Page 1

Izeluleko ngokufunda nengane yakho Iningi lethu sidinga usizo lapho siqala ukufunda nezingane zethu okokuqala. Nazi ezinye zezeluleko ukusiza ukuthi kube yinto enelisayo kubo bonke ababambe iqhaza. Zama iseluleko esisodwa ngesikhathi. Bheka ukuthi yisiphi esisebenza kangcono kuwe nezingane zakho. Thokozelani lo msebenzi! Into ebaluleke kakhulu ukuthi wena unethezeke kanye nokujabula ngoba ngaleyo ndlela izingane zizobona ukuthi ukufunda kuyinto ejabulisayo nethokozisayo. Nikanani ithuba lokukhetha amabhuku Kwesinye isikhathi nikeza izingane zakho ithuba lokukhetha amabhuku ezifuna ukuwafunda. Kwesinye isikhathi khuluma nazo ngamabhuku ukukhetha kanye nokuphakamisa amabhuku ocabanga ukuthi ahambelana nezikuthokozelayo. Kwenze ngesikhathi esifanele Thola isikhathi lapho izingane zakho zikuthola kulula ukuthi zihlaliseke zinethezeke. Lokhu kungaba ngemuva kokubhava noma ngaphambi kokuba ziyocambalala kanye/noma ziyolala.

nokusebenzisa imifanekiso nezikubonayo kwikhava ukuqagela ukuthi ngabe kwenzekani endabeni. Buza imibuzo Njengoba ufunda indaba, buza izingane zakho imibuzo ngendaba. ‘Ngabe nicabanga ukuthi yini okulandelayo okuzokwenzeka?’ umbuzo omuhle ukuthuthukisa amakhono ezingane zakho okuqagela, okungamakhono abalulekile okufunda nokubhala. Funda futhi... uphinda-phinde! Uma izingane zakho zikucela ukuthi ufunde indaba eyodwa uyiphinda-phinde, kwenze lokho! Zifunda okusha ngendaba njalo lapho ofunda indaba futhi. Ukujoyina

Fundani nonke, ngomthamo owanele. Izingane ezincane zikuthola kunzima ukugxilisa imiqondo isikhathi eside. Uma izingane zakho ziqala ukubonisa ukungahlaliseki noma ukungasajabuli ngezikwenzayo, yeka ukuzifundela ubuye uzame kamuva noma ngosuku olulandelayo.

Njengoba izingane zakho ziya ziyijwayela indaba, noma uma izingane zakho ezindala ziqala ukufunda nokubhala, zicele ukuthi zikusize ekufundeni indaba. Izingane ezincane ziyathanda ukulanda izingxenye zendaba eziyijwayele – ikakhulukazi uma amagama azo enezigqi ezihambisanayo noma uma kunemisho ephinda-phindwayo. Funda nezingane ezindala njengoba zizama ukufunda amagama ekhasini nawe, ukhombe amagama njengoba niqhubeka.

Ungayeqi ikhava

Qhubeka nokwenza lokho

Funda isihloko sebhuku kanye negama lombhali nomenzi wemifanekiso njalo lapho uqala ukufundela izingane zakho ibhuku. Lokhu kusiza izingane zakho ukubona ukuthi ngabantu bangempela abaqamba nokubhala izindaba. Zicele ukuthi zibe ngamafokisi ngebhuku elisha kanye

Ukufunda nonke yinto elungele nezingane ezindala. Lapho izingane sezikwazi ukufunda, awuyeki ukufunda nazo uyaqhubeka! Khetha amabhuku athe ukuba nzima kunalawo ezingazifundela wona ngokwazo.

Ungakwenzi ngokweqile

tip-sheet-reading-to-a-child-zulu-downloads  

Nikanani ithuba lokukhetha amabhuku Kwesinye isikhathi nikeza izingane zakho ithuba lokukhetha amabhuku ezifuna ukuwafunda. Kwesinye isikhat...