Page 1

Peakanyo ya lenaneo la tekodišišo la tulo ya gago ya Tlelapo ya go Bala Bjale ka ge o beakanya tulo ya lena, hlokomela mabaka a bjalo ka sebaka seo le kopanelago go sona, mengwaga ya bana ba gago, bogolo bja sehlopha sa gago le nako ye e lego gona.

o Tšea sephetho sa gore ke dipapadi le dikoša dife tše di tlago šomišwa o Kgetha kanegelo goba dikanegelo tše tlago balwa le/go anegwa o Tšea sephetho sa gore ke mang yo a tlago bala le/goba go anega dikanegelo o Humana gore ke nako ye kaakang yeo o tlago e hloka go dipapadi, difela le dikanegelo o Tšea sephetho sa gore ke mongwalo ofe le mešongwana efe yeo e amanago le dikanegelo tše di tlago dirwa o Tšea sephetho sa gore o tla laletša bana go bala ka dipedi le ka go ikemela ka tulong ye o Humana gore ke nako ye kaakang yeo le tlago e hloka bakeng sa mešongwana goba go bala ka dipedi le ka go ikemela o Lekola dipolelo tšeo le tla di šomišago go dikanegelo goba mešongwana ye mengwe le ye mengwe o Dira bonnete bja gore o ngwetše fase peakanyo ya gago ya tulo o Lekola gore o na le ditlabakelo ka moka tšeo o tlago di hloka bakeng sa tulo o Beakanya gore bana ba humane seneke (ge e le gore o fana ka sona) o Kgonthišiša gore ke baithaopi bafe bao ba tlago ba gona.

checklist-for-reading-clubs-sepedi  
checklist-for-reading-clubs-sepedi