñ. ``.FEï¼ú A˜OþïiñöT Pêiiñ÷ûê AdçOþê?'' ``dïöª Ckáêöû..Alöq oïjJqïv Jisïiïjñªñ.

öJêŒïlOþ

÷dêökikëï÷iê?''

Aiêw¼ú

haáù

``AdçOþEñ o˜Yhê÷Xv Sêu Hjñ Jêjáù dsiöˆ.'' ``Eð dsöiTð '' ``AdçOþEñ ÷lûYú Eï¼jñYú''

Sêu

Yjêù.

dö&

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

hšñ

öd¯ñŸöq

Hªñù

d¯êu

25/12/2007


10

``oYáhê÷XêTð...'' ``oYáù.. Fit÷dçêtˆïv lOþú AdçOþöus ÷Eêˆù Jû÷dçê÷r FEï¼sïiêù AdçOþEñ Föª Jïˆïiêv ÷JêÈêªú. o¯ïOþêu lïqïOþñ dsƒïjñªñ ClïöT Hjñ ±ðÇnåEêiï lïkoêªú.'' ``÷hê÷q AYñ dïöª..'' ``FusdçOþê FEï¼ñù Hjñ BxYñX ÷lXù. ööh¼ïw CEï Hjñ ltnù Jrï÷ƒ ljöŒêÈò. ClïöTiêJñ÷œê E˜w hòªêqòù Aökë AsïiöŒêöÈê`` ''hòªêöqê AYêjêTð hòªêhöYêjêw`` ''÷hêqï¼ñˆï... Alw¼ú AdçOþöus Hjñ öJêOþïöE ÷lXù. AlwöT öJ÷Táêu d¯ïiïˆú AlwöT JrdçñYðjñªñhïkë.`` ''Fªê B dòsï÷hêwö¼ F÷ªêTú dsiêu ÷hkêiïjñ÷ªê. Hûê¼ïö¼êTñ¼ñhêiïjñª÷këê Hªkë Hjñ Vou F¯ŒïöE``

Sêu

''JñTïOþYñhYï.. lê AdçOþê Ehñ¼ú öf½òhï÷k¼ú ÷dê¼êù.``AlqòöT Ajö¼ˆïv ööJJw CˆñöJêûú Aiêw AlqòöT JòöT öf½òhï÷k¼ú ETªñ. CjñljñöTiñù oïjJqïv kpjï Eñjiñlêu YñTŸïiïjñªñ. AJŒñ JTªYñù Cjñljñù öJˆïdçñXtªñ. EêuoïiñöT OñûñJw lïs¼ñªñûêiïjñªñ. ÷QêXïOþöus fkïnõhêiJjŸw AlqñöT dñsŒñù Oïiïkñù AjïOþñ ETªñ. AlqñöT Oï¼ñTŸw Aiêw öSjïOþñTOþñ. AlqñöT OñûñJw Aiêw OdçïlkïOþñ. ``÷pê Föus AdçOþê..''Alw Aiêöq lêjïdçñXtªñ. ``÷hê÷q...F¦Eêqêiï Hªú d¯ñlêu öJêYï¼ñªñ...'' ``Föª d¯ïö¼êkëú Föus AdçOþê....'' ``Eð CöYêö¼ Hªú Arï¼ú..''Aiêw AlqñöT ööEšï lkïOþú Arï¼ñlêu ±hïOþú djêQiödçˆñ. Alw Yöus ööEšïiñöT pñ¼ñJw lïTñlïOþñ. AYòjï Ysiïv Cˆñ. C÷dçêw Alw {êiñù dêusïiñù hê¦hïˆú AdçOþöus hñœïv Eïv¼ñJiêiXú. AiêqñöT hñûïEïTiïv Jñ¯ öJêTïhjù Eêˆï. Alw {êiñ÷T öJêqñŒú ArïOþñ. hêtJOþJw¼ïTiïv lðtdçñhñˆï Eïv¼ñJiêiïjñª B ÷dêthñkJw dñsŒñOêTï. ÷{êiïkt hñikñJöq÷dçêök Al öJêrñŒñ YñTñŒú DTlñ YˆêöY AŸïöE öYsïOþñ Eïªñ. hñkJqñ÷T AšŒú HšXê lkïdçŒïv Hjñ lˆù. AYïöus ETñlïv öYsïOþñEïv¼ñª hñköƒˆñJw. Alw Aliïv HªïöE JàïökTñŒñ öSˆñJqïv SjTï. ``Föus hñkJw A˜Oþïiñ÷TYñ÷dêökiê÷Xê AdçOþê?``

