Page 1

Uhla lwezinto okumele nizihlelele umhlangano weClub lenu lokuFunda Njengoba nihlelela umhlangano, cabangani nokuhlelela izinto ezifana nendawo enizohlanganela kuyo, iminyaka yezingane, ubungakanani beqembu kanye nesikhathi eninaso.

o Cabangani ngemidlalo enizoyidlala namaculo enizowasebenzisa o Khethani indaba noma izindaba enizozifunda kanye/noma ukuxoxa o Thathani isinqumo ngokuthi ngubani ozofunda kanye/noma ukuxoxa izindaba o Thathani isinqumo ngokuthi nizodinga isikhathi esingakanani semidlalo, amaculo kanye nezindaba

o Thathani isinqumo sokuthi yikuphi ukubhala kanye neminye imisebenzi enizoyenza exhumene nezindaba

o Thathani isinqumo ngokuthi ngabe nizomema izingane ukufunda ngazimbili kanye nokufunda kwengane ngayodwa kulo mhlangano

o Cabangani ukuthi nizodinga isikhathi esingakanani ngemisebenzi eniyenzayo noma ukufunda kwezingane ngazimbili noma ukufunda kwengane ngayodwa

o Qaphelani ukuthi yiziphi izilimi enizozisebenzisa kwindaba ngayinye kanye nemisebenzi o Qinisekisani ukuthi nibhala phansi iplani yomhlangano o Hlolani ukuthi ninazo zonke izinto enizidingayo enizozisebenzisa kumhlangano Hlelani ukudlanyana kokubambisa okuzodliwa zingane (uma ngabe ninikeza ngakho)

o Qinisekisani ukuthi yiwaphi amavolontiya azobakhona emhlanganweni.

checklist-for-reading-clubs-zulu