Page 1

Isikhokelo esikhawulezileyo seendibano ezinempumelelo zeQela lakho eliFundayo YENZA OKU 

amavoluntiya kunye/okanye abantwana.

Khangela ukuba zeziphi na iilayibhrari

MUSA

ezineencwadi ezifanelekileyo kuzo zonke iilwimi zabantwana abakwiqela lakho. 

abangayifuniyo. Endaweni yoko bancede bakhethe

zeenkobe zabantwana ndawonye nezinye iilwimi

enye.

izinto enizonwabelayo. Ukubangaba uyayonwabela

abafuni ukwenza njalo. Endaweni yoko bavumele

into, oko kuya kubonakala xa uyenza!

bakhethe intshukumo yebali abaya kuyonwabela

Mema abazali beze kwiindibano zakho zeqela

okanye bakhethe enye incwadi yokufunda.

Musa ukwenza abantwana bafunde bekhwaza

Nika abantwana ithuba lokufunda bekhwaza ukuba

phambi kwabanye ukubangaba abazithembanga

bayafuna.

ekwenzeni njalo. Endaweni yoko bacele bakufundele

Yeka abantwana bakhethe incwadi oza

okanye bazifundele ngokwabo. 

Musa ukuphinda-phinda iincwadi xa wena

okanye benabahlobo.

nabantwana nidikiwe zizo. Bolekanani iincwadi

Bhala amanqaku ngamabali owathandayo, cela

nabahlobo, cela ingcebiso kwiilayibhrari ngamabali

abantwana babhale ngawabo kwaye nibonisane

amatsha okufundela abantwana abaneminyaka

ngeziphakamiso, nabazali kunye namavoluntiye.

yobudala eyahlukeneyo, kwaye ubuzise ukuba

Zimisele ukubuye uphinde uwafunde amabali

ungazifumana phina iidoneyishini okanye izipho

athandwayo esele niwagqibile xa abantwana

zeencwadi.

bekucela wenze njalo. 

Musa ukunyanzelisa abantwana baphendule imibuzo emva kwebali okanye babhale ngalo, xa ngaba

kubafundela yona kwaye bazifundele bezolile

Khetha amabali, imidlalo, iingoma kunye nezinye

lakho elifundayo. 

Musa ukunyanzela abantwana bafunde incwadi

Qinisekisa ukuba uzisebenzisa rhoqo iilwimi

abazifundayo. 

Musa ukuthetha okanye ukwenza into eya kwenza

Khuthaza abantwana bazilinge izinto kwaye

abantwana babeneentloni okanye bazive ngathi

bazame izinto ezintsha.

akukho nto abakwaziyo ukuyenza. Endaweni yoko

Khangela ukuba yeyiphina imibutho engakwenzela

bancome abantwana ngabakufezekisileyo kwaye

iindibano zokufundisana,

ubakhuthaze bazame inyathelo elilandelayo.

guidelines-successful-reading-clubsxhosa  

abantwana babeneentloni okanye bazive ngathi akukho nto abakwaziyo ukuyenza. Endaweni yoko bancome abantwana ngabakufezekisileyo kwaye ubakh...

Advertisement