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


11

''A÷Y ÷hê÷q..Sêu Hªñ JñTï÷Oþê÷ˆ`` ``JñTïOþú öJêYïYðt¼ú AdçOþê.. Alw Hjñ hñk AiêqñöT lêiï÷k¼ú YïjñJïö¼êTñŒñ. Aiêw Alqñ÷T hñkJqïv AjhñÈ Eê¼ñöJêûú JñIYïJêˆï. AdçOþöus hñûïEïTiï÷k¼ú Alw ööJJw Eðˆï. OòTñÈ Fï÷kê AlqñöT ööJJw YTƒñ. Alw AYïv hñsñöJdïTïOþñ. ``Fªê hñrñŒ Jñ¯iê AdçOþê.''Alw AiêqñöT Jñ¯dïTïOþú Jñkñ¼ïö¼êûú dsƒñ. ``BXñŸqñ÷T Jñ¯¼ú hñrñdçñ÷lXöhTð...'' ``AYñ÷Ejê C÷këv ÷hêqï¼ñˆïiñöT LYïiêJñù. Föus ööh¼ïqïöus Jñ¯ C¦iñù lkïdçù Ckë. CYñ Jûïˆú Hªú Døœêu ÷Yêªñªñ'' ``Fªê Oñ˜ dïTï÷Oþêöû Eïv¼êöû Hªú DøöœTð dòsï÷hê÷q'' Alw AiêqñöT hñûñ ArïOþñhêšï. ATïiïv Hªñù Cˆïˆïkêiïjñªñ. dòt¯ E¬Eêiï ÷QêXïOþu hJqñöT hñœïv Eïªñ. Jñ¯ JꚌú öJêTïhjù BTñª÷dêök BTñªñûêiïjñªñ. Alw Ysiïv hñˆñJñŒïiïjñªú AiêqñöT ödjñùJñ¯ lêiïökTñŒñ. Fªïˆú ATïiïök Sjœïv Eê¼ñöJêûú Drïƒñ. dïöª lêiïök Cqù OòTñù Yñdçklñù ÷Otª÷dçêw AiêqñöT Jñ¯ lðûñù lkïdçùlOþñ. AYïöus hrñŒk÷dêkñÈ hJñTù AlqñöT JlïqñJqïv lªñ JñŒïö¼êûñ. Oñûú Csñö¼dçïTïOþñ Yk hñ÷ªêˆñù dñs÷Jêˆñù OkïdçïOþñöJêûú Døœñlêu YñTŸï. GJ÷amù hñ¼êv gêL÷h AlqñöT lêiïv JisïiñÈò. AlqñöT OkEŸw¼EñojïOþú B hñkJw JïTªú BTñªñûêiïjñªñ. Aiêw AlqñöT YkhñTïiïv Y÷kêTï. Alw Døœkïöus ÷lLY ltŠïdçïOþñ. ``÷hê÷q AdçOþEïdçù ljñù'' ``C÷Ÿêˆú Hrïöiöus AdçOþê Sêu JñTï÷Oþêqêù.''Alw lêiïv Eïªñù Jñ¯öi Døjïö¼êûú dsƒñ. lðûñù AlöE lêiï÷k¼ú JTŒï Døœêu YñTŸñ. AkdohiŒïEñÈïv AlqñöT lêiïv dêkïöus Agï÷nJù Dûêiï. Alw AYñJñTïOþïs¼ï. A÷dçê÷r¼ñù Aiêw JïT¼iïv Cjñªñ. Alw Frñ÷ªšú AdçOþöE hñªïv Eïªñ. Hjñ öOsïi dêusïhê¦hêiïjñªñ AlqñöT ÷lnù. ``Eïöus A˜OþïiñöT ÷dêök Yöª. Hªñ Yïjïƒñ Eï÷ªTð ÷hê÷q'' Aiêw dsƒYñù Alw Yïjïƒñ Eïªñ. Fªïˆú JñEïƒñ öJêûú Yöus dêusï lkïOþòjï. Alw OïdñJw AJŒï. OïOþêkïEïTiïv jûñ oôt$JlêTŸw Aiêw¼ñ hñœïv Yñsªñ. ``Föus hòklñù dòsñù A˜Oþïiñ÷TYñ÷dêkê÷ªê AdçOþê'' ``A÷YTð JòŒïOþï÷hê÷q..Fkëêù Eïöus A˜OþïiñöTYñ÷dêök Yöª.'' http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


