Page 1

Isikhokelo esikhawulezileyo seendibano ezinempumelelo zeQela lakho eliFundayo YENZA OKU 

amavoluntiya kunye/okanye abantwana.

Khangela ukuba zeziphi na iilayibhrari

MUSA

ezineencwadi ezifanelekileyo kuzo zonke iilwimi zabantwana abakwiqela lakho. 

abangayifuniyo. Endaweni yoko bancede

zeenkobe zabantwana ndawonye nezinye

bakhethe enye.

nezinye izinto enizonwabelayo. Ukubangaba

ngaba abafuni ukwenza njalo. Endaweni yoko

uyayonwabela into, oko kuya kubonakala xa

bavumele bakhethe intshukumo yebali abaya

uyenza!

kuyonwabela okanye bakhethe enye incwadi

Mema abazali beze kwiindibano zakho zeqela

yokufunda.

Musa ukwenza abantwana bafunde bekhwaza

Nika abantwana ithuba lokufunda bekhwaza

phambi kwabanye ukubangaba

ukuba bayafuna.

abazithembanga ekwenzeni njalo. Endaweni

Yeka abantwana bakhethe incwadi oza

yoko bacele bakufundele okanye bazifundele

kubafundela yona kwaye bazifundele bezolile

ngokwabo. 

Musa ukuphinda-phinda iincwadi xa wena

Bhala amanqaku ngamabali owathandayo,

nabantwana nidikiwe zizo. Bolekanani iincwadi

cela abantwana babhale ngawabo kwaye

nabahlobo, cela ingcebiso kwiilayibhrari

nibonisane ngeziphakamiso, nabazali kunye

ngamabali amatsha okufundela abantwana

namavoluntiye.

abaneminyaka yobudala eyahlukeneyo, kwaye

Zimisele ukubuye uphinde uwafunde amabali

ubuzise ukuba ungazifumana phina iidoneyishini

athandwayo esele niwagqibile xa abantwana

okanye izipho zeencwadi.

bekucela wenze njalo. 

Musa ukunyanzelisa abantwana baphendule imibuzo emva kwebali okanye babhale ngalo, xa

okanye benabahlobo. 

Khetha amabali, imidlalo, iingoma kunye

lakho elifundayo. 

Musa ukunyanzela abantwana bafunde incwadi

Qinisekisa ukuba uzisebenzisa rhoqo iilwimi

iilwimi abazifundayo. 

Musa ukuthetha okanye ukwenza into eya

Khuthaza abantwana bazilinge izinto kwaye

kwenza abantwana babeneentloni okanye

bazame izinto ezintsha.

bazive ngathi akukho nto abakwaziyo ukuyenza.

Khangela ukuba yeyiphina imibutho

Endaweni yoko bancome abantwana

engakwenzela iindibano zokufundisana,

ngabakufezekisileyo kwaye ubakhuthaze bazame inyathelo elilandelayo.

guidelines-successful-reading-clubs-xhosa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you