Page 1

Isikhokelo esikhawulezileyo seendibano ezinempumelelo zeQelalakho eliFundayo YENZA OKU 

engakwenzela iindibano zokufundisana,

Khangela ukuba zeziphi na iilayibhrari

amavoluntiya kunye/okanye abantwana.

ezineencwadi ezifanelekileyo kuzo zonke iilwimi

MUSA

zabantwana abakwiqela lakho. 

Qinisekisa ukuba uzisebenzisa rhoqo iilwimi

Musa ukunyanzela abantwana bafunde incwadi

zeenkobe zabantwana ndawonye nezinye iilwimi

abangayifuniyo. Endaweni yoko bancede bakhethe

abazifundayo.

enye.

Khetha amabali, imidlalo, iingoma kunye nezinye

Musa ukunyanzelisa abantwana baphendule

izinto enizonwabelayo. Ukubangaba

imibuzo emva kwebali okanye babhale ngalo,

uyayonwabela into, oko kuyakubonakala xa

xangaba abafuni ukwenza njalo. Endaweni yoko

uyenza!

bavumele bakhethe intshukumo yebali

Mema abazali beze kwiindibano zakho zeqela

abayakuyonwabela okanye bakhethe enye

lakho elifundayo.

incwadi yokufunda.

Nika abantwana ithuba lokufunda bekhwaza

Musa ukwenza abantwana bafunde bekhwaza

ukuba bayafuna.

phambi kwabanye ukubangaba abazithembanga

Yeka abantwana bakhethe incwadi

ekwenzeni njalo. Endaweni yoko bacele

ozakubafundela yona kwaye bazifundele bezolile

bakufundele okanye bazifundele ngokwabo.

okanye benabahlobo. 

Musa ukuphinda-phinda iincwadi xa wena

Bhala amanqaku ngamabali owathandayo, cela

nabantwana nidikiwe zizo. Bolekanani iincwadi

abantwana babhale ngawabo kwaye nibonisane

nabahlobo, cela ingcebiso kwiilayibhrari

ngeziphakamiso, nabazali kunye namavoluntiye.

ngamabali amatsha okufundela abantwana

Zimisele ukubuye uphinde uwafunde amabali

abaneminyaka yobudala eyahlukeneyo, kwaye

athandwayo esele niwagqibile xa abantwana

ubuzise ukuba ungazifumana phina iidoneyishini

bekucela wenze njalo.

okanye izipho zeencwadi.

Khuthaza abantwana bazilinge izintokwaye

Musa ukuthetha okanye ukwenza into eyakwenza

bazame izinto ezintsha.

abantwana babeneentloni okanye bazive ngathi

Khangela ukuba yeyiphina imibutho

akukho nto abakwaziyo ukuyenza. Endaweni yoko bancome abantwana ngabakufezekisileyo kwaye ubakhuthaze bazame inyathelo elilandelayo.

guidelines-successful-reading-clubsxhosa  

MUSA YENZA OKU abantwana babeneentloni okanye bazive ngathi akukho nto abakwaziyo ukuyenza. Endaweni yoko bancome abantwana ngabakufezekisil...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you