12

``Fªê öJêX÷Oþêûïjï¼êöû ÷hêwöT dòsñù JòYïiñù E¼ï÷¼êTê dòsï÷hêöE'' ``C÷ŸêTú EðŸïEïökëTð JòŒïOþð'' Alw AdçOþöus ATñ÷Œêˆú EðŸï Eïªñ.JïT¼iïv CjñªñöJêûú Aiêw AlqñöT JòYïiñù dòsñù E¼ñlêu YñTŸï. CYïEïTiïv AiêqòöT Jñ¯ lðûñù DXtªñ. AjhñÈ Eê¼ú Yöus JòYïiïkñù dòšïkñù AjïOþñETªdçêw Alw oôt$ðioñKù AEñglïOþñ. ``Föus JïöE Eö¼Tê ööhjê...'' AYñ÷JˆYñù Aiêw Yöus ööJlïjkñJw öJêûú AlqñöT JïöE dïTïOþñ dñs÷Œ¼ú Eðˆï. Fªïˆú Oñûñù Eê¼ñù öJêûú E¼ï. ``÷pê Fªê oñKêhê AdçOþê....E÷këêXù E¼ú...''Alw lïqïOþñJòlï. ``Eê¼ñJòtdçïOþú JòYïiïv Jišú''Aiêw Eê¼ú öJêûú AlqñöT JòYïiïv Jišï YïjïOþñ. Alw oñKù öJêûú dïTƒñ. ``CEï Föª d¯ïö¼êökëöus AdçOþê''Alw EïltªñEïªñ Fªïˆú JïT¼iïv JêkJŒï htªñ JïTªñ. AlqñöT lïTtª dòšïv Eïªñù Jú dñsöŒ¼ú YkEðˆï. Aiêw AYïv Hªú hñŒï.Fªïˆú AlqñöT hðöY JïTªñ. B lïjïƒdòšï÷k¼ú Jñ¯öi YïjñJï. ``FªYêTð÷hê÷q Jisêu Hjñ fñŠïhñˆú'' ``Hê CYñ hñrñŒYkëï÷iê A÷Yêûê..AdçOþu HªñJòöT AhtŒú'' Aiêw Hªú AhtŒï Fªïˆú ödöˆªú Ajö¼ˆú AlqñöT Ajö¼ˆï÷kêˆú YÈï. Jñ¯ Yöus dòsïöus fïŒïJöq ödêqïOþñöJêûú AJŒñ Jisïi÷dçêw Alw ``÷iê Föus˜Oþï÷i....''Alw ÷laEöJêûú Jêsï÷dçêiï. hñrñŒ B Jñ¯Jisïi÷dçêw ÷laEöiTñöŒËïkñù Alw AYñJTïOþñdïTïOþñ. Avd÷Ejù AEŸêöY JïTöªËïkñù B hñrñŒ Jñ¯ JisïiïsŸñªYïöus oñKù kgï¼ñlêu YñTŸïi÷dçêw Alw Oïödê¼ï AdçOþöus ATï¼ú dïñX‹KáêdïOþñ. ``dsªTïö¼öus AdçOþê Föus Ltgdê¦ù löj FŒöˆ'' AYñ÷JˆYñù Aiêw dsªTï¼ñlêu YñTŸï. ``CªêTð Hjñ hñˆETï'' ``pê ATïöiTê ööhöj Föus dòsñ÷dêqïiñ÷lêqù ATï....''Alw Oïödê¼ï. ``÷hê÷q Eïöus JòYïiïv lïjkïTöˆ''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


13

``d¯ñ÷œêw CöYêö¼ ÷Oêaï¼êEñ÷ûêTê Jñ¯Oþêöj. JòYïiïv ööJ Yöª Jišï÷¼ê'' Alw dsƒYñù Aiêw B Oï¼ïTiïök CqùOòTñÈ aôêjŒïv Yöus lïjkïˆñ. ``÷pê AdçOþê Föus hñköƒjï¼ú...öSjïOþñTö¼Tê dòsïöhêöE...''Alw Aiêqñ÷T ööJ dïTïOþú Yöus hñkJqïv lOþñ. B Cjñœñ÷dêkñÈ ööJJqïv JïTªú AlqñöT hñkJw öSjñŸï..... ``EïtŒêöY ATïö¼öus AdçOþê

FEï¼ú ljêsêiï....''

``÷hê÷q Eð Hªú ÷hqïvJisñ÷hê?'' ``Jisêù...''Aiêw Alöq dòûTê¼ù dïTïOþú JïT¼iïv Hªú Djñûñ. C÷dçêw Alw AiêqñöT ÷hqïkñù Biï. AiêqñöT YñTJw¼ïjñlmlñù JêkñJw hT¼ï Alw Frñ÷ªšïjñªñ. Aiêqñ÷T m¹hêi Jm¼kïöus ekhêiï AlqñöT hêsïTŸw Oñlªñ YñTñŒïjñªñ. Alw Jñ¯öi dòšïv lOþú dsªTï¼ñlêu YñTŸï. A÷dçêw B hñˆu hñkJw JïTªú OêÖêTï. Aiêw Hjñ ööJ öJêûú Alöi dïTïOþñ. hsñööJàêv AlqñöT Oïiïv dïTïOþñ. Alöi dïTïOþñ. hsñööJàêv AlqñöT Oïiïv dïTïOþñ. Fªïˆú Hjñlïjv JòYïiïv JTŒï AJ÷Œêˆñù dñs÷Œêˆñù OkïdçïOþñ. Alw¼ú BöJ oñKù öJêûú Cjï¼÷dçêsñYïiïkëêYêiï. ``ljñªñ AdçOþê..pê ATïiïv Eïªñù Oïödê¼ïYêTê Jñ¯Oþêöj...'' ``CªêTð dòsð÷hê÷q...'' Aiêw ATïiïv Eïªñù Oïödê¼ïö¼êTñŒñ. AlqñöT dòsïöus AJŒqŸqïv Jñ¯iñöT Ykdçú öOªú Yˆï. Alw dsªTïOþñ. HTñlïv Alw¼ú jûñYlX jYïhòtOþiñûêiï. A÷dçêrñù Aiêw¼ú lªïkë. ``CEï Fªê öOàñù AdçOþê.. DøœïŒjöˆ'' YqjêöY Eïv¼ñª Jñ¯iïv dïTïOþú Alw÷OêaïOþñ. ``÷hêw¼ú lï÷jêbhï÷këv Sêu JòYïiïv ATï¼êù.'' ``FEïö¼ªê lï÷jêbhê AdçOþê...AdçOþu ÷Jšï÷Jê dö& Föus JòYï ödêqï÷Oþ¼jñYú...''Alw AYñdsƒú Jˆïkïöus AjñJïv dïTïOþú öfVúVïv EêkñJê÷kv Eïªñ. Aiêw AlqñöT dñsJïv lªñ .Fªïˆú JòYïiïv Eê¼ñöJêûú E¼ï. AlïöT Yñdçkñdñjˆï. Fªïˆú Yöus Jñ¯öi AlïöT JòYïYñqiï÷kêˆú ÷OtŒñ YÈï. ``Föus A˜Oþï÷i...÷pê..Föus hòkù ödêqï÷ƒ...''Alw JïT¼iï÷k¼ú lðXñ. ``AdçOþê oùLYïET¼ïkë.

Sêu lêoëïu FTñ÷Œêûñljêù..``

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007


14

''CEïiï÷dçê AöYêªñù FTñ¼êu ödê¼û Eð hktªñJïT¼ú`` ''Fªê JêXï¼êEê?`` hktªñ JïT¼ñªYïEïTiïv Alw ÷OêaïOþñ. ''AöYêö¼iñûú.`` Aiêw AlqñöT lisïv Cjñªñ. Fªïˆú B ödjñŒ hñkJw¼ïTiïv Yöus Jñ¯ lOþú CjñlmŒñEïªñù hñkJöq YÈï. öhökë Jñ¯öi OkïdçïOþñ. C÷dçêw Jñ¯iñöT hJñTù AlqñöT OñûñJw¼ïTiïkêiï. Alw Jñ¯Œk Døœïi÷YêöTêdçù Jñ¯hñkJw¼ïTiïv Cjñªñ hñ÷ªêˆñù dñs÷Jêˆñù OkïOþñ. AbïJù YêhoïiêöY AlqñöT hñKöŒ¼ú AiêqñöT mñJëù YsïOþñlðXñ. B mñJëù Eê¼ñöJêûñù lïjkñöJêûñù YñTOþú lêiïkê¼ï JñTïOþñ. Fªïˆlw JïYdçT¼ïö¼êûú ÷OêaïOþñ. ``AdçOþê FŸöEiñûú FöusÆïoíñhoæú o˜êEù. ''öJêÈêù ÷hê÷q`` ''Fªêv CEï ÷hêqï¼ñˆïiñù Yjñù Æïoíñhoæú o˜êEù.`` ''A÷dçêw öToæï÷hê÷qê?`` AiêqñöT ÷Oêaáù ÷Jˆú Alw Dsö¼ OïjïOþñ. ``÷hê÷qù öJêOþñ÷hê÷qù d¯Xù A÷kë... mjïiê¼ïŒjêù...öJêOþñJÈu dòYï öJêÈêù..``

dòsï÷hêöE..

Hö¼

Alw AdçOþöE CsñöJ dñêXtªñ. Vïoùfsïök hƒñödàñª YXñdçïkñù Cjñljñù YŸqñ÷T mjðjŒïöus OòTú dtoçjù dJtªñ öJêûú E¬jêiï öJˆïdçñXtªñ JïTªñsŸï÷dçêiï...

EïŸqñöT Agï‹êiŸw¼êiï JêŒïjï¼ñªñ.... Eêaïs.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

25/12/2007

Appachante kristhumas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you